Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/35643

Dėl Lietuvos ginklų fondo reorganizavimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS GINKLŲ FONDO REORGANIZAVIMO

 

1997 m. kovo 18 d. Nr. 245

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 71-1717) ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 102-2332) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120) patvirtintą Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos ginklų fondo reorganizavimo į Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektą (pridedama).

2. Sudaryti šią Lietuvos ginklų fondo reorganizavimo į Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisiją: R. Rudžionis (komisijos pirmininkas), V. Petkevičienė, R. Varslauskas.

3. Šio nutarimo 2 punkte nurodytoji komisija turi iki 1997 m. kovo 26 d. inventorizuoti buvusiojo Lietuvos ginklų fondo turtą ir pateikti Ministrui Pirmininkui tvirtinti šio fondo turto ir dokumentacijos perdavimo aktą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                   GEDIMINAS VAGNORIUS

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS                                                                        KĘSTUTIS SKREBYS

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 245

 

Lietuvos ginklų fondo reorganizavimo į Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektas

 

1. Lietuvos ginklų fondo reorganizavimo į Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektas parengtas vykdant Ministro Pirmininko 1997 m. sausio 16 d. pavedimą Nr. 26-522.

2. Ankstesnis įstaigos pavadinimas – Lietuvos ginklų fondas (toliau vadinama – Ginklų fondas). Įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 322 „Dėl Lietuvos ginklų fondo“ (Žin., 1991, Nr. 26-700; 1996, Nr. 102-2332).

3. Adresas – Liejyklos g. 2, 2600 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. 618132, faksas 629798. Lietuvos Respublikos Vyriausybei leidus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. VP-26/18s), nuomojamos patalpos iš Vidaus reikalų ministerijos. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 4 d. nutarimą Nr. 926 „Dėl Radvilų rūmų perdavimo Lietuvos dailės muziejui“, Vidaus reikalų ministerija šias patalpas turi patuštinti iki 1997 m. gruodžio 31 dienos.

Atsižvelgiant į tai, kad neišspręstas reorganizuojamo Ginklų fondo patalpų klausimas, adresas lieka tas pats.

4. Reorganizavimo pagrindimas – reorganizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymu ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1209 1 punktą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 patvirtintą Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

5. Reorganizavimo laikas – iki 1997 m. kovo 26 dienos.

6. Laikomasi žemiau išdėstytos turto įvertinimo, inventorizavimo bei paskirstymo, apskaitos dokumentų ir finansinės atskaitomybės perėmimo saugoti tvarkos.

Reorganizuojamo Ginklų fondo turtas įvertinamas remiantis šio fondo buhalterinės apskaitos duomenimis.

Paskutinius Lietuvos ginklų fondo patikrinimus atliko Valstybės kontrolė (1995 m. gegužės 19 d. aktas Nr. 54) ir Valstybinė mokesčių inspekcija (1995 m. spalio 17 d. aktas Nr. 5-22/6662).

Ginklų fondo inventorizacija atlikta pagal 1997 m. sausio 1 dienos būklę.

Pagal 1997 m. sausio 1 d. būklę Ginklų fondo turtą, įsigytą iš biudžetinių lėšų, sudarė 367206 litai, iš tos sumos:

ilgalaikis turtas

 –

311826 litai;

trumpalaikis turtas

 –

55380 litų;

atsargos

 –

19137 litai;

pinigai banke

 –

15368 litai;

pirkėjų skolos ir avansai

 –

20875 litai.

Biudžetinių lėšų sąskaita Nr. 4120609 yra Lietuvos valstybiniame komerciniame banke, banko kodas 260101596.

Pagal 1997 m. sausio 1 d. būklę Ginklų fondo turtą, įsigytą iš nebiudžetinių lėšų, sudarė 2121016 litų, iš tos sumos ilgalaikis turtas – 5728 litai, trumpalaikis turtas – 2115288 litai. Šį trumpalaikį turtą sudaro:

Atsargos

 –

1762538 litai;

pirkėjų skolos

 –

64533 litai;

kitos gautinos sumos

 –

80274 litai;

pinigai banke

 –

203793 litai;

pinigai kasoje

 –

3569 litai;

avansai materialiai atsakingiems asmenims

 –

581 litas.

Nebiudžetinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita Nr. 1345589 ir valiutinė sąskaita Nr. 57080272 yra akcinėje bendrovėje Vilniaus banke, banko kodas 260101777.

7. Teisių ir prievolių perėmimas ir jų terminai: visas Ginklų fondo teises ir prievoles perima Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Teisės ir prievolės perimamos nuo Ginklų fondo turto ir dokumentacijos perdavimo akto pasirašymo dienos.

Ginklų fondo turto ir dokumentacijos perdavimo aktas pasirašomas pagal 1997 m. vasario 1 d. finansinių ataskaitų duomenis.

Ginklų fondo turto ir dokumentacijos perdavimo aktą pasirašo Lietuvos ginklų fondo reorganizavimo į Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija (toliau vadinama – komisija), o tvirtina Ministras Pirmininkas.

Ginklų fondo teisės ir prievolės perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Ministro Pirmininko potvarkiais.

Reorganizavimo laikotarpiu komisijos pirmininkas turi teisę:

rengti dokumentų, susijusių su Ginklų fondo reorganizavimu ir tolesne jo veikla, projektus;

gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su Ginklų fondo reorganizavimu;

inventorizuoti turtą, kurį Ginklų fondas valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja;

rengti Ginklų fondo struktūros projektą ir jo pagrindu vykdyti pradinę personalo atranką;

vesti (tęsti) derybas ir rengti naujas sutartis su partneriais dėl ginklų, šaudmenų, sprogmenų bei specialiosios technikos tiekimo ir panašiai.

Ginklų fondo herbinis antspaudas pateiktas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Viešosios policijos Leidimų sistemos tarnybai sunaikinti.

8. Reorganizuojamo Ginklų fondo uždaviniai ir funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1209 patvirtintų Lietuvos Respublikos ginklų fondo nuostatų skyriuje „Ginklų fondo uždaviniai ir funkcijos“:

„Ginklų fondo uždaviniai ir funkcijos

 

4. Svarbiausiasis Ginklų fondo uždavinys yra aprūpinti:

4.1. krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemas, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, kitus juridinius asmenis ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, kovine technika ar specialiosiomis priemonėmis;

4.2. fizinius asmenis pistoletais (revolveriais) savigynai ir šių ginklų šaudmenimis.

5. Ginklų fondas, įgyvendindamas svarbiausiąjį savo uždavinį, vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių techninius reikalavimus ir standartus, jų plėtojimo kryptis;

5.2. teikia Krašto apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, kitiems juridiniams asmenims pasiūlymus dėl reikiamų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių įsigijimo;

5.3. priima Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, kitų juridinių asmenų paraiškas įsigyti ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių, atlieka jų techninį, ekonominį bei juridinį įvertinimą;

5.4. nustato paraiškų įsigyti ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių formą ir šių paraiškų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką;

5.5. sudaro pagal suinteresuotų valstybės institucijų, kitų juridinių asmenų pasiūlymus ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių metines perspektyvinio pirkimo ir gamybos programas ir teikia jas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat vykdo šias programas;

5.6. skelbia nustatytąja tvarka konkursą koviniams, tarnybiniams, vardiniams ginklams, taip pat šaudmenims, sprogmenims, kovinei technikai ar specialiosioms priemonėms įsigyti;

5.7. sudaro pagal ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių metines perspektyvinio pirkimo ir gamybos programas su gamintojais ar tiekėjais ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių pirkimo ar kitokio įsigijimo sutartis, taip pat su suinteresuotomis valstybės institucijomis, kitais juridiniais asmenimis – ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių pardavimo ar perdavimo jiems sutartis;

5.8. parduoda fiziniams asmenims savigynai ginklus (dujinius pistoletus (revolverius), mechaninius purkštuvus ar aerozolinius įrenginius ir šaunamuosius ginklus: pistoletus (revolverius), lygiavamzdžius šautuvus), taip pat medžioklinius ginklus (lygiavamzdžius, graižtvinius ar kombinuotuosius šaunamuosius ir nešaunamuosius) bei sportinius ginklus (pneumatinius, šaunamuosius ir nešaunamuosius);

5.9. kaupia ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką ar specialiąsias priemones bei lėšas valstybiniam ir mobilizaciniam išteklių rezervui sudaryti;

5.10. perduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu valstybės institucijoms valstybiniame ir mobilizaciniame išteklių rezerve sukauptus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką ar specialiąsias priemones, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti;

5.11. derina valstybės institucijų sudaromus specialiosios technikos įsigijimo sandorius;

5.12. sprendžia klausimą dėl galutinio vartotojo sertifikato išdavimo;

5.13. importuoja bei eksportuoja ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką ar specialiąsias priemones, jų medžiagas ir gamybos priemones bei technologijas;

5.14. organizuoja paimtų ginklų ar šaudmenų realizavimą;

5.15. gamina, taiso ginklus, šaudmenis, sprogmenis, kovinę techniką ar specialiąsias priemones arba organizuoja jų metrologiją, sertifikavimą, gamybą ar taisymą, atlieka mokslo tyrimus;

5.16. rengia dokumentaciją, reglamentuojančią ginklų, šaudmenų, sprogmenų, kovinės technikos ar specialiųjų priemonių gamybą ir taisymą;

5.17. sudaro, tvirtina, keičia, pildo ir skelbia „Valstybės žiniose“ Valstybinį ginklų ir šaudmenų kadastrą;

5.18. steigia ir tvarko Ginklų registrą;

5.19. kontroliuoja pagal kompetenciją ginklų ir šaudmenų apyvartą;

5.20. steigia įmones Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

5.21. išduoda Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais licencijas verstis atitinkama komercine-ūkine veikla;

5.22. organizuoja specialistų rengimą, jų stažavimąsi ir tobulinimąsi Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių mokymo bei tyrimo įstaigose;

5.23. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus, susijusius su Ginklų fondo veikla.

Ginklų fondas atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas“.

9. Ginklų fondui yra patvirtinta 12 etatinių vienetų, iš jų dirba 6 nuolatiniai darbuotojai (skyriaus viršininkas, skyriaus viršininko pavaduotojas, patarėjas ginkluotės klausimais – vadybininkas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris-kasininkas ir sandėlio vedėjas). Ginklų fondo valdytojas dirba visuomeniniais pagrindais (pagrindinė darbovietė – Vidaus reikalų ministerija). Pavaduotojas nepaskirtas. Sekretorė-mašininkė, vairuotojas, sandėlininkas, pagalbinis darbininkas yra antraeilininkai.

Siūloma visus esamus Ginklų fondo etatus panaikinti ir sudaryti naują struktūrą iš 34 etatinių vienetų.

10. Ginklų fondo nuostatų projektas nepateikiamas, kadangi Lietuvos Respublikos ginklų fondo nuostatai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1209.

______________