Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/122320

Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KURO OBJEKTŲ IR NAFTOS PRODUKTŲ APSKAITOS PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO

 

2009 m. rugpjūčio 7 d. Nr. VA-56

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) 21 straipsnio 9 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti tinkamą kuro objektų, kuro talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių ir naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir suslėgtų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, apskaitos žurnalų registravimą:

KEISTA (preambulė):

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

1. Tvirtinu Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo įregistruotų kuro objektų, talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių ir apskaitos žurnalų neprivaloma perregistruoti.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1997 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 1 „Dėl naftos produktų apskaitos jais prekiaujančiose įmonėse tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 4-66).

 

VIRŠININKAS                                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56

 

KURO OBJEKTŲ IR NAFTOS PRODUKTŲ APSKAITOS PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naftos produktų, biokuro, bioalyvos, kitų degiųjų skystų produktų (toliau – naftos produktai) ir suslėgtų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams (toliau – SGD), apskaitos žurnalų (toliau – apskaitos žurnalas), kuro objektų, kuro talpyklų, terminalų (sandėlių), degalinių/pildymo vietų ir degalų priėmimo, išdavimo sumuojamųjų skaitiklių (įskaitant įvadinio SGD skaitiklio ir SGD išdavimo kolonėlės skaitiklių) bei kitų kuro kiekio matavimo priemonių registravimo, numerių suteikimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau – AVMI) tvarką ir tokių kuro kiekio matavimo priemonių paruošimo plombuoti reikalavimus.

2.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) nuostatomis.

3.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

kuro objekto eksploatuotojas – tai ūkio subjektas, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, eksploatuojantis nuosavus, patikėjimo teise, nuomos ar panaudos pagrindais valdomus kuro objektus,

kuro objekto savininkas – tai ūkio subjektas, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kuro objektas (talpykla),

degalų išdavimo sumuojamasis skaitiklis – tai degalų išdavimo (priėmimo) sumuojamasis skaitiklis, įvadinis SGD skaitiklis ir SGD išdavimo kolonėlės skaitiklis.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117 (Žin., 2010, Nr. 155-7916), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI

 

4.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Kuro objekto eksploatuotojas (savininkas) ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą Prašymą (Taisyklių 8 priedas) ir Taisyklių atitinkamuose skyriuose nurodytus papildomus dokumentus turi pateikti AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kuro objektas, teritoriniam skyriui tokiais atvejais:

4.1. prieš pradedant eksploatuoti naują kuro objektą;

4.2. įregistruotame kuro objekte sumontavus naujas kuro talpyklas, papildomus degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius ar kitas kuro kiekio matavimo priemones;

4.3. prieš pradedant naftos produktus laikyti tose įregistruoto kuro objekto talpyklose, kurios, išduodant Kuro objekto, kuro talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių ir apskaitos žurnalų įregistravimo pažymą (Taisyklių 1 priedas, toliau – Pažyma), nebuvo naudojamos arba buvo naudojamos kitiems produktams laikyti;

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

4.4. nustojus eksploatuoti kuro objektą ar kuro talpyklas;

4.5. kitais šiame punkte nenurodytais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus AVMI turi būti registruojami kuro objektai, apskaitos žurnalai, degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės.

5. Prašymas ir Taisyklių atitinkamuose skyriuose nurodyti papildomi dokumentai gali būti pateikti ir elektroniniu paštu arba faksu, tačiau prašymo ir su juo pateiktų dokumentų originalai turi būti išsiųsti paštu arba tiesiogiai pristatyti AVMI iki prašymo nagrinėjimo AVMI termino pabaigos.

6.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Pateikęs Prašymą įregistruoti degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, kitas kuro kiekio matavimo priemones, kuro objekto eksploatuotojas turi parengti tokių skaitiklių ar kitų kuro kiekio matavimo priemonių plombavimo vietas pagal pateiktą plombavimo schemą (korpuse, kituose plombavimo schemose numatytų plombavimo vietų tvirtinimo elementuose turi būti paliktos kiaurymės plombų tvirtinimo vielai įverti ir pan.), suderintą su Valstybine metrologijos tarnyba.

 

III. BENDRIEJI PRAŠYMO PILDYMO REIKALAVIMAI

 

7. Prašyme turi būti nurodyta:

7.1. prašymą pateikusio asmens pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, jeigu asmuo yra ūkininkas – ūkininko ūkio identifikacinis numeris;

7.2. apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kuriai teikiamas prašymas;

7.3. prašymą pateikusio asmens buveinės adresas (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

7.4. prašymo pateikimo tikslas (pažymėti ir (arba) nurodyti);

7.5. kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašas.

8.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Kai teikiamas Prašymas papildyti Pažymą naujais duomenimis, prašyme nurodomi tik tikslinami duomenys.

Prašymas turi būti pasirašytas kuro objekto eksploatuotojo (savininko) ar jo įgalioto asmens.

 

IV. PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI KURO OBJEKTĄ/TALPYKLAS, PAPILDYTI PAŽYMĄ NAUJAIS DUOMENIMIS PILDYMO REIKALAVIMAI IR KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

9. Prašymo dalyje „Kuro objekto duomenys“ turi būti nurodyta:

9.1. kuro objekto pavadinimas, adresas, numeris (jei suteiktas);

9.2. kuro objekto valdymo pagrindai (ar kuro objektas valdomas pagal kuro objekto eksploatuotojo nuosavybės teisę, ar nuomos, panaudos, subnuomos sutarčių pagrindais, nurodant tų sutarčių numerius, pasirašymo ir galiojimo datas);

9.3. kai kuro objektas nepriklauso kuro objekto eksploatuotojui nuosavybės teise, nurodomas kuro objekto savininko pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, ūkininko ūkio identifikacinis numeris;

9.4. kai Prašymą pateikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo, nurodomas jo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, įgaliojimo data, telefono numeris.

10. Prašymo dalyje „Kuro talpyklų duomenys“ turi būti nurodyta:

10.1. numeris schemoje;

10.2. tūris (litrais arba kubiniais metrais);

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

10.3. paskirties kodas pagal Kuro talpyklų paskirties kodų klasifikatorių (Taisyklių 5 priedas);

10.4. tipo kodas pagal Kuro talpyklų tipų kodų klasifikatorių (Taisyklių 6 priedas);

10.5. numatomų laikyti (laikomų) naftos produktų kodai pagal Naftos produktų ir bioproduktų rūšių (markių) kodų klasifikatorių (Taisyklių 4 priedas);

10.6. esančio naftos produktų likučio tūris (litrais arba kubiniais metrais).

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

11. Prašymo dalyje „Specializuotų kasos aparatų pavadinimai ir unikalūs numeriai“ nurodomi specializuotų kasos aparatų (sujungtų su degalų išdavimo kolonėlėmis) pavadinimai ir unikalūs numeriai.

12. Kartu su Prašymu kuro objekto eksploatuotojas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti:

12.1. atitinkamą kuro objekto eksploatuotojo įgaliojimo (įsakymo) originalą arba tokio įgaliojimo (įsakymo) kopiją, patvirtintą kuro objekto eksploatuotojo (jeigu Prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ar registruoto žurnalo tęsinį AVMI pateikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

12.2. Pažymą (kai kuro objektas išregistruojamas arba kai į Pažymą reikia įrašyti papildomus duomenis);

12.3. kuro objekto nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų arba kuro objekto nuomos, panaudos ar subnuomos sutarčių (kai kuro objektas nėra kuro objekto eksploatuotojo nuosavybė) kopijas, patvirtintas kuro objekto eksploatuotojo (vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu;

12.4. kuro objekto technologinių schemų kopijas, patvirtintas kuro objekto eksploatuotojo arba jo įgalioto asmens. (Vietoj kuro objektų technologinių schemų gali būti pateiktas kuro objekto, kuriame yra kuro talpyklos ir degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės, planas, vietovės plano dalis ar kitoks dokumentas (tai gali būti kuro objekto eksploatuotojo ar jo įgalioto asmens nubraižyta ir patvirtinta schema), iš kurio būtų galima nustatyti kiekvienos kuro talpyklos ir kiekvieno degalų išdavimo sumuojamojo skaitiklio ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės buvimo vietą bei sujungimo būdą. Pateiktoje schemoje turi būti nurodomas kiekvienos kuro talpyklos ir kiekvieno sumuojamojo skaitiklio ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės eksploatuotojo suteiktas numeris technologinėje schemoje ir AVMI numeris (jei toks jau buvo suteiktas), atstumas iki artimiausio statinio, kelio ar kito schemoje nurodyto stacionaraus objekto ir objekto adresas, savininko arba jo įgalioto asmens pavadinimas (vardas, pavardė), duomenų surašymo schemoje data. Kai teisės aktų nustatyta tvarka naftos produktų pardavimo ar jų pilstymo paslauga teikiama per degalų išdavimo kolonėles ir (ar) degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, tai technologinėje schemoje turi būti nurodyta, iš kurių kuro talpyklų naftos produktai tiekiami į šias kolonėles ir (ar) degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius);

12.5. metrologinės patikros dokumentų patvirtintas kopijas, kai pagal reikalavimus kuro objekto kuro talpyklos privalo būti metrologiškai patikrintos (teikiama tik įregistruojant kuro objektą). Jei metrologinės patikros dokumentai, registruojant kuro objektą, negali būti pateikti, jie turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kuro objekto įregistravimo. Nepateikus šių dokumentų, kuro objektas turi būti išregistruotas.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

V. PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI DEGALŲ IŠDAVIMO SUMUOJAMUOSIUS SKAITIKLIUS/KITAS KURO KIEKIO MATAVIMO PRIEMONES PILDYMO REIKALAVIMAI IR KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

13.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Kai prašoma įregistruoti degalų išdavimo (priėmimo) sumuojamuosius skaitiklius, kitas kuro kiekio matavimo priemones (kurias pagal Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 (Žin., 2011, Nr. 14-637; toliau – Kuro apskaitos taisyklės), privaloma registruoti), Taisyklių IV skyriuje „Prašymo įregistruoti kuro objektą/talpyklas, papildyti pažymą naujais duomenimis pildymo reikalavimai ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai“ nustatyta tvarka turi būti užpildytos Prašymo dalys „Kuro objekto duomenys“, „Kuro talpyklų duomenys“ ir „Degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių/kitų kuro kiekio matavimo priemonių (kurias privaloma registruoti) duomenys“. Pastarojoje dalyje turi būti nurodyta degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių tipai, jų kiekis, numeris schemoje (suteiktas kuro objekto eksploatuotojo).

14. Kartu su Prašymu objekto eksploatuotojas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti:

14.1. Taisyklių 12.1 punkte nurodytą dokumentą (jei Prašymą pateikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);

14.2. metrologinės patikros dokumentų patvirtintas kopijas, kai pagal teisės aktų reikalavimus degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai/kitos kuro kiekio matavimo priemonės metrologiškai patikrintos;

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

14.3. Taisyklių 12.4 punkte nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti.

 

VI. PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI APSKAITOS ŽURNALUS PILDYMO REIKALAVIMAI IR KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

15. Kai prašoma įregistruoti apskaitos žurnalus, Taisyklių IV skyriuje „Prašymo įregistruoti kuro objektą/talpyklas, papildyti pažymą naujais duomenimis pildymo reikalavimai ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai“ nustatyta tvarka turi būti užpildytos Prašymo dalys „Kuro objekto duomenys“ ir „Apskaitos žurnalų duomenys“.

16. Prašymo dalyje „Apskaitos žurnalų duomenys“ nurodomas apskaitos žurnalų pavyzdinės formos kodas pagal Apskaitos žurnalų kodų klasifikatorių (Taisyklių 2 priedas) ir registruojamų žurnalų skaičius.

17. Kartu su Prašymu įregistruoti apskaitos žurnalus kuro objekto eksploatuotojas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti:

17.1. Taisyklių 12.1 punkte nurodytą dokumentą (jei Prašymą pateikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);

17.2. parengtus registruoti atitinkamus apskaitos žurnalus. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti, susiūti, o paskutiniame žurnalo lape turi pasirašyti kuro objekto eksploatuotojas (savininkas) ar jo įgaliotas asmuo.

Tais atvejais, kai apskaitos žurnalai pildomi kompiuteriu, AVMI registruoti pateikiami atspausdinti to žurnalo pirmo ir vidurinio lapo, kuriame įrašomi operacijų kuro objekte (talpykloje) duomenys, pavyzdžiai. Jei kuro objekte esanti kuro talpykla nenaudojama, tai registruojamo žurnalo skirtinguose lapuose nurodomi kiekvienoje kuro talpykloje esančių neišpilamų naftos produktų likučiai.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

VII. APSKAITOS ŽURNALŲ TĘSINIO ĮREGISTRAVIMO REIKALAVIMAI IR PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

18. Baigus pildyti apskaitos žurnalus ir norint įregistruoti apskaitos žurnalų tęsinį, kuro objekto eksploatuotojas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti:

18.1. Taisyklių 12.1 punkte nurodytą dokumentą (jei žurnalo tęsinį pateikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

18.2. užpildytus apskaitos žurnalus arba baigiamų pildyti apskaitos žurnalų paskutinio užpildyto lapo, ir lapo kuriame įrašytas AVMI suteiktas apskaitos žurnalo numeris, kopiją;

18.3. Taisyklių 17.2 punkte nustatyta tvarka parengtus registruoti atitinkamų apskaitos žurnalų tęsinius.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

VIII. PRAŠYMO IŠREGISTRUOTI KURO OBJEKTĄ/TALPYKLAS, DEGALŲ IŠDAVIMO SUMUOJAMUOSIUS SKAITIKLIUS/KITAS KURO KIEKIO MATAVIMO PRIEMONES PILDYMO REIKALAVIMAI IR KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

19. Išregistruojant kuro objektą, talpyklas, degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, kitas kuro kiekio matavimo priemones, Taisyklių IV skyriuje „Prašymo įregistruoti kuro objektą/talpyklas, papildyti pažymą naujais duomenimis pildymo reikalavimai ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai“ nustatyta tvarka pildomos „Kuro objekto duomenys“ ir atitinkamai „Kuro talpyklų duomenys“ ir (ar) „Degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių/kitų kuro kiekio matavimo priemonių (kuriuos privaloma registruoti) duomenys“, bei „Išregistravimo priežastys“ Prašymo dalys.

20. Kartu su Prašymu kuro objekto eksploatuotojas ar jo įgaliotas asmuo AVMI turi pateikti Taisyklių 12.1 ir 12.2 punkte nurodytus dokumentus.

 

IX. PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS APSKRIČIŲ VALSTYBINĖSE MOKESČIŲ INSPEKCIJOSE IR KURO OBJEKTŲ, NAFTOS PRODUKTŲ APSKAITOS PRIEMONIŲ ĮREGISTRAVIMAS BEI IŠREGISTRAVIMAS

 

21. AVMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo ir su jais pateiktų dokumentų gavimo dienos privalo apžiūrėti kuro objektą ar degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, kitas kuro kiekio matavimo priemones (išskyrus Taisyklių 22 punkte nurodytą atvejį) ir:

21.1. patikrinti, ar kuro talpyklų ir degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių bei degalų įpylimo kolonėlių ir kitų įrengimų išdėstymas atitinka to kuro objekto technologinę schemą;

21.2. patikrinti, ar degalinėje sumontuotas specializuotas kasos aparatas atitinka to aparato techniniame pase nurodytą unikalų numerį;

21.3. nustatyti, prireikus išmatuoti, kuro talpyklose, kituose kuro objekto įrenginiuose esančių skystų kuro produktų kiekius;

21.4. patikrinti, ar pateikti registravimui apskaitos žurnalai ir jų kiekis atitinka Kuro apskaitos taisyklėse nustatytus reikalavimus;

21.5. įregistruoti (išregistruoti) kuro objektą, kuro talpyklas, apskaitos žurnalus, degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius ir (ar) kitas kuro kiekio matavimo priemones Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos informacinės sistemos duomenų bazėje (toliau – IMIS). Talpyklų sekcijoms, kuriose kuro objekto eksploatuotojas planuoja laikyti skirtingus produktus, IMIS turi būti suteikti atskiri kuro talpyklų numeriai;

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

21.6. kuro objekto technologinėje schemoje įrašyti kuro objektui, kuro talpykloms, degalų išdavimo sumuojamiesiems skaitikliams ir (ar) kitoms kuro kiekio matavimo priemonėms suteiktus numerius (arba atitinkamai iš šios schemos juos išbraukti);

21.7. patikrinti degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių rodmenis ir teisės aktų nustatyta tvarka AVMI plombomis užplombuoti skaitiklius, jeigu yra būtinybė ir kitas kuro kiekio matavimo priemones, sklendes ar kitas kuro talpyklų uždarymo vietas;

21.8. teisės aktų nustatyta tvarka surašyti plombavimo aktus;

21.9. pagal Taisyklių 24, 25 punktų reikalavimus užpildyti Pažymą. Kuro objekto, kuro talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių, apskaitos žurnalų išregistravimo atveju Taisyklių 1 A priede (Kuro objekte esančių kuro talpyklų duomenys) ir Taisyklių 1 B priede (Kuro objekte esančių degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių ir kitų kuro kiekio matavimo priemonių duomenys) turi būti įrašyta registravimo pabaigos data, o Taisyklių 1 C priede (Kuro objekte pildomų apskaitos žurnalų duomenys) – apskaitos žurnalo pildymo pabaigos data.

22. Jeigu registruojant (išregistruojant) kuro objektą pateikiami visi privalomi dokumentai ir nekyla jokių neaiškumų, arba jei nereikia nustatyti naftos produktų likučių ar plombuoti sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių, tai prieš kuro objektų ar apskaitos žurnalų (jų tęsinio) įregistravimą kuro objekto apžiūrėti vietoje neprivaloma.

23. Kuro objekto numeris sudaromas iš šešių skaitmenų: pirmieji du skaitmenys savivaldybės, kurioje yra kuro objektas, dviženklis kodas pagal Taisyklių 3 priedą; trečiasis, ketvirtasis, penktasis ir šeštasis skaitmenys – kuro objekto registravimo IMIS keturženklis numeris, pvz., 01 0001.

Kuro talpyklos numeris sudaromas iš devynių skaitmenų: pirmieji šeši skaitmenys – kuro objekto numeris; septintasis, aštuntasis ir devintasis skaitmenys – tai unikalus triženklis numeris, suteikiamas kiekvienai kuro objekte esančiai kuro talpyklai, pvz., 01 0001 002. Talpyklų (taip pat ir kilnojamųjų talpyklų) grupei suteikiamas vienas numeris, Pažymoje nurodant bendrą tokių talpyklų tūrį.

Degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių numeriai sudaromi iš devynių skaitmenų: pirmieji šeši skaitmenys – kuro objekto numeris, septintasis, aštuntasis ir devintasis skaitmenys – tai unikalus triženklis numeris, suteikiamas kiekvienam kuro objekte esančiam degalų išdavimo sumuojamajam skaitikliui, pvz., 01 0001 600.

Apskaitos žurnalo numeris sudaromas iš septynių skaitmenų: pirmieji du skaitmenys – savivaldybės, kurioje yra kuro objektas, kuriame pildomas registruojamas apskaitos žurnalas, dviženklis kodas (Taisyklių 3 priedas); penkiaženklis apskaitos žurnalo įregistravimo IMIS įrašo eilės numeris, pvz., 01 00011. Registruojant apskaitos žurnalo tęsinį suteikiamas naujas numeris.

24. Kiekvienam kuro objektui dviem egzemplioriais turi būti užpildyta Pažyma, Kuro objekte esančių kuro talpyklų duomenys (Taisyklių 1 A priedas) ir Kuro objekte pildomų apskaitos žurnalų duomenys (Taisyklių 1 C priedas). Pažymoje duomenys įrašomi pagal Taisyklių 2–7 prieduose pateiktus klasifikatorius.

Jeigu registruojamas degalų išdavimo sumuojamasis skaitiklis, kitos kuro kiekio matavimo priemonės, tai papildomai dviem egzemplioriais užpildomi Kuro objekte esančių degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių ir kitų kuro kiekio matavimo priemonių duomenys (Taisyklių 1 B priedas).

25. Pažymą pasirašo Prašymą pateikęs kuro objekto eksploatuotojas ar jo įgaliotas asmuo ir Pažymą išdavęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas). Vienas Pažymos egzempliorius paliekamas AVMI, kitas išduodamas kuro objekto eksploatuotojui ar jo įgaliotam asmeniui.

26. IMIS duomenų bazėje kaupiami tokie kuro objekto duomenys:

26.1. kuro objektui suteiktas numeris;

26.2. kuro objekto pavadinimas ir adresas;

26.3. kuro objekto eksploatuotojo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

26.4. kuro talpykloms suteikti numeriai;

26.5. degalų sumuojamiesiems skaitikliams, kitoms kuro kiekio matavimo priemonėms suteikti numeriai;

26.6. kuro objektą registravusio darbuotojo vardas ir pavardė;

26.7. kuro objekto įregistravimo data;

26.8. kiti duomenys.

27. IMIS duomenų bazėje kaupiami tokie apskaitos žurnalo registravimo duomenys:

27.1. kuro objekto eksploatuotojo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

27.2. kuro objektui, kuriame pildomas apskaitos žurnalas, AVMI suteiktas numeris;

27.3. apskaitos žurnalo pavadinimas;

27.4. ankstesnio apskaitos žurnalo AVMI suteiktas numeris;

27.5. apskaitos žurnalą įregistravusio darbuotojo vardas, pavardė ir įregistravimo data;

27.6. kiti duomenys.

28.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Apskaitos žurnalą įregistravęs AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį bei gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, apskaitos žurnalo tituliniame lape turi įrašyti apskaitos žurnalui AVMI suteiktą numerį, paskutiniame lape įrašyti žurnalo lapų skaičių (skaičiais ir žodžiais), nurodyti savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, pasirašyti ir patvirtinti antspaudu.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų rūšių kodų klasifikatoriuje (Taisyklių 4 priedas) naftos produktų ir SGD kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą pateikti pagal 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 861/2010, iš dalies keičiantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L, 284, 2010).

30. Taisyklėmis turi vadovautis AVMI padaliniai, kuro objektų eksploatuotojai ir pagal teisės aktų reikalavimus privalantys AVMI įregistruoti kuro objektus, degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius, kitas kuro kiekio matavimo priemones bei apskaitos žurnalus.

31. Už duomenų, nurodytų Prašymuose ir ataskaitose, teisingumą atsako jų pateikėjai.

32.

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

Patikrinimo metu nustačius, kad kuro objektas neegzistuoja (yra išmontuotas), jis gali būti išregistruotas be atskiro to kuro objekto eksploatuotojo prašymo.

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

1 priedas

 

KURO OBJEKTO, KURO TALPYKLŲ, DEGALŲ IŠDAVIMO SUMUOJAMŲJŲ SKAITIKLIŲ, KITŲ KURO KIEKIO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR APSKAITOS ŽURNALŲ ĮREGISTRAVIMO PAŽYMA

 

_______________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos _______________________________  teritorinis

skyrius

 

Kuro objekto pavadinimas______________________________________________________________________ ,

Adresas__________________________________________________ ,telefonas __________________________

 

Kuro objekto savininkas

______________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas/vardas, pavardė)

 

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris__________________________________________________ ,

adresas_______________________________________________ , telefono numeris ________________,

licencijos numeris __________, išdavimo data _____________, galioja iki _________________________

licencijos numeris __________, išdavimo data _____________, galioja iki _________________________

 

Kuro objekto eksploatuotojas

______________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas/vardas, pavardė)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris__________________________________________________ ,

adresas_______________________________________________________________________________ ,

telefono numeris__________________________________________ , fakso numeris ________________,

nuomos, panaudos ar kitos valdymo sutarties numeris_________________________________________ ,

sutartis galioja nuo __________ iki __________,

licencijos numeris __________, išdavimo data _____________, galioja iki _________________________

licencijos numeris __________, išdavimo data _____________, galioja iki _________________________

 

 

PRIDEDAMA:

1. Kuro objekte esančių _____ (nurodyti vienetų skaičių) kuro talpyklų duomenų lentelė (nurodyti lapų skaičių);

2. Kuro objekte esančių _____ (nurodyti vienetų skaičių) degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kiekio matavimo priemonių duomenų lentelė _____ (nurodyti lapų skaičių);

3. Kuro objekte pildomų apskaitos ____ (nurodyti vienetų skaičių) žurnalų duomenys _____ (nurodyti lapų skaičių).

 

Duomenis pateikė

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

Duomenis įregistravo

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Registravimo data __________                        Anuliavimo data ___________

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

1A priedas

 

Kuro objekte ___________________ numeris __________________ esančių kuro talpyklų duomenys

(pavadinimas)                (AVMI suteiktas numeris)

 

Kuro talpyklos numeris (registruojant suteikia AVMI)

Kuro talpyklos numeris schemoje

Skystų kuro produktų kodas

Tūris

(litrais)

Paskirties kodas

Tipas

Kalibravimo data

Duomenis pateikęs asmuo

Įregistravimo AVMI data

Kuro talpyklą įregistravęs asmuo

Įrašo anuliavimo data

Įrašą anuliavęs asmuo

 

 

 

 

 

 

 

vardas, pavardė

parašas

 

vardas, pavardė

parašas

 

vardas, pavardė

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

1B priedas

 

Kuro objekte __________ numeris _______________ esančių degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių

(pavadinimas)            (AVMI suteiktas numeris)

ir kitų kuro kiekio matavimo priemonių duomenys

 

Numeris (registruojant suteikia AVMI)

AVMI suteiktas ankstesnis numeris

Numeris schemoje (suteikia eksploatuotojas)

Skaitiklio rodmenys registravimo metu

Duomenis pateikęs asmuo

Įregistravimo data

Įregistravęs asmuo

Įrašo pabaigos data

Įrašą anuliavęs asmuo

 

 

 

 

vardas, pavardė

parašas

 

vardas, pavardė

parašas

 

vardas, pavardė

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

1C priedas

 

Kuro objekte ______________ numeris ___________________ pildomų apskaitos žurnalų duomenys

(pavadinimas)                    (AVMI suteiktas numeris)

 

Apskaitos žurnalo numeris (registruojant suteikia AVMI)

Ankstesnis apskaitos žurnalo numeris

Apskaitos žurnalo pavadinimas

Apskaitos žurnalo pavyzdinės formos kodas

Apskaitos žurnalo pildymo pabaigos data

Duomenis pateikęs asmuo

Apskaitos žurnalo įregistravimo data

Apskaitos žurnalą įregistravęs asmuo

 

 

 

 

 

vardas, pavardė

parašas

 

vardas, pavardė

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

2 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 06 17

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

APSKAITOS ŽURNALŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Pavadinimas

Teisės aktas, patvirtinęs žurnalo formą

01

Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 (Žin., 2011, Nr. 14-637; toliau – Apskaitos taisyklės), 1 priedas

03

Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduotų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas

Apskaitos taisyklių 3 priedas

04

Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų, tiesiogiai pristatomų gavėjui, apskaitos žurnalas

Apskaitos taisyklių 4 priedas

05

Degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalas

Apskaitos taisyklių 5 priedas

09

Iš specialaus akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlio parduotų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų apskaitos žurnalas

Apskaitos taisyklių 2 priedas

10

Nuo akcizų atleistų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių išpilstymo į buitinius dujų balionus apskaitos žurnalas

Asmenų, tiekiančių/naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22 (Žin., 2004, Nr. 32-1044; 2011, Nr. 47-2258), 3 priedas

19

Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose“ (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2010, Nr. 58-2872)

22

Gamtinių dujų (SGD), skirtų autotransporto priemonėms, pardavimo degalinėje/pildymo vietoje apskaitos žurnalas

Apskaitos taisyklių 6 priedas

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

3 priedas

 

SAVIVALDYBIŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Eilės Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

Eilės Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

1.

Akmenės r. sav.

32

31.

Palangos m. sav.

25

2.

Alytaus m. sav.

11

32.

Panevėžio m. sav.

27

3.

Alytaus r. sav.

33

33.

Panevėžio r. sav.

66

4.

Anykščių r. sav.

34

34.

Pasvalio r. sav.

67

5.

Birštono sav.

12

35.

Plungės r. sav.

68

6.

Biržų r. sav.

36

36.

Prienų r. sav.

69

7.

Druskininkų sav.

15

37.

Radviliškio r. sav.

71

8.

Elektrėnų sav.

42

38.

Raseinių r. sav.

72

9.

Ignalinos r. sav.

45

39.

Rietavo sav.

74

10.

Jonavos r. sav.

46

40.

Rokiškio r. sav.

73

11.

Joniškio r. sav.

47

41.

Skuodo r. sav.

75

12.

Jurbarko r. sav.

94

42.

Šakių r. sav.

84

13.

Kaišiadorių r. sav.

49

43.

Šalčininkų r. sav.

85

14.

Kalvarijos sav.

48

44.

Šiaulių m. sav.

29

15.

Kauno m. sav.

19

45.

Šiaulių r. sav.

91

16.

Kauno r. sav.

52

46.

Šilalės r. sav.

87

17.

Kazlų Rūdos sav.

58

47.

Šilutės r. sav.

88

18.

Kėdainių r. sav.

53

48.

Širvintų r. sav.

89

19.

Kelmės r. sav.

54

49.

Švenčionių r. sav.

86

20.

Klaipėdos m. sav.

21

50.

Tauragės r. sav.

77

21.

Klaipėdos r. sav.

55

51.

Telšių r. sav.

78

22.

Kretingos r. sav.

56

52.

Trakų r. sav.

79

23.

Kupiškio r. sav.

57

53.

Ukmergės r. sav.

81

24.

Lazdijų r. sav.

59

54.

Utenos r. sav.

82

25.

Marijampolės sav.

18

55.

Varėnos r. sav.

38

26.

Mažeikių r. sav.

61

56.

Vilkaviškio r. sav.

39

27.

Molėtų r. sav.

62

57.

Vilniaus m. sav.

13

28.

Neringos sav.

23

58.

Vilniaus r. sav.

41

29.

Pagėgių sav.

63

59.

Visagino sav.

30

30.

Pakruojo r. sav.

65

60.

Zarasų r. sav.

43

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

4 priedas

 

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ RŪŠIŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Naftos produktų kodai

Naftos produktų ir bioproduktų rūšis (markė)

Naftos produktų ir bioproduktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą

1

2

3

1

Benzinai (variklių benzinas, jo pakaitalai ir priedai)

10

Bioetiltretbutileteris (ETBE) ir kiti benzino priedai bei produktai, tinkami naudoti benzino gamyboje

2909 19 10; 2909 19 90; 3811 11 10; 3811 11 90

11

Aviacinis benzinas (AVB)

2710 11 31

13

92 (93) – variklių benzinas, kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l

2710 11 41

14

95 – variklių benzinas, kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l

2710 11 45

15

98 – variklių benzinas, kuriame Pb kiekis ne didesnis kaipis kaip 0,013 g/l

2710 11 49

16

Kitos lengvosios alyvos

2710 11 90

17

92 (93) – variklių benzinas, kuriame etanolio ne mažiau kaip 5 proc. ir kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l

2710 11 41

18

95 – variklių benzinas, kuriame etanolio ne mažiau kaip 5 proc. ir kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l

2710 11 45

19

92 (93) – variklių benzinas, pagamintas su bioetiltretbutileteriu (toliau – ETBE)

2710 11 41

20

95 – variklių benzinas, pagamintas su ETBE

2710 11 45

25

98 E15 variklių benzinas

2710 11 49

26

98 E25 variklių benzinas

2710 11 49

28

Bioetanolis E85

3824 90 97

29

Dehidratuotas denatūruotas etilo alkoholis (toliau – DEA), skirtas sumaišyti su benzinu

2207 20 00

2

Žibalas, jo pakaitalai ir priedai

21

Reaktyviniai degalai, ligroininiai reaktyviniai degalai (JET-1)

2710 11 70; 2710 19 21

22

Žibalas, kitos vidutiniosios alyvos (ŽIB)

2710 19 25; 2710 19 29

3

Gazoliai, jų pakaitalai ir priedai

31

D – dyzelinas, kuriame riebalų rūgščių monoalkilesterių (toliau – RRME) yra ne mažiau kaip 5 proc., arba arktinis dyzelinas, kuriame nėra RRME

2710 19 41

32

ŠŽK – šildymo skirtas žymėtas kuras

2710 19 41; 2710 19 45; 2710 19 49

33

Biodyzelinas – dyzelino mišinys su 30 proc. ir daugiau RRME

3824 90 91; 3824 90 97

34

Kiti gazoliai

2710 19 41; 2710 19 45; 2710 19 49

35

Dyzelino priedai ir produktai, tinkami naudoti dyzelino gamyboje

3811 19 00; ex3811 90 00

36

KSKM – skystasis kuras (mazutai), neatitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų

2710 19 61; 2710 19 63; 2710 19 65; 2710 19 69; 2710 99 00

37

ŽDŽŪ – žymėtas dyzelinas, skirtas naudoti žemės ūkyje ir žuvininkystėje

2710 19 41

38

RRME – riebalų rūgščių monoalkilesteriai

3824 90 91

4

Skystasis kuras (mazutai)

41

SKM – skystasis kuras (mazutai), atitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus

2710 19 61; 2710 19 63; 2710 19 65; 2710 19 69

42

M100 – mazutas M100

2710 19 99; 2710 91 00; 2710 99 00

5

Tepalinės alyvos

51

Tepalinės alyvos, skirtos sumaišyti

2710 19 99

52

Variklių alyvos ir alyvos, skirtos kitiems tikslams

2710 19 81; 2710 19 83; 2710 19 85; 2710 19 87; 2710 19 91; 2710 19 93; 2710 19 99; 2710 91 00; 2710 99 00

53

Tepalinių alyvų priedai

3811 21 00 0; 3811 29 00 0

54

Techninis aliejus

3824 90 97; 1518 00 31; 1514 11 10; 1514 19 10; 1518 00 39

6

Žalia nafta, gamtiniai dujų kondensatai

61

Žalia nafta, gamtiniai dujų kondensatai

2709 00 10; 2709 00 90

7

Skalūnų alyva

71

Tirpikliai (benzolas, toluolas, ksilolas ir kt.), kiti skalūnų alyvos produktai

2707 10 10; 2707 10 90;

2707 20 10; 2707 20 90;

2707 30 10; 2707 30 90;

2707 50 10; 2707 50 90;

2707 99 11; 2707 99 11;

2707 99 19

72

Orimulsija

2714 90 00

8

Suskystintos dujos

81

SDAT – suskystintos naftos dujos, skirtos autotransporto priemonėms

2711 12 11; 2711 12 94; 2711 12 97; 2711 13 91; 2711 13 97; 2711 19 00

82

Suslėgtos gamtinės dujos

82 2711 11 00; 2711 21 00

83

SNDB – suskystintos naftos dujos, skirtos buitinėms reikmėms ar šilumos energijai gaminti

2711 12 11; 2711 12 94; 2711 12 97; 2711 13 91; 2711 13 97; 2711 14 00; 2711 19 00

84

SNDT – suskystintos naftos dujos, skirtos kitoms reikmėms (nenaudojamos kaip variklių degalai, buitinėms reikmėms ar šilumos energijai gaminti)

2711 12 11; 2711 12 94; 2711 12 97; 2711 13 91; 2711 13 97; 2711 14; 2711 19

9

Energetiniai produktai, kiti nei 1–8 skyriuose nurodyti naftos produktai

90

Vaitspiritas ir kiti specialieji benzinai

2710 11 11 0; 2710 11 15 0; 2710 11 21 0; 2710 11 25 0

91

Kiti skystieji energiniai produktai

2709 00;

2712–2715 00 00; 3403; 3817 00; 2901; 2902

92

Metanolis

2905 11 00

99

Nepasirinkta/nenustatyta

 

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

5 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 06 17

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

KURO TALPYKLŲ PASKIRTIES KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Talpyklų paskirtis

DID

Kuro talpyklos, iš kurių vykdoma didmeninė naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų prekyba

DEG

Kuro talpyklos degalinėse, iš kurių per degalinės kolonėles įpilami degalai

DIG

Kuro talpyklos degalinėse, kurios nesujungtos su degalinės kolonėlėmis

SAR

Kuro talpyklos, iš kurių neprekiaujama, bet teikiama tik naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų saugojimo paslauga

PIL

Kuro talpyklos, iš kurių neprekiaujama, bet teikiama naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų saugojimo bei jų pilstymo paslauga

BUN

Kuro talpyklos, esančios laivuose ir naudojamos laivų kurui, skirtam laivų bunkeravimui laikyti

OVK

Kuro talpyklos, kuriose laikomas orlaivių variklių kuras orlaivių atsargoms

SAU

Kuro talpyklos, kuriose naftos produktai, bioproduktai ar kiti degieji skysti produktai laikomi tik savo reikmėms

SAN

Kilnojamosios talpyklos arba autocisternos su naftos produktais, bioproduktais ar kitais degiaisiais skystais produktais, laikomos patalpoje arba teritorijoje

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

6 priedas

 

KEISTA:

2011 06 01 įsakymu Nr. VA-75 (nuo 2011 06 17)

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

KURO TALPYKLŲ TIPŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Kuro talpyklos tipas

11

Stacionari požeminė kuro talpykla

12

Stacionari antžeminė kuro talpykla

13

Stacionari požeminė suskystintų dujų talpykla

14

Stacionari antžeminė suskystintų dujų talpykla

15

Kita stacionari suskystintų dujų talpykla

19

Kita stacionari kuro talpykla

21

Konteinerio talpykla

22

Autocisterna

23

Vagonas-kuro cisterna

24

Laivo kuro talpykla, skirta bunkeruojamiems naftos produktams laikyti

25

Kilnojamoji kuro talpykla (kilnojamųjų kuro talpyklų grupė)

26

Laivo kuro talpykla, skirta naudotiniems naftos produktams, kuriems taikomos akcizų lengvatos, laikyti

29

Kita mobilioji kuro talpykla (rezervuaras)

31

Požeminė technologiškai susietų kuro talpyklų grupė

32

Antžeminė technologiškai susietų kuro talpyklų grupė

33

Antžeminė technologiškai susietų suskystintų dujų talpyklų grupė

34

Kita technologiškai susietų suskystintų dujų talpyklų grupė

35

Dujovežis

39

Kita technologiškai susietų kuro talpyklų grupė

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

7 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 06 17

(Žin., 2011, Nr. 73-3537)

 

KURO OBJEKTŲ TIPŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Pavadinimas

01

Kuro talpyklų grupė arba sandėlis

02

Kuro talpykla

03

Degalinė

04

Laivas, turintis kuro talpyklas, skirtas naftos produktams, bioproduktams ar kitiems degiesiems skystiems produktams gabenti bei laikyti

05

Kuro bazė (naftos bazė)

06

Kilnojamųjų talpyklų laikymo patalpos

07

Gamtinių dujų, naudojamų variklių degalams, degalinė/pildymo vieta

08

Kita (autocisterna, dujovežis, mobilioji talpykla ar jų grupė, esanti vienu adresu)

______________

 

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos

priemonių registravimo taisyklių

8 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas/vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

 

ūkininko ūkio identifikacinis numeris (jei suteiktas)_________________________________________________ ,

buveinės/gyvenamosios vietos adresas___________________________________________________________ ,

telefono numeris _________________________, fakso numeris_______________________________________ ,

elektroninio pašto adresas_____________________________________________________________________ .

 

____________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

PRAŠYMAS

20 ___ m. ________________ d.

 

(Dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau 1

 

£ įregistruoti kuro objektą,

£ įregistruoti kuro talpyklas,

£ papildyti Kuro objekto, kuro talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių ir apskaitos žurnalų įregistravimo pažymą naujais duomenimis,

£ įregistruoti degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius/kitas kuro kiekio matavimo priemones,

£ įregistruoti apskaitos žurnalus,

£ išregistruoti kuro objektą,

£ išregistruoti kuro talpyklas,

£ išregistruoti kuro degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius/kitas kuro kiekio matavimo priemones,

£ kita_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti)

Kuro objekto duomenys:

 

pavadinimas_________________________________________________________________________________ ,

adresas____________________________________________________________________________________ ,

numeris____________________________________________________________________________________ .

(nurodyti registruojant kuro objektą AVMI suteiktą numerį, jeigu objektas jau įregistruotas)

 

Valdymo pagrindai _________________________________________________________________________

(nurodyti, ar kuro objektas valdomas pagal pareiškėjo nuosavybės teisę ar

________________________________________________________________________________________ .

nuomos, panaudos, subnuomos sutarčių pagrindais, nurodant tų sutarčių numerius, pasirašymo ir galiojimo datas)

 

Savininko2 pavadinimas/vardas, pavardė________________________________________________________ ,

savininko identifikacinis numeris______________________________________________________________ ,

ūkininko ūkio identifikacinis numeris (jei suteiktas)_______________________________________________ .

 

Eksploatuotojo įgalioto asmens3 pavadinimas/vardas, pavardė______________________________________ ,

įgalioto asmens mokesčių mokėtojo kodas_____________________________________________________ ,

įgaliojimo data _____________________, telefono numeris________________________________________ .

 

Kuro talpyklų duomenys:

 

Numeris schemoje

Tūris (litrais)

Paskirties kodas 4

Tipas5

Naftos produktų kodas 6

Šiuo metu esančio likučio tūris (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių/kitų kuro kiekio matavimo priemonių (kuriuos privaloma registruoti) duomenys:

 

Tipas

Kiekis

Numeris schemoje (suteiktas eksploatuotojo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išregistravimo priežastys (pildoma, kai prašoma išregistruoti kuro objektą/talpyklas, degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius/kitas kuro kiekio matavimo priemones) _______________________________________________

________________________________________________________________________________________ .

 

Specializuotų kasos aparatų pavadinimai ir unikalūs numeriai _______________________________

___________________________________________________________________________________________ .

 

Apskaitos žurnalų duomenys:

 

Pavyzdinės formos kodas7

Žurnalų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija teisinga

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Pastabos:

Pildoma 2 egzemplioriais, vienas egzempliorius grąžinamas pateikėjui.

1 Pažymėti ir pildyti tai, kas reikalinga.

2 Pildyti, kai kuro objektas nėra valdomas pareiškėjo nuosavybės teise.

3 Pildyti, jeigu pareiškėjas veikia kaip įgaliotas asmuo.

4 Įrašyti kodą pagal Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56, (toliau – Kuro objektų registravimo taisyklės) 5 priedą.

5 Įrašyti kodą pagal Kuro objektų registravimo taisyklių 6 priedą.

6 Įrašyti kodą pagal Kuro objektų registravimo taisyklių 4 priedą.

7 Įrašyti kodą pagal Kuro objektų registravimo taisyklių 2 priedą.

______________