Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/106384

Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-499

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 82-3276; 2009, Nr. 90-3867) 1.1 punktu:

1. Tvirtinu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos darbo biržos direktoriui kasmet iki spalio 15 d. pateikti savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, sąrašą.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-225 „Dėl bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų siuntimo mokytis pagal profesinio mokymo programas sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3382);

3.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A1-343 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų siuntimo mokytis pagal profesinio mokymo programas sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-37);

3.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-229 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų neformalaus švietimo organizavimo, vykdymo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3477);

3.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. A1-342 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-229 „Dėl Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų neformalaus švietimo organizavimo, vykdymo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-36);

3.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3379);

3.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-43 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-929);

3.7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2434);

3.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-334 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-220 „Dėl Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2427);

3.9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-219 „Dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3378);

3.10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-337 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-219 „Dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2425);

3.11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-214 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3374);

3.12. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. A1-146 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-214 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2326);

3.13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3381);

3.14. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-44 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-928);

3.15. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-148 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2433);

3.16. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-335 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2428);

3.17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3479);

3.18. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. A1-414 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 144-5791);

3.19. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-273 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo, atrankos ir įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 46-1818);

3.20. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-221 „Dėl Darbo rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3380);

3.21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. A1-336 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-221 „ Dėl Darbo rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2424);

4. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrei Audrai Mikalauskaitei.

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS                                                 DONATAS JANKAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti ir bedarbių teritorinio judumo rėmimo įgyvendinimo sąlygas ir tvarką.

2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau vadinama – Priemonės) sudaro:

2.1. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas;

2.2. remiamasis įdarbinimas:

2.2.1. įdarbinimas subsidijuojant;

2.2.2. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;

2.2.3. darbo rotacija;

2.2.4. viešieji darbai.

2.3. parama darbo vietoms steigti:

2.3.1. darbo vietų steigimo subsidijavimas;

2.3.2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;

2.3.3. savarankiško užimtumo rėmimas.

2.4. bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

3.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

3. 2012 01 17 įsakymu Nr. A1-22 (nuo 2012 01 22)

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

4. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponas (toliau – mokymo kuponas) – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža) įsipareigoja, neviršydama šiame kupone nurodytos vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą.

3.2. Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės (išskyrus lengvuosius automobilius, turinčius mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui) ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui.

3.3. Darbo vietos įsteigimas – materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymas ir darbo biržoje įregistruoto asmens įdarbinimas į įsteigtą darbo vietą. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms. Darbo vieta laikoma įsteigta nuo darbo vietos steigimo akto pasirašymo dienos.

3.4. Darbo vietos panaikinimas – darbo vieta laikoma panaikinta, kai:

3.4.1. nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš šių sąlygų:

3.4.1.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama darbdavio iniciatyva, apie darbo sutarties nutraukimą raštu (paštu, elektroniniu paštu (jei pranešimas pasirašytas elektroniniu parašu) per 3 darbo dienas nepranešama darbo biržai ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis darbo biržos siunčiamas asmuo;

3.4.1.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais nemokamas priklausantis darbo užmokestis;

3.4.1.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbovietė ar funkcijos be darbo biržos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta panaikinama nuo darbovietės ar funkcijų pakeitimo dienos);

3.4.1.4. neįgalusis, pradėjęs savo verslą įsteigtoje sau darbo vietoje, ilgiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per pastaruosius 12 mėnesių nevykdo veiklos;

3.4.1.5. neįgalusis, įsteigęs sau darbo vietą individualiai veiklai pagal verslo liudijimą darbo vietų steigimo sutarties galiojimo laikotarpiu (kol baigsis 36 mėnesių laikotarpis), per 15 kalendorinių dienų nuo verslo liudijimo galiojimo pabaigos nepateikia naujo verslo liudijimo;

3.4.1.6. įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso Juridinių asmenų registre įregistravimo dienos;

3.4.1.7. subsidijos gavėjas per 15 darbo dienų be pateisinamos priežasties neatsako į darbo biržos raštu pateiktą kreipimąsi dėl informacijos, susijusios su darbo vietų steigimu, išlaikymu ar kontrole, pateikimo;

3.4.2. per 12 mėnesių laikotarpį nuo asmens, baigusio profesinio mokymo programą, įsidarbinimo dienos atsiranda bent viena iš šių sąlygų:

3.4.2.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, arba darbdavio bankroto ar likvidavimo atveju;

3.4.2.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais nemokamas priklausantis darbo užmokestis;

3.4.2.3. įdarbinto asmens darbo sutartyje keičiama darbovietė ar funkcijos be darbo biržos sutikimo (šiuo atveju darbo vieta panaikinama nuo darbovietės ar funkcijų pakeitimo dienos).

3.5. Paraiška – nustatytos formos darbdavio ar registruoto darbo biržoje asmens, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas. Paraiškos teikėjas – bedarbis, darbo ieškantis asmuo, įsiregistravęs darbo biržoje, arba darbdavys, pateikęs paraišką gauti subsidiją.

3.6. Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projekto paraišką gauti subsidiją darbo vietoms steigti.

3.7. Subsidija darbo vietoms steigti – lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti), be kurių jos negalėtų būti įsteigtos. Subsidija darbo vietoms steigti neskiriama darbo vietoms, kurios yra skirtos laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.

3.8. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą – lėšos, skiriamos asmenims, pradedantiems individualią veiklą, verslo liudijimo įsigijimo išlaidoms ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms iš dalies padengti.

3.9. Subsidija darbo užmokesčiui – negrąžintinos lėšos, skiriamos darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, nepanaudotoms kasmetinėms atostogoms (organizuojant viešuosius darbus) kompensuoti.

3.10. Subsidijos gavėjas – darbdavys arba asmuo, registruotas darbo biržoje kaip darbo ieškantis asmuo arba bedarbis, kuriam skiriama subsidija darbo vietai įsteigti.

3.11. Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

3.12. Tikslinės teritorijos – savivaldybių (seniūnijų) teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai.

3.13. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (toliau – Užimtumo rėmimo įstatymas), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Pagal šį Aprašą iš valstybės biudžeto arba Užimtumo fondo lėšų skiriama valstybės subsidija VUI projektams įgyvendinti tikslinėse teritorijose, kurios pagalbos teikimo sąlygos nustatytos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (PL 2006 L 379, p. 5).

5. Maksimali VUI projekto teikėjo prašoma subsidijos suma teikiant paraišką negali viršyti 345 000 Lt. Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.

6. VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau anksčiau jo gauta de minimis pagalba neviršytų 690 000 Lt, transporto sektoriuje – 345 000 Lt, žuvininkystės sektoriuje – 103 500 Lt, žemės ūkio sektoriuje – 25 800 Lt.

7.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas privalo įsteigtas (pritaikytas) naujas darbo vietas išsaugoti mažiausiai 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo (pritaikymo). Įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos neturi sudaryti prielaidų esamo įmonės darbuotojų skaičiaus mažinimui Priemonių įgyvendinimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

8. Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo Priemones, darbdaviams, įdarbinusiems darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Jei įdarbinto asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį. Šiuo atveju subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas darbo užmokesčio dydį padalijant iš to mėnesio darbo valandų arba dienų skaičiaus pagal darbovietės darbo grafiką ir rezultatą padauginus iš asmens dirbtų tą mėnesį valandų arba dienų skaičiaus. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų dydžių.

9.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija darbo užmokesčiui nemokama kasmetinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

10. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:

10.1. pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, nustatytam Priemonių įgyvendinimo sutartyse;

10.2. pasibaigus darbo sutarčiai, sudarytai įgyvendinant remiamojo įdarbinimo Priemones;

10.3. įdarbintam asmeniui sulaukus senatvės pensijos amžiaus;

10.4. darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

10.5. įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus vykdyti kitą individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas), įgijus ūkininko statusą, tapus ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu;

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

10.6. asmeniui, turinčiam įsipareigojimu šeimai ir registruotam darbo biržoje bedarbiu, nutraukus darbo sutartį ar atsisakius šio Aprašo 38.5 punkte nurodyto asmens teikiamų paslaugų;

10.7. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre.

KEISTA:

2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

 

10.8. įdarbintam asmeniui suteikus ilgesnes kaip 30 kalendorinių dienų tikslines atostogas.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

11.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2013 10 04 įsakymu Nr. A1-559 (nuo 2013 10 11)

(Žin., 2013, Nr. 106-5250)

3. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos pateikia su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktorius. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

12.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių paraiškos pateikimo dieną, o VUI projektams – konkurso paskelbimo dieną. Subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą dydis už kiekvieną veiklos pagal verslo liudijimą mėnesį – 0,25 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Subsidijos dydis individualiai veiklai pagal verslo liudijimą apskaičiuojamas šio Aprašo 1959 punkte nurodyta tvarka.

13.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija darbo vietoms steigti (išskyrus individualią veiklą pagal verslo liudijimą) skiriama šioms išlaidoms finansuoti:

13.1. darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

13.2. mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;

13.3. patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio;

13.4. NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

131.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Subsidijos gavėjas privalo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo turto įsigijimo, kiekvienais metais pateikdamas darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos.

14.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Šio Aprašo 13 punkte nurodytos išlaidos privalo būti:

14.1. skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

14.2. nurodytos paraiškoje;

14.3. panaudotos per Priemonių įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;

14.4. įtrauktos į subsidijos gavėjo metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą (darbdaviai, nesudarantys balanso, subsidiją privalo įtraukti į metinę pajamų-išlaidų deklaraciją).

15.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Pasiūlymus dėl Priemonių, kurias įgyvendinant mokamos subsidijos darbo vietai steigti (pritaikyti), darbo užmokesčiui kompensuoti, gali teikti (registruotu paštu, elektroniniu paštu (jei pasiūlymas pasirašytas elektroniniu parašu) arba asmeniškai) darbdaviai, kurie:

15.1. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

15.2. neturi likviduojamos įmonės statuso;

15.3. neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Šie reikalavimai nėra taikomi subsidijai darbo užmokesčiui;

15.4. neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;

15.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 41(1), 41(4), 41(13), 172 straipsnius.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

16. Bedarbiai dalyvauti Priemonėse siunčiami, jei dalyvavimas šiose Priemonėse yra numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

17.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1508 „Dėl Su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6406), asmenims, įdarbintiems įgyvendinant Priemones, gali būti nustatytas ne visas darbo laikas.

171.

KEISTA:

1. 2013 10 04 įsakymu Nr. A1-559 (nuo 2013 10 11)

(Žin., 2013, Nr. 106-5250)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbo birža visiems darbo biržoje įsiregistravusiems asmenims iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo įsiregistravimo dienos pateikia pasiūlymą dalyvauti profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo priemonėse ar gauti paramą darbo vietoms steigti.

18.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Siunčiant dalyvauti Priemonėse asmenis iki 18 metų, turi būti atsižvelgta į Darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatytas šių asmenų darbo sąlygas ir jų įdarbinimo tvarką.

 

II. BEDARBIŲ IR ĮSPĖTŲ APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBINGO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ profesinis mokymas

 

KEISTA (skyrius):

2012 01 17 įsakymu Nr. A1-22 (nuo 2012 01 22)

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

 

19. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų (toliau – įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų) profesinio mokymo tikslas – padėti jiems įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą ar neformaliojo profesinio mokymo programas, jeigu to reikia siekiant įsidarbinti į laisvas darbo vietas, pradėti dirbti savarankiškai ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pasilikti dirbti jų darbovietėse.

20. Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas gali būti siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus, šie asmenys:

20.1. bedarbiai, nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje, kuriems darbo birža per 3 mėnesių laikotarpį negali pasiūlyti tinkamo darbo, arba bedarbiai, su kuriais sudaryta šio Aprašo 24.1 ir 24.3 punktuose nurodyta sutartis ir kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis mokymas;

20.2. įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, gavę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje.

21.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai siunčiami mokytis pas profesinio mokymo teikėjus, kuriuos pasirenka pats bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas iš Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje paskelbto profesinio mokymo teikėjų sąrašo. Šio Aprašo 24.1 papunktyje nustatytu atveju profesinio mokymo teikėją bedarbis ir įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas pasirenka suderinęs su darbdaviu.

22. Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, neformalųjį profesinį mokymą – profesinio mokymo teikėjai, kurių parengtos neformaliojo profesinio mokymo programos ir jų vykdymas atitinka šiuos reikalavimus:

22.1. neformaliojo profesinio mokymo programa profesinio mokymo teikėjo suderinta su veiklos sričiai atstovaujančia organizacija (šakine asociacija, sąjunga, rūmais ir pan.);

22.2. neformaliojo profesinio mokymo programos aprašyme nurodoma, ką sužinos ir gebės šią programą baigęs asmuo, bei galimybės tai panaudoti būsimoje darbinėje veikloje, mokymo trukmė (savaitėmis ir valandomis), trumpas mokymo planas, įgyjamos kompetencijos (-ų) įvardijimas, reikalingas išsilavinimas, reikalavimai darbo stažui, specialūs reikalavimai ir (ar) apribojimai, baigiamojo tikrinimo forma ir vieta, programos teikėjas ir (ar) vykdytojas.

23. Lietuvos darbo birža pagal profesinio mokymo teikėjų pateiktas Pažymas apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, kurių formą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius, ir, patikrinusi, ar profesinio mokymo teikėjai atitinka šio Aprašo 22 punkte nurodytus reikalavimus, patvirtina profesinio mokymo teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

24. Darbo birža profesinį mokymą gali organizuoti, jeigu:

24.1. sudaroma Trišalė profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartis tarp teritorinės darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo (1 priedas);

24.2. Lietuvos darbo biržai atlikus darbo rinkos prognozes, nustatytos būsimos darbo vietos, jeigu į šias darbo vietas švietimo įstaigų planuojamas parengti specialistų kiekis nepakankamas ir, siekiant jas užpildyti, reikia organizuoti profesinį mokymą pagal konkrečias profesinio mokymo programas. Tokiu atveju sudaroma Profesinio mokymo sutartis tarp darbo biržos ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo (11 priedas);

24.3. bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas įsipareigoja dirbti savarankiškai, o tam būtina organizuoti profesinį mokymą pagal konkrečią profesinio mokymo programą. Tokiu atveju sudaroma Profesinio mokymo ir savarankiško darbo sutartis tarp darbo biržos ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo (12 priedas).

25. Darbo birža, atsižvelgdama į bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane numatytą profesinio mokymo poreikį bei vadovaudamasi darbo biržos direktoriaus patvirtintais profesinio mokymo prioritetais ir profesinio mokymo dalyvių prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, sudarytos Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties, Profesinio mokymo sutarties arba Profesinio mokymo ir savarankiško darbo sutarties pagrindu išduoda bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui mokymo kuponą (2 priedas). Bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 dienų nuo mokymo kupono išdavimo datos turi pasirinkti profesinio mokymo teikėją ir grąžinti darbo biržai užpildytą mokymo kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą terminą, mokymo kuponas laikomas negaliojančiu.

26. Mokymo kupono vertė lygi profesinio mokymo teikėjų pateiktose pažymose nurodytai pasirinktos mokymo programos kainai ir negali viršyti Užimtumo rėmimo įstatyme nustatytų dydžių.

27. Bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo pasirinktas profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į darbo biržos išduotą mokymo kuponą, sudaro Mokymo sutartį su bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbuotoju (3 priedas) ir per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo pateikia darbo biržai kopiją, patvirtintą profesinio mokymo teikėjo antspaudu ir vadovo parašu.

28. Profesinio mokymo teikėjas praktinį mokymą gali vykdyti darbo vietoje, sudaręs Trišalę praktinio mokymo sutartį (4 priedas) su įmone, įstaiga, organizacija ir bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbuotoju. Tokiu atveju profesinio mokymo teikėjas apmoka visas praktinio mokymo vykdytojų patirtas praktinio mokymo išlaidas. Aprašo 24.1 punkte numatytu atveju bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir darbdavio pageidavimas praktinį mokymą vykdyti pas darbdavį yra privalomas profesinio mokymo teikėjui.

29. Darbo birža ir darbdavys, pasirašęs Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį, turi teisę tikrinti, kaip vykdomas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje.

30. Profesinio mokymo teikėjas, Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo pratęsimo projektą raštu suderinęs su darbo birža, gali pratęsti Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo, jei bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Mokymo sutartyje tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo numatytų mokymų nelankymą pateisinančius dokumentus ir jeigu, nepratęsus mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo, bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

31. Mokymo trukmė dienomis nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8. Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais. Įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo mokyme organizavimo tvarką ir mokymo trukmę nustato Lietuvos darbo biržos direktorius.

32. Mokymo vykdymas pas profesinio mokymo teikėją apskaičiuojamas akademinėmis valandomis. Praktinio mokymo, profesinio mokymo teikėjui sudarius Trišalę praktinio mokymo sutartį su įmone, įstaiga, organizacija ir bedarbiu ar įspėtu apie atleidimą iš darbo darbuotoju, vykdymas apskaičiuojamas darbo valandomis.

33. Profesinio mokymo teikėjas darbo biržai pateikia:

33.1. mėnesiui pasibaigus, per 3 darbo dienas informaciją apie bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo užsiėmimų lankomumą, nurodydamas lankytas valandas;

33.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo dienos informaciją apie sutarties nutraukimą;

33.3. užbaigus profesinį mokymą, per 5 darbo dienas:

33.3.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų priėmimo–perdavimo aktą;

33.3.2. PVM sąskaitas faktūras už profesinio mokymo paslaugas ir suteiktą bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą;

33.3.3. švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos kvalifikacijos pažymėjimų arba profesinio mokymo baigimo pažymėjimų, išduotų profesinį mokymą užbaigusiems bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, kopijas.

34. Finansuojamos šios bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų mokymo išlaidos:

34.1. kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidos, kai važiuojama iš gyvenamosios vietos į profesinio mokymo vietą tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto transportu, taip pat nuosavu transportu;

34.2. apgyvendinimo išlaidos, kai vykstama į profesinio mokymo vietą ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę;

34.3. visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos.

35. Darbo birža:

35.1. apmoka profesinio mokymo teikėjui:

35.1.1. nutraukus Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo ne dėl profesinio mokymo teikėjo kaltės ar ne dėl bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kaltės, jam nevykdžius Aprašo 3 priedo 2.2.1–2.2.5 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidas iki Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo datos per 10 darbo dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pateikus PVM sąskaitą faktūrą;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

35.1.2. pasibaigus mokymui:

35.1.2.1. už suteiktas mokymo paslaugas pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktus paslaugų priėmimo–perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras ir išduotų kvalifikacijos pažymėjimų ar profesinio mokymo baigimo pažymėjimų kopijas;

35.1.2.2. už bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio už vieną parą ir ne daugiau kaip 35 procentų BSI dydžio, kai mokymosi metu apgyvendinamas neįgalusis, turintis sunkią judėjimo negalią;

35.2. prieš siųsdama mokytis bedarbius ar įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus, dirbančius ne visą darbo laiką, informuoja apie mokymo stipendijos dydį ir mokėjimo sąlygas. Bedarbis, kuriam mokymosi pradžios dieną priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau – nedarbo draudimo išmoka), pateikia darbo biržai Prašymą dėl mokymo stipendijos dydžio (5 priedas): 0,7 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba prilygintos nedarbo draudimo išmokos dydžiui, galiojančiam mokymo pradžios dieną. Mokymo stipendijos, prilygintos nedarbo draudimo išmokai, dydis nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 (Žin., 2004, Nr. 186-6930);

35.3. kartą per mėnesį, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, moka stipendiją už lankytas valandas. Stipendijos dydis apskaičiuojamas, jos nustatytą dydį padalijant iš to mėnesio mokymo valandų skaičiaus ir rezultatą padauginant iš lankytų valandų skaičiaus. Bedarbiams, gaunantiems nedarbo draudimo išmokos dydžio mokymo stipendiją, jos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos ar traumos, mokama jiems paskirta nedarbo draudimo išmokos dydžio mokymo stipendija. Šiuo atveju Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostata dėl nedarbo draudimo išmokos pratęsimo netaikoma;

35.4. pagal bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo darbo biržai pateiktą prašymą kompensuoti kelionės išlaidas, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie lankomumą, pagal lankytas dienas vieną kartą per mėnesį apmoka bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui šio Aprašo 34.1 punkte nurodytas kelionės išlaidas. Bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kelionės išlaidos (išskyrus keliones miesto transportu) apmokamos pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (toliau – GIS programa);

35.5. apmoka bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus;

35.6. nutraukia profesinio mokymo teikėjui mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidų finansavimą, bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo;

35.7. dėl svarbių priežasčių pratęsia mokymo finansavimą, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo svarbias užsiėmimų nelankymo priežastis patvirtinančius dokumentus ir pasirašiusi su profesinio mokymo teikėju suderinimo raštą dėl Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo pratęsimo;

35.8. nutraukia visų mokymo išlaidų finansavimą bedarbiui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085). Bedarbiui, įsidarbinusiam pagal darbo sutartį arba pradėjusiam individualią veiklą pagal įgyjamą arba tobulinamą kvalifikaciją arba (ir) įgyjamą kompetenciją ir suderinusiam su profesinio mokymo teikėju darbo ir mokymosi laiką bei tęsiančiam mokymą, toliau finansuojamos tik mokymo paslaugos. Aprašo 24.1 ir 24.3 punktuose nustatytų sutarčių sudarymo atvejais mokymo paslaugos toliau finansuojamos tik tada, jeigu bedarbis įsidarbina arba pradeda dirbti savarankiškai sutartyse numatytomis sąlygomis.

36. Bedarbiai ar įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, dėl kurių kaltės buvo nutrauktas profesinis mokymas, darbdavys, atsisakęs įdarbinti ar per 12 mėnesių panaikinęs darbo vietą, arba bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas, be svarbios priežasties atsisakęs įsidarbinti pagal Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį ar įsidarbinęs ir per 6 mėnesius nutraukęs darbo sutartį arba nepradėjęs savarankiškos veiklos ar per 6 mėnesius ją nutraukęs, teritorinei darbo biržai privalo atlyginti jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu. Svarbiomis priežastimis laikoma:

36.1. bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga, nėštumas, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas, mirtis;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

36.2. darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnyje ar 136 straipsnyje nurodytais pagrindais.

36.1 Jei išlaidos, nurodytos Aprašo 36 punkte, nėra grąžinamos teritorinei darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

 

37.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Įdarbinimo subsidijuojant tikslas – padėti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, registruotiems darbo biržoje, įsitvirtinti darbo rinkoje arba įsidarbinti, o asmenims, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje;

38.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Įdarbinimas subsidijuojant organizuojamas Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytiems šiems asmenims:

38.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

38.2. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

38.3. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

38.4. rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

38.5. pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti;

38.6. ilgalaikiams bedarbiams;

38.7. vyresniems kaip 50 metų darbingiems darbingo amžiaus asmenims;

38.8. nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

38.9. grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

38.10. iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems dvejus ir daugiau metų;

38.11. priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

38.12. prekybos žmonėmis aukoms, baigusioms psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

38.13. grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų);

38.14. turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 48-2106);

38.15. darbingiems asmenims iki 29 metų;

38.16. įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams.

39.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijų darbo užmokesčiui, skiriamų darbdaviams, įdarbinusiems šio Aprašo 38 punkte nurodytus asmenis, dydžiai apskaičiuojami vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 3 dalies ir šio Aprašo 8–11 punktų nuostatomis ir mokami:

39.1. 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.1 punkte – visą šių asmenų darbo laikotarpį;

39.2. 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.2 punkte – visą šių asmenų darbo laikotarpį;

39.3. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.3–38.5 ir 38.8 punktuose – iki 12 mėn.;

39.4. 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai ir asmenys, nurodyti šio Aprašo 38.6, 38.7, 38.9–38.15 punktuose – iki 6 mėn.

40. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Priemonę įdarbinimą subsidijuojant, darbo biržai pateikiamuose pasiūlymuose nurodo planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas, datas, nuo kurių planuojami įdarbinti asmenys.

41.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Asmuo, turintis įsipareigojimų šeimai ir registruotas darbo biržoje bedarbiu bei pageidaujantis, kad darbo biržos siųstas bedarbis, nurodytas Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punkte, padėtų jo šeimos nariui, papildomai pateikia darbo biržai prašymą, kuriame motyvuotai nurodomas socialinio darbuotojo padėjėjo poreikis, vaiko gimimo liudijimo, jeigu bedarbis augina vaiką (vaikus) iki 3 metų, teismo sprendimo dėl asmens paskyrimo globėju (rūpintoju) arba dokumento, patvirtinančio giminystės ryšį su slaugomu asmeniu, ar santuokos liudijimo, jeigu bedarbis prižiūri neįgalų šeimos narį, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos, jeigu bedarbis prižiūri neįgalų šeimos narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kopiją.

42. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos:

42.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

42.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

42.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (6 priedas) sudarymo:

42.3.1. sudaryti sutartį;

42.3.2. nesudaryti sutarties;

42.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

42.4. raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 42.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 42.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

43. Prieš sudarant sutartį dėl šio Aprašo 38.5 punkte nurodyto asmens įdarbinimo subsidijuojant, darbdavio, kuris ketina šią sutartį pasirašyti, socialinis darbuotojas įvertina asmens, turinčio įsipareigojimų šeimai ir registruoto darbo biržoje bedarbiu, šeimos nario socialinių paslaugų poreikį.

44. Darbo birža subsidiją darbo užmokesčiui moka darbdaviui, įdarbinusiam šio Aprašo 38 punkte nurodytą asmenį sutartyje nustatytomis sąlygomis.

45. Darbo birža nutraukia įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su darbdaviu joje nurodytais atvejais.

 

IV. DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS

 

46. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

47.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas Užimtumo rėmimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims:

47.1. darbo biržoje registruotiems šiems turintiems kvalifikaciją darbingo amžiaus bedarbiams tuo atveju, jei darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo dėl darbo įgūdžių stokos:

47.1.1. pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

47.1.2. ilgalaikiams bedarbiams;

47.1.3. iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems dvejus ir daugiau metų;

47.1.4. po profesinės reabilitacijos;

47.2. įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jie neturi reikiamų darbo įgūdžių, kad galėtų tęsti darbą toje pačioje darbovietėje ar kai šiems asmenims trūksta darbo įgūdžių, kad įsidarbintų kitoje darbovietėje.

48.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Trūkstamų darbo įgūdžių įgijimo poreikis šio Aprašo 47.1 punkte nurodytiems asmenims, išskyrus įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus, nustatomas Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

49.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo teikia pasiūlymą darbdaviams, užregistravusiems laisvas darbo vietas, formaliai atitinkančias bedarbių, kuriems nustatytas poreikis darbo įgūdžiams įgyti, turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas.

50.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbdaviai, gavę darbo biržos pasiūlymą įdarbinti darbo biržos siųstus asmenis, įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimą, pateikia darbo biržai informaciją apie planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas, numatomus suteikti ar atstatyti prarastus darbo įgūdžius.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti darbo įgūdžių įgijimą savo darbingo amžiaus darbuotojams, kurie yra įspėti apie atleidimą iš darbo, pateikia darbo biržai pasiūlymą. Prie pasiūlymo pridedamas asmenų, numatomų įtraukti į šią priemonę, skaičius, nurodant jų kvalifikacijas, ir trumpas aprašymas, kokius papildomus darbo įgūdžius jie turėtų įgyti, kad galėtų likti dirbti įmonėje toje pačioje ar kitose darbo vietose arba įsidarbinti kitur.

51.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

 

Darbdaviai, kurie darbo įgūdžių įgijimui organizuoti tiesiogiai darbo vietoje numato paskirti atsakingus asmenis, darbo biržai pateikia darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo aprašymą. Šiame aprašyme turi būti nurodytos ir pagrįstos darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti reikalingos išlaidos ir nurodyta, kokią darbdavio paskirto atsakingo už darbo įgūdžių įgijimo organizavimą asmens tiesioginio darbo laiko dalį sudarys darbo įgūdžių įgijimo organizavimas.

52.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos darbdaviams įdarbinant šio Aprašo 47 punkte nurodytus asmenis, dydis apskaičiuojamas vadovaujantis šio Aprašo 8 punkto nuostatomis. Subsidija darbo užmokesčiui mokama iki 5 mėnesių, kai įdarbinami šio Aprašo 47.1.2–47.1.4 ir 47.2 punktuose nurodyti asmenys, ir iki 12 mėnesių, kai įdarbinami šio Aprašo 47.1.1 punkte nurodyti asmenys. Mokamos šių dydžių subsidijos:

52.1. 50 procentų apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys, nurodyti šio Aprašo 47.1.1–47.1.3 ir 47.2 punktuose, ir asmenys po profesinės reabilitacijos, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo arba lengvas neįgalumo lygis;

52.2. kai įdarbinami po profesinės reabilitacijos asmenys:

52.2.1. 75 procentus apskaičiuotų lėšų už asmenis, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

52.2.2. 60 procentų apskaičiuotų lėšų už asmenis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis.

53.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 procentų savo darbo laiko, darbdaviams gali būti kompensuojamos darbo vietoje organizavimo išlaidos, skirtos darbo įgūdžių įgijimui organizuoti paskirtų atsakingų asmenų darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis.

Tuo atveju, kada tas pats asmuo yra paskirtas atsakingu už kelių asmenų darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, kompensacijos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms nesumuojamos.

54. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymus dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos:

54.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

54.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

54.3.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

priima vieną iš šių sprendimų dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (8 priedas) sudarymo:

54.3.1. sudaryti sutartį;

54.3.2. nesudaryti sutarties;

54.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

54.4. raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 54.3.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 54.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

V. DARBO ROTACIJA

 

55. Darbo rotacijos tikslas – suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims laikinai įsidarbinti, pakeičiant darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

56. Darbo rotacija organizuojama darbo biržoje registruotiems asmenims, jeigu toks įdarbinimas yra numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose.

57. Darbo rotaciją organizuojantiems darbdaviams, kurie darbo rotacijos metu įdarbina darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui trukmė – iki 12 mėnesių. Subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama vadovaujantis šio Aprašo 8 punktu ir sudaro:

57.1. 75 procentus apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

57.2. 60 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

57.3. 50 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus asmenis, nurodytus šio Aprašo 38.3, 38.4, 38.6–38.15 ir 47.1.1 punktuose;

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

57.4. 40 procentų apskaičiuotų lėšų už įdarbintus kitus darbo biržoje registruotus bedarbius;

58. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti darbo rotaciją, darbo biržai pateikiamuose pasiūlymuose nurodo planuojamų įdarbinti asmenų skaičių, jų profesijas (pareigas), kvalifikacijai ir kompetencijai keliamus reikalavimus, siūlomas darbo ir darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka) sąlygas. Kartu pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto įsakymo dėl keičiamų darbuotojų tikslinių atostogų kopija arba jo išrašas ar nustatyta tvarka patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba jos išrašas (kai darbo rotacija organizuojama kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais).

59. Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymus dėl darbo rotacijos įgyvendinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos:

59.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

59.2. įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

59.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (11 priedas) sudarymo:

59.3.1. sudaryti sutartį;

59.3.2. nesudaryti sutarties;

59.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

59.4. raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Šio Aprašo 59.3.1 punkte nurodytu atveju ir pateikia būtiną informaciją dėl sutarties sudarymo, o šio Aprašo 59.3.3 punkte nurodytu atveju nurodo, ką reikia tikslinti.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

VI. VIEŠIEJI DARBAI

 

60.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Viešųjų darbų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams atostogų metu, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

61.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Viešieji darbai gali būti organizuojami laikino pobūdžio darbams, teikiantiems socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantiems palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastuktūrą (socialinės, švietimo, visuomeninio transporto, sveikatos, kultūros, prekybos ir viešojo maitinimo, buitinio gyventojų aptarnavimo, komunalinio butų ūkio, ryšių, asmens ir turto apsaugos sistemose ir kt.), atlikti arba išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse.

62.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Ieškančio darbo asmens bendra viešųjų darbų trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama nuo darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.

Kasdienė viešuosius darbus ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse dirbančių darbuotojų darbo laiko trukmė kartu su darbo laiku, atliekant savo tiesiogines darbo funkcijas, neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Viešieji darbai negali būti dirbami naktį ir švenčių dienomis.

63.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, kuriems nustatytas ne visas darbo laikas ir kuriems ekonominius sunkumus patirianti įmonė yra pagrindinė darbovietė, dirbti viešuosius darbus siunčiami, jei jie yra įsiregistravę darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys.

64. Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai į viešuosius darbus siunčiami jų atostogų metu.

65. Viešieji darbai bedarbiams gali būti derinami su profesiniu mokymu:

65.1. kai bedarbis neturi reikalingos kvalifikacijos ar kompetencijos darbui, į kurį numatoma jį įdarbinti, atlikti;

65.2. kai trūksta kvalifikacijos ar kompetencijos įsidarbinti po viešųjų darbų pagal darbo sutartį.

66. Viešuosius darbus organizuoja darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais.

67.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Savivaldybė:

67.1. suderinusi su darbo birža, tvirtina viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, sąrašą;

67.2. viešųjų darbų programas rengia ir tvirtina pagal darbo biržos pateiktą viešųjų darbų poreikį (darbo ieškančių asmenų skaičių, viešųjų darbų trukmę). Programos patvirtinamos kiekvienais metais ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pradžios. Jeigu savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos viešiesiems darbams finansuoti nuo biudžetinių metų pradžios iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų savivaldybės biudžete viešiesiems darbams skirtų lėšų.

KEISTA:

2010 02 03 įsakymu Nr. A1-45 (nuo 2010 02 07)

(Žin., 2010, Nr. 16-763)

 

68. NETEKO GALIOS:

2010 02 03 įsakymu Nr. A1-45 (nuo 2010 02 07)

(Žin., 2010, Nr. 16-763)

 

69.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Viešųjų darbų programose, projektuose, teikiančiuose socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtuose padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą vadovaujantis savivaldybės patvirtintu viešųjų darbų sąrašu nurodomi laikini darbai, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, laikinų darbo vietų skaičius, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (savivaldybės, darbo biržos, darbdavio lėšos nurodomos atskirai). Prireikus viešųjų darbų programos, projektai gali būti tikslinami.

70. Viešųjų darbų projektuose, skirtuose išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, nurodomas įmonės dirbančiųjų skaičius, iš jų dirbančiųjų, kuriems organizuojami viešieji darbai, skaičius, profesijos, numatomos vykdyti darbo funkcijos, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (darbo biržos ir darbdavio lėšos nurodomos atskirai). Prireikus viešųjų darbų projektai gali būti tikslinami.

71.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Informaciją apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus, nurodant darbdavių pasiūlymų pateikimo terminus ir kitą reikalingą informaciją, vietos spaudoje skelbia:

71.1. savivaldybė, suderinusi su darbo birža, apie numatomus pagal viešųjų darbų programas įgyvendinti viešuosius darbus;

71.2. darbo birža apie numatomus įgyvendinti viešųjų darbų projektus.

72.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti viešuosius darbus, (toliau vadinama – darbdaviai) pasiūlymus pateikia:

72.1. savivaldybei – šio Aprašo 67.2 punkte nurodytose viešųjų darbų programose numatytiems viešiesiems darbams įgyvendinti;

72.2. darbo biržai – šio Aprašo 71.2 punkte nurodytų viešųjų darbų projektuose numatytiems viešiesiems darbams įgyvendinti.

721.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

 

Tas pats darbdavys per kalendorinius metus gali įgyvendinti tik vieną šio Aprašo 71.2 punkte nurodytų projektų.

73.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą, įgyvendinimo darbdaviai nurodo viešųjų darbų pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus bei kitą skelbimuose apie numatomus įgyvendinti viešuosius darbus nurodytą informaciją.

74.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Pasiūlymuose dėl viešųjų darbų įgyvendinimo darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, darbdaviai nurodo numatomų atlikti viešųjų darbų pobūdį įmonės veiklos srityse, kurios nesusiję su darbuotojo tiesioginio darbo funkcijomis, darbų apimtis, atlikimo terminus. Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie įmonės veiklą per pastaruosius metus (33 priedas), dokumentai, patvirtinantys ne dėl nuo darbuotojų priklausančių aplinkybių nustatytą ne visą darbo laiką (raštiški darbuotojų sutikimai, darbo sutartys ir atitinkami darbo sutarčių pakeitimai, nustatyta tvarka patvirtintos įsakymų kopijos ar įsakymų išrašai, valdymo organų protokoliniai nutarimai, kurių pagrindu darbuotojams nustatytas ne visas darbo laikas, ir kt.).

75.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankai sudaromos nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos. Šias komisijas, į kurias lygiateisiais pagrindais įtraukiami savivaldybės, darbo biržos ir socialinių partnerių atstovai, sudaro:

75.1. savivaldybė – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal šio Aprašo 67.2 punkte nurodytas viešųjų darbų programas, atrankai;

75.2. darbo birža – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus pagal šio Aprašo 71.2 punkte nurodytus viešųjų darbų projektus, atrankai.

76. Viešųjų darbų programoje (projektuose) numatytiems darbams atlikti darbo birža ir (ar) savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro trišales/(dvišales) viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pagal tipines šių sutarčių formas (13, 14 priedai).

77. Darbdavys su darbo biržos siųstais darbo ieškančiais asmenimis sudaro darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.

78. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios subsidijos darbo užmokesčiui, skirtos iš dalies ar visiškai apmokėti šias išlaidas:

78.1. darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

78.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo šio Aprašo 78.1 punkte nurodyto darbo užmokesčio;

78.3. piniginei kompensacijai už išmokėtą viešuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

79.

KEISTA:

1. 2010 02 03 įsakymu Nr. A1-45 (nuo 2010 02 07)

(Žin., 2010, Nr. 16-763)

2. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Šio Aprašo 78 punkte nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui darbdaviams mokamos vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 10–13 dalyse nurodytomis sąlygomis.

80.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstą asmenį viešiesiems darbams, nurodytiems šio Aprašo 67.2 punkte, atlikti savivaldybė skiria ne daugiau kaip 7 procentus nuo savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos kitoms su viešaisiais darbais susijusioms išlaidoms kompensuoti. Su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašą ir jų kompensavimo tvarką nustato savivaldybė.

Viešųjų darbų administravimo išlaidoms savivaldybė gali skirti ne daugiau kaip 7 procentus darbdaviui savivaldybės kompensuojamos sumos.

81.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims, išskyrus asmenis, viešuosius darbus dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, važinėjantiems iš gyvenamosios vietos į darbą, gavusi iš darbdavio informaciją apie faktiškai dirbtas darbo dienas, kompensuoja jų kelionės išlaidas pagal asmens prašyme kompensuoti šias išlaidas nurodytą maršrutą (išskyrus keliones miesto transportu). Kelionės išlaidos kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis GIS programa.

82. Darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims, išskyrus asmenis, viešuosius darbus dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, apmoka visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus.

 

VII. DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMAS

 

83. Darbo vietų steigimo subsidijavimas organizuojamas darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų neterminuotam įdarbinimui remti.

84.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija darbo vietoms steigti skiriama darbdaviams vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio ir šio Aprašo 7, 12–14 punktų nuostatomis. Subsidija skiriama darbdaviams, įdarbinantiems asmenis pagal neterminuotas darbo sutartis, priklausantiems šioms darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupėms:

84.1. darbingo amžiaus neįgaliems, registruotiems darbo biržoje darbo ieškančiais asmenims, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

84.2. darbingo amžiaus neįgaliesiems, registruotiems darbo biržoje bedarbiais asmenimis, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.

85. Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

85.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

85.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti.

86. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų) darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

87. Paraiškos teikėjo nuosavos lėšos, nurodytos paraiškoje, turi atitikti šio Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas ir gali būti skiriamos tik šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti. Šios išlaidos negali būti padengiamos natūra.

88. Darbdaviai, norintys gauti subsidiją, darbo biržai pateikia:

88.1. nustatytos formos paraišką (16 priedas). Leidimai, licencijos, higienos pasai numatomai vykdyti/vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, turi būti pateikiami darbo biržai kartu su paraiška darbo vietai steigti;

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

88.2. dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijas;

88.3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

89.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2013 02 05 įsakymu Nr. A1-46 (nuo 2013 02 10)

(Žin., 2013, Nr. 15-739)

 

Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

90. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos litais. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

91.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi paraišką, per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 88 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar paraiškos teikėjas atitinka šio Aprašo 85 punkte nurodytas sąlygas, išnagrinėja pateiktus dokumentus bei priima vieną iš šių sprendimų:

91.1. patenkinti paraišką;

91.2. atmesti paraišką;

91.3. siūlyti paraiškos teikėjui patikslinti paraišką per nustatytą laiką.

92.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą.

93.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, priėmusi sprendimą paraišką patenkinti, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba per raštu su paraiškos teikėju (toliau – subsidijos gavėjas) suderintą laikotarpį sudaro darbo vietų steigimo sutartį (20 priedas).

94. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant bankinius pavedimus.

95.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija darbo vietoms steigti subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą specialiąją (valstybės pagalbos) sąskaitą per 10 darbo dienų arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos. Avansu išmokama 50 procentų subsidijos. Pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinamųjų dokumentų kopijomis, per 5 darbo dienas arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį subsidijos gavėjui išmokama likusi subsidijos dalis.

96.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, darbo vietos steigimo vietoje patikrina subsidijos gavėjo įsigytų darbo priemonių, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, atitikimą nurodytoms paraiškoje.

97.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis darbui įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą, prie kurio prideda sudarytų darbo sutarčių ir kitų, esant reikalui, darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu.

Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjas privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis visam darbo laikui arba ne visam darbo laikui, kai ne visas darbo dienos arba savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojams, nurodytiems Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami darbo vietų steigimo įgyvendinimo sutarties pakeitimu.

98. Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) panaudoja pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

99. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, esant priežastims, kurių nebuvo galima numatyti, ir atvejais, nenumatytais šio Aprašo 102 punkte, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo.

100. Darbo birža per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

101. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugas arba darbus šio Aprašo 103 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų Priemonės įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant veiklas, iškilus poreikiui įsigyti kitą darbo vietoms įsteigti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 99 punkte.

102. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra koreguoti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių nepadidina planuotų išlaidų daugiau 10 procentų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

103. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

104.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

104.1. per jos nustatytą terminą subsidijos darbo vietoms steigti lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

104.2. neįsteigęs visų steigimo sutartyje numatytų darbo vietų, subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Ši grąžintina subsidijos dalis, skirta vienai darbo vietai įsteigti, apskaičiuojama šio Aprašo 111 punkte nustatyta tvarka.

105.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža atlieka subsidijų darbo vietoms steigti apskaitą, tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

106.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas privalo:

106.1. darbo vietą įsteigti (pritaikyti) ir visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo darbo vietų steigimo sutarties pasirašymo dienos;

106.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

106.2.1. iki darbo vietų steigimo sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos, kas mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos – veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas);

106.2.2. įsteigus darbo vietas, 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos už kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis (27 priedas).

107. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

108.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikros atlikimo parengia patikros vietoje aktą ir kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją.

109. Subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

109.1. jis raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

109.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 13.4 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

109.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.

110. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

111. Šio Aprašo 111 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis apskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš sukurtų darbo vietų skaičiaus.

112.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas per 36 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

112.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įgytą turtą pagal gautą subsidiją darbo vietai steigti;

112.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas, be darbo biržos sutikimo ne mažiau kaip 36 mėnesius;

112.3. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas.

113. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 112 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

114.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbdavys apie atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) pagal darbo vietų steigimo subsidijavimo sutartį darbo vietą darbo biržą privalo informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo atleidimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai įdarbintas į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą asmuo išeina nėštumo ir gimdymo ar vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, atostogų, darbdavys privalo darbo biržą informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos turi įdarbinti pagal terminuotą darbo sutartį kitą darbo biržos siųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

 

VIII. VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

115. VUI projektų tikslas yra steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

116.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Savivaldybių (seniūnijų) teritorijas, kuriose bus įgyvendinami VUI projektai, kasmet iki gruodžio 1 d. nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo ir darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.

117. Subsidija skiriama darbdaviams, kurie:

117.1. atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas;

117.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

117.3. yra vienas iš šių subjektų:

117.3.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 132-5354) (toliau vadinama – Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas);

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

117.3.2. įmonė ar viešoji įstaiga, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

117.4. NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

118. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų) darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų.

119.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Projekto teikėjas pateikia darbo biržai užpildytą nustatytos formos VUI projekto paraišką (18 priedas) ir prie jos prideda šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu:

119.1. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);

119.2. dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

119.3. raštišką patvirtinimą, nurodant, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

119.4. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos);

119.5. už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas).

120.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2013 02 05 įsakymu Nr. A1-46 (nuo 2013 02 10)

(Žin., 2013, Nr. 15-739)

3. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu pateiktas sutarties galiojimo užtikrinimas netenka galios arba baigiasi jo galiojimo terminas sutarties galiojimo metu, darbdavys privalo pateikti kitą sutarties galiojimą užtikrinantį dokumentą 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos likusiu sutarties galiojimo laikotarpiu.

121.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

VUI projekto paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

122.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

VUI projektų paraiškos pateikiamos tikslinės teritorijos darbo biržai per 30 dienų nuo VUI projektų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dienos. VUI projektų paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai tikslinės teritorijos darbo biržai.

123. NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

124.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbo birža privalo kiekvienai gautai VUI projekto paraiškai suteikti registracijos numerį, fiksuoti tikslią gavimo datą bei laiką ir paštu išsiųsti arba įteikti projekto teikėjui patvirtinimą apie gautą paraišką, nurodydama paraiškos gavimo datą, laiką.

125.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame voke. Vokas turi būti adresuotas konkrečiai darbo biržai, VUI projektų atrankai. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“.

126.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

VUI projekto paraiškos (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Paraiška ir jos priedai pateikiami dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“.

127.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Projekto teikėjas turi teisę pakeisti savo paraišką. Toks pakeitimas galioja, jeigu projekto teikėjas pateikia jį voke su užrašu „Paraiškos pakeitimas“ per Aprašo 122 punkte nustatytą terminą. Pakeitimas turi būti pasirašytas projekto teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.

128.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Projekto teikėjas turi teisę atšaukti pateiktą paraišką. Apie paraiškos atšaukimą jis turi pranešti raštu iki šio Aprašo 122 punkte nurodyto termino.

129. Darbo birža paraiškos atšaukimą įregistruoja ir grąžina neatplėštą paraiškos voką projekto teikėjui. Paraiškos vokas taip pat grąžinamas projekto teikėjui, kai paraiška pateikiama darbo biržai po šio Aprašo 122 punkte nurodyto termino.

130. Lietuvos darbo biržos direktorius sudaro VUI projektų priežiūros komitetą darbo biržų atrinktų paraiškų finansavimo klausimams svarstyti ir projektų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti (toliau vadinama – komitetas) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų) bei valstybės institucijų atstovų ir tvirtina jo darbo reglamentą.

131.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Tikslinių teritorijų darbo biržų direktoriai kasmet sudaro VUI projektų atrankos komisijas kiekviename darbo biržos skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje tais metais numatyta įgyvendinti VUI projektus, paraiškų atrankai ir įgyvendinamų projektų priežiūrai vykdyti (toliau – komisija) iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: darbuotojų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), darbdavių (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų), savivaldybių bei darbo biržų atstovų. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius.

132. Paraiškas, tinkamas paramai teikti, atrenka komisija. Ji atlieka projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems šio Aprašo reikalavimams įvertinimą (24 priedas) ir paraiškos kokybės vertinimą, remdamasi komisijos narių paraiškos kokybės vertinimu (25 priedas).

Komisijai nustačius, kad pateikti ne visi šiame Apraše nurodyti dokumentai, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, darbo birža kreipiasi į paraiškos teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti.

Komisija atmeta paraiškas, kurių atitiktis VUI projektų tikslams įvertinta mažiau nei 30 balų arba paraiškos kokybė įvertinta mažiau nei 50 balų, o darbo birža per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja šių paraiškų teikėjus.

Atitikusių šio Aprašo reikalavimus paraiškų, kurių kokybę komisija įvertino daugiau kaip 50 balų, sąrašą komisija teikia tvirtinti darbo biržos direktoriui.

133. Projektų teikėjai, kurių paraiškos įtrauktos į tinkamų paramai teikti sąrašą, patvirtintą darbo biržos direktoriaus, per 3 darbo dienas nuo sąrašo patvirtinimo dienos raštu informuojami, kad jų paraiškos bus teikiamos Lietuvos darbo biržai tolesniam vertinimui.

134.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Lietuvos darbo birža per 14 darbo dienų nuo darbo biržos projektų pateikimo dienos papildomai patikrinusi, ar darbo biržų atrinktos paraiškos atitinka šio Aprašo 117 punkte nustatytus reikalavimus, ir nustačiusi, kad paraiškose pateikta ne visa reikalinga informacija ar reikalingi papildomi dokumentai, kreipiasi į darbo biržą, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti.

135. Lietuvos darbo birža atlieka galutinį paraiškų įvertinimą pagal Galutinio paraiškų įvertinimo metodiką (26 priedas) ir teikia atrinktus projektus komitetui svarstyti bei finansuojamų projektų sąrašo projektui sudaryti.

136. Lietuvos darbo biržos direktorius priima sprendimą dėl komiteto pateikto galutinio finansuojamų VUI projektų sąrašo projekto ir jį tvirtina. Darbo biržos raštu per 3 darbo dienas informuoja į šį sąrašą patekusius ir nepatekusius projektų teikėjus.

137.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbo birža per 10 darbo dienų nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo, sudaro VUI projekto įgyvendinimo sutartis (22 priedas) su VUI projektų teikėjais, kuriems nuspręsta skirti subsidiją (toliau – subsidijos gavėjas).

138. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus.

139.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija už steigiamas (pritaikomas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą specialiąją (valstybės pagalbos) valstybės pagalbos sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį. Avansu išmokama iki 30 procentų subsidijos.

140.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas, panaudojęs ne mažiau kaip 50 procentų projektui įgyvendinti numatytų lėšų (įskaitant visą gautą avansą), gali pateikti darbo biržai prašymą pervesti jam iki 50 procentų pagal tarpinio mokėjimo prašymą nuo visos pagal sutartį skiriamos subsidijos sumos. Kartu su prašymu jis pateikia nustatytos formos veiklos finansines ataskaitas (toliau bendrai vadinamos – tarpinės ataskaitos) ir išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas.

141.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo prašymą pervesti lėšas pagal tarpinio mokėjimo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja kartu su prašymu pateiktas tarpines ataskaitas ir, jas patvirtinusi, perveda lėšas per 10 darbo dienų nuo ataskaitų patvirtinimo dienos arba per raštu su darbdaviu suderintą laikotarpį.

142. Darbo biržai atmetus šio Aprašo 140 punkte nurodytą prašymą, subsidijos gavėjas gali per darbo biržos raštu nustatytą terminą ištaisyti nurodytus ataskaitų trūkumus ir pateikti jas kartu su nauju prašymu pervesti lėšas pagal tarpinio mokėjimo prašymą.

Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis (arba iki 70 procentų nuo visos sutartyje numatytos projektui skiriamos subsidijos sumos, jei tarpinio mokėjimo prašymo nebuvo).

143.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui darbo vietos steigimo vietoje, patikrina darbo vietas ir už subsidiją subsidijos gavėjo įsigytų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose bei jų atitikimą nurodytoms paraiškoje.

144.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjas privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje paramai gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis visam darbo laikui arba ne visam darbo laikui, kai ne visas darbo dienos arba savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojams, nurodytiems Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami VUI projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimu.

Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis darbui įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą, prie kurio pridedamos sudarytų darbo sutarčių ir kitų, esant reikalui, darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu ir vadovo parašu.

145.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Subsidijos gavėjai darbo vietai (-oms) įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) privalo panaudoti pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

146. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų.

147.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbo birža per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo prašymo patikslinti projekto veiklas ir sąmatą gavimo dienos, įvertinusi jo pagrįstumą, priima sprendimą dėl subsidijos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

148.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugų arba darbų už projekto, kuriam suteikta subsidija, lėšas šio Aprašo 150 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų projekto įgyvendinimo sąmatoje, ar vykdant veiklas iškilus poreikiui įsigyti kitą projektui įgyvendinti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 146 punkte.

149. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra tikslinti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

150.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai subsidijos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

151.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

151.1. visą įgyvendinant projektą nepanaudotą subsidiją iki einamųjų finansinių metų gruodžio 10 d.;

151.2. per darbo biržos nustatytą terminą subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

151.3. neįsteigęs visų VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų darbo vietų – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Ši grąžintina subsidijos dalis, skirta vienai darbo vietai įsteigti, apskaičiuojama šio Aprašo 158 punkte nustatyta tvarka.

152. Darbo biržos atlieka subsidijų apskaitą ir tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę.

153.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas privalo:

153.1. iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos atlikti visus projekte numatytus darbus ir įsteigti visas darbo vietas bei pateikti galutines veiklos ir finansines ataskaitas (23 priedas);

153.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

153.2.1. iki VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos kas mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos – veiklos ir finansinę ataskaitą (23 priedas);

153.2.2. NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

153.2.3. į įsteigtą subsidijuojant darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti VUI projekto paraiškoje nurodytą atlyginimą.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

154. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

155.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po patikros vietoje atlikimo dienos parengia patikrinimo aktą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų parengimo dienos kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją.

156.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as) per darbo biržos pretenzijoje nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

156.1. jis raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

156.2. pateiktose tarpinėse ataskaitose per 50 darbo dienų nepagrindžia, kodėl projekte numatyti darbai nevykdomi;

156.3. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

156.4. nevykdo Aprašo 159 punkto reikalavimų.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

157. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

158. Šio Aprašo 157 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai įsteigti, dydis apskaičiuojamas, dalijant visą suteiktą subsidiją iš sukurtų darbo vietų skaičiaus.

159.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas per 36 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

159.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

159.2. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas.

159.3. išvežti už Lietuvos Respublikos ribų ilgalaikį materialųjį turtą, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

160. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 159 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

161.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbdavys apie atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant darbo vietą darbo biržą privalo informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai įdarbintas į įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant darbo vietą asmuo išeina nėštumo ir gimdymo ar vaikui prižiūrėti kol jam sueis treji metai, atostogų, darbdavys privalo darbo biržą informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos turi įdarbinti pagal terminuotą darbo sutartį kitą darbo biržos siųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, nes joje toks asmuo neregistruotas, kvalifikaciniai reikalavimai tikslinami paramos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu.

 

IX. SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS

 

162.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas darbo ieškantiems asmenims, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, siekiant paremti darbo vietų steigimą sau ar kitiems bedarbiams įdarbinti.

Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas, kai darbo vietas steigia asmenys, įsteigę Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą labai mažą įmonę, ar pradeda individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

163.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija darbo vietai steigti skiriama, kai:

163.1. darbo vietą sau pirmą kartą steigia darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis, registruoti darbo biržoje darbo ieškančiais asmenimis ir neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, registruoti darbo biržoje bedarbiais;

163.2. darbo vietą sau pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos;

163.3. buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, jeigu jo įsteigta įmonė atitinka šio Aprašo 15 punkte nustatytas sąlygas.

164.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Šio Aprašo 163.1–163.3 nurodytiems asmenims subsidija darbo vietoms steigti gali būti skiriama, jei jie:

164.1. yra įsteigę labai mažą įmonę, atitinkančią Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įsymo 3 straipsnyje nustatytas labai mažos įmonės sąlygas. Tuo atveju, kai šio Aprašo 163.3 punkte nurodytas bedarbis yra labai mažos įmonės, įregistruotos uždarąja akcine bendrove, akcininkas, jis turi turėti ne mažiau kaip 51 procentą šios bendrovės akcijų;

164.2. turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius;

164.3. pateikia dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos) kopijas.

165.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

3. 2013 02 05 įsakymu Nr. A1-46 (nuo 2013 02 10)

(Žin., 2013, Nr. 15-739)

 

Dokumentai, patvirtinantys teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), gali būti pateikiami prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį.

Subsidijos gavėjas, išskyrus asmenis, nurodytus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

166. Darbdaviai (buvę bedarbiai) privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietai įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų. Šis reikalavimas netaikomas siekiantiems savarankiško užimtumo asmenims, nurodytiems šio Aprašo 163.1–163.2 punktuose.

167. Paraiškos teikėjo nuosavos lėšos, nurodytos paraiškoje, turi atitikti Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas ir gali būti skiriamos tik šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti. Šios išlaidos negali būti padengiamos natūra.

168.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Paraiškos teikėjai darbo biržai pateikia:

168.1. paraišką savarankiškam užimtumui remti (17 priedas);

168.2. planuojamos veiklos aprašymą (19 priedas);

168.3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijas;

168.4. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti, kopijas;

168.5 užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 (Žin., 2008, Nr. 36-1298) patvirtintą nustatytos formos Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas.

169.

KEISTA:

2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

 

Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašydamas savarankiško užimtumo rėmimo sutartį, pateikia dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.

170.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Asmenys, nurodyti šio Aprašo 163.3 punkte, darbo biržai pateikia:

170.1. nustatytos formos paraišką subsidijai darbo vietų steigimui gauti (16 priedas);

170.2. dokumentus, pagrindžiančius lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu;

170.3. užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 patvirtintą nustatytos formos Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas.

171. Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

172.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi paraišką, per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos patikrina, ar paraiškos teikėjas atitinka šio Aprašo 164 punkte nurodytas sąlygas, išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima vieną iš šių sprendimų:

172.1. paraišką patenkinti;

172.2. paraišką atmesti;

172.3. siūlyti paraiškos teikėjui paraišką patikslinti per nustatytą laiką.

173. Darbo birža raštu informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Šio Aprašo 172.1 punkte nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl savarankiško užimtumo rėmimo sutarties sudarymo, o 172.3 punkte nurodytu atveju nurodo per kiek laiko ir ką reikia tikslinti.

174.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, priėmusi sprendimą paraišką patenkinti, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba per su paraiškos teikėju raštu suderintą laikotarpį sudaro darbo vietų steigimo sutartį (20 priedas) arba savarankiško užimtumo rėmimo sutartį (21 priedas).

175. Subsidijos gavėjas valstybės ir nuosavoms lėšoms privalo atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus.

176.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija už steigiamas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjui pervedama į nurodytą specialiąją (valstybės pagalbos) sąskaitą per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos arba per su subsidijos gavėju raštu suderintą laikotarpį. Avansu iki 50 procentų subsidijos išmokama buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą, ir iki 75 procentų subsidijos asmenims, steigiantiems sau darbo vietas.

Likusi subsidijos dalis subsidijos gavėjams išmokama per 5 darbo dienas arba per su subsidijos gavėju raštu suderintą laikotarpį, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis.

177.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi subsidijos gavėjo raštišką pranešimą apie materialinių ir teisinių sąlygų naujoms darbo vietoms sukurti sudarymą, per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui darbo vietos steigimo vietoje, patikrina darbo vietas ir už subsidiją subsidijos gavėjo įsigytų darbo priemonių panaudojimą šiose darbo vietose bei jų atitikimą nurodytoms paraiškoje.

178.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas subsidijos gavėjas (asmuo, nurodytas šio Aprašo 163.3 punkte) privalo įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje paramai gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis visam darbo laikui arba ne visam darbo laikui, kai ne visas darbo dienos arba savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojams, nurodytiems Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje darbo vietoje, gali būti tikslinami subsidijos gavėjo ir darbo biržos raštišku susitarimu ir įforminami Darbo vietos steigimo sutarties pakeitimu.

Subsidijos gavėjui sudarius su darbo biržos siųstais asmenimis darbo sutartis darbui įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose, darbo birža su subsidijos gavėju pasirašo darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą, prie kurio pridedamos sudarytų darbo sutarčių ir kitų, esant reikalui, darbo vietų steigimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos antspaudu ir vadovo parašu.

179. Subsidijos gavėjai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) skirtas lėšas (valstybės paramos ir subsidijos gavėjo) panaudoja pagal paraiškoje nurodytas veiklas ir sąmatą.

180. Paraiškos vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl projekto veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 10 procentų planuotų išlaidų, kai sau darbo vietą pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, ar bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, ir 20 procentų planuotų išlaidų, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio Aprašo 163.1 punkte nurodyti asmenys.

181.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža per 10 darbo dienų nuo subsidijos gavėjo prašymo patikslinti paraiškoje nurodytas veiklas ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymą gavimo dienos įvertina jo pagrįstumą ir priima sprendimą dėl subsidijos gavėjo prašymo. Darbo biržai patvirtinus pakeitimus, jie tampa sudėtine sutarties dalimi.

182. Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugas arba darbus už projekto, kuriam suteikta parama, lėšas šio Aprašo 184 punkte nustatyta tvarka ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų projekto įgyvendinimo sąmatoje, arba, vykdant projektą iškilus poreikiui įsigyti kitą projektui įgyvendinti būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą šio Aprašo 180 punkte.

183. Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra koreguoti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija planuotų išlaidų daugiau kaip 10 procentų, kai sau darbo vietą pirmą kartą steigia asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, ar bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti, o tuo atveju, kai darbo vietą sau pirmą kartą steigia šio Aprašo 163.1 punkte nurodyti asmenys – ne daugiau kaip 20 procentų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

184. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Paramos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis.

185.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

185.1. per jos nustatytą terminą subsidijos darbo vietoms steigti lėšas, kurios panaudotos kitoms nei šio Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

185.2. neįsteigęs visų darbo vietų steigimo sutartyje numatytų darbo vietų, subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį. Grąžinamos subsidijos, skirtos vienai darbo vietai steigti, dydis apskaičiuojamas dalijant suteiktą subsidiją iš įsteigtų darbo vietų skaičiaus;

185.3. neįsteigęs darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytos darbo vietos, visą išmokėtos subsidijos dalį.

186.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža atlieka subsidijų darbo vietoms steigti apskaitą, tikrina jų panaudojimą pagal paskirtį, vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

187. Subsidijos gavėjas privalo:

187.1. visiškai atsiskaityti su darbo birža už suteiktą paramą ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo darbo vietų steigimo ar savarankiško užimtumo rėmimo sutarties pasirašymo dienos;

187.2. teikti ataskaitas darbo biržai:

187.2.1. kol bus įsteigta sutartyje numatyta darbo vieta, kas mėnesį iki kito mėnesio 3 dienos – veiklos finansinę ataskaitą (23 priedas);

187.2.2. įsteigus darbo vietą 3 metus (kol baigsis darbo vietos kontrolė) už kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos – apie įsteigtoje darbo vietoje dirbantį asmenį (27 priedas). Asmenys, įsteigę darbo vietą sau pirmą kartą, darbo biržai už kiekvieną ketvirtį teikia ataskaitą apie vykdomą veiklą.

188. Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

189.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, atlikusi paraiškoje nurodytų darbų įgyvendinimo patikrą vietoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikros atlikimo parengia patikros vietoje aktą ir kopiją pateikia subsidijos gavėjui. Esant akte nurodytiems pažeidimams, darbo birža subsidijos gavėjui teikia pretenziją.

190. Subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

190.1. jis raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

190.2. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

190.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos.

191. Subsidijos darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, turi darbo biržai grąžinti: visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

192. Šio Aprašo 191 punkte nurodyta subsidija grąžinama per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos.

193.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidijos gavėjas per 36 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be darbo biržos sutikimo neturi teisės:

193.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą pagal gautą subsidiją;

193.2. keisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijos, nustatyti ne visą darbo laiką, išskyrus atvejus, kai ne visas darbo dienos arba savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojams, nurodytiems Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose;

193.3. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį įsigijo, steigdamas darbo vietą.

194. Darbo birža sutikimą atlikti veiksmus, nurodytus šio Aprašo 193 punkte, duoda, jeigu subsidijos gavėjas raštu pagrindžia, jog šie veiksmai nesuvaržys ar nepadarys negalimu subsidijos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

195.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbdavys apie atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) pagal darbo vietų steigimo subsidijavimo sutartį darbo vietą darbo biržą privalo informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią darbo vietą priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

Tais atvejais, kada įdarbintas į įsteigtą (pritaikytą) pagal darbo vietų steigimo subsidijavimo sutartį subsidijuojant darbo vietą asmuo išeina nėštumo ir gimdymo ar vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, atostogų, darbdavys privalo darbo biržą informuoti per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos ir per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos turi įdarbinti pagal terminuotą darbo sutartį kitą darbo biržos siųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus.

1951.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skiriama pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmenims, verslo liudijimo įsigijimo išlaidoms (pajamų mokesčiui) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, besiverčiantiems šia veikla, išlaidoms iš dalies padengti.

1952.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

 

Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti mokama, kai verslo liudijimas išduodamas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ir (ar) jį tęsiant iki 12 mėnesių, taip pat tai pačiai veiklai metų pradžioje (nuo sausio 1 dienos) įsigijus kitą verslo liudijimą, jeigu ankstesnis verslo liudijimas buvo išduotas iki kalendorinių metų pabaigos, bet neviršijant numatyto 12 mėnesių nuo veiklos pagal verslo liudijimą pradėjimo laikotarpio.

1953.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Subsidija teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu skiriama kiekvienam bedarbiui individualiai, atsižvelgiant į sudarytą individualų užimtumo veiklos planą.

1954.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmuo, pageidaujantis gauti subsidiją, darbo biržai turi pateikti:

1954.1. prašymą (prašymas gali būti pateikiamas daugiau nei vieną kartą) skirti subsidiją (30 priedas);

1954.2. verslo liudijimo kopiją ir originalą palyginti, mokėjimo kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sumokėtą pajamų mokestį už verslo liudijimo išdavimą;

1954.3. dokumentus, patvirtinančius sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomas asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą.

1955.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi visus šio Aprašo 1954 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos prima vieną iš šių sprendimų:

1955.1. skirti subsidiją;

1955.2. neskirti subsidijos;

1955.3. siūlyti patikslinti pateiktus dokumentus per nustatytą laiką;

1956.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Apie priimtą sprendimą darbo birža raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) asmenį, vykdantį individualią veiklą pagal verslo liudijimą, informuoja per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

1957.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Priėmus teigiamą sprendimą, subsidija išmokama per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos arba per su subsidijos gavėju raštu suderintą laikotarpį, pervedant ją į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiame banke.

1958.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Jei priimamas sprendimas neskirti subsidijos, būtina nurodyti atsisakymo skirti subsidiją priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

1959.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Jei asmuo, turintis verslo liudijimą ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdo ne pilną mėnesį, subsidija mokama pagal verslo liudijime nurodytą individualios veiklos laiką (dienas). Šiuo atveju subsidijos dydis apskaičiuojamas mėnesio subsidijos dydį dalinant iš mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginant iš verslo liudijime nurodytų veiklos dienų skaičiaus.

19510.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Tęsiant veiklą pagal verslo liudijimą, prašymas subsidijai gauti gali būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prieš tai buvusio verslo liudijimo galiojimo pabaigos.

19511.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Pakartotinai subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės subsidijos skyrimo dienos.

19512.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Prašymas skirti subsidiją pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmenims turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos.

19513.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Verslo liudijimą įsigyjant ne visoms mėnesio dienoms subsidijos skyrimo laikotarpis neturi viršyti 12 kalendorinių mėnesių nuo pirmos verslo liudijime nurodytos darbo dienos, o subsidijos suma apskaičiuojama, kaip nurodyta šio Aprašo 1959 punkte.

 

X. BEDARBIŲ TERITORINIO JUDUMO RĖMIMAS

 

196.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Bedarbių teritorinio judumo rėmimo tikslas – skatinti bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose daugiau kaip 30 kilometrų nuo jų gyvenamosios vietos, kai darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo.

197.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Bedarbiui įsidarbinus į darbo vietą, nutolusią daugiau kaip 30 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos, kelionės į darbą ir atgal bei apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 33 straipsnio 2–4 dalies nuostatomis.

198.

 

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Kelionės išlaidų kompensacijos mokamos, kai šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo, jei šis atlyginimas mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumą asmeniui dirbant visą darbo laiką (atsižvelgiant į Darbo kodekso 145 straipsnio nuostatas).

Kelionės išlaidos (išskyrus keliones miesto transportu) pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis GIS programa.

199.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Asmuo, įsidarbinęs darbo vietoje, nutolusioje daugiau kaip 30 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos, kompensacijai (kompensacijoms) gauti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus pateikia:

199.1. prašymą dėl kelionės ar (ir) apgyvendinimo išlaidų kompensavimo (28 priedas);

199.2. pažymą iš darbovietės apie apskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą darbo dienų skaičių (29 priedas);

199.3. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir apmokėjimo už nuomą sąskaitą-faktūrą ar mokėjimo kvitą, ar mokėjimo pavedimo kopiją, ar kasos pajamų orderį ar kt.

1991.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Apgyvendinimo ir kelionės išlaidų mėnesio kompensavimo dydis kartu negali viršyti 1,0 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Jei asmuo dirba ne pilną mėnesį, kelionės į darbą išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai asmens dirbtą darbo laiką.

200. NETEKO GALIOS:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

201. NETEKO GALIOS:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

202. NETEKO GALIOS:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

203.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Darbo birža, gavusi šio Aprašo 199 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos prima vieną iš šių sprendimų:

203.1. skirti kompensaciją;

203.2. neskirti kompensacijos;

203.3. siūlyti bedarbiui patikslinti pateiktus dokumentus per nustatytą laiką.

204. Kompensacijos pervedamos buvusiam bedarbiui į jo prašyme nurodytą asmeninę banko sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sprendimo ją skirti dienos.

205. Išlaidos kompensuojamos už praeitą laikotarpį. Laikas, kai darbuotojas nedirba dėl pateisinamų priežasčių, į kompensacijos mokėjimo laikotarpį neįskaitomas ir kompensacijos mokėjimas pratęsiamas.

206.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Jeigu atitinkamą mėnesį buvusio bedarbio patirtų kelionės bei apgyvendinimo išlaidų suma neviršija 20 procentų tą mėnesį apskaičiuoto atlyginimo, tą mėnesį kompensacija nemokama ir bendras kompensacijos mokėjimas nepratęsiamas.

207.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Kompensacija gali būti mokama kas mėnesį arba už visą galimą kompensuoti išlaidas laikotarpį.

Prašymas kompensacijai gauti gali būti pateikiamas už visą praėjusį kompensuojamą laikotarpį iš karto, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų, skaičiuojant nuo kompensuojamo laikotarpio pabaigos.

208.

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

Kompensacijos, negautos iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokamos asmeniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

209. Asmuo, pateikęs prašymą kompensacijoms gauti, yra atsakingas už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

210. NETEKO GALIOS:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

211.

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti Priemonių prioritetus, prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas, vidutines subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes ir vidutinius subsidijų darbo vietoms steigti dydžius. Nustatydama prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas, darbo birža turi atsižvelgti į socialinės pašalpos gavėjų skaičių.

212. Kaip darbdaviai laikosi darbo sutarčių, sudarytų su darbo biržos siųstais asmenimis, ir šių sutarčių atitikties įsipareigojimams, nustatytiems darbo biržos ir darbdavių sudarytose sutartyse dėl Priemonių įgyvendinimo, kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija.

213. Ginčai dėl Priemonių įgyvendinimo sprendžiami ir neteisėtai išmokėtos sumos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

1 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 01 22

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

 

(Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties formos pavyzdys)

 

TRIŠALĖ PROFESINIO MOKYMO IR ĮDARBINIMO SUTARTIS

 

___________Nr. ______

(data)

_________________________

(vieta)

 

Bedarbis/įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas (toliau –

(reikiamą pabraukti)

įdarbinamasis) _____________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

_________________________________________________________________________  (toliau – darbdavys),

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

 

atstovaujamas ____________________________________________________________ , veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

 

ir _______________________________________  teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

________________________________________________________________________ , veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Profesinio mokymo organizavimo paslaugų teikimas įdarbinamajam ir jo įdarbinimas, užbaigus profesinį mokymą, arba palikimas dirbti jo darbovietėje.

 

II. MOKYMO PROGRAMA, JOS FINANSAVIMAS IR BŪSIMOS DARBO SUTARTIES SĄLYGOS

 

2.1. Įdarbinamasis įgis ar patobulins šią kvalifikaciją ___________________________ arba (ir) įgis šią kompetenciją (-as) ____________________________________, reikalingą Sutarties 2.3.2 punkte nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 20___ m. ___________ ___ d. pagal šią profesinio mokymo programą:

___________________________________________________________________________________________

(profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

2.2. Profesinio mokymo paslaugos, nurodytos Sutarties 2.1 punkte, teikiamos įdarbinamajam, suderinus su darbdaviu, pasirinkto profesinio mokymo teikėjo ir apmokamos vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2.3. Įdarbinamasis bus priimamas/paliekamas dirbti šiomis sąlygomis:

(reikiamą pabraukti)

2.3.1. darbovietė _____________________________________________________________________________ ;

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

2.3.2. tikslios darbo funkcijos __________________________________________________________________ ;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

 

2.3.3. darbo laiko režimas _____________________________________________________________________ ;

2.3.4. specialūs reikalavimai darbuotojui _________________________________________________________ ;

(kompetencijos ir kt.)

2.3.5. darbo užmokestis ______________________________________________________________________ ;

2.3.6. kita __________________________________________________________________________________ .

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Darbdavys įsipareigoja:

3.1.1. apmokėti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui _______ procentų profesinio mokymo paslaugų teikimo išlaidų, kurių neapmoka darbo birža;

3.1.2. įdarbinti/palikti dirbti įdarbinamąjį Sutarties 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis pagal darbo

(reikiamą pabraukti)

sutartį nuo 20___ m. ________ ____d., nustatant visą darbo laiko režimą arba ne visą darbo laiko režimą, tačiau ne visa darbo diena (pamaina) turi būti ne trumpesnė už pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė – už 3 darbo dienas per savaitę, ne trumpesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui;

3.1.3. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

3.1.4. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie:

3.1.4.1. darbo sutarties nutraukimą, nurodant nutraukimo priežastis ir pagrindą;

3.1.4.2. įdarbinamojo darbo vietos panaikinimą, kaip jis apibrėžtas Apraše;

3.1.5. nepanaikinti įdarbinamojo darbo vietos 12 mėnesių nuo darbo sutarties sudarymo dienos;

3.1.6. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu nebus vykdomi arba tinkamai vykdomi Sutarties 3.1.2 ir 3.1.5 punktuose nurodyti įsipareigojimai be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše.

3.2. Darbdavys turi teisę:

3.2.1. pritarti arba nepritarti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui;

3.2.2. susipažinti su mokymo programos, pagal kurią bus mokomas įdarbinamasis, aprašymu;

3.2.3. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje ir įdarbinamojo lankomumą;

3.2.4. priimti praktiniam mokymui įdarbinamąjį, sudaręs Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį su profesinio mokymo teikėju ir įdarbinamuoju;

3.2.5. nemokėti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui Sutarties 3.1.1 punkte nurodytos sumos už profesinio mokymo paslaugas, jeigu profesinio mokymo teikėjas buvo pasirinktas nesuderinus su darbdaviu.

3.3. Darbo birža įsipareigoja:

3.3.1. išduoti įdarbinamajam Aprašo 2 priede nurodytos formos mokymo kuponą (toliau – mokymo kuponas), kuriuo įsipareigoja sumokėti įdarbinamojo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, neviršijant 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti;

3.3.2. kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti įdarbinamajam, išskyrus tuos atvejus, kai įdarbinamasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas, dirbantis visą darbo laiką, Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per visą profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.3.3. apmokėti įdarbinamajam kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (išskyrus tuos atvejus, kai įdarbinamasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas), ir visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.3.4. nutraukti įdarbinamajam mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Mokymo sutarties, sudarytos tarp profesinio mokymo teikėjo ir įdarbinamojo (toliau – Mokymo sutartis), nutraukimo;

3.3.5. nutraukti visų mokymo išlaidų finansavimą įdarbinamajam įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085), išskyrus Apraše nurodytus atvejus;

3.3.6. nevykdyti darbo paieškos ir nesiūlyti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse įdarbinamajam 6 mėnesius nuo profesinio mokymo nutraukimo dienos, nuo atsisakymo įsidarbinti dienos arba nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, kai ji buvo nutraukta per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos;

3.3.7. reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu darbdavys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.1.2 ir 3.1.5 punktuose nurodytus įsipareigojimus ir jeigu įdarbinamasis nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.5.1–3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Jei išlaidos nurodytos šiame punkte nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

3.4. Darbo birža turi teisę:

3.4.1. nemokėti įdarbinamojo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui mokymo kupone nurodytos pinigų sumos už suteiktą profesinį mokymą, jeigu profesinio mokymo teikėjas buvo pasirinktas nesuderinus su darbdaviu;

3.4.2. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;

3.4.3. leisti profesinio mokymo teikėjui pratęsti Mokymo sutartį, jei įdarbinamasis per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir pateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančius dokumentus, ir jeigu nepratęsus Mokymo sutarties, įdarbinamasis negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

3.5. Įdarbinamasis įsipareigoja:

3.5.1. dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Sutarties 2.1 punkte;

3.5.2. nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

3.5.3. užbaigus profesinį mokymą, sudaryti su darbdaviu darbo sutartį Sutarties 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis;

3.5.4. nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį;

3.5.5. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu įdarbinamasis nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.5.1–3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše;

3.5.6. suderinti su darbdaviu profesinio mokymo teikėjo pasirinkimą.

3.6. Įdarbinamasis turi teisę:

3.6.1. pasirinkti profesinio mokymo teikėją;

3.6.2. raštu prašyti profesinio mokymo teikėjo, kad praktinis profesinis mokymas būtų vykdomas pas darbdavį pagal Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį, sudaromą tarp profesinio mokymo teikėjo, darbdavio ir įdarbinamojo.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

5.2. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 5.1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

5.3. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

5.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68 -1652) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24 -556) nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

6.2. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

6.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

6.6. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

6.7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Darbo birža

Įdarbinamasis

Darbdavys

______________

(pavadinimas)

______________

(vardas pavardė)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(asmens kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

(parašas)

______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

11 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 01 22

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

 

(Profesinio mokymo sutarties formos pavyzdys)

 

Profesinio mokymo SUTARTIS

 

__________ Nr. ______

(data)

______________________

(vieta)

 

Bedarbis/įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas (toliau –

(reikiamą pabraukti)

Mokinys) ___________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

ir _______________________________________  teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

________________________________________________________________________ , veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Profesinio mokymo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Profesinio mokymo organizavimo paslaugų teikimas Mokiniui ir jo įsidarbinimo į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas, užbaigus profesinį mokymą, numatymas.

 

II. MOKYMO PROGRAMA, JOS FINANSAVIMAS IR

BŪSIMOS DARBO SUTARTIES SĄLYGOS

 

2.1. Mokinys įgis ar patobulins šią kvalifikaciją ___________________________ arba (ir) įgis šią kompetenciją (-as) ____________________________________, reikalingą Sutarties 2.3.2 punkte nurodytam darbui atlikti, ne vėliau kaip iki 20___ m. ______________ ___ d. pagal šią profesinio mokymo programą: _____________________________________ .

(profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

2.2. Profesinio mokymo paslaugos, nurodytos Sutarties 2.1 punkte, teikiamos Mokiniui pas jo pasirinktą profesinio mokymo teikėją ir apmokamos vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2.3. Numatoma, kad Mokinys galės dirbti šiomis sąlygomis:

(reikiamą pabraukti)

2.3.1. darbovietė _____________________________________________________________________________ ;

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

2.3.2. tikslios darbo funkcijos __________________________________________________________________ ;

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

 

2.3.3. darbo laiko režimas _____________________________________________________________________ ;

2.3.4. specialūs reikalavimai darbuotojui _________________________________________________________ ;

(kompetencijos ir kt.)

2.3.5. darbo užmokestis ______________________________________________________________________ ;

2.3.6. kita __________________________________________________________________________________ .

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Darbo birža įsipareigoja:

3.1.1. išduoti Mokiniui Aprašo 2 priede nurodytos formos mokymo kuponą (toliau – mokymo kuponas), kuriuo įsipareigoja sumokėti Mokinio pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, neviršijant 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti;

3.1.2. kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti Mokiniui, išskyrus tuos atvejus, kai Mokinys yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas, dirbantis visą darbo laiką, Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per visą profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.1.3. apmokėti Mokiniui kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (išskyrus tuos atvejus, kai Mokinys yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas) ir visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.1.4. nutraukti Mokiniui mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Mokymo sutarties, sudarytos tarp profesinio mokymo teikėjo ir Mokinio (toliau – Mokymo sutartis), nutraukimo;

3.1.5. nutraukti visų mokymo išlaidų finansavimą Mokiniui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085), išskyrus Apraše nurodytus atvejus;

3.1.6. nevykdyti darbo paieškos ir nesiūlyti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse Mokiniui 6 mėnesius nuo profesinio mokymo nutraukimo dienos, nuo atsisakymo įsidarbinti dienos arba nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, kai ji buvo nutraukta per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos;

3.1.7. reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu Mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.3.1–3.3.3 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Jei išlaidos, nurodytos šiame punkte, nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Darbo birža turi teisę:

3.2.1. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;

3.2.2. leisti profesinio mokymo teikėjui pratęsti Mokymo sutartį, jei Mokinys per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir pateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančius dokumentus, ir, jeigu nepratęsus Mokymo sutarties, Mokinys negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

3.3. Mokinys įsipareigoja:

3.3.1. dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Sutarties 2.1 punkte;

3.3.2. nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše;

3.3.3. užbaigus profesinį mokymą, vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo Sutarties 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis;

3.3.4. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu Mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.3.1–3.3.3 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše.

3.4. Mokinys turi teisę:

3.4.1. pasirinkti profesinio mokymo teikėją;

3.4.2. raštu prašyti profesinio mokymo teikėjo, kad praktinis profesinis mokymas būtų vykdomas pas darbdavį pagal Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį, sudaromą tarp profesinio mokymo teikėjo, darbdavio ir įdarbinamojo.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

5.2. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 5.1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

5.3. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

5.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556) nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

6.2. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

6.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

6.6. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

6.7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Darbo birža

___________________

(pavadinimas)

___________________

(įstaigos kodas)

___________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

Mokinys

___________________

(vardas pavardė)

___________________

(asmens kodas)

___________________

(adresas, tel., el. p.)

___________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

___________________

(parašas)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

12 priedas

 

KEISTA:

2012 01 17 įsakymu Nr. A1-22 (nuo 2012 01 22)

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

 

(Profesinio mokymo ir savarankiško darbo sutarties formos pavyzdys)

 

Profesinio mokymo ir SAVARANKIŠKO DARBO SUTARTIS

 

___________Nr. ______

(data)

_______________________

(vieta)

 

Bedarbis/įspėtas apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojas (toliau –

(reikiamą pabraukti)

Mokinys) ___________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

ir __________________________________  teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

________________________________________________________________________ , veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Profesinio mokymo ir pradėjimo dirbti savarankiškai sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Profesinio mokymo organizavimo paslaugų teikimas Mokiniui ir jo pradėjimas dirbti savarankiškai, užbaigus profesinį mokymą.

 

II. MOKYMO PROGRAMA, JOS FINANSAVIMAS IR BŪSIMOS DARBO SUTARTIES SĄLYGOS

 

2.1. Mokinys įgis ar patobulins šią kvalifikaciją ___________________________ arba (ir) įgis šią kompetenciją (-as) ____________________________________, reikalingą Sutarties 2.3.2 punkte nurodytam darbui atlikti, ne vėliau kaip iki 20___ m. ______________ ___ d. pagal šią profesinio mokymo programą:.

(profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas)

2.2. Profesinio mokymo paslaugos, nurodytos Sutarties 2.1 punkte, teikiamos Mokiniui pas jo pasirinktą profesinio mokymo teikėją ir apmokamos vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2.3. Numatoma, kad Mokinys galės dirbti šiomis sąlygomis _________________________________________ :

(reikiamą pabraukti)

2.3.1. Ekonominės veiklos įforminimo būdas: Individuali veikla

___________________________________________________________________________________________

(įrašyti: pagal verslo liudijimą / pagal pažymą/ kita)

2.3.2. Adresas, kur bus steigiama darbo vieta, vykdoma veikla ________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

2.3.3. Planuojamos veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (įrašyti) ____________________

___________________________________________________________________________________________

 

2.3.4. kita informacija ________________________________________________________________________ .

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Darbo birža įsipareigoja:

3.1.1. išduoti Mokiniui Aprašo 2 priede nurodytos formos mokymo kuponą (toliau – mokymo kuponas), kuriuo įsipareigoja sumokėti Mokinio pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą, neviršijant 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti;

3.1.2. kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti Mokiniui, išskyrus tuos atvejus, kai Mokinys yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas, dirbantis visą darbo laiką, Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per visą profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.1.3. apmokėti Mokiniui kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (išskyrus tuos atvejus, kai Mokinys yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas) ir visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

3.1.4. nutraukti Mokiniui mokymo stipendijos ir kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Mokymo sutarties, sudarytos tarp profesinio mokymo teikėjo ir Mokinio (toliau – Mokymo sutartis), nutraukimo;

3.1.5. nutraukti visų mokymo išlaidų finansavimą Mokiniui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar pradėjus vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085), išskyrus Apraše nurodytus atvejus;

3.1.6. nevykdyti darbo paieškos ir nesiūlyti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse Mokiniui 6 mėnesius nuo profesinio mokymo nutraukimo dienos, nuo atsisakymo įsidarbinti dienos arba nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, kai ji buvo nutraukta per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos;

3.1.7. reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu Mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.3.1–3.3.3 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Jei išlaidos, nurodytos šiame punkte, nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Darbo birža turi teisę:

3.2.1. tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;

3.2.2. leisti profesinio mokymo teikėjui pratęsti Mokymo sutartį, jei Mokinys per praėjusį mokymosi laikotarpį nelankė daugiau kaip 20 procentų Mokymo sutartyje numatytos mokymo trukmės ir pateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančius dokumentus, ir jeigu nepratęsus Mokymo sutarties, Mokinys negalės pasiekti profesinio mokymo tikslo.

3.3. Mokinys įsipareigoja:

3.3.1. pateikti darbo biržai planuojamos veiklos aprašymą, kaip tai numatyta Aprašo 168.2 punkte;

3.3.2. dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Sutarties 2.1 punkte;

3.3.3. nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše;

3.3.4. užbaigus profesinį mokymą, darbo biržai per 14 darbo dienų pateikti užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 (Žin., 2008, Nr. 36-1298) nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354) 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas, arba pateikti individualios veiklos vykdymo pažymą, ar verslo liudijimą, ar kitą dokumentą, kas patvirtintų Sutarties 2.3 punkte nurodytų sąlygų įvykdymą;

3.3.5. atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu Mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.3.1–3.3.4 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše.

3.4. Mokinys turi teisę:

3.4.1. pasirinkti profesinio mokymo teikėją;

3.4.2. raštu prašyti profesinio mokymo teikėjo, kad praktinis profesinis mokymas būtų vykdomas pas darbdavį pagal Aprašo 4 priede nurodytos formos Trišalę praktinio mokymo sutartį, sudaromą tarp profesinio mokymo teikėjo, darbdavio ir įdarbinamojo.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE–MAJEURE)

 

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

5.2. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 5.1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

5.3. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

5.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556) nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

6.2. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

6.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

6.6. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

6.7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Darbo birža

__________________

(pavadinimas)

__________________

(įstaigos kodas)

__________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

 

Mokinys

__________________

(vardas pavardė)

__________________

(asmens kodas)

__________________

(adresas, tel., el. p.)

 

__________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

__________________

(parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

__________________

(parašas)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

2 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 01 22

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

 

(Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kupono forma)

 

BEDARBIŲ IR ĮSPĖTŲ APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBINGO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINIO

MOKYMO KUPONAS

 

I. DALIS

(PILDOMA TERITORINĖS DARBO BIRŽOS)

 

20___ m. ___________ _____ d. Nr. ___________________

                                                       (išdavimo data)               (registracijos numeris)

1.1. Mokymo kupono gavėjas ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

1.2. Mokymo kuponas išduotas:

(pažymėti pagal kupono gavėjo duomenis)

kvalifikacijai įgyti

kvalifikacijai tobulinti ar (ir) kompetencijai įgyti

bedarbiui

įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui

formaliajam mokymui

neformaliajam mokymui

 

1.3. Profesinio mokymo finansavimui pagal šią mokymo programą _____________________________________

___________________________________________________________________________________________

(mokymo programos kodas, pavadinimas, trukmė (sav. ir val.)

 

1.4. Mokymo kupono vertė ____________________ Lt (____________________________________________ ).

                                                (suma skaičiais)                                     (suma žodžiais)

1.5. Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį pasirašęs darbdavys profesinio mokymo paslaugų apmokėjimui skiria _______ procentų profesinio mokymo paslaugų teikimo išlaidų, kurių neapmoka teritorinė darbo birža.

 

1.6. Mokymo kupono naudojimo sąlygos:

1.6.1. Mokymo kuponas finansuojamas iš ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ lėšų.

(pažymėti finansavimo šaltinį, projekto pavadinimą (jeigu yra))

1.6.2. Mokymo kupono gavėjas pasirenka profesinio mokymo teikėją, turintį teisę ir galimybę mokyti pagal nurodytą mokymo programą, kuris užpildo II mokymo kupono dalį ir grąžina mokymo kuponą jį išdavusiam teritorinės darbo biržos specialistui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mokymo kupono išdavimo dienos, t. y. ne vėliau kaip iki 20__ ______________ __ d.

1.6.3. Mokymo sutartis tarp mokymo kupono gavėjo ir profesinio mokymo teikėjo (toliau – mokymo sutartis) turi būti pasirašyta ir mokymas prasidėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo II mokymo kupono dalies užpildymo dienos.

1.6.4. Mokymo kuponas netenka galios, jeigu:

1.6.4.1. mokymo kuponas negrąžintas iki 1.6.2 punkte nurodytos datos arba grąžinamas su neužpildyta II kupono dalimi;

1.6.4.2. Mokymo sutartis nepasirašoma per 30 dienų nuo II mokymo kupono dalies užpildymo dienos;

1.6.4.3. mokymo kupono gavėjas netenka bedarbio statuso arba jo registracija teritorinėje darbo biržoje nutraukiama.

 

Mokymo kupono gavėjas ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Mokymo kuponą išdavė _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(teritorinės darbo biržos pavadinimas, išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

 

II. DALIS

 

(PILDOMA PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO)

 

20____m. ________________ ____ d

(II dalies užpildymo data)

 

2.1. Profesinio mokymo teikėjas ________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas, kontaktinio tel. Nr., el. paštas)

___________________________________________________________________________________________ ,

 

atstovaujamas _________________________________________________________________ , veikiančio pagal

(pareigos, vardas pavardė)

___________________________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

 

sutinka mokymo kupono gavėjui teikti kokybiškas mokymo paslaugas pagal profesinio mokymo programą _

(mokymo programos kodas, pavadinimas, trukmė (sav. ir val.)

 

nuo 20____ m. ______ ____ d. iki 20___ m. ______ ____ d.

 

2.2. Profesinio mokymo paslaugos apmokamos tokia tvarka:

 

2.2.1. teritorinė darbo birža skiria _____________ Lt (______________________________________________ );

                                                  (suma skaičiais)                                   (suma žodžiais)

2.2.2. darbdavys – _____________ Lt (__________________________________________________________ );

                            (suma skaičiais)                                               (suma žodžiais)

2.2.3. mokymo kupono gavėjas – ____________ Lt (_______________________________________________ ).

                                                  (suma skaičiais)                                 (suma žodžiais)

2.3. Profesinio mokymo teikėjas, esant poreikiui, suteikia mokymo kupono gavėjui gyvenamąjį plotą už ________________ Lt dydžio vienos paros apgyvendinimo įkainį.

2.4. Profesinis mokymas įgyvendinamas ir visi su juo susiję atsiskaitymai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133), nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Mokymo kuponas užpildomas trimis egzemplioriais – po vieną teritorinei darbo biržai, mokymo kupono gavėjui ir profesinio mokymo teikėjui.

 

2.6. Adresai ir rekvizitai

 

Mokymo kuponą išdavusi darbo birža

Mokymo kupono gavėjas

Profesinio mokymo teikėjas

_______________

(pavadinimas)

_______________

(vardas, pavardė)

_______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

_______________

(asmens kodas)

_______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

 

_______________

(banko pavadinimas ir kodas)

 

 

_______________

(sąskaitos Nr.)

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

_______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

A. V.

_______________

(parašas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

3 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 01 22

(Žin., 2012, Nr. 10-401))

 

(Mokymo sutarties forma)

 

MOKYMO SUTARTIS TARP BEDARBIO AR ĮSPĖTO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBINGO AMŽIAUS DARBUOTOJO IR PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO

 

___________ Nr. ______

(data)

___________________

(vieta)

 

__________________________________________________ (toliau vadinama – mokymo įstaiga), atstovaujama

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir __________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

___________________________________________________________________ (toliau vadinama – mokinys),

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Mokinio profesinis mokymas pagal

___________________________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

nuo 20____ m. ________________ d. iki 20 ____ m. _____________d., t. y. _____mokymo dienų.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

2.1.1. supažindinti iki mokymo pradžios mokinį su mokymo planu;

2.1.2. užtikrinti kokybišką teorinį ir praktinį mokymą;

2.1.3. nustatyti teorinio ir praktinio mokymo sąlygas bei supažindinti mokinį (pasirašytinai) su jomis;

2.1.4. išduoti per 5 darbo dienas, sėkmingai išlaikius kvalifikacinį arba baigiamąjį egzaminą, nustatytos formos pažymėjimą;

2.1.5. sudaryti saugias teorinio ir praktinio mokymo sąlygas;

2.1.6. sudaryti sąlygas mokiniui pakartoti kursą, jeigu dėl jos kaltės mokinys neįsisavino mokymo programos ir dėl to neišlaikė kvalifikacinio arba baigiamojo egzamino;

 

2.1.7.______________________________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2.2. Mokinys įsipareigoja:

2.2.1. dalyvauti teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimuose;

2.2.2. nedelsdamas informuoti mokymo įstaigą apie teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimų nelankymą ir pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus;

2.2.3. laikytis mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

2.2.4. vykdyti mokymo įstaigos administracijos ir profesijos mokytojų pavedimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;

2.2.5. įgyti nustatytą mokymo programoje kvalifikaciją (-as) ar kompetenciją;

2.2.6. atlyginti mokymo įstaigai kaltais veiksmais padarytą žalą;

2.2.7. atlyginti mokymo įstaigai mokymo ir apgyvendinimo išlaidas, jei dėl mokinio kaltės neįvykdyti šios Sutarties 2.2 punkte numatyti įsipareigojimai.

2.2.8.______________________________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3.1. Mokymo įstaiga gali nutraukti šią Sutartį, kai:

3.1.2. nustatoma, kad mokinys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.1.3. jei mokinys be svarbios priežasties 6 darbo dienas iš eilės nelankė užsiėmimų;

3.1.4. per praėjusį mokymosi laikotarpį praleido daugiau kaip 20 proc. Sutartyje numatytos mokymo trukmės ir nepateikė užsiėmimų nelankymą pateisinančių dokumentų.

3.2. Mokinys gali nutraukti šią Sutartį, kai:

3.2.1. mokymo įstaiga nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2.2. mokymo įstaiga nevykdo teorinio ir (ar) praktinio mokymo.

3.3. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų tesiės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4.1. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

4.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

4.3. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

4.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.

 

V. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Mokymo įstaiga

______________

(pavadinimas)

______________

(įstaigos kodas)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Mokinys

______________

(vardas pavardė)

______________

(asmens kodas)

______________

(adresas, tel., el. p.)

 

 

 

______________

(parašas, vardas ir pavardė)

A. V.

______________

(parašas)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

4 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 01 22

(Žin., 2012, Nr. 10-401)

 

((Praktinio mokymo sutarties forma)

 

TRIŠALĖ PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

___________ Nr. ______

(data)

_________________________

(vieta)

 

__________________________________________________ (toliau vadinama – mokymo įstaiga), atstovaujama

(mokymo įstaigos, įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________________  (toliau vadinama – darbdavys), atstovaujama

     (įmonės, organizacijos pavadinimas, atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________________________________________

 

ir __________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

___________________________________________________________________ (toliau vadinama – mokinys),

                                         (pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau – Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Trišalę praktinio mokymo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Mokinio praktinis mokymas realiose darbo vietose.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. Mokymo įstaiga įsipareigoja:

2.1.2. nusiųsti į ______________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas)

praktiniam mokymui realiose darbo vietose mokinį, besimokantį pagal

___________________________________________________________________________________________ ;

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

2.1.3. teikti metodinį vadovavimą ir užtikrinti mokymo proceso kokybę;

2.1.4. apmokėti praktinio mokymo išlaidas, jei tai numatyta šioje Sutartyje;

2.1.5. teikti praktikos vadovui informaciją apie mokinio teorines žinias;

2.1.6. _____________________________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2.2. Darbdavys įsipareigoja:

2.2.1. priimti praktiniam mokymui mokinį, besimokantį pagal šios Sutarties 2.1.2 punkte nurodytą mokymo programą;

2.2.2. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su praktinio mokymo organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuojamas praktinis mokymas;

2.2.3. paskirti praktinio mokymo vadovą ir sudaryti sąlygas jo funkcijoms atlikti;

2.2.4. užtikrinti mokymo programoje numatytų praktinio mokymo užduočių ir sąlygų vykdymą;

2.2.5. darbo vietą aprūpinti darbo ir saugos priemonėmis, reikalingomis mokymo programoje numatytiems darbams atlikti, užtikrinti saugias praktinės veiklos sąlygas;

2.2.6. teikti mokymo įstaigai informaciją apie mokinio lankomumą ir mokymosi pasiekimus. Nedelsiant informuoti mokymo įstaigą, jeigu mokinys be pateisinamos priežasties nelanko daugiau kaip 3 dienas;

2.3. ________________________________________________________________________________________

(kiti įsipareigojimai)

___________________________________________________________________________________________ .

2.4. Mokinys įsipareigoja:

2.4.1. dalyvauti praktinio mokymo užsiėmimuose;

2.4.2. laikytis darbdavio vidaus tvarkos taisyklių;

2.4.3. vykdyti praktikos vadovo pavedimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams;

2.4.4. atlyginti darbdaviui kaltais veiksmais padarytą žalą;

2.4.5. nedelsdamas pranešti praktikos vadovui apie neatvykimą į praktinį mokymą, nurodant neatvykimo priežastis.

2.5. _______________________________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Mokymo įstaiga gali nutraukti šią Sutartį, kai nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

3.1. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai mokymo įstaiga nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

3.2. Mokinys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

3.3. Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

4.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

4.2. Sutarties neįvykdžiusi šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai šaliai apie Sutarties 4.1 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

4.3. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

4.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556) nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5.1. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

5.2. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

5.3. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

5.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

5.5. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

5.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Mokymo įstaiga

Mokinys

Darbdavys

____________

(pavadinimas)

____________

(vardas pavardė)

____________

(pavadinimas)

____________

(įstaigos kodas)

____________

(asmens kodas)

____________

(juridinio asmens kodas)

____________

(adresas, tel., faks., el. p.)

____________

(adresas, tel., el. p.)

____________

(adresas, tel., faks., el. p.)

____________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

____________

(parašas)

____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

5 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Prašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma)

 

___________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

_________________________ darbo biržos direktoriui

(Darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL MOKYMO STIPENDIJOS DYDŽIO PASIRINKIMO

 

200___ m.                                      d.

 

                                        

(vieta)

 

Nuo 20______ m. _________________________________  _____ d. esu siunčiamas (-a) mokytis pagal

___________________________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė)

 

Prašau man mokėti ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(įrašyti vieną iš žemiau pateiktų mokymo stipendijos dydžių)

 

1) 0,7 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio mokymo stipendiją;

2) mokymo stipendiją, prilygintą nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui.

 

Su mokymo stipendijos mokėjimo sąlygomis ir tvarka susipažinau.

Prašau mokymo stipendiją pervesti į mano nurodytą sąskaitą banke.

Sąskaitos numeris ____________________________________________________________________

Kortelės numeris ______________________________________________________________________

Banko pavadinimas ____________________________________________________________________

Banko kodas _________________________________________________________________________

 

_____________

(parašas)

_____________

(vardas, pavardė)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

6 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(vieta)

 

_____________________________________  darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir __________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. pavadinimas)

(toliau vadinama darbdavys) ___________________________________________________________________ ,

atstovaujama (-as)____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. Sutarties DALYKAS

 

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. Šalių įsipareigojimai

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti _______________________________________________  darbo biržos siunčiamą bedarbį

___________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į __________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

________________________________________________________________________  darbo funkcijoms atlikti

pagal darbo sutartį neterminuotai nuo 20___ m. ________ ____ d. arba laikotarpiui nuo 20___ m. ____________ ____ d. iki 20___ m. ____________ ____ d. (įrašyti);

1.2. per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai nustatyta tvarka patvirtintą darbo sutarties kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.8 punktuose atsiradimą;

1.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimo subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą.

2. Darbo birža įsipareigoja:

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, kai:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.8 punktuose.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

5. Už pažymoje (Aprašo 7 priedas) pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pasikeitus neįgalaus asmens darbingumo lygiui, darbo birža nutraukia arba, įvertinusi finansines galimybes, pakeičia šią sutartį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis ir jos mokėjimo trukmė pagal naujai įgyto darbingumo lygį skaičiuojama nuo darbingumo lygio pasikeitimo dienos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir Aprašo 39 punktu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Ši Sutartis sudaroma (reikalinga užpildyti):

8.1. nuo 20______ m. __________ ____ d. visam darbingo amžiaus neįgaliojo, kuriam nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, kuriam nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (reikalingą pabraukti) darbo laikotarpiui;

8.2. nuo 20___ m. ____________ _____ d. iki 20___ m. ____________ _____ d. įskaitytinai.

9. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

10. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

________________________

(adresas, kodas, telefonas)

________________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

________________________

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

A. V.

Darbdavys

________________________

(adresas, kodas, telefonas)

________________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

________________________

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

7 priedas

 

NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

8 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma)

 

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(vieta)

 

____________________________________________________________________________  darbo birža (toliau vadinama darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir __________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

(toliau vadinama – darbdavys), atstovaujama (-as)__________________________________________________ ,

                                                                                                             (pareigos, vardas, pavardė)

 

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarome šią Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti ______________________________ darbo biržos siunčiamą bedarbį/įspėtą apie atleidimą darbuotoją (reikalingą pabraukti)

___________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į __________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

_____________________________________________________________________________  darbo funkcijoms

(profesijos/pareigų pavadinimas)

atlikti pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) nuo 20 _m.___________ ___ d. arba laikotarpiui nuo 20 _m.______________ ___ d. iki 20___m. ___________ ____d. (įrašyti)

1.2. per 3 darbo dienas pristatyti darbo biržai nustatyta tvarka patvirtintą darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopiją ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.5. pasibaigus mėnesiui, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.6. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją dėl darbo įgūdžių įgijimo įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuotas ir įgyvendinamas asmens darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje;

1.7. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose atsiradimą;

1.8. pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui ir įdarbintam asmeniui nelikus dirbti įmonėje, per 3 darbo dienas kartu su šios Sutarties 1.5 punkte nurodytais dokumentais raštu pateikti darbo biržai išvadas apie asmens įgytus darbo įgūdžius ir jo neįsidarbinimo priežastis (jei neįgijo darbo įgūdžių ar jų nepakanka, juos nurodyti).

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui:

2.1.1. ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti už įdarbintą asmenį;

2.1.2. ________ proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydžio kompensaciją darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, jei:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų.

5. Už pažymose (Aprašo 9 ir 10 priedai) pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20____m. _______________ ____ d. iki 20____ m. ________________ _____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

 

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Darbdavys

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

 

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

9 priedas

 

NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

10 priedas

 

NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

11 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

DARBO ROTACIJOS ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(vieta)

 

_____________________________________  darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir __________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. pavadinimas)

(toliau vadinama – darbdavys, atstovaujama(-as)___________________________________________________ ,

                                                                     (pareigos, vardas, pavardė)

toliau vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis).

 

I. Sutarties DALYKAS

Darbo rotacijos įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. šalių įsipareigojimai

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įdarbinti _______________________________________________  darbo biržos siunčiamą bedarbį

____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

į___________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio ar kt. pavadinimas)

________________________________________________________________________  darbo funkcijoms atlikti

(profesijos/pareigų pavadinimas)

pagal darbo sutartį neterminuotai (pabraukti) nuo 20 _m.___________ ___ d. arba laikotarpiui nuo 20 _m.______________ ___ d. iki 20___m. ___________ ____ d. (įrašyti)

1.2. per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai darbo sutarties kopiją;

1.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose atsiradimą.

2. Darbo birža įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šios Sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui ____ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, jei:

3.1. darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

3.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 10.2–10.5, 10.7, 10.8 punktuose.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų.

5. Už pažymoje pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Ši Sutartis sudaroma ____ mėnesiams, nuo 20____ m. _______________ ____ d. iki 20____ m. ________________ _____ d. įskaitytinai.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.

9. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šios Sutarties 7 punkte nurodytos datos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Darbdavys

______________________

(adresas, kodas, telefonas)

______________________

______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

12 priedas

 

NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

13 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Tipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(vieta)

 

_____________________________________  darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________  savivaldybė (toliau vadinama – savivaldybė),

atstovaujama ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

ir __________________________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas)

(toliau vadinama – darbdavys),__________________________________________________________________

atstovaujama(-as)____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas) ir Viešųjų darbų programa, patvirtinta 20___m _______________ d. ____________

Nr._____, sudarėme šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos viešuosius darbus:

 

Eil. Nr.

Viešųjų darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos, valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti darbo ieškančiais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai), terminuotas darbo sutartis šios Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos pateikti darbo biržai ir savivaldybei šių sutarčių kopijas.

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų saugos reikalavimais, darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.7. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai ir savivaldybei su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.8. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti savivaldybę ir darbo biržą, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.9. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą aptarti pasiūlymo įdarbinti pagal kitą darbo sutartį;

1.10. viešiesiems darbams pasibaigus, įdarbinti (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų mokinius) pagal darbo sutartį ___________ asmenis ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.11. prisidėti nuosavomis lėšomis finansuojant Aprašo 80 punkte nurodytas kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);

1.12. pateikti darbo biržai ir savivaldybei jų prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus į _________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio pavadinimas)

_________ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgiant į darbdavio pateiktus reikalavimus;

2.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jiems darbo užmokestį gavimo dienos, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui ________ procentų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti, apskaičiuotos už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, o darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, ______ procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

2.3. nusiųsti per 5 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar darbdavio iniciatyva anksčiau numatyto laiko nutraukia darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti;

2.4. tikrinti, kaip darbdavys įgyvendina viešuosius darbus.

3. Savivaldybė įsipareigoja:

3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų ieškančių darbo asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jiems darbo užmokestį gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui ________ procentų subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį paskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos, o darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, _______ procentų išmokėtos piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

3.2. vadovaujantis Aprašo ______ punktu, nustatyta tvarka iš dalies kompensuoti darbdaviui _______ proc. kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų;

3.3. tikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas ir įgyvendina viešuosius darbus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža ir savivaldybė gali nutraukti šią Sutartį, kai nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža ar savivaldybė nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų.

6. Už Pažymoje apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jiems darbo užmokestį nurodytų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

9. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

 

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

_________________

(adresas, kodas, telefonas)

_________________

_________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Savivaldybė

_________________

(adresas, kodas, telefonas)

_________________

_________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Darbdavys

_________________

(adresas, kodas, telefonas)

_________________

_________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

14 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Tipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma)

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(vieta)

 

_____________________________________  darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

___________________________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir ________________________________________________________________  (toliau vadinama – darbdavys),

                                                 (darbdavio pavadinimas)

atstovaujama(-as)____________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas) ir Viešųjų darbų projektu __________________________________, patvirtintu ________________________ darbo biržos direktoriaus 20____ m._________________ d. įsakymu Nr.____, sudarėme šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos viešuosius darbus:

 

Eil. Nr.

Viešųjų darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos/valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti darbo ieškančiais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai) terminuotas darbo sutartis laikotarpiui nuo šios Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo sutarčių sudarymo dienos pateikti darbo biržai šių sutarčių kopijas;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.7. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 d., pateikti darbo biržai su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.8. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo jų atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.9. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą aptarti pasiūlymo įsidarbinti pagal kitą darbo sutartį (išskyrus darbuotojus, dirbančius ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse);

1.10. įdarbinti viešiesiems darbams pasibaigus ________ asmenų ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė šį įsipareigojimą, išskyrus ekonominius sunkumus patiriančias įmones);

1.11. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus _____ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgiant į darbdavio pateiktus reikalavimus (netaikoma asmenims, dirbantiems ne visą darbo laiką ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse);

2.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pažymos apie teritorinės darbo biržos siųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jiems darbo užmokestį gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui šias subsidijas darbo užmokesčiui kompensuoti:

2.2.1. __________ proc. darbo užmokesčio, apskaičiuoto už įdarbinto pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

2.2.2. darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus, _______ proc. piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

 

2.3. nusiųsti per 5 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar darbdavio iniciatyva nutraukia darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti (netaikoma ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms);

2.4. tikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas bei įgyvendina viešuosius darbus.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS:

 

3. Darbo birža gali nutraukti šią Sutartį, kai:

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. darbdavys nutraukia su viešuosius darbus dirbančiu asmeniu darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti jai nepasibaigus.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų.

5. Už Pažymoje apie darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jiems darbo užmokestį pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.

6. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

8. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Darbo birža

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Darbdavys

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

15 priedas

 

NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

16 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Paraiškos darbo vietų steigimo subsidijavimui forma)

 

___________________________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

______________________________ darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

PARAIŠKA DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMUI

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

 

1. Darbo vietų (-os) steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia ____________________________________________________________

(data)

Darbo vietų (-os) įsteigimas1 _____________________________________________________________

(data)

2. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius; iš viso ______

3. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

3.1. subsidijos dydis _________________________________________________________________ Lt;

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. steigiamų darbo vietų skaičius _______;

3.3. numatomų įdarbinti registruotų darbo biržoje darbo ieškančių asmenų ir (ar) bedarbių skaičius ______________;

iš jų pagal atskiras grupes:

3.3.1. kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ___________;

3.3.2. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis __________;

3.3.3. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis __________;

3.4. bedarbių (kai darbo vietą steigia buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos) ___________;

3.5. steigiamų darbo vietų (-os) aprašymas

___________________________________________________________________________________________

(aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta (jos vieta technologiniame procese, įmonės/įstaigos veikloje ir kt.),

___________________________________________________________________________________________

darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos, darbo vietos pritaikymą prie įdarbinamo darbuotojo negalios, darbo

___________________________________________________________________________________________ ;

trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

1 darbo vietos turi būti įsteigtos per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo

 

4. Reikalavimai darbuotojams steigiamose darbo vietose

 

Profesija

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Išsilavinimas

 

Kiti reikalavimai (profesinės žinios ir įgūdžiai, darbo patirtis, kompiuterinės žinios, kalbų mokėjimas, darbo stažas ir kt.)

 

 

5. Veikla darbo vietai įsteigti

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

Pradžia

Pabaiga

Trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos veiklos

___________________________________________________________________________________________

būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas

___________________________________________________________________________________________

numatoma subsidijuoti (įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.))

 

6. Įdarbinamų darbuotojų mokymas

___________________________________________________________________________________________

(aprašykite, kokie reikalingi mokymai darbo vietoje)

 

7. Darbo vietų steigimo sąmata:

7.1. Darbo vietų (-os) steigimo išlaidos:

 

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, būtinų darbo vietų funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

KEISTA:

1. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

7.2. Sąmatos pagrindimas

___________________________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

___________________________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, poreikį

___________________________________________________________________________________________

patalpų remonto ir kitų darbų darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

8. PRIEDAI:

8.1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai;

8.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti ar pritaikyti esamoms darbo vietoms prie neįgaliojo asmens negalios poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos) kopijos, _____ lapai.

 

__________________________

(pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

17 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Paraiškos savarankiškam užimtumui remti forma)

 

___________________________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjas, įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

___________________ darbo biržai

 

PARAIŠKA SAVARANKIŠKAM UŽIMTUMUI REMTI

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

 

1. Darbo vietos steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia ____________________________________________________________

                                                                                                      (data)

Darbo vietos įsteigimas1 ________________________________________________________________

                                                                                                      (data)

 

2. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

2.1. subsidijos dydis ________________________________________________________________  Lt;

(skaičiais ir žodžiais)

 

2.2. steigiamos sau darbo vietos aprašymas _______________________________________________

(aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta, darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos,

___________________________________________________________________________________________ ;

darbo vietos pritaikymas prie negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

2.3. gebėjimų atlikti darbo funkcijas numatomoje įsteigti (pritaikyti) darbo vietoje aprašymas

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti turimas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, išsilavinimą; aprašyti, kaip bus kompensuojamas nepilnas

___________________________________________________________________________________________ .

darbingumas, darbo organizavimą, darbo laiką ir kt.)

 

3. Veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti)

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

Pradžia

Pabaiga

Trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo

___________________________________________________________________________________________ .

 (aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos

___________________________________________________________________________________________ .

veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas numatoma subsidijuoti

___________________________________________________________________________________________ .

(įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangos montavimui ir kt.))

 

4. Mokymas

___________________________________________________________________________________________ .

(aprašykite, kokius mokymus iki darbo vietos sau įsteigimo reikia organizuoti)

 

5. Darbo vietos steigimo sąmata:

5.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

 

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliajam, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.

KEISTA:

1. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

2. 2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

5.2. Sąmatos pagrindimas

___________________________________________________________________________________________ .

 (pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

___________________________________________________________________________________________ .

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių,

___________________________________________________________________________________________ .

patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

6. PRIEDAI:

6.1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai;

6.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti ar pritaikyti esamoms darbo vietoms prie neįgaliojo asmens negalios poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

 

_____________________________

(pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

18 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 02 07

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma)

 

___________________________________________________________________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

__________________________ darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

__________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

PARAIŠKA PARAMAI GAUTI

 

__________________ Nr. _________

                                                               (data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

___________________________________________________________________________________________  

(nurodyti, kokioje savivaldybėje ir seniūnijoje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS[1]

 

Numatoma pradžia ________________________

                                             (data)

Numatoma pabaiga _________________________

                                             (data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA

3.1. Suminė projekto vertė (Lt), iš viso ________________________________

                                                                       (skaičiais ir žodžiais)

valstybės parama _______________________________________;

                                                  (skaičiais ir žodžiais)

paramos gavėjo nuosavos lėšos ____________________________.

                                                             (skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius__________________________________________________ .

3.3. _________________________________________________________________________________

(trumpai aprašyti projekto esmę, iki 10 eilučių)

___________________________________________________________________________________________ .

 

4. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Problemos pagrindimas

___________________________________________________________________________________________

(atsižvelgiant į vietos darbo rinkos ir socialinę ekonominę padėtį, aprašyti problemas ir priežastis, dėl kurių

___________________________________________________________________________________________ .

svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

 

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

___________________________________________________________________________________________

(atsižvelgiant į pateiktą problemos pagrindimą, apibūdinti tikslus ir uždavinius, kuriuos bus siekiama įgyvendinti

___________________________________________________________________________________________

šiuo projektu. Nurodyti, kaip projektas padės spręsti socialines problemas ir kokios įtakos turės teritorijos

___________________________________________________________________________________________

ekonominei plėtrai bei kokią naudą duos vietos gyventojams)

___________________________________________________________________________________________

 

5. PROJEKTO VEIKLOS IR VADYBOS APRAŠYMAS

5.1. Projekto veiklos

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Lt

pradžia

pabaiga

trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

(aprašyti, kokios veiklos bus vykdomos, įgyvendinant projekte numatytus tikslus ir uždavinius;

___________________________________________________________________________________________

pagrįsti kiekvienos veiklos būtinumą darbo vietoms sukurti; apibūdinti projekto veiklas, nurodytas lentelėje)

___________________________________________________________________________________________

 

5.2._________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokioms papildomai remiamų asmenų grupėms priklausantys asmenys

___________________________________________________________________________________________

bus įdarbinami, reikalavimus jų kvalifikacijai. Kiekvieno naujai įdarbinamo darbuotojo kvalifikacijai keliamus

___________________________________________________________________________________________

reikalavimus apibūdinti pagal pateiktą formą. Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms)

 

Profesija

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

Kiti reikalavimai

 

Priklausymas papildomai remiamų asmenų grupei

 

 

5.3._________________________________________________________________________________

(apibūdinti, kokie Jūsų įmonės/viešosios įstaigos dabartiniai darbuotojai dalyvaus projekte ir už ką jie

___________________________________________________________________________________________

bus atsakingi, kaip bus organizuojama vidinė projekto įgyvendinimo kontrolė ir koordinavimas)

___________________________________________________________________________________________ ;

 

5.4._________________________________________________________________________________

(trumpai aprašyti projekto vadovo ir kitų asmenų, kurie įgyvendins projektą, kvalifikaciją, patirtį ir pareigas)

___________________________________________________________________________________________ .

 

6. DARBO, ATLIEKAMO ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, APRAŠYMAS

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokius darbus įdarbinti asmenys atliks kiekvienoje iš įsteigtų darbo vietų; aprašyti darbuotojų

___________________________________________________________________________________________

funkcijas ar pareigybę; nurodyti konkretų darbo vietos adresą; pagrįsti, kaip bus užtikrinamas kiekvieno iš darbuotojų

___________________________________________________________________________________________

užimtumas (darbo krūvis visą darbo laiką) trejus metus po darbo vietos įsteigimo)

______________________________________________________________________________________ .

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR PASEKMĖS

7.1. _________________________________________________________________________________

(apibūdinti, kokius rezultatus tikimasi gauti įgyvendinus projektą; kur įmanoma, nurodyti laukiamų

___________________________________________________________________________________________

rezultatų skaitinę išraišką)

___________________________________________________________________________________________ ;

7.2._____________________________________________________________________________

(pagrįsti, kaip laukiami rezultatai atitinka vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslą; nurodyti, kokią

___________________________________________________________________________________________

socialinę naudą projekto įgyvendinimas duos teritorijai (sumažins socialinės paramos gavėjų, paskatins

___________________________________________________________________________________________

ekonominę ar socialinių paslaugų plėtrą, naujas užimtumo galimybes, padidins darbo rinkos lankstumą ir kt.)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ;

7.3._________________________________________________________________________________

(nurodyti, kaip projektas padės spręsti tikslinių bedarbių grupių užimtumo problemas ir vystyti

___________________________________________________________________________________________

skatintiną šioje teritorijoje ūkinę veiklą)

___________________________________________________________________________________________ ;

7.4._________________________________________________________________________________

(apibūdinti projekto multiplikatoriaus efektą, t. y. ar naujai sukurtosios darbo vietos sudarys prielaidas

___________________________________________________________________________________________

darbo vietoms atsirasti kitose šios teritorijos įmonėse arba naujos paslaugos sudarys sąlygas dirbti anksčiau nedirbusiems asmenims[2])

___________________________________________________________________________________________ .

 

8. ATLYGINIMO, KETINAMO MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, DYDIS

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokio dydžio atlyginimai bus mokami į įsteigtas subsidijuojant darbo vietas įdarbintiems asmenims)

 

9. PROJEKTO TĘSTINUMAS

___________________________________________________________________________________________

(pagrįsti projekto tęstinumą, kai pasibaigs jo finansavimas (kaip bus užtikrintas sukurtų darbo vietų

___________________________________________________________________________________________

ilgalaikiškumas, iš kokių šaltinių bus gaunamos apyvartinės lėšos darbo vietoms išlaikyti ir kt.)

___________________________________________________________________________________________ .

 

10. PROJEKTO TEIKĖJAS IR JO PARTNERIAI

10.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_____________________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.) __________________________________________

Veiklos sritis _________________________________________________________________________  

Registracijos data _____________________________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius __________________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė______________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Projekto teikėjo gebėjimas vykdyti projektą

___________________________________________________________________________________________ .

(nurodyti sukauptą patirtį, įgyvendinant projektus; organizacinius gebėjimus, patirtį versle)

 

10.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

___________________________________________________________________________________________ .

 

10.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio įmonės (viešosios įstaigos) pavadinimas ___________________________________________

Veiklos sritis _________________________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą __________________________________________________________

Gebėjimas vykdyti projektą ______________________________________________________________

(nurodyti sukauptą patirtį įgyvendinant projektus, organizacinius gebėjimus, patirtį versle)

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________ .

 

11. SAVIVALDYBĖS PARAMA

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti savivaldybės ir bendruomenės paramos formas projektui remti (pritaria raštu, kuriame nurodo

___________________________________________________________________________________________

paramos būdus skirti lėšų, patalpų ar įrengimų, nustato mokesčių lengvatas ir kt.)

 

12. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

Eil. Nr.

Projekto įgyvendinimo lėšų paskirstymas

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

valstybės paramos lėšos

projekto teikėjo

lėšos

 

suma,

Lt

struktūra,

proc.

suma,

Lt

struktūra,

proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2

Mokymo išlaidos (kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą, jų kiekius (pavyzdžiui, jeigu jūsų projektui įgyvendinti reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

12.2. ________________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp

___________________________________________________________________________________________

numatomų veiklų ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų

___________________________________________________________________________________________ .

poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

13. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI:

1. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų naujoms darbo vietoms įsteigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

4. Raštiško patvirtinimo, kuriame nurodoma, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės, kopijos, ____ lapai;

5. Už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas) kopijos, _____ lapai.

PASTABA. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri padėtų teritorinėms darbo biržoms geriau suprasti projektą, įvertinti projekto vykdytojų įdirbį ar kvalifikaciją. Pavyzdžiui, galima pridėti komercinius pasiūlymus įrangai ar darbo priemonėms įsigyti ir kt.

 

PROJEKTO TEIKĖJO VADOVO PASIŽADĖJIMAS

Aš,_________________________________________________________________________________ ,

(projekto teikėjo vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti teritorinei darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

Patvirtinu, kad mano atstovaujama įmonė (viešoji įstaiga) nėra likviduojama, jai nėra pradėta bankroto procedūra ir (ar) nėra vykdoma restruktūrizacija.

 

 

       ________________________                     ____________                      ___________________

            (pareigų pavadinimas)                              (parašas)                              (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

19 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Planuojamos veiklos aprašymo forma)

___________________________________________________________________________________________ .

(asmens, įsteigusio labai mažą įmonę, vardas ir pavardė)

 

PLANUOJAMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

___________________________________________________________________________________________ .

(įsteigtos įmonės pavadinimas, statusas ir adresas)

 

Planuojama vykdyti veikla _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

1. Planuojamos veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (įrašyti).

1.1.

1.2.

....

 

2. Numatomi pateikti produktai (gaminiai, prekės ar paslaugos).

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Numatyta kaina litais

Darbo laiko sąnaudos vienetui pagaminti valandomis

Prognozuojami pardavimai per mėnesį litais

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siūlomų produktų konkurencingumas.

3.1. Rinkos analizė

___________________________________________________________________________________________ .

(trumpai aprašykite turimą informaciją apie būsimus konkurentus)

 

3.2. Kainų palyginimas

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Mano kaina

Konkurento A (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

Konkurento B (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

Konkurento C (įrašykite konkurento pavadinimą) kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Produktų išskirtinumas

___________________________________________________________________________________________ .

(nurodykite jūsų produktų pirkėjui patrauklias ypatybes, palyginkite su konkurentų analogiškais produktais)

___________________________________________________________________________________________ .

___________________________________________________________________________________________ .

 

3.4. Rinkodaros planas

___________________________________________________________________________________________ .

(trumpai aprašykite, kokius reklamos būdus naudosite ir į kokį pirkėją orientuositės)

 

4. Veiklai reikalingos priemonės ir lėšos

4.1. Patalpos

___________________________________________________________________________________________ .

(nurodykite patalpų plotą, sanitarinius, ekologinius, techninius reikalavimus. Jei reikalingas remontas ar pritaikymo

___________________________________________________________________________________________ .

darbai, nurodykite jų kainą. Patalpos valdomos nuosavybės teise, nuomojamos (nurodykite nuomos kainą)

___________________________________________________________________________________________ .

pagal panaudos sutartį)

 

4.2. Reikalinga įranga (programinė įranga, kompensacinė technika ir priemonės, baldai ir pan.), numatoma įgyti už subsidijos ir nuosavas lėšas:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Charakteristika (funkcinės savybės, našumas ir pan.)

Vieneto kaina litais

Kiekis

Suma litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

4.3. Reikalingi įrankiai ir kitos darbo priemonės, numatomi įsigyti už subsidijos ir nuosavas lėšas:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vieneto kaina litais

Kiekis

Suma litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

5. Ekonominės veiklos įvertinimas ir prognozės

___________________________________________________________________________________________ .

(įvertinkite veiklos prognozes pirmiems metams – susumuokite visas planuojamas išlaidas ir numatomas pajamas,

___________________________________________________________________________________________ .

įskaitant subsidiją, ir įvertinkite, ar pirmieji 12 veiklos mėnesių metai nebus nuostolingi. Pagrįskite ateinančių 36

___________________________________________________________________________________________ .

mėnesių veiklą ir pagrįskite veiklos pelningumą ateityje)

 

__________________________

(vardas, pavardė)

_______________

(parašas)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

20 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Darbo vietų steigimo sutarties forma)

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(vieta)

 

_____________________________________  darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama

_________________________________________________________________________________________ , ir

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________  (toliau vadinama – subsidijos gavėjas),

                                 (darbdavio pavadinimas)

atstovaujama________________________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas ir įdarbinimas į įsteigtas darbo vietas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti ____________________________________________________________________  darbo

(skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija)

vietas iki 20 __ m. ________ _d.;

1.2. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos siųstus asmenis, atitinkančius kvalifikacinius reikalavimus, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis;

1.3. įdarbinus darbo biržos siųstą bedarbį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti darbo biržą. Į atsilaisvinusią darbo vietą per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

1.4. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos ir teikti per šiuos metus kiekvieną metų ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. darbo biržai ketvirtinę ataskaitą apie dirbančius asmenis įsteigtose darbo vietose;

1.5. skirti savo lėšų darbo vietoms steigti ________________________________________________  Lt;

                                                                                                          (žodžiais)

1.6. naudoti darbo vietoms steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti pateiktą sąmatą;

1.7. darbo vietoms steigti subsidijos ir subsidijos gavėjo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.8. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis:

1.8.1. Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.8.2. Lietuvos darbo biržos patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.9. raštu kas mėnesį informuoti darbo biržą apie darbo vietų steigimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą, darbo biržai pareikalavus, su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.10. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietų steigimui;

1.11. darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.12. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.13. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietų steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatytos tvarkos;

1.14. raštu informuoti darbo biržą, kai darbuotojas serga ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų arba yra išėjęs nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros iki 3 metų atostogų, ir priimti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį kitą teritorinės darbo biržos atsiųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

1.15. sudaryti sąlygas darbo vietų steigimą ir įsteigtose darbo vietose vykdomą veiklą trejus metus po įsteigimo patikrinti vietoje;

1.16. panaikinus įsteigtą darbo vietą arba atsisakius darbo biržos siunčiamų bedarbių, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos darbo biržai grąžinti suteiktą subsidiją tai darbo vietai įsteigti:

1.16.1. visą subsidiją per pirmuosius 12 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.16.2. 80 procentų subsidijos, 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.16.3. 50 procentų subsidijos, 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.17. laiku negrąžinus subsidijos, mokėti 0,2 procento negrąžintos subsidijos sumos delspinigius;

1.18. subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

1.18.1. raštu praneša apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

1.18.2. nepateikia darbo biržai ilgalaikio materialiojo turto draudimą nuo visų galimų rizikos atvejų (nuo kurių draudžia pasirinkta draudimo bendrovė) įrodančių dokumentų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.18.3. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo (pritaikymo) patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

1.19. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, taip pat neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurį subsidijos gavėjas įsigijo, steigdamas darbo vietas, be darbo biržos sutikimo ne mažiau kaip trejus metus nuo jo įsigijimo;

1.20. be darbo biržos sutikimo nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų ne mažiau kaip trejus metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos;

1.21. kiekvienais metais per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui ___________________________________________________________  Lt

                                                                                           (suma žodžiais)

subsidiją darbo vietoms steigti;

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 punkte, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvoje Respublikoje veikiančiame banke taip:

2.2.1. ________________________________________  Lt (50 procentų visos subsidijos dydžio) per 10

                                             (suma žodžiais)

darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo dienos arba per su darbdaviu suderintą laikotarpį;

2.2.2. likusias, pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, ___________________________________  Lt,

                                                                                                                     (suma žodžiais)

per 5 darbo dienas pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis;

2.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti informaciją, reikalingą darbo vietoms steigti;

2.4. siųsti subsidijos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietų steigimui gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui įsteigtoje darbo vietoje;

2.5. organizuoti (pagal darbo biržos įgyvendinamas mokymo programas) subsidijos gavėjo prašymu asmenų, numatomų įdarbinti į įsteigtas darbo vietas, profesinį mokymą.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Darbo biržai nustačius, kad lėšos, skirtos darbo vietai steigti, naudojamos ne pagal paskirtį, subsidijos gavėjas privalo šias lėšas grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą.

5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Visus juridinius veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu ir darbo vietų steigimu, atlieka šios Sutarties Šalys.

7. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

10. Paraiška subsidijai darbo vietų steigimui gauti kartu su jos priedais yra neatskiriama sutarties dalis.

 

Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

Darbo birža

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Subsidijos gavėjas

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

21 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Savarankiško užimtumo rėmimo sutartis)

 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUTARTIS

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________  darbo birža (toliau vadinama – darbo birža),

atstovaujama ______________________________________________________________________________ , ir

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________  (toliau vadinama – subsidijos gavėjas),

                        (darbdavio pavadinimas)

atstovaujama________________________________________________________________________________ ,

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos – Šalimis, vadovaudamosi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau vadinama – Aprašas), sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

Darbo vietos sau steigimo subsidijavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

1.1. įsteigti darbo vietą iki 200__ m. ________________ d.;

1.2. naudoti darbo vietai steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje savarankiškam užimtumui remti pateiktą sąmatą;

1.3. subsidijos lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.4. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis Lietuvos darbo biržos patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklėmis;

1.5. raštu kas mėnesį informuoti darbo biržą apie darbo vietos steigimo eigą, subsidijos lėšų panaudojimą bei kitą, darbo biržai pareikalavus, su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.6. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietai steigti;

1.7. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.8. darbo vietos steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.9. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietos steigimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatytos tvarkos;

1.10. įsteigtos darbo vietos nepanaikinti trejus metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos ir teikti per šiuos metus kiekvieną metų ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. darbo biržai informaciją apie veiklą įsteigtoje darbo vietoje;

1.11. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą trejus metus po įsteigimo patikrinti vietoje;

1.12. panaikinus įsteigtą darbo vietą, grąžinti subsidiją tai darbo vietai įsteigti:

1.12.1. visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.12.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.12.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 24 iki 36 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

1.13. laiku negrąžinus subsidijos, mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos subsidijos sumos;

1.14. neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti, taip pat neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, neįkeisti ar kitaip nesuvaržyti teisių į ilgalaikį materialųjį turtą, kurį subsidijos gavėjas įsigijo, steigdamas darbo vietas pagal šią Sutartį, be darbo biržos sutikimo ne mažiau kaip trejus metus nuo jo įsigijimo.

1.15. kiekvienais metais per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

1.16. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą subsidijos darbo vietai steigti lėšas, kurios panaudotos kitoms nei Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti, neįsteigus sutartyje numatytos darbo vietos;

1.17. Subsidijos gavėjas per 30 darbo dienų nuo darbo biržos pateiktos pretenzijos dienos privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją (-as), kai:

1.17.1. atsisakoma vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Šis atsisakymas turi būti įformintas ir pateiktas darbo biržai raštu;

1.17.2. nepateikiami darbo biržai Aprašo 131 punkte nurodyti draudimą įrodantys dokumentai;

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

1.17.3. nesudaromos sąlygos darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikiama su darbo vietos steigimo sutarties vykdymu susijusi informacija.

 

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti subsidijos gavėjui ___________________________________________________________  Lt

                                                                                                (suma žodžiais)

subsidiją darbo vietai;

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 punkte, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvoje Respublikoje veikiančiame banke taip:

2.2.1. ____________________________ Lt (75 proc. visos subsidijos dydžio) per 10 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo daliniam mokėjimui gauti pateikimo;

2.2.2. likusias, pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas _______________________________________  

                                                                                                                    (suma žodžiais)

Lt per 5 darbo dienas, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbų atlikimo aktą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis;

2.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti informaciją, reikalingą darbo vietai steigti.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Darbo biržai nustačius, kad lėšos, skirtos darbo vietai steigti, naudojamos ne pagal paskirtį, subsidijos gavėjas privalo šias lėšas grąžinti darbo biržai per jos nustatytą terminą.

5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Visus juridinius veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu ir darbo vietų steigimu, atlieka šios Sutarties Šalys.

7. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

10. Paraiška subsidijai darbo vietų steigimui gauti kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

 

Darbo birža

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Subsidijos gavėjas

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

22 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 02 07

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

Nr. _______________

 

_________________

(data)

_________________

(vieta)

________________________________________________________________________  teritorinė darbo

(darbo biržos pavadinimas)

birža (toliau – darbo birža), atstovaujama _________________________________________________________ ,

                                                                                                                                                                                        (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ____________________________________________________________________________ , ir

(atstovavimo pagrindas)

___________________________________________________________________________________________  

(įmonės / viešosios įstaigos pavadinimas)

(toliau – paramos gavėjas), atstovaujama_________________________________________________________ ,

                                                                                                                                                                                 (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio pagal _____________________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 ir 31 straipsniais ir Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto _________________________________________  įgyvendinimas.

                                                                                                                                                                    (projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Paramos gavėjas įsipareigoja:

 

1.1. įsteigti __________________________________________  darbo vietas iki 20 __ m. ________ _d.;

                                                                                    (skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija)

 

1.2. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos pasiūlytus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis visam darbo laikui, išskyrus atvejus, kai įdarbinami asmenys, kuriems darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai nustato sutrumpintą arba ne visą darbo laiką;

1.3. į įsteigtą subsidijuojant darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nurodytą atlyginimą;

1.4. įdarbinus darbo biržos pasiūlytą asmenį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti darbo biržą. Į atsilaisvinusią darbo vietą per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priimti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį paraiškoje subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, nes joje toks asmuo neregistruotas, kvalifikacinius reikalavimus tikslinti ir per 10 darbo dienų nuo paramos gavėjo ir darbo biržos raštiško susitarimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

1.5. raštu per 10 darbo dienų informuoti darbo biržą, kai darbuotojas serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba yra išėjęs nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros iki 3 metų atostogų, ir per 30 darbo dienų nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos priimti į darbą pagal terminuotą darbo sutartį kitą teritorinės darbo biržos atsiųstą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

1.6. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 3 metus nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

1.7. skirti savų lėšų projektui įgyvendinti ________________________________________________  Lt;

                                                                                                                                                                                                            (suma žodžiais)

1.8. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal patvirtintą projekto sąmatą;

1.9. projektui įgyvendinti valstybės ir projekto vykdytojo lėšoms atidaryti specialiąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, iš kurios atsiskaitymai vykdomi, atliekant bankinius pavedimus, ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

1.10. prekių, paslaugų arba darbų pirkimus atlikti vadovaujantis:

1.10.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei paramos gavėjas yra perkančioji organizacija;

1.10.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija;

1.11. teikti darbo biržai Apraše nustatytos formos (Aprašo 23 priedas) veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 3 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie projekto įgyvendinimo eigą, paramos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

1.12. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

1.13. sudaryti sąlygas darbo biržai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje;

1.14. nedelsdamas informuoti darbo biržą ir projekto partnerius apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui;

1.15. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

1.16. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

1.17. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

1.18. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

1.19. be darbo biržos sutikimo:

1.19.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti ar kitaip neperleisti įsigyto turto pagal gautą subsidiją;

1.19.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų;

1.19.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant (pritaikant) darbo vietas.

2. Darbo birža įsipareigoja:

2.1. skirti paramos gavėjui ______________________________________________  Lt projektui vykdyti;

                                                                                                                                                             (suma žodžiais)

2.2. lėšas, nurodytas 2.1 papunktyje, pervesti į paramos gavėjo specialiąją sąskaitą, atidarytą nurodytame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke;

2.3. nagrinėti raštu pateiktus paramos gavėjo prašymus ir paklausimus, teikti metodinę pagalbą ir informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti;

2.4. siūlyti paramos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

2.5. organizuoti (pagal darbo biržos įgyvendinamas mokymo programas) paramos gavėjo prašymu asmenų, numatomų įdarbinti į įsteigtas darbo vietas, profesinį mokymą;

2.6. vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

3. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

4. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai:

5.1. visą nepanaudotą paramą iki 20__ m. gruodžio 10 d. į darbo biržos atsiskaitomąją sąskaitą;

5.2. per darbo biržos nustatytą terminą subsidijos lėšas, kurios panaudotos kitoms nei Aprašo 13 punkte nurodytoms išlaidoms padengti;

5.3. per darbo biržos nustatytą terminą, neįsteigęs visų Sutartyje numatytų darbo vietų, – subsidijos, kuri buvo numatyta šioms darbo vietoms įsteigti, dalį.

6. Subsidijos gavėjas darbo biržai per darbo biržos pretenzijoje nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų, privalo grąžinti:

6.1. visą pervestą subsidiją, atsiradus bent vienai iš šių nurodytų sąlygų:

6.1.1. jis raštu atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

6.1.2. pateiktose tarpinėse ataskaitose per 50 darbo dienų nepagrindžia, kodėl projekte numatyti darbai nevykdomi;

6.1.3. jis nepateikia darbo biržai šio Aprašo 131 punkte nurodytų draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.2. pervestą subsidiją arba jos dalį, kaip nurodyta Aprašo 157 punkte, kai:

6.2.1. panaikina įsteigtą darbo vietą, kaip tai apibrėžta Aprašo 3.4 papunktyje;

6.2.2. atsisako per 30 darbo dienų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos įdarbinti darbo biržos siunčiamus bedarbius, kurie atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

6.2.3. atsisako tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, nes joje toks asmuo neregistruotas;

6.2.4. atsisako per 10 darbo dienų nuo kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Apraše nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Apie tokių aplinkybių atsiradimą šios Sutarties Šalis privalo informuoti kitą Šalį raštu per 3 darbo dienas. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

10. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.

11. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

12. Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Projekto paraiška kartu su jos priedais yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Darbo birža

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Paramos gavėjas

(adresas, kodas, telefonas)

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

23 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Veiklos finansinės ataskaitos forma)

 

___________________________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjo pavadinimas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

_________________ darbo biržai

 

VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA

 

                                                 ____________________ Nr. _______________

                                                              (data)

                                        

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m. _____________________ mėnuo.

 

Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, Savarankiško užimtumo rėmimo (kas reikalinga, pabraukti) _____________ sutartis Nr. _____

                                           (data)

 

I. VEIKLOS DARBO VIETAI ĮSTEIGTI (PRITAIKYTI) VYKDYMAS

 

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti) įgyvendinta, kokie darbai, pirkimai atlikti bei kaip tai atitinka

___________________________________________________________________________________________

priemonės įgyvendinimo sąmatos eilutes)

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti planuotas išlaidas, faktines išlaidas ir gautą paramą*)

 

PRIDEDAMA:

1. Užpildyta Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos – finansinės atskaitomybės forma Nr. 2. (VUI projektų vykdytojams).

2. Išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos **

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

* Finansinė ataskaita pateikiama pagal projekto paraiškos 11 punktą „Projekto įgyvendinimo sąmata“.

** Rangovo (paslaugų ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, kelionių dokumentai ar kiti dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas) bei išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

24 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 02 07

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

(Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimo forma)

 

PROJEKTO TEIKĖJO, PARAIŠKOS IR JOS PRIEDŲ ATITIKTIES FORMALIEMS AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMAS

___________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo įmonės kodas ir adresas)

(data)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Paraiškoje prašoma skirti subsidiją šioms išlaidoms finansuoti (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 13 punktas):

 

 

1.1.

darbo priemonėms ir / ar techninės pagalbos priemonėms, būtinoms neįgaliųjų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti

 

 

1.2.

patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti

 

 

2.

Subsidija patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio

 

 

3.

Paraiškoje nurodytos išlaidos skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje (Aprašo 14.1 papunktis)

 

 

4.

Projekto teikėjas atitinka Aprašo 15 punkto reikalavimus:

 

 

4.1.

nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos

 

 

4.2.

neturi likviduojamos įmonės statuso

 

 

4.3.

neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

 

 

4.4.

neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai

 

 

4.5.

neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41, 41(1), 41(4), 41(13), 172 straipsnius

 

 

5.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose teritorijose

 

 

6.

Projekto teikėjas atitinka Aprašo 117 punkte nustatytas sąlygas:

 

 

6.1.

turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti

 

 

6.2.

yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

 

 

6.3.

yra įmonė ar viešoji įstaiga, kurioje mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės

 

 

7.

Prašoma parama neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Aprašo 5 punktas)

 

 

8.

Prašoma parama vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Aprašo 12 punktas)

 

 

9.

Projekto teikėjas numato savo lėšomis padengti ne mažiau kaip 35 procentus visų projekto išlaidų (Aprašo 118 punktas)

 

 

10.

Projekto teikėjas pateikė darbo biržai užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 18 priedas)

 

 

11.

Projekto teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu (Aprašo 119 punktas):

 

 

11.1.

dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti)

 

 

11.2.

dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais

 

 

11.3.

raštišką patvirtinimą, nurodantį, kokią dalį visų dalininkų sudaro valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės

 

 

11.4.

dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti (pritaikyti) poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos)

 

 

11.5.

už paskutinius finansinius metus atlikto audito ataskaitos ir išvadų apie įmonės veiklos tęstinumą (jei toks auditas buvo atliktas)

 

 

12.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 121 punktas):

 

 

12.1.

paraiškos sąmatoje įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos litais

 

 

12.2.

kiekviena sąmatos eilutė išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

 

12.3.

išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

 

Komisijos pirmininkas

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

nariai

_____________

(parašas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

_____________

(vardas ir pavardė)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

25 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 02 07

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

(Paraiškos kokybės vertinimo forma)

 

PARAIŠKOS KOKYBĖS VERTINIMAS

___________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo įmonės kodas ir adresas)

___________

(data)

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius*

Komisijos nario skirtas balų skaičius

 

1. Projekto atitiktis Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams:

50

 

 

1.1. Projektas teritorijos darbo rinkos poreikius:

– atitinka;

– neatitinka

 

5

0

 

 

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius, teritorinės darbo biržos:

– priskirtus papildomai remiamų bedarbių grupėms;

– nepriskirtus papildomai remiamų bedarbių grupėms

 

5

0

 

 

1.3. Numatoma įdarbinti bedarbių:

– nuo 1 iki 3;

– nuo 4 iki 5;

– daugiau nei 5

 

5

10

15

 

 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai įdarbinamiems bedarbiams:

– pagrįsti;

– nepagrįsti

 

5

0

 

 

1.5. Įdarbinamų bedarbių užimtumas įsteigtose darbo vietose visą darbo laiką arba neįgaliesiems leidžiamą nustatytą darbo laiką:

– pagrįstas;

– nepagrįstas

 

 

 

5

0

 

 

1.6. Projekto tęstinumas pasibaigus jo finansavimui:

– pagrįstas;

– nepagrįstas

 

5

0

 

 

1.7. Projektas vietos savivaldos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros prioritetus:

– atitinka;

– neatitinka

 

 

5

0

 

 

1.8. Projekto įgyvendinimą remia savivaldybė ir vietos bendruomenė:

– nėra raštiško pritarimo;

– pritaria raštu savivaldybė arba bendruomenė

 

 

0

5

 

 

2. Darbdavio dalis iš bendro projekto finansavimo:

– iki 35 proc.;

– 35–50 proc.;

– daugiau kaip 50 proc.

 

0

5

10

 

 

3. Steigiamos darbo vietos atlyginimas:

– 1–2 MMA;

– daugiau kaip 2 MMA

 

10

15

 

 

4. Prašoma valstybės paramos lėšų suma nuo leistinos subsidijos sumos vienai darbo vietai įsteigti (pritaikyti):

– 100 proc.;

– 100–75 proc.;

– 75–50 proc.;

– mažiau nei 50 proc.

 

 

0

5

10

15

 

 

5. Projekto veiklų ir projekto finansinis pagrindimas bei projekto teikėjo administravimo gebėjimai:

10

 

 

5.1. nurodytos veiklos (būtinos ir pakankamos darbo vietoms sukurti, susijusios tarpusavyje ir su planuojamais projekto rezultatais, aprašytos konkrečiai ir išsamiai, yra realios, optimalios bei nuoseklios):

– pagrįstos;

– nepagrįstos

 

 

 

 

2

0

 

5.2. darbo priemonių, įrengimų pasirinkimas bei patalpų remonto ir kitų darbų vykdymas:

– pagrįstas;

– nepagrįstas

 

4

0

 

5.3. projekto sąmata:

– pagrįsta;

– nepagrįsta

 

2

0

 

5.4. projekto teikėjo ir partnerių, jiems esant, gebėjimai įgyvendinti projekte numatytas veiklas (tinkamos profesinės žinios, organizaciniai gebėjimai ir patirtis versle bei įgyvendinant projektus):

– tinkami;

– netinkami

 

 

 

 

2

0

 

Paraiškos kokybės bendras įvertinimas

100

 

 

* Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, komisijos nario skirtas balų skaičius kiekvienoje vertinimo kriterijų eilutėje skaičiuojamas maksimalų balų skaičių toje eilutėje dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš darbo vietų, atitinkančių tos eilutės vertinimo kriterijų, skaičiaus.

 

Komisijos narys

 

 

_______________

 

_________________________

(data)

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

26 priedas

 

GALUTINIO PARAIŠKŲ ĮVERTINIMO METODIKA

 

1. NETEKO GALIOS:

2014 03 31 įsakymu Nr. A1-172 (nuo 2014 04 02)

(TAR, 2014, Nr. 2014-03940)

 

2. NETEKO GALIOS:

2014 03 31 įsakymu Nr. A1-172 (nuo 2014 04 02)

(TAR, 2014, Nr. 2014-03940)

3.

KEISTA:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

 

Galutinis paraiškos įvertinimas balais.

Galutinis paraiškos įvertinimas balais apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

S = Sb + K+L, kur:

 

S – galutinis paraiškos įvertinimas balais;

Sb – komisijos skirti balai vertinamai paraiškai;

K – balai skiriami, jeigu projektą ketinama įgyvendinti Vyriausybės pripažintoje probleminėje teritorijoje pagal Vyriausybės nustatytus probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus**:

K = 10, kai projektą ketinama įgyvendinti Vyriausybės pripažintoje probleminėje teritorijoje;

K = 0, kai projektą ketinama įgyvendinti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepatenkančioje į probleminių teritorijų sąrašą.

L – balai skiriami projektams, kuriuos vykdant ketinama įdarbinti mažiausiai paklausių profesijų tikslinių teritorijų bedarbius**:

L = 10, jeigu įgyvendinant projektą ketinama įdarbinti mažiausiai paklausių profesijų tikslinių teritorijų bedarbius;

L = 0, jeigu įgyvendinant projektą ketinama įdarbinti kitus bedarbius.

** Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, K ir L dėmenų balai skaičiuojami maksimalią balų sumą dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš K ir L dėmenyse nurodytas sąlygas atitinkančių darbo vietų skaičiaus.“

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

27 priedas

 

NETEKO GALIOS:

2014 02 04 įsakymu Nr. A1-61 (nuo 2014 02 07)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01185)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

28 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Prašymo dėl kelionės ir (ar) kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo pagal bedarbių teritorinį judumą forma)

 

___________________________________________________________________________________________

 (vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________________________

 (asmens nurodyta gyvenamoji vieta)

 

______________

       darbo biržai

 

PRAŠYMAS

DĖL KELIONĖS IR APGYVENDINIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PAGAL BEDARBIŲ TERITORINĮ JUDUMĄ

 

200___ m.                                      d.

                                        

(vieta)

 

Nuo 20___m.____________mėn. _____ d. dirbu pagal darbo sutartį _____________________________

___________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos ar kitos organizacinės struktūros pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________________________

(darbovietės adresas (nurodoma tuo atveju, jei įmonės buveinės adresas nesutampa su asmens darbo vietos adresu)

 

Į darbovietę ir atgal vykstu šiuo maršrutu ___________________________________________________

                                                                                            (nurodyti kelionės maršrutą)

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti: kiekvieną darbo dieną, kartą per darbo savaitę, kita)

Prašau kompensuoti ___________________________________________________________________

                                                 (nurodyti kompensacijos rūšį: kelionės išlaidos, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos)

________________ už 20 ____ m. ______________________________________________________  mėn.

Kompensaciją (-as) prašau pervesti į asmeninę sąskaitą Nr. __________________, esančią

___________________________________________________________________________________  banke.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo sutarties kopija (pridedama teikiant prašymą pirmą kartą), _____ lapų;

2. Apgyvendinimo išlaidas pateisinantys dokumentai (nurodyti):

2.2. __________________________________________________________________ , _________ lapų;

2.3. __________________________________________________________________ , _________ lapų;

3. Pažyma apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas už 20___ m. _________ _________ mėn., ___________ lapų.

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su bedarbių teritorinio judumo priemonėje numatytų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarka esu supažindintas.

 

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

29 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 18

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma)

___________________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________

 (adresas)

 

____________________

darbo biržai

 

PAŽYMA

APIE PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ IR DIRBTAS DARBO DIENAS

 

Už 200___ m.                                 d.

                                        

(sudarymo vieta)

 

Pažymime, kad _______________________________________________________________________

(darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas)

dirba _______________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas;

___________________________________________________________________________________________

darbovietės adresas nurodomas tuo atveju, jei įmonės buveinės adresas nesutampa su asmens darbo vietos adresu)

___________________________________________________________________________________________

nuo 20___ m. _________________ ____ d. pagal darbo sutartį Nr. _________,,

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti: penkių, šešių darbo dienų savaitę, pagal suminę darbo laiko apskaitą)

20___ m. _______________________________ mėn. dirbo _____ darbo dienas, nedirbo dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nuo ______________ iki _____________, darbo sutartis nutraukta nuo ___________________.

Už 20___ m. ___________________________ mėn. priskaičiuota darbo užmokesčio

_________________________________________________________________________________________  Lt

(suma žodžiais)

 

PRIDEDAMA:

1. Įmonės vadovo įsakymo dėl suminės darbo laiko apskaitos kopija (darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą), _________ lapų.

 

__________________ A. V.

(vadovo parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

30 priedas

 

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Prašymo dėl subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

_____________ darbo biržos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS INDIVIDUALIAI VEIKLAI PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ SKYRIMO

 

                                        

(data)

                                        

(vieta)

 

Nuo 20___m. ______________ mėn._____ d. pradedu (tęsiu) individualią veiklą pagal verslo liudijimą (kas reikalinga, pabraukti).

Prašau skirti man subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą šioms išlaidoms iš dalies padengti (pažymėti)

□ sumokėto pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą;

□ valstybinio socialinio draudimo įmokoms, privalomoms asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms padengti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

 

Skirtą subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą prašau pervesti į mano asmeninę sąskaitą

Nr. ___________, esančią _____________________________________________________________________

(kredito įstaigos pavadinimas)

banko kodas ________________________________________________________________________________ .

 

PRIDEDAMA (pažymėti):

□ verslo liudijimo su žymomis apie pratęsimą kopija, ________ lapas;

□ dokumentų, patvirtinančių pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą sumokėjimą, kopijos, _____________ lapai;

□ dokumentų, patvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, kopijos, __________ lapai.

 

PASTABA. Kartu su prašymu pateikti išvardytų dokumentų originalus.

 

Mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su subsidijos individuliai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo ir mokėjimo tvarka esu supažindintas (-a).

 

_____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

_____________

(parašas)

A. V.

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

31 priedas

 

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

(Prašymo dėl pakartotino subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

_____________ darbo biržos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS INDIVIDUALIAI VEIKLAI PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ PAKARTOTINO SKYRIMO

 

                                        

(data)

                                        

(vieta)

 

20___m. ______________ mėn._____ d. man paskutinį kartą buvo skirta subsidija už individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Prašau pakartotinai skirti subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą šioms išlaidoms iš dalies padengti (pažymėti)

□ sumokėto pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą;

valstybinio socialinio draudimo įmokoms, privalomoms asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms padengti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

 

Subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą prašau pervesti į mano asmeninę sąskaitą

Nr.__________________, esančią ________________________________________________________

(kredito įstaigos pavadinimas)

banko kodas ___________________.

 

PRIDEDAMA (pažymėti):

□ verslo liudijimo kopija, ________lapas;

□ dokumentų, patvirtinančių pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą sumokėjimą, kopijos, _____________ lapai;

□ dokumentų, patvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, kopijos, __________ lapai.

 

PASTABA. Kartu su prašymu pateikti išvardytų dokumentų originalus.

 

Mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su subsidijos individuliai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo ir mokėjimo tvarka esu supažindintas (-a).

 

_____________

(vardas ir pavardė)

_____________

(parašas)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

32 priedas

 

KEISTA:

1. 2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

2. 2010 09 27 įsakymu Nr. A1-442 (nuo 2010 10 01)

(Žin., 2010, Nr. 115-5897)

 

(Prašymo dėl subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą pratęsimo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

_____________ darbo biržos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS INDIVIDUALIAI VEIKLAI PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ MOKĖJIMO PRATĘSIMO

 

                                        

(data)

                                        

(vieta)

 

20 __ m. _____________ mėn. ___ d. pradėjus individualią veiklą pagal verslo liudijimą man buvo skirta subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą _________________________________________ mėnesių laikotarpiui.

                                                                                    (nurodyti skaičiais ir žodžiu)

 

Prašau pratęsti subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokėjimą šioms išlaidoms iš dalies padengti:

□ sumokėto pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą;

□ valstybinio socialinio draudimo įmokoms, privalomoms asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą, išlaidoms padengti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

iki __________________________________________________________________________  mėnesių.

 

Subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą prašau pervesti į mano asmeninę sąskaitą

Nr. ________________, esančią _________________________________________________________

(kredito įstaigos pavadinimas)

banko kodas ___________________.

 

PRIDEDAMA(pažymėti):

□ verslo liudijimo su žymomis apie pratęsimą kopija, ________ lapas;

□ dokumentų, patvirtinančių pajamų mokesčio už verslo liudijimo įsigijimą sumokėjimą, kopijos, _____________ lapai;

□ dokumentų, patvirtinančių valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimą, kopijos, __________ lapai.

 

PASTABA. Kartu su prašymu pateikti išvardytų dokumentų originalus.

 

Mano pateikti duomenys yra teisingi.

Su subsidijos individuliai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo ir mokėjimo tvarka esu supažindintas (-a).

 

_____________

(vardas ir pavardė)

_____________

(parašas)

______________

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

33 priedas

 

KEISTA:

2010 07 15 įsakymu Nr. A1-341 (nuo 2010 07 18)

(Žin., 2010, Nr. 85-4471)

 

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ PER PASTARUOSIUS METUS

 

Eil. Nr.

Kriterijų sąrašas

....... m.

....... m.

....... m.

....... m.

....... m.

1.

Apyvartos sumažėjimas per pastaruosius metus (procentais)

 

 

 

 

 

2.

Darbų ar paslaugų apimčių sumažėjimas per pastaruosius metus (procentais)

 

 

 

 

 

3.

Darbuotojų pokytis per pastaruosius metus (asmenų skaičiaus padidėjimas žymimas + vnt., sumažėjimas – vnt.)

 

 

 

 

 

4.

Vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio

pokytis per pastaruosius metus (padidėjimas žymimas + proc. ar sumažėjimas – proc.)

 

 

 

 

 

5.

Debitoriniai įsipareigojimai iki praėjusių metų pabaigos ir pasiūlymo pateikimo dienos (suma);

X

X

X

 

 

 

iš jų pradelsti

 

 

 

 

 

6.

Kreditoriniai įsipareigojimai iki praėjusių metų pabaigos ir pasiūlymo pateikimo dienos (suma);

X

X

X

 

 

 

iš jų pradelsti

 

 

 

 

 

 

Aš,_________________________________________________________________________________ ,

(pasiūlymo teikėjo vadovo vardas, pavardė)

patvirtinu, kad šiame ir kituose dokumentuose, kurie pateikiami kartu su pasiūlymu, pateikta informacija yra teisinga.

 

_____________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

______________