Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/30860

Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) patvirtinimo)

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 03 03

(Žin., 2010, Nr. 25-1186)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ SUPAPRASTINTŲJŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ (VEIKIANČIOS AR NAUJAI ĮSTEIGTOS LABAI MAŽOS ĮMONĖS ARBA KAIMO GYVENTOJO INDIVIDUALIOJO VERSLO PLĖTRA) PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-338

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 6.1 ir 7.2.1 punktais, atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3), į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 482/2009 (OL 2009 L 145, p. 17), nuostatas ir siekdamas pateisinti teisėtus kaimo gyventojų ir kitų kaimo vietovėse komercinę veiklą vykdančių ar ketinančių vykdyti subjektų lūkesčius ir efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                                       KAZYS STARKEVIČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-338

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ SUPAPRASTINTOSIOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS (VEIKIANČIOS AR NAUJAI ĮSTEIGTOS LABAI MAŽOS ĮMONĖS ARBA KAIMO GYVENTOJO INDIVIDUALIOJO VERSLO PLĖTRA)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2011 04 22 įsakymu Nr. 3D-358 (nuo 2011 04 29)

(Žin., 2011, Nr. 49-2390)

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 108/2010 (OL 2010 L 36, p. 4), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5), Komisijos komunikatu „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ (OL 2009 C 16, p. 1), Komisijos komunikatu „Sąjungos laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis pakeitimas“ (OL 2011 C 6, p. 5), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839; 2009, Nr. 43-1667), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (toliau – Programa), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834) (toliau – Administravimo taisyklės), Valstybės pagalbos schema N 523/2009, patvirtinta 2009 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2009)9026 (OL 2009 C 321, p. 6), ir Valstybės pagalbos schema SA.32575 (2011/N), patvirtinta 2011 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2011)1263 (OL 2011 C 76, p. 5).

2. Taisyklės taikomos Programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinti, kai paramos prašoma veikiančios ar naujai įsteigtos pelno siekiančios labai mažos įmonės veiklai ir (arba) plėtrai arba kaimo gyventojo individualiojo ne žemės ūkio verslo, nesteigiant įmonės, plėtrai. Šios Taisyklės netaikomos, kai paramos pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ prašoma naujai pelno siekiančiai labai mažai įmonei steigti.

3.

KEISTA:

2011 04 22 įsakymu Nr. 3D-358 (nuo 2011 04 29)

(Žin., 2011, Nr. 49-2390)

 

Taisyklės taikomos pareiškėjams, pateikusiems paramos paraiškas iki 2010 m. spalio 3 d. ir kurių prašomos paramos suma yra ne didesnė kaip 260 000 Lt (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių litų).

 

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai apibrėžti Programoje, Administravimo taisyklėse.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

Projekto kontrolės laikotarpis – penkerių arba septynerių metų laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi projekte numatytų įsipareigojimų. Septynerių metų terminas taikomas tuo atveju, kai Projektų atrankos komisijos rekomendacijoje skirti paramą nurodoma, kad projektas turi būti įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse, kituose teisės aktuose.

 

III. PRIEMONĖS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

 

6. Priemonės bendrasis tikslas, specialieji ir veiklos tikslai apibrėžti Programoje.

7. Pagal Priemonę remiamos veiklos sritys:

7.1. pirmoji veiklos sritis – ne žemės ūkio veikla, įskaitant:

7.1.1. su žemės ūkiu nesusisijusių paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimą;

7.1.2. produktų, nepatenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą (toliau – Sutarties I priedas), nedidelės apimties gamybą. Parama teikiama produktų gamybai, kai galutinis gaminamas, numatytas gaminti produktas nepatenka į Sutarties I priedą. Tarpinis produktas, naudojamas kaip žaliava galutiniam, į Sutarties I priedą nepatenkančiam produktui gaminti, gali būti įtrauktas į Sutarties I priedą;

7.2. antroji veiklos sritis – tradicinių amatų puoselėjimo veikla, įskaitant:

7.2.1. vieno ar kelių tradicinių amatų plėtrą;

7.2.2. tradicinių amatų centrų plėtrą (pelno siekiančius projektus). Parama ne pelno siekiantiems (viešojo pobūdžio) projektams, pagal kuriuos steigiami tradicinių amatų centrai ir (arba) plėtojama jų veikla, teikiama pagal Programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

8. Pagal Priemonę remiamų veiklos rūšių sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede.

9. Pagal Priemonę neremiamų veiklos rūšių sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede.

 

IV. PARAMOS DYDIS

 

10. Pagal šias Taisykles pareiškėjui per vieną kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpį negali būti suteikta didesnė kaip 520 000 Lt (penkių šimtų dvidešimties tūkstančių litų) parama.

11. Finansuojama iki:

11.1. 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Taisyklių 11.2 punkte nurodytą atvejį;

11.2. 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto, teikiamo pagal antrąją veiklos sritį, išlaidų, tiesiogiai susijusių su tradicinių amatų kūrimu ir plėtra. Remiami tradiciniai amatai, kurie nurodyti Tradicinių amatų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-481 (Žin., 2008, Nr. 102-3936) (toliau – Tradicinių amatų aprašas), ir sertifikuoti vadovaujantis Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 (Žin., 2008, Nr. 66–2508) (toliau – Sertifikavimo taisyklės). Tradiciniams amatams, patenkantiems į neremiamų veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede, parama neskiriama. Tiesiogiai su tradicinių amatų veikla nesusijusios, projekte, teikiamame pagal antrąją veiklos sritį, numatytos išlaidos finansuojamos Taisyklių 11.1 punkte nustatyta tvarka. Kai paramos kreipiamasi naujai tradicinių amatų puoselėjimo veiklai pradėti, tačiau tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatą (-us) pareiškėjas pateikia ne su paramos paraiška, o įsipareigoja pristatyti vėliausiai su paskutiniuoju mokėjimo prašymu, Agentūra turi užtikrinti, kad iki paskutiniojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos pareiškėjui išmokėta paramos lėšų dalis sudarys ne daugiau kaip 65 proc. patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

11.3. bendrosios išlaidos finansuojamos Taisyklių 11.1 punkte nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į Taisyklių 11.2 punktą.

12. Didžiausia paramos suma vienam projektui:

12.1. iki 260 000 Lt (dviejų šimtų šešiasdešimt tūkstančių litų), kai paramos gavėjas yra veikianti ar naujai įsteigta labai maža įmonė;

12.2. iki 207 168 Lt (dviejų šimtų septynių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt aštuonių litų), kai paramos gavėjas yra kaimo gyventojas.

13. Parama pagal Priemonę turi būti skiriama atsižvelgiant į Taisyklių 11, 12, ir 16 punktuose nurodytas nuostatas ir nepažeidžiant:

13.1. de minimis pagalbos teikimo reikalavimų, taikomų vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). Bendra pagalbos suma, suteikta tai pačiai įmonei ar asmeniui, negali viršyti 690 560 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimties litų) per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus (išskyrus Taisyklių 13.2 punkte nurodytą atvejį);

13.2.

KEISTA:

2011 04 22 įsakymu Nr. 3D-358 (nuo 2011 04 29)

(Žin., 2011, Nr. 49-2390)

 

Komisijos komunikatų „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ ir „Sąjungos laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis pakeitimas“, taip pat Valstybės pagalbos schemos N 523/2009 ir Valstybės pagalbos schemos SA.32575 (2011/N) nuostatų, pagal kurias ekonominio sunkmečio laikotarpiu (2008 m. sausio 1–2011 m. gruodžio 31 d., sprendimą dėl paramos skyrimo priimant ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d.):

13.2.1. bendra nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagalbos gavėjo gautos de minimis pagalbos ir laikotarpiu nuo šios Taisyklių redakcijos įsigaliojimo dienos iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagal Taisykles teikiamos pagalbos suma kartu negali viršyti 1 726 400 Lt (vieno milijono septynių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių keturių šimtų litų);

13.2.2. vadovaujantis Taisyklėmis teikiama pagalba negali būti teikiama kartu su de minimis pagalba, skirta pagal reglamento (EB) Nr. 1998/2006 nuostatas toms pačioms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms finansuoti;

13.2.3. bendra pagalbos, skirtos pagal Komisijos komunikato „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ 4.2.2 punkto ir Komisijos komunikato „Sąjungos laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis pakeitimas“ 2.2 punkto nuostatas, suma ir pagal šių Taisyklių nuostatas ketinamos suteikti pagalbos suma negali viršyti 1 726 400 Lt (vieno milijono septynių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių keturių šimtų litų);

13.2.4. Taisyklių 13.2.1, 13.2.2 ir 13.2.3 punktų nuostatos netaikomos įmonėms ar asmenims, užsiimantiems apgyvendinimo paslaugų teikimu.

14. Didžiausia bendra pareiškėjo ir jo sutuoktinio gauta pagal Programos investicines priemones paramos suma turi atitikti Taisyklių 13 punkte nurodytus reikalavimus.

15. Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti kitose investicinėse Programos priemonėse. Pakartotinai investicinės paramos pagal šią ar kitas Programos priemones galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį EB lėšomis finansuojamą projektą:

15.1. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, išskyrus Taisyklių 15.2 punkte nurodytą atvejį;

15.2. pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ (toliau – PNŪ), pakartotinai paramos pagal Programos investicines priemones gali kreiptis tik jei iki paramos paraiškos pagal Programos investicinę priemonę pateikimo dienos įvykdė visas investicijas ir įsipareigojimus, susijusius su PNŪ, ir pateikė tai įrodančius dokumentus.

16. Jei pareiškėjas naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bei intensyvumas vienam projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos Taisyklių reikalavimus atitinkančios ir su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos po prašymo kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio pateikimo dienos.

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARAMOS GAVĖJAI

 

17. Paramos gali kreiptis:

17.1. veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus (toliau – labai maža įmonė);

17.2. kaimo gyventojas.

18. Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai.

19. Paramos paraiška išregistruojama ir (arba) projekto finansavimas nutraukiamas, jei:

19.1. paraišką pateikęs pareiškėjas, fizinis asmuo (kaimo gyventojas) mirė po paramos paraiškos pateikimo, tačiau prieš sprendimo skirti paramą priėmimą;

19.2. bet kuriame paramos paraiškos administravimo ar projekto priežiūros etape Agentūra gauna informaciją, kad paramos paraišką pateikusiam pareiškėjui, juridiniam asmeniui, kaip nurodyta Taisyklių 17.1 punkte, iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas.

20. Teisių ir pareigų, susijusių su parama, perėmimo atvejai:

20.1. paramos gavėjas (kaimo gyventojas), netekęs ilgalaikio profesinio darbingumo, gali savo teises ir pareigas, susijusias su parama, perleisti kitam asmeniui tik tuo atveju, jeigu pastarasis atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu;

20.2. jei paramos gavėjas (kaimo gyventojas) mirė, visas teises ir pareigas, susijusias su parama, gali perimti paveldėtojas, atitinkantis tinkamumo gauti paramą kriterijus teisių ir pareigų perėmimo metu.

 

VI. NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

21. Pareiškėjui parama neteikiama, jei:

21.1. pareiškėjas neatitinka Taisyklių V skyriuje nustatytų reikalavimų;

21.2. pareiškėjui, nurodytam Taisyklių 17.1 punkte, iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008 m. liepos 1 d. yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) (OL 2004 C 244, p. 2) 2.1 dalyje;

21.3. pareiškėjas paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose sąmoningai pateikė neteisingą informaciją;

21.4. pareiškėjas dėl subjektyvių priežasčių nevykdo ankstesnio projekto verslo plane užsibrėžtų tikslų ir priežiūros rodiklių. Tokiu atveju jis netenka teisės kreiptis paramos pagal investicines priemones iki tol, kol bus pašalinti veiklos trūkumai;

21.5. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

21.5.1. pareiškėjo, ketinusio gauti arba gavusio paramą iš Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (toliau – SAPARD), Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, EŽŪFKP, Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento, Europos žuvininkystės fondo, paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos;

21.5.2. paramos neskyrimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos;

21.5.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos, susijusios su parama. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos.

 

VII. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ KRITERIJAI

 

22. Tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijai, taikomi visiems pareiškėjams:

22.1. paramos paraišką pateikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje ir neatitinkantis Taisyklių 21 punkte numatytų atvejų;

22.2. projektas atitinka Priemonės tikslus;

22.3. projekto veikla patenka į pagal Priemonę remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatenka į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede;

22.4. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų;

22.5. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka pareiškėjui, nurodytam Taisyklių 17.1 punkte, yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai;

22.6. pareiškėjas tvarko ir (arba) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098) ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei vadovaujasi ir (arba) įsipareigoja vadovautis galiojančiais Verslo apskaitos standartais, skelbiamais viešosios įstaigos „Audito ir apskaitos tarnyba“ interneto svetainėje (www. aat. lt). Kartu su paramos paraiška pateikiami finansinės atskaitomybės dokumentai (pelno (nuostolio) ir balanso ataskaitos) už šiuos laikotarpius:

22.6.1. veiklą vykdantys ūkio subjektai pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už ataskaitinius ir praėjusius ataskaitinius metus;

22.6.2. nauji ūkio subjektai pateikia ataskaitinių metų finansinę atskaitomybę (jei yra) arba ūkinės veiklos pradžios balansą ir finansinės prognozes, sudarytas iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (imtinai);

22.7. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Iki mokėjimo prašymo pateikimo, jei projektas ar projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas Agentūrai turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą. Pareiškėjas, pradedantis vykdyti projekte numatytą veiklą, ūkinės veiklos pradžios balanse nurodo turimas lėšas, skirtas veiklai vykdyti. Atsakomybė už nurodytas turimas lėšas tenka pareiškėjui;

22.8. projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Projektams, kurių įgyvendinimo vieta yra savivaldybės centras, parama neteikiama. Parama projektams, pagal kuriuos paramos prašoma remiamoms, Taisyklių 1 priede nurodytoms apgyvendinimo paslaugoms (nakvynės ir pusryčių, vaikų poilsio stovyklų paslaugoms), kurių įgyvendinimo vieta yra žemėje, priklausančioje sodo bendrijai, neteikiama;

22.9. nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais šia tvarka:

22.9.1. projekto įgyvendinimo vietoje žemė, įskaitant žemę po pastatais ir (arba) statiniais, priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui (kai pareiškėjas – kaimo gyventojas, kaip nurodyta Taisyklių 17.2 punkte) nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, arba yra nuomojama, arba kitaip užsitikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpiau kaip septynerius metus nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos. Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

22.9.2. pastatai, statiniai ir (arba) patalpos, kuriuose atliekami kapitalinio remonto darbai, priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui (kai pareiškėjas – kaimo gyventojas, kaip nurodyta Taisyklių 17.2 punkte) nuosavybės teise, arba sutuoktinių bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise, arba yra nuomojami, arba kitaip užsitikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos. Pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

22.9.3. naujai statomi ir (arba) rekonstruojami pastatai, statiniai ir (arba) patalpos priklauso pareiškėjui nuosavybės teise;

22.9.4. tokiu atveju, kai Taisyklių 22.9.1 arba 22.9.2 punktuose minimas turtas priklauso sutuoktiniui (-iams) bet kuriuo šiuose punktuose paminėtu teisėtu pagrindu, pateikiamas rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą ir plėtoti verslo plane (projekto apraše) numatytą veiklą ne trumpiau kaip penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos;

22.9.5. tokiu atveju, kai Taisyklių 22.9.1 arba 22.9.2 punktuose minimas turtas priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise su kitais asmenimis, pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam (jiems) kartu su pareiškėju ir (arba) jo sutuoktiniu priklausantį turtą ir plėtoti verslo plane (projekto apraše) numatytą veiklą ne trumpiau kaip penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos;

22.10. pareiškėjas įsipareigoja, esant draudimo paslaugų prieinamumui, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerių metų laikotarpiui: projekto įgyvendinimo laikotarpiui – didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas. Įvykus draudžiamajam įvykiui pareiškėjas, paramos gavėjas įsipareigoja kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai pranešti Agentūrai. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Tokiu atveju pareiškėjas, pateikdamas paramos paraišką, privalo įsipareigoti, jog, įvykus įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, Agentūrai sugrąžins projekto įgyvendinimui skirtą paramos lėšų dalį;

22.11. pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos mažiausiai penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Už paramos lėšas įsigytas turtas negali būti įkeistas kitiems paskolas projektui įgyvendinti suteikusiems fiziniams ar juridiniams asmenims;

22.12. visos investicijos atitinka EB darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932);

22.13. pareiškėjas verslo plane (projekto apraše), kuris yra Taisyklių 3 priede pateikiamos pavyzdinės paramos paraiškos formos sudedamoji dalis, įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio tinkamumo įvertinimo rodiklių reikšmes, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335; 2010, Nr. 48-2364);

KEISTA:

2011 04 22 įsakymu Nr. 3D-358 (nuo 2011 04 29)

(Žin., 2011, Nr. 49-2390)

 

22.14. jei projekte numatyti statybos (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros kūrimo darbai, turi būti pateiktas:

22.14.1. numatytiems statybos (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas) ir (arba) infrastruktūros kūrimo darbams, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), nuostatomis, turi būti parengtas techninis projektas su visomis sudedamosiomis jo dalimis, kuris kartu su išduotu statybos leidimu Agentūrai pateikiamas kartu su paramos paraiška, arba, negavus statybos leidimo iki paramos paraiškos pateikimo, vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), nuostatomis, į statinio techninį projektą įtraukiama tik tuo atveju, jei tai yra privaloma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba kultūros paveldo objekto ar saugojamojoje teritorijoje, kartu su paramos paraiška arba vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas turi pateikti atsakingų institucijų patvirtintą supaprastintą techninį projektą, parengtą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639). Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba nebus vykdoma kultūros paveldo objekto ar saugojamojoje teritorijoje, kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti kitus bendruosius projektinius dokumentus, kaip tai nurodyta Statybos techniniame reglamente STR1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“;

22.14.2. jei nėra galimybės statybos leidimo ir statinio techninio projekto pateikti kartu su paramos paraiška, paramos paraiškos pateikimo momentu turi būti pateiktas statinio projektavimo sąlygų sąvadas, parengtas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153), nuostatomis, į kurį turėtų patekti projekto brėžiniai, bendrieji sprendinių duomenys, aiškinamasis raštas ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (atlikti Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka). Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ nuostatomis, į statinio projektavimo sąlygų sąvadą įtraukiama tik tuo atveju, jei tai yra privaloma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, turi būti tenkinami Taisyklių 22.14.1 punkte nurodyti šių statinių statybai taikomi reikalavimai ir su paramos paraiška pateikiami projekto brėžiniai, bendrieji sprendinių duomenys, aiškinamasis raštas ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Jei pareiškėjas statybos leidimą bei techninį projektą ar supaprastintą techninį projektą teikia su paramos paraiška, projektavimo sąlygų sąvado pateikti nereikia;

22.14.3. jei, nustatant investicijų vertę, nesivadovaujama statinių didžiausiaisiais įkainiais, nurodytais Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158, Nr. 103-4234; 2008, Nr. 122-4638; 2009, Nr. 125-5414), statinių techniniuose projektuose numatytoms investicijoms pagrįsti turi būti pateiktos projektinės sąmatos, kurios turi būti patvirtintos atestuoto tai veiklos sričiai projekto vadovo parašu;

22.14.4. jei projekte numatyta statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 22.14.1–22.14.3 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi. Atitiktis Taisyklių 22.14.1–22.14.3 punktuose nurodytiems reikalavimams gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

22.15. jei projekte numatyta vykdyti licencijuotą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, arba jei projektas skirtas tradiciniams amatams puoselėti, pareiškėjas licenciją, leidimą arba, pradėdamas naują tradicinių amatų puoselėjimo veiklą, tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatą (-us), išduotą (-us) vadovaujantis Sertifikavimo taisyklėmis, Agentūrai įsipareigoja pateikti kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu;

22.16. jei projekte numatyta vykdyti veiklą, susijusią su energijos ir elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba, iš atsinaujinančių energijos išteklių ar atliekų biodujas, biokurą gaminančių įrenginių eksploatavimu, pakaitinio kuro (granulių) ir kitos panašios produkcijos gamyba, kaip tai nurodyta Taisyklių 1 priedo 1.18, 1.87, 1.88 ir 1.92 punktuose, ne mažiau kaip 50 proc. produkcijos turi būti gaminama pardavimui.

23. Tinkamumo kriterijai, taikomi pareiškėjui – labai mažai įmonei:

23.1. labai maža įmonė kompetentinga projekte numatytos veiklos srityje. Laikoma, kad pareiškėjas atitinka šį reikalavimą, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

23.1.1. bent vienas labai mažos įmonės darbuotojas:

23.1.1.1. yra įgijęs arba siekia įgyti (šiuo metu studijuoja) išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją arba yra išklausęs (šiuo metu studijuoja) švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo ar papildomos kompetencijos įgijimo programą (-as), susijusią (-ias) su projekte numatyta veikla, arba Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) nustatyta tvarka jam yra suteiktas meno kūrėjo statusas už nuopelnus projekte numatytos vykdyti veiklos srityje;

23.1.1.2. ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo užsiima konkrečia, projekte numatyta ne žemės ūkio veikla;

23.1.1.3. įsipareigoja nuo sprendimo skirti paramą priėmimo projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu, ir pateikti tai patvirtinantį pažymėjimą projekto įgyvendinimo pabaigos (kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu);

23.1.2. labai maža įmonė vykdo projekte nurodytą veiklą ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir gauna iš šios veiklos pajamų;

23.2. labai maža įmonė įregistruota ir veikia kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Savivaldybių centrai nepriskiriami prie vietovių, tinkamų paramai gauti;

23.3. ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų paramos paraiškos pateikimo ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra kaimo gyventojai;

23.4. labai maža įmonė užsiima ne žemės ūkio veikla arba pajamos iš įmonės vykdomos ne žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų įmonės ūkinės ir komercinės veiklos pajamų;

23.5. labai maža įmonė įsipareigoja išlikti savarankiška įmone mažiausiai penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo spendimo skirti paramą priėmimo dienos.

24. Tinkamumo kriterijai, taikomi pareiškėjui – kaimo gyventojui:

24.1. yra kompetentingas projekte numatytos veiklos srityje, t. y. tenkinamas Taisyklių 23.1.1.1 arba 23.1.1.3 punkte nurodytas reikalavimas;

24.2. kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių, ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo užsiima konkrečia, projekte numatyta ne žemės ūkio veikla. Savivaldybių centrai nepriskiriami prie vietovių, tinkamų paramai gauti;

24.3. pareiškėjas turi Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos, numatytos projekte, pažymą, išduotą vadovaujantis Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (Žin., 2003, Nr. 1-31), arba verslo liudijimą, pratęstą ne trumpesniam terminui kaip iki einamųjų metų pabaigos, išduotą Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992; 2005, Nr. 138-4971), nustatyta tvarka.

 

VIII. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

25.

KEISTA:

2013 12 30 įsakymu Nr. 3D-918 (nuo 2014 01 01)

(TAR, 2013, Nr. 2013-00256)

 

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 36 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, tačiau Agentūra, atsižvelgdama į projekto vykdytojo prašymą ir įvertinusi projekto įgyvendinimo termino pratęsimo priežastis, gali pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, tačiau ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Ši nuostata galioja tiems paramos gavėjams, kuriems iki šio punkto pakeitimo įsigaliojimo dienos yra priimtas sprendimas dėl paramos skyrimo. Pareiškėjai, kuriems nepriimtas sprendimas dėl paramos skyrimo, įsipareigoja ir sutinka įgyvendinti projektą ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Pareiškėjo įsipareigojimas ir sutikimas yra pateikiami iki Agentūros Projektų atrankos komiteto posėdžio.

26. Projekte turi būti numatytos ir paramos paraiškoje nurodytos visos išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamomis finansuoti pripažintos ir būtinos projektui įgyvendinti išlaidos, neviršijančios numatyto paramos dydžio ir intensyvumo, patirtos laikantis Administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.).

27. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

27.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

27.2. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu, ir išlaidos, pareiškėjo patirtos įgyvendinant projektą. Tiek bendrosios, tiek projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše, pateiktame Taisyklių 28 punkte, arba jei jos padarytos nesilaikant Administravimo taisyklėse nurodytų pirkimo procedūrų;

27.3. faktiškai patirtos, įtrauktos į paramos gavėjo apskaitą ir kurios gali būti atpažintos, yra pagrįstos ir patvirtintos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentų originalais arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;

27.4. padarytos naujoms, nenaudotoms, teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančioms prekėms įsigyti.

28. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

28.1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (arba) statinių statybą, rekonstrukciją ir (arba) kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;

28.2. naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:

28.2.1. kompiuterinė ir programinė įranga, pramoniniai spausdintuvai, daugiafunkciai spausdinimo prietaisai;

28.2.2. motorinės kelių transporto priemonės (išskyrus Taisyklių 29.3.1 punkte nurodytus atvejus), atsižvelgiant į jų kategorijas, klases ir joms priskirtus kėbulų tipų kodus, nustatytus vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606);

28.2.3. vidaus vandenų transporto priemonės (išskyrus Taisyklių 29.3.2 punkte nurodytus atvejus), atsižvelgiant į jų klasifikavimą, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 105-2393), ir tik tais atvejais, kai projektas susijęs su rekreacinių paslaugų teikimu, kaip nurodyta Taisyklių 1 priedo 1.99 punkte;

28.2.4. kita projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga, baldai (išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos);

28.3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privažiavimo įrengimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, energijos iš atsinaujinančių išteklių tiekimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo ir kt. su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);

28.4. interneto svetainės sukūrimas;

28.5. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) gali būti ne didesnė kaip:

28.5.1. 7 000 Lt (septyni tūkstančiai litų);

28.5.2. 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų), jei projekte numatyta projekto veikla vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas, ir šioms išlaidoms kompensuoti prašoma paramos lėšų;

28.6. projekto viešinimo išlaidos, atliekamos vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868).

29. Netinkamos finansuoti išlaidos:

29.1. nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 26 ir 27 punktuose nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 28 punkte;

29.2. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidas;

29.3. išlaidos, patirtos įsigyjant šias transporto priemones:

29.3.1. motorines kelių transporto priemones, priklausančias L kategorijai ar jai prilyginamas (mopedus, motociklus, triračius, keturračius motociklus, bagius, kartingus ir pan.), taip pat priklausančias M kategorijai ir jai priskiriamų kėbulų tipams (išskyrus autokatafalkus), N kategorijos N3 klasei ir kėbulų tipams, kurių kodai – BAE, BAF, BAG, BAH, BAK, BAL, BAM, BC, BD, BAN, BAR, BAS, G kategorijai ir jai priskiriamų kėbulų tipams, O kategorijos O4 klasei ir specialiosios paskirties transporto priemones, kurių kodai – SA, SB, SC, SE, SH, SJ, SL, SM, SN, SP, SR, SS, ST ir SZ, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose;

29.3.2. vidaus vandenų transporto priemones, priskiriamas žvejybos laivams, sportiniams laivams, asmeniniams laivams (vandens motociklams), plūduriuojantiems įrenginiams, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse;

29.3.3. visų tipų orlaiviams priskiriamus aparatus (mašinas), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose;

29.4. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas ir nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse;

29.5. išlaidos, viršijančios Ministerijos nustatytus didžiausiuosius įkainius. Jeigu pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius (ši nuostata netaikoma žemės ūkio paskirties statinių, statinių kaimo vietovėse ir kitų statinių statybos ir (arba) rekonstrukcijos finansavimo atveju, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas gali vadovautis statinių didžiausiaisiais įkainiais, nurodytais Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje, arba Ministerijos nustatyta pirkimų tvarka). Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą;

29.6. žemės pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos, išlaidos, susijusios su nuomos sutartimi, turto nuomos mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos;

29.7. gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos;

29.8. išlaidos, padengtos naudojant finansų inžinerijos priemones, finansuotas iš EB struktūrinių fondų lėšų, taip pat paramos lėšas, finansuojamas iš kitų nacionalinių programų, EB struktūrinių fondų ar bet kurio kito EB finansinio instrumento lėšų;

29.9. paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;

29.10. išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti.

30.

KEISTA:

2012 06 29 įsakymu Nr. 3D-547 (nuo 2012 07 05)

(Žin., 2012, Nr. 78-4076)

 

Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) paramos gavėjas turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

IX. PARAMOS PARAIŠKOS TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS SKYRIMO TVARKA

 

31. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 3 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

32. Paramos paraiška ir dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paraiškos nepriimamos.

33. Prie paramos paraiškos gali būti pateiktas elektroninis paramos paraiškos variantas (įrašytas į elektroninę laikmeną).

34. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūra pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą Administravimo taisyklėse nurodytais adresais. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.

35. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos ir reikalaujamų prie paramos paraiškos pridedamų dokumentų egzempliorius, kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, taip pat paramos paraiškos ir reikalaujamų prie paramos paraiškos pridedamų dokumentų kopija (patvirtinta Agentūros darbuotojo), kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA. Pateikiamos paramos paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

36. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir pridedamų dokumentų originalo ir kopijos lapą.

37. Paramos paraiškų vertinimas pradedamas nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos (į šį paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojami paklausimų pareiškėjui bei patikrų vietoje atlikimo terminai).

38. Prieš užregistruojant paramos paraišką, atliekamas administracinės atitikties tikrinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 1 darbo dieną. Administracinės atitikties tikrinimo metu nustatoma, ar paramos paraiška tinkamai užpildyta ir ar pateikti visi paramos paraiškoje nurodyti dokumentai. Jeigu atliekant administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pateikti ne visi paramos paraiškoje nurodyti dokumentai ir (arba) paramos paraiška užpildyta netinkamai, paramos paraiška neregistruojama ir Agentūros darbuotojas pareiškėjui įteikia pranešimą, kuriame nurodomos paramos paraiškos neregistravimo priežastys.

39. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

40. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, paramos paraiškų vertinimo ataskaitas ir tekia jas Agentūros Projektų atrankos komisijai (toliau – Komisija), kurios sudėtis tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu. Į Komisijos sudėtį turi būti įtrauktas bent vienas Ministerijos atstovas ir socialiniai, instituciniai partneriai.

41. Komisija svarsto, kuriuos projektus finansuoti, ir dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą.

42. Sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo įteisinamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

43. Priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

44. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo Agentūroje dienos, nurodydama paramos dydį ir sprendimo apskundimo tvarką.

 

X. MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

45. Mokėjimo prašymai teikiami:

45.1. kartu su paramos paraiška, jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį ar visas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas, kurioms finansuoti prašo skirti paramą. Šiuo atveju su paramos paraiška yra teikiamas mokėjimo prašymas, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 4 priede;

45.2. po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos paraiškoje, jei pareiškėjas būtinas projektui įgyvendinti investicijas ar jų dalį numatė patirti ir apmokėti po paramos paraiškos pateikimo dienos.

46. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt ir Ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

47.

KEISTA:

1.2012 06 29 įsakymu Nr. 3D-547 (nuo 2012 07 05)

(Žin., 2012, Nr. 78-4076)

2. 2013 01 22 įsakymu Nr. 3D-67 (nuo 2013 01 31)

(Žin., 2013, Nr. 11-522)

 

Paramos gavėjas turi pateikti vieną originalų mokėjimo prašymo egzempliorių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas paramos gavėjo parašu.

48.

KEISTA:

2013 01 22 įsakymu Nr. 3D-67 (nuo 2013 01 31)

(Žin., 2013, Nr. 11-522)

 

Mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūra Administravimo taisyklėse nurodytais adresais.

49.

KEISTA:

2012 01 03 įsakymu Nr. 3D-4 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-226)

 

Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklėse. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo paramos paraiškoje nurodytų mokėjimo prašymų pateikimo terminų. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami, išskyrus atvejus, nurodytus Administravimo taisyklėse ir šių Taisyklių 51 punkte.

50. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo teikimo terminą ar pakeisti paramos objektų paskirstymą tarp paramos dalių, jis iki paraiškoje nustatyto atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo.

51. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastis.

52. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

53.

KEISTA:

1. 2012 06 29 įsakymu Nr. 3D-547 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 78-4076)

2. 2013 01 22 įsakymu Nr. 3D-67 (nuo 2013 01 31)

(Žin., 2013, Nr. 11-522)

 

Mokėjimo prašymų vertinimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Agentūra turi įvertinti mokėjimo prašymą ir paramos lėšas užsakyti ne vėliau kaip per:

53.1. 30 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą dienos, kai mokėjimo prašymas (-ai) teikiamas (-i) kartu su paramos paraiška (kaip nurodyta Taisyklių 45.1 punkte). Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui, patikrų vietoje, įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo bei ekspertizės atlikimo terminas;

53.2. 20 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo užregistravimo Agentūroje dienos, kai mokėjimo prašymas (-ai) teikiamas (-i) pagal paramos paraiškoje nurodytus projektų įgyvendinimo etapus (kaip nurodyta Taisyklių 45.2 punkte). Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui, patikrų vietoje, įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo bei ekspertizės atlikimo terminas.

54. Šiai Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.

55.

KEISTA:

1. 2012 06 29 įsakymu Nr. 3D-547 (nuo 2012 07 05)

(Žin., 2012, Nr. 78-4076)

2. 2013 01 22 įsakymu Nr. 3D-67 (nuo 2013 01 31)

(Žin., 2013, Nr. 11-522)

 

Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir Agentūrai teikia mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

56. Paramos gavėjas gali pateikti iki šešių mokėjimo prašymų (įskaitant ir paskutinįjį mokėjimo prašymą).

57. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutiniojo mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

58. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59. Paramos gavėjas Agentūrai projekto įgyvendinimo ataskaitas ir su projektu susijusios veiklos pagrindimo dokumentus teikia Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

60. Patikrų vietoje atlikimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

61.

KEISTA:

2012 06 29 įsakymu Nr. 3D-547 (nuo 2012 07 05)

(Žin., 2012, Nr. 78-4076)

 

Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo sąlygas, ir (arba) nesilaikant Taisyklėse ir paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse.

62. Projektinių dokumentų saugojimui taikomi reikalavimai, Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo, susijusių su projektų, pateiktų pagal Priemonę, administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, apskundimo tvarka ir kita Taisyklėse nenurodyta informacija, pateikiama Administravimo taisyklėse ir kituose su projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusiuose teisės aktuose.

63. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonės „Parama verslo kūrimui

ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo

taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai

mažos įmonės arba kaimo gyventojo

individualiojo verslo plėtra)

1 priedas

 

EkonominĖS veiklOS, kuriAI vykdyTI ir plėtOTI gali būti skiriama parama pagal lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI“, RŪŠIŲ sąrašas

 

1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 RED.), patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) (toliau – EVRK), nurodytos veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (toliau – Programa), priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, rūšys:

 

 

Vieta EVRK

Ekonominės veiklos rūšies ar produkto pavadinimas

1.1.

01. 62 klasė

Kalvių veikla, jei ji neorientuota vien į paslaugų žemės ūkiui ir gyvulininkystei teikimą (neremiamos į šią EVRK klasę įtrauktos veiklos rūšys, nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) (toliau – Taisyklės) 2 priedo 1.1 punkte).

 

B sekcija

Kasyba ir karjerų eksploatavimas:

1.2.

08 skyrius

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas.

1.3.

09.9 grupė

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla.

 

C sekcija

Apdirbamoji gamyba:

1.4.

10.52 klasė

Valgomųjų ledų gamyba.

1.5.

10.7 grupė

Kepyklos ir miltinių produktų gamyba.

1.6.

10.82 klasė

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba (išskyrus produktų, nurodytų Taisyklių 2 priedo 1.10 punkte, gamybą).

1.7.

10.83 klasė

Kavos ekstraktų ir koncentratų, kavos pakaitalų gamyba.

1.8.

10.84 klasė

Užgardų ir pagardų gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.12 ir 1.13 punktuose nurodytų produktų gamybą).

1.9.

10.89 klasė

Sriubų ir sultinių, negyvūninės kilmės pieno ir panašių į sūrį gaminių gamyba, kiaušinio produktų ir kiaušinio albumino gamyba.

1.10.

10.89.10 poklasis

Mielių gamyba.

1.11.

11.07 klasė

Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba.

1.12.

13 skyrius

Tekstilės gaminių gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.20 punkte nurodytų produktų gamybą).

1.13.

14 skyrius

Drabužių siuvimas (gamyba).

1.14.

15 skyrius

Odos ir odos dirbinių gamyba.

1.15.

16 skyrius

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba.

1.16.

17 skyrius

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba.

1.17.

18.1 grupė

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos.

1.18.

19.20 klasė

Tepalinių alyvų ir tepalų, įskaitant pagamintų iš alyvų atliekų, įvairių produktų: vaitspirito, vazelino, parafino, techninio vazelino ir kt., durpių briketų, durpių ar durpių ir šieno mišinio ar pan. atliekų mišinių granulių, kuro briketų gamyba, biokuro maišymas, t. y. etanolio maišymas su naftos produktais, pvz., gazolinu (kai ne mažiau kaip 50 proc. produkcijos pagaminama pardavimui).

1.19.

19.20.20 poklasis

Tepalų ir kitų alyvų gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.25 punkte nurodytų produktų gamybą).

1.20.

19.20.30 poklasis

Parafino ir techninio vazelino gamyba.

1.21.

20.12 klasė

Dažiklių ir pigmentų gamyba.

1.22.

20.14 klasė

Medienos distiliavimo produktų (medžio anglių) gamyba (išskyrus medžio anglių ir kitų medienos produktų gamybą miške, panaudojant tradicinius metodus, taip pat medienos rinkimą ir ruošą, atliekamą miške, skirtą energijai gauti, kaip nurodyta EVRK 02.20 klasėje).

1.23.

20.15 klasė

Vazoniniams augalams skirtų žemės mišinių iš durpių, sudarančių pagrindinę dalį, ar iš natūralaus dirvožemio, smėlio, molio ir mineralų gamyba.

1.24.

20.16 klasė

Pirminių plastikų gamyba.

1.25.

20.3 grupė

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba.

1.26.

20.4 grupė

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba.

1.27.

20.52 klasė

Klijų gamyba.

1.28.

20.53 klasė

Eterinio aliejaus gamyba.

1.29.

20.59 klasė

Fotografinių plokštelių, kino juostų, jautrinto popieriaus ir kitų jautrintų neeksponuotų medžiagų, fotografijoms naudojamų cheminių preparatų, želatinos ir jos darinių gamyba.

1.30.

20.59.10 poklasis

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba.

1.31.

20.59.30 poklasis

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms gamyba.

1.32.

20.59.40 poklasis

Rašalo ir tušo gamyba.

1.33.

20.6 grupė

Cheminių pluoštų gamyba.

1.34.

21.2 grupė

Farmacinių preparatų gamyba.

1.35.

22 skyrius

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba.

1.36.

23.1 grupė

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba.

1.37.

23.2 grupė

Ugniai atsparių gaminių gamyba.

1.38.

23.3 grupė

Statybinių medžiagų iš molio gamyba.

1.39.

23.4 grupė

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba.

1.40.

23.5 grupė

Cemento, kalkių ir gipso gamyba.

1.41.

23.6 grupė

Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba.

1.42.

23.7 grupė

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas.

1.43.

23.9 grupė

Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba.

1.44.

24.41 klasė

Tauriųjų metalų gamyba.

1.45.

24.42 klasė

Aliuminio gamyba.

1.46.

24.43 klasė

Švino, cinko ir alavo gamyba.

1.47.

24.44 klasė

Vario gamyba.

1.48.

24.45 klasė

Kitų spalvotųjų metalų gamyba.

1.49.

24.5 grupė

Metalų liejinių gamyba (išskyrus plieno liejinių gamybą).

1.50.

25.1 grupė

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba (išskyrus plieno sektoriaus gaminių gamybą).

1.51.

25.2 grupė

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba.

1.52.

25.3 grupė

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba.

1.53.

25.5 grupė

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija (išskyrus veiklą plieno sektoriuje).

1.54.

25.6 grupė

Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas (išskyrus veiklą plieno sektoriuje).

1.55.

25.71 klasė

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.35 punkte nurodytų įrankių gamybą).

1.56.

25.72 klasė

Spynų ir vyrių gamyba.

1.57.

25.73 klasė

Kitų įrankių gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.36 punkte nurodytų įrankių gamybą).

1.58.

25.9 grupė

Kitų metalo gaminių gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.37 punkte nurodytą gamybą).

1.59.

26 skyrius

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba.

1.60.

27 skyrius

Elektros įrangos gamyba.

1.61.

28.1 grupė

Bendrosios paskirties mašinų gamyba.

1.62.

28.2 grupė

Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba.

1.63.

28.4 grupė

Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba.

1.64.

28.9 grupė

Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.39 punkte nurodytą gamybą).

1.65.

29 skyrius

Motorinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba.

1.66.

30.12 klasė

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba.

1.67.

30.91 klasė

Motociklų gamyba.

1.68.

30.92 klasė

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba.

1.69.

30.99 klasė

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.44 punkte nurodytos įrangos gamybą).

1.70.

31 skyrius

Baldų gamyba.

1.71.

32.12 klasė

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba.

1.72.

32.13 klasė

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba.

1.73.

32.2 grupė

Muzikos instrumentų gamyba.

1.74.

32.3 grupė

Sporto reikmenų gamyba.

1.75.

32.4 grupė

Žaidimų ir žaislų gamyba.

1.76.

32.5 grupė

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba.

1.77.

32.91 klasė

Šluotų ir šepečių gamyba.

1.78.

32.99 klasė

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.46 punkte nurodytos įrangos gamybą).

1.79.

32.99.10 poklasis

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba.

1.80.

33.11 klasė

Metalo gaminių remontas.

1.81.

33.12 klasė

Mašinų remontas (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.47 punkte nurodytų paslaugų teikimą).

1.82.

33.13 klasė

Elektroninės ir optinės įrangos remontas.

1.83.

33.14 klasė

Elektros įrangos remontas.

1.84.

33.17 klasė

Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.50 punkte nurodytą veiklą).

1.85.

33.19 klasė

Kitos įrangos remontas.

1.86.

33.2 grupė

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas.

 

D sekcija

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (parama neskiriama tiems projektams, kurie buvo ar yra finansuojami iš kitų nacionalinių programų, EB struktūrinių fondų, kitų tarptautinių programų ir fondų):

1.87.

35.11 klasė

Energijos ir elektros energijos gamyba: energiją (iš atsinaujinančių energijos išteklių) gaminančių įrenginių, įskaitant dujų turbinas, biodyzelinius agregatus, biodujų, biomasės katilus ir (arba) variklius, vėjo elektrines, hidroelektrines, saulės baterijų bei kolektorių sistemas, geoterminius įrenginius ir kitus atsinaujinančios energijos panaudojimo įrenginius, eksploatavimas (kai ne mažiau kaip 50 proc. energijos pagaminama pardavimui).

1.88.

35.21 klasė

Biodujas, biokurą iš atsinaujinančių energijos išteklių ar atliekų gaminančių įrenginių eksploatavimas (kai ne mažiau kaip 50 proc. dujų ar kuro pagaminama pardavimui).

1.89.

35.30 klasė

Garo ir karšto vandens gamyba šildymo, energijos ir kitais tikslais (kai ne mažiau kaip 50 proc. garo ar karšto vandens pagaminama pardavimui), ledo, skirto maistui ir kitiems tikslams, pvz., aušinti, gamyba.

 

E sekcija

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas:

1.90.

37 skyrius

Nuotekų valymas: buitinių nuotekų iš vieno ar daugiau vartotojų, taip pat lietaus vandens surinkimas ir transportavimas kolektoriais (rinktuvais), cisternomis ir kitokiomis transporto priemonėmis (asenizacijos mašinomis ir kt.); nuotekų rezervuarų ir pūdomųjų nusodintuvų, rinktuvų ir duobių tuštinimas ir valymas; cheminių tualetų kasdienė priežiūra; nuotakų ir išvadų priežiūra ir valymas, įskaitant valymą lynu (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.53 punkte nurodytų paslaugų teikimą).

1.91.

38.1 grupė

Atliekų surinkimas (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.54 punkte nurodytų paslaugų teikimą).

1.92.

38.21 klasė

Nepavojingų atliekų šalinimas, deginant (kai gaminama šiluma, elektra ir (arba) garas) arba kitais būdais, kai gaminamas kompostas, pakaitinis kuras, biodujos, pelenai arba kiti šalutiniai produktai paskesniam panaudojimui, taip pat šiaudų, šieno atliekų šalinimas, kai iš mišinio, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra šiaudai, šienas, žolė ar kitos medžiagos, gaminamas pakaitinis kuras (granulės) (kai ne mažiau kaip 50 proc. produkcijos pagaminama pardavimui).

 

F sekcija

Statyba:

1.93.

41.2 grupė

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba.

1.94.

42 skyrius

Inžinerinių statinių statyba.

1.95.

43 skyrius

Specializuota statybos veikla.

 

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; motorinių transporto priemonių ir motociklų remontas:

1.96.

45.2 grupė

Motorinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (išskyrus žemės ūkio technikos remontą).

1.97.

45.40 klasė

Motociklų techninė priežiūra ir remontas.

 

H sekcija

Transportas ir saugojimas:

1.98.

49.39 klasė

Kabamųjų lynų kelių, funikulierių, slidinėjimo ir linijinių keltuvų eksploatavimas, jeigu jie nėra miesto ar priemiestinio transporto dalis, keleivių vežimas žmogaus ar gyvulių traukiamomis transporto priemonėmis (rekreacinių paslaugų teikimas).

1.99.

50.3 grupė

Vidaus vandenų keleivinis transportas (tik tais atvejais, kai teikiamos rekreacinės paslaugos, jei nenaudojamos transporto priemonės, vadovaujantis Taisyklių 29.3.2 punktu patenkančios tarp netinkamų finansuoti projekto išlaidų).

1.100.

52.10 klasė

Sandėliavimas ir saugojimas (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.69 punkte nurodytų paslaugų teikimą).

 

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo veikla:

1.101.

55.20 klasė

Nakvynės ir pusryčių paslaugų teikimas, kai šias paslaugas teikia fiziniai asmenys (kaimo gyventojai), su paramos paraiška pateikę savivaldybės leidimą verstis šia projekte numatyta vykdyti veikla ir individualiosios veiklos vykdymo pažymą arba verslo liudijimą. Taip pat turi būti tenkinami visi su šia apgyvendinimo paslaugų grupe susiję reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507), ir turi būti laikomasi Nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 27-V (Žin., 2003, Nr. 31-1301).

1.102.

55.20.20 poklasis

Vaikų poilsio stovyklų veikla.

1.103.

56.1 grupė

Restoranų ir pagaminto valgio tiekimo veikla.

1.104.

56.2 grupė

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla.

1.105.

56.3 grupė

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla.

 

M sekcija

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla:

1.106.

74.1 grupė

Specializuota projektavimo veikla.

1.107.

74.2 grupė

Fotografavimo veikla.

1.108.

75 skyrius

Veterinarinė veikla (išskyrus gyvulininkystei būdingų paslaugų veiklą, kaip nurodyta EVRK 01.62 klasėje).

 

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla:

1.109.

77.21 klasė

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma (išskyrus Taisyklių 2 priedo 1.84 punkte nurodytų paslaugų teikimą).

1.110.

77.21.10 poklasis

Pramoginių valčių nuoma.

1.111.

77.21.20 poklasis

Jojamųjų žirgų nuoma (išskyrus šio sąrašo 1.125 punkte nurodytą lenktyninių žirgų žirgynų veiklą (sportinių žirgų veisimą).

1.112.

77.21.30 poklasis

Dviračių nuoma.

1.113.

77.21.40 poklasis

Sporto įrangos nuoma.

1.114.

77.21.50 poklasis

Kitų turizmo priemonių nuoma (išskyrus Taisyklių 29.3.1 punkte nurodytų L kategorijos motorinių transporto priemonių ir Taisyklių 29.3.2 punkte nurodytų vidaus vandens transporto priemonių nuomą).

1.115.

79 skyrius

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla (jei teikiamos paslaugos susijusios su pažintinių ekskursijų, žygių ir pan. išvykų po Lietuvos kaimo vietoves ir lankytinas vietas organizavimu).

1.116.

81.2 grupė

Valymo veikla.

1.117.

81.3 grupė

Kraštovaizdžio tvarkymo veikla.

1.118.

82.3 grupė

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (tinkamomis finansuoti išlaidomis šiuo atveju pripažįstamos biuro kompiuterinės įrangos, kitos biuro technikos ir įrangos, būtinos konferencijų medžiagai dauginti, rengti, demonstruoti ir pan., įsigijimo išlaidos).

1.119.

82.92 klasė

Fasavimo ir pakavimo veikla.

 

Q sekcija

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas:

1.120.

86.22 klasė

Gydytojų specialistų veikla, tačiau tik esant atitinkamos savivaldybės pritarimui (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 2 priedo 1.98 punkte).

 

R sekcija

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla:

1.121.

90.01 klasė

Teatro spektaklių, koncertų, operos ar šokių ir kiti scenos pastatymai: artistų grupių, cirkų ar trupių, orkestrų ar muzikantų grupių veikla.

1.122.

90.03 klasė

Individualių menininkų, tokių kaip skulptoriai, dailininkai, karikatūristai, graveriai, ofortistai ir kt., veikla, meno kūrinių, tokių kaip paveikslai ir kt., restauravimas.

1.123.

93.11 klasė

Sporto įrenginių eksploatavimas.

1.124.

93.13 klasė

Kūno rengybos centrų veikla.

1.125.

93.19 klasė

Sportinių lenktyninių žirgų žirgynų veikla (tinkamomis finansuoti išlaidomis šiuo atveju pripažįstamos inventoriaus, būtino šiai veiklai organizuoti, įsigijimo, sportinių maniežų, hipodromų įrengimo ir (arba) rekonstravimo išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su investicijomis į sportinių žirgų veisimo veiklą).

1.126.

93.21 klasė

Atrakcionų ir teminių parkų veikla.

1.127.

93.29 klasė

Poilsio parkų veikla (be apgyvendinimo paslaugų ir be Taisyklių 29.3.1 punkte nurodytų L kategorijos motorinių transporto priemonių ir Taisyklių 29.3.2 punkte nurodytų vidaus vandens transporto priemonių trasų įrengimo ir (arba) paslaugų teikimo), poilsio transporto įrenginių eksploatavimas, pvz., valčių prieplaukos, slidinėjimo kalvų eksploatavimas, laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma, paplūdimių veikla, įskaitant įrenginių, tokių kaip persirengimo kabinos, rakinamos spintelės, kėdės ir kt., nuomą, šokių aikštelių eksploatavimas.

 

S sekcija

Kita aptarnavimo veikla:

1.128.

95 skyrius

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas.

1.129.

96.01 klasė

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas.

1.130.

96.02 klasė

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla.

1.131.

96.03 klasė

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla.

1.132.

96.04 klasė

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

1.133.

96.09 klasė

Naminių gyvūnėlių globos, tokios kaip gyvūnėlių šėrimas, priežiūra, trumpalaikė prieglauda ir dresavimas, veikla.

 

2. Tradicinių amatų klasifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-481 (Žin., 2008, Nr. 102-3936), nurodytos veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, rūšys:

 

 

Tradicinių amatų sąvado eil. Nr.

Amato pavadinimas

 

 

I grupė. Tradiciniai gaminiai:

2.1.

001

Akmenskaldystė.

2.2.

004

Audimas.

2.3.

005

Baldininkystė.

2.4.

006

Batsiuvystė.

2.5.

007

Dailidystė.

2.6.

009

Drožyba.

2.7.

010

Juvelyrika.

2.8.

011

Kailiadirbystė.

2.9.

012

Kalvystė (jei veikla nėra orientuota vien į paslaugų žemės ūkui ir gyvulininkystei teikimą).

2.10.

013

Karpymas.

2.11.

014

Kepimas (duonos, ragaišių, pyragų, sausainių, meduolių, šakočių).

2.12.

015

Kepurių vėlimas.

2.13.

016

Klumpdirbystė.

2.14.

017

Krosnininkystė.

2.15.

018

Kryždirbystė.

2.16.

019

Kubilininkystė.

2.17.

023

Mezgimas.

2.18.

026

Mūrininkystė.

2.19.

027

Muzikos instrumentų gaminimas.

2.20.

028

Odininkystė.

2.21.

029

Pjovėjo amatas (lentpjovys).

2.22.

031

Plytininkystė.

2.23.

032

Puodininkystė.

2.24.

033

Pynimas.

2.25.

034

Račiaus amatas.

2.26.

035

Rėtininko amatas.

2.27.

037

Siūlų dažymas.

2.28.

038

Saldumynų gamyba (išskyrus vaisių, uogų, riešutų, vaisių žievelių ir kitų augalų dalių konservavimą cukruje).

2.29.

039

Siuvimas.

2.30.

040

Siuvinėjimas.

2.31.

041

Stiklo apdirbimas.

2.32.

042

Stalystė.

2.33.

043

Stogdengystė.

2.34.

044

Šaukščiaus amatas.

2.35.

045

Šulniakasyba.

2.36.

046

Tošininkystė.

2.37.

047

Verpimas.

2.38.

048

Vilnos karšimas.

2.39.

049

Vilnos, milo vėlimas.

2.40.

051

Žaislininkystė.

2.41.

052

Žvakininkystė.

2.42.

066

Muilo gaminimas

 

 

III grupė. Tradicinės paslaugos:

2.43.

061

Tradicinis giedojimas.

2.44.

062

Tradicinis muzikavimas.

2.45.

063

Tradicinių renginių organizavimas.

2.46.

064

Tradicinių vaišių ruošimas (teikiant maitinimo paslaugas).

2.47.

065

Keltininkas.

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonės „Parama verslo kūrimu

i ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo

taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai

mažos įmonės arba kaimo gyventojo

individualiojo verslo plėtra)

2 priedas

 

EkonominĖS veiklOS, kuriAI vykdyTI ir plėtOTI NESKIRIAMA PARAMA pagal lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI“, RŪŠIŲ sąrašas

 

1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 RED.), patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877) (toliau – EVRK), nurodytos veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (toliau – Programa), priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, rūšys:

 

 

Vieta EVRK

Ekonominės veiklos ar produkto pavadinimas

1.1.

A sekcija

Žemės ūkis (teikiami projektai negali būti susiję su paslaugų žemės ūkiui teikimu), miškininkystė, žuvininkystė (įskaitant kitas su žuvininkyste susijusias veiklos rūšis, remiamas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C(2007)6703) (išimtis – kalvių veikla, jei ji neorientuota vien į paslaugų žemės ūkui ir gyvulininkystei teikimą).

1.2.

B sekcija

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (išskyrus veiklas, nurodytas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) (toliau – Taisyklės) 1 priedo 1.2 ir 1.3 punktuose).

 

C sekcija

Apdirbamoji gamyba:

1.3.

10.1 grupė

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba.

1.4.

10.2 grupė

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas.

1.5.

10.3 grupė

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas.

1.6.

10.4 grupė

Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba.

1.7.

10.51 klasė

Pieninių veikla ir sūrių gamyba.

1.8.

10.6 grupė

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba.

1.9.

10.81 klasė

Cukraus gamyba.

1.10.

10.82 klasė

Vaisių, uogų, riešutų, vaisių žievelių ir kitų augalų dalių konservavimas cukruje.

1.11.

10.83 klasė

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas (išskyrus produktų, nurodytų Taisyklių 1 priedo 1.7 punkte, gamybą).

1.12.

10.84 klasė

Prieskonių gamyba.

1.13.

10.84.10 poklasis

Acto gamyba.

1.14.

10.85 klasė

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba.

1.15.

10.86 klasė

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba.

1.16.

10.89 klasė

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba: dirbtinio medaus ir karamelės gamyba, gatavo, greitai gendančio maisto gamyba, maisto papildų ir kitų, niekur nepriskirtų maisto produktų gamyba, mėsos, žuvies, vėžiagyvių ar moliuskų ekstraktų ir sulčių gamyba, dirbtinių koncentratų gamyba (išskyrus produktus, nurodytus Taisyklių 1 priedo 1.9 ir 1.10 punktuose).

1.17.

10.9 grupė

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba.

1.18.

11 skyrius

Gėrimų gamyba (išskyrus gamybą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.11 punkte).

1.19.

12 skyrius

Tabako gaminių gamyba.

1.20.

13.10 klasė

Žaliavinių arba apdorotų, tačiau nesuverptų linų ir sėjamųjų kanapių (Cannabis sativa) apdirbamoji gamyba, jų pakulų ir atliekų (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) gamyba.

1.21.

18 skyrius

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.17 punkte).

1.22.

19.1 grupė

Koksavimo krosnių produktų gamyba.

1.23.

19.20 klasė

Rafinuotų naftos produktų gamyba (išskyrus produktų, nurodytų Taisyklių 1 priedo 1.18 punkte, gamybą).

1.24.

19.20.10 poklasis

Skystojo arba dujinio kuro gamyba.

1.25.

19.20.20 poklasis

Produktų naftos chemijos pramonei ir kelio dangoms gamyba.

1.26.

19.20.40 poklasis

Naftos bitumo gamyba.

1.27.

20.1 grupė

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba (išskyrus gamybą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.21– 1.24 punktuose).

1.28.

20.2 grupė

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba.

1.29.

20.51 klasė

Sprogiųjų medžiagų gamyba.

1.30.

20.59 klasė

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba (išskyrus produktų, nurodytų Taisyklių 1 priedo 1.29 punkte, gamybą).

1.31.

20.59.20 poklasis

Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo greitiklių, katalizatorių gamyba.

1.32.

21.1 grupė

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba.

1.33.

24 skyrius

Pagrindinių metalų gamyba (išskyrus Taisyklių 1 priedo 1.44– 1.49 punktuose nurodytą gamybą).

1.34.

25.4 grupė

Ginklų ir šaudmenų gamyba.

1.35.

25.71 klasė

Špagų, kardų, rapyrų ir kt. gamyba.

1.36.

25.73 klasė

Rankinių nemotorinių žemės ūkio įrankių gamyba.

1.37.

25.91 klasė

Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba.

1.38.

28.3 grupė

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba.

1.39.

28.93 klasė

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba.

1.40.

30.11 klasė

Laivų ir pludriųjų konstrukcijų statyba.

1.41.

30.2 grupė

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba.

1.42.

30.3 grupė

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba.

1.43.

30.4 grupė

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba.

1.44.

30.99 klasė

Gyvūnų traukiamų transporto priemonių: vienviečių dviračių vežimų, asilų traukiamų vežimėlių, katafalkų ir kt. gamyba.

1.45.

32.11 klasė

Monetų kalimas.

1.46.

32.99 klasė

Gėlių krepšelių, puokščių, vainikų ir panašių dirbinių gamyba, iškamšų darymas.

1.47.

33.12 klasė

Žemės ūkio traktorių, žemės ir miškų ūkio ir medienos ruošos mašinų, metalurgijos mašinų, kasybos, statybos, naftos ir dujų gavybos mašinų, maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remontas ir techninė priežiūra.

1.48.

33.15 klasė

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra.

1.49.

33.16 klasė

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra.

1.50.

33.17 klasė

Lokomotyvų ir vagonų remontas ir techninė priežiūra, gyvūnų traukiamų vežimų ir furgonų remontas.

1.51.

D sekcija

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.87, 1.88 ir 1.89 punktuose).

 

E sekcija

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas:

1.52.

36 skyrius

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas.

1.53.

37 skyrius

Nuotakynų ar nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas, buitinių nuotekų iš vieno ar daugiau vartotojų, taip pat lietaus vandens surinkimas ir transportavimas nuotakynais; nuotekų (įskaitant buitines ir pramonines nuotekas, plaukymo baseinų vandenį ir kt.) valymas, naudojant fizikinius, cheminius ir biologinius procesus, tokius kaip skiedimą, košimą, filtravimą, nusodinimą ir kt.

1.54.

38.12 klasė

Branduolinių atliekų surinkimas, pavojingų atliekų perkrovimo stočių eksploatavimas.

1.55.

38.2 grupė

Atliekų tvarkymas ir šalinimas (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.92 punkte).

1.56.

38.3 grupė

Medžiagų atgavimas.

1.57.

39 skyrius

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba.

 

F sekcija

Statyba:

1.58.

41.1 grupė

Statybų plėtra.

 

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; motorinių transporto priemonių ir motociklų remontas:

1.59

45.1 grupė

Motorinių transporto priemonių pardavimas.

1.60.

45.3 grupė

Motorinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas.

1.61.

45.4 grupė

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas ir techninė priežiūra (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.97 punkte).

1.62.

46 skyrius

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą motorinėmis transporto priemonėmis ir motociklais.

1.63.

47 skyrius

Mažmeninė prekyba, išskyrus motorinių transporto priemonių ir motociklų prekybą.

 

H sekcija

Transportas ir saugojimas:

1.64.

49 skyrius

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.98 punkte).

1.65.

50.1 grupė

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas.

1.66.

50.2 grupė

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas.

1.67.

50.4 grupė

Vidaus vandenų krovininis transportas.

1.68.

51 skyrius

Oro transportas.

1.69.

52.10 klasė

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pagamintų žemės ūkio produktų ir maisto produktų šaldymo, sandėliavimo ir transportavimo paslaugų teikimas savo nariams, žemės ūkio produktų, nuosavybės teise priklausančių kitam žemės ūkio veiklos subjektui, sandėliavimas (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 gruodžio 31 d. įsakyme Nr. 528 „Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 4-164; 2008, Nr. 31-1093), grūdų elevatorių eksploatavimas, kitų žemės ūkio ir jiems priskiriamų produktų, taip pat produktų, kurių gamybai neskiriama parama pagal Priemonę (išvardytų šiame Taisyklių priede), saugojimas ir sandėlių eksploatavimas, prekių saugojimas užsienio prekybos zonose.

1.70.

52.2. grupė

Transportui būdingų paslaugų veikla.

1.71.

53 skyrius

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla.

 

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo veikla:

1.72.

55 skyrius

Apgyvendinimo veikla (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.101 ir 1.102 punktuose).

1.73.

J sekcija

Informacija ir ryšiai.

1.74.

K sekcija

Finansinė ir draudimo veikla.

1.75.

L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos.

 

M sekcija

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla:

1.76.

69 skyrius

Teisinė ir apskaitos veikla.

1.77.

70 skyrius

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla.

1.78.

71 skyrius

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė.

1.79.

72 skyrius

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.

1.80.

73 skyrius

Reklama ir rinkos tyrimas.

1.81.

74.3 grupė

Vertimo raštu ir žodžiu veikla.

1.82.

74.9 grupė

Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla.

 

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla:

1.83.

77.1 grupė

Motorinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.

1.84.

77.21 klasė

Poilsio ir sporto reikmenų išperkamoji nuoma.

1.85.

77.22 klasė

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma.

1.86.

77.29 klasė

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma.

1.87.

77.3 grupė

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma.

1.88.

77.4 grupė

Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma

1.89.

78 skyrius

Įdarbinimo veikla.

1.90.

79 skyrius

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla (jei teikiamos paslaugos neatitinka Taisyklių 1 priedo 1.115 punkte nurodyto privalomojo reikalavimo).

1.91.

80 skyrius

Apsaugos ir tyrimo veikla.

1.92.

81.1 grupė

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla.

1.93.

82 skyrius

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.118 ir 1.119 punktuose).

1.94.

O sekcija

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas.

1.95.

P sekcija

Švietimas.

 

Q sekcija

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas:

1.96.

86.1 grupė

Ligoninių veikla.

1.97.

86.21 klasė

Bendrosios praktikos gydytojų veikla.

1.98.

86.22 klasė

Gydytojų specialistų, teikiančių antrines ambulatorines paslaugas ir dienos chirurgijos paslaugas, veikla.

1.99.

86.23 klasė

Odontologinės praktikos veikla.

1.100.

86.9 grupė

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.

1.101.

87 skyrius

Kita stacionarinė globos veikla.

1.102.

88 skyrius

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.

 

R sekcija

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla:

1.103.

90 skyrius

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (išskyrus veiklas, nurodytas Taisyklių 1 priedo 1.121 ir 1.122 punktuose).

1.104.

91 skyrius

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla.

1.105.

92 skyrius

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla.

1.106.

93.12 klasė

Sporto klubų veikla.

1.107.

93.19 klasė

Kita sportinė veikla (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.125 punkte).

1.108.

93.29 klasė

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (apgyvendinimo paslaugų teikimas, Taisyklių 29.3.1 punkte nurodytų L kategorijos motorinių transporto priemonių ir Taisyklių 29.3.2 punkte nurodytų vidaus vandens transporto priemonių (motociklų, keturračių motociklų, vandens motociklų, bagių ir pan.) trasų įrengimas ir (arba) paslaugų teikimas ir kitos veiklos rūšys, išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.127 punkte).

 

S sekcija

Kita aptarnavimo veikla:

1.109.

94 skyrius

Narystės organizacijų veikla.

1.110.

96.09 klasė

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (išskyrus veiklą, nurodytą Taisyklių 1 priedo 1.133 punkte).

1.111.

T sekcija

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų diferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu.

1.112.

U sekcija

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla.

1.113.

 

Kitų, šiame sąraše nenurodytų, produktų, patenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą (OL C 321E, 2006 12 29, p. 183– 185), gamyba.

 

2. Tradicinių amatų klasifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-481 (Žin., 2008, Nr. 102-3936), nurodytos veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, rūšys:

 

 

Tradicinių amatų sąvado eil. Nr.

Amato pavadinimas

 

 

I grupė. Tradiciniai gaminiai:

2.1.

002

Alaus darymas.

2.2.

003

Aliejaus spaudimas.

2.3.

008

Degtinės varymas.

2.4.

020

Maisto ruošimas (grūdų, bulvių, grybų, daržovių, vaisių, uogų gaminių, gėrimų, virtos mėsos ir jos gaminių, keptos mėsos ir jos gaminių, vėdarų ir subproduktų gaminių, pieno gaminių, žuvų gaminių, kiaušinių gaminių ruošimas).

2.5.

021

Malimas.

2.6.

022

Margučių marginimas.

2.7.

024

Mėsos apdirbimas, apdorojimas, perdirbimas.

2.8.

025

Midaus darymas.

2.9.

030

Pieno apdirbimas, apdorojimas, perdirbimas.

2.10.

036

Pakinktų dirbimas.

2.11.

038

Saldumynų, tokių kaip vaisių, uogų, riešutų, vaisių žievelių ir kitų augalų dalys, konservuotos cukruje, gamyba.

2.12.

050

Vyndarystė.

 

 

II grupė. Tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai:

2.13.

053

Tradicinė augalininkystė.

2.14.

054

Gamtos gėrybių rinkimas.

2.15.

055

Žolininkystė.

2.16.

056

Tradicinė bitininkystė.

2.17.

057

Tradicinė gyvulininkystė.

2.18.

058

Tradicinė medžioklė.

2.19.

059

Tradicinė paukštininkystė.

2.20.

060

Tradicinė žvejyba.

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonės „Parama verslo kūrimui

ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo

taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai

mažos įmonės arba kaimo gyventojo

individualiojo verslo plėtra)

3 priedas

 

(Paramos paraiškos forma)

 

nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos

Kontrolės departamento |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| skyrius*

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)

 

Paramos paraiška vertinti priimta                    £

Paramos paraiška atmesta                            £

 

___________________

* Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kontrolės departamento teritorinio skyriaus tarnautojas.

 

______________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kontrolės departamento _______________ teritoriniam skyriui

 

PARAMOS ParaiškA pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2007–2013 metų PROGRAMOS priemonĖS „PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ SUPAPRASTINTĄSIAS ĮGYVENDINIMO TAISYKLES (VEIKIANČIOS AR NAUJAI ĮSTEIGTOS LABAI MAŽOS ĮMONĖS ARBA KAIMO GYVENTOJO INDIVIDUALIOJO VERSLO PLĖTRA)**

 

____________ Nr. ________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

___________________

**[1]Paramos paraiškos forma pildoma didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu (rekomenduojama naudoti Times New Roman šriftą, ne mažesnį kaip 10 punktų).

 

I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

(pateikiama trumpa informacija apie dokumento sudarytoją (pareiškėją), atsakingą už paramos paraiškos formos užpildymą ir pateikimą)

 

Adresas

(nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. pašto adresas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

 

Savivaldybės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Seniūnijos pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Gatvės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Namo Nr. |_|_|_|

 

 

Buto Nr. |_|_|_| (jei reikia)

 

 

Pašto indeksas |_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Telefono (-ų) Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Fakso Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

El. paštas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Pareiškėjo banko pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Pareiškėjo banko kodas |_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

PASTABA. Užpildykite, pažymint langelį kryželiu „X“.

 

Paštu

£

Elektroniniu paštu

£

 

II. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

(pateikiama informacija apie pareiškėją, su kurio veiklos organizavimu susijęs projektas)

 

1. Informacija apie kaimo gyventoją, užsiimantį individualiąja veikla

(pildoma, kai pareiškėjas – kaimo gyventojas, kaip nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) (toliau – Taisyklės) 17.2 punkte)

 

1.1. Kaimo gyventojo individualiai vykdomos ūkinės veiklos, susijusios su projektu, pobūdis:

 

1.1.1. pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

(vykdomos veiklos rūšį, susijusią su projekto įgyvendinimu, apibūdinantys požymiai nurodomi vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 RED.), patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877)

1.1.1.1. |_| sekcija

1.1.1.2. |_|_| skyrius

1.1.1.3. |_|_|.|_| grupė

1.1.1.4. |_|_|.|_|_| klasė

1.1.1.5. |_|_|.|_|_|.|_|_| poklasis

1.1.1.6. pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

1.1.2. pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

(vykdomos veiklos rūšį, susijusią su projekto įgyvendinimu, apibūdinantys požymiai nurodomi vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 RED.)

1.1.2.1. |_| sekcija

1.1.2.2. |_|_| skyrius

1.1.2.3. |_|_|.|_| grupė

1.1.2.4. |_|_|.|_|_| klasė

1.1.2.5. |_|_|.|_|_|.|_|_| poklasis

1.1.2.6. pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

1.1.(n). pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

(vykdomos veiklos rūšį, susijusią su projekto įgyvendinimu, apibūdinantys požymiai nurodomi vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 RED.)

1.1.(n).1. |_| sekcija

1.1.(n).2. |_|_| skyrius

1.1.(n).3. |_|_|.|_| grupė

1.1.(n).4. |_|_|.|_|_| klasė

1.1.(n).5. |_|_|.|_|_|.|_|_| poklasis

1.1.(n).6. pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

1.2. Asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(fizinio asmens kodas pagal asmens tapatybės dokumentą)

 

1.3. Informacija apie pareiškėjo kompetenciją projekte nurodytos veiklos srityje:

(jei paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjas yra įgijęs kvalifikaciją, leidžiančią užsiimti projekte numatyta vykdyti veikla, nurodoma, kokiu būdu ji įgyta (pažymint ženklu „X“)

 

£ yra įgijęs arba siekia įgyti (šiuo metu studijuoja) išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją arba yra išklausęs (šiuo metu studijuoja) švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo ar papildomos kompetencijos įgijimo programą (-as), susijusią (-ias) su projekte numatyta veikla, arba Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) nustatyta tvarka jam yra suteiktas meno kūrėjo statusas už nuopelnus projekte numatytos vykdyti veiklos srityje

(pagal mokymo įstaigos ar kursų baigimo pažymėjimą arba mokymo įstaigos pažymą apie studijavimą ir (arba) mokymąsi arba surinktus kreditus ar akademines valandas, arba pagal informaciją, sukauptą meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje)

 

£ ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo užsiima konkrečia, projekte numatyta ne žemės ūkio veikla

(pagal ataskaitinių ir (arba) einamųjų metų verslo liudijimą, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą ir (arba) kitus darbo stažą ar patirtį įrodančius dokumentus ir (arba) duomenis; šis reikalavimas pareiškėjui – kaimo gyventojui – yra p r i v a l o m a s)

 

£ įsipareigoja nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu

(specializuotų kursų baigimo pažymėjimą įsipareigoja pateikti iki projekto įgyvendinimo pabaigos – su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)

 

1.4. Pareiškėjo darbovietė ir užimamos pareigos

(pildoma, jei pareiškėjas kartu ne tik vykdo projekte nurodytą veiklą, tačiau ir dirba kitoje darbovietėje)

 

 

 

 

 

 

(darbovietės pavadinimas)

1.5. Pareiškėjo šeiminė padėtis:

(nurodoma pareiškėjo – kaimo gyventojo – šeiminė padėtis, teisingą variantą pažymint ženklu „X“)

vedęs (ištekėjusi)

£

našlys (našlė)

£

išsiskyręs (išsiskyrusi)

£

nevedęs (netekėjusi)

£

Sutuoktinio vardas, pavardė:

(pildoma, jei pareiškėjas nurodo, jog yra vedęs (ištekėjusi)

 

Sutuoktinio asmens kodas:

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

2. Informacija apie juridinį asmenį – veikiančią ar naujai įsteigtą labai mažą įmonę

(pildoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo (veikianti ar naujai įsteigta labai maža įmonė, kaip nurodyta Taisyklių 17.1 punkte)

 

2.1. Juridinio asmens atpažinties kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(nurodomas kodas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

 

2.2. Juridinio asmens įsteigimo data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(nurodoma įsteigimo data pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

 

2.3. Juridinio asmens vykdomos veiklos, susijusios su projektu, pobūdis:

 

2.3.1. pagal pareiškėjo – juridinio asmens – įstatus |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(nurodomas pareiškėjo vykdomos, su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos pobūdis, įtvirtintas juridinio asmens veiklos įstatuose ar kitame pareiškėjo steigimą ir veiklą reglamentuojančiame dokumente)

 

2.3.2. pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

(vykdomos veiklos rūšį, susijusią su projekto įgyvendinimu, apibūdinantys požymiai nurodomi vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 RED.)

 

2.3.2.1. |_| sekcija

2.3.2.2. |_|_| skyrius

2.3.2.3. |_|_|.|_| grupė

2.3.2.4. |_|_|.|_|_| klasė

2.3.2.5. |_|_|.|_|_|.|_|_| poklasis

2.3.2.6. pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2.3.3. pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

(vykdomos veiklos rūšį, susijusią su projekto įgyvendinimu, apibūdinantys požymiai nurodomi vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 RED.)

 

2.3.3.1. |_| sekcija

2.3.3.2. |_|_| skyrius

2.3.3.3. |_|_|.|_| grupė

2.3.3.4. |_|_|.|_|_| klasė

2.3.3.5. |_|_|.|_|_|.|_|_| poklasis

2.3.3.6. pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2.3.(n). pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

(vykdomos veiklos rūšį, susijusią su projekto įgyvendinimu, apibūdinantys požymiai nurodomi vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 RED.)

 

2.3.(n).1. |_| sekcija

2.3.(n).2. |_|_| skyrius

2.3.(n).3. |_|_|.|_| grupė

2.3.(n).4. |_|_|.|_|_| klasė

2.3.(n).5. |_|_|.|_|_|.|_|_| poklasis

2.3.(n).6. pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

2.4. Informacija apie įmonę kontroliuojantį fizinį asmenį

(jei įmonę kontroliuojantis fizinis asmuo, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 2 straipsnio 3 punkte, yra kartu ir įmonės vadovas – pildoma tik ši lentelės eilutė)

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2.5. Informacija apie įmonės vadovą

(jei įmonės vadovas yra įmonę kontroliuojantis fizinis asmuo – pildoma tik šios lentelės 2.4 eilutė)

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2.6. Informacija apie pareiškėjo kompetenciją projekte numatytos veiklos srityje:

(reikalavimas, kurį tenkina pareiškėjas, pažymimas ženklu „X“)

 

£ pareiškėjas vykdo projekte nurodytą veiklą ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir gauna iš šios veiklos pajamų

(pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą pažymą apie sumokėtus mokesčius, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą įmokų suderinimo aktą)

 

£ bent vienas pareiškėjo (labai mažos įmonės) darbuotojas yra įgijęs arba siekia įgyti (šiuo metu studijuoja) išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją arba yra išklausęs (šiuo metu studijuoja) švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo ar papildomos kompetencijos įgijimo programą (-as), susijusią (-ias) su projekte numatyta veikla, arba Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) nustatyta tvarka jam yra suteiktas meno kūrėjo statusas už nuopelnus projekte numatytos vykdyti veiklos srityje

(pagal mokymo įstaigos ar kursų baigimo pažymėjimą arba mokymo įstaigos pažymą apie studijavimą ir (arba) mokymąsi arba surinktus kreditus ar akademines valandas, arba pagal informaciją, sukauptą meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje)

 

£ bent vienas pareiškėjo (labai mažos įmonės) darbuotojas ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo užsiima konkrečia, projekte numatyta ne žemės ūkio veikla

(pagal ataskaitinių ir (arba) einamųjų metų verslo liudijimą, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą ir (arba) kitus darbo stažą ar patirtį įrodančius dokumentus ir (arba) duomenis)

 

£ bent vienas pareiškėjo (labai mažos įmonės) darbuotojas įsipareigoja nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu

(specializuotų kursų baigimo pažymėjimą įsipareigoja pateikti iki projekto įgyvendinimo pabaigos – su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)

2.7. Juridinio asmens (pareiškėjo) dalyvių skaičius paramos paraiškos teikimo metu

(vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.45 straipsniu, juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu)

|_|_|

3. Informacija apie pareiškėjo, pareiškėją (labai mažą įmonę) kontroliuojančių asmenų ryšius su kitais ūkio subjektais

(pildo visi pareiškėjai)

3.1. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo (juridinio asmens) valdyme

(nurodomas (-i) tokio (-ių) subjekto (-ų) vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas(-ai) ir turimų akcijų ir (arba) pajaus, balsavimo teisių ar turto dalis (-ys) (proc.)

£ Taip

£ Ne

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų ir (arba) pajaus, arba balsavimo teisių ar turimo turto dalis, proc.

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

3.2. Pareiškėjo dalyvavimas (ne mažiau kaip 25 proc.) kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) valdyme

(nurodomas (-i) subjekto (-ų), kurio (-ių) valdyme dalyvauja pareiškėjas, pavadinimas (-ai), kodas (-ai) ir pareiškėjo turimų akcijų ir (arba) pajaus, balsavimo teisių ar turto dalis (-ys) (proc.)

£ Taip

£ Ne

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Turimų akcijų ir (arba) pajaus, arba balsavimo teisių ar turimo turto dalis, proc.

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

Pareiškėjo / Įgalioto asmens parašas _____________

 

3.3. Susijusių ir (arba) partnerių įmonių duomenys

(pildoma, jei 3.1 ir (arba) 3.2 eilutėse nurodytas bent vienas subjektas, nurodant, kur dar 3.1 ir (arba) 3.2 eilutėse nurodyti subjektai turi akcijų ir (arba) pajaus, balsavimo teisių ar turto dalį (proc.) (ne mažiau kaip 25 proc.) ir (arba) kas dar dalyvauja 3.1 ir (arba) 3.2 eilutėse nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų ir (arba) pajaus arba turto dalis (proc.) (ne mažiau kaip 25 proc.)

 

£ Taip

£ Ne

Valdančiojo subjekto pavadinimas

(vardas, pavardė arba pavadinimas)

Valdančiojo subjekto kodas

(fizinio ar juridinio asmens kodas)

Valdomojo subjekto pavadinimas

(įmonės pavadinimas)

Valdomojo subjekto kodas

(juridinio asmens kodas)

Valdančiojo subjekto turimų akcijų ir (arba) pajaus, arba balsavimo teisių ar turimo turto dalis, proc.

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|,_|_|

 

Pareiškėjo / Įgalioto asmens parašas _____________

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (toliau – Programa), priemonės kodas

| 3 | 1 | 2 |

 

2. Programos priemonės pavadinimas

 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra)

3. Remiamos veiklos sritys

(nurodoma veiklos sritis, pagal kurią prašoma paramos (pažymima ženklu „X“)

1. Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas ir produktų, nepatenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą (toliau – Sutarties I priedas), nedidelės apimties gamybą                       £

 

2. Tradicinių amatų puoselėjimas ir tradicinių amatų centrų plėtra (pelno siekiantys projektai)                                                        £

 

4. Projekte numatyta veiklos rūšis

(nurodoma ūkio veiklos rūšis (pažymima ženklu „X“) arba įrašomas ne žemės ūkio veiklos pavadinimas)

1. Produktų, nepatenkančių į Sutarties I priedą, nedidelės apimties gamyba:                                                                  £

1.1. (nurodyti gaminamos ir (arba) projekto metu numatomos gaminti produkcijos pavadinimą ir jos vietą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)

1.(n)...

 

2. Tradiciniai amatai:                                                             £

2.1. tradicinio amato pobūdis:

(pagal Taisyklių 1 priedo 2 punkte pateiktą remiamų tradicinių amatų sąrašą)

 

2.1.1. tradicinio amato pavadinimas _________________;

 

2.1.2. tradiciniam amatui priskirtas Tradicinių amatų sąvado eilės numeris, nurodytas Taisyklių 1 priedo 2 punkte |_|_|_|;

 

2.1.3. suteikto tautinio paveldo produkto sertifikato

Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pildoma, jei pareiškėjui yra suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas)

 

2.1.4. tautinio paveldo produkto sertifikatą įsipareigojama pateikti su paskutiniuoju mokėjimo prašymu                                               £

(pildoma, jei pareiškėjas naujai pradeda vykdyti tradicinių amatų puoselėjimo veiklą, ir minėtas dokumentas jam kol kas nėra suteiktas)

 

2.(n). tradicinio amato pobūdis:

(pagal Taisyklių 1 priedo 2 punkte pateiktą remiamų tradicinių amatų sąrašą)

 

2.(n).1. tradicinio amato pavadinimas _______________;

 

2.(n).2. tradiciniam amatui priskirtas Tradicinių amatų sąvado eilės numeris, nurodytas Taisyklių 1 priedo 2 punkte |_|_|_|;

 

2.(n).3. suteikto tautinio paveldo produkto sertifikato

Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pildoma, jei pareiškėjui yra suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas)

 

2.(n).4. tautinio paveldo produkto sertifikatą įsipareigojama pateikti su paskutiniuoju mokėjimo prašymu                                               £

(pildoma, jei pareiškėjas naujai pradeda vykdyti tradicinių amatų puoselėjimo veiklą ir minėtas dokumentas jam kol kas nėra suteiktas)

 

3. Ne žemės ūkio paslaugos, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje:                                                                             £

 

3.1. (nurodyti veiklos rūšies pavadinimą ir jos vietą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)

3.(n)...

 

4. Kita ne žemės ūkio veikla:                                                 £

4.1. (nurodyti veiklos rūšies pavadinimą ir jos vietą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)

4.(n)...

5. Projekto pavadinimas

 

 

(projekto, kuriam prašoma paramos, pavadinimas)

6. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gatvės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Namo Nr. |_|_|_|

Buto Nr. |_|_|_| (jei būtina)

7. Prašoma paramos suma, Lt

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma bendra prašoma paramos suma litais (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

8. Planuojama projekto pradžia:

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

(nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia (metai, mėnuo, diena)

9. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais; nurodytomis dienomis turi būti pateikiami mokėjimo prašymai)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Lt:

 

£ Pirmojo etapo pabaiga

|_|_|_|_| |_|_|

(nurodomi metai ir mėnuo)

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma prašoma paramos suma Lt)

 

£ Antrojo etapo pabaiga

|_|_|_|_| |_|_|

(nurodomi metai ir mėnuo)

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma prašoma paramos suma Lt)

 

£ Trečiojo etapo pabaiga

|_|_|_|_| |_|_|

(nurodomi metai ir mėnuo)

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma prašoma paramos suma Lt)

 

£ Ketvirtojo etapo pabaiga

|_|_|_|_| |_|_|

(nurodomi metai ir mėnuo)

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma prašoma paramos suma Lt)

 

£ Penktojo etapo pabaiga

|_|_|_|_| |_|_|

(nurodomi metai ir mėnuo)

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma prašoma paramos suma Lt)

 

£ Šeštojo etapo pabaiga

|_|_|_|_| |_|_|

(nurodomi metai ir mėnuo)

|_|_|_|_|_|_|_|_| Lt

(nurodoma prašoma paramos suma Lt)

10. Planuojama projekto pabaiga:

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

(nurodoma planuojama paskutiniojo mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Agentūrai data (metai, mėnuo, diena), kuri turi sutapti su paskutiniojo projekto įgyvendinimo etapo pabaigos data)

11. Asmuo, atsakingas už projektą

(pildoma, jei yra pareiškėjo įgaliotas asmuo, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu ir po jo)

 

Vardas, pavardė, pareigos

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Tiesioginio ryšio tel. Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

El. paštas (jei turi)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

IV. INFORMACIJA APIE EB PARAMĄ

 

Ar esate gavęs (-usi) Europos Bendrijos (toliau – EB) investicinę parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (skirtą pagal SAPARD, BPD 2004–2006 metų ar Programos investicines priemones)?

Taip £

Ne £

 

V. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ, de minimis pagalbą, laikinąją valstybės pagalbą

(atsakymas „Taip“ žymimas ženklu „X“, jei pareiškėjui iki paramos paraiškos pateikimo buvo suteikta valstybės pagalba, de minimis pagalba arba, vadovaujantis Komisijos 2008 m. gruodžio 17 d. komunikato „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ (OL 2009 C 16, p. 1) nuostatomis, laikinoji valstybės pagalba panašaus pobūdžio projektui įgyvendinti ar artimai projekte numatytai veiklai plėtoti ir (arba) toms pačioms investicijoms finansuoti. Pagalba laikoma suteikta, jei yra priimtas kompetentingos institucijos sprendimas skirti pagalbą. Jei pagalba suteikiama po paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos, pareiškėjai privalo pateikti patikslintą informaciją ne vėliau kaip iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Atsakymas „Ne“ žymimas, jei pagalba nebuvo suteikta)

 

Ar buvo suteikta valstybės pagalba?

Taip £

Ne £

Ar buvo suteikta de minimis pagalba?

Taip £

Ne £

Ar buvo suteikta laikinoji valstybės pagalba?

Taip £

Ne £

 

Jei į kurį nors iš pateiktų klausimų atsakėte teigiamai, užpildykite šią lentelę:

 

Eil. Nr.

Pagalbą suteikusi institucija

Pagalbos teikimo teisinis pagrindas

(nurodomas teisės aktas, kurio pagrindu pareiškėjui suteikta valstybės pagalba)

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, kurioms buvo suteikta pagalba

Pagalbos forma (finansinė parama, dotuojama paskola ar kt.) (nurodyti)

Paramos suma ***, Lt

Prašymo suteikti pagalbą pateikimo data

1. Valstybės pagalba:

1.1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

2. De minimis pagalba:

2.1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

3. Laikinoji valstybės pagalba:

3.1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

*** – tuo atveju, jei buvo suteikta valstybės pagalba daliai kredito palūkanų kompensuoti, turi būti nurodyta sprendimo priėmimo metu apskaičiuota paramos suma, skirta daliai kredito palūkanų dengti per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.

 

VI. VERSLO PLANAS (PROJEKTO APRAŠAS)

 

1. Pareiškėjo dabartinė vykdoma ūkinė ne žemės ūkio veikla

 

1.1. Ūkio subjekto specializacija

(nurodoma kaimo gyventojo, užsiimančio individualiąja veikla, arba veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės ne žemės ūkio veiklos rūšis (pažymima ženklu „X“) ir įrašomas vykdomos ne žemės ūkio veiklos pavadinimas ir (arba) išsamesnis apibūdinimas (turi sutarpti su vykdoma veikla, nurodyta šios paramos paraiškos II skyriaus „Informacija apie pareiškėją“ 1.1 ar 2.3 eilutėse nurodytais duomenimis)

 

£

Nedidelės apimties produkcijos gamyba:

£

Paslaugų ne žemės ūkiui Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimas:

£

Kita:

 

1.

(nurodyti, detalizuojant pagal gaminamos produkcijos rūšį (-is)

1.

(nurodyti, detalizuojant pagal gaminamos produkcijos rūšį (-is)

1.

(nurodyti, detalizuojant pagal gaminamos produkcijos rūšį (-is)

 

2.

 

2.

 

2.

 

 

...

 

...

 

...

 

 

 

1.2. Pajamos iš vykdomos ir (arba) projekte numatytos vykdyti ne žemės ūkio veiklos

(informacija turi užtikrinti pardavimo pajamų prognozių pagrįstumą per visą prognozuojamąjį laikotarpį. Veiklą vykdantys ūkio subjektai, kurie pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius metus, pildo tik 2 ir 3 stulpelius. Nauji ūkio subjektai pildo duomenis už ataskaitinius metus (3 stulpelį) (jei tokius duomenis jie gali pateikti) ir už visą prognozuojamą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (imtinai)

 

 

Gaminami produktai, Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos paslaugos

Praėjusieji ataskaitiniai 20…. m.

Ataskaitiniai 20.... metai

Prognoziniai metai

 

20...

20...

20...

20...

20...

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Produkcijos pobūdis

(nurodomas gaminamo produkto pavadinimas ar teikiamos paslaugos pavadinimas)

 

1.1. Pagaminta produktų (vnt., kg, t) arba teikiamų paslaugų įvairovė (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, vietų skaičius ir (arba) kambarių skaičius

(nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Parduota produktų (vnt., kg, t) arba suteikta paslaugų (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, aptarnautų klientų skaičius (vnt.)

(nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Vidutinė produkcijos pardavimo kaina (Lt už vnt., kg, t) arba paslaugos įkainis (Lt už vienetą, kartą, valandą, dieną, parą ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, nuomos ir (arba) paslaugos kaina (Lt)

(nurodyti tinkantį matavimo vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Pajamos, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Produkcijos pobūdis

(nurodomas gaminamo produkto pavadinimas ar teikiamos paslaugos pavadinimas)

 

n.1. Pagaminta produktų (vnt., kg, t) arba teikiamų paslaugų įvairovė (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, vietų skaičius ir (arba) kambarių skaičius

(nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

n.2. Parduota produktų (vnt., kg, t) arba suteikta paslaugų (vienetais, kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, aptarnautų klientų skaičius (vnt.)

(nurodyti tinkantį produkto ar paslaugos pobūdį ir matavimo vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

n.3. Vidutinė produkcijos pardavimo kaina (Lt už vnt., kg, t) arba paslaugos įkainis (Lt už vienetą, kartą, valandą, dieną, parą ir pan.), arba, teikiant apgyvendinimo paslaugas, nuomos ir (arba) paslaugos kaina (Lt)

(nurodyti tinkantį matavimo vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

n.4. Pajamos, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą

(nurodomas pareiškėjo – kaimo gyventojo, užsiimančio individualiąja veikla, arba veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės – turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalųjį objekto Nr., pagaminimo metus)

 

 

Turto objektas

Unikalus objekto Nr.

Pagaminimo metai

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

1.4. Informacija apie ūkio subjekto veiklos sąnaudas (Lt)

(veiklą vykdantys ūkio subjektai, kurie pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius metus, pildo 2 ir 3 stulpelį. Nauji ūkio subjektai pildo duomenis už ataskaitinius metus (3 stulpelį) (jei tokius duomenis jie gali pateikti) ir už visą prognozuojamą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (imtinai)

 

 

Sąnaudos

Praėjusieji ataskaitiniai 20…. m.

Ataskaitiniai 20.... metai

Prognoziniai metai

 

20...

20...

20...

20...

20...

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Kintamos sąnaudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastovios sąnaudos:

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio turto, įsigyto iš ES paramos lėšų, nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie projektą

 

 

2.1. Trumpas projekto esmės aprašymas

(pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (ne daugiau kaip 10 eilučių): projekto poreikio pagrindimas, projekto metu patobulintų gamybos ar tiekimo sąlygų dėka naujai sukurto ar patobulinto produkto ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamų ir (arba) planuojamų teikti paslaugų aprašymas, esamos rinkos apibūdinimas, galimų rinkos pokyčių prognozės sėkmingai įgyvendinus projektą, konkurentai, projekto metu vystomos veiklos pranašumas konkurentų atžvilgiu ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Projekto tikslai

(numatyti įgyvendinti projekto tikslai nurodomi pažymint langelį kryželiu „X“)

 

2.2.1. Bendrasis tikslas – remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

 

£

 

2.2.2. Specialieji tikslai:

 

 

2.2.2.1. sukurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaimo gyventojams;

£

 

2.2.2.2. didinti ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime;

£

 

2.2.2.3. skatinti paslaugų plėtrą;

£

 

2.2.2.4. remti ir gaivinti kaimo paveldo vertybes.

£

 

2.2.3. Veiklos tikslai:

 

 

2.2.3.1. skatinti kaimo gyventojų, ypač jaunimo ir moterų, verslumą;

£

 

2.2.3.2. remti naujas smulkiojo verslo iniciatyvas kaime;

£

 

2.2.3.3. stiprinti veikiančių ar naujai įsteigtų labai mažų įmonių gyvybingumą ir skatinti jų modernizavimą;

£

 

2.2.3.4. puoselėti tradicinių amatų technologijas, sudaryti sąlygas reprezentuoti tradicinių amatų gaminius ir jais prekiauti.

£

 

Pareiškėjo / Įgalioto asmens parašas _____________

 

 

2.3. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

(nurodomos išlaidos, kurioms prašoma paramos pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas. Išlaidos, patirtos įgyvendinant projektą pagal Priemonės antrąją veiklos sritį ir tiesiogiai susijusios su tradicinių amatų puoselėjimo veikla, pažymimos ženklu „X“)

Nr.

Išlaidų pavadinimas (pagal išlaidų kategorijas)

Išlaidos, susijusios su tradicinių amatų veikla

Vienetų kaina be PVM, Lt

Vienetų skaičius

PVM ****, Lt

Bendra suma su PVM, Lt

Pirkimų vykdymo būdas

Pagrindimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (ar) statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas:

(pastaba: kai darbai atliekami ūkio būdu, kompensuojama tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas)

£

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

£ konkursas/apklausa

£ didžiausieji įkainiai

£ kita

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Naujos technikos, įrangos, baldų (išskyrus Taisyklių 29.3 punkte nurodytus atvejus), skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas:

£

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

£ konkursas/apklausa

£ didžiausieji įkainiai

£ kita

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas

£

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

£ konkursas/apklausa

£ didžiausieji įkainiai

£ kita

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Interneto svetainės sukūrimas

£

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

£ konkursas/apklausa

£ didžiausieji įkainiai

£ kita

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bendrosios išlaidos

XXX

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

 

 

 

 

£ konkursas/apklausa

£ didžiausieji įkainiai

£ kita

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Projekto viešinimo išlaidos

£

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

£ konkursas/apklausa

£ didžiausieji įkainiai

£ kita

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

XXX

 

 

 

 

 

 

**** – nenurodomas tik tas PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą paramos gavėjas neturi ar negali turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, kaip nurodyta Taisyklių 30 punkte.

 

Pareiškėjo / Įgalioto asmens parašas _____________

 

 

2.4. Projekto finansavimo šaltiniai

(nurodomi visi pareiškėjo numatyti projekto finansavimo šaltiniai, kurie turi atitikti visą projekto vertę su PVM)

 

Nr.

Šaltinis

Suma, Lt

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą arba informacijos šaltinį

1

2

3

4

1.

Paramos lėšos

|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama pateikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip šešis mokėjimo) ir kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama antrajam ir (arba) n-ajam projekto etapui, finansuoti)

2.

Pareiškėjo lėšos

(2.1+2.2+2.3)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2.1.

Privačios pareiškėjo lėšos

|_|_|_|_|_|_|_|_|

(nurodomos turimos lėšos, apskaitytos finansinėje atskaitomybėje arba pradžios balanse ir skirtos numatytam projektui įgyvendinti)

2.2.

Projekto vykdymo laikotarpiu iš veiklos gautinos lėšos, skirtos projektui finansuoti

|_|_|_|_|_|_|_|_|

(projekto vykdymo laikotarpiu iš veiklos planuojamos gauti lėšos, kurios bus skirtos projektui finansuoti)

2.3.

Iš tikslinių programų gautinos lėšos (tiesioginės išmokos, kita parama)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

(patikslinti, nurodant, kokios lėšos, iš kokių programų yra gautos ir kuo vadovaujantis)

3.

Paskola

|_|_|_|_|_|_|

 

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

|_|_|_|_|_|_|

 

 

2.5. Ūkinės-finansinės veiklos prognozės:

(projekto ūkinės-finansinės veiklos prognozės nurodomos nors vieną langelį pažymint ženklu „X“ ir pateikiant trumpą pažymėto planuojamo pokyčio pagrindimą ir (arba) numatomas rinkodaros priemones šiam pokyčiui pasiekti)

 

£ padidės ne žemės ūkio produkcijos (gaminių) pardavimo ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje apimtys (_________________________________________________);

 

£ padidės ne žemės ūkio produkcijos (gaminių) pardavimo ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje pajamos (________________________________________________);

 

£ sumažės ne žemės ūkio produkcijos (gaminių) gamybos ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sąnaudos (_______________________________________________);

 

£ pagerės gaminamos ne žemės ūkio produkcijos ir (arba) kaimo gyventojams teikiamų ne žemės ūkio paslaugų kokybė (________________________________________________________________);

 

£ pagerės ne žemės ūkio produkcijos gamybos technologija ir (arba) paslaugų ne žemės ūkiui teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje sistema ir (arba) technologija (________________________________);

 

£ padidės kaimo gyventojų, besinaudojančių projekto metu sukurta ar patobulinta produkcija ir (arba) paslaugomis, gyvenimo kokybė (___________________________________________________);

 

£ bus sukurta naujų darbo vietų kaimo gyventojams (_______________________________________);

 

£ pagerės jau dirbančių asmenų (pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą ar verslo liudijimą) arba įmonės darbuotojų darbo sąlygos (_____________________________);

 

£ sumažės žalingas poveikis aplinkai (__________________________________________________);

 

£ kita _______________________(__________________________________________).

(nurodyti)

 

 

 

2.6. Ūkio subjekto ekonominio tinkamumo įvertinimo rodikliai

(pildo veiklą vykdantys ir nauji ūkio subjektai. Vadovaujantis Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335), nurodomi ekonominio tinkamumo įvertinimo rodikliai (skolos ir grynojo pelno rodikliai). Veiklą vykdantys ūkio subjektai pildo 2 ir 3 stulpelius. Nauji ūkio subjektai, pateikę finansinę atskaitomybę už ataskaitinius metus, pildo 3 ir 4 stulpelius, skaičiuojant skolos rodiklį, o grynasis pelnas nurodomas tik 4 stulpelyje. Nauji ūkio subjektai, pateikę pradžios balansą, pildo tik 4 stulpelį, įrašydami skolos rodiklį ir grynąjį pelną. Rodikliai turi būti apskaičiuoti pagal kartu su paramos paraiška pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus ir (arba) pateiktas finansines prognozes)

Rodikliai

Praėjusieji ataskaitiniai metai 20.... m.

Ataskaitiniai metai 20.... m.

Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų 20.... m.

1

2

3

4

Skolos rodiklis

(šio rodiklio reikšmė turi būti mažesnė arba lygi 0,75)

 

 

 

Grynasis pelnas

(nurodoma suma, Lt)

 

 

 

 

VII. Projekto priežiūros rodikliai

(atsižvelgiant į projekto pobūdį pildo veiklą vykdantys ir nauji ūko subjektai. Lentelės 1 eilutėje nurodoma, kiek bus sukurta naujų darbo vietų per projekto įgyvendinimo laikotarpį, 2 eilutėje nurodomos numatomos produkcijos, pagamintos užsiimant projekte nurodyta veikla, pardavimo pajamos ir 3 eilutėje nurodomas metinis visuotinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius (pildo tik pareiškėjas – labai maža įmonė). Veiklą vykdantys ūkio subjektai, kurie pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius metus, pildo 4, 5 ir 6 stulpelius. Nauji ūkio subjektai pildo 5 stulpelį (duomenis už ataskaitinius metus, jei tokius duomenis jie gali pateikti) ir 6 stulpelį. Nauji ūkio subjektai, pateikę pradžios balansą, pildo tik 6 stulpelį)

 

 

Rodikliai

Matavimo vnt.

Praėjusieji ataskaitiniai metai 20.... m.

Ataskaitiniai metai 20.... m.

Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų 20.... m.

1

2

3

4

5

6

1.

Darbo vietų skaičius, iš jų:

vnt.

 

 

 

1.1.

naujai sukurtų nuolatinių darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.2.

naujai sukurtų nenuolatinių (sezoninių) darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.3.

asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičius

vnt.

 

 

 

1.4.

naujai sukurtų darbo vietų skaičius pagal dirbančiųjų asmenų lytį:

(1.4.1+1.4.2)

vnt.

 

 

 

1.4.1.

moterims sukurtų naujų darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.4.2.

vyrams sukurtų naujų darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.5.

naujai sukurtų darbo vietų skaičius pagal dirbančiųjų asmenų amžių:

(1.5.1+1.5.2+1.5.3)

vnt.

 

 

 

1.5.1.

asmenims iki 25 metų amžiaus naujai sukurtų darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.5.2.

asmenims nuo 25 iki 40 metų amžiaus naujai sukurtų darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.5.3.

asmenims nuo 40 metų amžiaus naujai sukurtų darbo vietų skaičius

vnt.

 

 

 

1.6.

Naujai sukurtų darbo vietų skaičius pagal ankstesnėje darbovietėje vykdytos arba kitoje darbovietėje šiuo metu atliekamos veiklos pobūdį:

(1.6.1+1.6.2)

vnt.

 

 

 

1.6.1

žemės ūkio veikla užsiėmusių arba kitoje darbovietėje vis dar užsiimančių asmenų skaičius

vnt.

 

 

 

1.6.2.

ne žemės ūkio veikla užsiėmusių arba kitoje darbovietėje vis dar užsiimančių asmenų skaičius

Lt

 

 

 

2.

Pardavimo pajamos

Lt

 

 

 

3.

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

(nurodomas metinis darbuotojų skaičius, apskaičiuotas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 (Žin., 2008, Nr. 38-1408)

vnt.

 

 

 

 

VIII. INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖS

(informavimo ir viešinimo priemonės pasirenkamos ir nurodomos griežtai laikantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868), nuostatomis. Pasirinktas atsakymo variantas žymimas ženklu „X“)

 

Nr.

Informavimo apie projektą ir projekto viešinimo priemonės

1.

Projekto metu įsigytų materialinių vertybių (įrangos, baldų, technikos ir kt.) ar įrengtų patalpų ženklinimas Programos logotipu, šūkiu „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir EB emblema (vėliava)

(privaloma, kai bendra projekto vertė – iki 172 640 Lt)

Taip £

Ne £

2.

Aiškinamojo stendo projekto įgyvendinimo vietoje įrengimas

(privaloma, kai bendra projekto vertė viršija 172 640 Lt)

Taip £

Ne £

3.

Informacijos skelbimas pareiškėjo interneto svetainėje (neprivaloma)

Taip £

Ne £

4.

Kitos priemonės (neprivaloma)

(jei taip, nurodyti, kokios)

Taip £

Ne £

 

IX. PAREIŠKĖJO ATITIKTIS TINKAMUMO REIKALAVIMAMS

(šioje lentelėje pareiškėjas pasirenka tik tinkamus teiginius, langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba „Neaktualu“ pažymėdamas ženklu „X“)

 

Tinkamumo kriterijai, taikomi visiems pareiškėjams

1.

Ar užtikrinate, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų?

Taip £

Ne £

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip £

Ne £

3.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip £

Ne £

4.

Ar užtikrinate ir (arba) įsipareigojate užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį Taisyklių 22.7 punkte nustatyta tvarka?

Taip £

Ne £

5.

Ar tvarkote ir (arba) įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą Taisyklių 22.6 punkte nurodyta tvarka?

Taip £

Ne £

6.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, kaip nurodyta Taisyklių 22.8 punkte?

Taip £

Ne £

7.

Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, priklauso Jums arba Jūsų sutuoktiniui nuosavybės teise, arba Jums ir Jūsų sutuoktiniui sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, arba yra nuomojamas arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis juo Taisyklių 22.9 punkte nustatyta tvarka?

 

Jei „Taip“, nurodykite nekilnojamojo turto, į kurį ketinate investuoti, unikalųjį numerį:

(jei planuojama nauja statyba – nurodomas žemės sklypo, kuriame bus statomas naujas pastatas ar statinys, registracijos numeris)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Taip £

Ne £

Neaktualu £

8.

Ar įsipareigojate apdrausti ilgalaikį turtą, finansuojamą EB fondų lėšomis, ne trumpesniam kaip penkerių arba, jei projektas būtų įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, septynerių metų laikotarpiui Taisyklių 22.10 punkte nustatyta tvarka?

Taip £

Ne £

9.

Ar tuo atveju, jei investuosite į turtą, kuris negali būti apdraustas Taisyklių 22.10 punkte nurodyta tvarka, įsipareigojate, jog, įvykus įvykiui, kurio metu būtų sunaikintas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, Agentūrai sugrąžinsite projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų dalį?

Taip £

Ne £

10.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos mažiausiai penkerius arba, jei projektas būtų įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kaip nurodyta Taisyklių 22.11 punkte?

Taip £

Ne £

11.

Ar įgyvendinamos investicijos atitinka EB darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Taisyklių 22.12 punkte?

Taip £

Ne £

12.

Ar patvirtinate, kad ūkio subjektas atitinka ir projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus?

Taip £

Ne £

13.

Ar pateiktas statybos leidimas ir techninis projektas su visomis jo sudedamosiomis dalimis, kaip nurodyta Taisyklių 22.14.1 punkte?

(jei pateikiamas neigiamas atsakymas, turi būti tenkinamas 14 eilutėje nurodytas reikalavimas)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

14.

Ar pateiktas statinio projektavimo sąlygų sąvadas, parengtas vadovaujantis taisyklių 22.14.2 punkte nustatytais reikalavimais, statybų leidimą bei techninį projektą įsipareigojant pateikti vėliausiai kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu?

(pildoma, jei į 13 klausimą atsakyta neigiamai)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

15.

Ar pateiktas atsakingų institucijų patvirtintas nesudėtingo statinio, statomo kultūros paveldo objekto ar saugojamojoje teritorijoje, supaprastintas techninis projektas arba kiti nesudėtingo statinio statybos dokumentai, kaip nurodyta Taisyklių 22.14.1 punkte?

(jei pateikiamas neigiamas atsakymas, turi būti tenkinamas 16 eilutėje nurodytas reikalavimas)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

16.

Ar įsipareigojate nesudėtingo statinio projektavimo dokumentus pateikti vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu?

(pildoma, jei į 15 klausimą atsakyta neigiamai)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

17.

Ar projekte numatytai veiklai vykdyti reikalinga speciali licencija arba leidimas ir (arba) tautinio paveldo produkto sertifikatas?

Taip £

Ne £

18.

Ar įsipareigojate projekte numatytai veiklai vykdyti reikalingą licenciją ar leidimą ir (arba) tautinio paveldo produkto sertifikatą Agentūrai pateikti vėliausiai su paskutiniuoju mokėjimo prašymu?

(pildoma, jei pateikiamas teigiamas atsakymas į šios lentelės 17 eilutėje pateiktą klausimą)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

19.

Ar įsipareigojate ne mažiau kaip 50 proc. produkcijos, pagamintos vykdant projekte numatytą energijos ir elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos, iš atsinaujinančių energijos išteklių ar atliekų biodujas, biokurą gaminančių įrenginių eksploatavimo, pakaitinio kuro (granulių) ir kitos panašios produkcijos gamybos veiklą, kaip tai nurodyta Taisyklių 1 priedo 1.18, 1.87, 1.88 ir 1.92 punktuose, parduoti?

Taip £

Ne £

Neaktualu £

20.

Ar patvirtinate, kad 2008 m. liepos 1 d. nepatyrėte sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) (OL 2004 C 244, p. 2) 2.1 dalyje?

Taip £

Ne £

21.

NETEKO GALIOS:

2013 12 30 įsakymu Nr. 3D-918 (nuo 2014 01 01)

(TAR, 2013, Nr. 2013-00256)

 

22.

Ar esate įgyvendinęs ankstesnį investicinį projektą? (taikoma, jei prašoma pakartotinės paramos)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

Tinkamumo kriterijai, taikomi pareiškėjui – kaimo gyventojui, užsiimančiam individualiąja veikla

23.

Ar esate įgijęs arba siekiate įgyti (šiuo metu studijuojate) išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją arba esate išklausęs (šiuo metu studijuojate) švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo ar papildomos kompetencijos įgijimo programą (-as), susijusią (-ias) su projekte numatyta veikla, arba Jums yra suteiktas meno kūrėjo statusas už nuopelnus projekte numatytos vykdyti veiklos srityje?

Taip £

Ne £

24.

Ar įsipareigojate nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu, kaip nurodyta Taisyklių 23.1.1.3 punkte?

(pildoma, jei pateikiamas neigiamas atsakymas į šios lentelės 23 eilutėje pateiktą klausimą)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

25.

Ar patvirtinate, kad ataskaitiniais ir (arba) einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje užsiimate ta pačia individualiąja ne žemės ūkio veikla, numatyta projekte?

Taip £

Ne £

 

Tinkamumo kriterijai, taikomi pareiškėjui – veikiančiai ar naujai įsteigtai labai mažai įmonei

 

26.

Ar patvirtinate, kad veikianti ar naujai įsteigta įmonė paramos paraiškos pateikimo momentu atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus?

Taip £

Ne £

27.

Ar bent vienas labai mažos įmonės darbuotojas yra kompetentingas projekte numatytos veiklos srityje, kaip nurodyta Taisyklių 23.1.1.1 arba 23.1.1.2 punkte?

Taip £

Ne £

28.

Ar bent vienas labai mažos įmonės darbuotojas įsipareigoja nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos projekto įgyvendinimo laikotarpiu kelti kvalifikaciją verslumo srityje, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su verslumo ugdymu, kaip nurodyta Taisyklių 23.1.1.3 punkte?

(pildoma, jei į 27 klausimą pateikiamas neigiamas atsakymas; jei pareiškėjas – labai maža įmonė – pateikia neigiamus atsakymus į 27 ir 28 klausimus, jis turi tenkinti lentelės 29 eilutėje nurodytą reikalavimą)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

29.

Ar patvirtinate, kad labai maža įmonė vykdo projekte nurodytą veiklą ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir gauna iš šios veiklos pajamų?

(pildoma, jei į 27 ir 28 klausimus pateikiamas neigiamas atsakymas)

Taip £

Ne £

Neaktualu £

30.

Ar patvirtinate, kad labai maža įmonė yra įregistruota ir vykdo ar ruošiasi vykdyti ne žemės ūkio veiklą, kaip nurodyta Taisyklių 23.4 punkte, kaimo vietovėje?

Taip £

Ne £

31.

Ar patvirtinate, kad ne mažiau kaip 50 proc. veikiančios ar naujai įsteigtos įmonės darbuotojų yra kaimo gyventojai, ir įsipareigojate, kad ši darbuotojų sudėties proporcija išliks visą projekto įgyvendinimo laikotarpį?

(reikalaujama, kad įmonės darbuotojas būtų deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje paramos paraiškos pateikimo momentu ir kiekvieno mokėjimo prašymo pateikimo momentu)

Taip £

Ne £

32.

Ar įsipareigojate, kad ne mažiau kaip penkerius arba, jei projektas būtų įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos įmonė išliks savarankiška?

Taip £

Ne £

 

X. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

(šioje lentelėje Pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paraiška yra visiškai sukomplektuota, ir pažymi ženklu „X“, kuriuos dokumentus ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti visi pareiškėjai

1.

Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

(kaimo gyventojo ar labai mažos įmonės vadovo ir (arba) įmonę kontroliuojančio fizinio asmens paso ar asmens tapatybės kortelės kopija; pateikiama su paramos paraiška)

£

|_|_|

2.

Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto finansavimo šaltinį

(skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Iki mokėjimo prašymo pateikimo, jei projektas ar projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas Agentūrai turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį arba susitarimą dėl lėšų skolinimosi iš kitų juridinių ar fizinių asmenų projektui ar projekto daliai finansuoti, arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis)

£

|_|_|

3.

Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius metus (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) arba ūkinės veiklos pradžios balansas ir finansinės prognozės, sudarytos iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (imtinai)

(vykdantys veiklą ūkio subjektai pateikia ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių metų finansines atskaitomybes, nauji ūkio subjektai pateikia finansinę atskaitomybę (jei yra) už ataskaitinius metus, arba ūkinės veiklos pradžios balansą ir finansines prognozes iki pirmųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos metų (imtinai)

£

|_|_|

4.

Įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentacija

(teikiama tuo atveju, kai pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį ar visas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas)

£

|_|_|

5.

Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai, pagrindžiantys numatytų investicijų vertę, kiti dokumentai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.), patvirtinta paties pareiškėjo, pagrindžiantys numatytų investicijų vertę

(teikiama, jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti)

£

|_|_|

6.

Statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, infrastruktūros kūrimo darbų techninis projektas su visomis jo sudedamosiomis dalimis ir statybos leidimas, arba nesudėtingų (tarp jų laikinųjų) statinių supaprastintas techninis projektas ar kiti dokumentai, kaip nurodyta Taisyklių 22.14.1 punkte

(jei pareiškėjas šiuos dokumentus įsipareigoja pristatyti vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu, su paramos paraiška privaloma pateikti dokumentus, nurodytus šios lentelės 7 eilutėje)

£

|_|_|

7.

Statinio projektavimo sąlygų sąvadas, parengtas vadovaujantis taisyklių 22.14.2 punkte nustatytais reikalavimais

(nereikia pateikti, jeigu su paramos paraiška pateikiami dokumentai, nurodyti šios lentelės 6 eilutėje)

£

|_|_|

8.

Projektinės sąmatos, patvirtintos atestuoto tai veiklos sričiai projekto vadovo parašu

(teikiama tuo atveju, jei, nustatant investicijų vertę, nesivadovaujama statinių didžiausiaisiais įkainiais, nurodytais Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158, Nr. 103-4234; 2008, Nr. 122-4638; 2009, Nr. 125-5414)

£

|_|_|

9.

Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo (kaimo gyventojo) arba bent vieno labai mažos įmonės darbuotojo kompetenciją projekte numatytos vykdyti veiklos srityje, kaip nurodyta Taisyklių 23.1.1.1 ir (arba) 23.1.1.2 punkte:

 

– mokymo įstaigos ar kursų, susijusių su projekte numatyta vykdyti veikla, baigimo pažymėjimas arba mokymo įstaigos pažyma apie studijavimą ir (arba) mokymąsi arba surinktus kreditus ar akademines valandas, arba informacija, įrodanti, kad pareiškėjui ar bent vienam labai mažos įmonės darbuotojui suteiktas meno kūrėjo statusas už nuopelnus projekte numatytos vykdyti veiklos srityje

(dokumentai pateikiami su paramos paraiška; nepildoma tuo atveju, kai pareiškėjas (kaimo gyventojas) arba bent vienas labai mažos įmonės darbuotojas įsipareigoja išklausyti specializuotus mokymo kursus iki paskutiniojo mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos (jei projektas įgyvendinamas daugiau kaip vienu etapu)

£

|_|_|

– ataskaitinių ir (arba) einamųjų metų verslo liudijimo (-ų) kopija (-os), Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymos (-ų) kopija (-os), buvusio ir (arba) dabartinio darbdavio patvirtintas užimamų pareigų aprašas ar pan. dokumentas (-ai), įrodantis (-ys) patirtį projekte numatytos vykdyti veiklos srityje per einamuosius ir (arba) ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo

(pastaba. Pareiškėjas – kaimo gyventojas, užsiimantis individualiąja veikla, – šiuos dokumentus p r i v a l o pateikti su paramos paraiška)

£

10.

Licencija ar leidimas verstis projekte numatyta veikla

(jei šie dokumentai yra būtini – pateikiami su paramos paraiška. Pradedantiesiems vykdyti projekte nurodytą veiklą, kai projektas numatytas įgyvendinti daugiau kaip vienu etapu, taikomas reikalavimas pateikti šių dokumentų kopijas vėliausiai kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)

£

|_|_|

11.

Tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatas (-ai)

(pateikiamas (-i) su paramos paraiška. Pradedantiesiems vykdyti projekte nurodytą veiklą ar nespėjusiems įsigyti nurodytų dokumentų, kai projektas numatytas įgyvendinti daugiau kaip vienu etapu, taikomas reikalavimas pateikti šių dokumentų kopijas vėliausiai kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)

£

|_|_|

12.

Savivaldybės pritarimas, kad pareiškėjas gali verstis projekte numatyta vykdyti veikla

(pateikiamas su paramos paraiška tuo atveju, jei pareiškėjas ketina projekto įgyvendinimo metu verstis Taisyklių 1 priedo 1.120 punkte nurodyta veikla. Pradedantiesiems vykdyti projekte nurodytą veiklą ar nespėjusiems gauti nurodyto dokumento, kai projektas numatytas įgyvendinti daugiau kaip vienu etapu, taikomas reikalavimas pateikti pritarimą projekte numatytai vykdyti veiklai ne vėliau kaip su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)

£

|_|_|

13.

Pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės

(su paramos paraiška pateikiamas pagrindimas, nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje apskaitomas ilgalaikis turtas)

£

|_|_|

14.

Transporto priemonių inventoriaus ir kito privalomo registruoti turto įsigijimo ir registracijos dokumentai

(pateikiama su paramos paraiška tuo atveju, jei transporto priemonės jau įsigytos ir jų įsigijimo išlaidoms kompensuoti prašoma paramos)

£

|_|_|

15.

Rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas ne trumpiau kaip penkerius arba septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos investuoti į jam (jiems) ir pareiškėjui ir (arba) jo sutuoktiniui bendrai priklausančią žemę ir (arba) kitą nekilnojamąjį turtą (pastatus ir (arba) statinius) ir vykdyti verslo plane numatytą veiklą

(teikiama, jei projekte numatytos investicijos į bendraturčių bendrosios jungtinės arba bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą)

£

|_|_|

16.

Mokėjimo prašymas ir jame nurodyti dokumentai

(teikiama su paramos paraiška, kai investicijos atliktos iki paramos paraiškos pateikimo; pavyzdinė mokėjimo prašymo forma pateikiama Taisyklių 4 priede)

£

|_|_|

17.

Kiti dokumentai

(įrašyti)

£

|_|_|

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pareiškėjai – kaimo gyventojai, užsiimantys individualiąja veikla

18.

Rašytinis sutuoktinio sutikimas ne trumpiau kaip penkerius arba septynerius metus nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos investuoti į jam priklausančią žemę ir (arba) kitą nekilnojamąjį turtą (pastatus ir (arba) statinius) ir vykdyti verslo plane numatytą veiklą

(teikiama, jei projekte numatytos investicijos į sutuoktinio nekilnojamąjį turtą)

£

|_|_|

19.

Seniūnijos pažyma apie pareiškėjo (kaimo gyventojo) deklaruojamą nuolatinę gyvenamąją vietą per ne trumpesnį kaip vienų metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo dienos

(pažyma turi būti išduota ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo)

£

|_|_|

20.

Savivaldybės įgaliotos institucijos išduotas pažymėjimas, kad sąlygos nakvynės ir pusryčių paslaugoms teikti atitinka reikalavimus

(pateikiama su paramos paraiška)

£

|_|_|

21.

Kiti dokumentai

(įrašyti)

£

|_|_|

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pareiškėjai – veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės

22.

Juridinio asmens steigimo dokumentų originalas ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų nuorašas

(labai mažos įmonės steigimo ir veiklos nuostatų, įstatų ar kitų steigimo dokumentų originalas ar nuorašas; pateikiama su paramos paraiška)

£

|_|_|

23.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota pažyma apie įmonėje dirbančius darbuotojus

(dokumento sudarymo data arba jo tvirtinimo teikimui data negali būti senesnė kaip 15 darbo dienų prieš paramos paraiškos arba mokėjimo prašymo pateikimą; pateikiama su paramos paraiška ir su kiekvienu mokėjimo prašymu)

£

|_|_|

24.

Įmonės darbuotojų sąrašas, kuriame nurodyti jų vardai, pavardės, nuolatinė gyvenamoji vieta, patvirtintas įmonės vadovo ar ją kontroliuojančio fizinio asmens parašu

£

|_|_|

25.

Seniūnijos pažyma apie deklaruotas įmonės darbuotojų gyvenamąsias vietas, įrodanti, kad ne mažiau kaip 50 proc. visų įmonės darbuotojų yra kaimo gyventojai

(dokumento sudarymo data arba jo tvirtinimo teikimui data negali būti senesnė kaip 15 darbo dienų prieš paramos paraiškos pateikimą; pateikiama su paramos paraiška ir su kiekvienu mokėjimo prašymu)

£

|_|_|

26.

Dokumentai, patvirtinantys, jog pareiškėjui atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai

(jei taikoma, pateikiama su paramos paraiška)

£

|_|_|

27.

Dokumentai, patvirtinantys, kad labai maža įmonė vykdo projekte nurodytą veiklą ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir gauna iš šios veiklos pajamų

(dokumentai (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota pažyma apie sumokėtus mokesčius, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas įmokų suderinimo aktas ir pan.) gali būti teikiami su paramos paraiška, jei pareiškėjas tokiu būdu pasirenka įrodyti, kad yra kompetentingas užsiimti projekte numatyta vykdyti veikla)

£

|_|_|

28.

Kiti dokumentai

(įrašyti)

£

|_|_|

 

XI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

 

Aš, pretenduodamas (-a) gauti paramą pagal Programos priemonę „Parama verslo steigimui ir plėtrai“ ir pasirašydamas (-a) šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

 

1. šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

2. žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo;

3. prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma;

4. aš / įmonė, kuriai aš atstovauju, nesu pažeidęs (-usi) / nėra pažeidusi jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš EB arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

5. man / įmonei, kuriai aš atstovauju, nėra iškelta byla dėl bankroto / ji nėra likviduojama, aš /įmonė, kuriai atstovauju, nepatyriau/nepatyrė sunkumų 2008 m. liepos 1 d., kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) (OL 2004 C 244, p. 2) 2.1 dalyje;

6. man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu;

7. žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

8. sutinku, kad mano / įmonės, kuriai atstovauju, tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis ir viešuosiuose registruose esančius duomenis;

9. žinau, kad pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834) (toliau – Administravimo taisyklės), ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą;

10. sutinku, kad paramos paraiškoje pateikti mano asmens / įmonės, kuriai aš atstovauju, ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje ir kad Agentūra gautų mano asmens / įmonės, kuriai aš atstovauju, ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų paramos administravimo klausimais;

11. žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, taip pat gauti papildomos informacijos apie mano/mano atstovaujamos įmonės įgyvendinamą projektą ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos institucijos;

12. sutinku, kad informacija apie mano/įmonės, kuriai aš atstovauju, pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens / įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams;

13. sutinku, kad, tautinio paveldo produkto sertifikato nepateikus su paskutiniuoju mokėjimo prašymu, projektui įgyvendinti skiriamos paramos intensyvumas bus sumažintas iki 65 proc., kaip nurodyta Taisyklių 11.2 punkte;

14. tuo atveju, jei statybos leidimas ir techninis projektas nebus pateikti kartu su šia paramos paraiška, įsipareigoju šiuos dokumentus pristatyti vėliausiai su pirmuoju mokėjimo prašymu. Sutinku, kad, neįvykdžius šio įsipareigojimo, paramos lėšų, skirtų projektui įgyvendinti, mokėjimas bus nutrauktas;

15. esu informuotas (-a), kad mano asmens/įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti EB finansinius interesus teisės aktuose nustatyta tvarka;

16. esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens/įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens/įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens/įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis arba sustabdyti savo asmens / įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų. Esu informuotas (-a), kad duomenų tvarkytojas yra Agentūra;

17. įsipareigoju:

17.1. siekdamas numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta šioje paramos paraiškoje, verslo plane (projekto apraše) ir paramos paraiškos prieduose;

17.2. užtikrinti nuosavų lėšų įnašą, nurodytą šioje paramos paraiškoje ir skirtą projektui įgyvendinti;

17.3. raštu pranešti Agentūrai apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo. Žinau, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto investicijas, paramos dalių išdėstymą bei dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, pakeitimai, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą, ar paramos paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, yra neleidžiami;

17.4. be Agentūros rašytinio sutikimo neįkeisti turto, kuriam įsigyti yra suteikiama parama, penkerius arba, jei projektas būtų įtrauktas į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje banko ar kredito unijos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių);

17.5. prekes, paslaugas ar darbus iš suteiktų paramos lėšų įsigyti laikydamasis Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikos reikalavimų. Prekes, paslaugas ar darbus, kuriems pagal Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodiką nėra nustatyti didžiausieji įkainiai, įsigysiu laikydamasis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 (Žin., 2007, Nr. 41-1559; 2009, Nr. 21-835), nuostatų. Įvykdyto (-ų) konkurso (-ų) ir (arba) apklausos (-ų) dokumentaciją pateiksiu Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui įvertinti prieš teikdamas atitinkamą mokėjimo prašymą. Žinau, kad netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos;

17.6. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos grąžinti Agentūrai gautą didesnę, nei numatyta skirti sprendime gauti paramą, paramos lėšų sumą arba dėl klaidos gautų lėšų sumą;

17.7. gavęs (-usi) Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą;

17.8. vykdyti visuomenės informavimo ir paramos viešinimo veiksmus vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis;

17.9. laikydamasis bei nepažeisdamas teisės aktų, apskaityti bei tvarkyti projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

17.10. teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis bei visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Dokumentų tvarkymo ar apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773);

17.11. įvykdyti paramos paraiškoje numatytus įsipareigojimus, susijusius su projekto rezultatais ir pasiekimais;

17.12. Taisyklėse nustatyta tvarka apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą ir pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir apie gautinas draudimo išmokas;

17.13. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

17.14. laiku ir tinkamai pateikti visas reikiamas projekto įgyvendinimo ataskaitas;

17.15. bendradarbiauti su projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu;

17.16. Agentūros nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti mokėjimo prašymo (-ų), projektų įgyvendinimo ataskaitos (-ų) trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus;

17.17. negalėdamas pats vykdyti veiklos dėl svarbių priežasčių (sunki liga, trauma ir pan.), užtikrinti, kad esu atsakingas už projekte numatytos veiklos tęstinumą. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti projekte nurodytą veiklą, įsipareigoju nedelsdamas raštu pranešti Agentūrai po šių priežasčių paaiškėjimo momento ir pateikti tai įrodančius dokumentus;

17.18. Agentūrai nustačius šios paramos paraiškos vykdymo pažeidimų, per Agentūros nustatytą terminą ištaisyti padarytus pažeidimus arba pateikti reikalaujamą informaciją, o Agentūrai arba Ministerijai priėmus sprendimą neteikti paramos, sustabdyti paramos teikimą arba nutraukti paramos mokėjimą ir (arba) grąžinti jau sumokėtas lėšas, šiame sprendime nustatytu laiku grąžinti reikalaujamą paramos dalį ar visą gautą paramos sumą ir sumokėti sprendime dėl paramos grąžinimo nurodytas palūkanas, numatytas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200), kurių dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu kiekvieną ketvirtį, jeigu EB teisės aktai nenustato kitaip;

17.19. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios paramos paraiškos, tretiesiems asmenims be rašytinio Agentūros sutikimo;

17.20. nuo paramos pagal šią paramos paraišką gavimo momento vykdyti visus įsipareigojimus ir reikalavimus, nustatytus 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p.3), Programoje, Administravimo taisyklėse, kol projektas pagal šią paramos paraišką bus galutinai įgyvendintas. Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą pagal šią paramos paraišką ir pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes;

18. žinau, kad jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paramos paraišką arba kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

 

 

______________________                               __________                         _________________

(Pareiškėjo arba jo įgalioto                                 (parašas)                              (vardas, pavardė)

asmens pareigos)

 

XII. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

(pildo ir pasirašo pareiškėjo – kaimo gyventojo, užsiimančio individualiąja veikla, kaip nurodyta Taisyklių 17.2 punkte, – sutuoktinis)

 

Informuoju, kad aš,,

(pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

sutuoktinis ir dalyvauju/nedalyvauju (nereikalingą išbraukti) Programos investicinėse priemonėse
______________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus bei paraiškų registracijos Nr.)

_.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami pareiškėjo

_____________________________________________ paramos administravimo tikslais, būtų apdorojami

(vardas, pavardė)

ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti EB finansinius interesus teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

 

 

__________________________                                                        _________________________

(pareiškėjo sutuoktinio parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas ar kitas pareiškėjui atstovaujantis asmuo, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Institucijos pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono ir fakso Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslais gali panaudoti Agentūra, Ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios institucijos.

 

Pareiškėjo / Įgalioto asmens parašas _____________

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonės „Parama verslo kūrimui

ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo

taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai

mažos įmonės arba kaimo gyventojo

individualiojo verslo plėtra)

4 priedas

 

KEISTA:

2011 04 22 įsakymu Nr. 3D-358 (nuo 2011 04 29)

(Žin., 2011, Nr. 49-2390)

 

(Mokėjimo prašymo forma)

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS*

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(mokėjimo prašymo registracijos data ir registracijos numeris)

 

(mokėjimo prašymą užregistravusio tarnautojo pareigos) (vardas, pavardė) (parašas)

_____________________

* Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tarnautojas.

____________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2007–2013 metų PROGRAMOS priemonĖS „parama verslo kūrimui ir plėtrai“ SUPAPRASTINTĄSIAS ĮGYVENDINIMO TAISYKLES (VEIKIANČIOS AR NAUJAI ĮSTEIGTOS LABAI MAŽOS ĮMONĖS ARBA KAIMO GYVENTOJO INDIVIDUALIOJO VERSLO PLĖTRA)

 

____________ Nr. ________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

I. Duomenys apie projektą ir pareiškėją

 

Prašomo mokėjimo tipas

£ Tarpinis mokėjimas

£ Galutinis mokėjimas

 

Priemonės veiklos sritis

 

1. Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas ir produktų, nepatenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą (toliau – Sutarties I priedas), nedidelės apimties gamybą            £

 

2. Tradicinių amatų puoselėjimas ir tradicinių amatų centrų plėtra (pelno siekiantys projektai)                                                      £

Projekte numatyta veikla

1. Produktų, nepatenkančių į Sutarties I priedą, nedidelės apimties gamyba:                                                                 £

1.1. (nurodyti gaminamos ir (arba) projekto metu numatomos gaminti produkcijos pavadinimą ir jos vietą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)

1.(n)...

 

2. Tradiciniai amatai:                                                           £

2.1. tradicinio amato pobūdis:

(pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) (toliau – Taisyklės) 1 priedo 2 punkte pateiktą remiamų tradicinių amatų sąrašą)

 

2.1.1. tradicinio amato pavadinimas ______________________;

 

2.1.2. tradiciniam amatui priskirtas Tradicinių amatų sąvado eilės numeris, nurodytas Taisyklių 1 priedo 2 punkte |_|_|_|;

 

2.1.3. suteikto tautinio paveldo produkto sertifikato Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pildoma, jei pareiškėjui yra suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas)

 

2.1.4. tautinio paveldo produkto sertifikatą įsipareigojama pateikti su paskutiniuoju mokėjimo prašymu                                         £

(pildoma, jei pareiškėjas naujai pradeda vykdyti tradicinių amatų puoselėjimo veiklą ir minėtas dokumentas jam kol kas nėra suteiktas)

 

2.(n). tradicinio amato pobūdis:

(pagal Taisyklių 1 priedo 2 punkte pateiktą remiamų tradicinių amatų sąrašą)

 

2.(n).1. tradicinio amato pavadinimas ____________________;

 

2.(n).2. tradiciniam amatui priskirtas Tradicinių amatų sąvado eilės numeris, nurodytas Taisyklių 1 priedo 2 punkte |_|_|_|;

 

2.(n).3. suteikto tautinio paveldo produkto sertifikato Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pildoma, jei pareiškėjui yra suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas)

 

2.(n).4. tautinio paveldo produkto sertifikatą įsipareigojama pateikti su paskutiniuoju mokėjimo prašymu                                         £

(pildoma, jei pareiškėjas naujai pradeda vykdyti tradicinių amatų puoselėjimo veiklą ir minėtas dokumentas jam kol kas nėra suteiktas)

 

3. Ne žemės ūkio paslaugos, teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje:                                                                           £

3.1. (nurodyti veiklos rūšies pavadinimą ir jos vietą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)

3.(n)...

 

4. Kita ne žemės ūkio veikla: £

4.1. (nurodyti veiklos rūšies pavadinimą ir jos vietą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)

4.(n)...

Projekto pavadinimas

 

 

Projekto įgyvendinimo vieta (Apskritis/rajonas/seniūnija/gyvenamosios vietovės pavadinimas)

 

Mokėjimo prašyme deklaruojama tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

 

|_|_|_|_|_|_|, |_|_|

Prašoma išmokėti paramos suma, Lt

|_|_|_|_|_|_|, |_|_|

Pareiškėjo rekvizitai

Adresas/buveinė

(Apskritis/rajonas/seniūnija, pašto indeksas, gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo, buto numeris)

 

Telefonas

 

Faksas

 

El. p. Adresas (jei yra)

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Banko sąskaitos numeris

£ Taip

PVM mokėtojo kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

£ Ne

PVM mokėtojas

Vardas, pavardė, pareigos

 

 

Asmuo, atsakingas už projektą

 

Telefonas

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Konsultavimo įstaiga, konsultantas, kurio paslaugomis naudojosi pareiškėjas rengdamas ir (ar) administruodamas projektą

 

Telefonas

 

 

II. Visos mokėjimo prašymuose, įskaitant šį, deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos

 

Įsakyme numatyta paramos suma

Ankstesniuose mokėjimo prašymuose išmokėta paramos suma, Lt

Šiame mokėjimo prašyme prašoma kompensuoti paramos suma, Lt

Agentūros pritaikytų sankcijų/ nekompensuotų išlaidų suma, Lt

Likusi išmokėti paramos suma, Lt

1

2

3

4

5 (1-2-3-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas

 

Atliktų investicijų lentelė:

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Lt

PVM*, Lt

Pirkimo suma su PVM, Lt

Išlaidų pagrindimo dokumentai (dokumento pavadinimas, numeris, data)

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (dokumento pavadinimas, numeris, data)

Deklaruojama tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą:

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

 

 

 

 

 

 

 

2. Iš viso pagal išlaidų kategoriją, nurodant kategorijos pavadinimą:

 

2.1.