INFOLEX.LT
03:04 Šeštadienis, 2014 lapkričio 29 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-440/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad ginčo nuomos sutarties objektas – negyvenamosios patalpos – valstybės nuosavybė, todėl tokio turto nuoma yra detaliai reglamentuota teisės aktų, o šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės turto nuomos, yra varžomos teisės aktuose nustatytų sąlygų, kurių privalo laikytis. Būtent todėl ginčo sutartyje ir buvo įrašyta sąlyga, jog nuompinigių dydis perskaičiuojamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, vadovaujantis LR aplinkos ministro ir finansų ministro bendru įsakymu patvirtinta Nuompinigių už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarka. Tai reiškia ne vien teisės šalims perskaičiuoti nuomos mokestį suteikimą, kaip teigė ieškovas, bet ir nuomininko pareigą mokėti būtent perskaičiuotą nuomos mokestį. Kadangi teismai netinkamai apskaičiavo nuomos mokestį, neatsižvelgę į nevienodą patalpų aukštį bei taikę didžiausią patalpų aukščio dydį, LAT perskaičiavo nuomos mokesčio sumą, taikydamas vidutinio patalų aukščio dydį.

  2.
  3K-3-442/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad mažamečių vaikų ugdymo institucijose dirbančių asmenų pareigų specifika lemia ir jų atsakomybės ypatumus – jiems taikytini griežtesni dėmesingumo, rūpestingumo reikalavimai. Jei mažamečių vaikų pedagogas jam patikėtų ugdytinių atžvilgiu atlieka veiksmus, priešingus vaikų teisėms ir interesams bei pedagogui keliamiems reikalavimams, toks pažeidimas gali būti kvalifikuojamas kaip šiurkštus, lemiantis darbdavio pasitikėjimo praradimą. Nagrinėjamu atveju buvo nustatytas ieškovės ugdytinių nepriežiūra, ypač pasireiškianti vaikams verkiant, netinkamas elgesys su vaikais, vartojant netinkamą leksiką bendraujant su vaikais ir su bendradarbiais, greta esant vaikams ieškovės neveikimas nesiimant priemonių nuraminti verkiančius vaikus. Tai, kad ieškovė negerbė savo darbo, einamas auklėtojos pareigas vertino kaip per žemas jai, akivaizdūs pareigų pažeidimai buvo kartojami, ji nereagavo į ugdytinių tėvų ir bendradarbių pastabas dėl netinkamo elgesio, o atsakovo administracijai pareikalavus pasiaiškinti, visais atvejais tokį savo elgesį tik neigė, sudarė pagrindą darbdaviui nesitikėti ieškovės požiūrio į pareigų vykdymą pasikeitimo ateityje, ir darbo pareigų pažeidimus vertinti kaip šiurkščius bei sudarančius pagrindą atleidimui iš darbo.

  3.
  3K-3-441/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors bendraturčių ginčas dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės neapima kitų asmenų turtinių interesų gynimo, tačiau atidalijant turtą gali būti atsižvelgta ir į kitų asmenų interesus. Nagrinėjamu atveju tretysis asmuo valdo kelis ginčo šalių žemės sklypus nuomos pagrindais, dėl to abu bendraturčiai, kaip sklypų savininkai, turi teisę į nuomos pajamas iš šių sklypų, tuo tarpu teismų liko neišspręsta dėl kompensavimo būdo tų sklypų, kurie išnuomoti nuomininkui ir kurie paskirti tik vienam iš bendraturčių. Ginčo žemės sklypų paskyrimas vienam ieškovui, neįvertinus ir bendraturčiams neatidalijus nuomos turtinės teisės pažeistų atsakovo teisėtus interesus į jam priklausančią visą atidalytino turto iš bendrosios dalinės nuosavybės dalį. Be to, liko neįvertintos sklypų kokybinės savybės, turtinių nuomos teisių, sklypų infrastruktūros vertė.

  4.
  3K-3-439/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad sisteminis ir gramatinis CPK 80 str. 1 d. ir 85 str. 1 d. 11 p. normų aiškinimas nesudaro pagrindo išvadai, kad proporciniu žyminiu mokesčiu apmokestinami tik tie reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kuriais prašoma taikyti restituciją ieškovo naudai. „Turtinės naudos gavimas“, kaip kriterijus, kvalifikuojant ginčą kaip turtinį, nėra įtvirtintas nei įstatyme, nei teismų praktikoje, ir ieškinio sumos nustatymas negali būti siejamas su tuo, kam grąžinamas iš atsakovo priteistinas išreikalaujamas turtas. Būtent todėl actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p.).

  5.
  3K-3-428/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad ieškovo subjektinė teisė į nuosavybės teisių atkūrimą grąžinant žemę natūra galėtų būti įgyvendinta tuo atveju, jeigu ginčo žemės sklypas būtų neužstatytas, todėl ieškovas turėjo įrodyti, kad ieškinio patenkinimo atveju žemės sklypas taptų neužstatytas ir nenaudojamas. Kadangi ginčijamo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo metu žemės sklype, į kurį atkurti nuosavybes teises pretenduoja ieškovas, ginčo statiniai egzistavo ir buvo sandorio dalykas, tokių statinių perleidimas kitų asmenų nuosavybėn ieškovo teisių nepažeidė, nes prielaidas atkurti nuosavybės teises natūra sudaro ne statinių priklausymas vienam ar kitam asmeniui (išskyrus statinius, priklausančius pačiam pretendentui), bet žemės neatitikties užstatyto sklypo kriterijams faktas, todėl ieškovas negali būti laikomas asmeniu, kurio interesai ginčo varžytynių aktu buvo pažeisti ir atitinkamai turėtų būti ginami.

  6.
  3K-3-427/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT išaiškino, jog tais atvejais, kai vykdant išieškojimą nerandama skolininko turto, nes jis perleistas, o šalys pradeda civilinę bylą dėl sandorių, kuriais buvo perleistas skolininko turtas, pripažinimo negaliojančiais, šioje civilinėje byloje ieškovui ir atsakovui (atitinkamai vykdomojoje byloje išieškotojui ir skolininkui) susitarus taikiai, šalių sudaryta taikos sutartis dėl tarpusavio atsiskaitymo yra pagrindas užbaigti vykdymą ir nutraukti vykdomąją bylą. Tokia taikos sutartis vertintina kaip vykdymo procese pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p. sudaryta taikos sutartis, kuria buvo padengtas antstolio vykdomas išieškojimas ir kurios pagrindu iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos. Tokiu būdu šalims pasirašius taikos sutartį, antstolis turėjo galimybę atlikti reikalingus vykdymo veiksmus, taip pat ir vykdymo išlaidų išieškojimą, o tai sudaro pagrindą priteisti iš pareiškėjos antstoliui visas vykdymo išlaidas, įskaitant atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą.

  7.
  3K-3-438/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad jeigu teismas nustato, jog ieškinio faktinis pagrindas įrodo esant kitokio pobūdžio, nei teigia ieškovas, santykius (nagrinėjamu atveju - ne paskolos, o investavimo, jungtinės veiklos, bendros nuosavybės kūrimo ar kt.), ir ieškovo pasiūlytas teisinis ginčo kvalifikavimas yra netinkamas, todėl keistina byloje įrodinėtinų aplinkybių visuma, tai jis turi siūlyti šalims teikti naujus įrodymus dėl aplinkybių, svarbių tinkamam ginčo santykio teisiniam kvalifikavimui, o prireikus ir keisti ieškinio faktinį pagrindą. Jeigu šalis nesinaudoja šiomis galimybėmis, teismas, taikydamas, jo nuomone, tinkamiausią ginčo teisinį kvalifikavimą, sprendžia, ar išlikusi tokia pat įrodinėtinų aplinkybių visuma įrodo esant šalies pareikštą reikalavimą pagrįstą. Nagrinėjamu atveju teismas konstatavo, kad ginčo šalis saistė jungtinės veiklos (partnerystės), o ne paskoliniai santykiai, ir ieškovės atsakovui perduoti pinigai yra ne paskola, o ieškovės įnašas vykdant jungtinę veiklą į šios veiklos rezultatą – bendrąją dalinę nuosavybę. Nors teismas siūlė ieškovei keisti ieškinio pagrindą ar dalyką, tačiau ji nuosekliai įrodinėjo ginčo šalių paskolinius santykius, ieškinio netikslino, nenurodė naujų aplinkybių, nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, todėl teismas turėjo pagrindą atmesti ieškinį.

  8.
  3K-3-432/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad viso bylos nagrinėjimo dalyko apimtimi tenkinus pareiškėjos skundo reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė tai, kad tenkintas skundas iš dalies, tad neturėjo teisinio pagrindo taikyti CPK 93 str. 2 d. ir ja remiantis tik iš dalies pareiškėjos naudai priteisti turėtų advokato atstovavimo išlaidų atlyginimą. Antstolei pačiai panaikinus jos patvarkymą, atitinkama dalimi nebeliko bylos nagrinėjimo dalyko, taip pat ginčo dėl to patvarkymo, o likusį bylos nagrinėjimo dalyką teismas išnagrinėjo, dėl jo visiškai tenkino skundą ir dėl to turėjo taikyti CPK 93 str. 1 d. bei priteisti iš bylą pralaimėjusios šalies visų pareiškėjos atstovavimo išlaidų atlyginimą, įskaitant advokato išlaidas už privaloma ikiteismine tvarka surašytą skundą antstolei.

  9.
  3K-3-436/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad ieškovas, kuriam nuosavybės teise nepriklauso gyvenamasis namas, prie kurio pastatytas ginčo priestatas, ir žemės sklypas, ant kurio jis pastatytas, nėra atsakovės bendraturtis ir ginčo namų valdoje negali būti statytoju Statybos įstatymo prasme, todėl neturi teisės įteisinti savavališką statybą. Neteisėtai pastatyto statinio įteisinimą lemia ne tai, kiek ilgai tokiu statiniu statytojas naudojosi, o tai, kokios yra galimybės tokį statinį pripažinti teisėtu. Turto savininkas ar teisėtas valdytojas ar naudotojas neprivalo motyvuoti sutikimo ar nesutikimo panaudoti savo nuosavybę kito neturinčio teisių į ją asmens statybų reikmėms, o kadangi atsakovė sutikimo ieškovui statyti priestatą nedavė, ir pagrindo suvaržyti atsakovės teises bei leisti įteisinti neteisėtą statybą be jos sutikimo, tuo pačiu atsakovę prieš jos valią paversti bendraturte su neteisėtai pastatyto priestato statytoju, šiuo atveju nėra, teismai pagrįstai atmetė ieškinį. Ieškovas, nebūdamas valstybinėje žemėje esančių pastatų savininkų ar teisėtu valdytoju, taip pat neturi pirmumo teisės šią žemę išsinuomoti, todėl jo reikalavimas dėl žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia pagrįstai atmestas.

  10.
  3K-3-435/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo susiklostę ieškovo ir buitinių vartotojų šilumos ir karšto vandens tiekimo teisiniai santykiai, buitiniai vartotojai siekė pakeisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba jo tiekėją, t. y. vandenį pirkti tiesiogiai iš geriamojo vandens tiekėjo, o šilumą karštam vandeniui ruošti – iš šilumos tiekėjo, todėl keičiant karšto vandens tiekimo būdą neužteko tik vienos šalies (gyventojų) sprendimo keisti vandens karštam vandeniui ruošti tiekėją priėmimo. Daugiabučio namo savininkai turėjo pasirinkti ir įgalioti atstovą, kuris su teikiamų paslaugų teikėjais pasirašytų atitinkamas sutartis, būtų atsakingas už šilumos ir geriamojo vandens paskirstymą ir išlaidų daugiabučio namo butų savininkams apmokėti išdalijimą, taip pat pakeisti sudarytas šilumos ir karšto vandens tiekimo sutartis, sudaryti naujas sutartis su vandens tiekėju, karšto vandens sistemos prižiūrėtoju. Teismų byloje nenustatyta, kad būtų tinkamai įgyvendintas gyventojų pasirinktas 2–asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, todėl atsakovui išliko pareiga atsiskaityti pagal pirminę šalių sudarytą sutartį.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  21:15  Ką daryti tokiu atveju? [Šeimos teisė]
  18:57  del biuletenio tesimo [Darbo teisė]
  18:41  Ar tai būtų reklamos pažeidimas [Kiti klausimai]
  13:36  Kūrikų forminimas [Darbo teisė]
  10:35  Dėl susipažinimo su atsakovo atsiliepimu [Procesas]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Ieško Teisininko (-ės)/Advokato padėjėjo (-os)/studento praktikai atlikti. Taip pat ieškomas Teisininkas (-ė)/Advokato padėjėjas (-a)
  Ieško Teisininko (-ės)/Advokato padėjėjo (-os)
  Ieško teisininko (-ės)
  Siūlo atlikti praktiką teisės studentui su galimybe įsidarbinti po praktikos atlikimo
  Ieško teisininko (-ės)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt