INFOLEX.LT
11:18 Antradienis, 2015 birželio 30 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai Teisės mokymai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-319-695/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, teismai turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios priežastys pripažintinos svarbiomis, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisinius padarinius, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą, teisinį statusą, pareiškėjo elgesį, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus. Nagrinėjamu atveju teismas, nustatęs, jog pareiškėja neatliko jokių aktyvių veiksmų tam, kad po tėvo mirties priimtų palikimą per CK 5.50 str. 3 d. nustatytą 3 mėnesių terminą, byloje esantys duomenys apie pareiškėjos sveikatos būklę nepatvirtina, jog jos galimybė dalyvauti paveldėjimo procese buvo suvaržyta, atsižvelgdamas į teisingo pareiškėjos ir turtą paveldinčio suinteresuoto asmens (mirusio tėvo sutuoktinė, pensininkė, kuriai paveldimas butas - vienintelis būstas), kurios teises bei pareigas paveiktų toks atnaujinimas, teisėtų interesų balansą, pagrįstai nepratęsė praleisto termino palikimui priimti.

  2.
  3K-3-262-687/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad darbuotojo patirtiems dėl neteisėto atleidimo iš darbo praradimams kompensuoti turi būti parenkama tokio dydžio išmoka, kuri apimtų tiek kompensaciją už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, tiek ir už priverstinės pravaikštos laiką, o vertinant kompensacijos dydį proporcingumo aspektu atsižvelgtina į šalis siejusių darbo santykių trukmę, atleisto darbuotojo įsidarbinimą kitur ir darbo užmokesčio gavimą, šalių elgesio įtaką teismo proceso trukmei, darbdavio jau išmokėtas kompensacinio pobūdžio išmokas, į tai, ar kompensacija nelems darbdaviui pernelyg sunkių padarinių, dėl kurių būtų pažeisti kitų darbuotojų interesai ir kt. Nagrinėjamu atveju teismai pagrįstai sprendė, jog pažeista ieškovo teisė gali būti apginta priteisiant VDU už 10 mėnesių (56000 Lt), kadangi nors ieškovas buvo neteisėtai atleistas iš darbo DK 129 str. 1 d. pagrindu, negavus profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo, tačiau paties ieškovo veiksmai, nepranešus darbdaviui apie priklausymą profsąjungai, negali būti laikomi atitinkančiais DK 35 str. nuostatas, atsakovas siūlė ieškovui kitą darbą pagal jo profesiją, pats ieškovas sprendė, kad siūlomas darbas neatitinka jo lūkesčių, ieškovas įsidarbino kitur ir turi darbo pajamų.

  3.
  3K-3-269-219/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Teismai, įvertinę, jog pareiškėjo skolos sudaro 71877,26 Eur, nekilnojamasis turtas, kurio vertė 35912,88 Eur, yra areštuotas, kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto pareiškėjas neturi, pareiškėjo pajamos sudaro apie 593 Eur kas mėnesį, pareiškėjas turi nuolatinių įsipareigojimų nepilnamečiam vaikui, taip pat atlikę pareiškėjo nemokumo priežasčių analizę, jo galimas perspektyvas įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams, pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas įrodė savo nemokumą. Pareiškėjui teismo įsakymu nustatytas įpareigojimas mokėti vaiko išlaikymui 900 Lt per mėnesį, kurio jis neprašė mažinti, bei savo valia vaiko interesais prisiimtas įsipareigojimas mokėti draudimo įmokas, nelėmė jo nemokumo, nes pareiškėjas buvo nemokus iki šių įsipareigojimų atsiradimo, ir nors tokie veiksmai turi nesąžiningumo požymių, nes blogina turtinę padėtį, tačiau nėra pakankami, kad užkirstų pareiškėjui kelią bankrutuoti. Įvertinę pareiškėjo gaunamas pajamas, mokėtiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui, įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, MMA dydį, teismai pagrįstai sprendė, kad 558,97 Eur suma būtiniesiems poreikiams tenkinti nėra per didelė ir (ar) pažeidžianti kreditorių interesus.

  4.
  3K-3-274-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad dviejų byloje atliktų pomirtinių ekspertizių išvados neturi didesnės įrodomosios galios nei kiti įrodymai byloje – jos teismui neprivalomos ir vertintinos pagal vidinį teismo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Nagrinėjamu atveju, kiekvienai iš ginčo šalių palaikantiems liudytojams įrodinėjant priešingas aplinkybes, teismai turėjo itin atidžiai vertinti jų parodymus, kuriems daro įtaką tiek laiko veiksnys, tiek liudytojo požiūris į aplinkybes, taip pat apklausti ieškovo motiną gydžiusią gydytoją, įvertinti sandorio sudarymo aplinkybės. Kadangi dovanotoja neturėjo aiškiai suformuluotos, nusistovėjusios pozicijos, kam ji norėtų palikti ginčo namą, tam, kad būtų galima teigti, jog sudaryta dovanojimo sutartis iš tikrųjų neatitiko jos vidinės valios, turi būti surinkta kaip galima daugiau prieštaravimus šalinančių įrodymų. Dovanotoja sandorio sudarymo metu turėjo rimtų sveikatos sutrikimų, tačiau teismai detaliau neanalizavo, ar moteris buvo ne tik fiziškai priklausoma nuo kitų asmenų, sunkiai judėjo, bet taip pat ir nesuprato savo veiksmų reikšmės.

  5.
  3K-3-285-415/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad spręsdami su servituto nustatymu susijusius klausimus, teismai turi įvertinti, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Nagrinėjamu atveju vien ta aplinkybė, jog pagal statybos projektą ir detalųjį planą yra nustatyta tik viena galimybė patekti į ieškovui priklausantį pastatą, nepaneigia, kad galimi kiti alternatyvūs privažiavimo prie pastato būdai, kurie nebuvo įvertinti rengiant statybos projektą, užtikrinantys ieškovui normalias sąlygas naudotis daiktu pagal paskirtį be esminių atsakovo nuosavybės teisių suvaržymų. Ieškovas neįrodė, kad nėra galimybės be neproporcingai didelių, lyginant su atsakovo nuosavybės teisių suvaržymais dėl servituto nustatymo, sąnaudų pakeisti ieškovo daikto statybos sąlygas, taip pat kad nėra kitų alternatyvių galimybių patenkinti ieškovo daikto naudojimo normaliomis sąlygomis poreikius.

  6.
  3K-3-258-686/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pagal CK 6.501 str. kai nuomininkas nuomotojo leidimu pagerina išsinuomotą daiktą, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai ar sutartis numato ką kita. Nagrinėjamu atveju skirtingai nuo ieškovo sutarties su ankstesniu nuomininku, nei ginčo šalių egzistuojančiose nuomos sutartyse, nei nuomotojo rašte „Dėl investicijų į nuomojamą pastatą“ nebuvo nustatyta maksimalaus investicijų į nuomojamas patalpas dydžio, galimų investicijų maksimalūs dydžiai nereglamentuojami ir privatizavimo procesą nustatančiuose teisės aktuose, tokių ribojimų atvejų nenurodė ir ieškovas, todėl teismas turėjo pagrindą nustatyti atsakovo atliktų investicijų dydį ir tenkinti priešieškinio reikalavimus.

  7.
  3K-3-257-701/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, darbdavio ir darbuotojo susitarimo dalykas yra tik padidinto tarifinio atlygio dydis, bet ne darbuotojo teisė gauti didesnį atlyginimą – tokia teisė jam nustatyta įstatymo, imperatyviai įtvirtinančio darbdavio pareigą mokėti už darbą tokiomis sąlygomis didesnį darbo užmokestį. Nagrinėjamu atveju ieškovų, dirbančių sanitarais ir atliekančių psichikos ligonių bei sergančių alkoholine, toksikologine psichoze priežiūrą, darbas priskiriamas prie pavojingų darbų, t. y. darbui esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, atsakovas žinojo apie nukrypstančias nuo normalių ir pavojingas darbo sąlygas, jas pats taip vertino bei mokėjo tam tikrą priemoką. Kadangi darbo sutartyse su ieškovais atsakovas buvo įsipareigojęs jiems mokėti 30 proc. MMA dydžio priedą už pavojingas darbo sąlygas, kolektyvinėje sutartyje taip pat buvo nustatyta, jog priemoka už kenksmingas darbo sąlygas yra 30 proc. MMA dydžio, vėlesniais atsakovo įsakymais nebuvo įtvirtintas tokio priedo sumažinimas ar jo panaikinimas, teismas pagrįstai priteisė ieškovams neišmokėtą tokio priedo dalį.

  8.
  3K-3-256-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog nustačius, kad mokama advokato ar advokato padėjėjo teisinė pagalba byloje dalyvavusiam asmeniui buvo suteikta ir dėl išlaidų jai apmokėti atlyginimo kreiptasi CPK 98 str. 1 d. nustatyta tvarka, yra pagrindas priteisti byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavimo išlaidas, nepaisant to, kad už jam suteiktas teisines paslaugas sumokėjo kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo. Nagrinėjamu atveju ieškovė tinkamai įgyvendino teisę kreiptis dėl atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų atlyginimo, o aplinkybė, kad advokatui už ieškovės, kuri yra Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narė, atstovavimą pirmosios instancijos teisme sumokėjo ne ji pati, o švietimo darbuotojus vienijanti profesinė sąjunga, kurios vienas pagrindinių tikslų – ginti savo narių profesines, ekonomines ir socialines teises ir teisėtus interesus, teikti teisinę pagalbą savo nariams, nebuvo kliūtis apeliacinės instancijos teismui vertinti į bylą įstatyme nustatytu terminu pateiktus dokumentus dėl ieškovei suteiktos advokato teisinės pagalbos ir jai apmokėti skirtų išlaidų dydžio bei spręsti dėl šių išlaidų atlyginimo.

  9.
  3K-3-254-313/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nustatydami kompensacijos už servitutą dydį, teismai atsižvelgia į tai: kokiam daiktui, visam ar jo daliai nustatomas servitutas; koks servituto turinys, pobūdis ir trukmė; kokio pobūdžio ir apimties asmeniniai ar veiklos bei kitokio pobūdžio suvaržymai tenka tarnaujančiojo daikto savininkui; ar jam tenka turtinių nuostolių dėl servituto nustatymo; ar jie atlyginti ir ar galimi visiškai atlyginti; kokią naudą turėjo ar įgyja viešpataujančiojo daikto savininkas dėl servituto nustatymo; ar teisės aktuose nereglamentuojamas nuostolių dėl servituto nustatymo apskaičiavimas ir ar juos visus numatyta kompensuoti. Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovams negali būti priteista visa jų žemės sklypo vertė, banko paskolos su palūkanomis suma, kaip dėl servituto nustatymo patirti nuostoliai, nes atsakovai neprarado nuosavybės teisės į žemės sklypą, jis ir toliau gali būti naudojamas pagal paskirtį, servitutas nustatytas daliai atsakovų sklypo, atsakovams buvo išmokėta vienkartinė administraciniu aktu nustatyto servituto kompensacija. Kita vertus, teismas nevertino atsakovų nurodytų aplinkybių ir įrodymų dėl tiesioginių nuostolių, kildinamų iš žemės sklypo nuvertėjimo, dydžio ir jų atlyginimo, t.y. visa apimtimi neišnagrinėjo apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų ir dėl to nevisiškai įvykdė apeliacijos funkcijas.

  10.
  3K-3-251-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad teismai nepagrįstai vieną iš ginčo žemės sklypų pripažino atsakovo (lizingo gavėjo laiduotojo) asmenine nuosavybe vadovaudamiesi vien tik viešo registro duomenimis, tačiau neatsižvelgė į CK 3.88 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. nuostatas, kad bet koks santuokos metu įgytas turtas, net jeigu jis įgytas vieno sutuoktinio vardu, laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Viešo registro ir sutuoktinių turto registracijos viešame registre paskirtis yra teisių išviešinimo, bet ne teisių nustatymo, todėl CK 3.88 str. 3 d. nuostatos nepakeičia ir neapriboja CK 3.88 str. 1, 2 ir 4 d. normose, 3.90 ir 3.91 str. įtvirtintų bendrosios jungtinės nuosavybės nustatymo taisyklių. Ginčo žemės sklypo dovanojimo sutartyje šalys nurodė, kad sklypas priklauso atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, tačiau teismai šios aplinkybės nevertino, taip pat nesiaiškino, ar egzistuoja CK 3.89 str. 1 d. 7 p. sąlygos sklypą laikyti asmenine nuosavybe, t.y. neištyrę visų bylai reikšmingų aplinkybių, nepatikslino šalių įrodinėjimo pareigos, be pakankamo teisėto pagrindo pripažino sklypą asmenine nuosavybe, o jo dovanojimo sutartį negaliojančia visa apimtimi.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  11:11  mokejimai antstoliams [Civilinė teisė]
  10:28  del vairuotojo pazymejimo atsiemimo anksciau laiko [Administracinė teisė]
  10:07  del skolos [Mokesčių teisė]
  09:48  pietu grafikas [Darbo teisė]
  19:47  Izeidineimas [Civilinė teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Siūlo darbą notaro padėjėjui (-ai) / teisininkui (-ei) Klaipėdoje
  Ieško advokato padejėjo
  Ieško praktikanto/ės
  Kviečia gabius, paskutiniųjų kursų teisės studijų krypties studentus (-es) atlikti teisinę praktiką Vilniaus biure, teisės skyriuje
  Siūlo darbą TEISININKEI (-UI)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • Užuojauta
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt