INFOLEX.LT
07:47 Sekmadienis, 2015 balandžio 26 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-137-706/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pardavėjas garantuoja parduodamo daikto kokybę pagal sutartį, o jeigu tokia garantija nenustatyta sutartyje, tai ši pareiga atsiranda įstatymo pagrindu. Nagrinėjamu atveju nevarstomo vitrininio stiklo įskilimas buvo pagrįstai apeliacinės instancijos teismo pripažintas paslėptu daikto trūkumu, kuriam taikomas 10 metų garantinis terminas. LAT pažymėjo, jog kad kai ieškinys pareiškiamas dėl parduoto daikto trūkumų, tai ieškinio senaties termino pradžia nustatytina atsižvelgiant į tai, ar pirkėjas per įstatymo ar šalių nustatytą garantinį terminą pareiškė pretenziją pardavėjui ir kokie buvo tolesni pardavėjo veiksmai. Ieškovas pareiškė pretenziją pardavėjui 2013-06-07, t. y. garantinio termino galiojimo metu, 2013-06-18 atsakovas atsisakė sumokėti pretenzijoje reikalaujamą nuostolių atlyginimą, todėl būtent nuo šio atsisakymo pateikimo dienos ieškovui atsirado pagrindas spręsti, kad jo subjektinė teisė yra pažeista ir kad nuo šio momento prasideda sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl parduoto buto trūkumų teisme pareikšti (CK 1.125 str. 5 d. 2 p.), o kadangi ieškinį ieškovas pateikė teismui 2013-06-27, ieškinio senaties termino nepraleido.

  2.
  3K-3-124-706/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pripažinus sandorį negaliojančiu ab initio ir sprendžiant dėl taikytino restitucijos būdo, inter alia, būtina nustatyti, ar juo bus pasiekti restitucijos tikslai – atkurta iki ginčo sandorio sudarymo buvusi šalių padėtis. Jeigu status quo ante padėtis bus atkurta, taikant restituciją natūra, tai tokiam restitucijos taikymo būdui teiktina pirmenybė, tačiau jeigu tokių aplinkybių nenustatoma, turi būti sprendžiama dėl alternatyvaus – sumokant ekvivalentą pinigais – restitucijos taikymo būdo. Nagrinėjamu atveju pripažinto negaliojančiu pirkimo–pardavimo sandorio objektas – automobilis, t. y. daiktas, kurio vertė dėl eksploatacijos laikui bėgant labai mažėja, automobilis buvo atsakovo eksploatuojamas ilgą laiką, todėl restitucijos taikymas natūra neatitiktų restitucijos tikslų, bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų bei reikštų nepagrįstą praturtėjimą vienai iš pripažinto negaliojančiu sandorio šalių, nes ieškovui būtų grąžintas daug (apytiksliai tris kartus) mažesnės vertės automobilis, nei ginčo sandorio sudarymo metu.

  3.
  3K-3-123-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad savivaldybės turto investavimo siekiamas tikslas turėtų būti viešųjų interesų tenkinimas, o numatomam investavimui įstatyme iškeltas imperatyvusis reikalavimas jį pagrįsti ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Nagrinėjamu atveju savivaldybės administracijos direktoriaus raštas „Dėl savivaldybės turto investavimo pagrįstumo“, kurio pagrindu buvo priimtas ginčijamas savivaldybės tarybos sprendimas bei sudaryta sutartis, negali būti laikomas tinkamu ir pakankamu sprendimo investuoti ekonominiu bei socialiniu pagrindimu, kadangi jame nėra pakankamos pagrindžiančios numatomą investavimą informacijos: nepateikta konkrečių investicijų dydžio ir numatomos grąžos įgyvendinimo apskaičiavimų, nepateikta sąnaudų bei naudos analizė ar tyrimas projekto ekonominiam ir socialiniam tikslingumui nustatyti, neaptartas investicijos rizikingumas, kaip jį numatoma suvaldyti ir pan. Atitinkamai tokį raštą įgyvendinantis atsakovo sprendimas investuoti, priimtas nesilaikant VSTVNDĮ ir jį detalizuojančio Aprašo imperatyviųjų teisės normų, naikintinas, o jo pagrindu sudaryta sutartis pripažintina negaliojančia.

  4.
  3K-3-128-686/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog tais atvejais, kai būtina atskirti preliminariąją sutartį nuo pagrindinės, lemiamą reikšmę turi susitarimą sudariusių šalių valia. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra, nes toks tvirtinimas prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta sutartis dėl žemės sklypų pirkimo–pardavimo atitinka preliminariosios sutarties požymius: joje šalys susitarė dėl konkrečiai apibrėžtų sklypų pirkimo–pardavimo už sutartą kainą; sutartis sudaryta rašytine forma; šalių susitarė ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį, t.y. įsipareigojo nuvykti pas notarą ir įforminti sutartį notariškai; susitarė, kad nuosavybės teisė į sklypus pirkėjui pereis nuo pirkimo–pardavimo sutarties įforminimo notariškai; pardavėjas įsipareigojo iki sutarties notarinio įforminimo sklypų neparduoti, nedovanoti, nemainyti ir kitaip neperleisti tretiesiems asmenims.

  5.
  3K-3-133-313/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog kai tam tikrų nuostolių patirta, tačiau nėra galimybės nustatyti tikslų jų dydį, nuostolius įvertina teismas kiek įmanoma tiksliau, atsižvelgdamas į šalių pateiktus apskaičiavimus ir įrodymus, taip pat taikydamas teismų praktikoje suformuotus nuostolių dydžio apskaičiavimo kriterijus. Teisiškai reikšmingu kriterijumi apskaičiuojant žuvus apdraustam asmeniui jo sutuoktinio patirtos žalos (negautų pajamų) dydį, pripažintinas laikotarpis, per kurį pergyvenęs sutuoktinis išlaikymą būtų gavęs, jei sutuoktinis nebūtų žuvęs, ir kokio dydžio sutuoktinio pajamų dalis tekdavo pergyvenusiam sutuoktiniui, o tam nustatyti gali būti remiamasi tos pačios lyties tokiomis pat sąlygomis gyvenančio asmens vidutinė gyvenimo trukme pagal Statistikos departamento duomenis. Kai dėl draudžiamojo įvykio miršta apdraustasis, kuriam minėto statistinio metodo taikyti neįmanoma, šalys gali siūlyti teismui taikyti kitokius negautų pajamų dydžio nustatymo kriterijus (pvz., gali būti remiamasi individualizuota tikėtina to asmens gyvenimo trukme), o juos teismas įvertina remdamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Kadangi nagrinėjamu atveju šie kriterijai nebuvo taikyti, LAT grąžino bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.

  6.
  3K-3-127-378/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad vežėjo veiksmus, supainiojant ieškovui skirtą krovinį su kitam gavėjui skirtu kroviniu, nėra pagrindo laikyti atsitiktinumu, logistikos klaida, kurio vežėjas negalėjo numatyti iš anksto ir kuri sudarytų pagrindą atleisti nuo atsakomybės ar ją mažinti, tačiau yra vežėjo tyčiai prilyginamas didelis neatsargumas. Dėl krovinių vežimo specifikos, kai šiame procese dalyvauja daug subjektų, o krovinys, kol pasiekia gavėją, gali būti kelis kartus perkrautas iš vienos transporto priemonės į kitą, vežamas vienoje transporto priemonėje kartu su kitais kroviniais ir pan., vežėjas gali ir turi numatyti, kad krovinys (jo dalis) gali būti supainiotas ir pakrautas į kitą transporto priemonę ir be jį lydinčių dokumentų, kaip kontrabanda, nugabentas į kitą valstybę bei konfiskuotas, t. y. prarastas. Vežėjo pareiga įteikti jam patikėtą gabenti turtą gavėjui lemia, kad vežėjas turi būti rūpestingas ir atidus, o šiuo atveju atsakovas nevykdė tokios pareigos.

  7.
  3K-3-108-686/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad užstato tikslas yra užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą tais atvejais, kai tokio pobūdžio sprendimą gali būti sunku įvykdyti ar jo neįmanoma įvykdyti, nes ieškovas yra užsienio subjektas ir neturi pakankamai turto Lietuvoje. Reikalauti užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas atsakovas turi teisę ne vėliau kaip pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu, preziumuojant, kad šiuo laikotarpiu atsakovo patiriamos bylinėjimosi išlaidos yra nedidelės, tačiau tęsiant procesą ieškovas turi žinoti ir būti pasirengęs užtikrinti būsimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Užstatas bylinėjimosi išlaidoms atlyginti turi būti pagrįstas atsakovo galimai patiriamomis išlaidomis konkrečiame prasidedančiame procese, o ne atsakovo jau turėtomis ar turimomis išlaidomis kituose civiliniuose procesuose bylinėjantis su ieškovu, todėl ieškovui atsiėmus ieškinį ir nutraukus konkretų civilinį procesą teismas neturi pagrindo reikalauti ieškovą įnešti užstatą ar atlyginti bylinėjimo išlaidas iš šio užstato.

  8.
  3K-3-135-695/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pagal KAĮ 19 str. arbitražo teismas sprendžia dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą. Ši teisė reiškia, kad arbitražo teismas pripažįsta ginčo arbitruotinumą ir nagrinėja ginčą arbitražo proceso tvarka arba nepripažįsta savo kompetencijos nagrinėti to ginčo. KAĮ nenustatyta arbitražo teismo teisės spręsti dėl kitų jurisdikcinių institucijų kompetencijos nagrinėti ginčą, dėl kurio jau kreiptasi į arbitražo teismą, priešingu atveju tai peržengtų arbitražo teismui ir jį organizuojančiai nuolatinei arbitražo institucijai priskirtos kompetencijos ribas. Nagrinėjamu atveju atsakovas pateikė ieškinį GEMZU arbitražo teismui dėl atsiskaitymo pagal užsakymus vykdant sutartį, ir šis arbitražo teismas daliniu sprendimu pripažino savo kompetenciją nagrinėti ginčą, todėl esant šalių sudarytam arbitražiniam susitarimui ir jo pagrindu arbitražo teismui patvirtinus savo kompetenciją nagrinėti ginčą, toks ginčas negali būti nagrinėjamas teisme, nes tai reikštų dviejų atskirų procesų konkurenciją.

  9.
  3K-3-131-687/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad CK 2.87 str. 7 d. nuostatos dėl įmonės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad įmonės vadovo veiksmai turi užtikrinti, jog įmonei ir jos kreditoriams nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Nagrinėjamu atveju atsakovas, kaip įmonės vadovas, žinodamas, kad yra kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, teismo nutartimi areštuotas įmonės turtas, lėšos, turtinės teisės ir kt. ir uždrausta areštuotu turtu disponuoti, nurašė dalį trumpalaikio įmonės turto, nesant tam teisinio pagrindo, sudarė sandorius dėl dalies ilgalaikio turto, negaudamas apmokėjimo, išsimokėjo iš įmonės kasos didelę pinigų sumą, aplaidžiai ir apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, ir šiais veiksmais pažeidė įmonės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, padarė įmonei žalos, neveikė įmonės ir kreditorių interesais. Be to, perleisdamas areštuotą ilgalaikį turtą kitai savo vadovaujamai įmonei ir nereikalaudamas jos atsiskaityti, atliko juridinio asmens interesams prieštaraujančius sandorius, pažeidė pareigą būti lojaliu, veikti sąžiningai ir protingai, kas taip pat sudaro pagrindą jo atsakomybei kilti.

  10.
  3K-3-121-313/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama sprendžiant dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui, besimokančiam aukštojoje mokykloje, priteisimo yra: sunki vaikų turtinė padėtis; pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis; sąžiningas pareigos mokytis vykdymas; tėvų galimybės teikti išlaikymą; negalimumas iš esmės pabloginti paramą teikiančių tėvų turtinės padėties; tėvams patiems turi būti nereikalinga parama, globa ir pan. Nagrinėjamu atveju ieškovei mokymosi bakalauro studijų laikotarpiu materialinė parama buvo reikalinga, ieškovė buvo pažangi studentė ir sąžiningai vykdė pareigą mokytis bei įgyti profesiją, neturi jokio turto, buvo išnaudojusi galimybes pati pasirūpinti reikalingomis lėšomis, todėl teismų priteista iš atsakovo kasmėnesinė 400 Lt (115,85 Eur) dydžio parama iki bakalauro studijų pabaigos nelaikytina pernelyg didele, ji nepadarys esminės žalos atsakovo ir jo šeimos narių teisėms ir interesams. Kita vertus, tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kaip yra studijuojant antrosios pakopos – magistrantūros studijų programoje. Turėdamas aukštojo mokslo diplomą ir kvalifikaciją, asmuo turi ir realią galimybę pats pasirūpinti lėšomis, reikalingomis jo tolesniam mokymuisi (studijoms), todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo paramą ieškovės magistrantūros studijų laikotarpiui.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  01:17  UAB steigimo dokumentai rusu kalba [Civilinė teisė]
  20:35  dėl žemės susigrąžinimo [Kiti klausimai]
  17:56  procesiniu palukanu dydis [Civilinė teisė]
  15:36  kaip toliau vykdomas isieskojimas? [Procesas]
  15:27  Del 1/2 atlyginimo dalies. [Civilinė teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Ieško antstolio padėjėjo (-os)
  Siūlo studentams atlikti praktiką
  Siūlo atlikti praktiką
  Ieško kandidato (-ės) į skolų valdymo specialisto darbo poziciją
  Siūlo atlikti praktiką studentams (-ėms)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt