Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/16812

Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) ARBA APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 28 d. Nr. V-20

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 3-99) 2 punktą:

1. Tvirtinu Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. laisvės atėmimo vietų direktoriams:

2.1.1. parengti ir patvirtinti tiriamosios medžiagos pristatymo į toksikologijos laboratoriją taisykles ir nustatyti patalpas laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymui;

2.1.2. užtikrinti, kad jų vadovaujamose įstaigose būtų išmokytas reikalingas pareigūnų skaičius nustatyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

2.2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro direktoriui organizuoti pareigūnų mokymus nustatyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų.

3. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2008 m. vasario 1 d.

 

DIREKTORIUS                                                                                                            SAULIUS VITKŪNAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą

Vilija Blinkevičiūtė

2008-01-28

______________

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus

2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-20

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) ARBA APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų (toliau – apsvaigimas) nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų (toliau – suimtieji (nuteistieji)) neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nustatymą ir įforminimą.

2. Šis aprašas taikomas visose Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietose kontroliuojant ir nustatant, ar suimtieji (nuteistieji) nevartojo alkoholio arba kitų psichiką veikiančių medžiagų.

3. Kontroliuoti ir nustatyti, ar suimtieji (nuteistieji) nevartojo alkoholio arba kitų psichiką veikiančių medžiagų, turi teisę laisvės atėmimo vietų pareigūnai, išklausę neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo kursus ir gavę pažymėjimus (toliau – pareigūnai).

 

II. NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMAS LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE

 

4. Suimtųjų (nuteistųjų) neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymą sudaro:

4.1. neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo požymių nustatymas ir bendras asmens būklės vertinimas;

4.2. tikrinimas alkoholio kiekio matuokliu (esant įtarimui, kad suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį);

4.3. tiriamosios medžiagos paėmimas;

4.4. tiriamosios medžiagos ištyrimas greita tyrimo priemone (esant įtarimui, kad suimtasis (nuteistasis) yra apsvaigęs);

4.5. tiriamosios medžiagos siuntimas į Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Toksikologijos laboratoriją (toliau – toksikologijos laboratorija) ir tyrimo išvados gavimas;

4.6. Laisvės atėmimo vietoje laikomo asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo akto (toliau – aktas) 1 priedas) surašymas.

5. Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymas turi būti atliekamas iš karto įtarus, kad suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas.

6. Pareigūnas gali įtarti, kad suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį arba kitas psichiką veikiančias medžiagas esant tokiems požymiams:

6.1. iš burnos sklinda alkoholio kvapas;

6.2. neadekvati elgsena;

6.3. nerišli kalba;

6.4. nekoordinuoti judesiai.

7. Suimtojo (nuteistojo) neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nustatomas laisvės atėmimo vietos direktoriaus įsakymu nustatytose patalpose.

8. Pareigūnas žodžiu suimtajam (nuteistajam) paaiškina nesutikimo, kad būtų nustatomas jo neblaivumas (girtumas) arba apsvaigimas, teisinius padarinius ir pasirašo akte.

9. Jei po supažindinimo su nesutikimo teisiniais padariniais suimtasis (nuteistasis) nesutinka, kad būtų nustatomas jo neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas, ir pasirašo akte, pripažįstama, kad jis vartojo alkoholį arba kitas psichiką veikiančias medžiagas.

10. Pareigūnas, vertindamas bendrą asmens būklę (odą, gleivines, elgseną, eiseną, stovėseną, pirštų virpėjimą, nuotaiką, judesių tikslumą, dėmesio koncentravimą, kvapą), užpildo akto 1–8 punktus.

11. Jei dėl suimtojo (nuteistojo) būklės (dėl sužalojimų ar kitų priežasčių) neįmanoma įvertinti bendros asmens būklės, pareigūnas nedelsdamas turi kviesti laisvės atėmimo vietos medicinos specialistus arba organizuoti suimtojo (nuteistojo) konvojavimą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

12. Pareigūnas, įvertinęs bendrą asmens būklę ir esant bent vienam neblaivumo (girtumo) požymiui, alkoholio kiekio matuokliu (specialiąja technine priemone, kuriai metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka), patikrina, ar suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį. Alkoholio kiekio matuoklio duomenys (promilėmis, nurodant du skaičius po kablelio) įrašomi į aktą.

13. Jei suimtasis (nuteistasis) nesutinka būti tikrinamas alkoholio kiekio matuokliu arba nesutinka su alkoholio kiekio matuoklio duomenimis, paimama suimtojo (nuteistojo) tiriamoji medžiaga ir siunčiama į toksikologijos laboratoriją ištyrimui.

14. Pareigūnas, įvertinęs bendrą asmens būklę ir esant bent vienam apsvaigimo požymiui, paima suimtojo (nuteistojo) tiriamosios medžiagos ir ištiria greita tyrimo priemone (testu). Greitos tyrimo priemonės (testo) rezultatai įrašomi į aktą.

15. Jei suimtasis (nuteistasis) nesutinka su greitos tyrimo priemonės rezultatais, tiriamoji medžiaga siunčiama į toksikologijos laboratoriją ištyrimui.

 

III. TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PAĖMIMAS IR SIUNTIMAS Į TOKSIKOLOGIJOS LABORATORIJĄ

 

16. Šio aprašo nustatyta tvarka tiriamosios medžiagos toksikologijos laboratorijoje tyrimams atlikti paimama šlapimo.

17. Tiriamosios medžiagos paėmimas alkoholio kiekiui nustatyti:

17.1. Šlapimo imama ne mažiau kaip 50 ml į indelį be priedų.

17.2. Indelis su šlapimu turi būti užantspauduojamas. Ant jo etiketės turi būti nurodytas suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, tikslus šlapimo paėmimo laikas: data, laikas minučių tikslumu.

17.3. Užantspauduotas indelis dedamas į voką, kuris užklijuojamas ir pažymimas laisvės atėmimo vietos spaudu taip, kad voko nebūtų galima atidaryti nepažeidus spaudo. Ant voko užrašomas suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė.

17.4. Siųsdamas tiriamąją medžiagą į toksikologijos laboratoriją, pareigūnas užpildo du Tiriamosios medžiagos siuntimo (toliau – siuntimas) 2 priedas) egzempliorius, kurių vienas su tiriamąja medžiaga siunčiamas į toksikologijos laboratoriją, o kitas, pristačius tiriamąją medžiagą į toksikologijos laboratoriją ir pasirašius atsakingam toksikologijos laboratorijos darbuotojui, pridedamas prie akto.

17.5. Siuntime turi būti įrašyta tiriamosios medžiagos išsiuntimo į toksikologijos laboratoriją data, laikas. Tiriamosios medžiagos išsiuntimo ir pristatymo į toksikologijos laboratoriją data, laikas užrašomas ir akte.

17.6. Tiriamąją medžiagą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jos paėmimo į toksikologijos laboratoriją savo transportu pristato Siunčiančioji įstaiga. Tiriamosios medžiagos pristatymo j toksikologijos laboratoriją taisykles patvirtina laisvės atėmimo vietos direktorius.

18. Tiriamosios medžiagos paėmimas psichiką veikiančių medžiagų (narkotinių priemonių, psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų) kiekiui nustatyti:

18.1. Paimami du tiriamosios medžiagos mėginiai – ne mažiau kaip po 50 ml, jei neaišku, kokių psichiką veikiančių medžiagų suimtasis (nuteistasis) vartojo – ne mažiau kaip po 100 ml. Tiriamoji medžiaga imama į du indelius be priedų.

18.2. Vienas tiriamosios medžiagos mėginys naudojamas tyrimui atlikti greita tyrimo priemone (testu), kitas – esant šio aprašo 15 punkte numatytam atvejui, siunčiamas ištyrimui į toksikologijos laboratoriją.

18.3. Tiriamoji medžiaga paimama ir pateikiama toksikologijos laboratorijai tokia pat tvarka kaip ir nustatant alkoholio kiekį.

 

IV. IŠVADOS FORMULAVIMAS

 

19. Jei suimtasis (nuteistasis) sutinka su alkoholio kiekio matuoklio duomenimis ar greitos tyrimo priemonės (testo) rezultatais, jis tai turi patvirtinti pasirašydamas akte. Tokiu atveju pagal alkoholio kiekio matuoklio duomenis arba greitos tyrimo priemonės rezultatus pareigūnas akto skiltyje „Išvada“ nurodo: Suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį/Suimtasis (nuteistasis) nevartojo alkoholio/Suimtasis (nuteistasis) vartojo psichiką veikiančias medžiagas/Suimtasis (nuteistasis) nevartojo psichiką veikiančių medžiagų.

20. Jei tiriamoji medžiaga buvo pateikta ištyrimui toksikologijos laboratorijai, gavus tyrimo išvadą:

20.1. akto skiltyje „Tyrimo rezultatas“ pareigūnas įrašo konkrečius laboratorinių tyrimų duomenis;

20.2. akto skiltyje „Išvada“ pareigūnas nurodo: Suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį/Suimtasis (nuteistasis) nevartojo alkoholio/Suimtasis (nuteistasis) vartojo psichiką veikiančias medžiagas/Suimtasis (nuteistasis) nevartojo psichiką veikiančių medžiagų.

21. Suimtasis (nuteistasis) pasirašytinai supažindinamas su laboratorinių tyrimų duomenimis ir išvada ir nurodo, ar sutinka/nesutinka su išvada.

22. Jeigu suimtasis (nuteistasis) atsisako pasirašyti, tai patvirtinama dviejų laisvės atėmimo vietos darbuotojų parašais.

23. Pareigūnas, nustatęs, kad suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, arba suimtajam (nuteistajam) nesutikus, kad būtų nustatomas jo neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas, teisės aktų nustatyta tvarka įformina įstatymuose nustatyto režimo pažeidimą.

 

V. NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO APSKAITA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

24. Kiekvienas neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nustatymo atvejis laisvės atėmimo vietoje apskaitomas specialiame žurnale. Žurnale įrašomas eilės numeris, suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, gimimo metai, pareigūno vardas ir pavardė, pareigos, neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nustatymo pradžios laikas minučių tikslumu, alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo laikas minučių tikslumu, tiriamosios medžiagos paėmimo, greitos tyrimo priemonės (testo) naudojimo laikas minučių tikslumu, tiriamosios medžiagos siuntimo į toksikologijos laboratoriją data ir laikas, išvada ir pareigūno parašas.

25. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas suimtojo ar nuteistojo asmens byloje, kitas – asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje).

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Jeigu suimtasis (nuteistasis) nesutinka su neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nustatymo procesu arba jo rezultatais ar išvada, jis turi teisę skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Laisvės atėmimo vietoje laikomo asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo akto forma)

 

_____________________________________________________________________________________

(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOJE LAIKOMO ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO AKTAS

 

200__-____-____ Nr. _________

____________________

(sudarymo vieta)

 

Suimtasis (nuteistasis)_________________________________________________________________

(pabraukti)                                        (vardas ir pavardė, gimimo data)

 

Suimtajam (nuteistajam) išaiškintos nesutikimo, kad būtų nustatomas jo neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas, teisiniai padariniai _________________.

(pareigūno parašas)

 

Suimtasis (nuteistasis)___________________________ , kad būtų nustatomas jo neblaivumas

(sutinka/nesutinka)

(girtumas) ar apsvaigimas.

 

Neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo

pradžia – ____________________________, pabaiga – ____________________________________________ .

(data, val., min.)                                                                           (data, val., min.)

 

1. Oda, gleivinės______________________________________________________________________

(odos paraudimas/pabalimas, seilėtekis, ašarojimas, slogavimas, prakaitavimas, čiaudėjimas, ar yra dūrio žymių)

___________________________________________________________________________________________

 

2. Eisena_____________________________________________________________________________

(eina tiesiai ar svyruoja, ar gali tiksliai atlikti posūkius, ar gali eiti tiesiai, nesvyruodamas „pėda po pėdos“)

 

3. Stovėsena_________________________________________________________________________

(stovi tiesiai ar svyruoja)

 

4. Judesių tikslumas___________________________________________________________________

(pakelti monetą, sudurti pirštus, pirštu pataikyti į nosies galą atsimerkus ir užsimerkus)

 

5. Pirštų virpėjimas____________________________________________________________________

(yra ištiestų rankų pirštų virpėjimas ar nėra)

___________________________________________________________________________________________

 

6. Elgsena, nuotaika___________________________________________________________________

(susijaudinęs, dirglus, agresyvus, euforiškas, kalbus, vangus, mieguistas, verksmingas )

___________________________________________________________________________________________

prašymai, argumentai__________________________________________________________________

 

7. Dėmesys__________________________________________________________________________

(Šultės testas, nurodyti sekundėmis)

 

8. Kvapas____________________________________________________________________________

(kvapas: nėra, silpnas, stiprus, juntamas iš tolo)

 

9. Alkoholio kiekio matuoklio ar greitos tyrimo priemonės (testo) panaudojimas__________________

(data, val., min.)

 

(Laisvės atėmimo vietoje laikomo asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo akto formos tęsinys)

 

Alkoholio kiekio matuoklio duomenys_____________________________________________________

 

Greitos tyrimo priemonės (testo) rezultatai_________________________________________________

 

10. Su alkoholio kiekio matuoklio duomenimis susipažinau ir_________________________________

(sutinku/nesutinku)

11. Su greitos tyrimo priemonės (testo) rezultatais susipažinau ir______________________________

(sutinku/nesutinku)

 

_____________________________________

(suimtojo (nuteistojo) parašas)

_____________________________________

(suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė)

_____________________________________

(data)

 

___________________________          __________                  ____________________

(pareigūno pareigų pavadinimas)            (data)                            (vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Jei suimtasis (nuteistasis), susipažinęs su alkoholio kiekio matuoklio duomenimis arba greitos tyrimo priemonės rezultatais, sutinka ir pasirašo, tiriamoji medžiaga (šlapimas) į toksikologijos laboratoriją nesiunčiama. Jei suimtasis (nuteistasis) nesutinka su alkoholio kiekio matuoklio duomenimis arba greitos tyrimo priemonės (testo) rezultatais ar nesutinka pasirašyti, tiriamoji medžiaga siunčiama į toksikologijos laboratoriją.

 

12. Tiriamosios medžiagos siuntimo Nr. ______________

 

13. Tiriamosios medžiagos išsiuntimo į toksikologijos laboratoriją laikas________________________

(data, val., min.)

 

14. Tiriamosios medžiagos pristatymo į toksikologijos laboratoriją laikas_______________________

(data, val., min.)

 

15. Iš toksikologijos laboratorijos gauta tyrimo išvada_______________________________________

(data, val., min.)

Tyrimo rezultatas______________________________________________________________________

(laboratorinių tyrimų duomenys)

___________________________________________________________________________________________

 

Išvada (tai, kas reikalinga, pabraukti):

 

Suimtasis (nuteistasis) vartojo alkoholį.

 

Suimtasis (nuteistasis) nevartojo alkoholio.

 

Suimtasis (nuteistasis) vartojo psichiką veikiančias medžiagas.

 

Suimtasis (nuteistasis) nevartojo psichiką veikiančių medžiagų.

 

___________________________________________________________________________________________

(papildomi paaiškinimai)

 

______________________             ______________                ____________________

(aktą užpildžiusio pareigūno                (parašas)                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Su išvada susipažinau ir __________________

(sutinku/nesutinku)

_____________________________________

(suimtojo (nuteistojo) parašas)

_____________________________________

(suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė)

_____________________________________

(data)

 

Suimtasis (nuteistasis) atsisakė pasirašyti /nesutinka, kad būtų nustatomas jo neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas:

 

1. __________________________________________________________________________________

(pareigūno pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

 

2. __________________________________________________________________________________

(pareigūno pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

______________

 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Tiriamosios medžiagos siuntimo forma)

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

______________________________________________

(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)

___________________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto

Toksikologijos laboratorijai

 

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS

 

200____-____-_____ Nr. ________

 

Suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, gimimo metai_______________________________________

(įrašyti didžiosiomis raidėmis)

 

Tyrimui pristatyta tiriamoji medžiaga – šlapimas, jo paėmimo laikas____________________________

(data, val., min.)

Alkoholio kiekio matuokliu nustatyta______________________________________________________

(įrašyti promiles)

 

Greita tyrimo priemone rasta____________________________________________________________

(įrašyti rastos medžiagos pavadinimą)

 

Tyrimo atlikimo priežastis_______________________________________________________________

(įrašyti priežastį)

 

Iki išsiuntimo tiriamoji medžiaga laikyta____________________________________________________

(šaldytuve, kambaryje, kt.)

 

__________________________        ____________                  ____________________

(tiriamąją medžiagą paėmusio             (parašas)                         (vardas ir pavardė)

pareigūno pareigų pavadinimas)

 

Tiriamoji medžiaga išsiųsta į toksikologijos laboratoriją________________________________

(data, val., min.)

__________________________        ____________                  ____________________

(įstaigos direktorius ar jo                     (parašas)                         (vardas ir pavardė)

įgaliotas asmuo)

 

Tiriamąją medžiagą į toksikologijos laboratoriją pristatė:

 

__________________________        ____________                  ____________________

(pareigų pavadinimas)                         (parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

Tiriamąją medžiagą toksikologijos laboratorijoje priėmė_____________________________________ :

                                                                                                                   (data, val., min.)

 

__________________________        ____________                  ____________________

(pareigų pavadinimas)                         (parašas)                         (vardas ir pavardė)

______________