Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 5TS-729 2013-04-26
Padalinys: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Balsavimo rezultatai: „Už“ - 20

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITOS

 

 


LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITOS

 

2013 m. balandžio 26 d. Nr.5TS-729

Lazdijai

 

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2004, Nr. 171-6309; 2010, Nr. 51-2476) 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 6 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328), Lazdijų rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

       Pritarti Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Artūras Margelis

______________

 

 

 

                                 PRITARTA

                                                                                    Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2013 m. balandžio 26 d.

                                                                                    sprendimu Nr.5TS-729

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO

2012 METŲ ATASKAITA

 

 

 

Paruošė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

savivaldybės gydytoja

Lina Džiaukštienė

 

 

TURINYS

 

I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA                                    1-2

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS                                          2-4

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI

ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA                                                            4

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ                                          5-18

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS       19

IR STRATEGIJOS                                                                                                                    

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS       19-22

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVA-

VIMAS, VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ             22                              

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS          23-24

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS

FINANSAVIMAS                                                                                                                24

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS                      25

 

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS                                                                   25-27

 

 

 

I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

 

      Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ataskaita rengiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 606 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ ir vėlesnius pakeitimus ( Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328), vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2011, Nr. 88-4229), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225, 2007, Nr. 64-2455) 6 straipsnio 5 dalimi.

     2012 m. Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami svarbiausi sveikatos ir sveikatos priežiūros funkcionavimo rodikliai, geriausiai apibūdinantys Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą, bendruomenės sveikatos būklę, vykdytos valstybinės ir savivaldybės visuomenės sveikatos programos, nurodomi teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą.

       Taip pat pateikiamas bendruomenės, nevalstybinių organizacijų, ūkio subjektų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dalyvavimas vykdant visuomenės sveikatos priežiūros veiklą, taip pat vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas.

      Ataskaitoje analizuojamos vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos. Aprašoma kiekviena valstybinė visuomenės sveikatos programa ar strategija, nurodomi programos tikslai, neįvykdymo priežastys.

      Pateikiama informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetines kryptis, taip pat pasiūlymai dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo gerinimo.

       Rengiant ataskaitą, pasinaudota informacijos šaltiniais:

   Statistikos departamento informacija, 2011 m. duomenys;

   Higienos instituto Sveikatos informacijos centro informacija 2009–2011 m. duomenys;

   Savivaldybės tarybos sprendimais, 2012 m. duomenys;

   Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 2012 m. duomenys;

   Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija, 2012 m. duomenys;

   Lazdijų rajono savivaldybės specialiają rėmimo programą įgyvendinančių įstaigų ir organizacijų 2012 m. ataskaitų duomenimis;

   Alytaus visuomenės sveikatos centro Lazdijų skyriaus informacija, 2012 m. duomenys;

   Lazdijų rajono savivaldybės VSB stebėsenos 2011 m. ataskaita.

      Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo

2012 m. ataskaita suderinta Savivaldybės reglamento nustatyta tvarka.

     Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 m. ataskaitoje pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje, trumpai aptariami vidiniai ir išoriniai veiksniai, turėję įtakos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.

       Ketvirtame skyriuje pateikiama Lazdijų rajono savivaldybės demografinė situacija,

apžvelgiami savivaldybės gyventojų natūralaus judėjimo, sergamumo,

mirtingumo rodikliai. Pateikiama užkrečiamųjų ligų epidemiologinė situacija.

      Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo

2012 m. ataskaita bus paviešinta savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt, skiltyje „Sveikatos apsauga“.

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

 

Eil Nr

Dokumento

data

Dokumento pavadinimas ir Nr.

Antraštė

 

Sprendimai

 

 

1.

2012 m. vasario 24d.

Tarybos sprendimas

Nr.5TS-286

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 m. darbo plano patvirtinimo

2.

2012 m. kovo 30 d.

Tarybos sprendimas

Nr.5TS-324

Dėl sveikatos priežiūros organizavimo Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

3.

2012 m. kovo 30 d.

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-323

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės 2012-2016 metų programos patvirtinimo

4.

2012 m. balandžio 30d.

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-373

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitos

5.

2012 m. balandžio 30 d.

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-374

Dėl 2012 metų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

6.

2012 m. balandžio 30 d.

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-322

Dėl VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus lovų skaičiaus

7.

2012 m. balandžio 30 d.

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-375

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos patvirtinimo

8.

2012 m. gegužės 30 d.

 

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-398

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo

9.

2012 m. gegužės 30 d

 

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-410

 

Dėl 2012 metų Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų siektinų veiklos užduočių nustatymo

 

10.

2012 m. gegužės 30 d

 

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-397

Dėl pritarimo Lazdijų rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 m. veiklos ataskaita

11.

2012 m. rugsėjo 28 d.

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-469

Dėl lėšų, skirtų narkotikų ir psichotropinių medžiagų prevencijos ir kontrolės programai, paskirstymo

12.

2012 m. rugsėjo 28 d

Tarybos sprendimas

Nr. 5TS-468

Dėl lėšų medicinos punktų paslaugų kokybės gerinimui paskirstymo

 

Įsakymai

 

 

1.

2012 m. sausio 25 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-64

Dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo

2.

2012 m. sausio 25 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-65

Dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo

3.

2012 m. sausio 25 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-66

Dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo

4.

2012 m. kovo 8 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-161

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės maudyklų vandens tyrimų 2012 metų kalendorinio grafiko tvirtinimo

5.

2012 m. gegužės 29 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-420

Dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo

6.

2012 m. liepos 11 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-561

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo Modestui Ramanskui

7.

2012 m. liepos 27 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-628

Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos

8.

2012 m. rugpjūčio 09 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-662

Dėl rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo teikiamos administracinės paslaugos teikimo aprašymo patvirtinimo

9.

2012 m. rugsėjo 10 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-730

Dėl tarpinstitucinės komandos tvirtinimo

10.

2012 m. spalio 10 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-833

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

11.

2012 m. spalio 17 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-856

Dėl darbuotojų skiepijimo gripo vakcina

12.

2012 m. spalio 18 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-860

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

13.

2012 m. spalio 26 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-903

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

14.

2012 m. lapkričio 12 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-931

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

15.

2012 m. lapkričio 12 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-933

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

16.

2012 m. lapkričio 16 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-946

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

17.

2012 m. lapkričio 16 d.

Direktoriaus įsakymas

Nr. 10V-946

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Išoriniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės

sveikatos priežiūros veiklai

Veiksniai

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas

Pastabos

1. Nėra teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą

Negalima kokybiškai suteikti paslaugos

 

 

Dėl lėšų trūkumo savivaldybės biudžete numatomos lėšos tik pagrindinėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

2. Neapibrėžta visuomenės

sveikatos programos sąvoka, finansavimo kriterijai

 

Savivaldybė iš anksto nežino, kiek bus skirta lėšų ir kokiems tikslams

 

Kasmet mažėja finansavimas visuomenės sveikatos priežiūrai

3. Savivaldybė negauna lėšų valstybinėms programoms finansuoti

Programas bandoma vykdyti iš kitų lėšų arba nevykdomos

Ataskaitas privaloma  teikti

4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas

 

Būtina teisiškai reglamentuoti

bendradarbiavimą tarp asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų

5. Žmogiškųjų išteklių trūkumas

Prastėja aptarnavimo kokybė

Etatų skaičių lemia gyventojų arba moksleivių skaičius

 

Vidiniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės

sveikatos priežiūros veiklai

Veiksniai

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas

Pastabos

1. Penktus metus veikiantis Visuomenės sveikatos biuras

Gerėja visuomenės sveikatos

funkcijų įgyvendinimas savivaldybėje

Teikiamas platesnis spektras

paslaugų sveikatos prevencijos

srityje

2. Pratęsta VSB bendradarbiavimo sutartis su Druskininkų savivaldybe

Atsiranda galimybė visuomenės sveikatos funkcijas įgyvendinti kitoje savivaldybėje

Gerėja gyventojų informuotumas visuomenės sveikatos klausimais

3. Vis dar nepakankamas visuomenės sveikatos svarbos suvokimas bendruomenėje

Nepakankama gyventojų

atsakomybė už savo sveikatą

Gerinti tarpsektorinį

bendradarbiavimą, į sveikatinimo veiklą įtraukiant kitus sektorius

 

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

          Valstybinė visuomenės sveikatos stebėsena – tai valstybės lygiu visoje Lietuvos

Respublikos teritorijoje vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena, kurią vykdant kaupiami ir analizuojami duomenys apie populiacijos ar atskirų jos grupių, sveikatai darančių poveikį, veiksnių kitimus vietos, regiono ir valstybės mastu. Valstybės visuomenės sveikatos stebėseną sudaro visuomenės sveikatos priežiūros institucijų surinkti duomenys, registrų duomenys ir

kitų valstybės institucijų stebėsenos ar su visuomenės sveikata susiję duomenys. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma joms priskirtose teritorijose, siekiant gauti išsamią

informaciją apie savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir jais remiantis planuoti bei įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemones. Vykdant visuomenės sveikatos stebėseną, stebimi, vertinami ir analizuojami šie visuomenės sveikatos stebėsenos objektai:

demografiniai ir socialinės ekonominės būklės rodikliai;

gyventojų sveikatos būklės rodikliai;

mirtingumo rodikliai;

sveikatos priežiūros sistemos išteklių ir veiklos rodikliai;

moksleivių sveikata.

 

Demografiniai ir socialinės ekonominės būklės rodikliai

 

          Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų bendruomenę 2011 m. sudarė: 0 - 17 m. gyventojai – 19,3 %, 18 - 44 m. gyventojai – 34,72 %, 45 – 64 m. gyventojai – 23,59 %, 65- ir vyresni – 22,38 % (žr. 1 grafiką).

1 grafikas

 

      Lazdijų rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, toliau stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas. 2011 m. pradžioje Lazdijų rajono savivaldybėje buvo registruoti 22509 gyventojai. Nuo 2007 m. pradžios iki 2011 m. pradžios, rajono savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 2724 gyventojais (žr. 2 grafiką).

                                                                                            2 grafikas

 

        Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia neigiamas gyventojų saldo (daugiau išvyksta negu atvyksta).

 

         Lazdijų rajono savivaldybėje gimstamumo rodiklis paskutiniais metais kinta nežymiai

(žr.3 grafiką).

                                                                                             3 garfikas

 

        Išlikus VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ akušeriniam skyriui, kuriame yra gerai įrengtos palatos, gimdyvės atvyksta ne tik iš aplinkinių Marijampolės, Alytaus, Varėnos rajonų ir Druskininkų

miesto, bet ir visos Lietuvos. 2012 m. VšĮ Lazdijų ligoninės akušeriniame skyriuje gimė 194 naujagimiai.

        Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Lazdijų rajono savivaldybėje, lyginant su 2007 m.,

2011 m. natūralus gyventojų prieaugis išliko neigiamas (žr. 1 lentelę)

1 lentelė

Lazdijų rajono savivaldybė

Rodiklis

2007 m.

2008m.

2009m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Gimusieji

220

8,8

214

8,7

253

10,4

229

9,6

216

9,7

Mirusieji

471

18,8

425

17,2

468

19,2

462

19,0

423

19,0

Natūralus gyventojų prieaugis

-251

-10,6

-211

-8,5

-215

-8,8

-233

-9,7

-207

-9,3

 

Mirtingumo rodikliai

 

            Suaugusių žmonių dažniausia mirties priežastis jau eilę metų Lazdijų rajono

savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, - širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, onkologiniai susirgimai bei išorinės mirtingumo priežastys - traumos, savižudybės ir kt. (žr. 4 grafiką).

 

                                                                                                                       4 grafikas

 

       Mirtingumo pagal pagrindines mirties priežastis vertinimas rodo, kad mirties priežasčių trejetuke Lazdijų rajono savivaldybėje ir toliau išlieka kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys.

      Lazdijų rajono savivaldybėje 2011 m. mirtingumo rodiklis dėl kraujotakos sistemos ligų (1145,3/100 000 gyv.) viršijo Alytaus apskrities ir Lietuvoje mirtingumo rodiklius (žr. 5 grafiką).

 

5 grafikas

 

             Aukštą piktybinių navikų mirtingumo rodiklį lemia vėlai nustatytos onkologinių susirgimų formos. Susirūpinimą kelia tai, kad miršta vis jaunesni žmonės.

6 grafikas

        Antrą vietą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mirties priežasčių struktūroje užima mirtys nuo piktybinių navikų. 2011 m. mirtingumas nuo piktybinių navikų 100000 gyventojų rajono savivaldybės teritorijoje sumažėjo 8,2 proc., lyginant su 2010 m. Deja, šis rodiklis 14,6 proc. viršija Alytaus apskrities ir 21,8 proc. Lietuvos Respublikos rodiklį (žr. 6 grafiką).

             Išorinės mirties priežastys Lazdijų rajono savivaldybėje 2007-2011 metų laikotarpiu viršija Alytaus apskrities ir respublikos rodiklius (žr. 7 grafiką).

7 grafikas

 

     Besaikis jaunimo girtavimas, atsakomybės nebuvimas, užimtumo stoka lemia didelį mirtingumo rodiklį dėl išorinių mirties priežasčių jaunų žmonių, ypač vyrų, tarpe.

 

Kūdikių mirtingumas 2008 – 2011 m.

2 lentelė.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000

gimusių

tenka mirusių kūdikių

Abs. sk.

1000 gimusių tenka mirusių kūdikių

Abs. sk.

1000

gimusių tenka

mirusių kūdikių

Abs. sk.

1000 gimusių tenka mirusių kūdikių

Lietuvos Respublika

172

5

181

5

153

4,3

144

4,2

Alytaus apskritis

14

9

17

10,1

6

3,8

7

4,6

Lazdijų rajono savivaldybė

2

9,4

6

24,1

3

13,1

0

0,0

 

Lazdijų rajono savivaldybėje  2009 m. buvo registruotos - 6 kūdikių mirtys, 2010 m. – 3

(žr. 2 lentelę). 2011–2012 m. kūdikių mirčių nebuvo.

      2011 m. Lazdijų rajono savivaldybėje stebimas didesnis vyrų nei moterų mirtingumas 1000-čiui gyventojų. Lyginant su 2010 m. laikotarpiu, 2011 m. moterų ir vyrų mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų kito labai neženkliai (žr. 3 lentelė).

3 lentelė

Mirtingumas pagal lytį Lazdijų rajono savivaldybėje 2008-2011 m.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs. sk.

1000 gyv.

Abs.

sk.

1000 gyv.

Vyrai ir moterys

425

17,12

468

19,08

462

19,05

423

19,0

Vyrai

218

18,39

250

21,35

236

20,39

211

19,84

Moterys

207

15,96

218

17,01

226

17,84

212

17,85

 

Sergamumo rodikliai

 

              Nežiūrint į tai, kad Lazdijų rajono savivaldybės vaikų sveikatos sutrikimo rodikliai mažesni negu respublikos, jie vis tiek turi tendenciją didėti (žr. 8 grafiką), todėl būtina atkreipti ypatingą dėmesį į vaikų sveikatinimo profilaktines priemones.

8 grafikas

 

 

     Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistai turi atkreipti dėmesį į vaikų laikysenos sutrikimus, širdies ir kraujagyslių sistemos ligų ryškų didėjimą vaikų tarpe.

         Lazdijų rajono savivaldybėje nežymiai daugėja vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų. Šis rodiklis 2011 m. 48,8 proc. viršijo Alytaus apskrities ir 3,7 proc. buvo mažesnis nei Lietuvos Respublikos rodiklis (žr. 4 lentelę).

 

Vaikai, turintys regėjimo sutrikimų (0-17 m.)

                                                                                                                                       4 lentelė

 

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

%*

Abs. sk.

%*

Abs. sk.

%*

Abs. sk.

%*

Lietuvos Respublika

94283

15,6

97996

16,7

101016

17,9

102114

18,7

Alytaus apskritis

3531

11,1

3527

11,8

3506

12,4

3244

12,1

Lazdijų rajono savivaldybė

613

14,9

603

15,6

735

19,9

636

18,0

 

       Vaikų regėjimo aštrumui didelę įtaką turi vaikų laisvalaikio praleidimas prie kompiuterio ir televizoriaus.

       Vienas iš pagrindinių Lazdijų rajono savivaldybės 0-17 metų vaikų sveikatos sutrikimų ir toliau išlieka netaisyklinga laikysena. 2011 m. 0-17 metų vaikų, turinčių netaisyklingą laikyseną, padidėjo 43,5 proc. ir sudarė 3,3 proc. nuo vaikų, apsilankiusiųjų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Panašios šio susirgimo tendencijos stebimos Alytaus apskrities ir Lietuvos Respublikos mastu, kur šis procentas  nuo vaikų, apsilankiusiųjų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, 2010 m. sudarė 2,2 proc. ir 3,3 proc. (žr. 5 lentelę).

 

Vaikai, turintys netaisyklingą laikyseną (0-17 m.)

                                                                                                                                        5 lentelė

 

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

%*

Abs. sk.

%*

Abs. sk.

%*

Abs. sk.

%*

Lietuvos Respublika

17835

2,9

18202

3,1

17925

3,2

18050

3,3

Alytaus apskritis

845

2,7

795

2,7

629

2,2

582

2,2

Lazdijų rajono savivaldybė

152

3,7

137

3,6

83

2,3

118

3,3

       

Profilaktiškai patikrintų moksleivių dalis 2011 m. sudarė 98,2 proc. ir lyginant su 2010 m. tokių moksleivių skaičius sumažėjo 0,5 proc. (žr. 6 lentelę).

 

Moksleivių profilaktinio patikrinimo rezultatai

6 lentelė

Profil. patikrintų moksleivių

dalis proc.

Turinčių klausos sutrikimus

Turinčių regos sutrikimus

Turinčių laikysenos sutrikimus

Turinčių kalbos defektų

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

2010 m.

2011 m.

98,7

98,2

0,06

0,07

13,4

14,3

4,9

8,8

5,4

2,47

 

2011 m. lyginant su 2010 m. Lazdijų rajono savivaldybėje stebimas bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo 1000-čiui suaugusių didėjimas. Alytaus apskrityje ir Lietuvoje šis rodiklis taip pat turi augimo tendenciją. 2011 m. bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo 1000-čiui suaugusių rodiklis rajono savivaldybėje padidėjo 49,1 proc. ir 13,5 proc. buvo didesnis už Alytaus apskrities ir 3 proc. mažesnis už Lietuvos rodiklį (žr. 7 lentelę).

 

Suaugusiųjų (nuo 18 metų) bendras sergamumas 2008-2011 m.

 

                                                                                                                                            7 lentelė

 

 

 

2008m.

2009m.

2010m.

2011 m.

Iš viso užregis-truota susirg.

1000-čiui suaug.

Iš viso užregis-truota susirg.

1000-čiui suaug.

Iš viso užregis-truota susirg.

1000-čiui suaug.

Iš viso užregis-truota susirg.

1000-čiui suaug.

Lietuvos Respublika

4889925

1814,9

4950440

1837,2

4984187

1871,34

5193317

1982,8

Alytaus apskritis

224975

1598,6

223847

1593,7

226265

1636,81

228853

1693,5

Lazdiju r. savivaldybė

35561

1813,1

34595

1771,4

32017

1290,02

36526

1922.8

 

           2011 m. toliau stebimas bendrojo sergamumo endokrininės sistemos ligomis augimas 1000-čiui gyventojų. Šis rodiklis nuo 92,8/1000-čiui gyventojų 2009 m. išaugo iki 115/1000-čiui gyventojų, kas sudarė 23,9 proc. Šis rodiklis 32,8 proc. viršijo Alytaus apskrities ir 8,5 proc. Lietuvos Respublikos rodiklį (žr. 8 lentelę).

 

Sergamumas endokrininės sistemos ligomis 2009-2011 m.

 

                                                                                                                                             8 lentelė

 

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Lietuvos Respublika

291650

87,3

318421

96,9

343603

106,6

Alytaus apskritis

11989

68,8

13979

81,0

14354

86,6

Lazdijų rajono savivaldybė

2262

92,8

2617

109,2

2702

115,0

 

     Lazdijų rajono savivaldybėje 2011 m. stebimas cukrinio diabeto sergamumo rodiklio mažėjimas: t.y. nuo 2,6/1000-čiui gyventojų 2010 m. sumažėjo iki 2,1/1000-čiui gyventojų

(žr. 9 lentelę).

 

Sergamumas cukriniu diabetu 2009-2011 m.

9 lentelė

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Lietuvos Respublika

9253

2,8

8780

2,7

8822

2,7

Alytaus apskritis

356

2,0

405

2,4

356

2,1

Lazdijų rajono savivaldybė

56

2,3

63

2,6

50

2,1

 

         2011 m. rajono savivaldybės teritorijoje bendrasis sergamumo rodiklis nervų sistemos ligomis auga, nuo 128,2/1000-čiui gyventojų 2009 m. iki 140/1000-čiui gyventojų 2011 m.

         Įtaką šių susirgimų augimui dar turi ne tik paveldimumo priežastys, bet labai ir vėlyva šių ligų diagnostika.

        Bendras sergamumo nervų sistemos ligomis rodiklis beveik dvigubai viršija Alytaus apskrities ir Lietuvos Respublikos rodiklį (žr. 10 lentelę).

 

Bendras sergamumas nervų sistemos ligomis 2009-2011 m.

10 lentelė

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Lietuvos Respublika

274105

82,1

279943

85,2

290582

90,2

Alytaus apskritis

13349

76,6

13504

79,3

13774

83,1

Lazdijų rajono savivaldybė

3127

128,2

3426

142,9

3289

140,0

 

        Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje 2011 m. bendrasis sergamumas kraujotakos sistemos ligomis išaugo nuo 331,7/1000-čiui gyventojų 209 m. iki 364,3/1000-čiui gyventojų 2011 m., ir 27,7 proc. lenkia Alytaus apskrities ir 19,8 proc. Lietuvos Respublikos rodiklį (žr. 11 lentelę).

Bendras sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 2009-2011 m.

11 lentelė

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Lietuvos Respublika

918471

275,0

962192

292,7

979473

304,0

Alytaus apskritis

44202

253,6

48038

282

47239

285,2

Lazdijų rajono savivaldybė

8088

331,7

8884

370,6

8557

364,3

 

        Tokį aukštą sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis lemia vis didėjantys stresai, rūkymas, gausus alkoholio vartojimas, aukštas kraujospūdis ir fizinio aktyvumo trūkumas.

 

Bendrasis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 2009-2011 m.

                                                                                                                                                 12 lentelė

 

 

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Abs. sk.

1000-čiui gyv.

Lietuvos Respublika

1368199

409,7

1219031

370,9

1375814

427,0

Alytaus apskritis

68006

390,2

61128

358,9

68912

416,0

Lazdijų rajono savivaldybė

6737

276,3

7414

309,3