INFOLEX.LT
14:54 Šeštadienis, 2014 spalio 25 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-378/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Nagrinėjamu atveju prieš pat įmonės vadovui kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonė atsiskaitė su jo sutuoktinei priklausančia ir valdoma įmone, skubos tvarka patenkino dalį savo akcininkės finansinio reikalavimo, po pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui kitam kreditoriui, kurio vadovas ir vienintelis akcininkas buvo BUAB vadovas, perleido reikalavimo į kitas įmones teises, sudarė trišalę reikalavimų įskaitymo sutartį. Įvertinę šiuos sandorius bei jų sudarymo ir (ar) vykdymo aplinkybes teismai pagrįstai sprendė, kad tokiais įmonės vadovo ir akcininkės veiksmais buvo pažeistos įmonės kreditorių teisės ir interesai, nes buvo atsiskaityta su kreditoriais, kurių reikalavimo teisės atsirado vėliau, žinant, jog kreditoriai, kurių reikalavimų terminai pasibaigė anksčiau, įmonei nebeturint pakankamai turto, faktiškai neturės galimybės patenkinti savo reikalavimų, taip buvo sumažintas bendrovės turtas (galimybės atgauti skolas), nuosekliai bloginant jos turtinę padėtį ir kryptingai siekiant nemokumo.

  2.
  3K-3-372/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pripažino pagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvadą apie sąlygų įskaitymui atlikti nebuvimą, nes ieškovas neįrodė patyręs nuostolių, nepagrindė nurodomų tariamai patirtų nuostolių dydžio apskaičiavimo įstatymo nustatyta tvarka. Spręsdami, kad šalių nustatytos netesybos (delspinigiai ir bauda) nėra neprotingai didelės, teismai vadovavosi teismų praktikoje nustatytais kriterijais, įvertino visus reikšmingus veiksnius ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindų mažinti priteistinų netesybų dydį nebuvimo. Teismas įvertino, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, jų pobūdį (abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas), taip pat atsakovo sutartinės prievolės atsiskaityti už ieškovo tiektas objektų eksploatavimo paslaugas nevykdymo laikotarpį.

  3.
  3K-3-379/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors ieškovo reikalavimo teisės pagal atsakovui išrašytas už prekes PVM sąskaitas faktūras yra perleistos bankui remiantis faktoringo sutartimi, ir sąskaitose nurodytas sumas reikėjo sumokėti bankui į atitinkamą sąskaitą, tuo tarpu atsakovas tokių mokėjimų bankui nėra atlikęs, tačiau atsakovas mokėjimus atliko tiesiogiai ieškovui, ir apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šalių sudarytą bei faktoringo sutartis, pagrįstai tai lakė tinkamu atsiskaitymu, panaikinančiu atsakovo prievolę. Atsakovo atsiskaitymas pagal perleistus reikalavimus ne su banku, o su pačiu ieškovu galėtų būti reikšmingas banko ir ieškovo tarpusavio santykiams, tačiau ne nustatant, ar atsakovo atliktas lėšų pervedimas tiesiogiai ieškovui panaikino atsakovo prievolę apmokėti išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

  4.
  3K-3-374/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, jog nors ieškovas prašė priteisti neturtinės žalos atlyginimą tiek dėl atsakovo padaryto nusikaltimo, tiek dėl būtinumo ginti savo teises teisme, tačiau neturtinė žala gali būti priteista tik įstatymo nustatytais atvejais, o nagrinėjamu atveju kitų įstatyme įtvirtintų neturtinės žalos atlyginimo pagrindų, išskyrus žalą, padarytą nusikaltimu, nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai priteisė tik nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimą (1000 Lt). Prašydamas priteisti turtinės žalos atlyginimą dėl patirtų kitų patalpų nuomos išlaidų, ieškovas tudėjo įrodyti faktą, kad siekė gyventi jame priklausančiose patalpose, o kadangi toks siekis byloje nenustatytas, teismas pagrįstai atmetė šį reikalavimą.

  5.
  3K-3-380/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad nenustačius iš ginčo sutarties kylančios atsakovo pareigos iš trečiųjų asmenų reikalauti atlyginti patirtas už automobilių saugojimą išlaidas, nebuvo pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas iš esmės būtų pažeidęs sutartį. Net jeigu ir būtų kilę abejonių dėl sutarties sąlygų, vadovaujantis CK 6.193 str. 4 d., jos turėtų būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies (ieškovo) nenaudai ir jas priėmusios šalies (atsakovo) naudai. Taip pat nebuvo pagrindo keisti sutartį remiantis CK 6.223 str. 2 d. 2 p., nes nenustatyta nė vieno specialaus įstatyme nustatytų sutarties pakeitimo atvejų. Sutartyje nustatyta, kad atsakovas gali iš trečiųjų asmenų prašyti atlyginti išlaidas už suteiktas transporto priemonės transportavimo ir saugojimo paslaugas, tačiau tuo atveju, jeigu jie jų neatlygina, turi teisę reikalauti apmokėjimo iš ieškovo, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje neįrodyta, jog šalių ginčo susitarimas galėjo sukurti tokią šalių tarpusavio teisių ir pareigų neatitiktį, kad būtų neprotinga reikalauti vykdyti sutartį ir būtų nustatyta esminė šalių nelygybė.

  6.
  3K-3-375/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad jei teismas, kaip prašė pareiškėjas, santuokai jau esant nutrauktai, pareiškimo dalį dėl bendro turto padalijimo ir prievolių kreditoriui vykdymo būtų palikęs nenagrinėtą, nebūtų jokio procesinio instrumento, kuris įpareigotų šalis vėliau padalyti bendrą turtą susitarimu ar reikšti atitinkamą ieškinį teisme. Tai lemtų teisinių santykių nestabilumą ir buvusių sutuoktinių turto, buvusio bendrąja nuosavybe, statuso neapibrėžtumą. Turto padalijimo klausimas turėtų būti sprendžiamas toje pačioje byloje, kurioje sutuoktiniai siekia nutraukti ar jau nutraukė santuoką, o pareiškimo dalies palikimas nenagrinėta šiai taisyklei prieštarautų, todėl teismas, siekdamas užtikrinti civilinių santykių apibrėžtumą ir stabilumą, pagrįstai santuokoje įgyto turto padalijimo ir prievolių kreditoriui vykdymo klausimą (prievolė pripažinta solidaria abiejų sutuoktinių prievole) išsprendė pagal byloje esančius duomenis, atsižvelgdamas į tai, kaip dėl turto padalijimo pareiškėjų susitarta santuokos nutraukimo padarinių sutartyje bei į kreditoriaus išreikštą poziciją.

  7.
  3K-3-349/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad pagrindinės sutarties sudarymo sąlyga pagal preliminariąją sutartį buvo ne tik formalus kriterijus – pastatyto buto įregistravimas NTR, bet ir esminės pirkėjo teisės įsigyti kokybišką daiktą užtikrinimas, t. y. ieškovo pagrįstų pretenzijų atliktais būsto statybos darbais nebuvimas. Tokias pretenzijas ar jų nebuvimą ieškovas turėjo teisę išreikšti Darbų atlikimo akte, tačiau to nepadarė. Aiškinant sutarties nuostatas taip, jog šalys bet kuriuo atveju privalėjo sudaryti pagrindinę sutartį po patalpų įregistravimo, ieškovui nepriėmus atliktų darbų, jam dar siekiant pasinaudoti Preliminariojoje sutartyje nustatyta teise užsakyti apdailos darbus (vėliau šia teise realiai pasinaudojus) ir nepriėmus galutinio darbų rezultato, prieštarautų ieškovo interesams ir pažeistų jo teises. Ieškovo veiksmai, kuriais jis išreiškė pageidavimą darbų atlikimo aktą ir pagrindinę sutartį pasirašyti tik atlikus apdailos darbus, o vėliau patvirtino įsipareigojimą sudaryti pagrindinę sutartį, sudaro pagrindą taikyti CK 6.183 str. 2 d., leidžiančią šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios jos pakeitimus atlikti rašytine forma, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagristai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios.

  8.
  T-93-2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės pardavimo ir nuomos santykiai, nepaisant pardavimo ar nuomos subjektų teisinio statuso bei to, jog sutarties dalykas yra valstybinės žemės sklypas, yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normų, todėl ieškovo reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

  9.
  KT36-N10/2014 LRKT Konstitucinis Nutarimas
  Santrauka
  LRKT nagrinėdamas pareiškėjų prašymą išanalizavo Referendumo teisinį reglamentavimą bei aptarė ankstesnes konstitucinės justicijos bylas šiuo klausimu. Teismas akcentavo, kad tais atvejais, kai referendumas skelbiamas, jo reikalaujant 300 tūkstančių piliečių, jų pritarimas referendumo paskelbimui turi būti išreiškiamas dėl kiekvieno referendumui teiktino klausimo atskirai, t. y. vieną kartą pasirašant negali būti reiškiama parama iniciatyvai skelbti referendumą dėl kelių tarpusavyje nesusijusių klausimų. Kartu pasisakyta, kad kaip vienas klausimas balsavimui referendume negali būti teikiami keli tarpusavyje savo turiniu ir pobūdžiu nesusiję klausimai, nes taip būtų paneigiama galimybė nustatyti Tautos valią kiekvienu klausimu atskirai. Nutarime analizuojami ir Seimo įgaliojimai priimant nutarimą dėl referendumo paskelbimo ar nepaskelbimo bei Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai tikrinti siūlomo spręsti referendumu klausimo atitiktį reikalavimams, nustatytiems jo turiniui ir formai. LRKT konstatavo, kad pagal Konstituciją įstatyme turi būti įtvirtintas pagrindas referendumą skelbiančiai institucijai – Seimui neskelbti referendumo, kai referendumui siūlomas sprendimas neatitiktų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų. Todėl buvo konstatuota, kad dabartinis teisinis reguliavimas, kai Seimas privalo priimti nutarimą dėl referendumo paskelbimo net ir tuo atveju, kai referendumui siūlomas sprendimas gali neatitikti iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, prieštarauja Konstitucijai. Išanalizavęs VRK įgaliojimus, Teismas konstatavo, kad VRK, vykdydama savo funkcijas, turi pareigą neregistruoti tokios piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, kuri referendumui siūlo tokį Konstitucijos pataisos projektą, kuriuo nepaisoma iš Konstitucijos kylančių materialiųjų Konstitucijos keitimo apribojimų. LRKT pabrėžė, kad legislatyvinės omisijos Referendumo įstatyme šiuo klausimu nėra.

  10.
  3K-3-381/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad šalių susitarimas, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Nagrinėjamu atveju laiduotojas ir kreditorius susitarė, jog laidavimas galioja iki visiško skolininko įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymo, todėl šiuo atveju taikyti CK 6.88 str. 1 d. nėra pagrindo, o nutraukus kredito sutartį su skolininku ir skolininkui neįvykdžius ja prisiimtų įsipareigojimų, laiduotojas (atsakovas) negali būti atleidžiamas nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagal CK 6.221 str. 1 d.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  13:33  vaziavimas be bilieto [Administracinė teisė]
  22:31  "Sutartis" Ką galima padaryti? [Civilinė teisė]
  21:10  atsiliepimas į atsiliepimą? [Procesas]
  18:43  Neteisingi kaltinimai (prasau skubios pagalbos). [Civilinė teisė]
  18:36  DK 127 str. 2 d. [Darbo teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  siūlo atlikti praktiką teisės studentui Vilniuje
  Ieško praktiką siekiančių atlikti jaunųjų teisininkų
  Ieško teisininkų (advokatų padėjėjų)
  Išnuomuoja 2 darbo vietas advokatams
  Reikalingas Skolų valdymo specialistas (puse etato)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt