INFOLEX.LT
05:51 Antradienis, 2015 gruodžio 1 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai Teisės mokymai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-593-687/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pagal CMR konvencijos 29 str. vežėjas negali būti atleistas nuo atsakomybės ir ji negali būti ribojama, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri prilyginama tyčiniams veiksmams. Sąmoningo tyčinio vežėjo elgesio standartas gali būti taikomas tik vežėjo veiksmams ar neveikimui jau priėmus krovinį vežti. Nagrinėjamu atveju kaip sąmoningas netinkamas vežėjo elgesys galėtų būti vertinamas tik vairuotojo nepranešimas užsakovui, kad vežimo metu krovinys transporto priemonėje slydinėjo, tačiau byloje nustatyta, kad vairuotojas ginčo staklių nestabilumo nepastebėjo ir tik įvykus eismo įvykiui suprato, kad staklės slydinėjo, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog vežėjas savo veiksmais pažeidė bendrąją vežėjo rūpestingumo pareigą ir jo elgesį vertino, kaip žinojimą, kad dėl tokio elgesio kils neigiamų padarinių. Kita vertus, vežėjas, prisiėmęs pareigą pakrauti krovinį, nesiaiškino, kokia įranga tam būtina, kaip konkrečiai toks krovinys turi būti pakraunamas ir sutvirtinamas, netinkamai pritvirtino krovinį, dėl ko ir įvyko eismo įvykis, kurio metu krovinys buvo sugadintas. Kadangi atsiradę užsakovo nuostoliai yra tiesiogiai susiję su netinkamu atsakovo sutartinių pareigų vykdymu, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo kitai šaliai atlyginti šios patirtus nuostolius (CK 6.256 str. 2 d.), apeliacinės instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį iš dalies.

  2.
  e3K-3-577-219/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad teismai tinkamai taikė įrodymų vertinimo, įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles, o nustatydami bylai reikšmingas aplinkybes, visapusiškai analizavo šalių pateiktus rašytinius įrodymus, vertino šalių paaiškinimus, jų nuoseklumą. Teismai pagrįstai sprendė, jog šalys susitarė dėl paskolos suteikimo ir jos įvykdymo užtikrinimo, šalių teisiniai paskolos santykiai išspręsti kitose teismų nagrinėtose bylose ir ginčas dėl paskolos suteikimo bei grąžinimo yra pabaigtas, tuo tarpu įvertinus ieškovo veiksmus po akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, tai, kad jis daugiau kaip ketverius metus akcijomis realiai nesinaudojo, jų nevaldė ir jomis nedisponavo (faktiškai nesidomėjo), elektroninius susirašinėjimus, skolos perkėlimo sutartis, laidavimo sutartis, kuriose kaip akcijų savininkas nurodomas atsakovas, teismai turėjo pagrindo daryti išvadą, kad pagal akcijų pirkimo– pardavimo ir atpirkimo teisinius santykius, susiklosčiusius tarp ieškovo ir atsakovo, ieškovas nėra akcijų savininkas ir jo teisės negali būti ginamos.

  3.
  3K-3-587-687/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovu byloje buvęs prokuroras, gindamas viešąjį interesą, veikė valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, interesais dėl išduoto statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo nugriauti statinį, tuo tarpu būtent Inspekcija teisės aktais yra įpareigota tikrinti savivaldybių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą, atlikti neteisėtai pastatyto statinio nugriovimo pagal teismo sprendimą organizavimo procedūras ir kt. Kadangi Inspekcija, imdamasi priemonių dėl vykdomojo rašto išdavimo, įgyvendino savo, kaip valstybės institucijos, įgaliojimus, veikdama valstybės vardu, todėl tiek išduodant vykdomąjį raštą jos iniciatyva, tiek vykdomajame rašte nurodant, kad išieškotoja yra Inspekcija, nebuvo pažeistos CPK 47 str. 2 d. nuostatos. LAT pažymėjo, kad ir prokuroras, ir Inspekcija byloje materialinio teisinio suinteresuotumo dėl priimto teismo procesinio sprendimo įvykdymo neturėjo, tokį suinteresuotumą turėjo tik valstybė, kurios interesams atstovauja ir kurios interesus per savo kompetenciją įgyvendina atitinkamos institucijos, atitinkamai siekdamos tinkamo teismo sprendimo įvykdymo.

  4.
  KT29-N18/2015 LRKT Konstitucinis Nutarimas
  Santrauka
  Teismas nustatė, jog Konstitucijos 33 str. 1 d. nuostata, kurioje įtvirtinta piliečių teisė lygiomis sąlygomis stoti į LR valstybės tarnybą, neturi būti suprantama tik kaip teisė stoti į valstybės tarnybą, t.y. tik kaip susijusi su asmens priėmimu į valstybės tarnybą; valstybės tarnybos santykiai apima ne tik santykius, susijusius su piliečio teisės lygiomis sąlygomis stoti į LR valstybės tarnybą įgyvendinimu, bet ir santykius, susiklostančius piliečiui įstojus į valstybės tarnybą ir einant pareigas joje. Valstybės tarnyboje viešasis interesas turi dominuoti privačiųjų interesų atžvilgiu; valstybės tarnyboje turi būti išvengta viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų, neturi būti sudaroma prielaidų tokiems konfliktams kilti; valstybės tarnybos teikiamos galimybės negali būti naudojamos asmeniniam pasipelnymui. Įstatymų leidėjas turi teisę nustatyti tam tikrus reikalavimus, kuriais būtų ribojama valstybės tarnautojų su valstybės tarnyba nesusijusi veikla – kitas darbas (verslas), taip pat politinė, visuomeninė veikla. Konstituciniais reikalavimais valstybės tarnautojų teisės dirbti kitą darbą teisiniam reguliavimui turi būti vadovaujamasi reguliuojant ir profesinės karo tarnybos karių veiklos apribojimus. Šie iš Konstitucijos 33 str. 1 d. kylantys apribojimai turi būti tokie, kad profesinėje karo tarnyboje būtų išvengta viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, kad ši tarnyba nebūtų panaudojama asmeniniais interesais, kad nebūtų trukdoma profesinės karo tarnybos kariui atlikti savo pareigas, kad nebūtų kenkiama profesinės karo tarnybos autoritetui, kad ji nebūtų diskredituojama, taip pat kad profesinės karo tarnybos karys nedirbtų tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu jis turi valdingus įgaliojimus arba kurių veiklą kontroliuoja, prižiūri, arba dėl kurių priima kokius nors kitus sprendimus. Karo tarnyba yra skirta gynybinėms valstybės funkcijoms vykdyti, todėl ji yra viena iš valstybės tarnybos rūšių, tačiau, atsižvelgiant į karo tarnybos funkcijos konstitucinę svarbą, atribota nuo civilinės tarnybos; karo tarnyba laiduoja vienų svarbiausių konstitucinių vertybių – valstybės nepriklausomybės, teritorijos vientisumo, konstitucinės santvarkos – apsaugą ir valstybės gynimą nuo užsienio ginkluoto užpuolimo; karo tarnybos subjektai turi specifinį teisinį statusą, jiems yra keliami specialūs reikalavimai ir nustatyti draudimai. Konstitucijoje įtvirtinta diferencijuota civilinių valstybės institucijų ir karinių bei sukarintų valstybės institucijų samprata sudaro teisines prielaidas teisės aktais diferencijuotai reguliuoti santykius, susijusius su civilinių valstybės institucijų ir karinių bei sukarintų valstybės institucijų veikla, taip pat nustatyti tokį civilinėse ir karinėse bei sukarintose valstybės institucijose dirbančių asmenų teisinį statusą, kuris turėtų tam tikrus ypatumus. Pagal Konstituciją įstatymų leidėjas, įstatymu reguliuodamas santykius, susijusius su profesinės karo tarnybos karių veiklos apribojimų nustatymu, privalo paisyti Konstitucijos 141 str., kuriame expressis verbis įtvirtinti tam tikri specialūs veiklos apribojimai, ir jos 33 str. 1 d., iš kurios kyla apribojimai profesinės karo tarnybos kariams dirbti kitokį nei nurodytasis 141 str. kitą darbą. Konstitucinė karo tarnybos paskirtis, kario statuso ypatumai, ypatingas šios tarnybos pobūdis ir kitos svarbios aplinkybės, susijusios su valstybės gynimo ir saugumo užtikrinimu bei valstybės prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymu, suponuoja įstatymų leidėjo diskreciją nustatyti ir kitokius profesinės karo tarnybos karių veiklos apribojimus.

  5.
  3K-3-551-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad mokslo laipsnį suteikęs universitetas gali atšaukti sprendimą suteikti mokslo laipsnį, kai nustatomas mokslinio nesąžiningumo faktas arba kai mokslo daktaro laipsnis suteiktas pažeidus nuostatus, ir ši teisė kyla iš konstitucinio universiteto autonomiškumo ir akademinės laisvės principo, kurie suponuoja universiteto pareigas užtikrinti suteiktų mokslinių laipsnių pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl daktaro laipsnio ieškovui atšaukimo, į ekspertų grupę buvo kviečiami ekspertai, įskaitant bent vieną iš užsienio mokslo ir studijų institucijos, šių kandidatūras parenkant vadovaujantis analogiškais principais, kaip ir daktaro laipsnio disertacijos gynimo tarybos narių kandidatūros; ieškovui buvo suteikta teisė pateikti rašytinę medžiagą; ekspertai suformulavo raštiškus klausimus ieškovui ir gavo iš jo raštiškus atsakymus; buvo apklausti ieškovo pageidauti asmenys, todėl mokslo laipsnio atšaukimo procesas atitiko bendruosius skaidraus ir teisėto proceso reikalavimus. Kadangi dalis ieškovo disertacijoje esančių brėžinių buvo paimti iš kitų disertacijų (ir (arba) duomenų bazių), nepateikiant į jas nuorodų, tik viena iš šešių ieškovo disertacijos išvadų yra originali, viena – iš dalies originali, tai vertintina kaip mokslinis nesąžiningumas objektyviąja prasme ir disertacijos neatitikimas originalumo kriterijui, kas sudarė pagrindą atšaukti ieškovui suteiktą daktaro laipsnį.

  6.
  3K-3-583-421/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad ieškovas neteigė ir neįrodinėjo, kad jis ir atsakovė dar prieš įvykstant varžytynėms abiejų šalių bendra valia susitarė sudaryti apsimestinį sandorį, t. y. susitarė, kad atsakovė, kaip ieškovo statytinė, užsiregistruos varžytynėse ir nupirks ginčo turtą, atsakovė taip pat įrodinėjo, kad tokio šalių susitarimo nebuvo. Be to, ieškovas fiziškai varžytynėse nedalyvavo, t. y. jis nebuvo užsiregistravęs dalyvauti varžytynėse, varžytynių metu su atsakove nebendravo, jų eiga nesidomėjo ir nesirūpino, dėl parduodamo turto kainos nesiderėjo ir jos nesiūlė, jis nemokėjo nei varžytynių dalyvio mokesčio, nei antstoliui už turtą, parduotą iš varžytynių, visus šiuos veiksmus asmeniškai atliko atsakovė, todėl ieškovui, siekiančiam ginčo aktą pripažinti negaliojančiu dėl jo apsimestinumo, neįrodžius jo ir atsakovės bendros valios sudaryti būtent apsimestinį sandorį, priežasties apsimestiniam sandoriui sudaryti, taip pat jog būtent jis, o ne atsakovė asmeniškai rūpinosi varžytynių eiga ir iš jų parduodamu turtu, apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje neturėjo pagrindo tenkinti ieškinį.

  7.
  3K-3-563-687/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, pagrįstai sprendė, jog pastato administratorius neturėjo galimybės valdyti pastato kaip savininkė - atsakovė (CK 4.22 str. 1 d.) bei negalėjo be atsakovės sutikimo ar tiesioginio nurodymo jam daryti ūkinio ar fizinio poveikio, kadangi visus reikiamus sprendimus, susijusius su šiuo pastatu, priėmė pastato savininkė – savivaldybė (CK 4.30 str.), o vien faktas, kad pastatas perduotas prižiūrėti kitam asmeniui, savaime nepašalina savininko atsakomybės už pastato trūkumus. Kadangi draudėjui išnuomotų patalpų užliejimo priežastis buvo netinkamai įrengta namo stogo danga, o ne netinkama pastato administratoriaus veikla, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai žalos atlyginimą draudikui priteisė būtent iš pastato savininkės.

  8.
  3K-3-579-687/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pripažino pagrįsta teismų išvadą, jog nagrinėjamu atveju egzistavo visos sąlygos atsakovui atlikti įskaitymą: šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų, jų reikalavimai buvo priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir pakankamai apibrėžti, apie įskaitymą atsakovas raštu informavo ieškovą, o ieškovas į raštą neatsakė, pretenzijų nereiškė, kartu su raštu išsiųsto tarpusavio skolų suderinimo akto neginčijo. Be to, šalys dėl darbų, už kuriuos ieškovė prašo priteisti sumą, atlikimo nebuvo sutarusios ir ieškovė nebuvo įsipareigojusi jų atlikti pagal subrangos sutartį, todėl negali reikalauti atlyginimo už šiuos darbus.

  9.
  3K-3-571-916/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad jeigu civilinėje byloje nebuvo spręsta dėl asmenų, kurie neteisėtai išdavė statybą leidžiančius dokumentus, kaltės, tai nesudaro kliūties teismui pagal Statybos įstatymo 28¹ str. 4 d. įpareigoti užsakovą (statytoją) ar kitą Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. nurodytą asmenį savo lėšomis nugriauti statinį, o vėliau spręsti dėl griovimui išleistų lėšų prisiteisimo. Nagrinėjamu atveju delsimas likviduoti neteisėtos statybos padarinius unikalioje kultūriniu bei gamtiniu požiūriu teritorijoje nėra suderinamas su realiu trečiųjų asmenų teisių atkūrimu, pareiga saugoti Konstitucijos saugomas vertybes, tokias kaip natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskirus gamtos objektus ir ypač vertingas vietoves, saikingai naudoti, atkurti ir gausinti gamtos išteklius bei juos prižiūrėti.

  10.
  3K-3-557-313/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad nuosavybės teisių į žemė atkūrimo proceso teisingumas jau buvo įvertintas administracinių teismų kitose ieškovo inicijuotose bylose, ir dėl ieškovo teisių į nuosavybę pažeidimų nebuvimo pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, todėl teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nenustatė valstybės institucijų neteisėtų aktų, todėl nesant nustatytų jokių neteisėtų veiksmų, ieškinys negali būti tenkinamas.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  00:05  komerciniu patalpu nuoma [Civilinė teisė]
  23:10  Deportavimas is UK klausimas. [Baudžiamoji teisė]
  22:33  Terminuotos buto nuomos sutarties nutraukimas pries termina. [Civilinė teisė]
  20:04   Ar įmanomas administracinio nurodymo panaikinimas iki teismo? [Procesas]
  18:12  Nekonkuravimo punktai darbo sutartyje [Darbo teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Kviečia į savo komandą Vilniuje TEISININKO ASISTENTĄ (-Ę)
  IEŠKO VADYBININKO (-ĖS)
  SIŪLO DARBĄ ADMINISTRATOREI (-IUI)
  Siūloma pozicija: Teisininkas – vadybininkas
  Kviečia atlikti praktiką
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • Užuojauta
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt