Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/36234

Dėl Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų laikinųjų taisyklių patvirtinimo

NETEKO GALIOS 2010 09 28 įsakymu Nr. 2B-426 (nuo 2010 10 02)

(Žin., 2010, Nr. 116-5964)

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DUOMENŲ PERKĖLIMO IŠ SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 28 d. Nr. 2B-365

Vilnius

 

Vadovaudamasis 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 19 straipsnio 1 dalimi,

1. Tvirtinu Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų laikinąsias taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Kontrolės skyriui šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir Inspekcijos interneto tinklalapyje;

2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti Inspekcijos viršininko pavaduotojui Eugenijui Ruškui.

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                                   VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2B-365

 

DUOMENŲ PERKĖLIMO IŠ SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ LAIKINOSIOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų laikinosios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių perkėlimo, saugojimo bei vairuotojų veiklos laikotarpių registravimo laikinąsias taisykles.

2. Taisyklės taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (toliau – Reglamentas (EEB) 3821/85), ir privalomos naudojant transporto priemones su įrengtais skaitmeniniais tachografais, kurioms taikomas 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. duomenys -visa registruojama skaitmeniniame tachografe ir (ar) vairuotojo kortelėje informacija;

3.2. kompiuteris – duomenų apdorojimo įrenginys, skirtas duomenims priimti, archyvuoti, apdoroti.

 

II. DUOMENŲ IŠ SKAITMENINIU TACHOGRAFŲ IR VAIRUOTOJU KORTELIU PERKĖLIMAS IR SAUGOJIMAS

 

4. Įmonė privalo perkelti duomenis į kompiuterį (-ius):

4.1. iš skaitmeninių tachografų:

4.1.1. periodiškai ne rečiau kaip kas 3 mėnesius;

4.1.2. jei pastebėtas skaitmeninio tachografo netinkamas veikimas;

4.1.3. prieš nuolatinį ar laikiną transporto priemonės perdavimą kitai įmonei (naudotojui).

4.2. iš vairuotojų kortelių:

4.2.1. periodiškai ne rečiau kaip kas 3 savaites (21 d.);

4.2.2. vairuotojui nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę jo darbo dieną.

5. Jei dėl skaitmeninio tachografo gedimo jame įrašytų duomenų perkelti į kompiuterį (-ius) neįmanoma, įmonė turi gauti iš tachografų dirbtuvės pažymą, kad duomenų perkelti negalima.

6. Įmonė privalo:

6.1. duomenis, perkeltus iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių į kompiuterius, saugoti ne trumpiau kaip 1 metus;

6.2. daryti duomenų, perkeltų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių, kopijas ir saugoti kompiuteriuose ne trumpiau kaip 1 metus;

6.3. tachografų dirbtuvės išduotą pažymą, kad duomenų perkelti negalima, saugoti ne trumpiau kaip 1 metus;

6.4. duomenis, perkeltus iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių į kompiuterius, pateikti kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus teisės aktų nustatyta tvarka;

6.5. turėti specialias duomenų archyvavimo ir tvarkymo programas;

6.6. užtikrinti perkeltų duomenų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių saugumą, nepažeidžiamumą, autentiškumą ir vientisumą;

6.7. asmenis, vairuojančius įmonei priklausančias transporto priemones su įrengtais skaitmeniniais tachografais, supažindinti su jų naudojimosi instrukcija.

 

III. VAIRUOTOJU VEIKLOS LAIKOTARPIU REGISTRAVIMAS

 

7. Asmenys, vairuojantys transporto priemones su įrengtais skaitmeniniais tachografais, privalo mokėti naudotis skaitmeniniu tachografu ir vairuotojo kortele.

8. Vairuotojas, be Reglamente (EEB) 3821/85 nustatytų pareigų, perėmęs transporto priemonę, privalo iš karto įvesti informaciją į vairuotojo kortelę apie veiklos laikotarpius pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos „b“, „c“ ir „d“ punktų nuostatas už laikotarpį, kol nebuvo perėmęs transporto priemonės ir negalėjo naudotis skaitmeniniu tachografu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Asmenys, nesilaikantys šių Taisyklių reikalavimų, atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

______________