Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/85507

Dėl socialinių pedagogų etatų finansavimo nuo 2002 m. spalio 1 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ ETATŲ FINANSAVIMO NUO 2002 M. SPALIO 1 D.

 

2002 m. spalio 4 d. Nr. 1689

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 73 patvirtintą Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programos 2001–2003 m. vykdymo priemones (Žin., 2001, Nr. 8-235) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 471 patvirtintą Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose 2001–2005 m. programą (Žin., 2001, Nr. 36-1220) bei remdamasis darbo grupės, sudarytos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 46 socialinių pedagogų etatų įvedimo ugdymo įstaigose klausimams spręsti, 2002 m. rugsėjo 25 d. protokolu Nr. 3,

1. Skiriu lėšų konkurso būdu 2002 m. įsteigtiems socialinių pedagogų etatams finansuoti nuo 2002 m. spalio 1 iki gruodžio 31 d. šioms institucijoms:

1.1. Joniškio Mato Slančiausko gimnazijai

3100 Lt

1.2. Klaipėdos vaikų globos namams „Smiltelė“

3200 Lt

1.3. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinei mokyklai

3100 Lt

1.4. Šilutės r. Kintų vidurinei mokyklai

2700 Lt

1.5. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio vidurinei mokyklai

3000 Lt

1.6. Švėkšnos sanatorinei internatinei mokyklai

2700 Lt

1.7. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijai

3000 Lt

Iš viso

20800 Lt

2. Nustatau Finansų apskaitos ir kontrolės skyriui (K. Želudevičienė) skirtas lėšas pervesti 1 punkte nurodytoms institucijoms šia tvarka:

2.1. švietimo įstaigoms, kurių steigėja yra Švietimo ir mokslo ministerija, pagal vykdytojo sudarytą ir ministerijos patvirtintą sąmatą;

2.2. švietimo įstaigoms, kurių steigėjai yra savivaldybių tarybos, apskričių viršininkai bei kitos institucijos, pagal švietimo įstaigų arba jų steigėjų pasirašytas sutartis su Švietimo ir mokslo ministerija bei patvirtintas sąmatas;

2.3 valstybės ar savivaldybės biudžetinėms įstaigoms gautas lėšas apskaityti kaip pavedimų lėšas, o kitoms institucijoms – biudžetinėje sąskaitoje. Apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

2.4. Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyriui (S. Vaitkevičiūtė) kontroliuoti Socialinių pedagogų etatų steigimui švietimo įstaigose 2001–2005 m. programai skirtų lėšų panaudojimą institucijose, kurių steigėja yra Švietimo ir mokslo ministerija;

2.5. apskričių viršininkams ir savivaldybių administracijoms kontroliuoti Socialinių pedagogų etatų steigimui pavaldžiose švietimo įstaigose 2001–2005 m. programai skirtų lėšų panaudojimą bei užtikrinti kvalifikuotų specialistų atranką.

3. Įpareigoju:

3.1. 1 punkte nurodytoms institucijoms pasibaigus ketvirčiui per 5 kalendorines dienas pateikti Finansų apskaitos ir kontrolės skyriui ataskaitą apie gautų lėšų panaudojimą (2 forma) ir formą Nr. 3-2 (patvirtintą Finansų ministerijos 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 346), o pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, pateikti Finansų apskaitos ir kontrolės skyriui (2 forma) ir formą Nr. 3-2 bei Socialinės politikos departamentui pedagoginę ataskaitą dėl socialinio pedagogo etato steigimo 2002 metais projekto įgyvendinimo. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos iki 2002 m. gruodžio 31 d. į Švietimo ir mokslo ministerijos sąskaitą;

3.2. Švietimo ekonomikos skyrių (vedėja K. Markelienė) tikrinti ir vizuoti prie sutarties pateiktą sąmatą.

4. Pakeičiu švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. 1481 „Dėl socialinių pedagogų etatų finansavimo nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.“ (Žin., 2002, Nr. 84-3675).

4.1. Išdėstau nurodyto įsakymo 1.7.6 punktą taip:

„1.7.6. Šiaulių specialiojo ugdymo centras „Ringuva“.

4.2. Išdėstau nurodyto įsakymo 1.1.67 punktą taip:

„1.1.67. Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla.

4.3. Laikyti negaliojančiu nurodyto įsakymo 1.4.12 p.

5. Įpareigoj u Socialinės politikos departamentą (direktorius R. Zuoza):

5.1. organizuoti priemonių pagal Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose 2001–2005 m. programą (Žin., 2001, Nr. 36-1220) įgyvendinimą;

5.2. surengti apskričių viršininkų administracijų ir savivaldybių švietimo padalinių vadovams bei socialiniams pedagogams pasitarimus, seminarus ir konferenciją dėl Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose 2001–2005 m. programos (Žin., 2001, Nr. 36-1220) įgyvendinimo;

5.3. kartu su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis socialinius pedagogus, organizuoti socialinių pedagogų veiklos efektyvumo tyrimą;

5.4. skleisti Lietuvos socialinių pedagogų patirtį užsienio aukštosiose mokyklose ir susipažinti su socialinių pedagogų veikla kitose šalyse;

5.5. parengti ir išleisti leidinių socialiniams pedagogams dėl praktinės veiklos organizavimo bei aprūpinti dirbančius socialinius pedagogus metodine ir informacine literatūra šiai veiklai organizuoti.

6. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Alvydui Puodžiukui.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                                    ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________