Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/70972

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001–2004 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. spalio 4 d. Nr. 1196

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemones (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. teisės derinimo priemonių 2001 metų planas ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2001 metų planas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2001 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-554), yra sudedamoji Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių dalis;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatytąja tvarka patvirtinus teisės derinimo priemonių 2002 metų planą, ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2002 metų planą, teisės derinimo priemonių 2003 metų planą ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2003 metų planą, šie planai tampa sudedamąja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių dalimi.

3. Įpareigoti ministerijas ir Vyriausybės įstaigas užtikrinti, kad:

3.1. būtų vykdomos ankstesniais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais patvirtintos (aprobuotos) programos ir priemonės, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programai, bet nėra įtrauktos į šiuo nutarimu patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemones;

3.2. šiame nutarime nurodytos priemonės būtų vykdomos iš bendrųjų asignavimų, tvirtinamų asignavimų valdytojams Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.

4. Pavesti Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengti ir iki 2002 m. sausio 15 d. nustatytąja tvarka pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės derinimo priemonių 2002 metų plano ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2002 metų plano projektus.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                  Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                 Juozas Bernatonis

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196

 

KEISTA:

1. 2001 12 22 nutarimu Nr. 1604 (nuo 2001 12 29)

(Žin., 2001, Nr. 108-3966)

2. 2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

3. 2002 04 05 nutarimu Nr. 470 (nuo 2002 04 11)

(Žin., 2002, Nr. 38-1384)

4. 2002 05 24 nutarimu Nr. 744 (nuo 2002 05 30)

(Žin., 2002, Nr. 53-2089)

5. 2002 06 06 nutarimu Nr. 835 (nuo 2002 06 13)

(Žin., 2002, Nr. 57-2320)

6. 2002 06 20 nutarimu Nr. 947 (nuo 2002 06 27)

(Žin., 2002, Nr. 64-2607)

7. 2002 07 19 nutarimu Nr. 1195 (nuo 2002 07 25)

(Žin., 2002, Nr. 74-3193)

8. 2002 11 26 nutarimu Nr. 1853 (nuo 2002 11 30)

(Žin., 2002, Nr. 114-5100)

9. 2002 12 23 nutarimu Nr. 2087 (nuo 2002 12 28)

(Žin., 2002, Nr. 124-5661)

10. 2003 03 27 nutarimu Nr. 378 (nuo 2003 04 03)

(Žin., 2003, Nr. 32-1335)

11. 2003 05 08 nutarimu Nr. 576 (nuo 2003 05 15)

(Žin., 2003, Nr. 47-2075)

12. 2003 05 27 nutarimu Nr. 653 (nuo 2003 05 31)

(Žin., 2003, Nr. 52-2329)

13. 2003 07 18 nutarimu Nr. 964 (nuo 2003 07 24)

(Žin., 2003, Nr. 73-3398)

14.2003 10 23 nutarimu Nr. 1324 (nuo 2003 10 30)

(Žin., 2003, Nr. 101-4555)

15.2003 12 02 nutarimu Nr. 1497 (nuo 2003 12 06)

(Žin., 2003, Nr. 114-5134)

16.2003 12 18 nutarimu Nr. 1631 (nuo 2003 12 24)

(Žin., 2003, Nr. 121-5475)

17.2003 12 31 nutarimu Nr. 1707 (nuo 2004 01 08)

(Žin., 2004, Nr. 4-59)

18. 2004 05 03 nutarimu Nr. 543 (nuo 2004 05 06 )

(Žin., 2004, Nr. 75-2588)

19.2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

20.2004 10 20 nutarimu Nr. 1301 (nuo 2004 10 24)

(Žin., 2004, Nr. 155-5640)

21.2004 11 17 nutarimu Nr. 1456 (nuo 2004 11 21)

(Žin., 2004, Nr. 168-6182)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001–2004 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Tikslas

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo data

I. DARBAS IR SOCIALINĖ APSAUGA

Darbo politika

1.

Mažinant nedarbą, pasitelkti ekonomines, fiskalines, monetarines, švietimo, verslo aplinkos gerinimo, regioninės plėtros, skirtumų išlyginimo, darbo rinkos ir kitas reikiamas priemones.

Taikyti nedarbo mažinimo ir prevencijos priemones pirmiausia didžiausio nedarbo regionams, restruktūrizavimo ir privatizavimo neigiamai paveiktiems ūkio sektoriams, teritorijoms, įmonėms, labiausiai darbo rinkoje pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Sukurti ir įdiegti darbo vietų monitoringo sistemą kaip naujų darbo vietų kūrimo ir ūkio plėtros sąlygą.

Gerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes aktyvinant darbo rinkos politiką, plėtojant darbo rinkos mokymą, profesinį orientavimą (ypač jaunimo, ilgalaikių bedarbių, neįgaliųjų, priešpensinio amžiaus asmenų, moterų, įvairių rizikos grupių), didinant viešųjų ir remiamų darbų apimtį ir derinant juos su mokymu.

Tobulinti darbo biržų ir darbo rinkos mokymo tarnybų veiklą, didinti jų savarankiškumą, atsakomybę už būklę darbo rinkoje, sąveiką su savivaldybėmis ir darbo rinkos partneriais.

Didinti darbdavių ir darbuotojų galimybes prisitaikyti prie rinkos pokyčių skatinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, plačiau taikant lanksčias darbo organizavimo formas, gerinant darbuotojų informavimą ir konsultavimą, įteisinant daugiau šalių susitarimo galimybių.

Gerinti darbuotojų, atleidžiamų iš bankrutuojančių, restruktūrizuojamų ar privatizuotų įmonių, reintegraciją į darbo rinką, pirmiausia sudarant jiems geresnes sąlygas persikvalifikuoti ar imtis savo verslo

papildyti ir patikslinti Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir ją įgyvendinti užtikrinant būtinus finansinius išteklius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija, kitos suinteresuotos institucijos

2002 metų I ketvirtis – programos papildymas ir patikslinimas, 2001–2004 metai – programos įgyvendinimas

2.

Efektyviau naudotis rengimosi narystei Europos Sąjungoje (ES) teikiamomis galimybėmis

pasirengti dalyvauti Europos socialinio fondo (ESF) veikloje ir efektyviai administruoti jo lėšas: parengti teisės aktų, įgalinsiančių ESF veiklą Lietuvoje, projektus, rengti institucinę sistemą dirbti su ESF

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001–2004 metai

3.

Sudaryti geresnes sąlygas Lietuvos gyventojams legaliai įsidarbinti kitose šalyse neprarandant įgytų teisių į socialinę ir sveikatos apsaugą

inicijuoti dvišalių įdarbinimo sutarčių, taip pat socialinės apsaugos sutarčių sudarymą su ES šalimis ir tomis valstybėmis, į kurias migruoja daug gyventojų. Atlikti laisvo asmenų judėjimo padarinių Lietuvai tyrimus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

4.

Sureguliuoti valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimą

parengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimą, projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

5.

Užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, mažinti darbuotojų gamybinį traumatizmą ir sergamumą profesinėmis ligomis sudarant sąlygas, kurios skatintų įmones modernizuoti esančias darbo vietas ir darbo priemones, gerinti darbo aplinką stiprinant valstybinę darbo sąlygų kontrolę, tobulinant darbuotojų mokymą ir informavimą, skatinant socialinių partnerių bendradarbiavimą, įgyvendinant įsipareigojimus ES profesinės sveikatos ir saugos srityje

parengti ir įgyvendinti Valstybinę darbo saugos ir sveikatos programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis – programos parengimas; 2002–2004 metai – programos įgyvendinimas

6.

Gerinti Valstybinės darbo inspekcijos veiklą kontroliuojant darbo įstatymų laikymąsi (ypač dėl nelegalaus darbo, atlyginimo mokėjimo laiku ir darbo trukmės), sudarant geresnes galimybes operatyviai reaguoti į darbo teisių pažeidimus

išanalizuoti teisinę bazę, reglamentuojančią nelegalaus darbo, atlyginimo mokėjimo laiku ir darbo trukmės kontrolę, parengti teisės aktų dėl pažeidimų prevencijos užtikrinimo projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė darbo inspekcija, kitos suinteresuotos institucijos

2001–2002 metai

7.

Skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų plėtotę, trišalę ir dvišalę socialinę partnerystę, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo praktiką, tobulinti kolektyvinių darbo ginčų reguliavimą

sustiprinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcines ir administracines galimybes socialinės partnerystės, kolektyvinių susitarimų, tarpininkavimo sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus srityse, organizuoti socialinių partnerių mokymą, analizuoti ir skleisti kolektyvinių susitarimų patirtį, tarpininkauti sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus, plėtoti ir tobulinti trišalių institucijų veiklą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002–2004 metai

8.

Užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas per tarptautiniu mastu pripažįstamą matavimų sietį

įsteigti radiacinės saugos dozimetrijos ir radiometrijos metrologijos laboratoriją valstybės įmonėje Vilniaus metrologijos centre

Aplinkos ministerija, Valstybinė metrologijos tarnyba

2003 metų IV ketvirtis

Socialinis draudimas

9.

Užtikrinti socialines garantijas išsaugant savarankišką valstybinio socialinio draudimo sistemą, derinant perskirstomąją ir kaupiamąją pensijų sistemas. Reformuoti pensijų sistemą taip, kad ateityje kartu su valstybiniu socialiniu draudimu veiktų ir privatūs kaupiamieji pensijų fondai, sudaryti sąlygas, palankias jiems steigtis.

Pensijų sistemos reformą vykdyti privatizavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Vykdant reformą, nesąlygiškai išlaikyti valstybės garantijas apdraustiesiems gauti įstatymų nustatytas pensijas iš valstybinio socialinio draudimo sistemos. Garantuoti įgytas apdraustųjų ir pensininkų teises

papildomai apsvarstyti ir atnaujinti pensijų sistemos reformos vykdymo 2001–2002 metais priemonių planą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Vertybinių popierių komisija

2002 metų II ketvirtis

10.

 

parengti Lietuvos Respublikos pensijų fondų, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimų įstatymų, numatančių laipsnišką perėjimą prie daugiapakopės pensijų sistemos, projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Vertybinių popierių komisija

2002 metų II ketvirtis

11.

 

parengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinio socialinio draudimo įmokų lengvatas pensijų fondų dalyviams, projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002 metų I ketvirtis

12.

Siekti artimiausiu metu subalansuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą padengiant jo deficitą iš valstybės lėšų

parengti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficito mažinimo ir skolų padengimo priemonių planą, kuriame numatyti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto grąžinti bankams Fondo valdybos gautas paskolas su valstybės garantija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

13.

Sugriežtinti finansinę biudžeto planavimo ir vykdymo drausmę, pagerinti socialinio draudimo administravimą, atsisakyti vykdyti socialiniam draudimui nebūdingas funkcijas

parengti pasiūlymus dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo struktūros tobulinimo, efektyvesnio finansinių srautų valdymo ir skolinimosi politikos ir juos įgyvendinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų III ketvirtis – parengimas; 2002 metų IV ketvirtis–2004 metai – įgyvendinimas

14.

 

papildomai apsvarstyti ir atnaujinti valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai parengimo darbų vykdymo planą, jį vykdyti

Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001 metų IV ketvirtis – plano atnaujinimas; 2003 metų I ketvirtis – plano įgyvendinimas

15.

 

parengti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, numatančio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos turto realizavimą ir draudėjų turto perėmimą už susidariusias Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolas, projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002 metų I ketvirtis

16.

Plėsti socialinio draudimo įmokų mokėtojų ratą

parengti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo ir Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimų ir papildymų įstatymų, kuriuose būtų numatytas apdraustųjų grupių ir įmokų bazės išplėtimas, projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2003 metai

17.

Užtikrinti, kad nemažėtų pensijų perkamoji galia

parengti kainų indekso, sudaryto pagal pensininkų būtinųjų prekių ir paslaugų krepšelį, skaičiavimo metodiką, taip pat pasiūlymus dėl pensijų indeksavimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų I ketvirtis

18.

Reformuoti draudimą nuo nedarbo – suformuoti finansiškai stabilią ir patikimą sistemą, užtikrinančią apdraustiesiems šia draudimo rūšimi asmenims pakankamas gyvenimui pajamas netekus darbo ir aktyviai ieškant naujo įdarbinimo.

Sudaryti sąlygas, palankesnes ilgalaikių bedarbių socialinei apsaugai ir priešpensinio amžiaus bedarbių rėmimui

parengti Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo, susieto su piniginės socialinės paramos pertvarkymu, projektą, taip pat įstatymo lydimųjų teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kiti projektai)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002 metų I ketvirtis

19.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

Pajamų garantijos ir skurdo mažinimas

20.

Įteisinti naujus minimalaus darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo principus

parengti teisės aktų, įteisinančių naujus minimalaus darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo principus, projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002 metų I ketvirtis

21.

Realizuoti pagrindines skurdo mažinimo strategijos nuostatas.

Gerinti skurstančiųjų būklę, prioritetą teikti aktyvioms skurdo mažinimo priemonėms. Kartu su aktyviomis, vykdyti ir pasyvias skurdo įvertinimo priemones, didinti piniginę paramą gyventojams, esantiems už skurdo ribos. Suvienyti valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat nevyriausybinių organizacijų, piliečių bendras pastangas ir veiklą mažinant skurdo plitimą

parengti ir patvirtinti Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo programą, ją vykdyti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų I ketvirtis – programos parengimas; 2002 metų II ketvirtis–2004 metai – įgyvendinimas

Socialinė parama

22.

Sukurti bendrą piniginės socialinės paramos sistemą, veikiančią pajamų ir turto įvertinimo principu.

Teikti socialines pašalpas, kompensaciją už visas būtiniausias komunalines paslaugas, vienkartines išmokas dėl objektyvių priežasčių skurstančioms šeimoms, kurių pajamos nesiekia nustatytos ribos.

Teikti socialinę paramą, atsižvelgiant ne tik į turtą ir pajamas, bet ir į siekimą dirbti. Paramą gaunantys asmenys bus skatinami ieškotis darbo, jie bus pasitelkiami atlikti bendruomenei naudingus darbus

parengti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos įstatymo projektą, taip pat su juo susijusių teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo papildymo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 4 punkto papildymo ir 8 straipsnio 6 punkto pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas; Turto vertės normatyvo piniginei socialinei paramai gauti nustatymo tvarka)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

23.

Reformuoti valstybinių pašalpų šeimoms sistemą.

Sugriežtinti tėvų teisinę ir materialinę atsakomybę už vaikams skiriamų pašalpų panaudojimą.

Suteikti daugiau įgaliojimų pašalpas mokančioms institucijoms, kad prireikus jos galėtų pakeisti pašalpas natūrine parama, teikiama tiesiogiai vaikams

parengti valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, pertvarkymo koncepciją ir jos įgyvendinimo priemonių planą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2003 metų II ketvirtis

24.

Įteisinti šalpos (socialinių) pensijų skyrimą neįgaliems ar sulaukusiems 65 metų asmenims, kuriems reikia socialinės paramos

parengti Lietuvos Respublikos šalpos (socialinių) pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2003 metų II ketvirtis

25.

Plėsti socialinių paslaugų teikėjų rinką, remti ir plėtoti nevyriausybinių organizacijų ir privačių asmenų pastangas bei iniciatyvą.

Teisinėmis priemonėmis spręsti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo teikiant socialines paslaugas problemas.

Skatinti socialinių paslaugų regioninį planavimą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant socialines paslaugas.

Laipsniškai keisti institucines socialines paslaugas veiksmingesnėmis ir pigesnėmis namuose, taip pat suaugusiųjų ir vaikų dienos centruose.

Iš naujo apsvarstyti socialinių paslaugų apmokėjimo ir finansavimo tvarką – diferencijuoti apmokėjimą už socialines paslaugas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą

parengti socialinių paslaugų teikimo reformos koncepciją ir jos įgyvendinimo teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Socialinių paslaugų apmokėjimo ir finansavimo tvarka ir kita)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001 metų IV ketvirtis – koncepcijos parengimas; 2002 metų II ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis – teisės aktų projektų parengimas

Žmonių su negalia integracija

26.

Numatyti žmonių su negalia reabilitacijos ir socialinės integracijos modelio plėtojimo kryptis, prioritetus ir įgyvendinimo priemones

parengti Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų I ketvirtis

27.

Pakeisti invalidumo nustatymo tvarką sudarant sąlygas teisingiau ir veiksmingiau teikti neįgaliems žmonėms socialinės apsaugos priemones, grąžinant jiems darbingumą, savarankiškumą, jiems integruojantis į visuomenę

pakeisti invalidumo nustatymo tvarką ir parengti atitinkamus teisės aktų projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimas

28.

Gerinti demografinę situaciją Lietuvoje

parengti nacionalinę demografinės politikos strategiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

29.

Vykdyti vaiko globos sistemos reformą, teikti prioritetą vaiko globai šeimoje, tobulinti našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų paramos sistemą

parengti ir įgyvendinti Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Finansų ministerija

2004 metų I ketvirtis

30.

Įgyvendinti konkrečias smurto ir vaikų išnaudojimo, narkomanijos plitimo, vaikų įtraukimo į prostituciją, kitus nusikaltimus prevencijos priemones

toliau įgyvendinti Nacionalinę programą prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2001–2004 metai

31.

Stiprinti vaikų teisių apsaugos institucijų tinklą bendradarbiaujant su savivaldybėmis

parengti savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos tobulinimo programą ir jos įgyvendinimo priemones

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

32.

Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos veiksniais (priklausomiems nuo alkoholio ir narkotikų, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos ir t.t.)

toliau įgyvendinti Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programoje numatytas socialinės reabilitacijos priemones

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001–2003 metai

33.

 

toliau įgyvendinti Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 2001–2004 metų programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001–2004 metai

34.

Sudaryti šeimoms, ypač jaunoms, palankesnes sąlygas gauti paskolas būstui įsigyti ir renovuoti

parengti Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

II. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

Bendrasis ugdymas ir profesinis rengimas

35.

Pasiekti įvairių interesų grupių ilgalaikį susitarimą strateginiais švietimo reformos klausimais

parengti Nacionalinės švietimo sistemos plėtros strategijos projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui

Švietimo ir mokslo ministerija, Respublikos Prezidento 1999 m. kovo 2 d. dekretu Nr. 331 sudaryta darbo grupė

2001 metų IV ketvirtis

36.

Pagrįsti tolesnius švietimo reformos žingsnius įstatymu, atitinkančiu dabarties aktualijas, aprėpti viename įstatyme visą švietimo ir studijų sistemą, tiksliau apibrėžti, ką valstybė įsipareigoja garantuoti piliečiams švietimo srityje, kaip įgyvendina 77/486/EEB direktyvą dėl migruojančių darbuotojų vaikų mokymo atsakomybės.

Tikslas – įstatymu įteisinti švietimo įstaigų įvairovę; ugdymo įstaigas apibūdinti per jų vykdomas programas; suformuluoti švietimo įstaigų steigėjų funkcijas, teises ir pareigas; patikslinti dorovinio ugdymo organizavimą įvairių tipų ugdymo įstaigose; įteisinti ugdymo ir studijų rezultatų vertinimą, vertinimo sistemas ir skales; apibrėžti švietimo sistemos monitoringą ir auditą, švietimo subjektų kompetenciją švietimo srityje ir naują finansavimo tvarką

parengti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo naujos redakcijos projektą

Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų I ketvirtis

37.

Sukurti priešmokyklinių grupių, pedagoginių, psichologinių paslaugų tėvams ir pedagogams sistemą, užtikrinančią tinkamą visų vaikų nuo 5 metų ugdymą, laiku pasiekiamą jų mokyklinį brandumą ir lygias sėkmingo mokyklinio starto galimybes

parengti Visuotinio priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2004 metų III ketvirtis

38.

Turėti patikimą informaciją apie mokyklų nelankančius vaikus pagal teritorijas ir tuo sudaryti sąlygas pasirūpinti kiekvienu vaiku

parengti Asmens kodų suteikimo mokyklinio amžiaus vaikams iki 16 metų tvarką

Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

39.

Užtikrinti, kad mokytųsi visi mokyklinio amžiaus vaikai, orientuoti privalomąjį ugdymo turinį į individualizuotą bendrųjų gebėjimų ugdymą, kompleksiškai spręsti paauglių mokymosi, socializacijos, vaikų globos, apskaitos ir kitas problemas, užtikrinant socialinių (pedagoginių, psichologinių ir kitų) paslaugų prieinamumą vaikams, tėvams ir pedagogams, sudaryti galimybes įgyti kokybišką pagrindinį išsilavinimą visiems dar jo neturintiems piliečiams (UNESCO iniciatyva)

parengti programą „Kokybiškas pagrindinis išsilavinimas visiems“

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, apskričių viršininkai

2004 metų III ketvirtis

40.

Užtikrinti kokybišką specialųjį ugdymą visose ugdymo sistemos pakopose ir institucijose, kad specialusis ugdymas taptų integralia bendrojo ugdymo dalimi, sudaryti tam teisines sąlygas ir tuo paspartinti specialiojo ugdymo reikalingų vaikų integravimą į bendrojo ugdymo įstaigas

parengti Specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2004 metų III ketvirtis

41.

Sudaryti kaimo moksleiviams palankesnes sąlygas siekti kokybiško išsilavinimo, garantuojant moksleivių pavėžėjimą iki artimiausios atitinkamo tipo mokyklos

įgyvendinant programą „Geltonasis autobusas“, parengti teisės aktus dėl moksleivių pavėžėjimo organizavimo

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

42.

Užtikrinti vidurinį išsilavinimą valstybės lėšomis kiekvienam jaunuoliui, racionaliau ir skaidriau naudoti švietimui skirtas lėšas

parengti naują Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarką

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

43.

Pagerinti pagrindinių mokyklų moksleivių mokymąsi, sudaryti tam palankias pedagogines, vadybines ir socialines sąlygas

parengti Lietuvos švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo ir jų atnaujinimo programą, pagal kurią būtų pagerintas pagrindinių mokyklų materialinis ir metodinis aprūpinimas, renovuota po vieną mokyklą kiekvienoje savivaldybėje, imtasi vadybinių kokybės valdymo priemonių, pagerintas moksleivių pavėžėjimas, būtų parengta mokyklų tinklo tvarkymo metodika savivaldybėms

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

44.

Gerinti profesijos įsigijimo prieinamumą, geriau tenkinti darbo rinkos poreikius, racionaliau panaudoti biudžeto asignavimus, materialinę bazę ir žmonių išteklius

optimizuoti profesinio mokymo įstaigų ir aukštesniųjų mokyklų tinklą

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

45.

Užtikrinti galimybę mokytis visą gyvenimą, derinti suaugusiųjų formalųjį, neformalųjį švietimą, profesinį ir darbo rinkos mokymą, specialiųjų grupių įtraukimą į suaugusiųjų švietimo sistemą

parengti mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2004 metų II ketvirtis

46.

Užtikrinti didesnį švietimo įstaigų savarankiškumą, jų orientavimąsi į darbo rinkos poreikius, sudaryti galimybes steigti viešąsias įstaigas – regioninius profesinio rengimo centrus

parengti reikiamus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų pertvarkymą į viešąsias įstaigas

Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

47.

Sumažinti valstybės reglamentavimą nenuosekliojo profesinio rengimo srityje

parengti profesinio mokymo reglamentavimą liberalizuojančių priemonių planą, koordinuoti jo įgyvendinimą

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

48.

Užtikrinti suderintą distancinio (nuotolinio) mokymosi, studijų, kvalifikacijos tobulinimo ir elektroninio verslo galimybių įdiegimo plėtrą

įgyvendinti Valstybinę distancinio švietimo plėtros programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2004 metų IV ketvirtis

49.

Užtikrinti priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų stabilumą ir skaidrumą, jų paskelbimą prieš dvejus metus iki priėmimo organizavimo

parengti teisės aktus, reglamentuojančius naują priėmimo sąlygų derinimo su aukštosiomis mokyklomis tvarką

Švietimo ir mokslo ministerija

2003 metų II ketvirtis

50.

Teikti dalį pirminės sveikatos priežiūros paslaugų švietimo įstaigose, mokyti moksleivius sveikos gyvensenos, atlikti ligų ir žalingų įpročių prevenciją

parengti teisės aktus dėl vaikų ir moksleivių pirminės sveikatos priežiūros švietimo įstaigose organizavimo

Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

51.

Siekiant mažinti vaikų ir paauglių nusikalstamumą, iš naujo apsvarsčius ir įvertinus Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinę programą, Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programą, parengti kompleksinę socialinę–edukacinę programą

parengti Vaikų ir jaunimo socializacijos programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 metų II ketvirtis

52.

Sudaryti bendrąjį lavinimą teikiančioms mokykloms sąlygas tinkamai parengti vaikus informacinės visuomenės perspektyvai

parengti Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programą, nustatyti joje, kad 10 moksleivių teks 1 kompiuteris, visos švietimo įstaigos galės naudotis kompiuterinių tinklų galimybėmis, bus atitinkamai mokomi pedagogai

Švietimo ir mokslo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

53.

Pasiekti, kad pedagogų rengimo sistema atitiktų Lietuvos švietimo sistemos poreikius ir ES šalių pedagogų rengimo modelius

parengti Valstybinę pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą, kuria vadovaujantis bus pertvarkyta pedagogų rengimo sistema

Švietimo ir mokslo ministerija

2002–2004 metai

54.

Integruoti tautines mažumas į Lietuvos visuomenę, kartu sudaryti sąlygas išsaugoti ir puoselėti jų kultūros tapatumą

parengti Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę programą

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 metų IV ketvirtis

Mokslas ir studijos

55.

Didinti aukštojo mokslo, orientuoto į praktinę veiklą, prieinamumą visų Lietuvos regionų gyventojams

įvertinti aukštesniųjų mokyklų pasirengimą vykdyti neuniversitetines studijas ir suformuoti valstybinių kolegijų tinklą

Švietimo ir mokslo ministerija

2003 metų III ketvirtis

56.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

57.

Optimizuoti valstybinių mokslo ir studijų institucijų sistemą, kad padidėtų jos veiklos efektyvumas ir racionaliau būtų naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, parengti ir patvirtinti mokslo institutų (valstybinių ir nevalstybinių) pavyzdinius nuostatus, apibrėžti juose mokslo institutų veikla suinteresuotų valstybės institucijų, įstaigų, ūkio subjektų, socialinių partnerių dalyvavimą mokslo ir studijų institucijų savivaldos organuose

patvirtinti valstybinių mokslo institutų sistemos restruktūrizavimo planą, restruktūrizuoti valstybinių mokslo institutų sistemą

Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų II ketvirtis

58.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

59.

 

parengti pavyzdinius nevalstybinių mokslo įstaigų įstatus

Švietimo ir mokslo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

60.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

61.

 

parengti pavyzdinius valstybinių mokslo institutų statutus

Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų III ketvirtis

62.

Parengti mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją, kuria remiantis bus steigiami mokslo ir technologijų parkai, sudaromos mokslo ir pramonės integracijos, modernių technologijų plėtros sąlygos

parengti verslo inkubatorių ir mokslo technologijų parkų plėtros koncepciją

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

63.

Siekti veiksmingiau administruoti mokslo ir studijų sistemą

parengti ir patvirtinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų informacijos sistemos plėtojimo programą, kuri padėtų tobulinti mokslo ir studijų sistemos administravimą, visaverčiai dalyvauti tarptautiniuose informacijos mainuose, geriau informuoti tiek akademinę, tiek plačiąją visuomenę apie šalies mokslo ir studijų raidą

Švietimo ir mokslo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

64.

Padidinti mokslo darbuotojų bazinį tarnybinį atlyginimą

priskiriant mokslo ir studijų darbuotojų pareigybes kategorijoms, nustatyti asistento, jaunesniojo mokslininko atlyginimą, ne mažesnį už kitų valstybės tarnautojų atlyginimo vidurkį, atitinkamai derinti kitų mokslininkų ir dėstytojų atlyginimus

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

III. INFORMACINĖS IR ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTRA

65.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

66.

 

parengti Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo koncepciją, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo projektą, galiojančių teisės aktų pakeitimų, kurie sudarys elektroninio bendravimo sąlygas, projektus

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 metų IV ketvirtis

67.

Siekti, kad visi visuomenės nariai įgytų kompetenciją, atitinkančią informacinės visuomenės reikalavimus

parengti kompiuterinio raštingumo standartus ir programą, sudarančią sąlygas visiems piliečiams jų siekti

Švietimo ir mokslo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002–2004 metai

68.

Plėtoti programinį mokslinių tyrimų ir mokslo taikomosios veiklos, aktualios šalies ūkiui, švietimui, kultūrai ir saugumui, finansavimą. Skirti ypač daug dėmesio prioritetinių mokslo sričių, skatinančių aukštųjų technologijų gamybą, plėtrai. Nedelsiant pradėti įgyvendinti geriausius mokslo ir technologijų bandomuosius projektus

patvirtinti prioritetines Lietuvos mokslo ir mokslo taikomosios veiklos plėtros kryptis, atsižvelgiant į ES ir NATO bei visuotinės globalizacijos tendencijas patikslinti mokslinių tyrimų ir mokslo taikomosios veiklos konkursinio rėmimo tvarką

patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatus

surengti parodą „Lietuvos mokslas, aukštosios technologijos ir studijos“ parengti Aukštųjų technologijų plėtojimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija

2003 metų III ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 metų II ketvirtis

 

 

2002 metų IV ketvirtis

69.

Įgyvendinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paslaugų teikimo kompiuteriniuose tinkluose piliečiams ir įmonėms sistemą, veikiančią „vieno langelio“ principu

sukurti portalą, per kurį gyventojams ir verslo subjektams bus teikiama viešoji informacija, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paslaugos

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija

2003 metų III ketvirtis

70.

Išspręsti šalies informacijos rinkimo ir tvarkymo klausimą įvedus bendruosius reikalavimus valstybės registrams ir duomenų bazėms bei sudarius pagrindą jiems funkcionuoti

suderinti oficialiosios informacijos šaltinių formavimo, funkcionavimo, sąveikos teisinę ir metodinę bazę

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų I ketvirtis

71.

 

sukurti integralios valstybės registrų sistemos pagrindą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2004 metų IV ketvirtis

72.

Įdiegti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, Lietuvos Respublikos geležinkelio riedmenų ir konteinerių registrą, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą

įsteigti Lietuvos Respublikos geležinkelio riedmenų ir konteinerių registrą, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą ir parengti teisės aktų dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo projektus

Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija

2004 metų IV ketvirtis

73.

Aprūpinti valstybės ir savivaldybių įstaigas informacija, kurios reikia valstybės tarnybos veiklai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir įvertinti, įstaigų personalo tarnybų darbui gerinti

pertvarkyti Valdininkų registro duomenų tvarkymo sistemą pagal Valstybės tarnautojų registro nuostatus

Vidaus reikalų ministerija

2004 metų IV ketvirtis

74.

 

sukurti valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

Vidaus reikalų ministerija

2004 metų IV ketvirtis

75.

Įvykdyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo reikalavimus, sukurti vientisą ir integralią gyventojų registravimo sistemą, užtikrinti tinkamą piliečių, kuriems išduodami asmens dokumentai ir kurie deklaruoja gyvenamąją vietą, apskaitą ir aptarnavimą

sukurti Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinę sistemą

Vidaus reikalų ministerija

2004 metų IV ketvirtis

76.

 

įsteigti Užsieniečių registrą

Vidaus reikalų ministerija

2004 metų II ketvirtis

77.

Užtikrinti informacinių technologijų saugumą valstybinėse institucijose

patvirtinti valstybinių institucijų informacinių technologijų saugos strategiją

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas

2001 metų IV ketvirtis

78.

 

parengti teisės akto dėl bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų elektroninių dokumentų valdymo sistemoms bei jų diegimo terminų projektą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų IV ketvirtis

79.

Sukurti periodiškai atnaujinamą duomenų bazę apie dokumentų saugotojus ir jų saugomus dokumentus, kad būtų sudarytos galimybės visuomenei surasti reikiamą informaciją

sukurti Lietuvos archyvų fondo sąvadą

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 metų II ketvirtis

80.

Sudaryti sąlygas naudotis elektroniniais dokumentais

sukurti autentiškų elektroninių dokumentų saugojimo bazę

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 metų IV ketvirtis

81.

 

nustatyti elektroninių dokumentų saugojimo tvarką

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 metų IV ketvirtis

82.

Užtikrinti ilgalaikę sistemingą mokslo ir technologijų plėtrą šalyje

parengti ilgalaikę mokslo ir technologijų plėtros strategiją, numatant kasmetinį jos tikslinimą pagal esamą vidaus ir išorės situaciją. Patvirtinti Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programą

Švietimo ir mokslo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerija

2003 metų IV ketvirtis

83.

 

patvirtinti Mokslo ir technologijų komisijos nuostatus

Švietimo ir mokslo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

84.

 

sukurti veiksmingą Informavimo apie nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos, kuri gali būti panaudota moksliniams ir praktiniams darbams, programą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų IV ketvirtis

841.  

 

organizuoti atviro kodo programinės įrangos naudojimą ir pritaikymą valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

85.

Užtikrinti elektroninių atsiskaitymo sistemų funkcionavimą

sudaryti sąlygas (sukurti teisinę ir institucinę bazę) juridiniams ir fiziniams asmenims elektroniniu būdu atsiskaityti už paslaugas, pirkimus, atlikti muitinės, mokesčių mokėjimo ir pajamų deklaravimo procedūras, skatinančias verslą, diegti informacines technologijas, panaudoti naujausius mokslo laimėjimus, plėtoti elektroninę komerciją

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija

2004 metų IV ketvirtis

86.

Iš naujo apsvarstyti valstybinių viešųjų pirkimų tvarką, padidinti viešumą ir informacijos prieinamumą; sukurti centralizuotą elektroninę viešųjų pirkimų sistemą

sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, sudarančią ES šalių praktiką atitinkančias galimybes laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę

Viešųjų pirkimų tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerija

2004 metų III ketvirtis

87.

Plėsti priemones Lietuvos kultūrai ir lietuvių kalbai puoselėti vykstant globalizacijai ir formuojantis pasaulio informacinei visuomenei

sukurti lietuvių kalbos automatizuoto vertimo, atpažinimo ir sintezės priemones, lituanizuoti žmonių ir kompiuterių sąsajos programinę įrangą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija

2004 metų IV ketvirtis

871.

 

įvertinti, kaip įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 471 „Dėl Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos patvirtinimo“, ir pagal įvertinimo rezultatus parengti naują Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2004–2009 metų programą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė lietuvių kalbos komisija

2004 metų IV ketvirtis

88.

Skatinti konkurenciją telekomunikacinių paslaugų teikimo srityje

sukurti teisinę bazę, užtikrinančią laisvą konkurenciją telekomunikacijų ir duomenų perdavimo srityje

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

89.

Konkretinti valstybės institucijų atliekamas funkcijas informacinės visuomenės ir telekomunikacijų srityje

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kurio tikslas – suderinti Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo organizavimo klausimus su Susisiekimo ministerijos funkcijomis, projektą

Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų II ketvirtis

90.

Aprūpinti valstybės institucijas, mokslo ir studijų įstaigas greitu internetu

integruoti ir panaudoti valstybinių telekomunikacinių tinklų laisvus išteklius, sukurti didelio laidumo duomenų perdavimo tinklą valstybės institucijoms, mokslo ir mokymo įstaigoms, gyventojams

Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2003 metų III ketvirtis

91.

 

toliau plėtoti Valstybinių institucijų kompiuterių tinklą (VIKT), užtikrinant aukštos greitaveikos saugų kompiuterinį ryšį valstybės institucijų informacinėms sistemoms

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

92.

Sparčiau plėtoti Lietuvos viešųjų informacinių konsultacinių centrų tinklą (pirmiausia kaimo ir miestelių viešųjų bibliotekų pagrindu), juos aprūpinus reikiama technine ir programine įranga, interneto prieiga ir mokymo priemonėmis

steigti atvirus visuomenei interneto prieigos taškus (bibliotekose, mokyklose ir panašiai), ypač daug dėmesio skirti kaimo vietovėms

Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 metų I ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

93.

Panaudojant informacines technologijas, gerokai padidinti kovos su organizuotu nusikalstamumu, kontrabanda, narkotikų verslu ir nelegalia migracija efektyvumą

įdiegti integruotą telekomunikacinį ir operatyvinio ryšio tinklą

Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Susisiekimo ministerija

2003 metų II ketvirtis

94.

Sukurti saugias tarpusavyje ir su valstybės portalu suderintas svarbiausių veiklos sričių valstybines informacines sistemas ir registrus. Įdiegti skaitmenines asmens identifikavimo priemones

sukurti integruotą aplinkos kokybės valdymo kompiuterizuotą informacijos sistemą

Aplinkos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

95.

Įgyvendinti informacinių technologijų bei telekomunikacijų strategiją, plėtoti nacionalinį paštą

parengti pašto nacionalinės plėtros strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą

Susisiekimo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

96.

 

parengti Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo naują redakciją

Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų II ketvirtis

97.

NETEKO GALIOS:

2003 03 27 nutarimu Nr. 378 (nuo 2003 04 03)

(Žin., 2003, Nr. 32-1335)

98.

Sukurti šiuolaikinę, galinčią plėstis elektroninio parašo infrastruktūrą

įsteigti elektroninio parašo priežiūros funkcijas vykdančią instituciją

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

99.

Įvertinti informacinių technologijų panaudojimo plėtrą, teikti statistinę informaciją pagal šalį ir ekonominę veiklą

atlikti informacinių technologijų panaudojimo įmonėse, organizacijose, įstaigose ir namų ūkiuose tyrimus

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001–2004 metai

100.

Sudaryti sąlygas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių institucijoms pateikti privalomąsias ataskaitas elektronine forma

parengti ir patvirtinti elektroninių ataskaitų formas ir jų pateikimo tvarką

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų IV ketvirtis

IV. KULTŪRA

101.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatas, kad autoriams bus mokamas autorinis honoraras už knygų bibliotekose naudojimą

parengti Autorinio atlyginimo mokėjimo autoriams už jų perduotą išimtinę teisę teikti knygas ir kitus leidinius panaudai bibliotekose tvarką

Kultūros ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

102.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatas, kad autoriams bus mokamas autorinis honoraras už kūrinių atgaminimą kopijavimo būdu

parengti Autorinio atlyginimo mokėjimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu tvarką

Kultūros ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

103.

Užtikrinti viešumą ir informuoti piliečius apie viešosios informacijos rengėjus

parengti Duomenų apie viešosios informacijos rengėjus, platintojus ir jų savininkus pateikimo tvarką

Kultūros ministerija

2001 metų IV ketvirtis

104.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

105.

Nustatyti regionų kultūros plėtros prioritetus, išryškinti jų savitumus

parengti Regionų kultūros plėtros programą

Kultūros ministerija, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis

106.

Valstybės lygiu nustatyti etninės kultūros tyrimo, publikavimo ir skleidimo, saugojimo ir puoselėjimo prioritetus

parengti Valstybinę etninės kultūros plėtros programą

Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Etninės kultūros globos taryba

2002 metų IV ketvirtis

107.

Sukurti veiksmingą teatro ir koncertinių įstaigų valdymo, finansavimo ir kūrybos sąlygų sistemą, skatinančią meno plėtrą

parengti Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projektą

Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2003 metų II ketvirtis

108.

Apibendrinti jauniesiems menininkams skiriamos paramos būdus, skatinti jaunųjų kūrybą

parengti Paramos jauniesiems menininkams programą

Kultūros ministerija

2002 metų IV ketvirtis

109.

Plėtoti informacinę visuomenę, užtikrinti informacijos prieinamumą

parengti Lietuvos nacionalinę bibliotekų modernizavimo programą

Kultūros ministerija

2002 metų II ketvirtis

110.

Sudaryti sąlygas eksponuoti XX amžiaus lietuvių dailės kūrinius

parengti Lietuvos nacionalinio moderniojo meno muziejaus koncepciją

Kultūros ministerija

2002 metų I ketvirtis

111.

Surinkti tikslią informaciją apie Lietuvos paveldą užsienyje, siekti susigrąžinti neteisėtai išvežtas vertybes

parengti Lietuvos kultūros vertybių (kultūros paveldo) užsienyje paieškų ir susigrąžinimo koncepciją

Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2003 metų I ketvirtis

112.

Optimizuoti paveldosaugos sistemos administravimą

parengti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė paminklosaugos komisija

2002 metų I ketvirtis

113.

Nustatyti iš užsienio valstybių pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros vertybių grąžinimo sąlygas ir tvarką

parengti Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo papildymo įstatymo projektą

Kultūros ministerija

2002 metų II ketvirtis

114.

Pašalinti kliūtis investicijoms, racionaliai suformuoti paveldo apsaugos nuostatus, skatinti lėšų paveldo objektams kooperavimą ir privataus kapitalo investicijas

parengti Buvusių dvarų išsaugojimo programą

Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė paminklosaugos komisija

2002 metų IV ketvirtis

115.

 

parengti Kompensacijų paveldo objektų savininkams, investuojantiems į kultūros paveldo apsaugą arba patiriantiems nuostolių dėl apribojimų, skyrimo ir mokėjimo tvarką

Kultūros ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

116.

Užtikrinti Valdovų rūmų atstatymo darbų eigos nuoseklumą ir gerą kokybę

parengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepciją

Kultūros ministerija, Finansų ministerija

2001 metų III ketvirtis

117.

Užtikrinti pasaulio kultūros paveldo apskaitą, siekiant paminklosauginės teritorijos visiškos inventorizacijos

atlikti Vilniaus senamiesčio, UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objekto, apskaitą, prioritetą teikti statiniams ir jų kompleksams

Kultūros ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas

2002 metų III ketvirtis–2004 metai

118.

Užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama informacija apie kultūros paveldą

parengti Kultūros vertybių ženklinimo tvarką

Kultūros ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

119.

Nustatyti ilgalaikius paveldosaugos principus, užtikrinančius kultūros paveldo apsaugą

parengti ilgalaikę Kultūros vertybių išsaugojimo darbų programą

Kultūros ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas

2002 metų II ketvirtis

120.

Skatinti vertingų parodų mainus ir sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų lankytojams susipažinti su pasaulio kultūros paveldu

parengti Valstybės apsaugos (įskaitant garantijas) taikymo įvežamoms į Lietuvą parodoms tvarką

Kultūros ministerija, Finansų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

121.

Formuoti patrauklų Lietuvos įvaizdį ir 2009 metais paskelbti Vilnių Europos kultūros sostine

dalyvauti ES programoje „Europos kultūros miestai – sostinės“

Kultūros ministerija

2001–2004 metai

122.

Gerinti valstybės viešojo sektoriaus dokumentų valdymą, išsaugoti oficialius dokumentus ir dokumentinį paveldą visuomenės interesams užtikrinti

parengti Valstybės dokumentų ir archyvų valdymo ir išsaugojimo strategiją

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

V. SVEIKATOS APSAUGA

123.

Vykdyti ligų prevenciją, sveikatos ugdymą, mažinti šalies gyventojų sveikatos lygio netolygumus

parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

Valstybės tuberkuliozės profilaktikos programos projektą;

 

2002 metų I ketvirtis

 

 

Valstybinės AIDS profilaktikos ir kontrolės programos projektą;

 

2003 metų II ketvirtis

 

 

Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos projektą;

 

2003 metų III ketvirtis

 

 

Valstybinės motinos ir vaiko programos projektą;

 

2003 metų IV ketvirtis

 

 

Lietuvos nacionalinės vaistų politikos programos projektą;

 

2004 metų III ketvirtis

 

 

Savižudybių prevencijos programos projektą

 

2003 metų I ketvirtis

124.

NETEKO GALIOS:

2003 12 02 nutarimu Nr. 1497 (nuo 2003 12 06)

(Žin., 2003, Nr. 114-5134)

125.

Užtikrinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo stabilumą, grąžinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir „Sodros“ įsiskolinimus ligonių kasoms, o kasų – medicinos įstaigoms ir vaistinėms

parengti ir patvirtinti įsiskolinimų ligonių kasoms ir sveikatos priežiūros įstaigoms grąžinimo grafiką

Sveikatos apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

126.

Parengti tikslesnės asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų apskaitos sistemą. Padidinti gyventojų galimybę gauti įvairesnes, individualius poreikius atitinkančias, medicinos paslaugas

parengti ir įgyvendinti teritorinių ligonių kasų finansavimo, atsižvelgiant į aptarnaujamų gyventojų skaičių, metodiką

Sveikatos apsaugos ministerija

2004 metų III ketvirtis

127.

Tobulinti sveikatos apsaugos finansavimą, pasirengti savanoriškojo sveikatos draudimo įvedimui

parengti savanoriškojo sveikatos draudimo koncepciją

Sveikatos apsaugos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

128.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

129.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

130.

Derinti finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo su biudžetiniu programiniu finansavimu

parengti ir įgyvendinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sąskaitos programą

Sveikatos apsaugos ministerija

2003 metų III ketvirtis

131.

Optimizuoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą

parengti Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimo priemonių planą

Sveikatos apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

132.

 

parengti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo restruktūrizavimo planą

Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų II ketvirtis

133.

Sustiprinti bendrosios praktikos gydytojo instituciją, gerinti pirminę sveikatos priežiūrą

parengti naują sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir privačių bei viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarką

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa

2003 metų IV ketvirtis

134.

 

patvirtinti GMP (greitosios medicinos pagalbos) koncepciją ir jos įgyvendinimo priemonių planą

Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų II ketvirtis

135.

Užtikrinti, kad visiems pacientams būtų prieinama būtinoji medicinos pagalba

patvirtinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtros nuostatas

Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų I ketvirtis

136.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įdiegti bendrą atitikties vertinimo sistemą, vengti funkcijų dubliavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įdiegti naujas technologijas

parengti sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo koncepciją

Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų III ketvirtis

137.

Gerinti gyventojų aprūpinimą vaistais, medicinos pagalbos priemonėmis ir ortopedijos technika

tobulinti esamą vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo tvarką tobulinti aprūpinimo ortopedijos technika kompensavimo tvarką

Sveikatos apsaugos ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002 metų II ketvirtis 2002 metų IV ketvirtis

138.

Užtikrinti geresnę medikų darbo motyvaciją

parengti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbo apmokėjimo reformos metmenis

Sveikatos apsaugos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

139.

Įgyvendinti visuomenės sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo principus

parengti Valstybinę maisto ir mitybos strategiją ir jos įgyvendinimo priemones

Sveikatos apsaugos ministerija

2003 metų III ketvirtis

140.

 

parengti patalpų ir įrangos, skirtų fiziniam lavinimui ir mankštinimuisi, higienos normą

Sveikatos apsaugos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

VI. FINANSŲ POLITIKA

Mokesčių ir mokesčių administravimo politika

141.

Sudaryti sąlygas, palankias ekonominei valstybės raidai (t.y. nubrėžti būsimosios Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos gaires, jos reformavimo kryptis siekiant sukurti darnią, šiuolaikinę Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą, užtikrinančią, kad mokesčių teisės aktai būtų suderinti su ES teisės aktais)

parengti ilgalaikę mokesčių reformos koncepciją

Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

142.

Mažinti fizinių asmenų pajamų mokestį, pajamų mokesčių tarifų skaičių, laipsniškai didinti neapmokestinamąjį minimumą, laipsniškai susieti jį su išlaikytinių skaičiumi šeimoje ir neįgalumu, numatyti neapmokestinamuosius atskaitymus, skatinančius investicijas ir taupymą, pradėti visuotinį pajamų deklaravimą

parengti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, kuris pakeistų fizinių asmenų pajamų mokestį reglamentuojantį įstatymą, projektą

Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

143.

Iš naujo apsvarstyti juridinių asmenų pelno mokesčio nulinio tarifo lengvatas, kurios neskatina plėtoti ekonomikos; visų įmonių, įskaitant ir individualias (personalines) įmones ir ūkines bendrijas, apmokestinimą reglamentuoti vienu įstatymu; supaprastinti pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarką; numatyti pelno mokesčio tarifo laipsnišką sumažinimą, įstatymo nuostatas suderinti su atitinkamų ES direktyvų nuostatomis

parengti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, kuris pakeistų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą, projektą

Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis (Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus ilgalaikei mokesčių reformos koncepcijai)

144.

Sudaryti sąlygas, palankias plėtoti kapitalo rinką, t.y. sumažinti paskirstytajam pelnui (dividendams) taikomus pelno ir pajamų mokesčių tarifus

numatyti atitinkamas nuostatas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio ir turto deklaravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo projektuose

Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis (Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus ilgalaikei mokesčių reformos koncepcijai)

145.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

146.

Susisteminti mokesčius ir jų administravimą reglamentuojančias įstatymų normas

parengti Lietuvos Respublikos mokesčių kodeksą

Finansų ministerija

priėmus visus naujus mokesčių įstatymus ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo naują redakciją

147.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

148.

Praplėsti vietinių rinkliavų objektų sąrašą, suteikti didesnes teises savivaldybėms finansinių išteklių formavimo srityje

parengti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

149.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

150.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas

parengti finansinės atskaitomybės sudarymo tvarkos ne ūkine komercine veikla užsiimančioms įstaigoms ir organizacijoms projektą

Finansų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

151.

Tobulinti mokesčių administravimo sistemą, kuri būtų paremta savanorišku mokesčių mokėjimo skatinimu, orientavimusi į mokesčio mokėtoją kaip į vartotoją, aiškiu mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimo procedūrų reglamentavimu, vietos mokesčio administratorių funkcijų ir atsakomybės plėtimu; nustatyti, kad teisės aktai, nustatantys naujus mokesčius, turi įsigalioti nuo naujų finansinių metų, paskelbus juos „Valstybės žiniose“ ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo projektą

Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2002 metų IV ketvirtis

152.

Nustatyti, kad vertinant sandorius apmokestinimo tikslais, turi būti teikiama pirmenybė sandorio ekonominei prasmei ir tikriesiems šalių ketinimams, o ne pačiam formaliai įformintam sandoriui, t.y. turi būti įgyvendinta turinio pirmenybės prieš formą koncepcija

parengti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2002 metų I ketvirtis

153.

Centralizuoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojamų mokesčių administravimą, siekiant pagerinti įmokų ir mokesčių surinkimą ir sumažinti vengimo mokėti įmokas ir mokesčius riziką, sumažinti įmokų ir mokesčių administravimo išlaidas, panaikinti įmokų ir mokesčių administravimo funkcijų dubliavimą, sudaryti visuotinio pajamų deklaravimo sąlygas

pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti įstatymų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių centralizavimu, pakeitimų ir papildymų projektus

Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

2001 metų IV ketvirtis

154.

Pašalinti esamus muitinės vertės nustatymo trūkumus

parengti teisės aktų, keičiančių esamą muitinės prekių vertės nustatymo tvarką, projektus

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2001 metų IV ketvirtis

155.

Atsisakyti nereikalingų verslo suvaržymų

parengti teisės aktus, leidžiančius atsisakyti specialiųjų blankų naudojimo

Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2003 metų IV ketvirtis

156.

Nustatyti cukraus sektoriaus mokesčius: cukraus mokestį, pakeičiantį cukraus akcizą, ir virškvotinio cukraus mokestį

parengti Lietuvos Respublikos cukraus ir virškvotinio baltojo cukraus mokesčių įstatymo projektą

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

157.

Apmokestinti prabangos prekes – automobilius specialiuoju mokesčiu, analogišku šiuo metu taikomam akcizui už prabangius automobilius

pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos mokesčio už lengvuosius automobilius įstatymo projektą

Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

158.

Nustatyti paprastesnę greitai gendančių prekių muitinio įvertinimo tvarką

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl greitai gendančių prekių paprastesnės muitinio įvertinimo tvarkos projektą

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

159.

Užtikrinti tinkamą narkotinių medžiagų paieškos kontrolę naudojant kinologų komandas

parengti Narkotinių ir neplatinamų medžiagų kontrolės ir prevencijos programą

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2002 metų I ketvirtis

160.

Sudaryti sąlygas analizuoti gaunamą informaciją siekiant užkirsti kelią kontrabandai

įdiegti vaizdo kontrolės sistemas pasienio kontrolės punktuose

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2002 metų IV ketvirtis

161.

Įgyvendinti buhalterinės apskaitos koncepciją, kuri būtų pagrįsta ES direktyvomis ir tarptautiniais standartais

parengti Nacionalines biudžetinių įstaigų apskaitos taisykles ir Nacionalines verslo apskaitos taisykles

Finansų ministerija

2004 metų IV ketvirtis

162.

Suderinti Lietuvos importo muitų tarifų normas su įsipareigojimais Pasaulio prekybos organizacijai. Iki 2009 metų įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimą sumažinti muitus iki galutinio „įšaldyto“ muito tarifo (įsipareigojimų sąrašas – CL)

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 268 „Dėl prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje“ dalinio pakeitimo“ projektą

Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija

kasmet IV ketvirtis (2001–2009 metai)

Biudžeto politika

163.

Didinti biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą

parengti Atsiskaitymo už Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo rezultatus tvarką

Finansų ministerija

2002 metų III ketvirtis

164.

Laikytis Tarptautinio valiutos fondo memorandumo nuostatų

apskaičiuoti ir prognozuoti fiskalinio deficito dydį ir kitus Tarptautinio valiutos fondo memorandume nustatytus rodiklius

Finansų ministerija

2001 metų III ketvirtis–2002 metų IV ketvirtis

165.

Įdiegti šalies biudžeto sudarymo, apskaitos ir atskaitomybės tvarką, suderintą su Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais

skaičiuoti ir teikti valstybės skolos ir deficito duomenis pagal tarptautinius atskaitomybės rengimo standartus (ESA–95)

Finansų ministerija

2003 metai

166.

Įgyvendinti veiksmingą valstybės iždo sistemą modernizuojant ir plėtojant kompiuterizuotą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS)

aprūpinti kompiuterine technika biudžetines įstaigas, neturinčias darbo su VBAMS patirties; atnaujinti biudžetinių įstaigų, kurios dirba su VBAMS, kompiuterinę techniką; įdiegti modernizuotą VBAMS iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamose įstaigose

Finansų ministerija

2004 metų III ketvirtis

167.

Efektyviai naudoti valstybės piniginius išteklius

parengti valstybės piniginių išteklių srautų prognozavimo metodiką ir Kompiuterinio prognozavimo programą; įdiegti valstybės piniginių išteklių srautų prognozavimo metodiką ir Kompiuterinio prognozavimo programą

Finansų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

168.

Konsoliduoti valstybės lėšų valdymą ir svarstyti visus nebiudžetinius fondus kartu su nacionaliniu biudžetu

parengti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

Valstybės skolinimosi politika

169.

Gerinti valstybės skolos valdymą, efektyviau panaudoti vidaus skolinimosi išteklius siekiant mažinti šalies priklausomybę nuo užsienio lėšų naudojimo, taip pat nustatyti griežtus skolinimosi limitus

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės vidutinės trukmės skolinimosi politikos krypčių projektą

Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

170.

Tobulinti būsto kreditavimo sistemą

parengti hipotekinio (užstatinio) finansavimo sistemos sukūrimo koncepciją

Finansų ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

Investicijų politika

171.

Daugiau dėmesio skirti investicijoms į „žmogaus kapitalą“, infrastruktūros plėtotei, tarptautinių lėšų kofinansavimui pagal Nacionalinį plėtros planą, taip pat NATO ir ES integracijai

efektyviai panaudoti Lietuvos infrastruktūros plėtros fondo lėšas, pritraukiant „plyno lauko“ investicijas

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

172.

 

parengti Nacionalinį plėtros 2002–2004 (2006) metų planą

Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, kitos ministerijos

2001 metų IV ketvirtis

Kapitalo ir pinigų politika

173.

Sudaryti sąlygas plėtoti kapitalo rinką perkant ir parduodant išsimokėtinai ar sudarant išperkamosios nuomos sutartis, kurių objektas yra neregistruotinas daiktas

įsteigti pirkimo-pardavimo išsimokėtinai ir išperkamosios nuomos sutarčių, kurių objektas yra neregistruotinas daiktas, registrą, suderintą su jau esama Hipotekos registro sistema

Teisingumo ministerija

2002 metų III ketvirtis

174.

Plėtoti teisinę bazę siekiant užtikrinti akcininkų teises ir įmonių valdymo organų atskaitomybę pagal pažangiausią užsienio šalių praktiką

įsteigti Juridinių asmenų registrą ir juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą

Teisingumo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

VII. ŪKIO POLITIKA

Ekonominė politika ir investicijos į ūkį

175.

Spartinti Lietuvos ekonomikos plėtrą, skatinti investicijas į nedarbo regionus sprendžiant Užimtumo programą, didinti šalies konkurencines galimybes pasaulio rinkoje, pagal Baltosios knygos rekomendacijas sukurti sistemą, leidžiančią formuoti ilgalaikę (10–15 metų) valstybės strategiją, kurios svarbiausieji sprendimai būtų pagrindas priimti trumpalaikes 3–5 metų programas (iš jų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

parengti ilgalaikę Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros strategiją

Ūkio ministerija, Finansų ministerija kartu su kitomis valstybės institucijomis

2002 metų I ketvirtis

176.

 

parengti vidutinės trukmės (3 metų) bendrą ūkio plėtros strategiją (atsižvelgiant į regioninės plėtros programas), numatyti investicijų į ūkio šakas (sektorius) proporcijas

Ūkio ministerija kartu su kitomis valstybės institucijomis

2001 metų III ketvirtis

177.

Skatinti investicijas, spartinti Lietuvos ekonomikos plėtrą, steigti naujas darbo vietas, skatinti vietinių žaliavų naudojimą

vykdyti valstybei svarbaus celiuliozės gamybos projekto įgyvendinimo darbus

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2001–2004 metai

178.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

179.

 

parengti pasiūlymus (teisės aktų projektus) dėl nebaigtų statyti statinių skaičiaus mažinimo

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

180.

Skatinti eksporto plėtrą, mažinti užsienio prekybos balanso deficitą, stiprinti eksporto skatinimo infrastruktūrą

pagal nustatytus prioritetus įgyvendinti parengtas eksporto plėtros ir skatinimo strategijos priemones

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001–2004 metai

181.

Gerinti verslo aplinkos sąlygas, skatinti piliečių iniciatyvą ir verslumą

įvertinti ir atnaujinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strategines kryptis iki 2004 metų, atnaujinti ir vykdyti jų įgyvendinimo planą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis; įgyvendinimas – 2002–2004 metai

182.

Skatinti inovacijų diegimą visose šalies plėtros srityse, sukurti inovacijų plėtojimo infrastruktūrą, sudarančią sąlygas didinti verslo konkurencingumą, stiprinti gamybos ir mokslo ryšius, plėtoti įmonių tarptautinį bendradarbiavimą

atnaujinti ir patikslinti Inovacijų versle programą, vykdyti jos įgyvendinimo priemonių planą

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų IV ketvirtis; įgyvendinimas – 2004 metai

183.

Pasirengti ES šalių pramonės konkurenciniam spaudimui. Didinti pramonės gaminių ir paslaugų konkurencinį pajėgumą, produktyvumą, gerinti kokybę

pagal nustatytus prioritetus įgyvendinti pramonės plėtros politikoje ir jos įgyvendinimo strategijoje numatytas priemones

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001–2004 metai

184.

Nustatyti ūkinės veiklos, susijusios su skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimu, teisinius pagrindus, užkirsti kelią vagystėms, perduoti minėtųjų metalų laužo ir atliekų licencijavimą savivaldybėms

parengti Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo Lietuvos Respublikoje įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

185.

Tobulinti rinkos priežiūros mechanizmą – suderinti jį su ES reikalavimais; aktyviau ginti vidaus rinką. Sutelkti vietinių gamintojų apsaugos įstatymų (protekcinių priemonių, kompensacinių ir antidempingo muitų) administravimą vienoje institucijoje, atsakingoje už muitų politiką

parengti teisės aktų projektus, kurių reikia Lietuvos Respublikos antidempingo įstatymui įgyvendinti

Ūkio ministerija

2002 metų I ketvirtis

186.

Atgaivinti turizmą kaip vieną svarbių verslo šakų, kartu ir valstybės bei savivaldybių biudžetų pajamų šaltinių

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas

2002 metų I ketvirtis

187.

 

įrengti kruizinių laivų krantinę Klaipėdoje

Susisiekimo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

188.

 

sukurti nacionalinę turizmo informacijos sistemą

Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas

2004 metų IV ketvirtis

189.

 

parengti Lietuvos kurortų plėtros koncepciją

Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų III ketvirtis

190.

Sudaryti vienodas sąlygas vidaus ir užsienio investicijoms

parengti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo koncepciją, o jeigu jai bus pritarta, – Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo projektą kartu su Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo pataisomis, numačius apribojimų užsienio investicijoms į loterijų veiklą panaikinimą

Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

191.

Tobulinti rinkos priežiūros ir apsaugos nuo prastų ir neteisėtai pagamintų ar įsigytų prekių mechanizmą

parengti ir patvirtinti statybos produktų atitikties įvertinimo įstaigų notifikavimo sistemą ir tam reikalingus dokumentus

Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

192.

 

parengti Lietuvos statybos produktų atitikties įvertinimo įstaigas paskelbimui (notifikavimui) ES

Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

193.

Užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį sukūrus vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su ES teise, stiprinti ir tobulinti vartotojų teisių apsaugos ir produktų saugos kontrolės institucijų sistemą, šviesti vartotojus

parengti valstybinę vartotojų teisių apsaugos strategiją ir Lietuvos nacionalinę vartotojų švietimo programą

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2002 metų III ketvirtis

194.

Pateikti bendrąją ūkio apžvalgą, įvertinti socialinę ir finansinę būklę, vertybinių popierių rinką, aptarti ekonominius ryšius su užsieniu ir ekonomikos reformos problemas

rengti pusmetinį apžvalginį analitinį leidinį „Lietuvos ekonomikos apžvalga“

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerija

2001–2004 metai

Valstybės turtas ir privatizavimas

195.

Tobulinti privatizavimo procesą

parengti teisės aktų, reglamentuojančių privatizavimo procesą, pakeitimų projektus

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija

2002 metų III ketvirtis

196.

Sureguliuoti bankroto procesą taip, kad bankroto procedūros būtų vykdomos greitai, veiksmingai, kad jas kuo mažiau pajustų darbuotojai

parengti Įmonių administratorių veiklos ir procedūrų vadovą

Ūkio ministerija

2002 metų I ketvirtis

197.

 

įsteigti Turto arešto aktų registrą, veikiantį Hipotekos registro informacinės sistemos pagrindu

Teisingumo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

198.

Užtikrinti įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procedūrų vykdymo veiksmingumą, vienodą teisės aktų, reglamentuojančių įmonių restruktūrizavimą ir bankrotą, taikymą

parengti įmonių restruktūrizavimo procedūrų metodines rekomendacijas

Ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

199.

NETEKO GALIOS:

2002 11 26 nutarimu Nr. 1853 (nuo 2002 11 30)

(Žin., 2002, Nr. 114-5100)

200.

 

užbaigti specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimą

Ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

201.

 

parengti Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ privatizavimo programą

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2001 metų III ketvirtis

202.

 

parengti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimo programas

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2003 metų II ketvirtis

2021.

 

parengti akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės privatizavimo programą

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2003 metų II ketvirtis

203.

 

įgyvendinti Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ privatizavimo programą

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2004 metų II ketvirtis

204.

 

įgyvendinti akcinės bendrovės Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimo programą

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2003 metų IV ketvirtis

2041.

 

įgyvendinti akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės privatizavimo programą

Ūkio ministerija, valstybės įmonė Valstybės turto fondas

2004 metų III ketvirtis

Verslo aplinkos sąlygų gerinimas

205.

Svarstyti ūkiui ir verslui aktualius klausimus, rengti atitinkamus įstatymus dalyvaujant asocijuotoms verslo organizacijoms ir siekti, kad verslo visuomenė įsilietų į asocijuotas struktūras (tikslas – daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams verslui ir ūkiui aktualiais klausimais)

rengiant Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo pakeitimus, būtinus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui įgyvendinti, įtvirtinti nuostatas, skatinančias įmonių savarankišką vienijimąsi į asocijuotas struktūras

Ūkio ministerija

2002 metų II ketvirtis

206.

 

įsteigti nuolatinę vyriausybinę komisiją verslo sąlygų gerinimo ir nereikalingų rinkos suvaržymų panaikinimo klausimams spręsti

Ūkio ministerija, kitos ministerijos

2001 metų III ketvirtis

207.

Liberalizuoti strateginių prekių ir technologijų tranzito ir importo kontrolės administravimo tvarką

papildyti strateginių prekių ir technologijų kontrolės tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

Įdiegti strateginių prekių ir technologijų automatizuotą eksporto kontrolės sistemą

Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

2002 metų IV ketvirtis 2003 metų IV ketvirtis

208.

Užtikrinti, kad valstybė ir savivaldybės laiku atsiskaitytų su ūkio subjektais už patiektą produkciją, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

parengti valstybės ir savivaldybių įsiskolinimų ūkio subjektams mažinimo būdus taikant tarpusavio užskaitą ir kitas procedūras

Finansų ministerija, kitos ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, Lietuvos savivaldybių asociacija

2001 metų IV ketvirtis

Regioninė politika

209.

Skatinti regionų ūkio plėtrą, remti šių regionų verslą, didinti užimtumą

įgyvendinti PHARE-2000 „Ekonominės ir socialinės sanglaudos“ programą

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija

2003 metų IV ketvirtis

210.

Padėti organizuoti įvairių kompleksinių programų, projektų, priemonių rengimą atsilikusiems regionams, susiduriantiems su daugeliu problemų, rengti specializuotus plėtros planus, remti specifines Lietuvos ir ES vykdomas regioninės plėtros programas

parengti specialiąją Lietuvos Respublikos regionų plėtros programą

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

2002 metų III ketvirtis

211.

Sudaryti galimybes įtraukti vietines ir regionų iniciatyvas į Nacionalinį plėtros planą

atlikti regionų plėtros planų sisteminę analizę, parengti regionų plėtros planų rengimo ir atnaujinimo metodiką

Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2002 metų III ketvirtis

212.

Nustatyti pagrindinius Lietuvos regioninės politikos tikslus, ministerijų, apskričių, savivaldybių institucijų ir įstaigų atsakomybę, taip pat santykius su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant regionų plėtros planavimo dokumentus

parengti Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymo naują redakciją

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų II ketvirtis

Energetika

213.

Įvertinti galimus valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padarinius šalies ekonomikai, parengti pasiūlymus, kaip sumažinti neigiamą poveikį

iš naujo apsvarstyti Lietuvos nacionalinę energetikos strategiją, patikslinti atskirų energetikos sektorių plėtojimo kryptis

Ūkio ministerija

2002 metų III ketvirtis

214.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

215.

Pasirengti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimui

įgyvendinti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos technines ir aplinkosaugines priemones (ūkio ministro 2002 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 189;“Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“)

Ūkio ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos

2004 metų IV ketvirtis

216.

 

įgyvendinti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos socialines ekonomines priemones:

 

 

217.

 

sukurti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo plėtros infrastruktūrą

Ūkio ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos

2004 metų IV ketvirtis

218.

 

spręsti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės regiono užimtumo ir darbo rinkos problemas, įgyvendinti socialinės politikos priemones

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos

2004 metų IV ketvirtis

219.

Parengti sąlygas, kad elektros ūkis efektyviai funkcionuotų rinkos sąlygomis ir galėtų integruotis į ES elektros energetikos sistemas; restruktūrizuoti ir reorganizuoti elektros energetikos sistemą

užbaigti derybas su Lenkija ir tarptautinėmis institucijomis dėl Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų sujungimo

Ūkio ministerija

2004 metų III ketvirtis

220.

 

parengti pasiūlymus dėl bendros Baltijos elektros rinkos kūrimo

Ūkio ministerija

2004 metų III ketvirtis

221.

Integruoti Lietuvos gamtinių dujų tinklus į transeuropinius dujų tinklus

atlikti Lietuvos gamtinių dujų tinklų integracijos į Vakarų Europos gamtinių dujų tinklus galimybių studiją įvertinant Danijos, Lenkijos ir Lietuvos dujų sistemų sujungimo galimybę, taip pat galimą Rusijos ir Vokietijos dujotiekio tiesimą per mūsų šalies teritoriją

Ūkio ministerija

2002 metų IV ketvirtis

222.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

223.

Didinti gamtinių dujų tiekimo saugumą

užbaigti požeminės gamtinių dujų saugyklos įrengimo Vaškuose tyrimo darbus

Ūkio ministerija

2004 metų IV ketvirtis

224.

Nustatyti bendrąsias šilumos ūkio subjektų veiklos, tarpusavio santykių, atsakomybės ir valstybinio reguliavimo nuostatas, kad šilumos ūkis būtų efektyviai naudojamas

parengti Lietuvos Respublikos šilumos įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2002 metų I ketvirtis

225.

Teisiškai sureguliuoti energijos taupymą, sudaryti sąlygas efektyviai vartoti energiją

parengti Lietuvos Respublikos energijos taupymo įstatymo projektą

Ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

226.

Plėsti vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, užtikrinti ES rekomendacijų, kad šalies kuro balanse šie ištekliai 2010 metais sudarytų 12 procentų, vykdymą

parengti priemones vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti

Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

VIII. TRANSPORTO SISTEMA

227.

Sukurti ilgalaikę (25 metų) Lietuvos nacionalinės transporto sistemos ir atskirų transporto šakų plėtros strategiją, atitinkančią Europos bendrosios transporto politikos strateginius tikslus

parengti ilgalaikės Lietuvos nacionalinės transporto sistemos plėtros strategijos projektą

Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija

2004 metų II ketvirtis

228.

Užtikrinti visuomenei atskirų transporto sektorių eismo saugą

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl veiklos geležinkelių transporte saugos sertifikavimo taisyklių projektą

Susisiekimo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

229.

 

parengti Valstybinę saugaus eismo programą (automobilių keliai)

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2002 metų II ketvirtis

230.

 

parengti teisės aktų, kurių reikia 1990 metų Tarptautinei parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo naftos išsiliejimo atvejais konvencijai ratifikuoti, projektus

Susisiekimo ministerija

2002 metų III ketvirtis

231.

Modifikuoti esamus ir sukurti naujus teisės aktus, sudarančius sąlygas, kad visi transporto sektoriai būtų plėtojami kaip viena strateginė sistema

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valstybės vardu gautų paskolų grąžinimo terminų atidėjimo ir atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių mokėjimo projektą

Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija

2002 metų I ketvirtis

232.

 

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl nuostolingų geležinkelio linijų uždarymo projektą

Susisiekimo ministerija

2003 metų III ketvirtis

233.

 

parengti Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Susisiekimo ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2002 metų I ketvirtis

234.

Rengti teisinę bazę tranzitinių krovinių judėjimo „žaliesiems koridoriams“ suformuoti

tobulinti teisinę bazę, reglamentuojančią tranzitinių krovinių judėjimą

Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Susiekimo ministerija

nuolat

235.

Atsižvelgiant į geografinę Lietuvos padėtį, kuo geriau panaudoti šalies galimybes tranzito paslaugų rinkoje, sudaryti palankias sąlygas formuoti naujus krovinių srautus

ištirti galimybę plėtoti kombinuoto transporto technologijas gabenant geležinkeliais autovilkikus su puspriekabėmis ir konteinerius

Susisiekimo ministerija

2002 metų II ketvirtis

236.

 

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 783 „Dėl importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių)“ dalinio pakeitimo“ projektą

Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija

2002 metų II ketvirtis

237.

Dalyvauti tarptautiniuose infrastruktūros ir transportavimo rinkų integracijos procesuose. Tai integracija į ES, bendradarbiavimas su Baltijos regiono šalimis, ryšiai su Rusijos Federacija ir kitomis Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalimis

parengti Europos standarto geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos siena–Kaunas (I-ajame Kretos koridoriuje) privalomuosius dokumentus

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

2002–2004 metai

238.

 

parengti projekto 2K (Klaipėda–Kaliningradas) koncepciją ir ją įgyvendinti

Susisiekimo ministerija

2001–2004 metai

239.

Užtikrinti tranzitinių krovinių per Lietuvą srautus, steigti atskiruose Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių (ypač Rusijos Federacijos) regionuose atstovybes šiems tikslams įgyvendinti

įsteigti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovybę Baltarusijoje, išnagrinėti tokių atstovybių steigimo Ukrainoje ir Vidurinėje Azijoje tikslingumą

Susisiekimo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

240.

 

paskirti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atstovą:

Rusijos Federacijoje (Maskvoje);

Baltarusijos Respublikoje (Minske);

Kazachstane (Astanoje)

Susisiekimo ministerija

2002 metų II ketvirtis

 

2002 metų IV ketvirtis 2002 metų IV ketvirtis

241.

Įdiegti bendrą kompiuterizuotą krovinių judėjimo Lietuvos teritorija kontrolės sistemą, kuo daugiau liberalizuoti kontroliuojančių tarnybų (muitinės, pasienio, veterinarijos ir t. t.) funkcijas, kad jų vykdymas netrukdytų laisvam krovinių srautų judėjimui tarptautinėmis Rytų–Vakarų ir Vakarų–Rytų kryptimis, šalinti biurokratines kliūtis, trukdančias didinti tranzitinių krovinių srautą. Sparčiau vykdyti eksporto, importo ir tranzito įforminimo procedūras, aiškiai reglamentuoti karinių ir kitų pavojingų krovinių gabenimą

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ naujos redakcijos projektą

Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų I ketvirtis

242.

 

parengti teisės aktus, kuriais transporto dokumentai pripažįstami muitinės dokumentais

Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija

2002 metų II ketvirtis

243.

 

įdiegti geležinkelio transporto verslo ir geležinkelio infrastruktūros valdymo šiuolaikines informacines sistemas

Susisiekimo ministerija

2002–2004 metai

244.

 

įdiegti „Laivo informacinę sistemą“

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

245.

Pasiekti, kad transporto tranzito komitetas taptų veiksminga, nuolatine operatyvine struktūra, greitai ir tiksliai reaguojančia į tranzito rinkos sąlygų pokyčius ir šalinančia biurokratines kliūtis plėtoti tranzito verslą

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1032 „Dėl transporto tranzito komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo“ projektą

Susisiekimo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

246.

Įvertinti investicinių lėšų poreikį transporto sistemos plėtojimo priemonėms įgyvendinti ir užtikrinti maksimalų ES finansinės paramos panaudojimą

įvertinti buvusias investicijas ir tikslinti Lietuvos nacionalinę transporto plėtros strategiją siekiant maksimalios finansinės pagalbos iš ES paramos fondų ir numatant jų poreikį

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

kasmet

247.

Prieš privatizuojant svarbius Lietuvos ūkiui transporto objektus (akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, „Lietuvos avialinijos“ ir panašiai), numatyti galimus privatizavimo padarinius ir įtaką nacionalinio saugumo būklei

rengti pasiūlymus dėl svarbių Lietuvos ūkiui transporto objektų privatizavimo, numatyti galimus padarinius atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatas

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

2001–2004 metai

248.

Plėtoti automagistralių ir krašto kelių tinklą, miestuose didinti gatvių pralaidumą. Skatinti keleivinio ir krovininio transporto atnaujinimo programas, užtikrinti saugų keleivių vežimą, transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimą

rekonstruoti iki 80 kilometrų europinio tinklo kelių

Susisiekimo ministerija

2002–2004 metai

249.

NETEKO GALIOS:

2004 05 03 nutarimu Nr. 543 (nuo 2004 05 06)

(Žin., 2004, Nr. 75-2588)

250.

Pertvarkyti visuomeninio keleivinio transporto institucinį valdymą – sudaryti vienodas verslo sąlygas privatiems ir savivaldybių vežėjams

parengti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo projektą

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

251.

Tobulinti keleivių ir krovinių vežimą pagal tarptautinių konvencijų reikalavimus

parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos konkurso nuostatų naują redakciją

Susisiekimo ministerija

2002 metų I ketvirtis

252.

 

parengti ratifikuotinų teisės aktų projektus. Ratifikuotini šie teisės aktai:

Susisiekimo ministerija

 

1968 metų Hagos–Visby taisyklės dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo;

 

2002 metų IV ketvirtis

 

1976 metų Tarptautinė konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo;

 

2003 metų III ketvirtis

 

1996 metų Tarptautinė konvencija dėl atsakomybės ir atlyginimo už žalą, padarytą gabenant jūra pavojingas ir kenksmingas medžiagas

 

2003 metų IV ketvirtis

 

253.

Panaikinti apribojimus plėtoti prekybos ir aptarnavimo objektų tinklą prie automagistralių ir kitų valstybinės reikšmės kelių

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1493 „Dėl valstybės kelių infrastruktūros tobulinimo“ dalinio pakeitimo“ projektą

Susisiekimo ministerija

2002 metų III ketvirtis

254.

Sudaryti sąlygas tobulinti svarbiausias geležinkelio linijas, kad jos atitiktų Europos susitarimo dėl tarptautinių geležinkelio linijų AGC reikalavimus

patvirtinti Geležinkelio infrastruktūros renovacijos ir plėtros programą

Susisiekimo ministerija

2002 metų I ketvirtis

255.

NETEKO GALIOS

2002 04 05 nutarimu Nr. 470 (nuo 2002 04 11)

(Žin., 2002, Nr. 38-1384)

256.

 

parengti geležinkelio infrastruktūros, kuri naudojama tik atskirų regionų ar juridinių asmenų poreikiams tenkinti, perdavimo savivaldybėms ar jų privatizavimo norminius dokumentus

Susisiekimo ministerija

2002 metų II ketvirtis

257.

Liberalizuoti vežimo rinką (įtvirtinti lygias privačių ir valstybinių vežėjų geležinkeliais veiklos sąlygas)

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių projektą

Susisiekimo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

2571.

 

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl mokesčio už naudojimąsi geležinkelio infrastruktūra projektą

Susiekimo ministerija

2004 metų I ketvirtis

258.

Pertvarkyti keleivių vežimą geležinkeliais valstybės ar savivaldybių kontraktų su vežėjais dėl visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymo pagrindais

parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Keleivių vežimo geležinkeliais finansavimo programos projektą

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

259.

Sukurti lanksčią ir konkurencingą uostų rinkliavų, krovos, sandėliavimo ir transportavimo Lietuvos teritorija tarifų sistemą, siekti, kad ekonomiškai pagrįsti tarifai ir mokesčiai iš tranzito taptų svarbiu biudžeto pajamų šaltiniu

parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, dydžių, taikymo principų naujos redakcijos projektą

Susisiekimo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

260.

 

iš naujo apsvarstyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos užmokesčio skaičiavimo tvarką ir dydį siekiant didinti investicijų grąžą per pajamas iš žemės nuomos ir tuo mažinti investicijų riziką

Susisiekimo ministerija

2002 metų I ketvirtis

261.

Moderninti jūrų transporto strateginę vadybą, įterpti ją į bendrą strateginę jūrų ūkio plėtros sistemą

parengti Lietuvos laivybos sektoriaus plėtros strategiją siekiant suformuoti pagrindinius ilgalaikius Lietuvos transporto politikos tikslus laivybos sektoriaus plėtros srityje ir apibrėžti jų įgyvendinimo būdus

Susisiekimo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

262.

Moderninti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kitų uostų infrastruktūrą ir superstruktūrą: sudaryti sąlygas statyti naujas ir rekonstruoti esamas krantines, uosto vartus, gilinti uosto akvatoriją ir panašiai

rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įplauką – pratęsti pietinį ir šiaurinį molus

Susisiekimo ministerija

2003 metų I ketvirtis

263.

 

parengti giliavandenio (iki 17 metrų) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros koncepciją

Susisiekimo ministerija

2004 metų III ketvirtis

264.

 

pagilinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įplaukos kanalą iki 14 metrų

Susisiekimo ministerija

2002 metų I ketvirtis

265.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

266.

 

rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 5-ąją ir 6-ąją krantines; akvatoriją prie 5-osios, 6-osios, 7-osios, 8-osios ir 9-osios krantinių pagilinti iki 14 metrų

Susisiekimo ministerija

2002 metų III ketvirtis

267.

 

rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantines

Susisiekimo ministerija

2001–2004 metai 2001 metai – 0,5 km 2002 metai – 1 km 2003 metai – 0,7 km 2004 metai – 0,4 km

268.

Sukurti konteinerių ir autotransporto priemonių tikrinimo sistemą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

plėtoti Bendrąją uosto plėtros programą, pritaikyti ją prie ES standartų, taip pat įdiegti ES informacines sistemas

Susisiekimo ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2002 metų IV ketvirtis

269.

Gerinti uostų ir kitų transporto šakų veiklos sąveiką, modernizuoti privažiuojamųjų kelių ir geležinkelių infrastruktūrą. Užtikrinti krovinių saugumą ir laivybos kontrolę

rekonstruoti Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyną naftos terminalui aptarnauti

Susisiekimo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

270.

 

plėsti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto privažiuojamųjų geležinkelio kelių tinklą

Susisiekimo ministerija

2001 metai – 4,5 km 2002 metai – 4,5 km 2003 metai – 1,5 km 2004 metai – 2,5 km

271.

 

parengti Šventosios jūrų uosto atstatymo koncepciją

Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Klaipėdos apskrities viršininkas

2002 metų IV ketvirtis

272.

 

reorganizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos filialą Saugios laivybos administraciją į biudžetinę įstaigą Lietuvos saugios laivybos administraciją

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis

273.

 

sukurti uosto informacinę sistemą, kurios reikia saugios laivybos ACQUIS įgyvendinti

Susisiekimo ministerija

2003 metų I ketvirtis

274.

Užtikrinti, kad iš tikrųjų pradėtų veikti Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste laisvojo uosto statusas, sudaryti palankias sąlygas kurtis laivininkystės ir žvejybos kompanijoms Lietuvoje

parengti projektus teisės aktų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybiniame jūrų uosto įstatyme numatytą laisvojo uosto statusą

Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija

per 2 mėnesius nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo

275.

 

parengti projektus teisės aktų, kurių reikia 1952 metų Tarptautinei konvencijai dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo, ratifikuoti

Susisiekimo ministerija

2002 metų I ketvirtis

276.

 

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo

Susisiekimo ministerija

2001 metų III ketvirtis

277.

 

pastatyti specializuotą žvejybos laivų prieplauką Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija

2002 metų IV ketvirtis

278.

Modernizuoti lėktuvų nusileidimo kontrolės sistemas, skrydžių saugos priemones tarptautiniuose oro uostose pagal Jungtinės aviacijos administracijos reikalavimus

rekonstruoti įvažą į Vilniaus oro uostą, pagerinti susisiekimą tarp Vilniaus miesto infrastruktūros ir oro uosto

Susisiekimo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

279.

 

modernizuoti Kauno oro uostą

Susisiekimo ministerija

2003 metai

280.

 

modernizuoti valstybės įmonės „Oro navigacija“ nusileidimo (tūpimo) kontrolės sistemas

Susisiekimo ministerija

2004 metų III ketvirtis

281.

Užtikrinti, kad būtų laikomasi oro navigacijos saugumo tarptautinių konvencijų reikalavimų

parengti oro navigacijos žemėlapius pagal ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) standartus

Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija

2004 metų IV ketvirtis

IX. ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

282.

Kurti į rinką orientuotą konkurencingą žemės ūkį, siekti tolygios kaimo ekonominės ir socialinės plėtros, atitinkančios regionų ypatumus, didinti kaimo gyventojų užimtumą

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. VIII-1728, įgyvendinimo priemonių patvirtinimo

Žemės ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

283.

Įteisinti perėjimo prie ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemones, teisiškai reglamentuoti kaimo plėtrą, nustatyti prioritetines žemės ūkio ir kaimo plėtros kryptis, užtikrinančias socialinių ir ekonominių sektorių, kaimo vietovių aplinkos ir organizacinės struktūros, socialinės kaimo infrastruktūros plėtrą, skatinančias alternatyvią veiklą, sąlygojančias žemės ir maisto ūkio modernizavimą

parengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo koncepciją;

 

 

 

kai koncepcijai bus pritarta, parengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektą

Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis;

 

 

 

 

 

2002 metų II ketvirtis

284.

Siekti, kad žemės ūkiui kasmet būtų skiriama ne mažiau kaip 10 procentų Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšų

rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus siekti, kad žemės ūkiui būtų skiriama ne mažiau kaip 10 procentų Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšų – iš nacionalinio biudžeto ir kitų finansinių šaltinių

Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001–2004 metai

285.

Iš dalies kompensuoti žemdirbiams prarastas bankrutuojančiose ir bankrutavusiose įmonėse lėšas už supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl apmokėjimo fiziniams ir juridiniams asmenims pagal jų reikalavimus už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją programos

Žemės ūkio ministerija

2001 metų III ketvirtis

286.

Sukurti palankesnę žemės ūkio kreditavimo sistemą. Siekiant užtikrinti geresnį javų augintojų ir grūdų perdirbėjų kreditavimą naudojant grūdus kaip užstatą, įdiegti licencijuotų sandėlių ir dvigubų bei paprastųjų sandėliavimo liudijimų sistemą

parengti Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo liudijimų įstatymo koncepciją;

kai koncepcijai bus pritarta, parengti Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir dvigubų bei paprastųjų sandėliavimo liudijimų įstatymo ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių šios sistemos veiklą, projektus

Žemės ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis;

 

 

 

2002 metų III ketvirtis

287.

Efektyviai administruoti valstybės ir SAPARD paramos lėšas

pasirašyti Finansų ministerijos ir audito įmonės sutartį dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sertifikavimo

Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

288.

 

rengiant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus, užtikrinti bendrą SAPARD programos finansavimą

Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001–2004 metai

289.

 

siekti, kad būtų gautas Europos Bendrijų Komisijos sprendimas dėl SAPARD paramos valdymo funkcijų perdavimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kad ji administruotų visas 8 priemones, numatytas Nacionalinėje žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000–2006 metų programoje – daugiametėje finansavimo sutartyje dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD)

Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001 metų III ketvirtis–2003 metų I ketvirtis

290.

Teisiškai sureguliuoti visų grandžių, prisidedančių prie valstybės ir SAPARD paramos lėšų administravimo, atsakomybę ir valdymą

parengti atitinkamų teisės aktų projektus

Žemės ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis

291.

NETEKO GALIOS:

2003 07 18 nutarimu Nr. 964 (nuo 2003 07 24)

(Žin., 2003, Nr. 73-3398)

292.

Sudaryti teisines sąlygas išbandyti ir įgyvendinti pieno kvotų administravimo sistemą, atitinkančią ES teisės aktų nuostatas

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pieno kvotų sistemos įvedimo

Žemės ūkio ministerija

2002 metų III ketvirtis

293.

NETEKO GALIOS:

2002 07 19 nutarimu Nr. 1195 (nuo 2002 07 25)

(Žin., 2002, Nr. 74-3193)

294.

NETEKO GALIOS:

2002 07 19 nutarimu Nr. 1195 (nuo 2002 07 25)

(Žin., 2002, Nr. 74-3193)

295.

Nustatyti lengvatas žemės ūkio subjektams, perkantiems dyzelinius degalus, taip padidinti gaminamos žemės ūkio produkcijos konkurencingumą

parengti Akcizo kompensavimo už faktiškai įsigytus dyzelinius degalus žemės ūkio ir vidaus vandenų produkcijos gamintojams 2002–2004 metų tvarką

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

296.

Skatinti žemės ūkio ir maisto produktų eksportą, sudaryti sąlygas mažinti neigiamą prekybos balansą

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių

Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2001 metų III ketvirtis

297.

NETEKO GALIOS:

2003 12 31 nutarimu Nr. 1707 (nuo 2004 01 08)

(Žin., 2004, Nr. 4-59)

298.

Sudaryti palankias sąlygas plėtoti žemės ūkio subjektų ir kitų žemės ūkio produkcijos gamintojų kooperaciją, didinti susikooperavusių gamintojų pajėgumą konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose, jų veiklos efektyvumą ir pajamas

parengti Kooperacijos plėtros žemės ir maisto ūkyje 2002–2004 metų programą

Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

299.

Sudaryti sąlygas gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, plėtoti jų perdirbimo, realizavimo ir sertifikavimo sistemą

parengti Ekologinio žemės ūkio plėtros programą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

300.

Įvesti melioracijos įrenginių naudojimo mokestį, kad būtų gauta daugiau lėšų iš visų melioruotų žemių naudotojų

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektus

Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos ministerija

2003 metų I ketvirtis; 2003 metų III ketvirtis

301.

Sukurti Lietuvos Respublikos žemės naudojimo strategiją informacinės sistemos ir kaimo teritorijų žemės tvarkymo projektų pagrindu

parengti Lietuvos Respublikos žemės naudojimo strategiją

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2004 metų III ketvirtis

302.

Sudaryti sąlygas plėtoti žemės rinką ir sparčiau konsoliduoti žemės sklypus

parengti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriame būtų reglamentuojamas laisvos valstybinės žemės pardavimas ir nuoma

Žemės ūkio ministerija

2002 metų I ketvirtis

303.

Nustatyti žemės naudojimo reguliavimo tvarką ir sąlygas pagal žemėtvarkos projektus apibrėžiančius projektų rengimo principus

parengti Lietuvos Respublikos žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti Lietuvos Respublikos žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projektą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis; 2002 metų IV ketvirtis

304.

Nustatyti bendrą kadastro ir registro darbų organizaciją, supaprastinti šiuos darbus ir nustatyti kadastro žemėlapių rengimo tvarką

parengti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir registro įstatymų pakeitimo projektus

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

305.

Nustatyti darbų, sudarančių žemės informacinę sistemą, turinį ir vykdymo tvarką

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl žemės informacinės sistemos sukūrimo

Žemės ūkio ministerija

2003 metų I ketvirtis

306.

Sukurti kadastro žemėlapių rengimo, žemės informacinės sistemos kūrimo, teritorijų planavimo ir valstybės turto valdymo bazę

parengti Stambaus mastelio kartografavimo programą urbanizuotoms teritorijoms; atnaujinti Lietuvos teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo ir Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje kartografavimo programas

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis; 2004 metų IV ketvirtis

307.

Gauti išsamius duomenis apie žemę ir jos naudojimą, gyvulių skaičių, produkciją, žemės ūkio pastatus, techniką, užimtumą žemės ūkyje ir nedarbą, ūkininkų pajamas

pasirengti visuotiniam žemės ūkio surašymui ir jį atlikti

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

surašymas – 2003 metais, rezultatų skelbimas – 2003–2004 metais

308.

Subalansuoti Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pajėgumą su žuvų ištekliais, modernizuoti laivyną, padidinti žvejybos verslo ekonominį efektyvumą

parengti Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo strategiją

Žemės ūkio ministerija

2004 metų II ketvirtis

309.

Išsaugoti būtinų paslaugų kaime tinklą, gerinti infrastruktūrą, ypač kaimo kelius

parengti paštų, teikiančių paslaugas kaimo vietovėse, optimalaus išdėstymo projektą

Susisiekimo ministerija

2002 metų III ketvirtis

310.

 

išasfaltuoti valstybinės reikšmės kelius, jungiančius kaimus, gyvenvietes, miestelius su administracinių vienetų centrais pagal Žvyrkelių programą

Susisiekimo ministerija

2001–2004 metai

311.

Ginti vartotojų interesus ir siekti, kad į Lietuvos Respublikos rinką nepatektų nesaugūs produktai

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2001 metų III ketvirtis

312.

Vykdant ES reikalavimus ir siekiant išgyvendinti gyvūnų užkrečiamąsias ligas, parengti nuostolių, susidarančių likviduojant šias ligas, kompensavimo mechanizmą

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir dėl jų patirtų nuostolių kompensavimo ir išlaidų padengimo

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

313.

Imtis galvijų sergamumo prevencijos priemonių

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 710 „Dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos profilaktikos kompleksinių priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 52-1837) patvirtintų galvijų spongiforminės encefalopatijos profilaktikos kompleksinių priemonių dalinio pakeitimo projektą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

314.

Užtikrinti efektyvią maisto tvarkymo kontrolę

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1537) patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų dalinio pakeitimo projektą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2002 metų IV ketvirtis

315.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

316.

Užtikrinti, kad į Lietuvos rinką tiekiami prekiniai pašarai būtų geros kokybės, nekenksmingi gyvūnams, žmonėms ir aplinkai

parengti koordinuotą Valstybinę prekinių pašarų kontrolės programą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Žemės ūkio ministerija

2001–2004 metai

X. APLINKOS APSAUGA IR URBANISTINĖ PLĖTRA

317.

Siekti, kad ūkio plėtra nepablogintų bendros aplinkos kokybės, išsaugoti sveiką ir švarią aplinką

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl įmonių savanoriško dalyvavimo įgyvendinant aplinkosaugos vadybos ir audito schemą

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

318.

 

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl cheminių medžiagų ir preparatų, esančių Lietuvos rinkoje, inventorizavimo

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

319.

 

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Pesticidų atliekų tvarkymo Lietuvos Respublikoje programos

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

320.

 

parengti Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai nustatymo tvarką

Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2002 metų IV ketvirtis

321.

Pertvarkyti aplinkos apsaugos valdymą, atsižvelgiant į aplinkos būklę, integraciją į Europos struktūras, kad būtų sudarytos subalansuotos plėtros sąlygos ir išsaugota sveika ir švari aplinka

parengti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo projektą

Aplinkos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

322.

Numatyti tokias būtiniausias atliekų tvarkymo priemones, kad jos nekenktų žmonių sveikatai ir aplinkai, taip pat sudaryti sąlygas gauti tarptautinę paramą atliekoms tvarkyti

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

323.

Nustatyti planuojamos ūkinės veiklos poveikį kaimyninių valstybių aplinkai

įgyvendinant Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste reikalavimus, pasirengti pasirašyti tarptautines dvišalio bendradarbiavimo sutartis su: Lenkijos Respublika

Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

324.

Įgyvendinti tarptautinius susitarimus – mažinti aplinkos taršą sieros ir azoto junginiais, amoniaku ir lakiaisiais organiniais junginiais, sunkiaisiais metalais, siekiant sumažinti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir išvengti tarpvalstybinės taršos šiais teršalais

parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Tolimųjų atmosferos teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo ratifikavimo

Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

325.

 

inventorizuoti anglies dvideginio (CO2) ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, įvertinti kitimą nuo 1990 iki 2002 metų

Aplinkos ministerija

2004 metų III ketvirtis

 

326.

 

parengti Sieros, azoto oksidų (SO2, NOX), anglies dvideginio (CO2) ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo energetikos sektoriuje programą

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija

2003 metų IV ketvirtis

327.

 

parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Tolimųjų atmosferos teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo

Aplinkos ministerija

2004 metų III ketvirtis

328.

 

parengti ir patvirtinti lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimus esamiems benzino laikymo, perpylimo ir transportavimo įrenginiams

Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

329.

Toliau rengtis narystei ES, sukurti atitinkamą aplinkos apsaugos institucinę sistemą, leisiančią įgyvendinti reikalavimus ir vykdyti priežiūrą

įsteigti Aplinkos apsaugos agentūrą (biudžetinę įstaigą)

Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

330.

 

sustiprinti cheminių medžiagų tvarkymą reguliuojančias tarnybas – perduoti pagrindines įgyvendinimo funkcijas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai ir paskirstyti atsakomybę

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų I ketvirtis

331.

Nustatyti sąlygas, padėsiančias savivaldybėms diegti efektyvesnes atliekų (įskaitant pavojingąsias) tvarkymo sistemas, ir suderinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą su ES reikalavimais

parengti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

332.

 

įdiegti pavojingų atliekų tvarkymo sistemą:

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, apskričių viršininkai

 

333.

 

Klaipėdos regione

 

2001 metų IV ketvirtis

334.

 

Šiaulių regione

 

2001 metų IV ketvirtis

335.

 

Alytaus regione

 

2002 metų IV ketvirtis

336.

 

Vilniaus regione

 

2003 metų IV ketvirtis

337.

NETEKO GALIOS:

2003 07 18 nutarimu Nr. 964 (nuo 2003 07 24)

(Žin., 2003, Nr. 73-3398)

338.

 

parengti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo įstatymo koncepciją

Aplinkos ministerija

2002 metų III ketvirtis

339.

 

parengti Valstybinę vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo programą

Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2003 metų III ketvirtis

340.

 

sukurti upių baseinų valdymo struktūrą, įtraukti į šį valdymą visas suinteresuotas valstybines, savivaldybių, visuomenines ir kitas suinteresuotas institucijas, asmenis

Aplinkos ministerija, savivaldybės

2004 metų III ketvirtis

341.

Tobulinti ekonominio aplinkosaugos reguliavimo sistemą taikant principą „teršėjas moka“

parengti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatyti įstatyme gaminių atliekų apmokestinimą

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

342.

 

parengti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektus, nustatyti juose mokesčio tarifus atsižvelgiant į ūkio subjektų įgyvendintas aplinkos taršos mažinimo priemones

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

343.

 

parengti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatyti jame efektyvesnį mokesčių taikymą energetikoje

Aplinkos ministerija

2004 metų III ketvirtis

344.

 

parengti aplinkai padarytos žalos atlyginimo skaičiavimo metodiką

Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

345.

Prioritetiškai remti miestų nuotekų valymo įrenginių statybą, rekonstravimą ir regioninių atliekų surinkimo, rūšiavimo, utilizavimo ir perdirbimo investicinių projektų įgyvendinimą, valstybės finansinius išteklius aplinkosaugos programoms finansuoti visų pirma skirti bendram finansavimui

prisidėti prie savivaldybių atliekų regioninio tvarkymo investicinių projektų, kurie įgyvendinami užsienio donorų lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo finansavimo

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

346.

 

prisidėti prie savivaldybių vandens apsaugos investicinių projektų, kurie įgyvendinami užsienio donorų lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo finansavimo

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

347.

NETEKO GALIOS:

2003 12 02 nutarimu Nr. 1497 (nuo 2003 12 06)

(Žin., 2003, Nr. 114-5134)

348.

Užbaigti formuoti institucinę sistemą, susijusią su ES teikiamos finansinės ir kitokios paramos aplinkosaugos srityje efektyviu naudojimu, atsižvelgiant į Europos Komisijos nuostatas dėl projektų parinkimo, rengimo, kontraktavimo, priežiūros ir finansinės kontrolės

paskirti ISPA lėšų administravimo instituciją

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

349.

Užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą ir apsaugą

patikslinti Nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo tvarką

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

350.

 

patikslinti Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, priėmimo ir apskaitos tvarką

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

351.

 

parengti Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarką

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

352.

 

įsteigti Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos teritorinius miškų kontrolės ir konsultavimo padalinius

Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

353.

 

parengti Valstybinės miškų priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos programą

Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

354.

 

parengti Miško genetinių išteklių išsaugojimo programą

Aplinkos ministerija

2003 metų I ketvirtis

355.

Aiškiai reglamentuoti ir diferencijuoti baudų už savavališką miško kirtimą skyrimą

parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

356.

Skatinti gamtos išteklių, ypač neatsikuriančiųjų, racionalų naudojimą; pasiekti, kad atsikuriantieji gamtos ištekliai būtų naudojami tik taikant jų atkūrimo priemones

patikslinti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos medžioklės taisykles

Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

357.

 

parengti Mėgėjiškos žvejybos taisyklių ir Mėgėjiškos žvejybos leidimų išdavimo tvarkos projektus

Aplinkos ministerija

2002 metų II ketvirtis

358.

 

parengti teisės aktų, reglamentuojančių efektyvesnę verslinės žvejybos tvarką ir kontrolę, pakeitimų projektus

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

2002 metų IV ketvirtis

359.

 

parengti požeminio vandens naudojimo ir apsaugos 2001–2010 metų strategijos projektą

Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba

2001 metų IV ketvirtis

360.

 

parengti Žemės gelmių išteklių registro nuostatus

Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba

2002 metų I ketvirtis

361.

Atsisakyti nereikalingų suvaržymų pageidaujantiesiems gauti leidimus tirti ir naudoti žemės gelmes ir jų išteklius, tobulinti žemės gelmių išteklių apskaitą ir kontrolę siekiant racionaliai juos naudoti

parengti Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos projektą

Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba

2001 metų IV ketvirtis

362.

 

parengti Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) , požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarkos projektą

Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba

2001 metų IV ketvirtis

363.

Nustatyti esamą naftos darbų būklę, naftos išteklių potencialą, numatyti darbų kryptis, administravimo ir licencijavimo sistemą

patikslinti Naftos paieškų ir gavybos Lietuvoje strategiją

Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba

2002 metų III ketvirtis

364.

Siekti, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė ir vertingiausios kraštovaizdžio teritorijos

parengti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

365.

 

parengti Lietuvos Respublikos pajūrio juostos apsaugos įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija

2002 metų I ketvirtis

366.

 

parengti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, papildyti atitinkamus jo lydimuosius aktus, siekiant sureguliuoti statybų plėtrą vaizdingose ir vertingose teritorijose

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

2002 metų II ketvirtis

367.

 

patikslinti ir patvirtinti Asvejos, Dieveniškių istorinio, Gražutės, Metelių, Nemuno deltos, Panemunių, Varnių regioninių parkų ir jų zonų ribų planus

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

368.

 

patikslinti ir patvirtinti Labanoro ir Neries regioninių parkų ir jų zonų ribų planus

Aplinkos ministerija

2002 metų II ketvirtis

369.

 

patikslinti ir patvirtinti kitų regioninių parkų ir jų zonų ribų planus

Aplinkos ministerija

2002 metų III ketvirtis–2004 metų I ketvirtis

370.

 

parengti Gamtinių rezervatų apsaugos programą

Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

371.

 

parengti teisės aktus, kurių reikia Žuvinto biosferos rezervatui įsteigti

Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

372.

NETEKO GALIOS:

2003 12 02 nutarimu Nr. 1497 (nuo 2003 12 06)

(Žin., 2003, Nr. 114-5134)

373.

 

parengti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo ratifikavimo projektą

Aplinkos ministerija

2004 metų I ketvirtis

374.

Parengti turizmo ir poilsio vietų, ypač saugomose teritorijose ir prie vandens telkinių, išdėstymo schemas, kuriose nustatyti griežtos apsaugos gamtines vietoves

patvirtinti regioninių parkų planavimo schemas (jose numatomos ir rekreacinės, ir griežtos apsaugos teritorijos)

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų I ketvirtis

375.

 

rengti rekreacinės ir turizmo plėtros schemas

apskričių viršininkai, Valstybinis turizmo departamentas, Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų I ketvirtis

376.

Racionaliai naudoti aplinkos išteklius visuomenės reikmėms, atsižvelgiant į ilgalaikės jų apsaugos būtinybę

parengti Baltijos jūros krantų tvarkymo strategiją

Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

377.

 

parengti Kompleksinės Nemuno žemupio ir Kuršių marių apsaugos ir racionalaus naudojimo programą

Aplinkos ministerija

2002 metų II ketvirtis

378.

 

parengti želdynų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo strategiją

Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

379.

 

parengti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su dykumėjimu ratifikavimo projektą

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

2003 metų IV ketvirtis

380.

Tobulinti ekonominius ūkinės veiklos ribojimo saugomose teritorijose kompensavimo mechanizmus

parengti kompensacijų, steigiant naujas saugomas teritorijas, keičiant esamų saugomų teritorijų statusą arba nustačius veiklos apribojimus, mažinančius gaunamą naudą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

381.

Skatinti ekologinės pramonės plėtrą ir ekologiškai švarios produkcijos gamybą

sukurti aplinkosauginės produkcijos ir paslaugų paklausos ES, taip pat dvišalės paramos finansuojamoms programoms informacinę sistemą

Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

382.

Didinti Lietuvos miškingumą (iki 2010 metų apsodinti mišku 3–4 procentus žemės ūkiui netinkamos ir nenaudojamos žemės)

parengti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pataisas

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

2002 metų II ketvirtis

383.

 

parengti Lietuvos miškingumo didinimo programą

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

2002 metų IV ketvirtis

384.

 

organizuoti žemės ūkiui netinkamos ar nenaudojamos žemės apželdinimą mišku – iki 1 tūkst. ha kasmet

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

nuolat

385.

Suformuoti ilgalaikę miškų politiką, siekiant užtikrinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą

parengti Lietuvos miškų ūkio politikos kryptis ir jų įgyvendinimo strategiją

Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

386.

Atsisakyti nepagrįstų biurokratinių reikalavimų, supaprastinti leidimų išdavimo ir kitas procedūras

parengti su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymu susijusius teisės aktus

Aplinkos ministerija

2002 metų II ketvirtis

387.

 

parengti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, projektus

Aplinkos ministerija

per 2 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo

388.

 

parengti projektus atitinkamų teisės aktų pakeitimų, padėsiančių išvengti savavališkų statybų ir šalinti jų padarinius

Aplinkos ministerija

2002 metų II ketvirtis

389.

Tobulinti teritorinio planavimo sistemą, atsižvelgiant į regioninės plėtros tikslus

parengti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerija

2002 metų III ketvirtis

390.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

391.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

392.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

393.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

394.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

395.

Tobulinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo valdymą, siekiant, kad paslaugos būtų geresnės kokybės, o jų kainos atitiktų visuomenės mokumo galimybes, mažinti neigiamą poveikį aplinkai

parengti vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategiją

Aplinkos ministerija

2004 metų II ketvirtis

396.

 

parengti Lietuvos Respublikos vandentvarkos (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo veiklos) įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, parengti Lietuvos Respublikos vandentvarkos įstatymo projektą

Aplinkos ministerija

2004 metų III ketvirtis

397.

 

parengti Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo tvarką

Aplinkos ministerija

2004 metų III ketvirtis

398.

 

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56) pakeitimo projektą

Aplinkos ministerija

per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vandentvarkos įstatymo priėmimo

399.

 

sukurti mažųjų nuotekų valymo įrenginių diegimo kontrolės sistemą

Aplinkos ministerija

2002 metų III ketvirtis

400.

Tobulinti informacinę sistemą, siekiant užtikrinti efektyvų valstybės turto valdymą, suteikti reikiamą informaciją visuomenei, sukurti duomenų bazes

atnaujinti žemės dangos duomenų bazę

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija

2004 metų II ketvirtis

401.

 

perkelti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į skaitmeninę formą

Aplinkos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

402.

 

pertvarkyti Nekilnojamojo turto registrą pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą

Žemės ūkio ministerija, Teisingumo ministerija

2002 metų III ketvirtis

403.

 

patvirtinti Saugomų teritorijų valstybės registro nuostatus

Aplinkos ministerija

2002 metų I ketvirtis

404.

 

pertvarkyti Saugomų teritorijų registro duomenų bazę pagal ES direktyvų reikalavimus

Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

405.

 

parengti Pranešimų apie genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus pateikimo tvarką

Aplinkos ministerija

2002 metų III ketvirtis

406.

Rūpintis valstybės Būsto programos įgyvendinimu, remti ją kreditiniais ištekliais, taikyti būtinas mokesčių lengvatas įsigyjantiems būstą pirmą kartą ir socialiai remtiniems asmenims

parengti būsto plėtros strategiją

Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2003 metų I pusmetis

407.

NETEKO GALIOS:

2002 11 26 nutarimu Nr. 1853 (nuo 2002 11 30)

(Žin., 2002, Nr. 114-5100)

408.

Sudaryti sąlygas įtraukti aplinkos apsaugą į kitus sektorius

parengti Karinių teritorijų aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo programą

Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

409.

Įgyvendinti priemones, kurios padėtų sparčiau spręsti problemas, susijusias su komunalinių atliekų rūšiavimo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, sukūrimu ir antrinių žaliavų perdirbimo plėtra

parengti ir įgyvendinti Antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programą

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų IV ketvirtis, įgyvendinimas – 2003–2004 metai

XI. TEISĖSAUGA IR TEISĖTVARKA

Teisės kūrimas

410.

Siekti konsoliduoti teisės aktus ir kodifikuoti atskiras teisės šakas, išlaikyti stabilų kodifikuotų aktų turinį

parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso projektą

Teisingumo ministerija

2004 metų IV ketvirtis

411.

 

parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentarą

Teisingumo ministerija

2004 metų III ketvirtis

412.

Nustatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo tvarką

parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo įstatymų projektus

Teisingumo ministerija

2002 metų II ketvirtis

413.

Užtikrinti galiojančių teisės aktų konsolidavimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindu, kolizijų ir prieštaravimų pašalinimą, teisės aktų stabilumą

pradėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų sąvadą

Teisingumo ministerija

2004 metų I ketvirtis

414.

Aktyviai prisidėti prie valstybės teisinės politikos formavimo ir teisinės sistemos reformos įgyvendinimo

parengti nacionalinės teisėkūros tobulinimo koncepciją ir teisės akto, reglamentuojančio teisėkūrą Lietuvoje, projektą

Teisingumo ministerija

2003 metų I ketvirtis

415.

Skatinti politines partijas, politines ir visuomenines organizacijas aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime

suderinti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos II dalies nuostatomis

Teisingumo ministerija

2002 metų II ketvirtis

416.

Įgyvendinti teisingumą tarptautinių nusikaltimų srityje

parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Romos Tarptautinio Baudžiamojo Teismo statuto ratifikavimo

Teisingumo ministerija

2003 metų I ketvirtis

417.

Derinti teisės aktus su tarptautine teise vaiko teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos teismų sprendimai dėl alimentų priteisimo būtų pripažįstami ir vykdomi užsienio valstybėse, o užsienio valstybių – Lietuvoje

parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1973 metų Hagos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo

Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2002 metų III ketvirtis

418.

 

parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1996 metų Hagos konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo dėl tėvystės pareigų ir priemonių, skirtų vaikų apsaugai, ratifikavimo

Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2003 metų II ketvirtis

419.

Aktyviai prisidėti prie valstybės teisinės politikos formavimo

parengti dvišalių teisinės pagalbos sutarčių ratifikavimo įstatymų projektus

Teisingumo ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

4191.

Plėtoti bendradarbiavimą su Europos Tarybos valstybėmis

parengti projektą įstatymo dėl 1972 m. Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo ratifikavimo

Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga

2004 metų I ketvirtis

4192.

 

parengti projektą įstatymo dėl 1978 m. kovo 15 d. Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę Papildomo protokolo ratifikavimo

Teisingumo ministerija

2004 metų I ketvirtis

4193.

 

parengti projektą įstatymo dėl 2001 metų Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo Papildomo protokolo ratifikavimo

Teisingumo ministerija

2004 metų I ketvirtis

4194.

 

parengti 1983 metų Europos konvencijos dėl  kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms pasirašymo dokumentų projektus

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

2003 metų III ketvirtis

420.

NETEKO GALIOS:

2002 11 26 nutarimu Nr. 1853 (nuo 2002 11 30)

(Žin., 2002, Nr. 114-5100)

 

421.

Sudaryti palankias teisines sąlygas kurti informacinę visuomenę, šiuo tikslu tvarkyti registrų sistemas

Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigti padalinį, užtikrinantį informacinio ir technologinio suderinamumo priemonių kūrimo koordinavimą

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 metų IV ketvirtis

422.

Užtikrinti sutuoktinių turtines teises

įsteigti Vedybų sutarčių registrą, veikiantį Hipotekos registro informacinės sistemos pagrindu

Teisingumo ministerija

2002 metų III ketvirtis

423.

Tobulinti antstolių sistemą, kad sparčiau būtų randamas skolininkų ir jų šeimos narių turtas, vienodai kaupiami, apskaitomi ir naudojami duomenys apie vykdomuosius dokumentus, faktinių aplinkybių konstatavimą vykdant teismų ir kitus įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus

parengti ir įgyvendinti antstolių informacinės sistemos nuostatus

Teisingumo ministerija

2004 metų IV ketvirtis

424.

Nepriimti teisės aktų skubotai; iš anksto numatyti teisės akto rengimo ir svarstymo pagrindus: koncepciją, principus ir tikslus

parengti teisės aktų koncepcijų rengimo metodiką

Teisingumo ministerija

2001 metų IV ketvirtis

425.

Skatinti visuomenės teisinį švietimą, tirti, kokių teisinių žinių reikia gyventojams, rengti ir įgyvendinti programas ir priemones šiems poreikiams užtikrinti, diegti informacijos technologijas, leidžiančias susipažinti su teisės aktais, jų projektais, teisės taikymu

parengti Gyventojų teisinio švietimo programą

Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2004 metų III ketvirtis

426.

Toliau derinti teisės aktus su ES teise, vadovaujantis Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Tarybos reikalavimais ir rekomendacijomis, atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų poreikius

sparčiau įgyvendinti tarptautinės humanitarinės teisės normas Lietuvoje, šiuo tikslu prisijungti prie daugiašalių tarptautinių šios srities sutarčių (1999 m. kovo 26 d. Antrojo protokolo prie 1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu, 2000 metų Vaiko teisių konvencijos protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, 1976 m. gruodžio 10 d. Konvencijos dėl draudimo panaudoti karo ar kitais priešiškais tikslais poveikio gamtinei aplinkai techniką, išanalizuoti galiojančius šios srities nacionalinės teisės aktus ir prireikus parengti jų pataisas

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2002 metų I ketvirtis

427.

Nustatyti tvarką, kurios laikydamasi Lietuvos muitinė bendradarbiauja su kitų valstybių muitinėmis, kai reikia išieškoti nesumokėtus muitus ir kitus mokesčius (ši tvarka atitiktų ES valstybių tarpusavio pagalbos tvarką)

parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos muitinės bendradarbiavimo su kitų valstybių muitinėmis ir tarpusavio pagalbos teikimo

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2002 metų IV ketvirtis

428.

Suderinti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas su Nairobio konvencijos nuostatomis (turi būti įrašytos muitinės įstatymų pažeidimų ir muitinės apgaulės sąvokos)

parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2001 metų IV ketvirtis

429.

Parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo, reglamentuojančio dokumentų ir archyvų valdymą atsižvelgiant į administravimo reformas, integracijos į ES, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo sąlygojamus reikalavimus

parengti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 metų II ketvirtis

430.

Nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų raštvedybos organizavimo pagrindinius reikalavimus, užtikrinančius efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę, įstaigos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę

parengti ir patvirtinti Raštvedybos taisykles

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 metų IV ketvirtis

431.

Suderinti teisės aktus su naujuoju Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, sudaryti sąlygas įsigalioti atskiroms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normoms ir jas įgyvendinti

parengti projektus teisės aktų, kurių reikia Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui įgyvendinti (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631) patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių planą)

ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos

2003 metų II ketvirtis

Teisės įgyvendinimas

432.

Toliau vykdyti teismo antstolių sistemos reformą, kuri užtikrintų veiksmingą teismo sprendimų vykdymą

parengti Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo, šio įstatymo įsigaliojimo įstatymo projektus, kitų teisės aktų, kurių reikia Lietuvos Respublikos antstolių įstatymui įgyvendinti, projektus

Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis

433.

Parengti projektus teisės aktų, kurių reikia Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui įgyvendinti, išnagrinėti, ar galiojančių teisės aktų nuostatos, susijusios su asmens gyvenamąja vieta, atitinka šį įstatymą

įvykdyti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo programą, parengti su ja susijusių įstatymų pataisų projektus

Vidaus reikalų ministerija ir kitos suinteresuotos ministerijos

2002 metų III ketvirtis

434.

Spręsti emigravusių Lietuvos Respublikos piliečių problemas, ieškoti galimybių atkurti supaprastinta tvarka pilietybę grįžtantiems į Lietuvą užsienyje gyvenantiems tautiečiams

išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius pilietybės atkūrimą grįžtantiems į Lietuvą užsienyje gyvenantiems tautiečiams, ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ir kitų teisės aktų pataisas

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2002 metų II ketvirtis

Asmens saugumas ir teisėsauga

435.

NETEKO GALIOS

2002 02 06 nutarimu Nr. 170 (nuo 2002 02 14)

(Žin., 2002, Nr. 15-563)

436.

Nustatyti teismo ekspertų ir teismo ekspertizės įstaigų teisinį statusą, aiškias funkcijas, kompetenciją ir atsakomybę

parengti Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo projektą

Teisingumo ministerija

2002 metų I ketvirtis

437.

Sukurti sąlygas taikyti bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, rečiau taikyti laisvės atėmimo bausmes, dažniau – alternatyvias

parengti probacijos sistemos Lietuvoje modelį (koncepciją) ir jo įgyvendinimo priemones

Teisingumo ministerija

2004 metų I ketvirtis

438.

 

įsteigti Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pataisos inspekcijas, turinčias juridinio asmens statusą, penkiose apskrityse, kurios organizuotų joms pavaldžių miestų ir rajonų pataisos inspekcijų, neturinčių juridinio asmens statuso, veiklą

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų I ketvirtis

439.

Įgyvendinti Asmenų, atlikusių bausmę, perauklėjimo ir integravimo į visuomenę programą

įsteigti suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas (konsultavimo punktus) Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje ir Kaišiadorių rajono Pravieniškių-2 gyvenvietėje veikiančiose keturiose pataisos darbų įstaigose

Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis

440.

Toliau vykdyti teisėsaugos institucijų struktūrinę reformą

perduoti laisvės atėmimo vietų ir kardomojo kalinimo įstaigų apsaugos, kurią šiuo metu vykdo Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 1-asis ir 2-asis pulkai, funkciją Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

2003 metų III ketvirtis

441.

Derinti teisės aktus su tarptautine teise, siekiant kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu

parengti projektą Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą papildomo protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų ir šaudmenų gamybą bei prekybą jais ratifikavimo

Teisingumo ministerija

2003 metų IV ketvirtis

442.

Nustatyti viešojo saugumo užtikrinimo normatyvus, policijos veiklos standartus, paskirstyti policijos funkcijas, kad policijos finansavimas priklausytų nuo darbo apimties ir būtų užtikrintas visuomenės saugumas. Bus geriau organizuotas policijos darbas

parengti Policijos sistemos optimizavimo programą

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

443.

Toliau plėtoti teisėsaugos institucijų sistemą, nustatyti kiekvienai institucijai aiškias funkcijas, kompetenciją ir atsakomybę

parengti teisės aktus, kurių reikia Mokesčių policijos departamentui reorganizuoti į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

444.

Didinti savivaldybių institucijų vaidmenį vykdant nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją; mažinti nepilnamečių ir jaunimo padaromų nusikaltimų, susijusių su narkotikų platinimu ir vartojimu, užkirsti kelią smurtui šeimoje ir prieš vaikus, plėtoti ankstyvąją nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją

įgyvendinti Nacionalinę nusikaltimų kontrolės ir prevencijos Lietuvoje programą

Vidaus reikalų ministerija, kitos suinteresuotos institucijos

2002–2004 metai

445.

Reglamentuoti Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugą, nustatyti būtinus saugumo reikalavimus, aiškiai nustatyti šią apsaugą užtikrinančios tarnybos funkcijas, kompetenciją ir atsakomybę

parengti įstatymo, reglamentuojančio Lietuvos Respublikos vadovų ir oficialių valstybės svečių apsaugą, projektą

Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

446.

Nustatyti vidaus reikalų sistemos statutinių įstaigų organizavimo principus, valstybės pareigūnų tarnybos ypatumus viešojo saugumo srityje

parengti įstatymo, reglamentuojančio tarnybą Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose statutinėse įstaigose, projektą

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

447.

Sudaryti geresnes teisines sąlygas užtikrinti asmens ir nuosavybės saugumą, užtikrinti geresnę asmenų ir nuosavybės apsaugą

parengti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo koncepciją; kai koncepcijai bus pritarta, – Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų IV ketvirtis 2003 metų III ketvirtis

448.

Reglamentuoti civilinės paskirties pirotechnikos priemonių apyvartą Lietuvos Respublikoje, nustatyti valstybės institucijų įgaliojimus kontroliuojant pirotechnikos priemonių apyvartą

parengti Lietuvos Respublikos pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

449.

Reglamentuoti antspaudų ir spaudų gamybos licencijavimą, jų gamybos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo reikalavimus, taip pat valstybės institucijų įgaliojimus kontroliuojant antspaudų ir spaudų gamybos tvarką

parengti Lietuvos Respublikos antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų I ketvirtis

450.

Sukurti vieną civilinės saugos ir gelbėjimo instituciją, galinčią veiksmingai organizuoti civilinę saugą, priešgaisrinę apsaugą, gelbėjimo darbus ir patenkinti visuomenės poreikius

parengti projektus teisės aktų, būtinų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Civilinės saugos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos sujungti

Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2004 metų III ketvirtis

451.

Sudaryti deramas asmenų laikymo areštinėse sąlygas

parengti Areštinių renovavimo ir asmenų laikymo sąlygų gerinimo programos projektą

Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2002 metų IV ketvirtis

452.

Siekti įtvirtinti gyventojų ir jų turto priešgaisrinės saugos reikalavimus, nustatyti fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje. Bus užtikrinta veiksmingesnė priešgaisrinė sauga

parengti Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo projektą

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų II ketvirtis

453.

Patobulinti asmens dokumentų formas ir išdavimo sistemą, užtikrinti dokumentų atitiktį ES standartams; techniškai modernizuoti dokumentų išdavimo sistemą, paspartinti jų išdavimą, pagerinti kokybę ir apsaugą nuo klastojimo

sukurti ir įdiegti naują asmens dokumentų išdavimo sistemą

Vidaus reikalų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

454.

Užtikrinti viešojo saugumo statutinių pareigūnų tobulinimąsi; sudaryti specializuotą personalo rengimo ir tobulinimosi bazę

nustatyti vidaus reikalų sistemos pareigūnų kvalifikacijos reikalavimus, parengti jų atrankos į tarnybą, rengimo ir profesinio tobulinimosi tvarką

Vidaus reikalų ministerija

koncepcija – 2002 metų IV ketvirtis, įgyvendinimo tvarka – 2004 metų III ketvirtis

455.

Sukurti efektyvią be žinios dingusių asmenų paieškos sistemą

parengti Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės ir prevencijos programos projektą įgyvendinti Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės ir prevencijos programą

Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis 2002–2004 metai

456.

NETEKO GALIOS:

2002 11 26 nutarimu Nr. 1853 (nuo 2002 11 30)

(Žin., 2002, Nr. 114-5100)

457.

 

parengti Nacionalinį Šengeno ACQUIS priėmimo veiksmų plano projektą

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų I ketvirtis

XII. VALSTYBĖS VALDYMAS

458.

Sudaryti sąlygas suformuoti profesionalių valstybės tarnautojų korpusą, kuris užtikrintų valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių darbo tęstinumą, politinį neutralumą, efektyvumą, viešumą, gerą teikiamų paslaugų kokybę ir atsakomybę už pačių priimtus sprendimus

pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą; parengti teisės aktus, kurių reikia Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų II ketvirtis

459.

Suvienodinti muitinės pareigūnų, vykdančių teisėsaugos funkcijas, socialines garantijas su kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų socialinėmis garantijomis

papildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą – įtraukti muitinės pareigūnus, atliekančius teisėsaugos funkcijas; papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2001 metų IV ketvirtis

460.

NETEKO GALIOS:

2002 07 19 nutarimu Nr. 1195 (nuo 2002 07 25)

(Žin., 2002, Nr. 74-3193)

461.

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo tobulinimo projektą, įstatyme numatyti centrinės viešojo administravimo sistemos institucinę sąrangą, institucijų veiklos organizavimą ir tarpusavio koordinavimą, užtikrinti veiklos perimamumą ir tęstinumą keičiantis vyriausybėms, ministrų atsakomybę už jiems pavestas valdymo sritis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų sprendimų įgyvendinimą; parengti vykdomosios valdžios įvairių institucijų sprendimų priėmimo procedūras; suteikti teisę visuomenės atstovams dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, kai sprendžiami jiems rūpimi klausimai

parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą siekiant patobulinti centrinio valdymo institucijų sąrangą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių bendruosius valdymo principus

Vidaus reikalų ministerija

2004 metų II ketvirtis

462.

Įpareigoti išrinktus ir paskirtus valstybės pareigūnus reguliariai atsiskaityti visuomenei, skelbti jų ataskaitas spaudoje, kad rinkėjai galėtų žinoti, kaip jų interesus gina išrinkti atstovai ir jų paskirti asmenys

įtvirtinti galiojančiuose teisės aktuose išrinktiems ir jų paskirtiems valstybės pareigūnams pareigą atsiskaityti rinkėjams ar visuomenei

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2002 metų IV ketvirtis

463.

Patobulinti ministerijų veiklos planavimą, organizavimą, sprendimo priėmimo procedūras

parengti Pavyzdinio ministerijų darbo reglamento projektą

Vidaus reikalų ministerija

2003 metų I ketvirtis

464.

Sukurti teisines sąlygas kiekvienam valstybės gyventojui ar ūkio subjektui deramai pasinaudoti teise ginti savo interesus viešojo administravimo institucijose, greitai gauti išsamius atsakymus į jiems rūpimus klausimus, apskųsti neteisėtus valstybės institucijų sprendimus ir valstybės tarnautojų veiksmus

parengti Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose pavyzdinę tvarką

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2002 metų III ketvirtis

465.

Standartizuoti valdymo institucijų vidinę struktūrą ir geriau reglamentuoti jų tarpusavio ryšius, padidinti jų atsakomybę už viešojo administravimo funkcijų nevykdymą

parengti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pataisas

Vidaus reikalų ministerija

2003 metų III ketvirtis

466.

Sukurti tinkamiausią teritorinio valdymo sistemą, kuo geriau pritaikytą gyventojų reikmėms tenkinti, atsižvelgiant į Europos regionų asamblėjos deklaracijos ir Europos vietos savivaldos chartijos reikalavimus

parengti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų sistemos tobulinimo koncepciją ir jos įgyvendinimo programą

Vidaus reikalų ministerija, kitos suinteresuotos ministerijos ir valstybės institucijos

2003 metų I ketvirtis

467.

Atskirti centrinės, regioninės ir vietinės valdžios funkcijas, o įgaliojimus padalyti remiantis nacionalinių interesų ir savivaldos principų derinimu

parengti kai kurių apskrities viršininko įgaliojimų žemės ūkio klausimais perdavimo savivaldybėms priemones

Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija

2001 metų IV ketvirtis

468.

Atlikti kai kurių centrinio valdymo institucijų auditą, optimizuoti (decentralizuoti ir dekoncentruoti) kai kurias centrinio valdymo institucijų vykdomas funkcijas

parengti kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepciją ir atitinkamų teisės aktų projektus

Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija

2002 metų II ketvirtis–2004 metai

469.

Užtikrinti valstybės tarnybos pastovumą;

reikalauti iš valstybės tarnautojų kompetencijos ir nuolatinio tobulinimosi

parengti Valstybės tarnautojų mokymo strategiją

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

470.

Stiprinti ir plėtoti savivaldą, kad didžiuma gyventojų poreikių būtų tenkinama savivaldos administraciniame vienete esančiose savivaldybės institucijose, daugiau teisių suteikti savivaldybių statybų reguliavimo srityje

parengti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo papildymo įstatymo projektą

Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2003 metų II ketvirtis

471.

Prieš priimant gyventojams rūpimus sprendimus, paaiškinti visuomenei jų reikšmę ir poveikį; priimti sprendimus, atsižvelgiant į visuomenės nuomonę ir derinant skirtingų jos sluoksnių interesus

papildyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą nuostatomis, reglamentuojančiomis vietos gyventojų apklausą

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

2002 m. III ketvirtis

472.

Parengti ir įgyvendinti programą, skirtą valstybės ir savivaldybių institucijų elektroninio valdymo sistemai, suderintai su valdomų objektų operatyviniais registrais ir skirtai plačiam vartojimui, kuri padidintų valdymo sistemos efektyvumą, sumažintų valstybės tarnautojų, pagerintų valdymo kokybę ir operatyvumą

priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl valstybės ir savivaldybių institucijų elektroninio valdymo sistemos kūrimo, įdiegimo, valdymo

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija

2004 metų III ketvirtis

473.

Reglamentuoti valstybės institucijų ir valstybės tarnautojų asmeninę atsakomybę už jų padarytus pažeidimus, tai užtikrintų darbo efektyvumą, gerą teikiamų paslaugų kokybę

patvirtinti Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarką ir parengti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimus

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

474.

Įgyvendinti aiškią valstybės tarnautojų, pareigūnų ir politikų darbo apmokėjimo sistemą, panaikinti esamas atlyginimų disproporcijas ir nepagrįstai dideles išeitines kompensacijas

įgyvendinti naują valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2002 metai

475.

Geriau organizuoti valstybės tarnybos valdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės iškeltų tikslų įgyvendinimą ir kontrolę

įsteigti valstybės tarnybą tvarkančią įstaigą,

 

didinti ir stiprinti valstybės tarnybą tvarkančios įstaigos administracinius gebėjimus

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

 

2004 metų I ketvirtis

476.

 

parengti valstybės įmonių ir įstaigų vidaus kontrolės sistemų vertinimo metodinius nurodymus

Finansų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

477.

Patikslinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus Vyriausybės atstovo įgaliojimų vykdymo būdus – suteikti pirmenybę rašytiniams motyvuotiems teikimams savivaldybių institucijoms, priėmusioms sprendimus

parengti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pataisas

Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

478.

Užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes siekti išsimokslinimo, tobulintis, gauti darbą, aukštesnes pareigas, vienodą darbo užmokestį, kad moterys lygiai su vyrais galėtų veikti visose politinio ir visuomeninio darbo, prestižinės veiklos srityse, eiti vadovų pareigas valstybės valdymo institucijose

parengti ir įgyvendinti Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitos ministerijos

2002 metų IV ketvirtis – programos parengimas, 2002–2004 metai – programos įgyvendinimas

479.

Supaprastinti inžinerinių komunikacijų, priklausančių valstybei ir savivaldybėms, perdavimą juos prižiūrinčioms įmonėms, atlaisvinti valstybės valdžios ir savivaldybių institucijas nuo joms nebūdingų funkcijų

parengti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto, skirto elektros ir šilumos energijai, dujoms, šaltam ir karštam vandeniui tiekti ir nuotekoms šalinti, perdavimo pagal panaudos sutartis ir nuosavybėn įstatymo projektą

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

XIII. NACIONALINIS SAUGUMAS IR KRAŠTO APSAUGA

480.

NETEKO GALIOS:

2004 10 20 nutarimu Nr. 1301 (nuo 2004 10 24)

(Žin., 2004, Nr. 155-5640)

481.

 

parengti projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl krizių valdymo ir krizių prevencijos komitetų sudarymo ir jų darbo organizavimo

Krašto apsaugos ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2002 metų I ketvirtis

482.

Pertvarkyti karo prievolės administravimo sistemą

įvesti regioninę karo prievolės administravimo sistemą

Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

483.

Nustatyti alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo tvarką

parengti ir suderinti įstatymų pataisų ir papildymų projektus – sudaryti sąlygas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros ar socialinės globos įstaigose

Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

484.

Sudaryti valstybės mobilizacinį rezervą

sukurti ir įdiegti mobilizacijos (civilinio pasirengimo) administravimo sistemą

Krašto apsaugos ministerija, Ūkio ministerija

2003 metų I ketvirtis

485.

 

parengti valstybės mobilizacinį planą

 

sukurti integruotą mobilizacinio rezervo mokymo sistemą

 

parengti mobilizacinio rezervo materialinių išteklių sukaupimo projektą

Krašto apsaugos

ministerija, Ūkio ministerija

Ūkio ministerija

2004 metų

IV ketvirtis

 

2003 metų

I ketvirtis

 

 

2003 metų

IV ketvirtis

486.

Nustatyti gynybos pajėgų struktūrą, kovinės parengties ir išsilaikymo reikalavimus

parengti gynybos pajėgų planavimo sąlygas

Krašto apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

487.

NETEKO GALIOS:

2002 11 26 nutarimu Nr. 1853 (nuo 2002 11 30)

(Žin., 2002, Nr. 114-5100)

488.

Sukurti šiuolaikinės kariuomenės poreikius atitinkančią ir suderinamą su NATO pajėgų sistema logistikos struktūrą

reorganizuoti ir subordinuoti esamas logistikos tarnybas ir vienetus

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų III ketvirtis

489.

Plėtoti ginkluotąsias pajėgas, gerinti karių rengimą

parengti Kompleksinę krašto apsaugos sistemos personalo rengimo, ugdymo ir tobulinimo programą

Krašto apsaugos ministerija

2002 metų IV ketvirtis

490.

Pertvarkyti reguliariųjų sausumos pajėgų valdymo struktūrą

įkurti Rytų ir Vakarų karines apygardas, suformuoti karinių apygardų štabus

Krašto apsaugos ministerija

2002 metų I ketvirtis

491.

Užtikrinti vienodus visoje kariuomenėje karių individualaus ir kolektyvinio mokymo standartus

sukurti vientisą karių mokymo sistemą ir parengti kariuomenės rūšių kovinio rengimo doktrinas

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų III ketvirtis

492.

Pereiti palaipsniui prie profesinės kariuomenės

parengti perėjimo prie profesinės kariuomenės analizę ir pasiūlymus

Krašto apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

493.

Parengti karo meto struktūras ir kariuomenės mobilizacijos planą

parengti kariuomenės rezervo dalinių suformavimo ir aprūpinimo planus

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų  III ketvirtis

494.

Suvienodinti savanorių ir mobilizacinio rezervo karinio pasirengimo lygį ir mokymo programas

sukurti bendrą savanorių ir mobilizacinio rezervo mokymo sistemą

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

495.

Įtraukti krašto apsaugos savanorių pajėgas į bendrą kariuomenės valdymo struktūrą

parengti krašto apsaugos savanorių pajėgų struktūras, suderintas su sausumos pajėgų reguliariųjų vienetų struktūromis

Krašto apsaugos ministerija

2003 metų III ketvirtis

496.

Sukurti sąlygas Lietuvai dalyvauti rengiant ES tarptautinių krizių valdymo pajėgas būsimoms operacijoms

įtraukti Lietuvos Respublikos pajėgas į ES pajėgų planavimo ir mokymo procesus, pagal galimybes suderinant juos su NATO PFP/PARP planavimo procesais

Krašto apsaugos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

497.

Atnaujinti, tikslinti ir įgyvendinti LITPOLBAT projektą

atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio memorandumą dėl jungtinio taikos palaikymo bataliono

Krašto apsaugos ministerija

2001–2004 metai

498.

Tobulinti kariuomenės struktūrą, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemas pagal NATO standartus, siekti suderinamumo su NATO pajėgomis – rengti personalą dirbti bendrose struktūrose, dalyvauti tarptautinėse taikos operacijose, kurioms vadovauja NATO, dalyvauti PTL Individualioje partnerystės programoje, planavimo ir peržiūros procese

įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei NATO programos 2000–2001 metų uždavinius

Krašto apsaugos ministerija

2001 metų IV ketvirtis

499.

Tobulinti kariuomenės parengtį, rūpintis modernios ginkluotės ir technikos įsigijimu, gerinti sąveiką su NATO ginkluotosiomis pajėgomis

parengti ir aprūpinti Ruklos mechanizuotąjį pėstininkų batalioną (BALTBAT/LITBAT) taip, kad jis galėtų vykdyti karines užduotis kartu su NATO pajėgomis pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio reikalavimus už Lietuvos Respublikos ribų

Krašto apsaugos ministerija

2002 metų III ketvirtis

500.

 

rengti nuolatinės parengties brigadą (NPB) taip, kad nuo 2006 metų pabaigos ji galėtų vykdyti karines užduotis kartu su NATO pajėgomis Lietuvos teritorijoje pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio reikalavimus, aprūpinti brigadą modernia ginkluote ir karine įranga: priešlėktuvinėmis ir prieštankinėmis sistemomis, taktinio ryšio, transporto ir logistinio aprūpinimo priemonėmis

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

501.

 

sukurti ir parengti artilerijos bei oro gynybos batalionus

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

502.

 

tobulinti infrastruktūrą, kad ji tiktų priimti partnerių pajėgas – parengti 1-ąją aviacijos bazę Šiauliuose ir Klaipėdos jūrų uostą

Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija

2004 metų IV ketvirtis

503.

Panaudoti Lietuvos mokslinį–techninį ir gamybinį potencialą Lietuvos saugumui stiprinti, skirti tam dalį krašto apsaugai skiriamų lėšų

pagal Mokslinių tyrimų krašto apsaugai programą aprūpinti mokslinius centrus naujais technologiniais tiriamaisiais įrengimais

Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

2004 metų III ketvirtis

504.

Racionaliai planuoti ir naudoti krašto apsaugai skirtas lėšas

įdiegti planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistemą

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų IV ketvirtis

505.

Parengti nacionalinio saugumo strategiją

parengti nacionalinio saugumo strategijos projektą

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis

506.

Geriau koordinuoti nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų veiklą

sudaryti nacionalinio saugumo strateginio planavimo grupę arba įsteigti strateginių tyrimų ir analizės centrą

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija

2004 metų II ketvirtis

507.

Tobulinti krašto apsaugos sistemos teisinę bazę

parengti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Krašto apsaugos ministerija

2003 metų I ketvirtis

508.

 

parengti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Krašto apsaugos ministerija

2004 metų II ketvirtis

509.

Plėtoti dvišalį tarptautinį ir regioninį karinį bendradarbiavimą – vykdyti tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad kariniai daliniai dalyvautų JTO, ESBO ir NATO vadovaujamose tarptautinėse operacijose

parengti Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, numatant sąlygas operatyviau panaudoti Lietuvos kariuomenės karinius vienetus tarptautinėse operacijose

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

510.

Reorganizuoti Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinius – atsisakyti privalomosios karo tarnybos karių

reorganizuoti Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos pulkus į viešojo saugumo dalinius

Vidaus reikalų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

511.

Nustatyti pasienio kontrolės punktų plėtros prioritetus ir šių punktų plėtros priemonių įgyvendinimo tvarką

parengti pasienio kontrolės punktų plėtros strateginio plano projektą

Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

512.

Supažindinti visuomenę su naujais dokumentų blankais, jų technologinės apsaugos priemonėmis; apsaugoti dokumentų blankus ir vertybinius popierius nuo klastojimo ir padirbinėjimo, užtikrinti, kad jie atitiktų tarptautinius standartus

parengti Valstybės vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių ir žymenų technologinės apsaugos priemonių klasifikatorių ir registrą

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, Finansų ministerija

2002 metų II ketvirtis–2003 metų II ketvirtis

513.

NETEKO GALIOS:

2003 03 27 nutarimu Nr. 378 (nuo 2003 04 03)

(Žin., 2003, Nr. 32-1335)

514.

Parengti oficialius valstybės sienos demarkavimo dokumentus, kurie sudarys teisines sąlygas tinkamai saugoti valstybės sieną

parengti Lietuvos valstybės sienos demarkavimo geodezinę ir kartografinę medžiagą, baigti demarkuoti valstybės sieną su:

Lenkijos Respublika

 

Baltarusijos Respublika

 

Rusijos Federacija

Žemės ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija,

Vidaus reikalų ministerija

 

 

 

 

 

 

2004 metų IV ketvirtis

2004 metų IV ketvirtis

2004 metų IV ketvirtis

XIV. UŽSIENIO POLITIKA

Integracija į ES

515.

Siekti baigti derybas dėl narystės ES 2002 metais, kad Lietuva 2004 metais taptų visateise ES nare, o Lietuvos piliečiai lygiomis teisėmis dalyvautų 2004 metų Europos Parlamento rinkimuose

pabaigti derybas dėl narystės ES;

 

parengti stojimo sutartį

Užsienio reikalų ministerija, Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegacija, kitos valstybės institucijos

2002 metų IV ketvirtis

 

2003 metų II ketvirtis

516.

Pasiekti, kad 2004 m. sausio 1 d. Lietuva būtų pasirengusi tapti ES nare

įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei ES programą (Nacionalinę ACQUIS priėmimo programą)

Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijos, kitos valstybės institucijos

nuolat, iki Lietuva taps ES nare

517.

Nustatyti vienodą nuorodų į ES teisės aktus, su kuriais derinama Lietuvos teisė, darymo tvarką, taip įgyvendinti privalomą ES institucijų nustatytą valstybėms narėms reikalavimą ir sukurti informacinę sistemą, kuri leistų visiems suinteresuotiems subjektams naudotis ES teisės aktuose nustatytomis teisėmis nuo įstojimo į ES momento

parengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 metų IV ketvirtis

518.

Sukurti atitinkamas procesines taisykles (papildyti teismų veiklą ir civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus reglamentuojančius įstatymus), pagal kurias Lietuvos Respublikos teismai galėtų, o tam tikrais atvejais ir privalėtų kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą ES teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais, užtikrindami Lietuvoje vienodą ES teisės taikymą

parengti projektus teisės aktų, reglamentuojančių tvarką, kurios laikydamiesi Lietuvos Respublikos teismai kreiptųsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą dėl preliminarių išvadų ES teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 metų III ketvirtis

519.

Teisiškai reglamentuoti, kurios Lietuvos Respublikos institucijos (pareigūnai) ir kokia tvarka parengs Lietuvos Respublikos nuomonę ir ją gins atstovaudamos nacionaliniams interesams Europos Bendrijų Teisingumo Teisme tais atvejais, kai tapusi ES nare Lietuvos Respublika dalyvaus kaip ieškovė, atsakovė ar įsitraukusi į bylą šalis Europos Bendrijų Teisingumo Teisme

parengti projektus teisės aktų, nustatančių Lietuvos Respublikos atstovavimą bylose, nagrinėjamose Europos Bendrijų Teisingumo Teisme

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 metų IV ketvirtis

520.

Atstovauti Lietuvos nacionaliniams interesams derybų ir stojimo į ES procese, siekti ES institucijų ir ES valstybių politinės paramos Lietuvos narystei šioje sąjungoje

surengti konsultacijas visose valstybėse ES narėse ir kandidatėse, taip pat Europos Komisijoje, pristatyti Lietuvos integracinius siekius visose ES valstybėse

Užsienio reikalų ministerija, Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitos valstybės institucijos

2001 metų IV ketvirtis–2002 metų IV ketvirtis

521.

Dalyvauti ES inicijuotoje diskusijoje apie ES ateitį

suformuluoti Lietuvos poziciją dėl ES ateities

Užsienio reikalų ministerija, dalyvaujant kitoms valstybės institucijoms

2002 metų I ketvirtis

522.

 

surengti konferencijas, seminarus ir diskusijas Lietuvoje ir dalyvauti valstybių ES narių ir kandidačių organizuojamuose renginiuose; į diskusiją apie ES ateitį įtraukti visuomenę (akademinę, politinę, jaunimą ir t.t.); parengti ir skleisti informaciją apie diskusiją apie ES ateitį ir leisti atitinkamus leidinius

Užsienio reikalų ministerija, derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegacija, Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalyvaujant kitoms valstybės institucijoms

2001 metų IV ketvirtis–2003 metai

523.

Pasirengti administruoti Išplėstinės decentralizuotos įgyvendinimo sistemos (EDIS) ISPA programą

suderinti šiuo metu naudojamas ISPA projektų rengimo, valdymo ir įgyvendinimo, sutarčių sudarymo, finansinės kontrolės procedūras su Europos Bendrijų Komisijos keliamais reikalavimais

Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija

2002 metų III ketvirtis

524.

Pasirengti administruoti Išplėstinės decentralizuotos įgyvendinimo sistemos (EDIS) PHARE programą

suderinti šiuo metu naudojamas PHARE projektų rengimo, valdymo ir įgyvendinimo, sutarčių sudarymo, finansinės kontrolės procedūras su Europos Bendrijų Komisijos keliamais reikalavimais

Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2003 metų I ketvirtis

Narystės NATO siekis

525.

Siekti, kad Lietuva artimiausiu metu būtų pasirengusi tapti NATO nare ir 2002 metais būtų pakviesta stoti į šią organizaciją

kasmet atnaujinti Lietuvos pasirengimo narystei NATO programą ir įgyvendinti Lietuvos pasirengimo narystei NATO metinių programų uždavinius

Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos integracijos į NATO koordinavimo komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 metų IV ketvirtis, 2002 metų III ketvirtis

526.

 

parengti ir įgyvendinti ketvirtinius politinių veiksmų, siekiant NATO narių pritarimo Lietuvos narystei šioje organizacijoje, planus

Užsienio reikalų ministerija

2001–2002 metai

527.

 

dalyvauti Partnerystės taikos labui Individualioje partnerystės programoje

Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija

nuolat

Geros kaimynystės plėtra ir regioninis bendradarbiavimas

528.

Gerinti santykius su kaimyninėmis valstybėmis ir plėtoti regioninį bendradarbiavimą

parengti teisės aktus dėl skolos Latvijai už Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone išlaikymą grąžinimo

Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija

2003 metų I ketvirtis

529.

 

reorganizuoti Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos veiklą

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

530.

 

siekti pasirašyti su Rusija rūpimas Lietuvai sutartis (dėl bendradarbiavimo naftos ir dujų tiekimo srityje, tarifų politikos derinimo ir kitas), siekti, kad įsigaliotų jau pasirašytos sutartys (dėl sienos, investicijų apsaugos)

Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2001–2004 metai

531.

 

reorganizuoti Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios ilgalaikio bendradarbiavimo tarybą ir parengti jos veiklos planą

Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija

2001 metų IV ketvirtis

532.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

533.

Plėtoti bendradarbiavimą per sieną

parengti Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną sutarties projektą

Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

534.

 

organizuoti Europos Tarybos globojamą konferenciją bendradarbiavimo per sieną klausimais

Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų IV ketvirtis

535.

Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Baltijos valstybėmis

pirmininkauti Baltijos Ministrų Taryboje ir visuose 17 vyresniųjų pareigūnų komitetuose

Užsienio reikalų ministerija, kitos ministerijos ir valstybės institucijos

2001 metų IV ketvirtis–2002 metų II ketvirtis

Ekonominė ir kultūrinė diplomatija

536.

Sudaryti laisvosios prekybos sutartis ir vykdyti jų įgyvendinimo monitoringą

pateikti ratifikuoti laisvosios prekybos sutartį su Rumunija

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

537.

 

pateikti ratifikuoti laisvosios prekybos sutartį su Bulgarija

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

538.

 

parengti laisvosios prekybos sutarties su Izraeliu projektą

Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2002 metų IV ketvirtis

539.

Plėtoti politinį Lietuvos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) dialogą

vykdyti OECD Baltijos regioninę programą

Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija, kitos ministerijos, Konkurencijos taryba, kitos valstybės institucijos

2001–2004 metai

540.

 

tapti OECD Tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių komiteto ir Prekybos komiteto stebėtoja

Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2001–2003 metai

541.

 

prisijungti ir prie OECD deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių

Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija

2002 metų I ketvirtis

542.

 

įsteigti Nacionalinį koordinavimo centrą

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2001metų IV ketvirtis

543.

NETEKO GALIOS:

2003 07 18 nutarimu Nr. 964 (nuo 2003 07 24)

(Žin., 2003, Nr. 73-3398)

544.

Užtikrinti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įsipareigojimų vykdymą ir Lietuvos interesų PPO gynimą

įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus PPO ir prižiūrėti jų vykdymą

Užsienio reikalų ministerija, valstybės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarime Nr. 1379 „Dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Pasaulio prekybos organizacijai ir kitų šios organizacijos reikalavimų vykdymo priežiūros“

2001–2004 metai

545.

 

parengti ir vykdyti PPO notifikavimo planą (informacinius pranešimus)

Užsienio reikalų ministerija, valstybės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarime Nr. 1379

iki 2001 m. gruodžio 1 d. (sudarymas), 2001–2004 metai (vykdymas)

546.

 

parengti Lietuvos derybines pozicijas naujajame daugiašaliame PPO derybų rate, taip pat dėl naujų narių priėmimo į PPO

Užsienio reikalų ministerija, valstybės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarime Nr. 1379

2001–2004 metai

547.

 

rengti seminarus apie PPO reikalavimų ir principų įtaką Lietuvos prekybos politikai ir verslo subjektams

Užsienio reikalų ministerija

2001–2003 metai

548.

Siekti sureguliuoti investicijų skatinimo ir apsaugos klausimų teisinį reglamentavimą su užsienio valstybėmis

parengti projektus investicijų skatinimo ir apsaugos sutarčių su Bulgarija, Egiptu, Gruzija, Indija, Islandija, Jordanija, Kanada, Kipru, Kirgizija, Kroatija, Makedonija, Pakistanu, Malta, Pietų Afrikos Respublika, Sirija, Slovakija, Uzbekistanu

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

549.

Siekti didžiausio palankumo režimo prekiaujant su Azerbaidžanu, Bosnija ir Hercegovina, Jugoslavija, Makedonija, Sirija, Turkmėnistanu

inicijuoti prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutarčių sudarymą

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis

550.

Sudaryti sąlygas ieškoti naujų prekybos ir kooperacijos partnerių, aktyviau ir efektyviau skverbtis į naujas rinkas

įgyvendinti Komercijos atašė pareigybės steigimo programą

Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija

2001–2003 metai

Užsienio politikos tikslų įgyvendinimas

551.

Plėsti Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovavimą

atidaryti Lietuvos Respublikos ambasadą Egipte (likvidavus Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Jungtiniuose Arabų Emyratuose)

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

552.

 

įsteigti Lietuvos Respublikos ambasadas Airijoje ir Vengrijoje

Užsienio reikalų ministerija

2003 metų IV ketvirtis

553.

 

perkelti Lietuvos Respublikos ambasadą iš Venesuelos į Argentiną

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis

554.

NETEKO GALIOS:

2004 08 26 nutarimu Nr. 1071 (nuo 2004 08 31)

(Žin., 2004, Nr. 133-4800)

555.

 

akredituoti ambasadorius iš trečiųjų valstybių ir Lietuvos Australijai, Indijai, kai kurioms Vidurio, Pietryčių Azijos ir arabų valstybėms; spręsti ambasadoriaus akreditavimo kai kurioms Afrikos valstybėms klausimą

Užsienio reikalų ministerija

2001–2004 metai

556.

 

užmegzti diplomatinius santykius su likusiomis Azijos, Afrikos ir Okeanijos valstybėmis

Užsienio reikalų ministerija

2001–2004 metai

557.

Vykdyti Lietuvos įsipareigojimus pagal tarptautines konvencijas

parengti ir pateikti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui pranešimą apie 1966 metų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimą Lietuvoje

Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų III ketvirtis

558.

 

parengti ir pateikti Jungtinių Tautų Komitetui prieš kankinimą pranešimą apie 1984 metų Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą įgyvendinimą Lietuvoje

Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2002 metų II ketvirtis

559.

 

parengti ir pateikti Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui pranešimą apie 1965 metų Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo įgyvendinimą Lietuvoje

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

2004 metų I ketvirtis

560.

 

parengti ir pateikti Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui 1966 metų Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija

2002 metų I ketvirtis

561.

 

parengti ir pateikti Europos Tarybai pranešimą apie Europos socialinės chartijos (pataisytos) nuostatų įgyvendinimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

562.

 

parengti ir pateikti Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui Jungtinių Tautų 1979 metų konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo įgyvendinimo ataskaitą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, kitos ministerijos

2004 metų II ketvirtis

563.

 

parengti ir pateikti Jungtinų Tautų Vaiko teisių komitetui Jungtinių Tautų 1989 metų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

2003 metų IV ketvirtis

564.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Tarybos Ministrų Komitetui programą, pagrįstą politiniais, teisiniais, socialiniais, sveikatos apsaugos ir kultūriniais prioritetais; pateikti visuomenei informaciją apie Europos Tarybą

pirmininkauti Europos Tarybos Ministrų Komitete

Užsienio reikalų ministerija

2001 m. lapkritis–2002 metų gegužė

565.

Plėsti bendradarbiavimą su užsienio valstybių ir ypač ES muitinių administracijomis ir tarpusavio pagalbą kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais

parengti projektus teisės aktų, kurių reikia tarpvyriausybinėms tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje sutartims sudaryti

Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2002–2004 metai

566.

Sudaryti sąlygas Lietuvos atstovams dalyvauti vykdant tarptautines JT, ESBO ir kitų organizacijų ginkluotės kontrolės, saugumą ir pasitikėjimą skatinančias priemones, pasitarnausiančias Lietuvos saugumo stiprinimui

stiprinti ginkluotės kontrolės ir verifikacijos pajėgumus; sudaryti sąlygas ir svarstyti galimybę prisijungti prie Įprastinės ginkluotės Europoje (CFE) sutarties

Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija

2001–2004 metai

567.

Sudaryti bevizio vykimo sutartis su valstybėmis, kurioms netaikomi vizų reikalavimai pagal ES ACQUIS communautaire

toliau derėtis dėl bevizio vykimo sutarčių sudarymo

Užsienio reikalų ministerija

2001 metų IV ketvirtis–2003 metų IV ketvirtis

568.

Reglamentuoti Lietuvos Respublikos civilių ekspertų dalyvavimą tarptautinėse misijose ir operacijose

sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, kuri parengtų projektus teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos civilių ekspertų dalyvavimo tarptautinėse misijose ir operacijose aspektus, susijusius su jų atranka, socialinėmis garantijomis, apmokėjimu ir kitais klausimais

Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2004 metų II ketvirtis

569.

NETEKO GALIOS:

2004 05 03 nutarimu Nr. 543 (nuo 2004 05 06)

(Žin., 2004, Nr. 75-2588)

570.

 

plėsti specialiųjų atašė tinklą

Užsienio reikalų ministerija, kitos ministerijos

2002–2004 metai

______________