Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-317 2011-11-24
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO R. GAUSANTIŠKIŲ ANTANO VALAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL Jurbarko r. Gausantiškių Antano valaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos

 

2011 m.  lapkričio 24 d. Nr. T2-317

Jurbarkas

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55–1049;  2008, Nr. 113–4290) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

 

Pritarti  Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Ričardas Juška

______________

 

Patvirtinta

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2011m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.T2-317

 

Jurbarko rajono gauSANTIŠKIŲ ANTANO VALAIČIO PAGRINDINĖS mokyklos 2010–2011 MOKSLO METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

 

2011-11-04

Tamošiai

 

I. Bendra informacija apie įstaigą

1. Pagrindinė veiklos rūšis: bendrasis pagrindinis mokymas. Kitos veiklos rūšys: pradinis mokymas, ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.

2. Direktorius – Gediminas Klangauskas, II vadybinė kategorija.

3. Mokyklos tarybos pirmininkas – Kęstutis Mišeika, tėvas, Jurbarko r. PK tyrėjas.

4. Žmoniškieji ištekliai:

Metai

Mokinių skaičius

Mokytojų

Personalo etatai

2010-09-01

85

16

13,85

2011-09-01

88

16

13,85

 

II. Mokyklos veiklos planavimas 

5. Mokyklos strateginė veiklos programa sudaryta 2010–2013 metams. Mokyklos metinės veiklos programa suderinta su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi.

6. Pagrindiniai 2010–2011 mokslo metų mokyklos tikslai ir uždaviniai (prioritetai).

Ugdymo turinio atnaujinimas, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Supažindinti mokinius su naujausiomis technologijomis. Interaktyvios lentos panaudojimas ugdymo procese. Rengti mokinius gyventi pilietinėje visuomenėje.

 

III. Ugdymas ir mokymas 2010–2011 m. m. ir 2011–2012 m. m. pradžioje

7. Formaliojo ugdymo organizavimas. 2011 m. pagrindinės mokyklos baigimo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Lietuvių kalbos įvertinimas: 10 balų – 2 mokiniai, 8 – 2 mokiniai, 7 – 1 mokinys, 5 – 1 mokinys. Matematikos įvertinimas: 9 – 2 mokiniai, 8 – 1  mokinys, 7 – 1 mokinys, 6 – 1 mokinys, 4 – 2 mokiniai.

8. Neformaliojo ugdymo organizavimas. 2010-2011 m. m. mokykloje veikė 10 būrelių, kurie apėmė šias veiklos sritis: meno, sporto, informacinių technologijų.

9. Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, projektuose, programose. 2011 metais mokykla dalyvauja projekte „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“. Svarbiausias projekto įgyvendinimo etapas buvo mokinių dalyvavimas edukacinėje gyvosios istorijos gyvenvietėje Sudeikiuose. Įgyvendinti du savivaldybės socializacijos projektai: ,,Praeities skrynelę pravėrus“ (vadovė Raimonda Andrikienė), kurio įgyvendinimui skirta 500 Lt,  ir „Švariu vasaros takeliu“ (vadovė Vilma Karosienė), jo įgyvendinimui skirta 1 234 Lt. 2011–2012 m. dalyvaujame projekte „Piliečio žadintuvas.

Išorinio ugdymo proceso vertinimo 2010–2011 mokslo metais nebuvo.

 

IV.  Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas

10. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais) ir socialiniais partneriais (tėvų (globėjų) informavimo sistema). Mokykloje susiformavusi mokinių tėvų švietimo sistema. Organizuojamos mokinių tėvų savaitės, dienos mokykloje. Vyksta mokinių darbų pristatymai. Mokinių tėvai maloniai dalyvauja mokyklos bendruomenės šventėse, padeda jas organizuoti.

Labai džiaugiamės Danijos Dragsholmo „Lions“ klubo parama. Šiais metais skyrė 8 000  Lt paramą. Už šias lėšas pakeisti 3 klasių langai. Per Tautos fondą iš JAV lietuvio Johan Kuncos gavome 250 dol. paramą mokinių tautiniam ugdymui.

 

V. Finansų valdymas

 

11. ASIGNAVIMŲ PLANO, KASINIŲ IŠLAIDŲ PALYGINIMAS 2010-09-31 – 2011-09-31

 

 

Asignavimų planas

2010-09-30

Kasinės išlaidos
2010-09-30

Asignavimų planas

2011-09-30

Kasinės išlaidos
2011-09-30

2011 m.
 palyginimas
 su 2010 m.

Savivaldybės biudžetas

258 730

194 591

237 420

169 505

87%

MK lėšos

646 617

489 408

442 058

403 209

82%

 

12. ĮSISKOLINIMAS  2010-12-31

Kreditinis įsiskolinimas 2010 m. gruodžio 31 d. – 208 Lt.

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos –  įsiskolinimas AB TEO Lt už ryšių paslaugas per 2010 m. gruodžio mėn. 25 Lt. 

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos – įsiskolinimas UAB „Jurbarko vandenys “ už gruodžio mėn. tiekiamą šaltą vandenį – 37 Lt.

 2.7.3.1.1.1.Darbdavių socialinė parama pinigais –  įsiskolinimas ( iš savivaldybės biudžeto lėšų) 2010 m. gruodžio 31 d. – 146 Lt. Liko įsiskolinimas – pašalpa  už 2 nedarbingumo dienas  gruodžio mėn.

Debetinis įsiskolinimas 2010 m. gruodžio 31 d. –  23 Lt. Savivaldybės biudžeto lėšos  –     (priešgaisrinės eksplotacinės priežiūros mokestis)  UAB  „Digema .

 

13. 2010 M. ASIGNAVIMŲ PLANAS, GAUTI ASIGNAVIMAI, KASINĖS IŠLAIDOS

 

Asignavimų
planas 2010 m.

Gauti asignavimai
 2010 m.

Kasinės išlaidos
2010 m.

Savivaldybės biudžetas

263 730

260 082

260 082

MK lėšos

633 846

633 846

633 846

Specialiųjų programų lėšos

170

1755

155

Kompensuojami nuompinigiai

20

13

13

Vaikų socializacijos projektas

„Praeities skrynelę pravėrus“

500

500

500

Gauta J. Kuncos parama

 

x

1 054

1 054

Gauta parama 2% GPM

 

x

1 385

811

 

V. Mokyklos problemos ir jų sprendimas

Didžiausia problema – mažėjantis mokinių skaičius. Šios problemos sprendimo būdai galėtų būti: lankstesnės ugdymo programos, savivaldybės Tarybos sprendimai leisti komplektuoti klases su mažesniu skaičiumi mokinių, nei šiuo metu nustatyta, kurti daugiafunkcinį centrą.

Daugiau informacijos apie mokyklą savivaldybės internetiniame puslapyje meniu punktuose „Švietimas → Stebėsena → Rodikliai“.

 

Direktorius                                                                                                            Gediminas Klangauskas

______________

 

Į pradžią