Alytaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaProjektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. K-115 2012-04-27
Padalinys: ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATASKAITA UŽ 2011 METUS

 

 

ALYTAUS  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

 

 

 

2012 m. balandžio 27 d.  Nr. K-115

Alytus

                     

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo  (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu  bei  atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. K-315 (pakeitimas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011-08-24 sprendimu Nr. K-150), 256 punktą, Alytaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Algirdas Vrubliauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 METŲ ATASKAITA

 

DOKUMENTŲ IR PERSONALO VALDYMAS

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurimas Truncė pareigas eina savivaldybės tarybos 2011m. balandžio 14 d. sprendimu K-4.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui vadovauti padeda pavaduotoja Rasa Vitkauskiene, Savivaldybės taryba jos kandidatūrai pritarė 2011m. liepos 1 d. sprendimu Nr. K-129.

R. Vitkauskienė administracijos direktoriaus pavaduotoja pradėjo dirbti 2011 m. liepos 8 d. Ji koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų savivaldybės struktūrinių padalinių veiklą: Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Socialinės paramos skyriaus, Civilinės metrikacijos skyriaus, Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus, Ekonomikos skyriaus, Teisės skyriaus, Architekto tarnybos, dalyvauja savivaldybės organizuojamų viešųjų ir kitų pirkimų komisijų veikloje, rengia, teikia, derina pagal savo kompetenciją su pirkimais susijusius dokumentus ir ataskaitas.

 

                      Iki 2011 m. lapkričio mėnesio Alytaus rajono savivaldybės administracijos struktūroje buvo 18 struktūrinių padalinių: 12 skyrių ir 6 tarnybos. 2011 metais  liepos  1 d. savivaldybės tarybai priėmus sprendimą  patvirtinti naują savivaldybės administracijos struktūrą, savivaldybės administraciją sudaro 12 skyrių (Buhalterinės apskaitos, Dokumentų ir personalo valdymo, Civilinės metrikacijos, Ekonomikos, Finansų ir strateginio planavimo, Komunalinio ūkio, Kultūros ir viešųjų ryšių, Ryšių su užsieniu ir investicijų,  Švietimo ir sporto, Socialinės paramos, Teisės, Žemės ūkio) ir 5 tarnybos (Architekto, Centralizuota vidaus audito, Informacinių technologijų, Ūkio, Vaiko teisų). Siekiant efektyviau paskirstyti darbus, sujungtas Kultūros ir paveldosaugos skyrius su Viešųjų ryšių tarnyba ir skyriui suteiktas Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus pavadinimas.

Alytaus rajone yra 11 seniūnijų, savivaldybės   administracijos   filialų,  kuriuose dirba 56 tarnautojai ir darbuotojai. Iš viso savivaldybės administracijoje dirba 168 darbuotojai ir tarnautojai.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir tarnautojai pagal savo kompetenciją, vadovaudamiesi teisės aktais, rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių,  administracijos direktoriaus įsakymų projektus,  vykdo priimtus tarybos sprendimus, aptarnauja rajono gyventojus. 

Per 2011 metus savivaldybės administracijoje pradėjo dirbti 25, iš jų 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo, 5 karjeros valstybės tarnautojai, 1 pakaitinis valstybės tarnautojas ir 16 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atleisti 26 asmenys, iš jų:  2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo, 4 karjeros valstybės tarnautojai, 2 pakaitiniai valstybės tarnautojai ir 18 darbuotojų.

2011 metais suorganizuoti ir įvykdyti 4 priėmimo į karjeros valstybės tarnautojo pareigas  konkursai.  Konkursai buvo organizuojami į Centralizuoto vidaus audito tarnybos vyriausiojo specialisto, Ekonomikos skyriaus vyriausiojo specialisto (2 konkursai), Ryšių su užsieniu ir investicijų  skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybes. Šiuose konkursuose dalyvavo 64 pretendentai, vidutiniškai po 16 pretendentų į vieną darbo vietą.

2011 m. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius išleido 1446 įsakymus. Iš jų: 1117 įsakymų administracijos veiklos klausimais, 329 įsakymai tarnautojų ir darbuotojų atostogų ir komandiruočių klausimais, 211 įsakymų personalo klausimais.

Daugiausia įsakymų veiklos klausimais parengta  dėl adreso pakeitimo ar suteikimo, dėl vaiko laikinosios globos nustatymo, dėl šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą arba išbraukimo iš apskaitos, dėl ūkininko ūkio išregistravimo.

2011 metais savivaldybės administracijoje užregistruoti 533 raštai, gauti iš Lietuvos savivaldybių asociacijos.

Savivaldybėje veikiančiame ,,viename langelyje” 2011 metais užregistruoti 2409 (2010 metais -1650) piliečių raštiški prašymai, kurie nukreipti vykdyti savivaldybės administracijos specialistams pagal kompetenciją. Gyventojai dažniausiai kreipiasi dėl adreso suteikimo, dėl detaliųjų planų, dėl vietinės rinkliavos už komunalines atliekas, dėl medžių kirtimo, dėl kelių remonto,  dėl kūdrų kasimo ir melioracijos reikalų, dėl išmokų už gyvulius, dėl paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti, dėl žemės ūkio technikos registracijos.

Savivaldybės administracijos archyvas įgyvendina valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją - pagal teisės aktus tvarko savivaldybėms priskirtus archyvinius dokumentus, kaupia ir saugos nuolatinio, ilgo  ir laikino saugojimo dokumentus, tvarko jų apskaitą. Saugomų dokumentų pagrindu  išduoda   dokumentų   kopijas,  rengia   pažymas   apie   darbo stažą ir pajamas Valstybinio socialinio draudimo padaliniams, asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms gauti.             Per 2011 metus į savivaldybės administracijos Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus archyvarą dėl archyvinių pažymų išdavimo asmenims, dirbusiems  likviduotose rajono  įmonėse, įstaigose, žemės ūkio bendrovėse, kreipėsi 509 asmenys. Išduotos  505 archyvinės  pažymos. Į savivaldybės archyvą priimta saugoti  1031  archyvinė byla iš 2011 metais  8  likviduotų rajono įmonių ir įstaigų, parengta ir išduota 13 pažymų dėl įmonių likvidavimo.

 

DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

Įgyvendintas ES finansuojamas projektas „Alytaus rajono savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“, kuriam skirta ES parama yra 143 tūkst. 894,80 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 17 tūkst. 5,34 Lt. Projektas skirtas savivaldybės valdymo ir valstybės tarnybos gebėjimams sustiprinti. Projekto įgyvendinimo metu administracijos darbuotojai ir politikai dalyvavo mokomojoje stažuotėje Šilutės rajono savivaldybėje.

Siekiant skatinti efektyvesnį administracijos darbuotojų paslaugų teikimą bendruomenei bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, 2011 m. buvo toliau įgyvendinamas projektas „Alytaus rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir valdymo tobulinimas“, o projektas „Kokybės vadybos sistemų diegimas Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, gerinant piliečių aptarnavimą“ jau baigtas, abiems skiriama ES parama sudaro daugiau nei 1,9 mln. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto 337 tūkst. Lt.

 

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS IR APTARNAVIMO GERINIMAS

 

2011 metais baigtas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas - didinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę diegiant elektroninius sprendimus. Savivaldybės administracija e-demokratijos priemonėmis siekia remti elektroninių sistemų, leidžiančių reikšti pilietinę nuomonę įvairiais valstybiniais ar regioniniais klausimais, kūrimą; plėtoti priemones, leidžiančias savivaldybės gyventojams daugiau sužinoti apie su jų gyvenimu susijusius valdžios sprendimus ir teikti pastabas teisės aktų projektams, diskutuoti, balsuoti ir kurti priemones, įtraukiančias jaunimą į jų socialinę aplinką. ES parama šiam projektui yra 210 tūkst. 305 Lt. Įsigyta programinė įranga, sukurtos ir įdiegtos el. priemonės, kuriomis organizacijos atstovai galės pateikti visuomenei aktualius duomenis.

Įgyvendinamas projektas „Alytaus rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“. Šio projekto tikslas – patobulinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Projekto tikslui pasiekti Alytaus rajono savivaldybėje numatoma įdiegti vieningas apskaitos ir valdymo sistemas bei sukurti ir įdiegti personalo valdymo sistemą. Nauja sistema pakeis atskiras ir tarpusavyje nesusietas atskirų padalinių finansų valdymo ir apskaitos sistemas, užtikrins vieningą administracijos padalinių apskaitos tvarkymą pagal vieningus vidinius apskaitos standartus. Naujoji finansų valdymo ir apskaitos sistema taip pat leis greičiau ir paprasčiau rengti vidaus ir išorės ataskaitas, atlikti visapusišką finansinių lėšų panaudojimo analizę ir užtikrins efektyvesnį jų panaudojimo valdymą. ES skiriama parama šiam projektui yra 1 mln. 62 tūkst. 500 Lt.

Įgyvendinamas projektas „Kokybės vadybos sistemų diegimas Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, gerinant piliečių aptarnavimą “. Šio projekto tikslas – gerinti viešųjų paslaugų kokybę Alytaus rajono savivaldybėje, sukuriant ir įdiegiant „vieno langelio“ principo valdymo sistemą ir bendrojo vertinimo modelį. Projekto tikslui pasiekti Alytaus rajono savivaldybėje įdiegti bendrojo vertinimo modelis, „vieno langelio“ principu veikianti piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistema bei apmokyti darbuotojai naudotis sistema. Įdiegta kokybės vadybos sistemos įsigytos paslaugos ir programinė įranga, kad pagerėtų savivaldybės administracijos viešųjų paslaugų teikimo kokybė, išplėtojant elektroninių paslaugų spektrą ir tobulinant darbo organizavimą.

2011 metais buvo tobulinamos informacinės sistemos (MASIS, BiudžetasVS, dokumentų ir personalo IS, Parama, SPIS), prižiūrima savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų kompiuterinė įranga, organizuotas jos aptarnavimas bei remontas, rūpinamasi savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose eksploatuojamų kompiuterinių programų funkcionavimu, plėstas interneto teikiamų galimybių naudojimas savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose, atlikta savivaldybės administracijos kompiuterių ir serverių antivirusinė profilaktika.

 

Interesantų apklausa

 

Vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus rajono savivaldybės direktoriaus 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-789, vykdant Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aurimo Truncės 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-800, atlikta anoniminė interesantų apklausa atlikta

Alytaus rajono savivaldybė jau trejus metus interesantų klausė nuomonės dėl aptarnavimo kokybės. 2011 metais vykdyta apklausa rodo, kad ji gerėja. Apklausa vykdyta savivaldybės priimamajame, interneto svetainėje arsa.lt ir seniūnijose.

Alytaus rajono savivaldybės priėmimo laikas, specialistų mandagumas, kompetencija, atsakymų į klausimus terminai ir kiti veiksmai interesantų įvertinti teigiamai. Trejus metus vykdytos apklausos rodikliai rodo, kad Alytaus rajono savivaldybės administracijoje aptarnavimo kokybė gerėja, o interesantai supranta „vieno langelio“ principu įvesto aptarnavimo privalumus. 84 proc. apklaustųjų pernai teigė, kad jiems patogus savivaldybės administracijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas (2009 m.- 42 proc., 2010 - 74 proc.). Jeigu 2009 m. 65 proc. interesantų teigė, kad priėmimo laukė ilgai, tai pernai taip teigusiųjų buvo 28 proc. Dauguma – 70 proc. priėmimo laukė neilgai. Savivaldybės specialistų elgesį vertina kaip mandagų 82 proc. (2009 m.- 52 proc. 2010 m. – 66 proc.), o aptarnavimą kvalifikuotu – 63 proc. (2009 m. – 45 proc. 2010 m. - 57 proc.) apklausos dalyvių. Daugumą savivaldybės interesantų tenkino atsakymų į prašymus teikimo terminai – taip sako 64 proc. apklausos dalyvių (2009 m. – 30 proc., 2010 m. – 50 proc.), 67 proc. buvo informuoti apie veiksmus, kurių savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama jų klausimus. 26 proc. nurodė, kad informuoti nebuvo, šis procentas sumažėjo 27 proc. nuo 2009 m. ir 15 proc. nuo 2010 m.

 

                    

FINANSŲ VALDYMAS

 

Alytaus rajono savivaldybės 2011 m.  biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą apsunkino AB banko ,,Snoras“ veiklos sustabdymas. Šiame banke liko įšaldyta 10 mln. 960 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto lėšų. Kad galėtume vykdyti savo veiklą buvome priversti imti iš valstybės biudžeto 4 mln. 426 tūkst. Lt trumpalaikę paskolą, kurią panaudojome darbo užmokesčiui, socialinėms pašalpoms mokėti ir mokinių socialinei paramai. Kaip ir ankstesniais metais, 2011 m. buvo viršytas gyventojų pajamų mokestis, gaunamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kurį sudarė 2 mln. 123 tūkst. Lt, tačiau negavome dalies pajamų iš  Finansų ministerijos. Iš viso biudžeto pajamų planas įvykdytas 102,7 proc. arba gauta 1 mln. 806 tūkst. Lt daugiau. Tai leido baigti finansinius metus be didelių trumpalaikių kreditorinių įsiskolinimų.

      Išlaidų planas įvykdytas 97,7 %, nes buvo  nepanaudota direktoriaus rezervui skirti 100 tūkst. Lt, be to, sumažėjus viliborui sumažėjo lėšų poreikis mokėti palūkanas už paimtas paskolas. Visos kitos padarytos  išlaidos atitinka planuotas arba per metus patikslintas išlaidas.

     2011 metais savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas dėl gaunamų papildomų lėšų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti bei lėšų, gautų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti perskirstymo  metų pabaigoje, mokinio krepšelio lėšų sumažinimo dėl sumažėjusio  mokinių skaičiaus palyginus 2011-09-01 su 2010-09-01 laikotarpį. Dėl šios priežastie mūsų savivaldybei buvo sumažinta 191 tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti skirtų lėšų.

     Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2011 m.  sudarė 21 mln. 237 tūkst. Lt, iš jų

bankams - 12 mln. 635 tūkst. Lt , valstybės biudžetui (trumpalaikė paskola)  - 4 mln. 426 tūkst. Lt, už vykdomus projektus, finansuojamus iš ES, - 2 milijonai 175 tūkst. Lt,  likęs įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, gautas gruodžio mėnesį.

      2011 metais savivaldybė ėmė ilgalaikę 3 mln. 733 tūkst. Lt paskolą investiciniams projektams finansuoti. Dar 2 mln. 64 tūkst. Lt investiciniams projektams finansuoti 2011 metais gavome  per Finansų ministeriją iš Europos investicinio banko.

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

          Alytaus rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Viešųjų  pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais, racionaliai naudodama tam skirtas lėšas, įsigijo reikalingų prekių, paslaugų ir darbų. Pirkimus atliko Viešųjų  pirkimų komisija, Mažos vertės darbų, paslaugų  ir prekių  pirkimo komisija ir pirkimų organizatoriai. Visi pirkimai atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos supaprastintų  viešųjų pirkimų taisyklėmis.

 

                             2011 m. savivaldybės organizuoti ir įvykdyti viešieji pirkimai

Pirkimų rūšys

Mažos vertės darbų ir paslaugų pirkimo komisijos pirkimai, tūkst. Lt

Mažos vertės prekių pirkimo komisijos pirkimai, tūkst. Lt

Iš viso

Prekės

 

245,4

245,4

Paslaugos

462,7

 

462,7

Darbai

2263,7

 

2263,7

Iš viso

2726,4

245,4

2971,8

 

    Pagrindinis 2011 m. uždavinys viešųjų pirkimų srityje – kelti Viešųjų  pirkimų komisijoje dirbančių specialistų ir pirkimo organizatorių kvalifikaciją, ieškoti būdų, kaip supaprastinti pirkimo procedūras (ypač perkant mažos vertės paslaugas, prekes ir darbus).

           Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-18 įsakymu Nr. D1-1014, buvo atlikta inventorizacija turto, už kurį materialiai atsakinga Rasa Kubiliūtė. Nustatyta, kad faktiškai rasti turto likučiai atitinka buhalteriniuose registruose esančius likučius.

 

PROJEKTAI IR INVESTICIJOS

 

2011 m. didelis dėmesys buvo skirtas ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui. Buvo toliau įgyvendinami ir naujai pradėti daugiau kaip 48 švietimo, kultūriniai, komunaliniai, aplinkosauginiai, turizmo, viešosios infrastruktūros plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo investiciniai projektai, kuriems skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų tarptautinių programų, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių daugiau nei 60 milijonų Lt, iš rajono biudžeto skiriant daugiau nei 20 milijonų Lt šiems projektams bendrai finansuoti.

Siekiant efektyviai panaudoti investicijas į rajono viešąją infrastruktūrą ir paslaugų plėtrą buvo parengtas ir patvirtintas Alytaus rajono trumpalaikis strateginės plėtros planas 2010-2012 m. pagal ES finansuojamą projektą „Alytaus rajono trumpalaikio strateginio plėtros plano parengimas“, kuriam skirta ES parama yra 62 tūkst. 548 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 10 tūkst. 807 Lt.

Atnaujintas Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginės plėtros planas. Skirta ES parama yra 22 tūkst. 696,70 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 3 tūkst. 824 Lt. Šį planą atnaujinti reikėjo įgyvendinus projektą „Alytaus rajono transporto sektoriaus studijų parengimas“ ir parengus keturias transporto sektoriaus studijas: „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Alovė - Ilgai rekonstrukcijos galimybių studija“, „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Pivašiūnai – Eigirdonys rekonstrukcijos galimybių studija“, „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Nemunaitis – Makniūnai rekonstrukcijos galimybių studija“ ir „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Karkliniškės-Bazorai-Radvilonys-Tabalenka rekonstrukcijos studija“.

 

Pateiktas įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų skaičius pagal sektorius

Pateiktas įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų finansavimo dydis pagal sektorius. Plačiau apie projektus pateikiama ataskaitos skyriuose pagal sritis.

 

ŠVIETIMAS

 

2011 metų rugsėjo 1 d. Alytaus rajone buvo 15 bendrojo ugdymo mokyklų: 3 gimnazijos, 3 vidurinės, 7 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 1 specialioji mokykla. Veikia 2 pradinio ugdymo ir 1 pagrindinio ugdymo skyriai. Rajone yra trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 2 ikimokyklinio ugdymo skyriai.

2011-2012 mokslo metų pradžioje (2011 m. rugsėjo 1 d.) Alytaus rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 2417 mokinių ir 114 priešmokyklinio ugdymo vaikų  (66 mokyklose ir 48 darželiuose). Iš viso: 2531mokinys.

2011 metais  rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 177 klasių komplektai ir 14 priešmokyklinio ugdymo grupių (10 mokyklose ir 4 darželiuose).

2011 metais nemokamai buvo maitinami 1777 mokiniai. Tai sudarė 70,3 proc. viso rajono mokinių. Nuo 2011 m. gruodžio mėn. visos rajono ugdymo įstaigos įsijungė į vaisių ir pieno programas. Visi rajono ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai kasdien nemokamai gauna vaisių ir pieno produktų.

                     2011 metais rajone mokyklas baigė 173 abiturientai. Iš jų 57 abiturientai įstojo į universitetus ir 56 į kolegijas. Iš viso į aukštąsias mokyklas įstojo 65 % abiturientų. 27 abiturientai arba 15,6 % įstojo į profesines mokyklas. Abiturientų stojimas į profesines mokyklas metai iš metų po truputį didėja. Tačiau  liūdina tas faktas, kad 2011 metais net 33 abiturientai arba 19 % nesiekė jokios profesijos įsigijimo. Todėl mokyklose profesinis informavimas turėtų būti labiau suaktyvintas.

                     2011 metais rajone pagrindinį išsilavinimą įgijo 241 dešimtokas. Iš jų net 172 pasirinko tolesnį mokymąsi vidurinėse mokyklose arba gimnazijose. Tai sudaro 71,4 %. Ir tik 26,1 % dešimtokų mokosi profesinėse mokyklose.

Alytaus rajono meno ir sporto mokykla  yra viena neformaliojo ugdymo įstaiga, turinti 4 skyrius: Pivašiūnų, Miroslavo, Simno ir Butrimonių. Ją lanko 324 mokiniai (2011 m. rugsėjo 1 d. duomenimis).

 

Mokinio krepšelis

 

Nuo 2011 m. sausio 1 d. mokinio krepšelio dydis vienam sutartiniam mokiniui buvo 3310 Lt.  2011 metų specialioji tikslinė dotacija Alytaus rajono savivaldybės biudžetui mokinio krepšeliui finansuoti siekė 15 150 tūkst. Lt.  Dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.  specialioji tikslinė dotacija buvo sumažinta 191 tūkst. Lt.

Dalyvavimas programose

 

Savivaldybės lėšomis remiamų mokinių užimtumo programų finansavimui iš biudžeto 15 projektų skirta 25 000 Lt. Iš jų dvylikai vasaros poilsio projektų skirta 17 000 Lt. Trims visus metus vykdomiems projektams skirta 8000 Lt.

Savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja projekte ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra”. Šio projekto tikslas atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius, ekonominius veiksnius – didinti švietimo paslaugų, teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jį auginančiai šeimai, prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą. Projekto dalyviai: priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, savivaldybės administracijos darbuotoja. 2011 m. buvo vykdoma keturių modulių kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovams ir savivaldybių administracijos specialistams.

  2011 m. Alytaus rajono savivaldybės taryba skyrė lėšų sporto rėmimo programai. Iš programos buvo paremta rajono sporto klubų veikla. Šiam tikslui panaudota 16 tūkstančių litų. Seniūnijų sporto varžyboms panaudota 30 tūkstančių litų, o rajono suaugusiųjų sporto varžyboms panaudota 22 tūkstančiai litų, moksleivių sportui – 5 tūkstančiai litų. Sporto rėmimo programa pagyvina rajono gyventojų sportinį užimtumą, skatina domėjimąsi sportu.

    Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą savivaldybėje veikia savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, kuri koordinuoja rajono mokyklose nuolat veikiančias Vaiko gerovės komisijas, organizuojančias prevencinį darbą mokyklos bendruomenei. Savivaldybė, mokyklose vykdydama kompleksines šviečiamojo ir informacinio pobūdžio nusikalstamumo prevencijos, alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos priemones, pasiekė, kad 2011 m. vaikams nebuvo skirta minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių.

 

Energijos taupymas ir švietimo paslaugų plėtra

 

2011 m. įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo Alytaus rajono projektai, skirti Pivašiūnų vidurinei mokyklai ir Nemunaičio pagrindinei mokyklai, kuriems skirta ES parama 1 mln. 20 tūkst. 306 Lt. Taip pat įgyvendintas Europos Sąjungos priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektas „Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos pastato Alytaus r., Butrimonių mstl., Draugystės g. 1, rekonstravimas“.  Gimnazijai atnaujinti buvo skirtos ES lėšos, kurios sudaro 2 mln. 726 tūkst. 811,79 Lt, o daugiau nei 680 tūkst. Lt prisidėjo Alytaus rajono savivaldybė. Įgyvendinus šiuos projektus sumažėjo energijos suvartojimas rajono švietimo įstaigose, pastatų eksploatavimo išlaidos, kasmet bus sutaupoma šildymo energija, pagerėjo darbo ir mokymosi sąlygos.

Siekiant atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas teikiančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų – Butrimonių ir Simno vaikų darželių - patalpas ir įrangą, 2011 m. baigti įgyvendinti ES lėšomis finansuojami projektai „Butrimonių vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“ ir „Simno vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“. Projektui „Butrimonių vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“ skirta ES parama – 270 tūkst. 647 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  35 tūkst. 120 Lt. Projektui „Simno vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“ yra skirta ES parama 253 tūkst. 400 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  44 tūkst. 717,67 Lt.

Siekiant gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Punioje ir Krokialaukyje, nenaudojamose kultūros namų administracinėse patalpose, įkurti universalūs daugiafunkciai centrai. Juose įvairaus amžiaus gyventojų poreikiams, teikiamas visas paslaugų spektras, siekiant skatinti gyventojų užimtumą ir turiningą laisvalaikio leidimą.

„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Punioje“, skirta ES parama – 1 mln. 103 tūkst. 933,25 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  194 tūkst. 811,75 Lt.

„Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Krokialaukyje“, skirta ES parama – 759 tūkst. 376 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  134 tūkst. Lt.

2011 metais pateiktas projektinis pasiūlymas, skirtas universalų daugiafunkcį centrą įkurti Makniūnuose. Projekto tikslas – sukurti universalų daugiafunkcį centrą – mokyklą, kuris teiktų vaikams ir vietos bendruomenei švietimo, kultūros ir socialines paslaugas, organizuojant ikimokyklinį ir neformalų vaikų ugdymą, neformalų suaugusiųjų švietimą, pramoginę, sporto, meninę vaikų ir suaugusiųjų veiklą. Prašoma ES parama – 543 033,55 Lt, o savivaldybės įnašas – 95 829,45 Lt.

 

 

\Mokyklų bazės turtinimas

 

Rajono bendrojo lavinimo mokyklos, įsisavindamos Europos Sąjungos lėšas ir dalyvaudamos Mokyklų tobulinimo programos plius projekte „Ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų  mo­der­ni­za­vi­mas“,  2011 metais už 110 tūkst. Lt  įsigijo  mokymo priemonių, įrangos ir baldų. Šiame projekte dalyvauja Simno, Daugų Vlado Mirono, Butrimonių gimnazijos. Vykdant  projektą „Ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mas“  dalyvauja  Daugų Vlado Mirono gimnazija, jai skirta 46 tūkst. Lt baldams, įrangai. Projekto „Tech­no­lo­gi­jų, me­nų ir gam­tos moks­lų mo­ky­mo in­fra­struk­tū­ra“ metu   at­nau­jin­ta  Butrimonių ir Simno gimnazijų tech­no­lo­gi­jų, me­nų, gam­tos moks­lų mo­ky­mo bei or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ba­zė. 2011 metais  Butrimonių ir Simno gimnazijos bei Miroslavo vidurinė mokykla įsigijo mokymo priemonių už 85 tūkst. Lt.

2011-08-24 sprendimu Nr. K-160 ,,Dėl Alytaus rajono Punios pagrindinės mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ Alytaus rajono savivaldybės taryba įsteigė Punioje daugiafunkcį centrą ir Alytaus rajono Punios pagrindinė mokykla šiuo metu yra Alytaus rajono Punios mokykla-daugiafunkcis centras. 2011 metais buvo vykdomi du projektai, kuruos įgyvendinus Punioje jau įsteigtas daugiafunkcis centras, o Krokialaukyje daugiafunkcis centras pradės veikti 2012 metais. Į šiuos daugiafunkcius centrus buvo investuota 2192128 Lt. Už šias lėšas suremontuotos patalpos, nupirkti baldai, garso ir šviesos aparatūros, sporto inventorius, įrengtos priešmokyklinio ugdymo klasės.

2011 m. įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos pastato Alytuje, Butrimonių mstl., Draugystės g. 1 rekonstravimas“. Po rekonstrukcijos apšiltintas gimnazijos stogas, pakeista dalis langų, lauko durų, iš išorės apšiltintos pastato sienos, pirmo aukšto grindys. Modernizuotos pastato šildymo ir vėdinimo sistemos, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemos. Gimnazijos atnaujinimui skirtos ES lėšos sudaro 2,7 mln. Lt, daugiau nei 680 tūkst. Lt prisidėjo Alytaus rajono savivaldybė, ŠMM skyrė 230 tūkst. Lt.

2011 m. patvirtinta galutinė ataskaita projekto „Alytaus rajono savivaldybės sporto aikštynų rekonstrukcija ir įrengimas“, kuris buvo pradėtas įgyvendinti 2009 m. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo investuota į Krokialaukio, Miroslavo, Pivašiūnų vidurinių mokyklų, Alovės pagrindinės mokyklos, Butrimonių, Daugų ir Simno gimnazijų sporto aikštynų rekonstrukciją ir įrengimą. Atnaujinti sporto aikštynai sudarė sąlygas turiningai leisti laisvalaikį ne tik mokiniams, bet ir kitiems rajono gyventojams. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansino mechanizmo parama - 1 mln. 730 tūkst. 520,60 Lt, LR valstybės biudžeto - 399 tūkst. 350,90 Lt, rajono savivaldybės biudžeto - 532 tūkst. 467,88 Lt.

2011 m. buvo tęsiamas projekto „Pasienio jaunimo bendradarbiavimas“ įgyvendinimas. Projektas skirtas Simno gimnazijos bėgimo takų, krepšinio ir tinklinio aikštelių, šuoliaduobės, suoliukų ir gimnastinių skersinių įrengimui. Įrengtos infrastruktūros privalumais džiaugėsi vasarą organizuojamos sporto stovyklos Simne pasienio jaunimo atstovai. Projektas įgyvendintas kartu su partneriais iš Vilkaviškio rajono savivaldybės, Olecko, Oržyšo savivaldybių (Lenkijos Respublika). Europos Regioninio plėtros fondo parama – 913 tūkst. 660 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos -  161 tūkst. 234 Lt.

Siekiant vaikų, jaunimo ir bendruomenės užimtumo, ES ir rajono biudžeto lėšomis buvo įgyvendinti 2 projektai:

Ø        „Daugų mokyklos bendrabučio pritaikymas bendruomenės poreikiams”, kuris skirtas įrengti stacionarią stovyklą rajone. Skirta ES parama – 648 tūkst. 605 Lt, LR biudžeto – 136 tūkst. 207 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  162 tūkst. 354 Lt;

Ø        „Butrimonių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“, skirtas laisvalaikio infrastruktūros sukūrimui vietos gyventojams, užtikrinant geresnę laisvalaikio praleidimo kokybę. Skirta ES parama – 679 tūkst. 316 Lt, LR biudžeto – 142 tūkst. 656 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  169 tūkst. 829 Lt.

Mokinių pavėžėjimas

2011 metais iš Švietimo ir mokslo ministerijos buvo gautas mokyklinis autobusas  ,,Mercedes-Benz Sprinter 513CDI“.  Tarybos sprendimu autobusas perduotas Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinei mokyklai. Šiuo metu rajono mokyklos turi  13 geltonųjų ir 7 mokyklinius autobusus. 2011 metais rajone buvo 1462 mokiniai, gyvenantys nuo mokyklos toliau nei 3 km. Į mokyklas įvairiais būdais buvo pavėžėjama 1490 mokinių, tačiau 5, toliau nei 3 km gyvenantys mokiniai, nebuvo pavežami.

 

 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro (toliau –ARŠPPPC)  veikla

 

2011 m.  biudžetas ir jo įvykdymas

  

           ARŠPPPC yra sukurta pakankamai gera informacinių technologijų bazė: kompiuterių klasėje yra 13 stacionarių darbo vietų su kompiuteriais, skirtais mokymams. Centras 2011 m. kaip partneris dalyvavo Lietuvos ir ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose: „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“, „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, „Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo gerinimas tobulinant mokytojų kompetenciją“,  „Moksleivių vertinimas - integrali ugdymo proceso dalis“, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos  plėtra“, „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos žinių ir gebėjimų didinimas“, „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo (-si) formų plėtra“, „Lyderių laikas“, „Microsoft“ mokymai ir kituose.

                      Per 2011 m.  Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT)  apsilankė 169 mokiniai iš Alytaus rajono ugdymo institucijų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

          Brandumo mokyklai įvertinimas atliktas 26 mokiniams.

          Suteiktos 997 specialistų konsultacijos (pedagoginės, psichologinės, medicininės, logopedo, specialiojo pedagogo)  vaikams ir jaunuoliams, tėvams, mokytojams, vadovams, Vaiko gerovės komisijų nariams.

          PPT  specialistai organizavo ir įgyvendino 27 kvalifikacijos tobulinimo, metodinius renginius, tyrimus – apklausas, projektinę veiklą, skatinančią  mokytojų, specialiųjų pedagogų  ir logopedų, ugdymo įstaigų vadovų ir ugdytinių tėvų naujų kompetencijų įgijimą ir specialiojo ugdymo organizavimo  šalyje kaitos propagavimą, klientų supažindinimą su naujais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais pagalbos teikimą vaikui, šeimai.

 

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro specialiųjų programų pajamos 2011 m.

 

             Lėšas specialiosioms programoms centras kaupė rinkdamas dalyvio ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo mokestį, kitas lėšas už ARŠPPPC teikiamas mokamas paslaugas, patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 12 d. sprendimu „Dėl Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro mokamų paslaugų kainų tvirtinimo“, iš organizacijų ir  asmenų, dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 2011 m. surinkta ir panaudotas 57 tūkst. Lt. Iš kitų šalies  miestų bei rajonų įvairių organizacijų ir Alytaus miesto švietimo įstaigų už kvalifikacijos tobulinimo, patalpų nuomos ir kitas paslaugas per 2011 m. surinkta apie  41,8 tūkst. Lt. Iš Alytaus rajono ugdymo įstaigų apie 1,5 Lt.

SOCIALINĖ APSAUGA

 

Savivaldybė vykdo valstybės deleguotas ir savivaldybės savarankiškas socialinės paramos funkcijas: skiria ir moka įvairias socialines išmokas bei organizuoja socialinių paslaugų teikimą.

2011 m. socialinei paramai skirta 24,5 mln. litų,  parama suteikta 22148 asmenims.

 

Socialinės išmokos

                     Išmokėta  beveik 23 mln. Lt įvairių socialinių išmokų. Daugiausia lėšų skirta šalpos išmokų gavėjams (9,8 mln. Lt)  ir piniginei socialinei  paramai nepasiturinčioms šeimoms (9,3 mln.  Lt).

Vienkartinė parama

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 111 tūkst. Lt skirta šeimoms, dėl įvairių priežasčių  (gaisro, stichinės nelaimės, ligos ir pan.) patekusioms į sunkią materialinę padėtį. Piniginė parama, atsižvelgiant į savivaldybės ir seniūnijų Piniginės socialinės paramos teikimo komisijų siūlymus, suteikta 410 šeimų.

Buvo remiami ir gerai besimokantys rajono studentai. 2011 m. paramą gavo 28 aukštosiose mokyklose studijuojantys jaunuoliai. Iš viso studentams išmokėta 36,4 tūkst. Lt.

 

 

Socialinės paslaugos

Išlaidos socialinėms paslaugoms sudarė 1,5 mln. Lt. 2011 m. socialinės paslaugos suteiktos 9534 asmenims. Daugiausia lėšų (923 tūkst. Lt) panaudota stacionarioms socialinės globos įstaigoms, t. y. Miroslavo globos namams,  Pivašiūnų ir Rumbonių parapijų globos namams finansuoti. Šiose įstaigose 2011 m. gyveno ir gavo ilgalaikės socialinės globos paslaugas 79 asmenys. 40 vienišų pagyvenusių ir neįgalių asmenų socialinės priežiūros  paslaugas lankomosios priežiūros darbuotojai teikė jų namuose.

Savivaldybė pagal savo kompetenciją nustato asmens specialiuosius poreikius ir jų lygius. 2011 m. specialiųjų poreikių lygis nustatytas 411 pensinio amžiaus rajono gyventojų.

22 rajono žmonės su negalia pasinaudojo specialaus transporto paslaugomis. Jie buvo vežami į gydymo, reabilitacijos įstaigas, kultūros, sporto renginius.

29 neįgaliems asmenims atstovauta teismuose, nustatant jiems globą (rūpybą) ir paskiriant globėją (rūpintoją).

Alytaus rajone vykdoma Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa. 2011 m. 2 neįgaliems rajono gyventojams pritaikyti būstai. Šiam tikslui  skirta 9,4 tūkst. Lt iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Neįgalieji, turintys specialiųjų poreikių, buvo aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis. 2011 m. tokia pagalba buvo suteikta 167 asmenims.

Socialinės rizikos šeimoms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. 2011 m. socialinės paslaugos suteiktos 128 šeimoms, 288 jose augantiems vaikams.

Įgyvendindama Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programą, savivaldybės administracija organizavo maisto produktų išdalijimą labiausiai nepasiturintiems asmenims. Paramą maisto produktais gavo 8666 rajono gyventojai, išdalinta per 300 tonų maisto produktų.

 

Investicijos į socialinę apsaugą

Įgyvendintas projektas „Simno neįgaliųjų dienos centro kūrimas“, skirtas sukurti nestacionarių paslaugų infrastruktūrą Alytaus rajone suaugusiems asmenims su negalia,  siekiant didinti paslaugų gavėjų skaičių, tenkinti jų poreikius ir gerinti socialinių paslaugų kokybę. Skirta ES parama – 646 tūkst. 734,08 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  114 tūkst. 129,55 Lt.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių socialinių paslaugų organizavimas užtikrinant orią senatvę“, skirtas pasikeisti pagyvenusių žmonių priežiūros, remiantis Lietuvos vietos valdžios institucijų ir nevalstybinių organizacijų bendradarbiavimo praktika, patirtimi, parengti metodines rekomendacijas pagal atliktas apklausas. Projekto vertė - 827,784 Lt, jį finansuoja Europos Sąjungos išorės pagalbos fondas EuropeAid. Trejus metus truksiančiame projekte dalyvauja Baltarusijos Respublikos Voronovo, Gardino Breslaujos vykdomieji komitetai, Alytus rajono, Druskininkų,  Ignalinos rajono savivaldybės, Olandijos viešoji įstaiga Stichting Yanos Public Health, asocijuoti partneriai iš Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos socialinės priežiūros institucijų.

 

SOCIALINIS BŪSTAS

 

Ataskaitinių metų pradžioje į sąrašus buvo įrašytos 129 šeimos, laukiančios išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą. Alytaus rajono savivaldybėje yra sudaryti ir patvirtinti 6 sąrašai šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą. Į jaunų šeimų sąrašą įrašytos 39 šeimos, į šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, įrašyta 18 šeimų, buvusių našlaičių ir be tėvų globos likusių asmenų įrašyta 5 asmenys ir šeimos, į neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgaliųjų asmenų, įrašyta 15 asmenų ir šeimų, į bendrąjį sąrašą įrašyta 60 šeimų ir asmenų, į socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą - 1 šeima. Per metus į sąrašus naujai įrašyta 15 šeimų, 6 šeimos išbrauktos iš sąrašų (gavus būstą, patiems prašant, įsigijus nuosavybę). Ataskaitinių metų pabaigoje į sąrašus įrašytos 138 šeimos. 2011 m. socialinis būstas buvo išnuomotas tik 4 šeimoms: 1 butas išnuomotas jaunai šeimai, 1 butas daugiavaikei šeimai ir 2 butai išnuomoti neįrašytiems į sąrašus (nukentėjusiai nuo gaisro ir auginančiai 5 vaikus, kurioje 1 vaikas yra neįgalus).

Savivaldybės butų fondą sudaro 73 butai, iš jų 71 socialinis, 2 tarnybiniai. 2 butai buvo pripažinti avariniais ir išbraukti iš butų fondo. Turimi butai pagal galimybes remontuojami.

 

Savivaldybės socialiniam būstui skirtos išlaidos

 

2011 m. atlikta darbų iš viso, Lt

20233

Savivaldybei priklausančių butų vandentiekio ir nuotekų sistemos remonto išlaidų darbai

2623

Savivaldybei priklausančių butų langų pakeitimas

11272

Antstolių paslaugoms sumokėti

1012

Registrų centrui sumokėti už gyvenamųjų patalpų  pertvarkymus

2455

Savivaldybei priklausančių butų remontas (kamino tvarkymas)

2871

 

2011 metais savivaldybės nuosavybėn perėmus pagal LR Vyriausybės priimtą atitinkamą nutarimą nekilnojamąjį turtą,  kurį anksčiau patikėjimo teise valdė VĮ Alytaus miškų urėdija,  už savivaldybės lėšas buvo suremontuotas ir įrengtas 3 butų gyvenamasis namas (socialinis būstas) Vanžadiškių kaime, Butrimonių sen.

Didelė problema - nuomininkų, gyvenančių savivaldybės butuose, nemokumas. 2011 m. pabaigoje  skolos už butų nuomą sudarė 19070  Lt.

Teismo priimtų sprendimų pagrindu už gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio nemokėjimą 2011 m. 2 nuomininkai buvo iškeldinti iš butų, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos. Nuomininkų, nemokančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, iškeldinimą apsunkina tai, kad dauguma tokių šeimų turi nepilnamečius vaikus, o išieškoti teismo priteistą skolą nėra galimybių, kadangi nuomininkai neturi jokio turto ir pajamų.           

2011 m. už savivaldybės butų nuomą surinkta 31200 Lt, o butų išlaikymui, remontams išleista 20233 Lt.

Lietuvos  Respublikos finansų ministro įsakymu buvo patvirtintas Valstybės remiamų būsto kreditų teikimas asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą limitas 2011 m. Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono savivaldybėms skirta 4,4 mln. Lt limitas AB ,,Snoras” ir AB ,,Swedbank“ bankuose, tačiau šia galimybe pasinaudojo tik 2 asmenys ir šeimos, turinčios teisę į 10 proc. subsidiją.

SVEIKATOS APSAUGA

 

2011 m. savivaldybėje vykdyta pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

2011 m. tęsė veiklą trys Alytaus rajono savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos:

·   Alytaus rajono Miroslavo ambulatorija;

·   Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC);

·   Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis.

                  Įstaigos sutarties pagrindu finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Viešosiose savivaldybės ir privačioje įstaigoje „Disolis“ 2011 m. buvo prisirašę 21 255 gyventojai, kuriems šiose įstaigose teikiama pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra.

Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo valstybines prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kuriomis vidutiniškai pasinaudojo 20 proc. tikslinės grupės gyventojų:

1.                                     Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa;

2.             Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa;

3.             Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa;

4.             Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa;

5.             Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.

                     Sėkmingiausiai vykdoma priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, o mažiausiai gyventojai naudojosi vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.

 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 Biuras tęsė veiklą pagrindinėmis visuomenės sveikatos priežiūros kryptimis:

·                                        Visuomenės sveikatos stebėsena

Renkami duomenys apie rajono gyventojų sveikatos būklę, apdorojami ir analizuojami sergamumą ir ligotumą apibūdinantys rodikliai, kurie padeda identifikuoti gyventojų sveikatos problemas ir išskirti veiklos prioritetus. Per metus taip pat buvo pristatoma  Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių vaikų sveikatos būklės analizė, biuro rengtos gyventojų apklausos, gyvensenos tyrimo rezultatai.

·                                        Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

                     Sveikatos priežiūra mokyklose didžiąja dalimi finansuojama iš valstybės biudžeto. Pagrindinės veiklos rodikliai pateikti  lentelėje:

 

Užregistruota mokinių apsilankymų

pas sveikatos priežiūros specialistą

mokykloje

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį

Sveikatinimo veikla

konsultacijos

Kita

(pedikuliozės profilaktika, pirmoji pagalba)

organizuota renginių

renginiuose dalyvavusių mokinių

12857

1246

12815

648

16 766

·                                        Visuomenės sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos propagavimas

                     Veiklos, susijusios su prioritetinėmis sveikatos sritimis (lėtinių neinfekcinių susirgimų profilaktika, užkrečiamųjų ligų prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas ir kt.) buvo įgyvendinamos per tokias gyventojams jau įprastas ir pamėgtas akcijas kaip „Keliaujanti sveikatos palapinė“, „Mano cholesterolis mažėja, o tavo?“, ir pasitelkiant naujus metodus ir būdus, tokius kaip orientacinio sporto pagrindu organizuojamos popietės ir konkursai, pirmosios pagalbos mokymai.

                     Itin didelio gyventojų susidomėjimo ir aktyvumo sulaukė metų antroje pusėje reguliariai organizuojamos kassavaitinės mankštos, šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai.

 

Kitos sveikatos priežiūros programos ir paslaugos

2011 m. buvo vykdytos ir kitos sveikatos priežiūros programos ir suteiktos paslaugos savivaldybės gyventojams.

·               Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (10 tūkst. Lt)

Pagal  visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, sutarties pagrindu tarp projekto vykdytojų ir savivaldybės administracijos direktoriaus buvo finansuota 14 projektų. Projektai įvairiapusiai, apimantys visas gyventojų grupes, įvairūs pagal veiklas ir vykdymo būdus, atitinka vertinimo kriterijus ir savivaldybės prioritetines sveikatos kryptis: vaikų ir jaunimo sveikata, lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevencija, sveikos mitybos ugdymas, fizinio aktyvumo skatinimas, psichinės sveikatos gerinimas.

Visi projektų vykdytojai projektams skirtas lėšas įsisavino, užsibrėžtus vertinimo kriterijus įvykdė sėkmingai.

Protezavimo programa (30 tūkst. Lt)

 Trišalės sutarties pagrindu (savivaldybės administracija, Vilniaus teritorinė ligonių kasa, UAB „Prodenta“) 2011 m. protezavimo programai finansuoti buvo skirta 30 000 Lt (paslauga suteikta 27 Alytaus rajono gyventojams).

Maudyklų stebėsena (1 512 Lt)

Pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką buvo reguliariai tiriamas Daugų, Gilučio ir Ilgio (Pivašiūnų sen.) ežerų maudyklų vanduo. Maudyklų vandens kokybės vertinimas buvo atliekamas remiantis dviejų mikrobiologinių parametrų - žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių - duomenų rinkiniu. Šie du mikrobiologiniai parametrai ir vizualinis tyrimas dėl nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos maudymosi sezonu buvo atliekami kas dvi savaites. Visą maudymosi sezoną minėtų maudyklų vanduo buvo tinkamas maudynėms.

APLINKOS APSAUGA IR VANDENS GERINIMAS

 

Investiciniai projektai

2011 m. baigti įgyvendinti 3 projektai:

Ø        „Praeities taršos likvidavimas Nemunaičio seniūnijoje“, skirtas Nemunaičio kaimo pietrytiniame pakraštyje buvusios naftos bazės teritorijos taršos šaltinių pašalinimui, kad būtų sustabdytas teršalų sklidimas į gilesnius grunto sluoksnius ir požeminį vandenį bei išvengta neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. ES parama – 517 tūkst. 418 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  97 tūkst. 310 Lt;

Ø        „Praeities taršos likvidavimas Krokialaukio seniūnijoje“, skirtas pašalinti Krokialaukio sen., Čiurlionių II k. buvusio pesticidų sandėlio teritorijos grunte susikaupusius teršalus, taip sustabdant gruntinio vandens ir giluminių grunto sluoksnių teršimą ir  taršos su gruntinio vandens srautu pernešimą į kitas teritorijas bei garantuojant Krokialaukio seniūnijos gyventojams teisę į saugią aplinką. Skirta ES parama – 399 tūkst. 547,60 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  70 tūkst. 508,40 Lt;

Ø        „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Eičiūnų ir Kumečių kaimuose“, skirtas užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą įrengiant naujas sistemas, siekiant padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Skirta ES parama – 493 tūkst. 243 Lt, LR biudžeto – 103 tūkst. 581 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  123 tūkst. 311 Lt.

2011 m. toliau įgyvendinami ir nauji pradėti 6 projektai:

Ø        „Talokių ežero dalies išvalymas“, skirtas pagerinti Talokių ežero dalies ekologinę būklę. Skirta ES parama – 958 tūkst. 601,10 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  169 tūkst. 164,90 Lt;

Ø        „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Mikalavo kaime Pivašiūnų seniūnijoje Alytaus rajone“. ES skirta parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti  93 tūkst. 501,56 Lt;

Ø        „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Vaisodžių kaime Punios seniūnijoje Alytaus rajone“. ES skirta parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 99 tūkst. 703,59 Lt;

Ø        „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Rimėnų kaime Daugų seniūnijoje Alytaus rajone“. ES skirta parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti  93 tūkst. 571,68 Lt;

Ø        „Naujo artezinio gręžinio ir vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Genių kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“. ES skirta parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 97 tūkst. 319,15 Lt;

Ø        „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Miklusėnų gyvenvietėje“, projekto vertė yra apie 5 mln. Lt. Alytaus rajono savivaldybė turės padengs iki 15 proc. projekto vertės, t. y. apie 750 tūkst. Lt.

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“.  ES skirta parama –  8 651 221,66 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti apie  1 mln. 297 tūkst. 683,25 Lt.

Siekiant įgyvendinti projektą „Apleistų pastatų likvidavimas Butrimonių seniūnijoje“ pateiktas projektinis pasiūlymas Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui. Projekto tikslas – pagerinti Butrimonių seniūnijos krašto įvaizdį likviduojant apleistus pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus. Įgyvendinus projektą būtų nugriauti nebenaudojami dviejų karvidžių ir priešgaisrinio rezervuaro pastatai ir sutvarkyta 1 ha teritorija. Planuojama ES fondų lėšų suma – 225 415,10 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 13 259,71 Lt.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2011-02-10 Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-17 buvo patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2011 metų specialioji programa (pakeitimas 2011-10-13 sprendimu Nr. K-206). Įgyvendinant 2011 metų Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą buvo surinkta 125347 Lt lėšų:

·         74951 Lt - mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką,

·         4872 Lt - mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius,

·         43024 Lt - mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

·         2500 Lt - nepanaudotų 2010 metų lėšų likutis. 

Per metus panaudota 32154 Lt:

·       3916 Lt - želdiniams įsigyti ir želdynams tvarkyti savivaldybės ir seniūnijų teritorijose;

·       1840 Lt – rekreacijos objektų sanavimui nuo erkių;

·       7998 Lt – įsigyti chemikalams, skirtiems pakelės krūmams purkšti;

·       1000 Lt - Metelių regioniniame parke vykdytam moksleivių ekologiniam švietimui;

·       1000 Lt - žemės mėnesio renginių organizavimui;

·       2000 Lt – užšiukšlintų vietų tvarkymui Metelių regioniniame parke;   

·       Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 14400 Lt: Alytaus miesto ir rajono diabeto klubui ,,Viltis“ skirta 5800 Lt, Simno sporto klubui ,,Ąžuolas“ – 2600 Lt, VŠĮ ,,Alytaus regioninė televizija“ – 6000 Lt.

Vietinė rinkliava

 

                Rajone jau treti metai yra vykdoma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Atliekų tvarkymo, Rinkliavų įstatymais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis. 2011 m. surinkta 8605 t komunalinių atliekų (2010 m. 8548 t). Lėšos surinktos už komunalinių atliekų surinkimą ir šalinimą sudarė 2 mln. 80 tūkst. Lt. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms apmokėti reikėjo 2 mln. 44 tūkst. Lt. 2011 m. antrinių žaliavų surinkta 155,2 t (2010 m. 219,38 t). Iš jų:  popieriaus 78,8 t, plastiko 18,2 t, stiklo 58,2 t, surinkta ir perduota perdirbti 99,53 t naudotų padangų.

 

KELIŲ PRIEŽIŪRA

 

Vietinės reikšmės kelių tinklo ilgis Alytaus rajono savivaldybėje yra daugiau kaip 1116 kilometrų. Kelių su asfaltbetonio danga ilgis 175,216 kilometrų, su žvyro danga – 937,810 kilometro.

Kelių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbams ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2011 metais skirta 1 mln. 885 tūkst. 300 Lt. Papildomai buvo gauta 400 tūkst. Lt Nemunaičio seniūnijos vietinės reikšmės privažiuojamojo kelio AL1009 prie Gečialaukio kaimo ir Nemuno nuo rajoninio kelio Nr. 1102 Kaniūkai-Einorai-Nemunaitis rekonstrukcijai.

 

2011 m. baigti 2 projektai, skirti rekonstruoti ir modernizuoti Alytaus rajono transporto infrastruktūrą, pritaikant ją augančiam eismo intensyvumui ir mažinant neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai bei didinant eismo saugumą:

Ø        Projektu „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Alovė - Ilgai rekonstrukcija“ buvo rekonstruota kelio Alovė – Ilgai atkarpa, kurios ilgis yra 8,488 km. Skirta ES parama – 2 mln. 790 tūkst. 14,87 Lt, LR biudžeto – 344 tūkst. 648,90 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  147 tūkst. 706,67 Lt;

Ø        Projektu „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Pivašiūnai - Eigirdonys rekonstrukcija“ buvo rekonstruota kelio Pivašiūnai – Eigirdonys atkarpa, kurios ilgis yra 6,085 km. Skirta ES parama – 2 mln. 638 tūkst. 852,13 Lt, LR biudžeto – 325 tūkst. 975,85 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  242 tūkst. 150,96 Lt.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Pasienio keliai – Punsko, Alytaus, Krasnapolio, Suvalkų savivaldybių ir Seinų apskrities bendradarbiavimo tinklo plėtra“, kuris skirtas skatinti dviračių turizmą. Projekto metu planuojama kelio Nemunaitis-Makniūnai rekonstrukcija (7,440 km), pritaikant infrastruktūrą keliaujantiems turistams. Prašoma ES parama – 4 mln. 253 tūkst. 14 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 750 tūkst. 532 Lt.

Projekto „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Karkliniškės-Bazorai-Radvilonys-Tabalenka rekonstrukcija“ projektinis pasiūlymas pateiktas Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui. Planuojama ES fondų lėšų suma – 303 tūkst. 883 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 256 tūkst. 675 Lt.

2011 m. buvo tęsiama  rajono kelių rekonstrukcija įgyvendinant viešos ir privačios partnerystės sutartį.

 

Baigtas ES lėšomis valstybės planavimo būdu projektas: „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Alovės kaime“, skirtas sutvarkyti viešąsias erdves (rekonstruoti ir įrengti naujus šaligatvius) Alovės kaime. Skirta ES parama – 227 tūkst. 606 Lt, LR biudžeto – 47 tūkst. 797 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  68 tūkst. 850 Lt.

STATINIŲ PRIEŽIŪRA

 

           2011 metais statinių naudojimo priežiūra buvo atliekama 187 savivaldybės teritorijoje esantiems statiniams, iš jų: 19 gyvenamosios paskirties, 103 negyvenamosios ir 65 inžinerinės paskirties statiniams.

           2011 metais inventorizuoti 2107 statiniai pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą.

           Per praėjusius 2011 metus buvo atlikta 126 statinių, esančių savivaldybės teritorijoje, naudojimo priežiūra, surašyti 68 atliekamos statinio techninės priežiūros  patikrinimo aktai.

          2011 metais 2 statiniai teismo pripažinti bešeimininkiais, 8 statiniams vykdomos pripažinimo bešeimininkiais procedūros.

          Suteikti 6692 adresai, įregistruota 621 gatvė.

TERITORIJOS PLANAVIMAS

 

Įgyvendintas vienas iš svarbių teritorijų planavimo projektų „Daugų miesto bendrojo ir detaliųjų planų parengimas“, kurio metu buvo parengtas ir patvirtintas Daugų miesto bendrasis planas. Skirta ES parama yra 354 tūkst. 882 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 62 tūkst. 627 Lt.

2011 metais pateiktas projektinis pasiūlymas Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui „Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano atnaujinimas“, skirtas atnaujinti Alytaus regiono plėtros planą 2010-2020 metams, numatant atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų ir turizmo plėtros strategines kryptis, tikslus ir uždavinius bei priemones jiems įgyvendinti. Numatoma parengti atsinaujinančių energijos išteklių energijos naudojimo ir  turizmo plėtros studijas, skirtas regioninei plėtrai tobulinti. Projektas bus įgyvendinamas su Alytaus regiono partneriais: Alytaus miesto, Druskininkų, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėmis. Numatoma ES fondų lėšų suma – 128 414,48 Lt. Partnerių savivaldybių biudžetų lėšos sudaro 22 661,38 Lt, kiekvienai savivaldybei vienoda bendrojo finansavimo įnašo dalis – 4 532,28 Lt.

2011 metais Architekto tarnyba išdavė 151 planavimo sąlygų sąvadą teritorinio planavimo dokumentams rengti, 16 planavimo sąlygų savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti, 80 planavimo sąlygų žemės ūkio paskirties žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, 66 sąlygų sąvadus kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektams rengti dėl ūkininko ūkio sodybos formavimo, projekte numatant teritorijos tvarkymo priemones bei žemės ūkio paskirties žemės sklypų apželdinimą mišku. Parengta ir išduota 205 statybą leidžiantys dokumentai, iš jų 119 leidimų statyti naują statinį, 51 leidimas rekonstruoti statinį, 35 rašytiniai pritarimai statinio projektui.

            Parengti žemės sklypų kadastriniai matavimai ir įteisinti kitos paskirties 12 žemės sklypų po savivaldybės esamais arba projektuojamais pastatais bei įrenginiais, įregistruojant panaudos sutartis nekilnojamojo turto registre.                                                                                                

            Parengtas LR Vyriausybės nutarimo projektas ir kita papildoma dokumentacija dėl Daugų m. stambiagabaritinių atliekų sąvartynui įrengti žemės sklypo perdavimo savivaldybės nuosavybėn, suderinta ministerijose ir gautas nutarimas. Simno ir Daugų m. išduota 11 leidimų su specialiaisiais reikalavimais žemės sklypų planų rengimui, leidžiant suformuoti naudojamus žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti. Šie žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. 

 

ŽEMĖS ŪKIS

 

Žemės ūkio technikos registras

 

Alytaus rajono traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruotos 7169 priemonės. Per 2010 metus atlikta:

Ø 641 žemės ūkio technikos įregistravimo ir duomenų keitimo operacija,

Ø 2185 techninės apžiūros.

 

 

Ūkininkų ūkių registras

 

Alytaus rajone per 2011 metus buvo įregistruoti 169, likviduoti 35, atnaujinti 262 ūkininko

ūkiai. Vidutinis ūkio dydis 7,69 ha žemės plotas. Iš viso rajone Ūkininkų ūkių registre įregistruoti 3263 ūkininkų ūkiai, kurie valdo 25082,45 žemės plotą.

 

Žemės ūkio valdų registras

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2011 metais įregistruota/atnaujinta 5949 žemės ūkio valdos. Iš viso Alytaus rajone įregistruoti 10425 žemės ūkio subjektai.

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas

 

Alytaus rajone valstybei priklausantys melioracijos statiniai įrengti 42,64 tūkst. ha žemės plote. Šiame plote yra 1533,5 km drenažo tinklo, 903,2 km magistralinių griovių, 1008 pralaidos, 15 tiltų ir 2 tvenkiniai.

Melioracijos statinių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai 2011 metais skirta 343,5 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. Už šias lėšas:

Ø Raitininkų seniūnijose įvykdytas melioracijos griovių rekonstrukcijos projektas, rekonstruota 2,7 km. griovių,

Ø Alytaus seniūnijose įvykdytas melioracijos griovių rekonstrukcijos projekto I vykdymo etapas, rekonstruota 2,22 km griovių,

Ø Punios ir Miroslavo seniūnijose atlikti ES lėšomis renovuotų melioracijos griovių priežiūros darbai, nušienauta 40,7 km griovių šlaitų.

Ø Punios seniūnijoje atlikti avariniai drenažo remonto darbai.

 

     2011 m. įvykdyti projektai, finansuojami ES fondų lėšomis:

Ø Alytaus rajono Peršėkės upelio baseino žemupio dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos objektas, kurio vertė  1,391 mln. Lt. 10 proc. projekto vertės finansavo rajono savivaldybė ir 90 proc. lėšų gauta iš ES fondų. Už šias lėšas rekonstruota 3,5 km drenažo rinktuvų, 2,3 km magistralinių griovių ir Krokialaukio tvenkinio hidrotechnikos statinys;

Ø melioracijos sistemų naudotojų asociacija ,,Peršėkė“, savivaldybei dalyvaujant kaip partneriui, įgyvendino 1,139 mln. Lt vertės Alytaus rajono Verebiejų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą. Už šias lėšas rekonstruota 12,7 km sausinimo tinklo ir 0,5 km griovių.

 

     2011 m. ES paramą melioracijos statinių rekonstrukcijos projektams įgyvendinti savivaldybei dalyvaujant kaip partneriui gavo:

Ø melioracijos sistemų naudotojų asociacija ,,Daugų drenažas“ projektui ,,Dalies melioracijos statinių rekonstrukcija Daugų seniūnijoje“, skirta parama - 708,5 tūkst. Lt;

Ø melioracijos sistemų naudotojų asociacija ,,Nendrinė“ projektui ,,Alytaus rajono Simno seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, skirta parama - 1035,8 tūkst. Lt;

Ø Alytaus rajono Alovės ir Daugų seniūnijų melioracijos statinių naudotojų asociacija, projektui ,,Alytaus rajono Alovės ir Daugų seniūnijų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija“, skirta paramos suma 1035,8 tūkst. Lt.

 

     Per 2011 metus parengta ir išduota:

Ø 38 techninės sąlygos melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti,

Ø 88 planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentams rengti,

Ø 69 žemės sklypų melioracijos statinių techninai dokumentai.

 

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas

 

     2011 m. pateiktos 6273 paraiškos tiesioginėms išmokoms už 58709 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (2010 m. buvo pateikta 6432 paraiškos už 57797 ha):

Ø pagal priemonės ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas - 279 paraiškos,

Ø pagal programos priemones ,,Natūra 2000“ - 45 paraiškos,

Ø pagal priemonę ,,Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis“ - 1221 paraiška.

 

     Už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Alytaus rajono žemdirbiams priskaičiuota:

Ø apie 22,5 mln. Lt tiesioginių išmokų (2010 m. – 20,5 mln. Lt),

Ø ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis – 1,2 mln. Lt (2010 m. – 1,8 mln. Lt); išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves, sumažėjo todėl, kad 2011-11-24 Žemės ūkio ministro įsakymu buvo sumažinti išmokų dydžiai, paliekant 131 Lt/ha mažo nepalankumo vietovėse ir 174 Lt/ha didelio nepalankumo vietovėse;

Ø dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėse – apie 2,1 mln. Lt,

Ø dalyvaujantiems ,,Natūra 2000“ programos priemonėse – 66 tūkst. Lt (2010 m. - 47 tūkst. Lt).

Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas

 

     2011 metais papildomas nacionalines tiesiogines ir kompensacines išmokas gavo:

Ø už karves žindenes 1049 augintojams išmokėta 873 200 Lt,

Ø už ėriavedes 21 ėriavedžių laikytojui išmokėta 24 040 Lt,

Ø už paskerstus bulius 596  gyvulių laikytojams priskaičiuota  602 730 Lt,

Ø skerdimo išmoką gavo 3267 galvijų augintojai, priskaičiuoti  164 349 Lt,

Ø už papildomą bičių maitinimą 130 pareiškėjų išmokėta 24 040 Lt,

Ø 2528 pieno gamybos kvotų turėtojams išmokėta 2 238 000 Lt,

Ø ekologinei žuvininkystei remti 1 pareškėjui išmokėta 75 534 Lt,

Ø 22 pareiškėjai gavo paramą dėl dalies įmokų susigrąžinimo, paramos suma - 4 800 Lt.

 

Pieno gamybos kvotų administravimas

 

     2011 metais pieno gamybos kvotas turėjo 2128 pieno gamintojai, kurių pieno gamybos kvota sudarė 34068 tonas.

Ø 36 pieno gamintojai kreipėsi dėl pieno kvotos rūšies pakeitimo.

Ø Pieno gamybos kvotai perduoti/perimti paraiškas pateikė 33 pieno gamintojai.

Ø Su įvairiais prašymais kreipėsi 126 pieno gamintojai.

Ø Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas pateikė 289 pieno gamintojai.

Ø Prekyba pieno kvotomis vyksta 2 kartus per metus. 2011 m. Alytaus rajone gamintojai  nepateikė prašymų dalyvauti aukcione.

 

Žemės ūkio pasėliams padarytos žalos nustatymas

 

     2011 metais surašyta:

Ø 20 medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo aktų,

Ø 4 žemės ūkio pasėliams padarytos žalos įvertinimo aktai.

Kita veikla

 

Ø   2011 m. gruodžio 9 d. buvo atliktas patikrinimas Linos Švedkauskienės IĮ dėl  atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų laikymosi. Nustatyta, kad įmonė laikosi visų reikalavimų ir terminų.

Ø   Su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vykdomas projektas „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio  į  kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ Punios, Daugų, Miroslavo, Raitininkų ir Pivašiūnų seniūnijose.

 

KULTŪRA

 

Nuo 2011 metų lapkričio 14 d. pasikeitė savivaldybės administracijos struktūra, sujungus Viešųjų ryšių tarnybą ir Kultūros ir paveldosaugos skyrių. 

Skyriuje dirba 6 darbuotojai, kurie administruoja Alytaus rajono Daugų ir Simno kultūros centrų, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklą, jaunimo politikos įgyvendinimo priežiūrą, vykdo ir organizuoja savivaldybės kultūros ir jaunimo programų projektų atrankos konkursus, prižiūri jų įgyvendinimą, inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas, rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje, rengia ir platina pranešimus spaudai, informuoja visuomenę apie savivaldybės veiklą.

Baigtas projektas „Europos kultūrų bendradarbiavimo stiprinimas išsaugant kultūrinį tapatumą“ skirtas stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų. Projektas įgyvendinamas kartu su Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika).  Įgyvendinant projektą Alytaus rajone surengtos penkios šventės: „Senovės amatų diena“ Dauguose, Alytaus rajono ir Punsko krašto dainų konkursas „Dainuoju Lietuvai 2009“ Punioje, „Kaziuko kermošius“ Simne, „Europos kaimynų diena: Alytaus rajonas – Punsko valsčius“ Krokialaukyje, „Daugai – Dzūkijos kultūros sostinė 2010“ Dauguose. Bendri renginiai turėjo inovatyvių elementų – oras, vanduo, ugnis ir žemė, kurie atsispindėjo suorganizuotuose pasienio renginiuose. Projekto metu įsigyta mobili scena su įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra, parengta Alytaus rajono ir Punsko krašto kultūrinių renginių plėtros galimybių studija, turėsianti ilgalaikį poveikį tęsiant ir įgyvendinant panašaus pobūdžio kultūrinio bendradarbiavimo projektus, organizuojant rajono kultūrinį gyvenimą. Sukurta virtuali paroda „Tradiciniai renginiai ir amatai“ interneto svetainėje www.ciageragyventi.lt, kurioje galima rasti informacijos, nuotraukų ir filmų apie įvykusius renginius, informaciją apie rajono kultūros įstaigas, kolektyvus, amatininkus, jų kontaktinius duomenis bei įvairias naudingas nuorodas. Taip pat įsigytas reklaminis stovas, sukurtas suvenyras „Dainuvė“, reprezentuojantis Alytaus rajoną bei Punsko valsčių. Europos Regioninio plėtros fondo parama – 523 tūkst. 321,38 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 92 tūkst. 350,84 Lt.

Koordinuoti 48 kultūros plėtros programos projektai: meno mėgėjų kolektyvams skatinti iki 20 000 Lt, leidybai - iki 5000 Lt, svarbiausiems rajoniniams renginiams, valstybinėms ir kalendorinėms datoms pažymėti bei tradiciniams renginiams 74 210 Lt, kitiems renginiams iki 20 790 Lt. Projektus įgyvendino Simno ir Daugų kultūros centrai, jų filialai, rajono viešoji biblioteka, Alytaus apskrities literatų klubas ,,Tėkmė’’, žurnalas „Dainava”,  Dzūkijos televizija, asociacija ,,A Priori  Projektai“. 

 

 

BĮ Alytaus rajono Daugų kultūros centro veikla

 

             Savivaldybei įgyvendinus projektą „Kompleksinė Daugų miesto plėtra“ Alytaus rajono Daugų kultūros centras (Daugų KC) veiklą tęsė atnaujintose patalpose, esančiose Daugų technologijos ir verslo mokykloje. Vykdant projektą įrengta moderni renginių salė su apšvietimu, įgarsinimo aparatūra ir multimedijos įranga. 

             2011 m. Daugų kultūros centre ir jo 6 filialuose  (Alovės, Butrimonių, Makniūnų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios) dirbo 21 darbuotojas. Daugų KC ir filialuose veikia 48 meno mėgėjų kolektyvai, kurių veikloje dalyvauja 439 dalyviai. Kolektyvai rajono vardą garsino regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: Punios filialo liaudiškos muzikos kapela dalyvavo LRT  tiesiogiai transliuojamoje etnografinėje vakaronėje „Duokim garo!“ Vilniuje, Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurse „Tramtatulis“, Butrimonių filialo jaunimo folkloro ansamblio „Vieversa“ instrumentinė grupė tapo šio konkurso diplomantais.

            Kultūros centras 2011 m. surengė 102 įvairius renginius: šventes, koncertus, parodas, kuriose apsilankė per  14 900 lankytojų.

 

Daugų KC renginiai 2011 m.

Įstaigos pavadinimas

Renginiai

Diskotekos

Išvykos

Parodos

Daugų kultūros centras

18

24

14

-

Alovės filialas

17

21

17

1

Butrimonių filialas

19

29

22

-

Makniūnų filialas

15

1

8

1

Nemunaičio filialas

11

-

1

-

Pivašiūnų filialas

10

27

20

1

Punios filialas

9

3

26

-

Iš viso:

99

105

108

3

 

      Žiūrovų susidomėjimo sulaukė Daugų KC organizuotos šventės:

·               Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – vasario 16-osios ir Daugų KC patalpų atidarymo šventinis renginys Dauguose;

·               Jurginių šventė „Jurgi, Jurgeli“ Alovėje;

·               „Viens, du, ... septyni – mes ledų šaly“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Daugų kultūros centre;

·               Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos iškilmės Daugų technologijos ir verslo mokyklos stadione;

·               „Šviežios duonelės šventė“ Punioje; 

·               vestuvinių muzikantų šventė „Nuo saulėlydžio iki aušros“ Daugų kultūros centre;

·               Ryliškių etnografinio ansamblio „Lizduva“ 35 metų jubiliejus Ryliškiuose;

·               renginys „Švenčia Daugai“ (renginio metu iškilmingai atidaryta atnaujinta Turgaus aikštė ir  paminėtas 627-asis miesto gimtadienis);

·               Kalėdų eglės žiburių įžiebimo šventė rekonstruotoje Turgaus aikštėje Dauguose.

Daugų KC parengė 29 kultūrinių programų projektus Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros programos ir LR Kultūros ministerijos lėšomis.

     16 darbuotojų kvalifikaciją tobulino 8 seminaruose.

     Daugų KC per 2011 finansinius metus gavo:

·               Iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto – 451,3 tūkst. Lt: darbo užmokesčiui – 278,8 tūkst. Lt; soc. draudimo įmokos – 86,5 tūkst. Lt; prekėms ir paslaugoms – 68,0 tūkst. Lt, darbdavio soc. parama – 1,5 tūkst. Lt.

·               Surinkta specialiųjų lėšų 8,8 tūkst. Lt už pramoginius bilietus.

·                Specialiųjų lėšų panaudojimas 5,5 tūkst. Lt: transportui – 0,9 tūkst. Lt; AGATA ir

LATGA-A – 0,7 tūkst. Lt; prekės ir trumpalaikis turtas – 3,9 tūkst. Lt.

·               Projektų finansavimui gauta – 65,7 tūkst. Lt: iš savivaldybės – 61,7 tūkst. Lt, iš LR Kultūros ministerijos rėmimo fondo – 4,0 tūkst. Lt.

·               Rėmėjų lėšos -  20,5 tūks. Lt. Finansinę paramą suteikė: uždarosios akcinės bendrovės „Algraižė“, „Pireka“, „Parma“, „Daugesta“, AB „Snoras“ ir AB TEO LT.

     2011 m. iš biudžeto lėšų Daugų KC įsigijo 2 kompiuterius už 3,0 tūkst. Lt.

 

BĮ Alytaus rajono Simno kultūros centro veikla 

 

Simno kultūros centras (Simno KC) savo veiklą pradėjo 2008 m. balandžio 1 d. 2011 m. Simno KC ir jo 3 filialuose  (Krokialaukio, Luksnėnų, Miroslavo) dirbo 24 darbuotojai, veikia 37 meno mėgėjų kolektyvai, kurių veikloje dalyvauja 288 dalyviai. Kolektyvai rajono vardą garsino regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose.

2011 m. surengė 280 įvairių renginių: šventes, koncertus, parodas, kuriose apsilankė per  12 157 lankytojai.

 

Simno KC renginiai 2011 m.

Įstaigos pavadinimas

Renginiai

Diskotekos

Išvykos

Parodos

Simno kultūros centras

7

59

6

4

Krokialaukio filialas

11

2

6

1

Santaikos kultūros namai

14

16

17

6

Ūdrijos kultūros namai

7

-

14

1

Miroslavo filialas

5

17

24

5

Vankiškių kultūros namai

5

-

8

2

Kumečių kultūros namai

6

2

7

-

Luksnėnų filialas

14

10

10

2

Iš viso

69

106

92

21

 

Žiūrovų susidomėjimo sulaukė Simno KC organizuotos šventės:

·               „Kaziuko kermošius Simne”,

·               38-oji tarptautinė Dzūkijos regiono kaimo muzikantų šventė-varžytuvės „Taip dainavo mūs senoliai”,

·               14-oji respublikinė humoro grupių šventė-konkursas „Sprigtas-2011”,

·               Motinos dienai skirtas koncertas „Rašau Tau, mama, laišką”,

·               vaikų ir jaunimo festivalis „Dainos ir šokio sūkury”,

·               Alytaus apskrities kaimo teatrų šventė „Kaimo liktarna-2011”,

·               Kaimynų diena Krokialaukyje”, Joninių šventės, rudens šventės seniūnijose, popietės senjorams „Kviečiu puodelio arbatos” ir kiti.

Simno KC parengė ir  įgyvendino 15 projektų, finansuojamų  Kultūros plėtros programos lėšomis.

22 darbuotojai kvalifikaciją tobulino 6 seminaruose.

Simno KC per 2011 finansinius metus gavo:

·               Iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto – 455,8 tūkst. Lt: darbo užmokesčiui – 240,2 tūkst. Lt; soc. draudimo įmokos – 74,7 tūkst. Lt; prekėms ir paslaugoms – 139,7 tūkst. Lt, darbdavio soc. parama – 1,2 tūkst. Lt.

·               Surinkta specialiųjų lėšų 12,4 tūkst. Lt: už bilietus – 10,1 tūkst. Lt; transporto nuoma – 1,1 tūkst. Lt; salės nuoma – 1,2 tūkst. Lt.

·               Specialiųjų lėšų panaudojimas 8,4 tūkst. Lt: transportui – 1,0 tūkst. Lt; AGATA – 0,2 tūkst. Lt; LATGA – 1,2 tūkst. Lt; prekės ir trumpalaikis turtas – 5,6 tūkst. Lt; paslaugos – 0,4 tūkst. Lt.

·               Projektų finansavimui gauta – 32,1 tūkst. Lt: iš savivaldybės – 31,1 tūkst. Lt; miesto savivaldybės administracija – 1 tūkst. Lt.

·               Rėmėjų lėšos -  1977 Lt. Finansinę paramą suteikė  IĮ BN TEKSTILĖ, UAB „Luksnėnų sodai”, ŽŪB „Atžalynas”, Alvydas Sabaliauskas.

2011 m. iš biudžeto lėšų ilgalaikio turto Simno KC neįsigijo.

 

 

Simno kultūros centro ir filialų meno mėgėjų kolektyvai dalyvavo tarprajoniniame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Nemunėlio vingiai 2011” Prienuose, Dzūkijos kaimo kapelų varžytuvėse „Grok, Jurgeli 2011”.

Viešuosius darbus centre dirbo šeši žmonės iš darbo biržos, kurie tvarkė Simno KC ir filialų aplinką, pastatus, dailininko A. Žmuidzinavičiaus muziejaus-sodybos ir klojimo teatro aplinką.

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

 

Per metus bibliotekose apsilankė 252 270  lankytojų, užregistruoti 14 365 vartotojai. Per metus išduota daugiau kaip 518 tūkst. įvairių leidinių, fonduose sukaupta daugiau kaip 394 698 leidiniai. 

Praeitais metais rajono bibliotekų filialuose buvo 100 pavadinimų  periodinių leidinių, kuriems išleista 60 tūkst. litų. 30 tūkst. Lt knygoms įsigyti skyrė Kultūros ministerija. Lėšų stygius verčia ieškoti papildomų šaltinių. Daugiau kaip už 36 800 litų knygų padovanojo skaitytojai, įvairios leidyklos, paramos fondai, gyventojai, paskyrę 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Ryškūs pokyčiai įvyko ir gerinant bibliotekos materialinę bazę. Atliktas patalpų remontas Mergalaukio filiale. Elektrinis šildymas įrengtas Verebiejų filiale. Filialams nupirkta inventoriaus už 12 700 litų. 

Įgyvendinami tęstiniai projektai „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“ (2 etapas), ,,Bibliotekos pažangai“ (įsteigti 3 nauji viešieji interneto prieigos taškai Mergalaukio, Ryliškių ir Ąžuolinių  filialuose).

Iš projektų bibliotekos filialams praėjusiais metais buvo skirta kompiuterinės ir biuro įrangos už 165 730 litų. Vykdant „Bibliotekos pažangai“ projektą, kompanija „Microsoft“ padovanojo programinės įrangos už 232 830 litų. Alytaus rajono bibliotekose yra įrengta 210 kompiuterizuotų darbo vietų.

Daugiau kaip 580 gyventojų baigė kompiuterių raštingumo kursus. Plati kultūrinė veikla:  parengtos dvi virtualios parodas, vyko filmų peržiūros, poezijos pavasariui skirti renginiai, kameriniai renginiai.

 

JAUNIMO REIKALAI

 

Nemažai rajone yra sportinės pakraipos visuomeninių organizacijų, kur jaunimas gali rinktis ir burtis pagal savo pomėgius: Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto ir kultūros klubas „Daugis“, Alytaus rajono dziudo klubas „DO”, VO futbolo klubas „Simnas”, Simno sporto klubas „Ąžuolas“, Nemunaičio oreivių klubas, dviračių sporto klubas ,,Dzvelo“ ir  kt.

Alytaus rajono savivaldybėje vyksta kultūros, sporto ir kiti renginiai, skirti jaunimui. Tai teminiai, poilsio vakarai, vakaronės, viktorinos, diskotekos. Rajone jaunimui laisvalaikio paslaugas teikia Daugų ir Simno kultūros centrai, jų filialai. Renginiai  jaunimui (konkursai, parodos) vyksta rajono bibliotekose. Alytaus rajono Daugų ir Simno kultūros centrų filialuose, švietimo įstaigose veikia įvairūs meno būreliai ir rateliai. Vaikai ir jaunimas mokosi vokalinės, liaudiškos muzikos, dainavimo, teatro paslapčių, šoka liaudiškų ir pramoginių šokių rateliuose. Alytaus rajone iš viso yra beveik 100 vaikų ir jaunimo meno kolektyvų bei meninės raiškos būrelių, kuriuose menine veikla užsiima apie 1500 jaunų žmonių. Su jaunimu įvairius užsiėmimus organizuoja kaimo bendruomenės. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kartu su savivaldybės administracijos darbuotojais organizavo mokymus pagal Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas“, skirtus jaunimo organizacijų vadovams ir jų nariams. Mokymų metu dalyviai susipažino su šios programos vertybėmis ir galimybėmis, paraiškų pildymo ir teikimo tvarka.

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ buvo atlikta Jaunimo politikos įgyvendinimo Alytaus rajono savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita. Remiantis ja, savivaldybės jaunimo politika pasiekė gerų rezultatų jaunimo informavimo srityje, skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, skatinant tarptautinę veiklą.

Rajono savivaldybės tarybai skyrus 10 000 Lt, savivaldybės administracijos sudaryta projektų vertinimo komisija 7-ioms visuomeninėms jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms, atsižvelgiant į prioritetus, paskirstė lėšas: po 1000 Lt skyrė neformalios jaunimo grupės ,,Kumečių jaunimo iniciatyvinė grupė“ projektui „Ir aš galiu - 2011“, VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto ir kultūros klubo „Daugis“ projektui „Sveikame kūne – sveika siela 2“, Venciūnų kaimo bendruomenės - asociacijos „Venciūniškiai“ projektui „Menas mūsų akimis“. Po 1750 Lt skirta Alytaus rajono dziudo klubo ,,DO“ projektui ,,Mes norime sportuoti – 5“ ir Simno sporto centro ,,Ąžuolas“ projektui ,,Kurk, mąstyk, atrask, keisk“. 1500 Lt - Alytaus rajono futbolo klubo „Simnas“ projektui „Stadione geriau-4“, 2000 Lt - ,,Iniciatyvus jaunimas“ projektui ,,Didi diena didi naktis“.

Įgyvendinant projektus gausėja gebančių su jaunimu bendrauti ir bendradarbiauti jaunimo vadovų bei lyderių. Gavę finansavimą projektų vykdytojai organizavo įvairius renginius (konkursus, susitikimus, sporto varžybas),  ugdė jaunimo lyderius, pilietiškumo jausmą, stiprino bendradarbiavimo ryšius.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšomis buvo finansuoti 3 jaunimo projektai: jaunieji meno mėgėjų kolektyvai įsigijo tautinius drabužius, reikalingos įrangos koncertams, suorganizavo jaunųjų muzikos atlikėjų konkursus, kūrybines stovyklas, vasaros stovyklas, plenerus, seminarus.

RYŠIAI SU VISUOMENE

 

Savivaldybės taryba viešosios informacijos programai vykdyti skyrė 94 tūkst. Lt, išleista 92 tūkst. 259,73 Lt. Visuomenei informuoti apie tarybos priimtus teisės aktus, posėdžius iš tarybos  veiklai skirtų lėšų panaudota 15 855,9 Lt. Už ES finansuojamų projektų viešinimą sumokėta 7989,07 Lt. Daug savivaldybės gyventojams aktualios informacijos apie savivaldybės tarybos ir administracijos veiklą visuomenės informavimo priemonės skelbė neatlygintinai.

Dėl informacijos skelbimo savivaldybės administracija 2011 metais buvo sudariusi sutartis su laikraščių „Alytaus naujienos“, „Dzūkų žinios“ (laikraštis „Dainavos žodis“), žurnalo „Veidas“ leidėjais, televizijomis „Dzūkijos TV“, Vlado Krušnos individualia įmone, Alytaus radijumi „FM99“,  interneto portalu „Alytaus gidas“. Rajono gyventojams išleistas savivaldybės informacinis biuletenis „Alytaus rajono savivaldybės žinios“ (2 numeriai).

Spauda

 2011 m. laikraščiuose „Alytaus naujienos“, „Dainavos žodis“, „Ūkininko patarėjas“, „Savivaldybių žinios“, „Lietuvos žinios“ , „Lietuvos rytas“, „Respublika“ Alytaus rajono savivaldybė paminėta 537 kartus (informaciniai pranešimai, skelbimai, sveikinimai ir kt.

Paskelbta direktoriaus įsakymų: Alytaus naujienos - 12, „Dainavos žodis“ - 8

Praėjusiais metais lapkričio ir gruodžio mėnesiais išleisti du savivaldybės informaciniai biuleteniai „Alytaus rajono žinios“. Leidinys susilaukė gyventojų dėmesio, pastebimas tokio leidinio poreikis.

 

Interneto portalai

Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainės arsa.lt skyriuje „Naujienos“ paskelbti 636 informaciniai pranešimai, parengti savivaldybės, savivaldybės įmonių, įstaigų ir bendruomenių. 

Interneto portale „Alytaus gidas“ buvo skelbiama visa savivaldybės platinta informacija: pranešimai spaudai, anonsuojami renginiai, skelbiami skelbimai. Šiame portale yra atskira nuoroda „Alytaus rajonas“, kurioje skelbiama savivaldybės ir kita informacija, susijusi su Alytaus rajonu.

Informaciją (savivaldybės pranešimus ir žurnalistų parengtą) skelbė ir kitas regiono portalas alytiškis.lt, nuoroda į savivaldybės tinklalapį yra portale cika.lt

Naujienų portale delfi.lt užfiksuota 19 informacijų, susijusių su rajono savivaldybe, interneto svetainėje lrytas.lt – 15, lzinios.lt  - 9.

 

Lietuvos radijas ir televizija

Alytaus rajono savivaldybės renginius anonsavo „Lietuvos radijas“ (Kaziuko mugę, Valstybės dieną, ir kt.). Transliuotas interviu apie saugiausią Pivašiūnų seniūniją rajone. Lietuvos televizijos laidose „Panorama“, „Šiandien“ buvo parodyti 3 reportažai.

„FM99“. Bendradarbiaujant su Alytaus radiju „FM99“ parengti 25 pranešimai (apie tarybos posėdžių sušaukimą, renginius, jų anonsavimą, savivaldybės veiklą). Savivaldybės vadovai dalyvavo 3 radijo laidose.

„Dzūkijos TV“. Bendradarbiaujant su Dzūkijos televizija parengti ir transliuoti 34 reportažai apie savivaldybės veiklą, savivaldybės vadovai dalyvavo televizijos laidoje „Pozicija“. Televizija parengė ir transliavo vieną reklaminį filmuką, skirtą Valstybės dienai anonsuoti.

IĮ V. Krušnos. Bendradarbiaujant su V. Krušnos IĮ per Peršėkininkų TV parodyti 5 reportažai apie savivaldybės renginius ir veiklą.

Baltijos TV. Bendradarbiaujant su „Baltijos televizija“ parengtas reportažas apie savivaldybės įgyvendintus statybų projektus.

Klausimai, atsakymai arsa.lt

 

Savivaldybės interneto svetainės arsa.lt lankytojai savivaldybės specialistams turėjo galimybę užduoti klausimus rūpimomis temomis skyriuje „Klausk, pranešk“. 2011 m. užduoti 75 klausimai dėl kelių, medžių plovimo, socialinių pašalpų studentams, bedarbiams, lankytojai domėjosi statybų, žemės ūkio ir kitais klausimais.

Lyginant su 2010 m., praėjusiais metais užduota 92 klausimais mažiau. Tai galima paaiškinti tuo, kad, atnaujinant savivaldybės interneto svetainę, dėl techninių kliūčių klausimų kurį laiką nebuvo galima užduoti.

 

Laiškas direktoriui

 

Savivaldybės interneto svetainėje arsa.lt sudaryta galimybė parašyti elektroninį laišką savivaldybės administracijos direktoriui, kuria pasinaudoja vis daugiau asmenų. Į skyrių „Laiškas direktoriui“ 2011 metais atsiųsta 23 laiškai ar pranešimai: dėl komunalinių reikalų, socialiniais, žemės ūkio, dokumentų archyvo ir kitais klausimais. 2010 metais interneto svetainės arsa.lt skyriumi „Laiškas direktoriui“ pasinaudojo 12 asmenų. Elektroniniu paštu atsiųsti klausimai perduoti direktoriui susipažinti, specialistams atsakyti.

 

 

KULTŪROS PAVELDO PRIEŽIŪRA

 

2011 metais savivaldybės administracija kontroliavo šių kultūros paveldo objektų tvarkymo bei priežiūros darbus:

·               Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios interjero restauravimo darbai -  30000 Lt;

·               Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios statinių komplekso kapinių tvoros tvarkymo darbai - 20740 Lt;

·               naujų medinių laiptų į Gerulių piliakalnį Butrimonių seniūnijoje įrengimas – 6000 Lt;

·               Punios seniūnijos Valiūnų kaimo kryžiaus restauravimas – 4000 Lt;

·               Nemunaičio miestelio kryžiaus restauravimas - 6150 Lt;

·               Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios altoriaus ir sakyklos renovacija – 30000 Lt;

 

·               Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejaus baldų restauravimas - 5000 Lt;

 

·               Punios seniūnijoje Raižių k. esančios mečetės langų pakeitimas - 5800 Lt;

 

·               Eičiūnų koplyčios vargonų įsigijimas - 20000 Lt;

 

·               Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios remonto ir šventoriaus sutvarkymo techninio projekto bendroji ir specialioji (paveldosauginė) ekspertizė – 4780 Lt;

 

·               Sutvarkyta aplinka, iškirsta dalis krūmų nuo vieno gražiausių Alytaus rajone - Rumbonių piliakalnio;

 

·               Europos paveldo dienų metu rugsėjo 16 d. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje surengtas renginys ,,Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“.

 

 

POILSIS IR TURIZMAS

 

Savivaldybės administracija siekė skatinti aktyvų poilsį pritraukiant kuo daugiau turistų, todėl buvo tęsiamas ES ir rajono biudžeto finansuojamų pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą projektų įgyvendinimas.

Pagal parengtą Daugų irklavimo bazės rekonstrukcijos techninį projektą 2011 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvi veikla pasienio ežeruose“, skirtas Daugų irklavimo bazės, teisėjavimo bokšto ir elingo rekonstrukcijai. Projektas įgyvendinamas kartu su Pišo rajono savivaldybe (Lenkijos Respublika). Šio projekto metu sukurtas naujas vandens turizmo maršrutas Didžiulio ežere „Daugų ežero legendų kelias“, kuris pristatytas visuomenei per viešąsias informavimo priemones. Šis maršrutas buvo pristatytas konkursui „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2010. Darnusis vandens turizmas“ bei gavo pagyrimo raštą. Europos Regioninio plėtros fondo parama - 2 mln. 817 tūkst. 211,99 Lt, rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 497 tūkst. 155,07 Lt.

Investiciniai projektai, skirti poilsio ir turizmo plėtrai

 

2011 m. baigti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą 3 projektai:

Ø „Pasienio turizmo plėtra – palikimas ateities kartoms“, skirtas Simno miesto centrinei aikštei sutvarkyti ir pritaikyti turistams bei vietos gyventojams.  Projektas įgyvendinamas kartu su Olecko savivaldybe (Lenkijos Respublika). Pagrindinis tikslas –  skatinti pasienio bendradarbiavimą pritraukiant turistus, sudominant juos kultūros paveldo objektų išsaugojimu Simne ir Olecke. Projekto metu vyko bendri renginiai, skirti įtraukti kuo platesnę pasienio savivaldybių bendruomenę į bendras veiklas, siekiant aktyvinti kultūrinį ir turistinį pasienio gyvenimą. Simno miesto aikštė už viešųjų erdvių tvarkymą, konkurse „Darni aplinka“ apdovanota padėkos raštu. Europos Regioninio plėtros fondo parama – 940 tūkst. 634,90 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 165 tūkst. 994,39 Lt;

Ø „Kūrybinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi galimybės“, skirtas padidinti Lietuvos-Lenkijos regiono konkurencingumą investuojant į kultūrinės pasienio infrastruktūros plėtrą. Projektas įgyvendinamas kartu su Lazdijų rajono bei Kalvarijos savivaldybių administracijomis, Punsko ir Krasnopolio valsčiais (Lenkijos Respublika).  Projekto metu Alytaus rajono savivaldybė  investavo į viešosios infrastruktūros prie Giluičio ežero įrengimą, taip pat bendradarbiaudama su partneriais rengė bendrą kultūrinių ir kūrybinių industrijų strategiją, žemėlapį, suorganizavo bendrus pasienio dailės, kalvystės, medžio drožėjų, akmens skulptorių, kulinarinio paveldo plenerus. Europos Regioninio plėtros fondo parama – 1 mln. 268 tūkst. 486,30 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 223 tūkst. 850,54 Lt;

Baigtas ES lėšomis regioninio planavimo būdu projektas „Rekreacinės teritorijos įrengimas Pivašiūnuose“, skirtas paplūdimiui prie Ilgio ežero sutvarkyti ir teritorijai įrengti. Projekto metu buvo išleista turistinė brošiūra, skirta pristatyti Pivašiūnus, siekiant pritraukti kuo daugiau vietinių ir atvykstančiųjų turistų. Skirta ES parama – 599 tūkst. 76 litai, iš rajono savivaldybės biudžeto -  105 tūkst. 720 litų.

Baigti ES lėšomis valstybės planavimo būdu projektas „Jono Pauliaus II piligrimų kelio viešosios infrastruktūros Pivašiūnuose plėtra”, skirtas sutvarkyti viešąsias rajono erdves bei paskatinti piligrimystės ir turizmo plėtrą rajone. Sutvarkytas privažiavimo kelias, automobilių stovėjimo aikštelė. Skirta ES parama – 357 tūkst. 136 Lt, LR biudžeto – 74 tūkst. 999 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  89 tūkst. 284 Lt.

Buvo tęsiami nuo 2009 m. pradėti įgyvendinti projektai:

 

Ø        „Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose“, kurio metu planuojama įrengti ir sutvarkyti paplūdimį Dauguose prie Didžiulio ežero bei išleisti turistinę brošiūrą, skirtą pristatyti Daugų turistinius objektus.  Skirta ES parama – 782 tūkst. 424 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  138 tūkst. 075 Lt;

Ø        „Kompleksinė Daugų miesto plėtra“, kurio įgyvendinimo metu Dauguose bus sutvarkytas centrinis parkas, renovuota Daugų verslo ir technologijų mokyklos salė bendruomenių užimtumui bei įrengta rekreacinė teritorija ir paplūdimys prie Didžiulio ežero. Skirta ES parama – 6 mln. 395 tūkst. 237 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  518 tūkst. 533 Lt;

Ø        „Kompleksinė Simno miesto plėtra“, kurį įgyvendinant Simne renovuoti kultūros namai, kurie buvo atidaryti 2010 m. ir pristatyti bendruomenei. Šio projekto metu planuojama dar sutvarkyti parko ir viešųjų erdvių (automobilių stovėjimo aikštelė, 6 Simno miesto gatvės: Saulėtekio gatvės atkarpai ir S. Nėries gatvės atkarpai planuojama pakeisti dangą, sutvarkyti Alytaus, Birutės, Vytauto, Dariaus ir Girėno gatvių šaligatvius) infrastruktūra. Skirta ES parama – 8 mln. 667 tūkst. 67 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto -  702 tūkst. 736 Lt.

 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Miroslavo kultūros namų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, skirtas užtikrinti gyventojams patrauklią aplinką gyventi ir dirbti pritaikant Miroslavo kultūros namus bendruomenės poreikiams. Gauta ES parama – 229 tūkst. 755 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 25 tūkst. 530 Lt.

Buvo pateikti Nacionalinės turizmo plėtros 2010-2013 metų programos viešosios turizmo infrastruktūros planavimo pagal VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ projektas „Dviračių tako Alytus – Varėna (Olita-Orany) įrengimas ir infrastruktūros pritaikymas Alytaus rajone“ ir pagal VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ projektas „Kultūros paveldo objekto Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas viešiesiems kultūrinio turizmo poreikiams“, tačiau ES fondų finansavimas neskirtas.

Kaimo turizmas

2011 m. buvo išduoti 3 kaimo turizmo pažymėjimai. Siekiant paskatinti turizmo paslaugų plėtrą parengta kelio ženklų išdėstymo schemų techninė dokumentacija. Ženklinimo darbams parengtas ir pateiktas konkursui Europos kaimynystės ir partnerystės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programai projektas.

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras 2011 m. programai vykdyti iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto gavo 47 tūkst. Lt.

2011 m. į Alytaus TIC kreipėsi 6790 interesantų (2010 m. - 6015 interesantų,  2009 m. - 5596 interesantai). Iš jų 5257 Lietuvos gyventojai (2010 m. – 4623, 2009 m. – 4375), 1533 – užsienio valstybių lankytojai (2010 m. – 1392, 2009 m. – 1214). Užsienio lankytojai buvo iš Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Suomijos, Makedonijos,  Olandijos, JAV ir kitų šalių. Informacija buvo teikiama telefonu (497 skambučiai) ir el. paštu (168).

Turizmo informacijos centras išleido leidinius „Alytaus karštas“ lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis 5 000 vnt. tiražu, „200 km abipus Nemuno“ anglų, lenkų ir rusų kalbomis 3 000 vnt. tiražu, Alytaus rajono turistinį žemėlapį lietuvių ir anglų kalbomis 2 000 vnt. tiražu.

Alytaus rajonas pristatytas Madride (Ispanija) vykusioje vienoje didžiausių tarptautinių Europos turizmo parodų „Fitur 2011“. Kaip ir pernai Alytaus rajonas garsintas tarptautinėje specializuotoje turizmo sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur’ 2011“, tradicinėje turizmo parodoje Palenkės vaivadijos centre, Balstogėje. Alytaus TIC atstovė dalyvavo Minske (Baltarusija) vykusioje Valstybinio turizmo departamento organizuotoje verslo misijoje „Poilsis Lietuvoje vasarą“, turizmo galimybės Alytaus krašte buvo pristatytos turizmo verslo misijoje „Buy Lithuania Buy Baltics‘2011“. Gardino mieste (Baltarusija) vykusioje parodoje-mugėje „Euroregionas Nemunas 2011“ Alytaus TIC kartu su Marijampolės ir Lazdijų TIC atstovais pristatė turizmo galimybes, įdomiausius objektus. „Expo Sejny‘2011“ Seinuose vykusioje tarptautinėje pasienio turizmo parodoje kartu su Alytaus krašto kaimo turizmo sodybų savininkais buvo pristatytos aktyvaus poilsio galimybės Alytaus karšte. Taip pat dalyvauta Alytuje vykusioje kasmetinėje mugėje „Dzūkų turtai“.

 

BENDRUOMENĖS

 

Alytaus rajone yra įregistruotos 49 kaimo bendruomenės, o 2011 metais susikūrė ir buvo įregistruotos 2 asociacijos „Alytupio vingio kaimo bendruomenė“ ir „Perkūnkalnis“.

Bendradarbiaujant su Alytaus rajono vietos veiklos grupe (VVG) bei įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją po pirmojo šaukimo šiuo metu įgyvendinami 12 projektų, iš kurių 50 proc. vietos projektų pareiškėjai kaimo bendruomenės, 41 proc. paraiškų gauta iš savivaldybės, 8,3 proc. sudaro viešųjų įstaigų paraiškos. Įgyvendinami projektai yra skirti patalpų remontui ir rekonstrukcijai, vandentiekio ir nuotekų sistemoms, sporto ir vaikų aikštelėms įrengti, viešųjų erdvių sutvarkymui, bendruomenės narių mokymams, verslo plėtrai kaime.

Paskelbus antrąjį šaukimą Alytaus rajono savivaldybės administracija – vietos projektų pareiškėjas pateikė penkių vietos projektų paraiškas. Projektais numatoma įkurti tris amatų kiemelius (Dauguose, Alovėje ir Vaisodžiuose), atlikti Butrimonių kultūros namų remontą (II etapas) ir sukurti Junčionių bendruomenės centrą, kuriame bendruomenė turėtų tinkamas sąlygas socialinei saviraiškai didinti. Visi projektai bus įgyvendinami su partneriais: Daugų miesto bendruomene VO „Daugų kraštas“, Alovės bendruomene VO „Susiedai“, Vaisodžių kaimo bendruomene, VO Butrimonių bendruomene „Šviesa“ ir Junčionių kaimo bendruomene.

Ø Projekto „Butrimonių kultūros namų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, II etapas“ tikslas - viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas Butrimonių gyventojams sutvarkant pagrindinį kaimo pastatą ir jį pritaikant bendruomenės poreikiams. Prašoma paramos suma – 233 922 Lt. Savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 25 000 Lt.

Ø Vietos projektų „Vaisodžių amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, „Daugų amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Alovės amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ bendras tikslas - išsaugoti tradicinių amatų plėtojimą įkuriant ir plėtojant Vaisodžių, Daugų ir Alovės amatų kiemelius bei juos pritaikant bendruomenės poreikiams.  Vaisodžių amatų kiemelio prašoma paramos suma – 193 36