INFOLEX.LT
16:56 Trečiadienis, 2014 liepos 23 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-25/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog tuo atveju, kai vieta, kurioje atsitiko įvykis, dėl kurio gali kilti deliktinė arba kvazideliktinė atsakomybė, ir vieta, kurioje dėl šio įvykio atsirado žala, nesutampa, Briuselio konvencijos 5 str. 3 p. esanti formuluotė „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis“ reiškia žalos atsiradimo vietą ir įvykio, dėl kurio žala atsirado, vietą, todėl atsakovui ieškinys gali būti pareiškiamas ieškovo nuožiūra vienos iš šių dviejų vietų teisme. Nagrinėjamu atveju Lietuvos įmonė, atlyginusi Italijos įmonės darbuotojui padarytą žalą, perėmė darbuotojo, kaip žalos atlyginimo prievolės kreditoriaus, teises prieš Italijos įmonę, t. y. įvyko subrogacija, kurios atveju deliktinė prievolė nepasibaigia. Būtent todėl Lietuvos įmonės reikalavimas prieš Italijos įmonę yra deliktinio pobūdžio ir jo alternatyviajam teritoriniam teismingumui taikytinos atitinkamos Reglamento 5 str. 3 p. nuostatos. Šiuo atveju vieta, kurioje atsirado žala, laikytina tiesioginė žalos atsiradimo vieta, t. y. Italija, todėl ieškinys teismingas Italijos teismui.

  2.
  3K-3-14/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad vekselio išdavimas prievolei užtikrinti savaime nereiškia, jog įvyksta novacija, t. y. pradinė prievolė pasibaigia ir pakeičiama vekseliu. Išduodamas vekselį, skolininkas sukuria kreditoriaus naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Ar išdavus vekselį įvyko novacija, spręstina pagal bendrąsias novacijos nuostatas. Ginčo vekseliai išrašyti galiojant laidavimo sutarčiai, kuria ieškovas prisiėmė prievolę solidariai su trečiuoju asmeniu atsakyti atsakovui, pagrindiniam skolininkui iškėlus bankroto bylą, ir bankui įgijus reikalavimo teisę, jog ieškovas, kaip laiduotojas, sumokėtų jo skolą. Vekseliai buvo išrašyti šalių abipusio susitarimo pagrindu atidedant skolos mokėjimo terminą, atsakovas grąžindavo ieškovui prieš tai išrašytus vekselius pasibaigus jų apmokėjimo terminui ir nesikreipė priverstinai išieškoti iš laiduotojo skolą, ieškovas laidavimo sutartimi jau buvo prisiėmęs prievolę solidariai atsakyti, vekselio išrašymas suteikė jam galimybę nukelti prievolės įvykdymą vėlesniam laikui, taip išvengiant veiklos sutrikimų, todėl buvo ieškovui naudingas, o pripažinti jį negaliojančiu dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo nėra jokio pagrindo.

  3.
  3K-3-140/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad skolininkų ir kreditoriaus susitarimas, jog įkeičiamo daikto savininkas be raštiško kreditoriaus sutikimo neturi teisės parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti kreditoriui įkeičiamo daikto, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitaip apriboti bei pasunkinti savo nuosavybės teisių į įkeičiamą daiktą, negali paneigti būtinumo užtikrinti vaiko teisę į gyvenamąjį būstą, todėl teismas neturėtų reikalauti hipotekos kreditoriaus sutikimo dėl nuosavybės teisių į įkeičiamą daiktą suvaržymo uzufruktu sprendžiant dėl vaiko interesų užtikrinimo geriausiomis priemonėmis. Kita vertus, teismas turėtų išanalizuoti, ar uzufrukto nustatymu nebus pažeistas proporcingumo principas, ar vaiko teisė į gyvenamąjį būstą negali būti apginta kitu būdu, nei dar kartą suvaržant daiktinę teisę, ar nėra galimybės kitaip užtikrinti vaiko teisę į gyvenamąjį būstą, t. y. ar tėvai neturi kito (kitų) gyvenamųjų būstų, ar tėvų pajamos yra pakankamos, jog būtų galima įsigyti kitą gyvenamąjį būstą, ar nėra galimybės nuomotis ar kitais teisėtais pagrindais (pvz., panauda) gyventi kitiems asmenims priklausančiame būste, o nagrinėjamu atveju teismai šių aplinkybių netyrė.

  4.
  3K-3-125/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad užpylus žvyrą ir pakėlus žemės paviršiaus lygį buvo pakeistas ir sunaikintas reljefas, pažeista ekologinė ir kraštovaizdinė vertė, kuri galės būti atkurta tik per ilgą laiką, todėl teismai pagrįstai nustatė žalos aplinkai fakto egzistavimą. Kadangi vienas atsakovų veikė pagal kito atsakovo - žemės sklypų savininko - įgaliojimą, įgaliotinis sutiko būti įgaliotu ir realiai įgyvendino darbus žemės sklype, taip pat ir tuos, dėl kurių buvo padaryta žala aplinkai, o įsigydamas žemės sklypą, būdamas rūpestingas ir atidus, sklypų savininkas privalėjo išsiaiškinti specialiuosius žemės sklypo naudojimo reikalavimus, apie kuriuos buvo pažymėta viešame registre, teismai pagrįstai sprendė dėl solidariosios abiejų atsakovų atsakomybės už aplinkai padarytą žalą.

  5.
  T-7-2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Kadangi keliamas ginčas yra susijęs yra su valstybės garantijų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (20 str.), Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatyme (9 str.), suteikimu, o tokių garantijų suteikimas yra sudedamoji nuosavybės teisių atkūrimo proceso dalis, ginčas yra teismingas administraciniam teismui.

  6.
  3K-3-142/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad bankroto administratoriaus pareikštas reikalavimas nėra glaudžiai susijęs su bankroto byla, kad patektų į Reglamento Nr. 44/2001 taikymo išimtį ir jo teismingumas būtų nustatomas pagal Reglamento Nr. 1346/2000 taisykles. Ieškinys vertintinas kaip civilinis ginčas, kylantis iš netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo, ir jo teismingumas nustatomas pagal Reglamento Nr. 44/2001 taisykles, t. y. taikytina pagrindinė jurisdikcijos (pagal oficialią juridinio asmens buveinės vietą) taisyklė. Be to, teismai ieškovo ginčijamų įskaitymo aktų, atliktų iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo, vertinimą padarė neatlikę šių įrodymų visapusiško tyrimo, t. y. byloje nesant pirminių įrodymų, patvirtinančių ieškovo priešpriešinių prievolių atsakovui buvimą, teismai, turėdami abejonių dėl įskaitymo aktų įrodomosios galios, nepareikalavo atsakovo pirminius įrodymus pateikti, nenustatinėjo, ar apskritai buvo sąlygos įskaitymui atlikti – ar ieškovas turėjo pareigų atsakovui, o atsakovas – reikalavimų ieškovui, kokio pobūdžio šie reikalavimai (ar atitinka keliamus įskaitymui pagal CK 6.130 str.).

  7.
  3K-3-134/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pagrindinis skirtumas tarp preliminarios ir pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties yra tas, kad preliminariosios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, tačiau toks objektas negali būti pripažintas civilinių teisių objektu turtinių teisių aspektu. Nustačius, kad šalys siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Nagrinėjamu atveju preliminariosios sutarties sudarymo metu buvo susitarta dėl CK 6.321 str. 2 d. įtvirtinto reikalavimo pardavėjui panaikinti parduodamų daiktų įkeitimą (hipoteką), nes ieškovas nesutiko įsigyti hipoteka suvaržyto turto (CK 6.321 str. 2 d.), o kadangi hipotekos kreditoriaus sutikimas panaikinti hipoteką nebuvo gautas, nebuvo sudaryta ir pagrindinė sutartis. Nustačius, kad šalys siekė tik susitarti dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi.

  8.
  3K-3-135/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad jeigu sutarties vykdymo metu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 str. įtvirtintą imperatyviąją įstatyme nustatytą statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą. Be to, atlikdamas darbus, rangovas privalo laikytis imperatyvių norminių teisės aktų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju rangovas statybos rangos sutartį pradėjo vykdyti nesant įstatymuose reglamentuotų sąlygų – be statinio projekto ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo, jam negalėjo būti nežinoma, kad nėra parengtas statinio techninis projektas, nes rangovui ir techninio projekto rengėjui vadovavo tas pats vadovas. Kadangi vykdydamas rangos sutartį be statinio projekto ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo, atsakovas veikė nerūpestingai, nesilaikė atidumo reikalavimų, apeliacinės instancijos teismas be teisinio pagrindo byloje taikė CK 6.671 str. ir priteisė ieškovui tik dalį sumokėto avanso.

  9.
  3K-3-129/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pagal EŽTT praktiką asmenų, kurie buvo nuteisti už nusikalstamas veikas ir skundžiasi dėl situacijos, kai apeliacinės instancijos teismas vėliau pripažino, kad sprendimas dėl jų nuteisimo ar bausmės buvo grindžiamas fakto ar teisės klaidomis, reikalavimai dėl žalos atlyginimo atmetami. Tik tuo atveju, jeigu sprendimo dėl laisvės atėmimo trūkumai yra šiurkštūs ir akivaizdūs, aiškiai neatitinka esminių pagal Konvenciją suteikiamų procesinių garantijų, toks sprendimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu Konvencijos 5 str. Nagrinėjamu atveju ieškovas už padarytas veikas buvo nuteistas pagrįstai, pirmosios instancijos teismo klaidų ar šiurkščių pažeidimų nagrinėjant bylą nenustatyta, ieškovui buvo paskirta sankcijoje numatyta bausmė, toks bausmės parinkimas buvo motyvuotas, apeliacinės instancijos teismas paliko tą pačią bausmės rūšį (laisvės atėmimą) ir dydį (dveji metai), tik pakeitė šios bausmės vykdymo tvarką. Šios aplinkybės nesuteikia pagrindo teigti, kad paskirdamas realią laisvės atėmimo bausmę pirmosios instancijos teismas atliko neteisėtus veiksmus, kurie pagal CK 6.272 str. lemtų valstybės civilinę atsakomybę. Vien aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismas naudodamasis savo nuožiūros teise įvertino, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir ieškovui taikė BK 75 str. reglamentuotą bausmės vykdymo atidėjimą, nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo veiksmų vertinti kaip neteisėtų.

  10.
  3K-3-133/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad darbo sutartis, sudaryta pagal DK 101 str. 3 d. nuostatas, t.y. į konkursines pareigas iki konkurso, bet ne ilgesniam negu vienerių metų laikui, yra terminuota, todėl nagrinėjamu atveju teismai pagrįstai šioje dalyje atmetė ieškovo reikalavimą. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepadarė šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, todėl nebuvo pagrindo jį už tai atleisti. Kita vertus, kadangi sutartis su ieškovu buvo terminuota, ieškovas turėjo teisėtą lūkestį eiti sulygtas pareigas ir gauti darbo užmokestį tik iki tol, kol pareigas pradės eiti konkursą laimėjęs asmuo, todėl ieškovo teisėtas lūkestis gauti su darbo santykiais susijusias išmokas, kompensuojančias jo praradimus dėl neteisėto atleidimo iš darbo, yra už laiką iki terminuotos sutarties pabaigos. Kadangi teismai, spręsdami dėl kompensacijos už priverstinę pravaikštą laikotarpio, padarė materialiosios teisės normos pažeidimą, byloje nenustatė aplinkybių, susijusių su darbo sutarties termino pabaiga, t. y. nuo kada, laimėjęs konkursą, eiti ligoninės direktoriaus pareigas pradėjo naujasis įstaigos direktorius, įvertinant, la dalyje dėl kompensacijos priteisimo ieškovui grąžintina nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  16:55  Sutuoktinio išvijimas iš namų [Šeimos teisė]
  16:08  Senaties terminai [Civilinė teisė]
  15:33  Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu [Darbo teisė]
  15:11  svarbi informacija. [Baudžiamoji teisė]
  15:05  Klausimas dėl įpareigoti atlikti veiksmus [Civilinė teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Siūlo atlikti praktiką teisės studijų studentui Vilniuje su galimybe įsidarbinti
  Šiuo metu mes ieškome – Viešųjų pirkimų specialistės (-o) (nepilna darbo diena)
  Iieško teisininko (ės)
  Ieško teisininko padėjėjo
  Siūlome prie komandos prisijungti teisininkui (-ei), advokatui (-ei), savarankiškai dirbančiam teisininkui (-ei)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt