Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/103787

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

INFOLEX PASTABA: remiantis 1997 12 23 įstatymu Nr. VIII-588 (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso galiojimas laikinai pratęsiamas iki bus priimtas ir įsigalios naujos redakcijos įstatymas, keičiantis visą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1997, Nr. 118-3046).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ

KODEKSAS

 

I SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1984 m. gruodžio 13 d. Nr. X-4449

Vilnius

 

Pirmasis skirsnis

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei.

Pastaba. Šiame kodekse vartojama piliečio sąvoka yra tolygi fizinio asmens sąvokai, t. y. ji apima ne tik Lietuvos Respublikos piliečius, bet ir užsienio valstybių piliečius bei asmenis be pilietybės.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų

KEISTA:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų yra šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų.

Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų, kol jie nustatyta tvarka neįtraukti į šį kodeksą, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomi tiesiogiai.

 

3 straipsnis.          TSR Sąjungos kompetencija įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų srityje

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

4 straipsnis.          Lietuvos Respublikos kompetencija įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų srityje

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

5 straipsnis.          Savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus ir savivaldybių administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1995 06 20 įstatymu Nr. I-957 (nuo 1995 07 05)

(Žin., 1995, Nr. 55-1356)

3. 1996 09 25 įstatymu Nr. I-1551 (nuo 1996 10 30)

(Žin., 1996, Nr. 104-2362)

4. 1998 02 24 įstatymu Nr. VIII-640 (nuo 1998 03 13)

(Žin., 1998, Nr. 25-636)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2001 11 08 įstatymu Nr. IX-588 (nuo 2002 01 01)

(Žin., 2001, Nr. 99-3522)

7. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

8. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

9. 2004 10 28 įstatymu Nr. IX-2511 (nuo 2004 11 16)

(Žin., 2004, Nr. 166-6060)

10. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

11. 2007 07 03 įstatymu Nr. X-1246 (nuo 2007 07 21)

(Žin., 2007, Nr. 81-3316)

12. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

13. 2013 05 16 įstatymu Nr. XII-316 (nuo 2013 08 01)

(Žin., 2013, Nr. 57-2855)

 

Savivaldybių tarybos turi teisę priimti sprendimus, o savivaldybių administracijų direktoriai turi teisę leisti įsakymus kovos su stichinėmis nelaimėmis klausimais, numatančius administracinę atsakomybę už jų pažeidimą, taip pat sprendimus ir įsakymus kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais, už kurių pažeidimą atsakomybę nustato šio kodekso 421 ir 109 straipsniai.

Savivaldybių tarybos tvirtina taisykles (nuostatus), už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė pagal šio kodekso 424 straipsnio trečiąją dalį, 1245, 1246, 158, 161, 1611, 162, 166, 167, 185 straipsnius, 1851 straipsnio pirmąją dalį.

 

6 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų prevencija

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 1995 06 20 įstatymu Nr. I-957 (nuo 1995 07 05)

(Žin., 1995, Nr. 55-1356)

 

Valstybiniai organai, visuomeninės organizacijos, darbo kolektyvai rengia ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis bei sąlygas, padedančias juos padaryti, auklėti piliečius, kad jie būtų didžiai sąmoningi ir drausmingi, griežtai laikytųsi įstatymų.

Savivaldybių tarybos koordinuoja savo teritorijoje įregistruotų visuomeninių organizacijų darbą užkertant kelią administraciniams teisės pažeidimams, vadovauja savivaldybių policijos, administracinių komisijų, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnų ir kitų joms atskaitingų organų, turinčių kovoti su administraciniais teisės pažeidimais, veiklai.

 

7 straipsnis.          Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1995 04 11 įstatymu Nr. I-847 (nuo 1995 05 03)

(Žin., 1995, Nr. 36-886)

 

Niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už administracinį teisės pažeidimą kitaip, kaip įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma griežtai laikantis teisėtumo.

Tam įgalioti organai ir pareigūnai taiko administracinio poveikio priemones jų kompetencijos ribose, tiksliai pagal įstatymus.

Įstatymų reikalavimų laikymasis taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus užtikrinamas sisteminga aukštesniųjų organų ir pareigūnų kontrole, teise apskųsti, kitais įstatymų nustatytais būdais.

 

8 straipsnis. Įstatymų dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus galiojimas

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Asmuo, padaręs administracinį teisės pažeidimą, atsako pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo padarymo metu ir padarymo vietoje.

Aktai, švelninantys arba panaikinantys administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, turi atgalinio veikimo galią, t. y. taikomi skiriant nuobaudas už teisės pažeidimus, padarytus prieš šių aktų išleidimą, taip pat paskirtoms nuobaudoms, kurios nėra įvykdytos. Dėl paskirtos administracinės nuobaudos, kuri nėra įvykdyta, peržiūrėjimo suinteresuotas asmuo pareiškimu kreipiasi į organą (pareigūną), priėmusį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Aktai, nustatantys arba sugriežtinantys atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, neturi atgalinio veikimo galios.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

 

I. BENDROJI DALIS

 

Antrasis skirsnis

ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS

 

9 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka

KEISTA:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

 

10 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti.

 

11 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jeigu jį padaręs asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba nenumatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti.

 

12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė

Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų.

 

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

6. 2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

7. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 211, 24, 371, 281, 313 ir 314 straipsniuose.

Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje dalyje, 175 straipsnyje, 1761 straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1781 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje ir 196 straipsnio antrojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).

 

14 straipsnis. Pareigūnų atsakomybė

KEISTA:

1. 1990 12 04 įstatymu Nr. I-830 (nuo 1990 12 14)

(Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 143; Žin., 1990, Nr. 36-862)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

Pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.

 

15 straipsnis.        Statutinių valstybės tarnautojų atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus

KEISTA:

1. 1989 01 25 įsaku Nr. XI-2756 (nuo 1989 02 11)

(Žin., 1989, Nr. 4-19)

2. 1990 12 04 įstatymu Nr. I-830 (nuo 1990 12 14)

(Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 143; Žin., 1990, Nr. 36-862)

3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

4. 1996 07 11 įstatymu Nr. I-1469 (nuo 1996 08 02)

(Žin., 1996, Nr. 74-1769)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2000 05 02 įstatymu Nr. VIII-1651 (nuo 2000 06 01)

(Žin., 2000, Nr. 41-1164)

7. 2000 06 15 įstatymu Nr. VIII-1734 (nuo 2000 07 05)

(Žin., 2000, Nr. 54-1557)

8. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 08 01)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

9. 2007 01 16 įstatymu Nr. X-1019 (nuo 2007 01 30)

(Žin., 2007, Nr. 12-492)

10. 2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

 

Statutiniai valstybės tarnautojai administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.

 

16 straipsnis. Užsieniečių atsakomybė

KEISTA:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Lietuvos Respublikoje esantys užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą, atsako pagal šį kodeksą, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

 

17 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

KEISTA:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala.

 

18 straipsnis. Būtinoji gintis

KEISTA:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose normatyviniuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinosios ginties būklėje, tai yra ginant valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką nuo priešingo teisei kėsinimosi tokiu būdu, kad padaroma pasikėsintojui žalos, jeigu tik nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos.

 

19 straipsnis. Nepakaltinamumas

Administracinėn atsakomybėn netraukiamas asmuo, kuris, darydamas priešingą teisei veikimą arba neveikimą, buvo nepakaltinamumo būsenoje, tai yra nebegalėjo suprasti savo veiksmų esmės arba jų valdyti dėl chroniškos psichinės ligos, laikino psichinės veiklos sutrikimo, silpnaprotystės ar kitokios patologinės būsenos.

 

Trečiasis skirsnis

ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA

 

20 straipsnis. Administracinės nuobaudos tikslai

KEISTA:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

 

21 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys

KEISTA:

1. 1988 08 02 įsaku Nr. XI-2492 (nuo 1988 08 09)

(Žin., 1988, Nr. 23-235)

2. 1990 12 04 įstatymu Nr. I-830 (nuo 1990 12 14)

(Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 143; Žin., 1990, Nr. 36-862)

3. 1991 07 18 įstatymu Nr. I-1573 (nuo 1991 08 11)

(Žin., 1991, Nr. 22-568)

4. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

7. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

8. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

9. 2007 04 19 įstatymu Nr. X-1101 (nuo 2007 05 05)

(Žin., 2007, Nr. 49-1880)

10. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

11. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

12. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

13. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

14. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

1) įspėjimas;

2) bauda;

3) daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;

4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas;

5) administracinis areštas;

6) nušalinimas nuo darbo (pareigų).

Šio straipsnio pirmosios dalies 3–6 punktuose išvardytas administracines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nurodytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis.

Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. Šiuo atveju organas (pareigūnas) nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus nemokamus viešuosius darbus.

Pastaba. Šio straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 27, 152, 1521, 1523, 1524, 1525 ir 15211 straipsniuose vartojamos aparatūros ir įrenginių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme.

 

211 straipsnis. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 1994 09 13 įstatymu Nr. I-590 (nuo 1994 09 21)

(Žin., 1994, Nr. 73-1372)

 

Už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiriamos visos administracinės nuobaudos, numatytos šio kodekso 21 straipsnyje, išskyrus administracinį areštą.

 

22 straipsnis. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos

KEISTA:

1. 1991 07 18 įstatymu Nr. I-1573 (nuo 1991 08 11)

(Žin., 1991, Nr. 22-568)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų) gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos; šio kodekso 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos kitos administracinės nuobaudos gali būti skiriamos tik kaip pagrindinės.

Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta pagrindinė arba pagrindinė ir papildomoji nuobauda.

 

23 straipsnis. Įspėjimas

KEISTA:

1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

 

Įspėjimas kaip administracinė nuobauda pareiškiamas raštu. Įstatymų numatytais atvejais įspėjimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu.

 

24 straipsnis. Bauda

KEISTA:

1. 1986 06 26 įsaku Nr. XI-924 (nuo 1986 07 01)

(Žin., 1986, Nr. 18-184)

2. 1987 06 09 įsaku Nr. XI-1691 (nuo 1987 06 21)

(Žin., 1987, Nr. 17-189)

3. 1988 08 02 įsaku Nr. XI-2492 (nuo 1988 08 09)

(Žin., 1988, Nr. 23-235)

4. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

5. 1989 12 18 įsaku Nr. XI-3489 (nuo 1990 01 11)

(Žin., 1990, Nr. 1-8)

6. 1990 06 26 įstatymu Nr. I-326 (nuo 1990 07 01)

(Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 30; Žin., 1990, Nr. 19-495)

7. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

8. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų.

Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų.

Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nustatyta didesnė bauda, negu numatyta šiame straipsnyje.

Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos šiame kodekse.

 

25 straipsnis.        Atlygintinis daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

26 straipsnis.        Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas

KEISTA:

1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

(Žin., 1985, Nr. 33-370)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1996 04 23 įstatymu Nr. I-1297 (nuo 1996 05 08)

(Žin., 1996, Nr. 41-990)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

6. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

7. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

8. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

9. 2007 07 03 įstatymu Nr. X-1246 (nuo 2007 07 21)

(Žin., 2007, Nr. 81-3316)

10. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

11. 2008 01 29 įstatymu Nr. X-1437 (nuo 2008 02 12)

(Žin., 2008, Nr. 18-630)

12. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

13. 2010 12 09 įstatymu Nr. XI-1217 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 153-7786)

14. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

15. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

16. 2012 10 03 įstatymu Nr. XI-2272 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 122-6127)

17. 2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu, šio kodekso 4311 straipsnio trečiojoje dalyje, 442, 62, 621, 622 straipsniuose, 877 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje ir penkioliktojoje dalyse, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 15211 straipsniuose, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 15310 straipsnyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 173, 18818 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnyje, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2096, 210, 21410, 21427 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.

Šaunamojo ginklo, kitų medžioklės įrankių ir šaudmenų konfiskavimas negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.

Konfiskavimo taikymo tvarką nustato šis kodeksas, o nekonfiskuotinų daiktų sąrašą – kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

27 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimas

KEISTA:

1. 1990 12 04 įstatymu Nr. I-830 (nuo 1990 12 14)

(Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 143; Žin., 1990, Nr. 36-862)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

5. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

6. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

7. 2007 04 19 įstatymu Nr. X-1101 (nuo 2007 05 05)

(Žin., 2007, Nr. 49-1880)

8. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

9. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

10. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

11. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

12. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šios teisės atėmimo laikotarpiu negali ja naudotis ir (ar) jos įgyti. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą ir negali, vadovaujantis šio kodekso 301 straipsniu, būti skiriamas tik dėl kai kurių rūšių transporto priemonių vairavimo.

Atėmimas teisės vairuoti transporto priemones negali būti skiriamas asmenims, kurie naudojasi šiomis priemonėmis dėl neįgalumo, išskyrus atvejus, kai jas vairuoja neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenys.

Atėmimas teisės medžioti arba užsiimti žvejyba negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė arba žvejyba yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.

 

28 straipsnis. Pataisos darbai

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

29 straipsnis. Administracinis areštas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

4. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Administracinis areštas nustatomas ir skiriamas tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus iki trisdešimties parų. Administracinį areštą skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (apylinkės teismo teisėjas).

Asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, prašymu teismas gali paskirti administracinį areštą atlikti tik poilsio dienomis. Šiuo atveju teismas nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti administracinį areštą.

Administracinis areštas negali būti skiriamas nėščioms moterims, moterims, turinčioms vaikų iki dvylikos metų amžiaus, asmenims, kuriems nesukako aštuoniolika metų, pirmos ir antros grupių invalidams.

Administracinis areštas gali būti skiriamas Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Konstitucinio Teismo teisėjams, teisėjams tik gavus išankstinį Seimo sutikimą suvaržyti šių asmenų laisvę, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento išankstinį sutikimą suvaržyti Ministro Pirmininko, ministrų, Konstitucinio Teismo teisėjų, teisėjų laisvę.

 

291 straipsnis. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)

KEISTA:

1. 1991 07 18 įstatymu Nr. I-1573 (nuo 1991 08 11)

(Žin., 1991, Nr. 22-568)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

Nušalinimas nuo darbo (pareigų skiriamas už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus, padarytus ryšium su darbuotojo tarnybinių pareigų atlikimu.

Nušalinimą nuo darbo (pareigų) skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (teisėjas).

 

Ketvirtasis skirsnis

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS

 

30 straipsnis. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų.

Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių sąrašą nustato šio kodekso 31 ir 32 straipsniai.

 

301 straipsnis.      Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas

KEISTA:

1. 1999 11 11 įstatymu Nr. VIII-1407 (nuo 1999 11 26)

(Žin., 1999, Nr. 101-2906)

2. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

3. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

4. 2013 04 23 įstatymu Nr. XII-247 (nuo 2013 05 07)

(Žin., 2013, Nr. 46-2248)

 

Organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio antrojoje dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

Organas (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą, priimtą vadovaujantis šio straipsnio pirmąja dalimi, privalo motyvuoti. Sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

 

302 straipsnis. Baudos skyrimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2010 11 18 įstatymu Nr. XI-1142 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 142-7257)

 

Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nuobauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

Baudos dydžio mažinimas ar didinimas motyvuojamas organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarime.

Šio kodekso 2601 straipsnyje nustatytais pagrindais surašius administracinį nurodymą, asmeniui skiriama bauda, lygi pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnė kaip dešimt litų.

 

31 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės yra šios:

1) kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis;

2) kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;

3) teisės pažeidimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;

4) teisės pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;

5) teisės pažeidimas padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas;

6) teisės pažeidimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;

7) teisės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai;

8) teisės pažeidimą padarė nepilnametis;

9) teisės pažeidimą padarė nėščia moteris;

10) teisės pažeidimą padarė neįgalus asmuo (I, II grupių invalidas) ar asmuo, sulaukęs 65 metų.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokių atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių aplinkybių.

 

32 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės yra šios:

1) teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų. Organas (pareigūnas), atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe;

2) teisės pažeidimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų;

3) teisės pažeidimas padarytas pasinaudojant stichine nelaime ar nelaimingu atsitikimu;

4) teisės pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes ar didelį turtinį nuostolį;

5) pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda;

6) teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą;

7) į teisės pažeidimą įtrauktas nepilnametis;

8) teisės pažeidimas padarytas neblaivaus asmens arba asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Organas (pareigūnas), skiriantis administracinę nuobaudą pagal administracinio teisės pažeidimo pobūdį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokias atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančias aplinkybes.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje ir kituose įstatymuose nurodytos sunkinančios aplinkybės netaikomos tais atvejais, kai straipsnio dispozicijoje jos nurodomos kaip nusižengimą kvalifikuojanti aplinkybė.

Pastaba. Šiame straipsnyje numatytas turtinis nuostolis yra didelis, kai jis viršija penkių minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumą.

 

33 straipsnis.        Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus

Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai.

Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Šiuo atveju prie pagrindinės nuobaudos gali būti prijungiama viena iš papildomųjų nuobaudų, kurias numato straipsniai dėl atsakomybės už bet kurį padarytą teisės pažeidimą.

 

34 straipsnis. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Administracinio arešto terminas skaičiuojamas paromis, specialiosios teisės atėmimas – metais arba mėnesiais.

 

35 straipsnis. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1996 04 23 įstatymu Nr. I-1297 (nuo 1996 05 08)

(Žin., 1996, Nr. 41-990)

3. 1997 07 01 įstatymu Nr. VIII-354 (nuo 1997 07 23)

(Žin., 1997, Nr. 69-1732)

4. 1998 07 01 įstatymu Nr. VIII-830 (nuo 1998 07 15)

(Žin., 1998, Nr. 63-1803)

5. 1999 02 02 įstatymu Nr. VIII-1041 (nuo 1999 02 19)

(Žin., 1999, Nr. 18-443)

6. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

7. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

8. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

9. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

10. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1477 (nuo 2011 07 05)

(Žin., 2011, Nr. 81-3964)

11. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 413, 85, 1852, 1932, 20710, 20712, 209, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 210, 21411 straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nutraukus baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba priėmus išteisinamąjį teismo nuosprendį, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar atsisakyti skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, arba nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos ekonominės sankcijos skyrimo ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga, yra paskelbta jo paieška arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai pratęsiami, neatsižvelgiant į tai, ar administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, ar ne, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padarytos nusikalstamos veikos ar nutraukti baudžiamąjį procesą, ar skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, arba nuo išteisinamojo teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

Šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytais atvejais administracinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip dveji metai.

Kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos.

 

36 straipsnis.        Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda

Jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda.

 

37 straipsnis. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 1995 06 20 įstatymu Nr. I-957 (nuo 1995 07 05)

(Žin., 1995, Nr. 55-1356)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, administracinė komisija, savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje seniūnas, apylinkės teismo teisėjas, spręsdami klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad kaltininkas atlygintų turtinį nuostolį, jeigu jo suma neviršija penkių šimtų litų, o rajono (miesto) apylinkės teismas – nepriklausomai nuo nuostolio dydžio.

Kitais atvejais klausimas dėl administraciniu teisės pažeidimu padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.

 

371 straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį

KEISTA:

1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, organas (pareigūnas), spręsdamas klausimą dėl nuobaudos nepilnamečiui skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turtinį nuostolį, jeigu šio suma neviršija penkiasdešimties litų.

Kitais atvejais klausimas dėl administracinių teisės pažeidimų padaryto turtinio nuostolio atlyginimo sprendžiamas civilinio proceso tvarka.

 

372 straipsnis. Įpareigojimas išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 05 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Už šio kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų padarymą tėvus, globėjus (rūpintojus) teismas gali įpareigoti išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus. Asmenys, vengiantys vykdyti šį įpareigojimą, traukiami administracinėn atsakomybėn už šio kodekso 1814 straipsnyje nurodytą administracinį teisės pažeidimą.

 

38 straipsnis.        Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymas

Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia padariusio administracinį teisės pažeidimą asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo.

 

39 straipsnis.        Medžiagos dėl administracinio teisės pažeidimo perdavimas nagrinėti draugiškajam teismui, kovos su girtavimu komisijai, sudarytai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ir jų struktūriniuose padaliniuose, visuomeninei organizacijai arba darbo kolektyvui

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

40 straipsnis.        Galimybė atleisti nuo administracinės atsakomybės, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas

NETEKO GALIOS:

1998 06 02 įstatymu Nr. VIII-762 (nuo 1998 06 17)

(Žin., 1998, Nr. 55-1518)

 

II. YPATINGOJI DALIS

 

Penktasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

 

41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1993 10 05 įstatymu Nr. I-263 (nuo 1993 10 20)

(Žin., 1993, Nr. 54-1047)

3. 1996 04 17 įstatymu Nr. I-1290 (nuo 1996 05 08)

(Žin., 1996, Nr. 41-988)

4. 1997 07 01 įstatymu Nr. VIII-354 (nuo 1997 07 23)

(Žin., 1997, Nr. 69-1732)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

7. 2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

 

Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo dvidešimties iki vieno šimto litų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus –

užtraukia baudą darbuotojui nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą –

užtraukia baudą darbuotojui nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 413, 414, 415 straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

 

411 straipsnis.       Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1993 10 05 įstatymu Nr. I-263 (nuo 1993 10 20)

(Žin., 1993, Nr. 54-1047)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų ir (ar) pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims ir (ar) pareigūnams nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

 

412 straipsnis.      Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1993 10 05 įstatymu Nr. I-263 (nuo 1993 10 20)

(Žin., 1993, Nr. 54-1047)

2. 2007 04 19 įstatymu Nr. X-1101 (nuo 2007 05 05)

(Žin., 2007, Nr. 49-1880)

3. 2013 05 09 įstatymu Nr. XII-278 (nuo 2013 05 25)

(Žin., 2013, Nr. 54-2683)

 

Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio trijų šimtų litų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo trisdešimties iki devynių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams bei kitiems asmenims – nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

413 straipsnis. Nelegalus darbas

KEISTA:

1. 1997 07 01 įstatymu Nr. VIII-354 (nuo 1997 07 23)

(Žin., 1997, Nr. 69-1732)

2. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

 

Nelegalus darbas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

 

414 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1997 07 01 įstatymu Nr. VIII-354 (nuo 1997 07 23)

(Žin., 1997, Nr. 69-1732)

2. 1999 12 21 įstatymu Nr. VIII-1486 (nuo 1999 12 30)

(Žin., 1999, Nr. 113-3286)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dvidešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

 

415 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

KEISTA:

1. 1998 03 24 įstatymu Nr. VIII-678 (nuo 1998 04 08)

(Žin., 1998, Nr. 33-874)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

3. 2013 05 09 įstatymu Nr. XII-278 (nuo 2013 05 25)

(Žin., 2013, Nr. 54-2683)

 

Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba žinomai neteisingų duomenų apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į šį žiniaraštį –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

416 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas

KEISTA:

1. 1999 01 05 įstatymu Nr. VIII-1017 (nuo 1999 01 27)

(Žin., 1998, Nr. 11-237)

2. 2005 09 27 įstatymu Nr. X-343 (nuo 2005 10 13)

(Žin., 2005, Nr. 122-4359)

 

Moterų ir vyrų lygių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, bei lygių galimybių, nustatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

417 straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

KEISTA:

2004 07 08 įstatymu Nr. IX-2335 (nuo 2004 07 24)

(Žin., 2004, Nr. 115-4275)

 

Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims iki dviejų tūkstančių litų.

 

418 straipsnis.         Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

KEISTA:

2005 11 10 įstatymu Nr. X-382 (nuo 2005 11 19)

(Žin., 2005, Nr. 137-4911)

 

Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme, nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų litų.

 

419 straipsnis.      Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas

KEISTA:

2005 11 10 įstatymu Nr. X-382 (nuo 2005 11 19)

(Žin., 2005, Nr. 137-4911)

 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos bendrovės (SE) darbo tarybos sudarymą nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

 

4110 straipsnis.     Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas

KEISTA:

2006 12 05 įstatymu Nr. X-937 (nuo 2006 12 28)

(Žin., 2006, Nr. 141-5389)

 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

 

4111 straipsnis.     Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ numatytų garantijų darbuotojų atstovams neužtikrinimas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

 

4112 straipsnis.      Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

KEISTA:

2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

 

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą –

užtraukia baudą darbuotojui nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

4113 straipsnis.      Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

KEISTA:

2011 05 19 įstatymu Nr. XI-1381 (nuo 2011 12 01)

(Žin., 2011, Nr. 69-3289)

 

Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas –

užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą laikinojo įdarbinimo įmonėms ir laikinojo darbo naudotojams – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

42 straipsnis.        Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1993 10 05 įstatymu Nr. I-263 (nuo 1993 10 20)

(Žin., 1993, Nr. 54-1047)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1996 09 25 įstatymu Nr. I-1551 (nuo 1996 10 30)

(Žin., 1996, Nr. 104-2362)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

7. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms žmonių užkrečiamosioms ligoms, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

421 straipsnis.      Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

KEISTA:

1. 1996 09 25 įstatymu Nr. I-1551 (nuo 1996 10 30)

(Žin., 1996, Nr. 104-2362)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

422 straipsnis.      Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

423 straipsnis.      Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

424 straipsnis.         Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas –

užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

425 straipsnis.       Biocidinių produktų tiekimo rinkai, jų naudojimo, informacijos kaupimo ir (ar) saugojimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų, nustatytų 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012), pažeidimas, išskyrus šio kodekso 841 straipsnio dešimtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkiolikos tūkstančių litų.

Biocidinių produktų tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 841 straipsnio vienuoliktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nustatyta tvarka neįteisintų biocidinių produktų naudojimas ar įteisintų biocidinių produktų naudojimas pažeidžiant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytus reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų biocidinių produktų gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

426 straipsnis. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

43 straipsnis.        Kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1993 10 05 įstatymu Nr. I-263 (nuo 1993 10 20)

(Žin., 1993, Nr. 54-1047)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

6. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

431 straipsnis.      Kliudymas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2012 11 06 įstatymu Nr. XI-2374 (nuo 2012 11 15)

(Žin., 2012, Nr. 132-6695)

 

Neįleidimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų tikrinti pagal jų kompetenciją asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nepateikimas jiems dokumentų, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenų, reikalingų patikrinimui atlikti, arba jų nuslėpimas, klaidingas ar ne visų dokumentų, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimo duomenų pateikimas, taip pat Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir kitiems darbuotojams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo organų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

432 straipsnis.      Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2012 11 06 įstatymu Nr. XI-2374 (nuo 2012 11 15)

(Žin., 2012, Nr. 132-6695)

 

Tyčinis melagingas pareiškimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

433 straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

434 straipsnis.         Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų, nustatytų įstatymais ir kitais teisės aktais, nevykdymas arba netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

435 straipsnis.      Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti pagal kompetenciją valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

436 straipsnis.      Kliudymas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų sprendimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Dokumentų nepateikimas ir kliudymas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims pagal jų kompetenciją tikrinti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kiekį, kokybę, atlikti kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę bei atlikti finansinę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizę, taip pat Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams, farmacine veikla besiverčiančių įmonių ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar su teritorine ligonių kasa dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir kitiems darbuotojams – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

437 straipsnis.      Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Neteisingų duomenų Valstybinei ligonių kasai ir teritorinėms ligonių kasoms apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, įsigytas medicinos pagalbos priemones ir išduotas (parduotas) ortopedijos technines priemones pateikimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, farmacine veikla besiverčiančių įmonių ir kitų įmonių, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa ar su teritorine ligonių kasa dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų įstaigų ar įmonių vadovams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų ir baudą kitiems darbuotojams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

438 straipsnis.      Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos bei teritorinių ligonių kasų tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas –

užtraukia baudą pareigūnams, įgaliotiems teikti informaciją, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

439 straipsnis.      Kliudymas visuomenės sveikatos centrų apskrityse įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

2. 2011 12 01 įstatymu Nr. XI-1767 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 153-7204)

 

Neįleidimas ar kitoks kliudymas visuomenės sveikatos centrų apskrityse įgaliotiems pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat visuomenės sveikatos centrų apskrityse įgaliotų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

4310 straipsnis.     Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, tiekimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

1. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, tiekimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

4311 straipsnis.      Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą ir žmogaus audinių, ląstelių, ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybai, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus, pažeidimas

KEISTA:

1. 2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

2. 2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybai, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus, pažeidimas –

užtraukia baudą darbuotojams, atsakingiems už pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą, ir gamybos įstaigos vadovams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su pradinių medžiagų ir (ar) žaliavų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

4312 straipsnis.      Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

 

Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

4313 straipsnis.      Kliudymas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų nevykdymas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Kliudymas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba) pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

44 straipsnis.        Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo

KEISTA:

1. 1987 07 29 įsaku Nr. XI-1788 (nuo 1987 08 01)

(Žin., 1987, Nr. 21-261)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

 

Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti –

užtraukia baudą iki vieno tūkstančio litų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu arba administracinį areštą iki trisdešimties parų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų (išskyrus teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 126 straipsnio ketvirtojoje ir šeštojoje dalyse ir 129 straipsnyje) padarymą ir įtariamų apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas –

užtraukia baudą iki penkių šimtų litų.

Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti, taip pat narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki penkių šimtų litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų konfiskavimu.

Pastaba. Asmuo, savanoriškai atidavęs nedideliu kiekiu turėtą narkotinę ar psichotropinę medžiagą, kurią jis įgijo arba laikė be tikslo parduoti, taip pat savanoriškai kreipęsis į medicinos įstaigą dėl medicinos pagalbos suteikimo ryšium su narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimu be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

 

441 straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla

Keista:

1. 1991 01 31 įstatymu Nr. I-1026 (nuo 1991 04 01)

(Žin., 1991, Nr. 6-162)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2007 01 16 įstatymu Nr. X-1019 (nuo 2007 01 30)

(Žin., 2007, Nr. 12-492)

5. 2008 12 16 įstatymu Nr. XI-60 (nuo 2009 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 149-5992)

6. 2008 12 16 įstatymu Nr. XI-60 (nuo 2009 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 149-5992

 

Vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nesukėlė sunkių pasekmių ar nebuvo daroma stambiu mastu, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo, baudą juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

442 straipsnis.         Teisės aktų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 10 01)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir kitų nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Veikla, susijusi su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai jie reikalingi, –

užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.

 

443 straipsnis.       Farmacijos praktikos, veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais) ar veikliosiomis medžiagomis, sąlygų pažeidimas

Keista:

1. 2007 01 16 įstatymu Nr. X-1019 (nuo 2007 01 30)

(Žin., 2007, Nr. 12-492)

2. 2008 12 16 įstatymu Nr. XI-60 (nuo 2009 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 149-5992)

3. 2013 06 18 įstatymu Nr. XII-389 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 68-3418)

 

Farmacijos praktikos sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukią baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Vaistų (vaistinių preparatų) gamyba, didmeninis platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų –

užtraukia baudą kvalifikuotiems asmenims arba farmacinės veiklos vadovams nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų) ir vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Vaistų (vaistinių preparatų) pardavimo (išdavimo) gyventojams sąlygų nesilaikymas –

užtraukia baudą farmacinės veiklos vadovams nuo dviejų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų) ir vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ir platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su veikliųjų medžiagų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

444 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai

Keista:

1. 2007 01 16 įstatymu Nr. X-1019 (nuo 2007 01 30)

(Žin., 2007, Nr. 12-492)

2. 2008 12 16 įstatymu Nr. XI-60 (nuo 2009 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 149-5992)

 

Neregistruotų vaistų (vaistinių preparatų) reklama, narkotinių ir psichotropinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama, vaistų (vaistinių preparatų) reklamos sveikatos priežiūros specialistams ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar parduoti (išduoti) vaistus (vaistinius preparatus), reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Receptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama gyventojams –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Nereceptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklamos gyventojams reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) atitikties informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti dokumentuose rinkodaros teisei gauti, informacijos apie vaistų (vaistinių preparatų) savybes rengimo ir skleidimo, išskyrus atvejus, kai atlikti moksliniai tyrimai, apie kuriuos skelbta moksliniuose leidiniuose, reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Farmacinės informacijos apie receptinius vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos draudimo skleisti vaistų (vaistinių preparatų) reklamą ar informaciją apie juos nesilaikymas arba įpareigojimo paneigti neatitinkančią reikalavimų reklamą nevykdymas ar netinkamas vykdymas –

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

445 straipsnis.      Kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų sprendimų nevykdymas

Keista:

1. 2007 01 16 įstatymu Nr. X-1019 (nuo 2007 01 30)

(Žin., 2007, Nr. 12-492)

2. 2008 12 16 įstatymu Nr. XI-60 (nuo 2009 07 01)

(Žin., 2008, Nr. 149-5992)

 

Dokumentų nepateikimas ir (arba) kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims pagal kompetenciją tikrinti farmacijos praktikos ir veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), sąlygas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų ar jų įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų ir sprendimų nevykdymas –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, susijusia su vaistais (vaistiniais preparatais), vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie verčiasi veikla, susijusia su vaistais (vaistiniais preparatais), vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų ir kitiems darbuotojams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

446 straipsnis. Reikalavimų, susijusių su vaistinio preparato rinkodaros teise, pažeidimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Vaistinio preparato rinkodaros ar registracijos pažymėjimo sąlygų arba teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 444 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato rinkodaros ar registracijos pažymėjimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems suteikta vaistinio preparato rinkodaros teisė, vadovams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems suteikta vaistinio preparato rinkodaros teisė, vadovams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

447 straipsnis.       Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

Keista:

2013 06 18 įstatymu Nr. XII-389 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 68-3418)

 

Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas gyventojams, įskaitant pardavimą nuotoliniu būdu, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje ir (ar) ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai, –

užtraukia baudą nuo aštuonių tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, trečiojoje, penktojoje ir (ar) septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dvylikos tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų su vaistinių preparatų konfiskavimu.

Šio straipsnio aštuntojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir (ar) aštuntojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

Šeštasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ

 

Keista (skirsnio pavadinimas):

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

45 straipsnis.        Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas bei naudojimas ir vengimas juos grąžinti

Keista:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 05 10 įstatymu Nr. I-454 (nuo 1994 05 18)

(Žin., 1994, Nr. 37-668)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas privačių ar valstybinių vandens telkinių naudojimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, arba po įspėjimo raštu vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką privačios nuosavybės teise priklausančių arba valstybinių vandens telkinių naudojimą –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

451 straipsnis. Vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

46 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Keista:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Savavališkas žemės gelmių naudojimas neturint teisės aktų nustatyto leidimo, žemės gelmių naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus dėl kasybos sklypo ribų, dėl žemės gelmių išteklių išgavimo kiekio apribojimų, taip pat žemės gelmių išteklių apskaitos, pažeistos žemės rekultivavimo ir (arba) žemės gelmių monitoringo reikalavimus, sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

461 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas

KEISTA:

1. 1995 12 14 įstatymu Nr. I-1127 (nuo 1995 12 29)

(Žin., 1995, Nr. 106-2350)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Sandorių, pažeidžiančių Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų nuosavybės teisę, sudarymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

47 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas

Keista:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 05 10 įstatymu Nr. I-454 (nuo 1994 05 18)

(Žin., 1994, Nr. 37-668)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

 

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas

Keista:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 05 10 įstatymu Nr. I-454 (nuo 1994 05 18)

(Žin., 1994, Nr. 37-668)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

49 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

KEISTA:

1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

(Žin., 1985, Nr. 33-370)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Savavališkas teisės naudotis gyvūnijos objektais perleidimas, taip pat kitų sandorių, tiesiogine ar netiesiogine forma pažeidžiančių gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas, taip pat savavališkas gyvūnijos objektų, kurių naudojimui reikia gauti leidimą, naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba dešimties litų baudą ir pareigūnams – įspėjimą arba dvidešimties litų baudą.

 

50 straipsnis. Smulkusis svetimo turto pagrobimas

KEISTA:

1. 1986 06 26 įsaku Nr. XI-924 (nuo 1986 07 01)

(Žin., 1986, Nr. 18-184)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1993 06 10 įstatymu Nr. I-180 (nuo 1993 07 02)

(Žin., 1993, Nr. 26-597)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 1994 11 10 įstatymu Nr. I-653 (nuo 1995 01 01)

(Žin., 1994, Nr. 89-1724)

6. 1995 12 20 įstatymu Nr. I-1141 (nuo 1995 12 22)

(Žin., 1995, Nr. 104-2325)

7. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

8. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Smulkusis svetimo turto pagrobimas vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų.

Pastaba. Turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 1 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumos. Be pagrobtojo turto vertės, taip pat atsižvelgiama į pagrobtų daiktų natūralų kiekį (svorį, dydį).

 

501 straipsnis.      Vengimas atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms

KEISTA:

1. 1986 06 26 įsaku Nr. XI-924 (nuo 1986 07 01)

(Žin., 1986, Nr. 18-184)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1994 11 08 įstatymu Nr. I-631 (nuo 1994 11 16)

(Žin., 1994, Nr. 88-1670)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Asmens, pagal teismo nuosprendį ar nutarimą privalančio atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, vengimas atlyginti tokį nuostolį –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

502 straipsnis. Aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas

KEISTA:

1. 1989 12 18 įsaku Nr. XI-3489 (nuo 1990 01 11)

(Žin., 1990, Nr. 1-8)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Materialiai atsakingo asmens, taip pat asmens, kuriam patikėtas turto saugojimas, aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

503 straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas, nepadaręs nukentėjusiajam žymios žalos, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

 

504 straipsnis.      Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas

KEISTA:

1. 1995 12 14 įstatymu Nr. I-1127 (nuo 1995 12 29)

(Žin., 1995, Nr. 106-2350)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų praradimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sunaikinimas pažeidžiant įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

505 straipsnis.      Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas

KEISTA:

1. 1998 02 24 įstatymu Nr. VIII-638 (nuo 1998 03 13)

(Žin., 1998, Nr. 25-634)

2. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

3. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, taip pat ir tų bendrovių, kurios veikia kaip bankai, visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymo numatytos informacijos akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams nepateikimas ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymo numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo) –

užtraukia baudą valdybų pirmininkams (valdytojams), valdybų nariams ar administracijų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

 

506 straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas

KEISTA:

1998 02 24 įstatymu Nr. VIII-638 (nuo 1998 03 13)

(Žin., 1998, Nr. 25-634)

 

Įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimas, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymų numatytais atvejais) –

užtraukia baudą įmonių ir įstaigų administracijų vadovams ar administratoriams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su nušalinimu nuo darbo (pareigų).

 

507 straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

508 straipsnis.      Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas

KEISTA:

2006 10 24 įstatymu Nr. X-877 (nuo 2006 11 07)

(Žin., 2006, Nr. 119-4548)

 

Augalų veislių apsaugos įstatyme numatytų neteisėtų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, įmonių vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

Septintasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE

 

KEISTA (skirsnis):

1990 12 04 įstatymu Nr. I-830 (nuo 1990 12 14)

(Lietuvos Aidas, 1990, Nr. 143; Žin., 1990, Nr. 36-862)

 

51 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose numatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku arba jų įgyvendinimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus tyčia arba dėl aplaidumo –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

511 straipsnis.       Projektinės dokumentacijos, kurioje nenumatytos aplinkos apsaugos priemonės, tvirtinimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Dokumentacijos, kurioje nėra numatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims bei padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, kai tai turėjo būti numatyta, tvirtinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybos, rekonstravimo bei plėtimo projektinės dokumentacijos tvirtinimas, leidimo statybai išdavimas nesuderinus su aplinkos apsaugos tarnybomis, kai toks derinimas numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

512 straipsnis.       Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2010 09 28 įstatymu Nr. XI-1036 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 116-5918)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

5. 2013 05 09 įstatymu Nr. XII-292 (nuo 2013 06 01)

(Žin., 2013, Nr. 55-2730)

 

Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų, arba kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nėra atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba nėra priimtas sprendimas leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, arba ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių litų iki šešių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų, pareigūnams – nuo keturių tūkstančių iki septynių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo septynių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius sanitarinės apsaugos zonos ribų, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, pareigūnams _ nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

 

513 straipsnis. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1998 03 24 įstatymu Nr. VIII-677 (nuo 1998 04 03)

(Žin., 1998, Nr. 32-854)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

5. 2007 04 19 įstatymu Nr. X-1101 (nuo 2007 05 05)

(Žin., 2007, Nr. 49-1880)

6. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

7. 2011 04 19 įstatymu Nr. XI-1325 (nuo 2011 05 03)

(Žin., 2011, Nr. 52-2502)

 

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Šio straipsnio penktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Didesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio devintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių litų.

Šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas asmenims, neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas), –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (ar) pavojingų atliekų lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Pavojingų atliekų maišymas, įskaitant skiedimą, nesilaikant nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų litų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas –

užtraukia įspėjimą ar baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Atliekų apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Klaidingų duomenų atliekų apskaitos ataskaitose pateikimas žinant, kad jie neteisingi, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

514 straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

 

Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

515 straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviomis medžiagomis

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Aplinkos teršimas radioaktyviomis medžiagomis, taip pat jų gabenimas, naudojimas, laikymas ar laidojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Radioaktyvių medžiagų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, pervežimas ar išvežimas be nustatyta tvarka išduoto leidimo –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

516 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

4. 2009 12 17 įstatymu Nr. XI-581 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-2)

 

Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

517 straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

518 straipsnis. Ekologinės informacijos nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas įstatymų nustatyta tvarka, taip pat tokios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Žinomai neteisingos informacijos apie aplinkos būklę skelbimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti, pateikimas –

užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų, planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovų) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti, pateikimas –

užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

519 straipsnis.       Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų pašalinti aplinkos apsaugos ir miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reikalavimų pažeidimus nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

 

5110 straipsnis.      Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę arba aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Tyčinis kliudymas aplinkos apsaugos pareigūnams tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir objektus arba vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu, įžūliu ar provokuojančiu elgesiu, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

5111 straipsnis.        Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose

KEISTA:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti –

užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

5112 straipsnis. Pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

2. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

3. 2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

 

Pakuočių, kuriose viršijamas ribinis leistinas kenksmingų medžiagų kiekis, pagaminimas arba tokių pakuočių importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respubliką

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Pagamintų arba importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respubliką pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo šešių tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų.

Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitose ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Atsisakymas priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ar užstato negrąžinimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Informacijos apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes, nepateikimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Pakuočių išleidimas į vidaus rinką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

 

5113 straipsnis.      Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba šių sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybę patvirtinančius dokumentus

KEISTA:

2009 12 17 įstatymu Nr. XI-581 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-2)

 

Specialiųjų žemės, miško naudojimo sąlygų pažeidimas ar nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybės dokumentus –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

 

5114 straipsnis. Privalomojo nurodymo neįvykdymas

KEISTA:

1. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

2 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

 

5115 straipsnis. Nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas

KEISTA:

2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

 

5116 straipsnis. Pramoninių avarijų prevencijos bei likvidavimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

 

Avarijų pavojingame objekte likvidavimo plano nesudarymas laiku –

užtraukia bauda pareigūnams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Priemonių, neleidžiančių susidaryti avarinei situacijai, taip pat priemonių, numatytų kaip būtinų susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai, neįgyvendinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Nepranešimas nustatyta tvarka apie susidariusią avarinę situaciją arba įvykusią avariją –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Priemonių, numatytų kaip būtinų susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai, neįgyvendinimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytos veikos, jei dėl susidariusios avarinės situacijos ar įvykusios avarijos aplinkai buvo padaryta žalos, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.

 

5117 straipsnis.     Nepaklusimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

KEISTA:

2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

 

Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

5118 straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos platinimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Atsisakymas priimti prekybos vietoje be papildomo mokesčio vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

 

5119 straipsnis. Alyvų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Alyvų atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvų atliekas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Alyvų atliekų tvarkymas Alyvų atliekų tvarkymo taisyklėse nenumatytais būdais –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Alyvų išleidimo į rinką apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas alyvų išleidimo į rinką apskaitos ataskaitose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Alyvų pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Alyvų atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvų atliekų tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

 

5120 straipsnis.     Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitose –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Transporto priemonių pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

 

5121 straipsnis.     Teisės aktų, reglamentuojančių šiltnamio dujų išmetimą į aplinką, šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimų išdavimą ir prekybą jais, pažeidimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Prekybos šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimais nustatytos tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitos ir (ar) proceso tinkamumo patvirtinimo pažymos nepateikimas laiku kompetentingai institucijai –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šiltnamio dujų išmetimas į aplinką neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas reikalingas, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Nacionaliniame apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plane nustatyto leidžiamo išmesti į aplinką šiltnamio dujų kiekio viršijimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

5122 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

2. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų ar metinių aplinkos monitoringo ataskaitų nepateikimas kompetentingoms institucijoms nustatytu laiku –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Neteisingų ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų pateikimas kompetentingoms institucijoms –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo tyrimų ir (ar) matavimų atlikimas neakredituotose teisės aktų nustatyta tvarka ar neturinčiose teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo laboratorijose –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

 

5123 straipsnis.     Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimai

KEISTA:

1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1902 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7778)

 

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Didesnio kaip dvidešimt penkios tonos, bet mažesnio negu penkiasdešimt tonų kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktų nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.

Klaidingos informacijos pranešimo formoje ar vežimo kontrolės formoje pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai arba vežimo kontrolės formų nepateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, arba vežimo kontrolės formos pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pažeidžiant teisės aktų nustatytus pateikimo terminus –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Atliekų vežimas nesilaikant pranešimo formoje ir vežimo kontrolės formoje nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Reikalavimo turėti informacinį dokumentą atliekų vežimo metu pažeidimas arba vežimo kontrolės formų nepateikimas muitinės pareigūnams pareikalavus –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Reikalavimo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą įvežti ar importuoti atliekas į Lietuvos Respubliką pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, septintojoje, dešimtojoje ir tryliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, penktojoje, aštuntojoje, vienuoliktojoje, keturioliktojoje ir šešioliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje, devintojoje ir dvyliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

5124 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

 

Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų –

užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Žinomai neteisingų duomenų pateikimas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitose ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijose –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas ar reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių prekybos vietose –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse nustatytos veikos, padarytos asmens, bausto už minėtose dalyse nustatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

5125 straipsnis. Aplinkosauginio ženklinimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2011 06 20 įstatymu Nr. XI-1464 (nuo 2011 07 13)

(Žin., 2011, Nr. 85-4125)

 

Neteisėtas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) logotipo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, nustatytus reikalavimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Neteisėtas Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

5126 straipsnis.      Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos ir anglies dioksido geologinio saugojimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1551 (nuo 2011 07 19)

(Žin., 2011, Nr. 91-4326)

 

Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgyba pažeidžiant darbų projekto reikalavimus, teisės aktuose nustatytų anglies dioksido srauto sudėčiai keliamų reikalavimų ar anglies dioksido srauto priėmimo tvarkos reikalavimų pažeidimas, neteisingų duomenų apie anglies dioksido suleidimo įrenginių, anglies dioksido geologinės saugyklos komplekso ar anglies dioksido santalkos ir aplinkos stebėseną pateikimas arba šių duomenų nepateikimas Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų litų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų litų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

 

52 straipsnis.    Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat savavališkas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

521 straipsnis. Privalomų priemonių dirvožemiui apsaugoti nevykdymas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1995 06 20 įstatymu Nr. I-957 (nuo 1995 07 05)

(Žin., 1995, Nr. 55-1356)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Privalomų priemonių dirvožemiui nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos bei kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų apsaugoti nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Rekultivacijos projektų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

522 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1995 06 20 įstatymu Nr. I-957 (nuo 1995 07 05)

(Žin., 1995, Nr. 55-1356)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

4. 2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

523 straipsnis. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Nuotekų dumblo paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį ar kitoks nuotekų dumblo naudojimas ant dirvožemio ar dirvožemyje be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus toks tręšimo planas yra reikalingas, arba pažeidžiant nustatytas leistinas tręšimo normas ar kitus nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus, nuotekų dumblo perdavimas kitam asmeniui pažeidžiant nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus arba nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų dėl kokybės apskaitos ar tyrimų nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kitų, negu nustatyta šio straipsnio pirmojoje dalyje, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

524 straipsnis. Srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Srutų paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį be nustatyta tvarka parengto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus toks tręšimo planas yra reikalingas, arba nesilaikant tręšimo plane nustatytų tręšimo normų, arba pažeidžiant kitus srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Kitų, negu nustatyta šio straipsnio pirmojoje dalyje, srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

53 straipsnis. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos ir naudojimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Žemės gelmių apsaugos nuo užteršimo ir išsekinimo, racionalaus žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo bei apskaitos reikalavimų pažeidimas, savavališkas žemės gelmių (geologinis) tyrimas, naudingųjų iškasenų telkinių plotų užstatymas, požeminio vandens monitoringo gręžinių, taip pat markšeiderystės ir geodezijos ženklų naikinimas arba gadinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

 

531 straipsnis. Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

 

54 straipsnis.        Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo taisyklių ar reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo taisyklių pažeidimas, taip pat žemės gelmių tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

 

55 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2009 12 17 įstatymu Nr. XI-581 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-2)

 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

56 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

4. 2010 05 28 įstatymu Nr. XI-857 (nuo 2010 06 17)

(Žin., 2010, Nr. 70-3471)

 

Pareigų užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigų šiuos dokumentus pasirašyti nevykdymas, netikrų žinių apie tas operacijas į šiuos dokumentus įrašymas arba atsisakymas pateikti tokius dokumentus –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

Nepranešimas pagal nustatytą tvarką aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį ar pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą bei neteisėtą šalinimą, taip pat nepateikimas informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį bei jas vežančius laivus arba atsisakymas pateikti informaciją bei netikrų žinių perdavimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje likvidavimo, pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat nesiėmimas skubių ir būtinų priemonių teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitikimas jūros aplinkos apsaugos normų ir standartų, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų atitinkamų dokumentų, numatytų Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) bei 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, neturėjimas arba juose nurodytų duomenų neatitikimas faktiškos laivų sistemų ir įrenginių būklės, skystų kenksmingų medžiagų gabenimas laivais, prieš tai nenustačius jų kategorijos, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad padidėtų navigacinis saugumas bei pagerėtų jūros transporto judėjimas, nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Nepašalinimas iš Lietuvos Respublikos jūros rajono apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų bei pamestų krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Neturėjimas jūrų uostuose atitinkamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystų ir kietų kenksmingų medžiagų likučiai, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų atiduoti visi minėti likučiai, neįgyvendinimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos laivų atviroje jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus, teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas Lietuvos Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos institucijos leidimo –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos vidaus ir teritorinių vandenų teršimas iš laivų, Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš šiame rajone esančių stacionarių ar plūduriuojančių įrenginių, konstrukcijų ar platformų –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritorinei jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos, Europos Sąjungos valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją, ir Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš laivų pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatytus MARPOL 73/78 ir Helsinkio konvencijų, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos jūros rajono vandens, dugno ir gelmių gamtos išteklių žvalgyba ir gavyba, stacionarių ar plūduriuojančių įrenginių ar konstrukcijų, terminalų, žuvų fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas, hidrotechninių ir kitų įrenginių, uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo, gręžimo, sprogdinimo darbai, seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita veikla, galinti turėti neigiamos įtakos jūros aplinkai, be nustatyta tvarka aplinkos apsaugos institucijos leidimo, taip pat kenksmingų medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki dešimties tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkiasdešimties tūkstančių litų.

 

561 straipsnis. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

5. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Mažųjų laivų (katerių, visų tipų valčių) ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą iki vienerių metų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su mažųjų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su mažųjų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

562 straipsnis.      Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

KEISTA:

1. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Plaukiojimas vandens motociklais vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Plaukiojimas vandens motociklais saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

57 straipsnis.        Vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2009 12 17 įstatymu Nr. XI-581 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-2)

 

Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, arba be nustatyta tvarka išduotų paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygų, kai pagal teisės aktus tokios sąlygos yra reikalingos, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti pažeidžiant leidime nustatytus vandens išgavimo reikalavimus arba paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygose nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų.

Gręžinių geriamajam gėlam ir gamybiniam požeminiam vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti įrengimo, konservavimo ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Išgaunamo vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Vandens išgavimo ar nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje ar septintojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

58 straipsnis. Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

 

581 straipsnis.      Vandens lygio pažeminimo tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose reikalavimų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2009 12 17 įstatymu Nr. XI-581 (nuo 2010 01 05)

(Žin., 2010, Nr. 1-2)

 

59 straipsnis. Melioracijos įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2006 11 16 įstatymu Nr. X-906 (nuo 2006 12 05)

(Žin., 2006, Nr. 132-4986)

 

60 straipsnis. Neteisėtas miškų žemės naudojimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Pastatų, statinių statymas miškų žemės sklypuose, taip pat šių sklypų naudojimas kitiems tikslams be reikiamo leidimo –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

61 straipsnis.        Miškotvarkos projektų sudarymo ir tvirtinimo, miško naudojimo, medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 1998 03 24 įstatymu Nr. VIII-677 (nuo 1998 04 03)

(Žin., 1998, Nr. 32-854)

4. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

5. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Netinkamas ūkinių priemonių projektavimas, kai dėl to pateiktas derinti vidinės miškotvarkos projektas įvertinamas neigiamai, ir (arba) neteisingas miškų amžiaus bei rūšinės sudėties nustatymas sudarant miškotvarkos projektus –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų.

Miškotvarkos projektų tvirtinimas pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Neteisėtas dokumento, suteikiančio teisę kirsti mišką, išdavimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Biržių atrėžimas ir medžių atrinkimas bei ženklinimas kirtimui pažeidžiant biržių atrėžimo, pagrindinių, ugdymo ir sanitarinių kirtimų, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nustatytą tvarką, taip pat medienos ruošos, gabenimo, miško išteklių naudojimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto penkiasdešimties litų.

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, nurodytų žemės nuosavybės dokumente ar miškotvarkos projekte, pažeidimas miško žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

62 straipsnis.        Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1998 03 24 įstatymu Nr. VIII-677 (nuo 1998 04 03)

(Žin., 1998, Nr. 32-854)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2002 03 07 įstatymu Nr. IX-770 (nuo 2002 03 27)

(Žin., 2002, Nr. 31-1121)

 

Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dešimties tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau nei penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trisdešimties tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiasdešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau nei penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

 

621 straipsnis.      Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose

KEISTA:

1. 2002 03 07 įstatymu Nr. IX-770 (nuo 2002 03 27)

(Žin., 2002, Nr. 31-1121)

2. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dešimties tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau nei penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir su iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trisdešimties tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiasdešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau nei penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių bei iškirstos medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

 

622 straipsnis.      Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas arba išvežimas (be leidimo)

KEISTA:

2002 03 07 įstatymu Nr. IX-770 (nuo 2002 03 27)

(Žin., 2002, Nr. 31-1121)

 

Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas arba išvežimas (be leidimo), kai ištraukiama ar išvežama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dešimties iki penkiolikos tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, kai ištraukiama ar išvežama daugiau nei penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą nuo penkiolikos iki trisdešimties tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama iki dešimties kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama nuo dešimties iki vieno šimto kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trisdešimties tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama nuo trijų šimtų iki penkių šimtų kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturiasdešimties tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, kai ištraukiama ar išvežama daugiau nei penki šimtai kietmetrių medžių ar krūmų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų su traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimu.

 

63 straipsnis. Savavališkas miško želdinių ir jaunuolyno naikinimas arba žalojimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Savavališkas pomiškio, miško želdinių, sėjinukų arba sodinukų miško daigynuose bei plantacijose, taip pat savaiminės kilmės jaunuolynuose, skirtuose miškui atkurti, naikinimas arba žalojimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

 

64 straipsnis. Miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 1998 03 24 įstatymu Nr. VIII-677 (nuo 1998 04 03)

(Žin., 1998, Nr. 32-854)

4. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Pagrindinių kirtimų patvirtintos metinės biržės neteisėtas viršijimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nustatytus terminus –

užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą piliečiams po vieną tūkstantį litų ir pareigūnams – po vieną tūkstantį penkis šimtus litų.

Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą piliečiams po vieną tūkstantį penkis šimtus litų ir pareigūnams – po du tūkstančius litų.

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki penkių šimtų litų.

Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki septynių šimtų litų ir pareigūnams – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų litų.

 

65 straipsnis.        Šienaujamų pievų ir ganyklų gadinimas miškų žemėje ir savavališkas šienavimas bei gyvulių ganymas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Šienaujamų pievų ir ganyklų gadinimas miškų žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Savavališkas šienavimas ir gyvulių ganymas miškuose ir mišku neapaugusioje miškų žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

66 straipsnis. Laukinės augalijos išteklių naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

 

Laukinių augalų sėklų ir vaisių rinkimas, grybų rinkimas, laukinių vaistinių ir prieskoninių augalų žaliavos ruošimas, laukinių techninių augalų žaliavos ruošimas, augalų ar jų dalių naudojimas dekoratyviniams tikslams pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Grybų supirkimas, pardavimas ar perdirbimas pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Prekyba laukiniais augalais (ar jų dalimis) pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Naujų laukinių augalų ar grybų rūšių įvežimas į Lietuvos Respubliką pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Dauginti skirtų laukinių augalų, jų sėklų, daigų, sodinių, ūglių, taip pat grybienos išvežimas iš Lietuvos Respublikos ir įvežimas į Lietuvos Respubliką pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Laukinių augalų ir grybų naudojimas mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams, botaninių ir mikologinių kolekcijų sudarymui ar pildymui pažeidžiant nustatytą tvarką –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių naudojimas neturint leidimo, jei toks leidimas reikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

67 straipsnis.        Saugomų laukinių augalų ar grybų neteisėtas naudojimas ir į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių augalų ir grybų augaviečių sunaikinimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Neteisėtas saugomų laukinių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas, žalojimas, naikinimas, paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo ir pareigūnams – baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių augalų ir grybų augaviečių sunaikinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Saugomais laukiniais augalais ir grybais laikomi Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše ir (arba) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašuose nurodytų rūšių arba pagal tarptautinius susitarimus pripažintų saugomomis rūšių augalai ir grybai.“

 

68 straipsnis. Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki keturių šimtų litų.

 

69 straipsnis. Išlaužų, išvartų ir nukirstų medžių pasisavinimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Išlaužų ir išvartų pasisavinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Nukirstų medžių pasisavinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

70 straipsnis. Lankymosi miške taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

5. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Lankymosi miške taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki keturių šimtų litų.

Transporto priemonių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

 

71 straipsnis.        Sausinimo griovių, drenažo sistemų ir kitokių miško įrenginių naikinimas arba gadinimas miškų žemėje

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Sausinimo griovių, drenažo sistemų ir kitokių miško įrenginių naikinimas arba gadinimas miškų žemėje –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

 

72 straipsnis.        Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1998 03 24 įstatymu Nr. VIII-677 (nuo 1998 04 03)

(Žin., 1998, Nr. 32-854)

 

Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki septynių šimtų penkiasdešimties litų.

 

73 straipsnis.        Gyvūnų, nepriskirtų medžioklės ir žvejybos objektams, apsaugos ir naudojimo reikalavimų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

74 straipsnis. Skruzdėlynų naikinimas arba žalojimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Skruzdėlynų naikinimas arba žalojimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

 

75 straipsnis. Gamtos paminklų režimo pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Gamtos paminklų ir jų apsaugos zonų režimo pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Gamtos paminklų žalojimas arba naikinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų ir pareigūnams – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

76 straipsnis. Saugomų teritorijų režimo pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

4. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

5. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Atkuriamųjų sklypų, genetinių sklypų, biosferos poligonų ar buferinės apsaugos zonų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, kai padaroma žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančius gamtos paveldo objektus ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų ir baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų litų.

Šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatyta veika, kai padaroma žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje ar penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, arba valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų ir baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyta veika, kai padaroma žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio septintojoje ar aštuntojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas neteisėtai pastatant, laikant ar naudojant apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų.

 

INFOLEX PASTABA: 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (Žin., 2011, Nr. 72-3463) nustatyta, kad 76 straipsnio 10 dalis įsigalioja nuo 2012 01 01.

 

77 straipsnis. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

5. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

6. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Miško naikinimas arba žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas, sukėlęs miško gaisrą arba jo išplitimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

 

771 straipsnis. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

4. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir baudą pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas, jei buvo padaryta žala aplinkai, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

78 straipsnis.        Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą, nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

5. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Neteisėtas želdynų naikinimas arba neteisėtas saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas, naikinimas arba persodinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Neteisėtas želdynuose esančių saugotiniems nepriskirtų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas arba naikinimas, arba neteisėtas lianų, augančių valstybės ar savivaldybių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas arba naikinimas, arba neteisėtas vejų ir gėlynų žalojimas ar naikinimas, arba neteisėtas želdynuose esančių mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių gadinimas, naikinimas ar perkėlimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki trijų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo vieno šimto iki šešių šimtų litų.

Sodmenų kokybės reikalavimų pažeidimas arba medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių pažeidimas, arba medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių pažeidimas, arba želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių pažeidimas, arba želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių pažeidimas –

užtraukia piliečiams baudą nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbų atlikimas, kai darbus atliekančios įmonės neturi specialistų, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tokius darbus, –

užtraukia įspėjimą arba baudą želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės vadovui nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą pareigūnams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

781 straipsnis.      Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis

KEISTA:

1. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

2. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, jeigu dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

79 straipsnis. Teršalų išmetimas į atmosferą

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Teršalų išmetimas į atmosferą be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Teršalų išmetimas į atmosferą viršijant leidime nustatytus į atmosferą išmetamų teršalų normatyvus ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas teršalų išmetimo į atmosferą sąlygas arba teršalų išmetimas į atmosferą pažeidžiant teisės aktuose nustatytus teršalų išmetimo į atmosferą aplinkos apsaugos normatyvus ar kitus teršalų išmetimo į atmosferą reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išmesti į atmosferą teršalus nereikalingas, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

80 straipsnis.        Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimas ir tokių įrenginių nenaudojimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Įrenginių, įrengimų ir aparatūros išmetamiems į atmosferą teršalams valyti bei kontroliuoti naudojimo taisyklių pažeidimas, taip pat jų nenaudojimas –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

81 straipsnis.        Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

82 straipsnis.       Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

821 straipsnis.       Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas

KEISTA:

2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo tam tikroje savivaldybės teritorijoje laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinktą, kai susidaro nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos arba kai viršijamos ribinės užterštumo vertės ar pavojaus slenksčiai, nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

 

83 straipsnis. Atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant atliekas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Atliekų deginimas nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

831 straipsnis.      Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant sausą žolę, nendres, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

Žemės savininkų, naudotojų ir valdytojų nesiėmimas priešgaisrinės apsaugos priemonių, pastebėjus savo žemėje žolės, ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų litų.

 

832 straipsnis. Durpynų ir durpingų pievų deginimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Durpynų ir durpingų pievų deginimas –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Nepranešimas priešgaisrinėms tarnyboms apie degančius durpynus –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

84 straipsnis.        Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas gabenant, laikant ir naudojant augalų apsaugos priemones ir kitokius preparatus

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Augalų apsaugos priemonių, augimo stimuliatorių, mineralinių trąšų ir kitokių preparatų gabenimas, laikymas ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

841 straipsnis. Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 2002 01 22 įstatymu Nr. IX-726 (nuo 2002 02 06)

(Žin., 2002, Nr. 13-477)

2. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

3. 2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

4. 2011 03 24 įstatymu Nr. XI-1294 (nuo 2011 04 05)

(Žin., 2011, Nr. 40-1918)

 

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), taip pat jų turinčių gaminių importas ir (arba) eksportas pažeidžiant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, registravimas pažeidžiant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, nustatytus reikalavimus ir (arba) reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, registraciją nevykdymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių litų.

Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Duomenų, gautų atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais, ir (arba) dokumentų, pagrindžiančių tyrimo išlaidas, nepateikimas kitiems potencialiems registruotojams –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Tolesnio naudotojo pareigų šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodyto reglamento nustatytais atvejais dėl cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų taikymo, ir (arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytą reglamentą vykdyti, nesilaikymas, taip pat cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjo rinkai pareigų kaupti ir saugoti informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar mišinį (preparatą) pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau šiame straipsnyje – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), nevykdymas ir (arba) reikalavimų leisti su šia informacija susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos kompetentingai institucijai ir (arba) cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo valstybinę kontrolę atliekančioms institucijoms nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba) Lietuvos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose chemines medžiagas, kurioms šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytame reglamente nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais nustatytų sąlygų nesilaikymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Reikalavimų šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, ir apie mišinius (preparatus) nesilaikymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, taip pat mišinių (preparatų), sprogiųjų medžiagų ar mišinių (preparatų) turinčių gaminių klasifikavimo, pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), sprogmenų klasei priskiriamų gaminių pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas, draudimo tiekti rinkai pavojingą cheminę medžiagą ir (ar) mišinį (preparatą) ar sprogmenų klasei priskiriamą gaminį, jeigu jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (ar) supakuoti, pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkiolikos tūkstančių litų.

Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir baudą juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingas chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, jeigu šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas, išskyrus draudimo realizuoti ir (arba) laikyti nuodingąsias medžiagas pažeidimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų laikymą, nesilaikant autorizacijos sąlygų –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytą tvarką, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Uždraustų naudoti pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišiniuose (preparatuose) ar gaminiuose, ir mišinių (preparatų) gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybą, laikymą ir (arba) realizavimą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybos, laikymo ir (arba) realizavimo apribojimus, pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo keturių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių, kurių gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, išėmimo iš apyvartos nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki aštuonių tūkstančių litų.

Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), jų savybes ir poveikį nepateikimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų mišinių (preparatų) cheminę sudėtį nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Gaminamų, tiekiamų rinkai, platinamų, naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) apskaitos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių naudojimo reklamos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (toliau šiame straipsnyje – Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008) nustatyto draudimo eksportuoti metalinį gyvsidabrį, gyvsidabrio junginius ar mišinius su kitomis cheminėmis medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio lydinius, taip pat draudimo maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis cheminėmis medžiagomis eksporto tikslais nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Reglamente (EB) Nr. 1102/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti Europos Komisijai ir Lietuvos kompetentingai institucijai informaciją apie metalinio gyvsidabrio importą į Europos Sąjungą, metalinio gyvsidabrio naudojimą ir (ar) naudojimo nutraukimą, metalinio gyvsidabrio susidarymą gamybos procesų metu pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims, užsiimantiems su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, ir juridinių asmenų, užsiimančių su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

 

842 straipsnis.      Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Apribojimų dėl fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų naudojimo būdų ar leidžiamo naudoti kiekio pažeidimas ir (arba) uždraustų tiekti rinkai ar importuoti gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų preparatų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų preparatų, tiekimas rinkai ir (arba) importas –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų ir gaminių ir įrangos konfiskavimą.

Reikalavimų surinkti iš fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčios įrangos ir gaminių fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

Reikalavimų tikrinti fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą dėl galimo fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų nuotėkio, įrengti fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų nuotėkio aptikimo sistemas ir tikrinti tokias sistemas pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčių gaminių ir įrangos tiekimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą dėl galimo nuotėkio ir nuotėkio aptikimo sistemas tikrintų, fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus iš šios įrangos ir gaminių surinktų, šią įrangą įrengtų, eksploatuotų ar atliktų jos techninę priežiūrą asmenys, turintys teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, pažeidimas, taip pat reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų siuntas priimtų asmenys, turintys teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas –

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Reikalavimų rinkti ir kaupti duomenis apie fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčioje įrangoje esančių fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų kiekį ir rūšį, pridėtą kiekį, techninės priežiūros, eksploatavimo ir šalinimo metu surinktą kiekį ir (arba) informaciją apie šios įrangos techninę priežiūrą arba eksploatavimą atlikusį fizinį ar juridinį asmenį, apie šios įrangos tikrinimo dėl galimo nuotėkio, nuotėkio aptikimo sistemų tikrinimo datas ir rezultatus pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

843 straipsnis.      Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar mišinių arba kurių veikla nuo jų priklauso, tvarkymo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1902 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7778)

 

Įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, montavimas, techninė priežiūra, remontas, tikrinimas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio ir išmontavimas neturint reikiamos kvalifikacijos dirbti darbą su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, arba vadovauti tokiam darbui –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Leidimas asmeniui, neturinčiam reikiamos kvalifikacijos, dirbti šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytus darbus su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Reikalavimų nustatyta tvarka tikrinti dėl galimo nuotėkio įrangą, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, pažeidimas arba šios įrangos, turinčios gedimų, dėl kurių ozono sluoksnį ardančios medžiagos patenka arba gali patekti į aplinką, eksploatavimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų įrangos, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, ženklinimui, duomenų apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių iš įrangos surinkimą, naudojimą įrangai papildyti, kitos nustatytos informacijos apie įrangos eksploatavimą tvarkymo ir saugojimo reikalavimų ir (arba) reikalavimo užtikrinti, kad prie įrangos būtų saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ir (arba) kad būtų laikomasi šios instrukcijos, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Reikalavimų nustatyta tvarka surinkti ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir jų mišinius iš įrangos, kurioje yra šių medžiagų ar jų mišinių, techninės priežiūros, remonto metu arba prieš įrangą išmontuojant ir pašalinant –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių arba įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, naikinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Reikalavimų imtis teisės aktų nustatytų priemonių išvengti ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio iš nenaudojamos įrangos pažeidimas ir (arba) nusidėvėjusios, netinkamos naudoti ir (arba) nereikalingos įrangos išmontavimas arba tokios įrangos atliekų apdorojimas pažeidžiant ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimo į aplinką prevencijos ir mažinimo reikalavimus –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio aštuntojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų litų.

Įrangos ir produktų, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių, halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių, bromchlormetano, metilbromido ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų ar šių medžiagų turinčių mišinių, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, aštuntojoje, devintojoje dalyse nurodytas veikas) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Įrangos ir produktų, kuriuose yra hidrochlorfluorangliavandenilių ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų ar šių medžiagų turinčių mišinių, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, aštuntojoje, devintojoje dalyse nurodytas veikas) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, sunaikinimą, apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimą, surinkimą iš įrangos ar produktų, recirkuliaciją, regeneraciją, apie eksploatuojamą ar disponuojamą įrangą, įrangos pirkimą, pardavimą, kitokį perleidimą kitai įmonei, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių įrangoje keitimą kitomis medžiagomis, įrangos išmontavimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taikomų ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms ir jų mišiniams, įrangai ir produktams, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių arba kurių veikimas nuo jų priklauso, pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki aštuonių šimtų litų.

 

844 straipsnis.      Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimo, importo, eksporto, šių medžiagų ir mišinių turinčių produktų ir įrangos importo, eksporto, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1902 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7778)

 

85 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

5. 2005 11 10 įstatymu Nr. X-382 (nuo 2005 11 19)

(Žin., 2005, Nr. 137-4911)

6. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse numatytų medžioklės vadovo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas –

užtraukia medžioklės vadovui įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Medžiojimas be galiojančio medžioklės lapo –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Laukinių gyvūnų, nepriskiriamų medžiojamiesiems gyvūnams, medžiojimas arba gyvūnų, kuriuos galiojantys teisės aktai medžioti draudžia, medžiojimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Medžiojimas medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius ar be galiojančios licencijos arba licencijos neužpildymas sumedžiojus gyvūną, kurį sumedžioti teisę suteikia licencija, arba medžiojimas uždraustu laiku ar uždraustose vietose, arba medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais –

užtraukia medžiotojui teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu, piliečiui – baudą nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimas, išskyrus pažeidimus, numatytus šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą iki vienerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

 

86 straipsnis. Pareigos aplinkai saugoti nevykdymas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Teisės aktuose nustatytų gamtos išteklių naudojimo ar aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, atsiradę dėl pareigūno, kuris nesiėmė priemonių jiems išvengti, kaltės, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

87 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

6. 2001 07 12 įstatymu Nr. IX-463 (nuo 2001 08 01)

(Žin., 2001, Nr. 66-2409)

7. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

8. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

9. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

10. 2012 06 12 įstatymu Nr. XI-2057 (nuo 2012 09 28)

(Žin., 2012, Nr. 72-3707)

 

Mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt penkių iki dviejų šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos naudoti draudžia teisės aktai, gaminimas, realizavimas, įsigijimas arba laikymas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų litų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

 

871 straipsnis.      Žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žūklės (žvejybos) plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

 

Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

Leidime naudoti žūklės (žvejybos) plotą numatytų sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu ar be atėmimo.

Žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Valstybinių žuvininkystės vandens telkinių nuomos žvejybai nuostatų pažeidimas ir valstybinių žuvininkystės vandens telkinių nuomos žvejybai sutartyje numatytų sąlygų nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

 

872 straipsnis. Pažeidimai, susiję su integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymu

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

3. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

 

Palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos naudojimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių tūkstančių litų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Lietuvos Respublikos žvejybos laivų registravimo Žvejybos laivų rejestre nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Ekonominių ir biologinių duomenų bei informacijos apie žuvų išteklių naudojimą ir žuvų perdirbimą neteikimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų tūkstančių litų.

 

873 straipsnis. Verslinės žvejybos nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

4. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

5. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo, su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų šiurkštus pažeidimas –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės užsiimti žvejyba atėmimą iki dvejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Verslinės žvejybos jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės užsiimti žvejyba atėmimą iki šešių mėnesių su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

874 straipsnis. Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

4. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

 

Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

875 straipsnis.      Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

3. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

4. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Pastaba. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi vidaus vandenų žvejybos produktams.

 

876 straipsnis. Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2000 07 11 įstatymu Nr. VIII-1824 (nuo 2000 07 31)

(Žin., 2000, Nr. 64-1913)

3. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

4. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

877 straipsnis.        Pažeidimai, susiję su žvejybos produktų sandėliavimu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu, bei atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų pažeidimas

KEISTA:

1. 2005 03 17 įstatymu Nr. X-134 (nuo 2005 04 12)

(Žin., 2005, Nr. 47-1553)

2. 2008 01 29 įstatymu Nr. X-1437 (nuo 2008 02 12)

(Žin., 2008, Nr. 18-630)

3. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

4. 2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Mažesnių, negu nustatyta, žuvų, skirtų maistui, sandėliavimas, vežimas, perdirbimas, pardavimas ar supirkimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų su žuvų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Uždraustos žvejybos metu sužvejotų šviežių žuvų vežimas, sandėliavimas, perdirbimas, pardavimas ar supirkimas –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų su žuvų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Žvejybos produktų, draudžiamų sandėliuoti, vežti, perdirbti ar parduoti, naudojimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų taikymo joms nepriklausantiems žuvų augintojams arba žuvų išteklių naudotojams, užsiimantiems versline žvejyba, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Pastaba. Šio straipsnio pirmoji ir antroji dalys netaikomos akvakultūros produktams su patvirtinamaisiais dokumentais.

 

878 straipsnis.         Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas

KEISTA:

2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2009 01 01)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

 

Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Žuvininkystės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku –

užtraukia baudą fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.

 

879 straipsnis.      Kliudymas žuvininkystės kontrolės pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2009 01 01)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

 

Kliudymas žuvininkystės kontrolės pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Nepaklusimas uniformuoto žuvininkystės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti žvejybos laivą ar kitą vandens transporto priemonę –

užtraukia baudą laivavedžiams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Pastaba. Uniformuoto žuvininkystės kontrolės pareigūno reikalavimas sustabdyti žvejybos laivą arba vandens transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą balta vėliavėle arba per garsiakalbį. Sustabdyto žvejybos laivo arba vandens transporto priemonės vairuotojui žuvininkystės kontrolės pareigūnas parodo tarnybinį pažymėjimą.

 

8710 straipsnis.      2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XXX priede nurodytas sunkus pažeidimas

KEISTA:

2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 404/2011), XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 3 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo keturių tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 4 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo šešių tūkstančių iki devynių tūkstančių litų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 5 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo šešių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo aštuonių tūkstančių iki vienuolikos tūkstančių litų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 6 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo aštuonių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio septintojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dešimties tūkstančių iki trylikos tūkstančių litų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 7 taškai, padarymas –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dešimties tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio devintojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dvylikos tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodytų trijų ir daugiau sunkių pažeidimų, už kuriuos skirtų taškų suma yra 18 ir daugiau, padarymas per trejus metus nuo paskutinio sunkaus pažeidimo padarymo dienos –

užtraukia žvejybos laivų kapitonams teisės eiti žvejybos laivo kapitono pareigas atėmimą nuo dviejų mėnesių iki vienų metų.

 

8711 straipsnis.      Pažeidimai, susiję su Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galia

KEISTA:

2013 06 20 įstatymu Nr. XII-399 (nuo 2013 07 01)

(Žin., 2013, Nr. 71-3580)

 

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio varomojo variklio galia viršija Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijime nurodytąją, naudojimas verslinei žvejybai –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galios sertifikavimo nuostatų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

 

88 straipsnis. Neteisėtas laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas ir disponavimas jais

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2005 11 10 įstatymu Nr. X-382 (nuo 2005 11 19)

(Žin., 2005, Nr. 137-4911)

5. 2008 11 06 įstatymu Nr. X-1766 (nuo 2008 11 25)

(Žin., 2008, Nr. 135-5227)

6. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Neteisėtas laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar naudojimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta veika, padaryta valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke ar biosferos rezervate, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų ir jų dalių konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta veika, kuria buvo padaryta žala gyvūnijai, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų ir jų dalių konfiskavimu.

Neteisėtas saugomų laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar naudojimas arba neteisėtas šių gyvūnų lizdų, olų ar kitų būstų naikinimas, žalojimas ar naudojimas –

užtraukia piliečiams įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo ir pareigūnams – baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų su šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu.

Saugomais laukiniais gyvūnais laikomi Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše ir (ar) Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašuose nurodytų rūšių arba pagal tarptautinius susitarimus ar Europos Sąjungos teisės aktus pripažintų saugomomis rūšių gyvūnai.

 

89 straipsnis.        Gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas arba gyvūnų sunaikinimas ūkinės veiklos metu –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

 

891 straipsnis.       Teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą, reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

2. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

3. 2010 01 14 įstatymu Nr. XI-645 (nuo 2010 04 01)

(Žin., 2010, Nr. 13-613)

4. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų išleidimas į aplinką, tiekimas rinkai be teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo ar kai nėra teisės aktų nustatyta tvarka išduoto sutikimo, arba teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimo ar ženklinimo reikalavimų pažeidimas, arba genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežimas per jos teritoriją, ar išvežimas iš jos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje ir aštuntojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų.

Dauginamosios medžiagos, turinčios genetiškai modifikuotų organizmų, kurių naudojimas neįteisintas Europos Sąjungoje, priemaišų, tiekimas rinkai –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Ne daugiau kaip pusės hektaro ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Daugiau kaip pusės hektaro, bet ne daugiau kaip penkių hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Daugiau kaip penkių hektarų ploto, bet ne daugiau kaip dvidešimties hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.

Daugiau kaip dvidešimties hektarų ploto genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

892 straipsnis.      Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Riboto naudojimo 1 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Riboto naudojimo 2 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Riboto naudojimo 3 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių penkių šimtų iki penkiolikos tūkstančių litų.

Riboto naudojimo 4 klasės genetiškai modifikuotų mikroorganizmų teisės aktuose nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio septintojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

 

90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

KEISTA:

1. 1994 04 21 įstatymu Nr. I-442 (nuo 1994 05 06)

(Žin., 1994, Nr. 34-618)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1407 (nuo 2011 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 72-3463)

 

Žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

91 straipsnis.    Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 1994 12 28 įstatymu Nr. I-743 (nuo 1995 02 01)

(Žin., 1995, Nr. 3-39)

3. 1996 01 23 įstatymu Nr. I-1180 (nuo 1996 02 14)

(Žin., 1996, Nr. 14-353)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

911 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Valstybinės kalbos nevartojimas įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų litų.

Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių vartojimo instrukcijose –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ar pareigūnams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

912 straipsnis.         Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais bei Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, pareigūnams ar kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

913 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) valstybinės valdžios ir valdymo įstaigose, taip pat įmonėse, įstaigose ir organizacijose –

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ar valstybinės kalbos nevartojantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

914 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Valstybinės kalbos nevartojimas įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir kitiems pareigūnams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki devynių šimtų litų.

 

915 straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę kalbą pateikimas valstybės valdžios ir valdymo įstaigoms, taip pat Lietuvos Respublikos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei piliečiams, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, –

užtraukia baudą dokumentus pateikusių įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki devynių šimtų litų.

 

916 straipsnis.      Televizijos ir radijo laidų, televizijos, kino ir videofilmų nevertimas į valstybinę kalbą

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Televizijos ir radijo laidų, televizijos, kino ir videofilmų demonstravimas be vertimo į valstybinę kalbą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, –

užtraukia baudą televizijos, radijo, kino teatrų vadovams nuo penkių šimtų iki septynių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

 

917 straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių bei gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių dokumentuose, vadovėliuose –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

918 straipsnis. Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1995 12 14 įstatymu Nr. I-1127 (nuo 1995 12 29)

(Žin., 1995, Nr. 106-2350)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

Aštuntasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE

 

92 straipsnis. Darbų saugumo taisyklių, normų ir instrukcijų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

93 straipsnis.        Sprogstamųjų medžiagų laikymo, naudojimo ir apskaitos taisyklių, normų ir instrukcijų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

94 straipsnis.        Branduolinės saugos ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 1998 02 03 įstatymu Nr. VIII-620 (nuo 1998 02 13)

(Žin., 1998, Nr. 16-377)

4. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1493 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4313)

 

Branduolinės saugos ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

 

941 straipsnis.   Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kitoks kliudymas atlikti jiems pavestas pareigas

KEISTA:

1. 1998 02 03 įstatymu Nr. VIII-620 (nuo 1998 02 13)

(Žin., 1998, Nr. 16-377)

2. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1493 (nuo 2011 10 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4313)

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) nevykdymas ar kitoks kliudymas atlikti jiems pavestas pareigas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) pašalinti nustatytus branduolinės saugos ir (ar) branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos pažeidimus nevykdymas nustatyta tvarka ir sąlygomis –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) nustatytais terminais sustabdyti darbus, sustabdyti branduolinį reaktorių ar sumažinti jo galią, sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą ar darbus nevykdymas nustatyta tvarka ir sąlygomis –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

95 straipsnis. Netaupus elektros ir šiluminės energijos naudojimas

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

96 straipsnis.        Aukštesnės kaip 1000 voltų įtampos elektros tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

97 straipsnis. Iki 1000 voltų įtampos elektros tinklų gadinimas

NETEKO GALIOS:

2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

98 straipsnis. Dujų naudojimo normų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Vidutinės paros dujų suvartojimo normos viršijimas arba nustatyto dujų naudojimo režimo nesilaikymas –

užtraukia įspėjimą arba baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

99 straipsnis. Dujų vamzdynų ir jų įrengimų sugadinimas

KEISTA:

1. 1986 06 26 įsaku Nr. XI-924 (nuo 1986 07 01)

(Žin., 1986, Nr. 18-184)

2. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Dujų vamzdynų ir jų įrengimų sugadinimas arba savavališkas dujų prietaisų pastatymas, perkėlimas, įjungimas į tinklą, taip pat kitokie jų eksploatavimo taisyklių pažeidimai, kurie galėjo būti avarijos priežastis, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

991 straipsnis.      Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų

KEISTA:

1. 1986 06 26 įsaku Nr. XI-924 (nuo 1986 07 01)

(Žin., 1986, Nr. 18-184)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų be energijos perdavimo ar paskirstymo įmonės leidimo –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

992 straipsnis.      Energetikos (elektros, šilumos ar dujų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 04 04 įstatymu Nr. I-1281 (nuo 1996 04 26)

(Žin., 1996, Nr. 37-930)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Energetikos (elektros, šilumos ar dujų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

993 straipsnis.      Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo ir vartojimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 04 04 įstatymu Nr. I-1281 (nuo 1996 04 26)

(Žin., 1996, Nr. 37-930)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo tvarkos pažeidimas, energijos išteklių ir energijos tiekimo sistemos balansavimo ir prisijungimo prie jos tvarkos pažeidimas, reguliuojamų tarifų ar (ir) kainų taikymo pažeidimas, ne laiku atnaujintas privalomasis draudimas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų energetikos veiklos skaidrumo reikalavimų nesilaikymas, įpareigojimų teikti privalomas paslaugas nevykdymas, vertimasis energetikos veikla neturint licencijos tokiai veiklai ar licencijoje nurodytų reikalavimų nesilaikymas, nesuteikimas teisės pasinaudoti energijos išteklių ar energijos perdavimo ar paskirstymo sistema (tinklais) –

užtraukia įspėjimą arba baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Energijos išteklių ar energijos tiekimo nepagrįstas nutraukimas, tiekimo saugumo ar (ir) energijos kokybės reikalavimų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, saugos, vartojimo tvarkos pažeidimas, vertimasis energetikos veikla neturint leidimo tokiai veiklai ar leidime nurodytų reikalavimų nesilaikymas, energijos apskaitos pažeidimas, klaidingų energijos apskaitos duomenų pateikimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

994 straipsnis.       Kliudymas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1996 04 04 įstatymu Nr. I-1281 (nuo 1996 04 26)

(Žin., 1996, Nr. 37-930)

2. 1998 04 15 įstatymu Nr. VIII-698 (nuo 1998 05 01)

(Žin., 1998, Nr. 41-1094)

3. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

4. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1551 (nuo 2011 07 19)

(Žin., 2011, Nr. 91-4326)

 

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnams tikrinti pagal jų kompetenciją įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkio subjektus, taip pat Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

995 straipsnis. Elektros arba šilumos tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1998 04 15 įstatymu Nr. VIII-698 (nuo 1998 05 01)

(Žin., 1998, Nr. 41-1094)

 

Elektros arba šilumos tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

996 straipsnis.      Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas ir žinomai klaidingų duomenų pateikimas

KEISTA:

1. 1998 12 21 įstatymu Nr. VIII-990 (nuo 1999 01 08)

(Žin., 1999, Nr. 3-58)

2. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

 

Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų žinomai klaidingų duomenų pateikimas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka ar žinomai klaidingų duomenų pateikimas valstybės institucijoms –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

997 straipsnis.      Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pažeidimas arba jų nevykdymas ir jos nurodymų nevykdymas

KEISTA:

1998 12 21 įstatymu Nr. VIII-990 (nuo 1999 01 08)

(Žin., 1999, Nr. 3-58)

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pažeidimas arba nevykdymas, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisėtų nurodymų kainodaros energetikos bei šalto vandens tiekimo srityje nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

998 straipsnis.       Įmonių ar užsienio įmonių filialų, įpareigotų kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas, valstybės atsargų nesukaupimas ar netinkamos kokybės valstybės atsargų sukaupimas

KEISTA:

1. 2003 11 13 įstatymu Nr. IX-1824 (nuo 2003 11 28)

(Žin., 2003, Nr. 112-4997)

2. 2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

3. 2010 11 16 įstatymu Nr. XI-1133 (nuo 2010 11 27)

(Žin., 2010, Nr. 139-7114)

 

Įmonių ar užsienio įmonių filialų, įpareigotų teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas, valstybės atsargų nesukaupimas, netinkamos kokybės valstybės atsargų sukaupimas –

užtraukia baudą įmonių ar užsienio įmonių filialų vadovams nuo vieno tūkstančio iki septynių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą įmonių ar užsienio įmonių filialų vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, padariusi didelę žalą valstybės interesams, –

užtraukia baudą įmonių ar užsienio įmonių filialų vadovams nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

Pastaba. Laikoma, kad didelė žala valstybės interesams padaryta, kai įmonėje ar užsienio įmonės filiale, įpareigotuose teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas, trūkstamas tinkamos kokybės valstybės atsargų kiekis viršija 1 000 tonų.

 

999 straipsnis.      Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Tyčinis vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimas, sugadinimas arba sugadintų vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimas nepranešus vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Savavališkas prisijungimas prie vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ar prisijungimas prie šių tinklų pažeidžiant teisės aktų reikalavimus arba nuotekų išleidimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių įrengimo, eksploatavimo arba vandens saugos norminių aktų pažeidimas arba vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų penkiasdešimties iki septynių šimtų litų.

Žinomai klaidingų vandens ir nuotekų apskaitos duomenų pateikimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

 

9910 straipsnis. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Energijos išteklių rezervinių atsargų nesukaupimas ar netinkamos kokybės atsargų sukaupimas –

užtraukia baudą įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki septynių tūkstančių litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą įmonių vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, padariusi didelę žalą valstybės interesams, –

užtraukia baudą įmonių vadovams nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

Pastaba. Laikoma, kad didelė žala valstybės interesams padaryta, kai įmonėje, įpareigotoje teisės aktų nustatyta tvarka kaupti rezervines energijos išteklių atsargas, trūkstamas tinkamos kokybės rezervinių energijos išteklių atsargų kiekis viršija 1000 tonų (naftos ekvivalentų).

 

9911 straipsnis.      Vertimasis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla neturint teisės aktų nustatyta tvarka išduoto atestato

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Vertimasis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla neturint teisės aktų nustatyta tvarka išduoto atestato –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

 

Devintasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

 

100 straipsnis.      Privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 05 10 įstatymu Nr. I-454 (nuo 1994 05 18)

(Žin., 1994, Nr. 37-668)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

 

101 straipsnis. Savavališkas nukrypimas nuo žemėtvarkos projekto

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Be reikiamo leidimo nukrypimas nuo nustatyta tvarka patvirtinto žemėtvarkos projekto –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

102 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas

NETEKO GALIOS:

1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

 

103 straipsnis.      Žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas

KEISTA:

1. 1988 01 27 įsaku Nr. XI-2143 (nuo 1988 02 11)

(Žin., 1988, Nr. 4-29)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas, sunaikinimas, želdinių sužalojimas, kuriuos padaro gyvuliai ar paukščiai, –

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimties litų.

Pakartotinis žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas, kuriuos padaro gyvuliai ar paukščiai per vienerius metus po baudos paskyrimo už tokį pat teisės pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

104 straipsnis. Važiavimas per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlius ar želdinius

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Važiavimas per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlius ar želdinius kinkomuoju transportu –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Važiavimas per pasėlius ar želdinius automobiliu, traktoriumi, kombainu arba kita mašina –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

105 straipsnis.      Kovos su augalų karantininiais kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Kovos su augalų karantininiais kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

106 straipsnis.     Draudžiamų augalinės kilmės prekių be leidimo, karantininio patikrinimo ir atitinkamo apdorojimo įvežimas bei platinimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Draudžiamų augalinės kilmės prekių be leidimo, karantininio patikrinimo ir atitinkamo apdorojimo, užkrėstų karantininiais organizmais ar draudžiamų įvežti augalinės kilmės prekių įvežimas bei platinimas Lietuvos Respublikoje –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

1061 straipsnis.       Kliudymas Valstybinės augalų karantino inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

107 straipsnis.     Žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių

KEISTA:

1. 1986 05 28 įsaku Nr. XI-870 (nuo 1986 06 11)

(Žin., 1986, Nr. 16-158)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

 

1071 straipsnis. Nesiėmimas narkotikų turinčių pasėlių apsaugos užtikrinimo priemonių

KEISTA:

1. 1987 07 29 įsaku Nr. XI-1788 (nuo 1987 08 01)

(Žin., 1987, Nr. 21-261)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

 

Nesiėmimas kanapių ir aguonų pasėlių, šių kultūrų derliaus laikymo ir perdirbimo apsaugos nustatyto režimo užtikrinimo priemonių, taip pat nesiėmimas posėlinių likučių ir gamybos atliekų, turinčių narkotinių medžiagų, sunaikinimo priemonių –

užtraukia baudą iki trijų šimtų litų.

 

1072 straipsnis. Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas

KEISTA:

1. 1987 07 29 įsaku Nr. XI-1788 (nuo 1987 08 01)

(Žin., 1987, Nr. 21-261)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1260 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 124-5623)

5. 2013 05 30 įstatymu Nr. XII-349 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 62-3061)

 

Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

1073 straipsnis.       Augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai, reklamavimo, įvežimo į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2012 05 22 įstatymu Nr. XI-2022 (nuo 2012 06 05)

(Žin., 2012, Nr. 63-3163)

 

Augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai, reklamavimo reikalavimų, nurodytų 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiame Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki devynių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Augalų apsaugos produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

 

1074 straipsnis. Valstybinių augalų apsaugos inspektorių reikalavimų nevykdymas

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

1075 straipsnis.      Pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

2013 05 30 įstatymu Nr. XII-349 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 62-3061)

 

Pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą iki trijų šimtų litų.

 

108 straipsnis.      Žemės ūkio mašinų techninio eksploatavimo, saugos darbe, registravimo ir valstybinių techninių apžiūrų taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų techninio eksploatavimo, saugos darbe, registravimo ir valstybinių techninių apžiūrų taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti šias mašinas atėmimą iki vieno mėnesio.

 

109 straipsnis.      Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, pažeidimas

KEISTA:

1. 1991 12 17 įstatymu Nr. I-2112 (nuo 1992 01 21)

(Žin., 1992, Nr. 2-17)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1995 06 20 įstatymu Nr. I-957 (nuo 1995 07 05)

(Žin., 1995, Nr. 55-1356)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2002 07 05 įstatymu Nr. IX-1049 (nuo 2002 07 26)

(Žin., 2002, Nr. 75-3214)

7. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, bei savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais pažeidimas, taip pat neteisėta farmacinė veikla veterinarijoje –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo dvidešimties iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki penkių tūkstančių litų.

 

1091 straipsnis. Gyvulių veislininkystės norminių aktų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Gyvulių veislininkystės norminių aktų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

110 straipsnis.        Gyvūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 1998 02 24 įstatymu Nr. VIII-640 (nuo 1998 03 13)

(Žin., 1998, Nr. 25-636)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2001 11 08 įstatymu Nr. IX-588 (nuo 2002 01 01)

(Žin., 2001, Nr. 99-3522)

6. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

7. 2004 10 28 įstatymu Nr. IX-2511 (nuo 2004 11 16)

(Žin., 2004, Nr. 166-6060)

8. 2012 10 03 įstatymu Nr. XI-2272 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 122-6127)

 

Gyvūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų šimtų litų.

Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais reikalavimų, taip pat kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų ar pavojingų šunų mišrūnų laikymo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų ar pavojingų šunų mišrūnų įvežimas, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais, taip pat neteisėtas jų laikymas –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, sukėlusios grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatytos veikos, sukėlusios grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytos veikos, sukėlusios grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytos veikos, padarytos asmens, bausto už šiose dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Šio straipsnio antrojoje ir penktojoje dalyse numatytos veikos, padarytos asmens, bausto už šiose dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Šio straipsnio trečiojoje ir šeštojoje dalyse numatytos veikos, padarytos asmens, bausto už šiose dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytos veikos, dėl kurių atsirado žala asmens sveikatai ar turtui, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatytos veikos, dėl kurių atsirado žala asmens sveikatai ar turtui, –

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytos veikos, dėl kurių atsirado žala asmens sveikatai ar turtui, –

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu.

Gyvūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimas, dėl kurio atsirado žala asmens sveikatai ar turtui ir kuris padarytas asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje, septintojoje ar dešimtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais reikalavimų, taip pat kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų ar pavojingų šunų mišrūnų laikymo reikalavimų pažeidimas, dėl kurio atsirado žala asmens sveikatai ar turtui ir kuris padarytas asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio antrojoje, penktojoje, aštuntojoje ar vienuoliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų ar pavojingų šunų mišrūnų įvežimas, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais, taip pat neteisėtas jų laikymas, dėl kurio atsirado žala asmens sveikatai ar turtui ir kuris padarytas asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, šeštojoje, devintojoje ar dvyliktojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu.

 

1101 straipsnis.        Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimai

KEISTA:

1. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

2. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

3. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai tvarkos pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų, įmonių vadovams – nuo penkių šimtų iki dešimties tūkstančių litų.

Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai duomenų neteikimas, neteisingų duomenų teikimas žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai tvarką administruojančiai institucijai ar kitiems juridiniams asmenims, duomenų teikimo terminų nesilaikymas, žemės ūkio produktų gamybos ir realizavimo apskaitos dokumentų netvarkymas, netinkamas tvarkymas, nepateikimas kontrolę atliekančiai institucijai ar jų nesaugojimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki septynių šimtų litų, įmonių vadovams – nuo septynių šimtų iki dvylikos tūkstančių litų.

 

Dešimtasis skirsnis

ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE

 

111 straipsnis. Bendrųjų geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

6. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Neteisėtas važiavimas traukiniais, įlipimas ir išlipimas važiuojant traukiniui, važiavimas ant vagonų laiptelių ir stogų –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Neteisėtas traukinio stabdymas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Daiktų, dėl kurių gali sutrikti geležinkelių transporto eismas, dėjimas ant geležinkelių infrastruktūros objektų, taip pat geležinkelių infrastruktūros objektų ir konteinerių tyčinis gadinimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Daiktų išmetimas iš geležinkelių riedmenų, taip pat pašalinių asmenų buvimas, vaikščiojimas ar važinėjimas geležinkelio keliais ir jų įrenginių apsaugos zonose tam nenustatytose vietose –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

112 straipsnis. Naudojimosi geležinkelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

6. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Rūkymas arba alkoholinių gėrimų vartojimas nenustatytose tam vietose vietinio ir tarptautinio susisiekimo traukiniuose (taip pat nenurodytose geležinkelio krovinių rajono vietose), kibimas prie keleivių ir kiti panašūs veiksmai (triukšmavimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ar kitokiais garsiniais aparatais), pažeidžiantys viešąją tvarką ir keleivių rimtį, taip pat važiavimas traukiniuose nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti vagonų vidaus apdailą ar keleivių drabužius, šiukšlinimas traukiniuose ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose –

užtraukia baudą nuo dvidešimt penkių iki dviejų šimtų litų.

Tyčinis vagonų įrangos, inventoriaus, sienų, apmušalų, užrašų, skelbiamų instrukcijų gadinimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

1121 straipsnis.       Geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

4. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

Geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas, sukėlęs geležinkelių transporto eismo įvykį, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1122 straipsnis.    Nustatytos geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Geležinkelių transporto eismo įvykių nuslėpimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Nustatytos geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

 

1123 straipsnis.       Mokymo pajėgumų teikimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) taisyklių pažeidimas

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Mokymo pajėgumų teikimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

1124 straipsnis.       Geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1125 straipsnis.       Geležinkelių riedmenų valdymas, kai tai daro (yra atsakingi už valdymą) neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba neturintys teisės juos valdyti asmenys

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Geležinkelių riedmenų valdymas, kai tai daro (yra atsakingi už valdymą) neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas nuo 0,41 promilės neblaivumo (girtumo) laipsnis, arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba perdavimas valdyti geležinkelių riedmenis tokiems asmenims, arba geležinkelių riedmenis valdančių asmenų vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) –

užtraukia baudą geležinkelių riedmenis valdantiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų arba teisės valdyti geležinkelių riedmenis atėmimą nuo vienerių iki dvejų metų.

Geležinkelių riedmenų valdymas neturint teisės juos valdyti arba geležinkelių riedmenų valdymas, kai juos valdančiam asmeniui atimta teisė valdyti geležinkelių riedmenis, arba perdavimas valdyti geležinkelių riedmenis asmeniui, neturinčiam teisės valdyti geležinkelių riedmenis, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

1126 straipsnis. Geležinkelių riedmenų ir jų ženklinimo reikalavimų nesilaikymas

KEISTA:

1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Netinkamai paženklintų geležinkelių riedmenų naudojimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Techniškai netvarkingų geležinkelių riedmenų naudojimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Geležinkelių riedmenų naudojimas neatlikus techninės priežiūros ar remonto –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Neįregistruotų geležinkelių riedmenų naudojimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Geležinkelių riedmenims taikomų reikalavimų pažeidimas, lėmęs geležinkelių transporto eismo įvykį, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1127 straipsnis.       Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

1128 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas

KEISTA:

1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

2. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Techniškai netvarkingos geležinkelių infrastruktūros naudojimas arba geležinkelių infrastruktūros naudojimas neatlikus jos techninės priežiūros –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

1129 straipsnis. Traukinio mašinisto sertifikatų išdavimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Traukinio mašinisto sertifikato išdavimas asmeniui, kuris neturi traukinio mašinisto pažymėjimo arba kurio pažymėjimas nebegalioja, arba asmeniui, kuris nelaikė ar neišlaikė geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) nustatytus reikalavimus atitinkančio egzamino, –

užtraukia baudą traukinio mašinisto sertifikatą išdavusiam asmeniui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

11210 straipsnis.     Geležinkelių transporto keleivių teisių pažeidimas traukinių vėlavimo, praleistų persėdimų, reisų atšaukimo atvejais ir teikiant informaciją

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Geležinkelių transporto keleivių teisių, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, pažeidimas traukinių vėlavimo, praleistų persėdimų, reisų atšaukimo atvejais ir teikiant informaciją, išskyrus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nustatytas išimtis dėl šių teisių įgyvendinimo, –

užtraukia baudą įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

11211 straipsnis.    Neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų teisių, susijusių su naudojimusi geležinkelių transporto paslaugomis, pažeidimas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų teisių, susijusių su naudojimusi geležinkelių transporto paslaugomis, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, pažeidimas, išskyrus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nustatytas išimtis dėl šių teisių įgyvendinimo, –

užtraukia baudą įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

113 straipsnis. Skrydžių saugos pažeidimas aerodromo apsaugos zonoje

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Aerodromo apsaugos zonoje ženklų, panašių į žymėjimo ženklus, naudojamus aerodromams atpažinti, statymas, taip pat pavojingų orlaivių skrydžiams objektų statyba ir rekonstrukcija nesuderinus su Civilinės aviacijos administracija –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Aerodromo ir oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių, orlaivių ir kitos aviacijos įrangos gadinimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Aukštų statinių ženklinimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Nesankcionuotas įvažiavimas arba įėjimas į oro uostą arba kitų aviacijos įmonių riboto patekimo plotus (zonas) ir buvimas juose, važiavimas arba ėjimas aerodromu pažeidžiant transporto priemonių ir mašinų judėjimo aerodrome ir darbų saugos taisykles –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

114 straipsnis. Pavojingų medžiagų ar daiktų vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Pavojingų medžiagų ar daiktų vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų su nurodytų medžiagų ar daiktų konfiskavimu ar be konfiskavimo ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Draudžiamų vežti pavojingų medžiagų ar daiktų vežimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų su nurodytų medžiagų ar daiktų konfiskavimu ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Pastaba. Pavojingų medžiagų ar daiktų, taip pat draudžiamų vežti medžiagų ar daiktų, už kurių vežimo taisyklių pažeidimą šiuo straipsniu nustatyta administracinė atsakomybė, sąrašus nustato oro transporte galiojančios vežimo taisyklės.

 

115 straipsnis. Elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Orlaivyje esančių asmenų nevykdymas laivo vado teisėtų nurodymų –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

 

1151 straipsnis.       Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių pažeidimas atsisakymo juos vežti oro transportu ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atvejais

KEISTA:

2006 11 16 įstatymu Nr. X-906 (nuo 2006 12 05)

(Žin., 2006, Nr. 132-4986)

 

Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių pažeidimas atsisakymo juos vežti oro transportu ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atvejais –

užtraukia baudą įmonės vadovui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

1152 straipsnis.       Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių pažeidimas

KEISTA:

2006 11 16 įstatymu Nr. X-906 (nuo 2006 12 05)

(Žin., 2006, Nr. 132-4986)

 

Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą įmonės vadovui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

1153 straipsnis.    Neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisyklių keliaujant oro transportu (oru) pažeidimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisyklių keliaujant oro transportu (oru) pažeidimas –

užtraukia baudą įmonės vadovui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

1154 straipsnis.     Informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus arba jų taikymo sąlygų pažeidimas

KEISTA:

2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Teisės aktuose nustatytų informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus arba jų taikymo sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą juridinio asmens vadovui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

116 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

4. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Nustatyta tvarka neįregistruoto orlaivio, taip pat orlaivio be atpažinimo ženklų arba su padirbtais atpažinimo ženklais naudojimas, orlaivio, neturinčio tinkamumo skraidyti pažymėjimo, skrydžiai, išskyrus orlaivius, nustatyta tvarka atliekančius bandomuosius skrydžius, žinomai neatitinkančio tinkamumo skraidyti reikalavimų orlaivio naudojimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Žinomai melagingų įrašų įrašymas orlaivio techninės priežiūros ir skrydžio dokumentuose arba reikiamų įrašų neįrašymas, privalomų dokumentų, numatytų Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, nebuvimas orlaivyje skrydžio metu –

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Orlaivio įgulos nario skrydis be galiojančios atitinkamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimas neturint galiojančios atitinkamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros taisyklių pažeidimas arba skrydžių saugos taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme įvardytų civilinės aviacijos specialistų savo tiesioginių pareigų vykdymas apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skrydžių saugos taisyklių pažeidimas, sukėlęs avarinę situaciją, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

Pakartotinis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme įvardytų civilinės aviacijos specialistų savo tiesioginių pareigų vykdymas apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų –

užtraukia teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu atėmimą iki penkerių metų.

Teisės aktuose nustatytų reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams dėl civilinės atsakomybės draudimo dėl žalos keleivių, bagažo, krovinių ir trečiųjų asmenų atžvilgiu padarymo nesilaikymas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba juridinio asmens vadovui – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

 

1161 straipsnis. Oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Oro eismo paslaugų teikimas neturint skrydžių vadovo licencijos –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Skrydžių taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Skrydžių vadovų teisėtų nurodymų nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Orlaivio skrydis be specialaus leidimo draudžiamose zonose –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Orlaivio skrydis valdomoje oro erdvėje be atitinkamo leidimo, jeigu toks leidimas reikalingas, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Klaidingos informacijos pateikimas orlaivio įgulai ir (ar) skrydžių vadovui, sukėlęs tiesioginę grėsmę skrydžio saugai, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1162 straipsnis. Aerodromo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Aerodromo, jo statinių ir oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Rūkymas aerodromo teritorijoje nenustatytose vietose –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

 

1163 straipsnis. Ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

1164 straipsnis.       Kliudymas Civilinės aviacijos administracijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas ar jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Kliudymas Civilinės aviacijos administracijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas ar jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

 

117 straipsnis. Uosto laivybos ir Uosto naudojimo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1996 05 16 įstatymu Nr. I-1341 (nuo 1996 06 19)

(Žin., 1996, Nr. 57-1334)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Uosto laivybos taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Laivo kapitono nesinaudojimas locmano paslaugomis, kai tomis paslaugomis naudotis yra privaloma, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Povandeninių darbų vykdymas uosto akvatorijoje be uosto kapitono leidimo, signalizavimo šių darbų metu taisyklių nesilaikymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Navigacinių ženklų ar įrenginių, signalizacijos ir ryšių įrenginių gadinimas arba jų perkėlimas be reikiamo leidimo –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Uosto naudojimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

1171 straipsnis.       Kliudymas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1996 05 16 įstatymu Nr. I-1341 (nuo 1996 06 19)

(Žin., 1996, Nr. 57-1334)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Kliudymas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1172 straipsnis. Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

 

Laivo eksploatavimas pasibaigus laivo dokumentų galiojimo laikui –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų ir laivų kapitonams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.

Laivo plaukiojimas pažeidžiant laivo dokumentuose nustatytas leidžiamas plaukiojimo rajonų ribas arba meteorologines sąlygas –

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki šešių mėnesių.

Laivo plaukiojimas su kitos valstybės vėliava jo neišregistravus iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, išskyrus laikiną laivo vėliavos pakeitimą laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju, –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Jūrininko, neturinčio jūrinio laipsnio diplomo ar kvalifikacijos liudijimo, suteikiančio teisę laive dirbti atitinkamą darbą ar eiti atitinkamas pareigas, priėmimas į darbą –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Leidimas asmeniui, neturinčiam reikiamą jūrinį laipsnį patvirtinančio dokumento, laive atlikti funkcijas, kurias atlikti gali tik tą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą ar įgaliojimus turintis asmuo, –

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Jūrinio laipsnio dokumentų, suteikiančių teisę laive eiti atitinkamas pareigas ar atlikti funkcijas, įgijimas apgaulės būdu –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Laivo išplaukimas į jūrą nesilaikant Jūrinio laipsnio diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklėse ar laivo įgulos minimumo liudijime nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų ir laivų kapitonams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.

Laivo, plaukiojančio su Lietuvos valstybės vėliava, tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimas užsienio valstybės uoste –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų ir laivų kapitonams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Trukdymas laivo kapitonui atlikti pavestas pareigas, susijusias su saugia laivyba ar jūros aplinkos apsauga nuo taršos, ar laivo kapitono sprendimų šiais klausimais varžymas –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Nepranešimas apie laivo avariją Lietuvos saugios laivybos administracijai –

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Laivo pakrovimas nesilaikant laivo krovos žymės liudijime numatytų krovos normų, laivui atplaukus į uostą ar ruošiantis išplaukti iš uosto, –

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

Saugios laivybos reikalavimų pažeidimas, lėmęs laivo avariją, –

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Nepranešimas Lietuvos saugios laivybos administracijai apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų –

užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tyrimui reikalingos informacijos apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste nepateikimas Lietuvos saugios laivybos administracijai –

užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Apsvaigusio nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens vadovavimas laivui arba perdavimas vesti laivą apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas –

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.

Apsvaigusio nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens budėjimas arba darbas laive, arba budėjimo perdavimas apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas –

užtraukia baudą laivo įgulos nariams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba vadovaujančios laivo įgulos nariams teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.

 

1173 straipsnis.    Kliudymas inspektoriui, atliekančiam valstybinę laivų kontrolę uoste ar vėliavos valstybinę kontrolę, atlikti pavestas pareigas ar jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

 

Kliudymas inspektoriui, atliekančiam valstybinę laivų kontrolę uoste ar vėliavos valstybinę kontrolę, atlikti pavestas pareigas ar jo teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

1174 straipsnis. Laivų ir uosto įrenginių apsaugos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

 

Laivų ir uosto įrenginių apsaugos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia fiziniams asmenims įspėjimą arba baudą iki dviejų šimtų litų, pareigūnams – baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų, laivų kapitonams – baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

1175 straipsnis.      Privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas

KEISTA:

2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos jūrų uostų ar jūrinių terminalų administracijoms –

užtraukia baudą laivų kapitonams, valdytojams ar laivų agentams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Gautos privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas nustatyta tvarka Lietuvos saugios laivybos administracijai –

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos jūrų uostų ar jūrinių terminalų administracijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų litų.

 

118 straipsnis. Rūkymas jūrų laivuose nenustatytose vietose

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Rūkymas jūrų laivuose nenustatytose vietose –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

 

1181 straipsnis.      Jūrų ir vidaus vandenų transporto priemonėmis vykstančių keleivių teisių pažeidimas

KEISTA:

2013 04 11 įstatymu Nr. XII-227 (nuo 2013 04 24)

(Žin., 2013, Nr. 42-2043)

 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

 

119 straipsnis.      Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

6. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Plaukiojimas vidaus vandenų transporto priemonėmis, neaprūpintomis gelbėjimosi priemonėmis, ar šių priemonių privalomo naudojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas pažeidžiant nustatytus laivybos saugumą užtikrinančius reikalavimus; vidaus vandenų kelių ženklų reikalavimų nesilaikymas; vidaus vandenų transporto priemonių bendros judėjimo tvarkos, prasilenkimo ir aplenkimo, manevravimo taisyklių pažeidimas; vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimas, plaukiojimas ir stovėjimas uždraustose akvatorijose ir rajonuose; plaukimas vidaus vandenų transporto priemonėmis nenavigaciniu laiku arba itin nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis; keleivių saugumą lipant į vidaus vandenų transporto priemones, kelionės metu ir išlipant iš jų užtikrinančių taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti arba neturint teisės vairuoti šios rūšies vidaus vandenų transporto priemones ar vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai jas vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, ar perdavimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemones asmeniui, neturinčiam teisės jas vairuoti, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse nurodyti veiksmai, sukėlę avarinę situaciją, tai yra privertę kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti eismo greitį, kryptį arba imtis kitokių priemonių savo ar kitų eismo dalyvių saugumui užtikrinti, arba padaryti pakartotinai per vienerius metus, –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą iki vienerių metų ir pareigūnams – baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo vienerių iki dvejų metų.

Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas nuo 0,41 promilės neblaivumo (girtumo) laipsnis, arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba perdavimas vairuoti transporto priemones tokiems asmenims, taip pat vidaus vandenų transporto priemonių vairuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų.

Vidaus vandenų laivybos taisyklėse numatytų kitų saugumo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

 

1191 straipsnis.    Laivybos taisyklių pažeidimas, sukėlęs lengvą kūno sužalojimą arba nulėmęs vidaus vandenų transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Laivybos taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų lengvą kūno sužalojimą, –

užtraukia baudą laivavedžiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo vienerių iki dvejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, – baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Laivybos taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių vidaus vandenų transporto priemonių, krovinių, navigacinių ženklų ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą, –

užtraukia baudą laivavedžiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, – baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus, taip pat apsvaigusio nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, –

užtraukia baudą laivavedžiams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, – baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

 

1192 straipsnis.     Kliudymas Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

3. 2010 06 10 įstatymu Nr. XI-892 (nuo 2010 07 01)

(Žin., 2010, Nr. 72-3614)

 

Kliudymas Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Nepaklusimas Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūno reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš nelaimingo atsitikimo vietos, su kuria laivavedžiai yra susiję, –

užtraukia baudą laivavedžiams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų arba teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, – baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Pastaba. Uniformuoto Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūno reikalavimas sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą balta vėliavėle arba per garsiakalbį. Neturėdamas tarnybinio ženklo, pareigūnas bet kokiu atveju parodo vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą.

 

1193 straipsnis.       Nepaklusimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno reikalavimui sustabdyti vandens transporto priemonę

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti vandens transporto priemonę –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

120 straipsnis. Rūkymas vidaus vandenų transporto priemonėse nenustatytose vietose

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Rūkymas vidaus vandenų transporto priemonėse nenustatytose vietose –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

 

121 straipsnis.      Geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

6. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Geležinkelio, vidaus vandenų ir jūrų transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

122 straipsnis.      Vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų uostų ir vidaus vandenų prieplaukų registravimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

6. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo reikalavimų arba nustatytos jų pristatymo techninei apžiūrai tvarkos pažeidimas arba transporto priemonių, turinčių gedimų, dėl kurių uždrausta šias transporto priemones eksploatuoti, arba perdirbtų be atitinkamo leidimo, arba nustatyta tvarka neįregistruotų, arba be techninės apžiūros, arba neparengtų žmonėms ir kroviniams plukdyti, vairavimas ar jų išleidimas plaukioti –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Krovinių pakrovimo, iškrovimo ir laikymo vidaus vandenų transporto priemonėse ir uostuose taisyklių pažeidimas; narų darbų vykdymas be reikiamo leidimo; laivybos keliuose esančių įrenginių neatitvėrimas atitinkamais laivybos kelio ženklais (dieniniais ir naktiniais); laivybos kelyje esančios hidrotechninės signalizacijos gadinimas; nustatytos signalinių šviesų naudojimo, pasikeitimo garsiniais, taip pat regimais naktiniais ir dieniniais signalais tvarkos pažeidimas; laivybos kelio plūduriuojančiųjų ir kranto ženklų gadinimas, nuplėšimas ir perkėlimas; užtvarų bei kitokių žūklės įtaisinių įrengimas laivų kelio ribose –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Vidaus vandenų uostų, prieplaukų techninės būklės ir teisingo jų naudojimo, tinkamo jų laikymo taisyklių, užtikrinančių žmonių saugumą ir vidaus vandenų transporto priemonių stovėjimo saugumą, pažeidimas arba nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti šių uostų, prieplaukų, stovėjimo vietų, įrengimų ir mechanizmų eksploatavimą, kai jų naudojimas gresia žmonių ir vidaus vandenų transporto priemonių saugumui, taip pat vidaus vandenų uoste, prieplaukoje nustatyto išleidimo režimo neužtikrinimas arba leidimas vidaus vandenų uoste, prieplaukoje stovėti nustatyta tvarka neįregistruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms, arba neįregistruotų nustatyta tvarka vidaus vandenų uostų, vidaus vandenų prieplaukų, išskyrus nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukas, eksploatavimas ar jų eksploatavimas neatlikus esamos būklės patikrinimo ar be techninės apžiūros –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

1221 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

123 straipsnis. Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2000 06 15 įstatymu Nr. VIII-1734 (nuo 2000 07 05)

(Žin., 2000, Nr. 54-1557)

6. 2002 03 28 įstatymu Nr. IX-825 (nuo 2002 03 30)

(Žin., 2002, Nr. 33-1257)

7. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

8. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

9. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Transporto priemonių, neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka arba be valstybinės techninės apžiūros, arba turinčių gedimų, dėl kurių Kelių eismo taisyklės draudžia važiuoti, arba neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina, vairavimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimties litų.

Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas be valstybinio numerio ženklų (ženklo) arba vairavimas pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie automobilio numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių) –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki trijų mėnesių.

Transporto priemonių vairavimas su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) –

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienerių metų.

Transporto priemonių vairavimas su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis, taip pat su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų su šių prietaisų konfiskavimu.

Transporto priemonės vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu –

užtraukia transporto priemonės vairuotojui baudą nuo aštuoniasdešimties iki vieno šimto dvidešimties litų.

Pastaba. Šio kodekso 5111, 123–1302, 132–134 straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, priekabas, puspriekabes, taip pat motociklus ir kitas motorines transporto priemones.

 

124 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą –

užtraukia įspėjimą vairuotojams.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą –

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiasdešimties iki vieno šimto litų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 kilometrų per valandą –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą –

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų, o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, – baudą nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trijų iki šešių mėnesių.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą –

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų, o vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, – baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo šešių mėnesių iki vienerių metų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vieno iki trijų mėnesių arba septynių parų administracinį areštą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šešiems mėnesiams, vairuotojams, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo, – baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių metų iki vienerių metų ir šešių mėnesių ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų.

 

1241 straipsnis.     Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2004 01 29 įstatymu Nr. IX-1995 (nuo 2004 02 14)

(Žin., 2004, Nr. 25-763)

6. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

7 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

8. 2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki šešių mėnesių.

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas, vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimties litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki trijų mėnesių.

Sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia sustoti ar stovėti (išskyrus šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus), taip pat sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų arba važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dviejų iki keturių mėnesių.

Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir penktojoje dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų arba (ir) teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno mėnesio iki trijų mėnesių.

Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse, –

užtraukia vairuotojams įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų.

 

1242 straipsnis. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

Transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui, taip pat Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trijų iki šešių mėnesių, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Chuliganiškas vairavimas, tai yra kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių iki dvejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų su transporto priemonės konfiskavimu arba administracinį areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su transporto priemonės konfiskavimu arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

 

1243 straipsnis. Transporto priemonių vairuotojų grupinis važiavimas

NETEKO GALIOS:

2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

1244 straipsnis. Savavališkas transporto priemonių važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas

NETEKO GALIOS

2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 06 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

1245 straipsnis.     Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuoniasdešimties iki vieno šimto keturiasdešimties litų.

 

1246 straipsnis.     Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

KEISTA:

2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuoniasdešimties iki vieno šimto keturiasdešimties litų.

 

125 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

7. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

8. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dviejų iki šešių mėnesių.

 

126 straipsnis.      Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

KEISTA:

1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

(Žin., 1985, Nr. 33-370)

2. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

7. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės), –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių metų iki vienerių metų šešių mėnesių.

Transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Transporto priemonių vairavimas, vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki dvejų metų, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), –

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių iki trejų metų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Praktinis vairavimo mokymas vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo –

užtraukia baudą vairavimo instruktoriui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienuolikos mėnesių iki vienerių metų vieno mėnesio.

 

127 straipsnis.      Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1994 11 10 įstatymu Nr. I-653 (nuo 1995 01 01)

(Žin., 1994, Nr. 89-1724)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

7. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienerių iki dvejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo penkių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be jo arba administracinį areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

 

128 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų arba administracinį areštą.

Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų arba administracinį areštą.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

129 straipsnis.      Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti

KEISTA:

1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

(Žin., 1985, Nr. 33-370)

2. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

7. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

8. 2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemones, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu.

 

130 straipsnis.        Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

KEISTA:

1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

(Žin., 1985, Nr. 33-370)

2. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

4. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

7. 2005 01 20 įstatymu Nr. X-82 (nuo 2005 02 08)

(Žin., 2005, Nr. 18-576)

8. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

9. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, taip pat pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Pastaba. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesą atspindinčius elementus). Patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

 

1301 straipsnis. Pakartotinis Kelių eismo taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

1302 straipsnis.     Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

3. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

4. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

5. 2013 12 10 įstatymu Nr. XII-653 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 132-6733)

 

Transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, arba vartojusių alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 1242 straipsnio trečiojoje ar ketvirtojoje dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų su transporto priemonės konfiskavimu, teisės vairuoti transporto priemones neturintiems asmenims – baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su transporto priemonės konfiskavimu arba administracinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu, o teisės vairuoti transporto priemones neturintiems asmenims, kuriems administracinis areštas negali būti skiriamas, – baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų litų su transporto priemonės konfiskavimu.

 

131 straipsnis.      Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

6. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimties iki vieno šimto keturiasdešimties litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse, –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų.

Dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki septynių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki šešių šimtų litų.

Mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų.

 

132 straipsnis.      Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Leidimas važiuoti transporto priemone, turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, arba pertaisyta be atitinkamo leidimo, arba neįregistruota nustatyta tvarka, arba be valstybinės techninės apžiūros, arba neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti, –

užtraukia baudą asmenims, atsakingiems už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą, nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

1321 straipsnis.       Transporto priemonių važiavimo ar stovėjimo gyvenamosiose zonose ir kiemuose tvarkos pažeidimas

NETEKO GALIOS

2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

133 straipsnis.      Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti

KEISTA:

1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

(Žin., 1985, Nr. 33-370)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, –

užtraukia baudą asmenims, atsakingiems už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą, nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

1331 straipsnis.     Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2007 07 03 įstatymu Nr. X-1246 (nuo 2007 07 21)

(Žin., 2007, Nr. 81-3316)

2. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

(Žin., 2010, Nr. 157-7968)

 

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas, –

užtraukia baudą fiziniam asmeniui nuo trijų šimtų litų iki aštuonių šimtų litų ir įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui _ nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

 

134 straipsnis.        Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2007 12 13 įstatymu Nr. X-1365 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5641)

 

Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas –

užtraukia vairuotojams ir (ar) keleiviams baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą vienam mėnesiui.

 

1341 straipsnis.       Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 07 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Specialiosios transporto priemonės su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

 

135 straipsnis. Savavališkas transporto priemonių, mašinų arba mechanizmų panaudojimas

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

136 straipsnis.     Pavojingų medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

5. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Pavojingų medžiagų arba daiktų vežimo rankiniame bagaže geležinkelių transportu taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą iki dvidešimties litų.

Pavojingų medžiagų arba daiktų vežimo jūrų ir vidaus vandenų transportu taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Pavojingų medžiagų arba daiktų vežimas autobusu, troleibusu ar maršrutiniu taksi, taip pat pavojingų medžiagų ar daiktų atidavimas į bagažą arba saugojimo kamerą automobilių transporte –

užtraukia įspėjimą arba baudą iki dvidešimties litų.

Pastaba. Pavojingų medžiagų ar daiktų, už kurių vežimo taisyklių pažeidimą šiuo straipsniu nustatyta administracinė atsakomybė, sąrašą nustato atitinkamų rūšių transporte galiojančios vežimo taisyklės.

 

1361 straipsnis.       Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo įmonėje, įmonių veiklos ataskaitų ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius ataskaitų pateikimo reikalavimų pažeidimas, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių ar geležinkelių keliais

KEISTA:

1. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

2. 2013 05 30 įstatymu Nr. XII-347 (nuo 2013 06 12)

(Žin., 2013, Nr. 62-3059)

 

Įmonių veiklos ataskaitų ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius ataskaitų nepateikimas arba neteisingų ataskaitos duomenų pateikimas –

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto nepaskyrimas įmonėje arba nepranešimas nustatyta tvarka apie šio specialisto paskyrimą –

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

1362 straipsnis.     Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

2. 2013 05 30 įstatymu Nr. XII-347 (nuo 2013 06 12)

(Žin., 2013, Nr. 62-3059)

 

Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę –

užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba pakrovėjams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra įrangos, nurodytos rašytinėse instrukcijose, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų, –

užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba vairuotojams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti, –

užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų arba vairuotojams ar kitiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, jei taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų, –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, arba pakrovėjams, arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų, arba vairuotojams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, arba vairuotojams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų, o pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba pakrovėjams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, jei taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimties iki vieno šimto litų.

Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, jei taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba vairuotojams nuo dešimties iki vieno šimto litų.

Krovinius vežančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai neatsako už šio straipsnio antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, o krovimo darbus atliekančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, pakrovėjai – už pirmojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, kurie padaryti dėl neteisingos informacijos, nurodytos kitų asmenų pateiktuose transporto dokumentuose.

 

1363 straipsnis.     Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2013 05 30 įstatymu Nr. XII-347 (nuo 2013 06 12)

(Žin., 2013, Nr. 62-3059)

 

Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę –

užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba pakrovėjams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai nėra įrangos, nurodytos rašytinėse instrukcijose, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, –

užtraukia baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, –

užtraukia baudą krovinius pateikusių vežti įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienai transporto priemonei leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, –

užtraukia baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka keliamų reikalavimų, –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, jei taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės, arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų, –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, arba pakrovėjams, arba geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Draudžiamų vežti geležinkelių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas –

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, o pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba pakrovėjams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, jei taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimties iki vieno šimto litų.

Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, jei taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dešimties iki vieno šimto litų.

Geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovai, kiti atsakingi asmenys neatsako už šio straipsnio antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, o krovimo darbus atliekančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, pakrovėjai – už pirmojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, kurie padaryti dėl neteisingos informacijos, nurodytos kitų asmenų pateiktuose transporto dokumentuose.

 

1364 straipsnis.     Pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2013 05 30 įstatymu Nr. XII-347 (nuo 2013 06 12)

(Žin., 2013, Nr. 62-3059)

 

Pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų arba kitiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

 

137 straipsnis. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Važiavimas ne transporto priemonės salone (kabinoje, kėbule), stovint ant autobuso arba troleibuso laiptelių, neleidžiant vairuotojui uždaryti durų, taip pat važiavimas autobusu arba troleibusu nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti autobuso, troleibuso apmušalus ar keleivių drabužius, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

Šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris –

užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

Rūkymas autobuse, troleibuse ar maršrutiniame taksi –

užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

 

1371 straipsnis.       Kliudymas Valstybinės kelių transporto inspekcijos ar transporto kontrolės pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Kliudymas Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės kelių transporto inspekcijos ar transporto kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams iki vieno šimto litų, transporto priemonių vairuotojams, vairuotojams-konduktoriams, konduktoriams ir vežėjams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą transporto priemonių vairuotojams, vairuotojams-konduktoriams, konduktoriams ir vežėjams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1372 straipsnis.    Kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų atlikimo reikalavimų nesilaikymas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Techninių apžiūrų centrų, atliekančių kelių transporto priemonių valstybines technines apžiūras bei ekspertizes, veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų kontrolieriams ir ekspertams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir šių centrų vadovams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1373 straipsnis.       Nesilaikymas nustatytų reikalavimų transporto priemonių vairuotojams ir techninių apžiūrų centrų kontrolieriams ir ekspertams rengti

KEISTA:

1. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Nustatytų reikalavimų transporto priemonių vairuotojams rengti ar kvalifikacijai kelti, taip pat techninių apžiūrų centrų kontrolieriams ir ekspertams rengti nesilaikymas –

užtraukia baudą įstaigų, įmonių, rengiančių transporto priemonių vairuotojus ar techninių apžiūrų centrų kontrolierius ir ekspertus, vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Transporto priemonių vairuotojų rengimo ar kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas neturint leidimo (licencijos) –

užtraukia baudą įstaigų, įmonių, rengiančių transporto priemonių vairuotojus, vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

138 straipsnis.        Važiavimas be bilieto ir didesnio negu nustatyta rankinio bagažo vežimas geležinkelių transportu

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

6. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Keleivių važiavimas geležinkelių transportu be bilieto, trečio ir daugiau vaikų iki septynerių metų vežimas neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos arba vaikų nuo septynerių iki šešiolikos metų vežimas be bilieto –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Didesnio, negu nustatyta, neapmokėto rankinio bagažo vežimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki trisdešimties litų.

Geležinkelių darbuotojų (traukinių viršininkų, palydovų, konduktorių) vežimas keleivių be bilieto ar jų didesnio, negu nustatyta, neapmokėto bagažo –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

1381 straipsnis.       Geležinkelių transporto kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas arba kliudymas jiems atlikti savo pareigas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas arba kliudymas jiems atlikti savo pareigas –

užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.

Kliudymas šio kodekso 227 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytiems asmenims atlikti savo pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

139 straipsnis. Aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

Nustatytų aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

140 straipsnis.        Plaukimas be bilieto ir bagažo daugiau negu nustatyta vežimas jūrų transportu

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

 

Keleivių plaukimas be bilietų arba vaikų nuo penkerių iki šešiolikos metų amžiaus vežimas be bilieto jūrų laivuose –

užtraukia dešimties litų baudą.

Rankinio bagažo daugiau negu nustatyta vežimas jūrų laivuose –

užtraukia dešimties litų baudą.

 

141 straipsnis.     Plaukimas be bilieto ir didesnio negu nustatyta rankinio bagažo vežimas vidaus vandenų transporto priemonėse

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Keleivių plaukimas be bilieto arba vaikų nuo penkerių iki šešiolikos metų amžiaus vežimas be bilieto perkėlos priemonėmis ir vidaus vandenų transporto priemonėse –

užtraukia dešimties litų baudą.

Didesnio negu nustatyta rankinio bagažo vežimas vidaus vandenų transporto priemonėse –

užtraukia dešimties litų baudą.

 

142 straipsnis.      Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi

KEISTA:

1. 1987 04 29 įsaku Nr. XI-1595 (nuo 1987 05 11)

(Žin., 1987, Nr. 13-134)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

5. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

6. 2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

 

Neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis –

užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

Vaikų nuo septynerių iki keturiolikos metų vežimas be bilieto arba vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų.

Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų.

Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, –

užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

Atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi arba už taksi iškvietimą –

užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

Keleivių vežimas be bilieto ar nesilaikymas nustatyto tarifo arba keleivių, įsigijusių važiavimo bilietus su nuolaida, tačiau nepateikusių reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, vežimas, arba dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida pardavimas vietoj vieno važiavimo bilieto, arba važiavimo bilietų su nuolaida išspausdinimas, kai nėra keleivių, arba dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida duomenų išspausdinimas viename važiavimo biliete keleiviniame kelių transporte –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimties iki septynių šimtų litų.

 

1421 straipsnis. Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimas pažeidžiant Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu taisykles, taip pat kelio ženklų, tvarkaraščių, informacinių skelbimų, neatitinkančių norminių aktų nustatytų funkcinių bei techninių reikalavimų, naudojimas –

užtraukia baudą asmenims, atsakingiems už šių objektų eksploatavimą, nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

 

1422 straipsnis. Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

2. 2000 03 30 įstatymu Nr. VIII-1603 (nuo 2000 04 19)

(Žin., 2000, Nr. 32-888)

3. 2002 01 15 įstatymu Nr. IX-707 (nuo 2002 02 06)

(Žin., 2002, Nr. 13-468)

4. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Keleivių vežimas keleiviniu kelių transportu, kurio apipavidalinimas, techninė ar sanitarinė būklė neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, –

užtraukia baudą vairuotojams iki vieno šimto litų ir vežėjams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

Keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių nesilaikymas, nukrypimas nuo nurodytos maršrutų trasos –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir vežėjams – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Keleivių vežimas keleivinio kelių transporto priemonėmis neturint keleivinį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint negaliojančius dokumentus –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir vežėjams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų litų.

 

1423 straipsnis. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

2. 1997 11 20 įstatymu Nr. VIII-528 (nuo 1997 12 10)

(Žin., 1997, Nr. 112-2823)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais-taksi neturint taksometro, neįjungus jo ar su neveikiančiu taksometru, su taksometru, neatitinkančiu nustatytų reikalavimų, taip pat nustatyto tarifo nesilaikymas vežant keleivius lengvaisiais automobiliais-taksi –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Viso užmokesčio pagal taksometro rodmenis paėmimas iš kiekvieno keleivio, jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Atsisakymas vežti keleivį trumpą atstumą ar didesnio užmokesčio, negu rodo taksometras, reikalavimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Lengvojo automobilio-taksi vairuotojo nuolatinis darbas kitos savivaldybės teritorijoje, kai nėra atitinkamo savivaldybių susitarimo, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Nustatytos formos kvito, nurodančio taksi paslaugos kainą, neišdavimas keleiviui, kai šis pageidauja, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių, patvirtintų Susisiekimo ministerijos, pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame straipsnyje, –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

1424 straipsnis.       Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

2. 2000 03 30 įstatymu Nr. VIII-1603 (nuo 2000 04 19)

(Žin., 2000, Nr. 32-888)

3. 2002 01 15 įstatymu Nr. IX-707 (nuo 2002 02 06)

(Žin., 2002, Nr. 13-468)

4. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

5. 2013 11 07 įstatymu Nr. XII-585 (nuo 2013 12 01)

(Žin., 2013, Nr. 120-6054)

 

Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, jei nėra šio kodekso 16311 straipsnyje numatytų požymių, –

užtraukia baudą vairuotojams iki penkiasdešimties litų arba įmonių vadovams – nuo penkiasdešimties iki vieno šimto penkiasdešimties litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

1425 straipsnis.       Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo 15 minučių iki 30 minučių –

užtraukia baudą vairuotojams iki penkiasdešimties litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 30 minučių, bet ne daugiau kaip 1 valandą, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 1 valandą, bet ne daugiau kaip 2 valandas, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 3 valandas, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 3 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki septynių šimtų penkiasdešimties litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 4 valandomis –

užtraukia baudą vairuotojams nuo septynių šimtų penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų.

 

1426 straipsnis.       Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip 1 valandos kasdienio poilsio, –

užtraukia baudą vairuotojams iki vieno šimto litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 1 valandos, bet ne daugiau kaip 2 valandų kasdienio poilsio, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimtų iki dviejų šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 2 valandų, bet ne daugiau kaip 4 valandų kasdienio poilsio, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 4 valandų, bet ne daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki septynių šimtų penkiasdešimties litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo septynių šimtų penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

 

1427 straipsnis.       Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko viršijimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas ne daugiau kaip 2 valandas –

užtraukia baudą vairuotojams iki vieno šimto litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 4 valandas, bet ne daugiau kaip 8 valandas, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 8 valandas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

1428 straipsnis.       Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu, nesuremontuotu per nustatytą laikotarpį ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu –

užtraukia baudą vairuotojams iki vieno tūkstančio litų arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – iki trijų tūkstančių litų.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims klastoti, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neatitinkančius nustatytų reikalavimų tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant nustatytą jų naudojimo tvarką –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, tachografo registracijos lapų, duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, ir (ar) spaudinių rodmenų klastojimas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildyto ar ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės, ir (ar) vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip 24 valandas –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų negu šiame straipsnyje bei 1425–1427 straipsniuose nurodytų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

 

1429 straipsnis.       Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba vairavimo ir poilsio režimo nesilaikymas įmonėje

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Nuo 5 iki 10 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 5 iki 10 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų –

užtraukia baudą įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Nuo daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 10 iki 20 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų –

užtraukia baudą įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų daugiau kaip 20 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų –

užtraukia baudą įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

14210 straipsnis.      Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu

KEISTA:

2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

 

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu –

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

14211 straipsnis. Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas

KEISTA:

2009 07 15 įstatymu Nr. XI-349 (nuo 2009 07 28)

(Žin., 2009, Nr. 89-3805)

 

Ne iš anksto sudarytos ir (ar) neturinčios bendro kelionės tikslo keleivių grupės rinkimas ar vežimas arba keleivių grupės vežimas nepateikus iš anksto sudarytos keleivių vežimo sutarties ir (ar) keleivių vežimo lapo ar pateikus neužpildytus dokumentus –

užtraukia baudą vairuotojui nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų arba įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą vairuotojui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

14212 straipsnis. Keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas

KEISTA:

2013 05 07 įstatymu Nr. XII-265 (nuo 2013 05 25)

(Žin., 2013, Nr. 54-2670)

 

Keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

143 straipsnis.      Krovinių saugumą geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir automobilių transporte užtikrinančių taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

4. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1675 (nuo 2008 07 17)

(Žin., 2008, Nr. 81-3181)

 

Riedmenų, konteinerių, plaukiojančių ir kitokių kroviniams gabenti skirtų transporto priemonių, taip pat vežimo įrenginių sužalojimas –

užtraukia baudą iki penkiasdešimties litų.

Krovinių kiemų, geležinkelio stočių, krovininių automobilių stočių, konteinerių punktų (aikštelių), uostų (prieplaukų) ir sandėlių, kuriuose atliekamos operacijos, susijusios su krovinių vežimu, aptvarų žalojimas, taip pat buvimas be reikiamo leidimo krovinių kiemų, konteinerių punktų (aikštelių), krovinių rajonų (barų), uostų (prieplaukų), šliuzų ir nurodytų sandėlių teritorijoje –

užtraukia baudą nuo trisdešimties iki dviejų šimtų litų.

 

144 straipsnis. Krovinių saugumą oro transporte užtikrinančių taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

145 straipsnis.     Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo

KEISTA:

1. 1989 07 03 įsaku Nr. XI-3058 (nuo 1989 07 15)

(Žin., 1989, Nr. 20-228)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 1996 07 03 įstatymu Nr. I-1431 (nuo 1996 07 31)

(Žin., 1996, Nr. 73-1741)

5. 2000 03 30 įstatymu Nr. VIII-1603 (nuo 2000 04 19)

(Žin., 2000, Nr. 32-888)

6. 2007 12 18 įstatymu Nr. X-1381 (nuo 2008 01 01)

(Žin., 2007, Nr. 138-5644)

7. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Kelio dangos užteršimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių kelių eismui sudarymas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) leidžiamą bendrą svorį, taip pat važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, –

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

 

1451 straipsnis.    Darbų automobilių keliuose vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų pažeidimas

KEISTA:

1. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

2. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas arba kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, taip pat šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių arčiau kaip 150 metrų nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

Automobilių kelių, kelio statinių ir sankryžų statybos bei jų apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

 

146 straipsnis.        Automobilių kelių juostos ir kelių apsaugos zonos priežiūros taisyklių ir naudojimo sąlygų pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Automobilių kelių juostoje ir kelių apsaugos zonoje antžeminių ir požeminių komunikacijų klojimas, kasinėjimo ir bet kokių statybos darbų vykdymas, tarp jų sankryžų ir nuovažų įrengimas, medžiagų ir krovinių sandėliavimas nesuderinus nustatyta tvarka, važinėjimas kelio šlaitais, griovių gadinimas, taip pat želdinių niokojimas, šiukšlių ir sniego vertimas jose, kanalizacinio ar pramoninio, melioracinio vandens leidimas į kelių vandens nutekėjimo sistemas, o kelio juostoje – ir žemės arimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Automobilių kelių juostoje ir kelių apsaugos zonoje esančių tiltų, viadukų, tunelių, požeminių pėsčiųjų perėjų, garso slopinimo sienučių gadinimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

147 straipsnis. Žemės naudotojų padarytas Kelių priežiūros tvarkos aprašo pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Automobilių kelių apsaugos zonoje žemės naudotojams priskirtuose sklypuose ir jų (naudotojų) padarytas Kelių priežiūros tvarkos aprašo pažeidimas vykdant pareigą laikyti techniškai tvarkingą ir švarią kelio apsaugos zoną, nuovažas bei vykdant kitus kelio apsaugos zonos priežiūros reikalavimus –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

 

148 straipsnis.        Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas

KEISTA:

2006 06 15 įstatymu Nr. X-691 (nuo 2006 06 30)

(Žin., 2006, Nr. 73-2759)

 

Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio –

užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio –

užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų litų.

Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti, nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio –

užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

Transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio –

užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

Važiavimas šio straipsnio pirmojoje – ketvirtojoje dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento –

užtraukia baudą transporto priemonių savininkams (valdytojams) ar vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

149 straipsnis. Kelių priežiūros tvarkos aprašo pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1866 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7758)

 

Tvarkos aprašo, reikalaujančio prižiūrėti automobilių kelius ir kelių statinius bei įrenginius taip, kad jie atitiktų eismo saugumo reikalavimus, pažeidimas arba nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose kelio ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui, –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

 

150 straipsnis. Magistralinių vamzdynų apsaugos taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 1998 04 15 įstatymu Nr. VIII-698 (nuo 1998 05 01)

(Žin., 1998, Nr. 41-1094)

 

Magistralinių vamzdynų apsaugos taisyklių pažeidimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.

 

151 straipsnis.      Radijo įrenginių įtaisymas ir eksploatavimas be reikiamo įregistravimo arba be leidimo

NETEKO GALIOS:

2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

 

152 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas

KEISTA:

1. 1989 01 25 įsaku Nr. XI-2756 (nuo 1989 02 11)

(Žin., 1989, Nr. 4-19)

2. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

3. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

4. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

5. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

6. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

7. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Aparatūrai ir įrenginiams taikomų reikalavimų nesilaikymas ir jų naudojimo sąlygų pažeidimas, taip pat aparatūros, įrenginių, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginių naudojimas ir (arba) įvežimas be leidimo, kai toks leidimas numatytas teisės aktuose, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų su aparatūros, įrenginių, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius atėmimą.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su aparatūros, įrenginių, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius atėmimą.

 

1521 straipsnis.    Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų pašalinti radijo trikdžius arba sumažinti jų lygį nevykdymas

KEISTA:

1. 2002 01 15 įstatymu Nr. IX-707 (nuo 2002 02 06)

(Žin., 2002, Nr. 13-468)

2. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

3. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

4. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų pašalinti radijo trikdžius arba sumažinti jų lygį nevykdymas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

1522 straipsnis.          Spinduliuojančios radijo bangas radioelektroninės aparatūros spinduliuotės charakteristikų leistinų ribų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

1523 straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

3. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius atėmimą.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius atėmimą.

 

1524 straipsnis.    Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento sąlygų pažeidimas

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

3. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

1525 straipsnis.    Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba šios veiklos sąlygų pažeidimas

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

3. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba šios veiklos sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimą.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimą.

 

1526 straipsnis. Radijo šaukinių naudojimo sąlygų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

1527 straipsnis.       Telekomunikacijų įrenginiams, esantiems galimos radiacijos zonoje, taikomų reikalavimų nesilaikymas

NETEKO GALIOS:

2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

1528 straipsnis.    Pramonės, medicinos, mokslo reikmėms naudojamų įrenginių naudojimo taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

1529 straipsnis.       Radijo stebėsenos aparatūros ar įrenginių įvežimas arba naudojimas be leidimo

NETEKO GALIOS:

2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

15210 straipsnis.      Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų privalomųjų standartų, specifikacijų ar rekomendacijų techninių reikalavimų nesilaikymas

KEISTA:

1. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

2. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų privalomųjų standartų, specifikacijų ar rekomendacijų techninių reikalavimų nesilaikymas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

 

15211 straipsnis. Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento sąlygų pažeidimas

KEISTA:

1. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

2. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento sąlygų pažeidimas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su aparatūros arba įrenginių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

 

15212 straipsnis.      Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos privalomų nurodymų, užduočių ar užsakymų nevykdymas

KEISTA:

1. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

2. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos privalomų nurodymų, užduočių ar užsakymų apsaugoti, palaikyti reikalingus elektroninių ryšių tinklus, juos sujungti arba prireikus apriboti visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nevykdymas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

15213 straipsnis.      Draudimo siųsti arba perduoti netikrus arba klaidinančius nelaimės, skubos, saugumo ar identifikacijos signalus nevykdymas

KEISTA:

1. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

2. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Draudimo siųsti arba perduoti netikrus arba klaidinančius nelaimės, skubos, saugumo ar identifikacijos signalus nevykdymas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

 

15214 straipsnis.      Gamintojo nustatytų priemonių, naudojamų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, keitimas be gamintojo sutikimo, vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų priemonių, naudojamų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant tokios veiklos reklamą

KEISTA:

2005 06 16 įstatymu Nr. X-249 (nuo 2005 07 07)

(Žin., 2005, Nr. 83-3040)

 

Gamintojo nustatytų priemonių, naudojamų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, keitimas be gamintojo sutikimo –

užtraukia baudą fiziniams asmenims arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų priemonių, naudojamų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, keitimu be gamintojo sutikimo, įskaitant tokios veiklos reklamą, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų su iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimu.

 

153 straipsnis. Telekomunikacijų tinklų statybos ir naudojimo taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1531 straipsnis.    Elektroninių ryšių tinklo gadinimas ar savavališkas prisijungimas prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališkas prisijungimas

KEISTA:

1. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

 

Elektroninių ryšių tinklo gadinimas ar savavališkas prisijungimas prie elektroninių ryšių tinklo –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališkas prisijungimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su šių įrenginių konfiskavimu.

 

1532 straipsnis. Telekomunikacijų paslaugų teikimo taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1533 straipsnis. Vertimasis telekomunikacijų veikla neturint licencijos ar leidimo

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1534 straipsnis. Telekomunikacijų veiklos licencijų ir leidimų sąlygų pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1535 straipsnis.    Bendrųjų telekomunikacijų tinklų sujungimo sutarčių sąlygų ar telekomunikacijų tinklų sujungimo tvarkos pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1536 straipsnis.    Vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų, stiebų bendro naudojimo taisyklių pažeidimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1537 straipsnis.    Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo ar vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bendro naudojimo nevykdymas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1538 straipsnis. Telekomunikacijų paslaugų kainų ir tarifų aukščiausios ribos nesilaikymas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

1539 straipsnis.       Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano nesilaikymas ar savavališkas numerių naudojimas

NETEKO GALIOS:

2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

 

15310 straipsnis.      Dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos, kurie suteiktų galimybę neteisėtai gauti prieigą prie apsaugotųjų paslaugų, paprastai teikiamų už mokestį, gaminimas, laikymas, naudojimas, importavimas, eksportavimas, pardavimas, nuoma ar kitoks perleidimas, pakeitimas, instaliavimas arba prižiūrėjimas komerciniais tikslais, taip pat šios įrangos reklamavimas

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

3. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos, kurie suteiktų galimybę neteisėtai gauti prieigą prie apsaugotųjų paslaugų, paprastai teikiamų už mokestį, gaminimas, laikymas, naudojimas, importavimas, eksportavimas, pardavimas, nuoma ar kitoks perleidimas, pakeitimas, instaliavimas arba prižiūrėjimas komerciniais tikslais, taip pat šios įrangos reklamavimas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų su dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų su dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos konfiskavimu.

 

154 straipsnis.     Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimas

KEISTA:

1. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

(Žin., 1992, Nr. 21-610)

2. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

(Žin., 1994, Nr. 58-1132)

3. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

(Žin., 2000, Nr. 22-552)

4. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

5. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

 

1541 straipsnis.     Kliudymas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnams vykdyti savo funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1702 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3421)

2. 2004 04 22 įstatymu Nr. IX-2153 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 68-2368)

3. 2011 06 28 įstatymu Nr. XI-1553 (nuo 2011 08 01)

(Žin., 2011, Nr. 91-4328)

 

Kliudymas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnams vykdyti savo funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jeigu tos įmonės, įstaigos, organizacijos nesiverčia elektroninių ryšių veikla, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –