Susiję Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. AD1-1091 2010-06-11
Padalinys: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2010-2013 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PROGRAMA)

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2010 m. birželio 11 d.

įsakymu Nr. AD1-1091

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2010-2013 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2008, Nr. 71-2700), Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinta Ilgalaike nacionalinį saugumą stiprinančia Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2343), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 9-340) ir skirta užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija) ir jai pavaldžiose įstaigose.

2. Šios Programos tikslas nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Savivaldybės administracijoje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje ir padėti vienyti Savivaldybės administracijos padalinių pastangas plėtoti antikorupcinę veiklą.

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Šioje Programoje numatytomis priemonėmis visuomenė skatinama reikšti nepakantumą korupcijai, aktyviai remti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje. Todėl rengiamos korupcijos prevencijos priemonės planuojamos nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės.

5. Programa siekiama skatinti Savivaldybės administracijai pavaldžių subjektų sąveiką, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam reikiamą pagalbą, bendradarbiavimą su visuomeninėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis, ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei teisėtus visuomenės interesus.

 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

6. 2007 m. spalio mėnesį „Klaipėdos apskrities visuomenės tyrimai“ atliko sociologinį tyrimą „Klaipėdos miesto gyventojų apklausa apie korupcijos lygį Klaipėdos mieste“. Apklausos duomenys rodo, kad 63 procentai respondentų mano, kad kyšio davimas padeda išspręsti problemą, nors davusių kyšį per pastaruosius metus prisipažino tik 31 procentas respondentų. Tai daugiau parodo bendrą visuomenės nuomonę, kad valstybinėse įstaigose veši korupcija nei realią situaciją.

7. Labiausiai korumpuotomis Klaipėdos miesto įstaigomis respondentai nurodė: valstybines sveikatos apsaugos įstaigas, teismus, kelių policiją, Apskrities viršininko administraciją, Automobilių techninės apžiūros centrą, muitinę. Iš 16 vertintų Klaipėdos miesto įstaigų Savivaldybės administracija, respondentų nuomone, pagal korumpuotumą yra 9-oje vietoje.

8. Apklausos metu respondentai labiausiai korumpuotomis Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos sritimis nurodė: architektūros, miesto planavimo, žemėtvarkos, statybos, sveikatos apsaugos, turto privatizavimo, viešųjų pirkimų.

9. Mažiausiai korumpuotomis Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos sritimis respondentai laiko: viešojo transporto, kultūros ir sporto, paminklotvarkos, socialinės paramos.

10. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimus, Savivaldybės administracijoje korupcijos prevencija ir jos kontrolė pavesta vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. P1-547 paskirtam Centralizuotos vidaus audito tarnybos specialistui.

11. Savivaldybės administracija 2007 m. sausio 9–15 d. atliko anoniminę Savivaldybės administracijos darbuotojų apklausą, siekiant nustatyti, kuriose savivaldybės veiklos srityse gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti.

12. Savivaldybės veiklos sritys, kuriose gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti, buvo nurodyta: miesto plėtra, viešieji pirkimai, įsidarbinimas savivaldybėje, renginių organizavimas, biudžetas (finansai).

13. Prieš rengiant naują Savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programą 2010 m. kovo 3–10 d. buvo atlikta Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminė apklausa, siekiant nustatyti, kuriose savivaldybės veiklos srityse gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti.

14. Savivaldybės veiklos sritys, kuriose gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti, buvo nurodyta: miesto plėtra, įsidarbinimas savivaldybėje, kapinių priežiūra, viešieji pirkimai, miesto tvarkymas.

15. Analizuojant Savivaldybės administracijos veiklos situaciją ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius kaip stipriąją Savivaldybės administracijos veiklos pusę mažinančia korupcijos pasireiškimo tikimybę, galima pažymėti tokius aspektus:

15.1. Šiuo metu tobulinama vieno langelio sistema padės užtikrinti spartesnį ir kokybiškesnį gyventojų aptarnavimo procesą;

15.2. Diegiamas elektroninės demokratijos paslaugų spektras pagerins gyventojų aptarnavimą, sudarys galimybę visuomenei aktyviau dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus;

15.3. Savivaldybės administracija, planuodama savo veiklą ir priimdama svarbius sprendimus, informuoja ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukia miesto bendruomenę bei įvairių interesų grupių atstovus.

16. Analizuojant Savivaldybės administracijos veiklos situaciją ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius kaip silpnąją Savivaldybės administracijos veiklos pusę, turinčią įtakos korupcijai pasireikšti, savivaldybėje galima pažymėti tokius aspektus:

16.1. Nors Savivaldybės administracijoje vadovaujamasi strateginio planavimo principais, rengiamas programinis biudžetas, tačiau vis dar nepakankamai orientuojamasi į rezultatus. Neįdiegta į rezultatus orientuota Savivaldybės administracijos veiklos valdymo sistema, optimizuojanti Savivaldybės administracijos veiklos procesus;

16.2. Nėra analizuojamas klientų (piliečių) pasitenkinimas Savivaldybės administracijos produktais ir paslaugomis.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

17. Programos tikslai:

17.1. Įgyvendinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių sistemą;

17.2. Užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą;

17.3. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.

17.4. Didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės institucijomis;

17.5. Organizuoti švietimą Savivaldybės švietimo įstaigose apie korupcijos prevencijos principų taikymą.

18. Programos uždaviniai:

18.1. Atskleisti priežastis sudarančias palankias sąlygas korupcijai atsirasti Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose;

18.2. Teikiant viešąsias paslaugas, siekiant užtikrinti skaidrumą, informuoti ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukti miesto bendruomenę bei įvairių interesų grupių atstovus;

18.3. Užtikrinti efektyvią korupcijos prevencijos ir priežiūros vykdymo ir kontrolės sistemą (administravimą).

18.4. Užtikrinti Savivaldybės administracijos sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo viešumą, skaidrumą ir atskaitingumą;

18.5. Įtraukti miesto visuomenę į korupcijos prevenciją, padėti didinti jos pasitikėjimą savivaldybės institucijomis;

18.6. Pagal poreikį efektyviai naudoti lėšas numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui;

18.7. Šviesti visuomenę ir informuoti korupcijos prevencijos klausimais;

18.8. Nustatyti Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos korupcijai atsirasti ir plisti;

18.9. Tobulinti teisėkūros procesą, įdiegiant antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą;

18.10. Skatinti Savivaldybės administracijos padalinių veiklos sąveiką ir koordinavimą, vykdant korupcijos prevencijos priemones;

18.11. Korupcijos prevencijos priemones vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais:

19.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose ir jai pavaldžiose įstaigose;

19.2. atskleistų ir pašalintų priežasčių skaičiumi, sudarančių palankias sąlygas korupcijos apraiškoms atsirasti Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose ir jai pavaldžiose įstaigose;

19.3. įvykdytų ir neįvykdytų Programos priemonių plane numatytų priemonių skaičiumi;

19.4. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. anonimiškų ir oficialių gautų pranešimų skaičiaus didėjimu apie galimas korupcinio pobūdžio apraiškas Savivaldybės administracijoje.

19.5. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų) ir kitų renginių kovos su korupcija klausimais skaičiumi;

19.6. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi.

 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

20. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai ir jai pavaldžių įstaigų vadovai.

21. Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba įgyvendindama savo funkcijas atlieka vidaus auditus Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Atlikto audito ataskaitą ir rekomendacijas dėl korupcijos prevencijos priežiūros ir kontrolės mechanizmo tobulinimo pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

22. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios programos dalis.

22.1. Programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) Savivaldybės administracijoje vykdo Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.

22.2. Savivaldybės struktūriniai padaliniai – Programos priemonių plano vykdytojai – paskiria tarnautoją, atsakingą už kokybišką tos priemonės įgyvendinimą bei ataskaitos apie tai pateikimą už korupcijos prevenciją ir priežiūrą atsakingam specialistui.

23. Savivaldybės administracija kasmet išnagrinėja Programos nuostatas bei įgyvendinimo priemones ir prireikus atitinkamai koreguoja Programą ir biudžeto lėšas numatytoms priemonėms įgyvendinti.

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

24. Programa vykdoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

25. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Programos nuostatų ir jos priemonių plane numatytų priemonių vykdymas privalomas nurodytiems vykdytojams.

27. Ši programa bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (www. klaipeda.lt).

 

VIII. PROGRAMOS PRIEDAI

 

28. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010–2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

______________

 

Į pradžią