INFOLEX.LT
20:48 Sekmadienis, 2016 vasario 14 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai Teisės mokymai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-68-611/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo (šiuo atveju - BUAB direktoriaus pavaduotojo) sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 str. 6 d. nustatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 str. 9 d. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs BUAB susiklosčiusią atstovavimo sudarant sutartis praktiką, taip pat ir ankstesnes tinkamai įvykdytas sutartis, sudarytas su tuo pačiu kreditoriumi, padarė pagrįstą išvadą, kad BUAB atstovas direktorius pavaduotojas-komercijos direktorius turėjo teisę sudaryti ir pasirašyti ginčo Sutartį ir jos pakeitimus, kurių pagrindu kreditorius pervedė pinigus į sutartyje nurodytos įmonės sąskaitą, kas patvirtina pinigų perdavimo BUAB faktą, kaip kreditorinio reikalavimo atsiradimo pagrindą.

  2.
  e3K-3-60-687/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad atsakovai buvo ne tik bendrovės akcininkai, bet ir direktoriai, t. y. asmenys, atsakingi už bendrovės turto įtraukimą į apskaitą ir išsaugojimą. Atsistatydindami iš pareigų ir perleisdami akcijas, kiekvienas jų turėjo užtikrinti skaidrų bendrovės turto ir dokumentų perdavimą. Šiuo atveju teismai pagrįstai konstatavo, kad JAR nebuvo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai, nebuvo parengtas įmonės turto balansas turto bei dokumentų perdavimo momentui, todėl nėra objektyvios galimybės nustatyti bendrovės faktinio turto vadovų pasikeitimo momentu dydžio, tai lėmė neteisėti atsakovų veiksmai sudarant fiktyvius sandorius dėl įmonės akcijų pardavimo kitiems atsakovams bei šiems asmenims deklaruojant fiktyvų vadovavimą įmonei. Tokiu būdu atsakovams pereina pareiga paneigti kaltės prezumpciją, įrodant, koks turtas faktiškai buvo perduotas, o jiems nenuginčijus prezumpcijos - atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Nesant byloje pateiktų įrodymų dėl balansinio turto sandaros ir jo dinamikos per laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir atsižvelgiant į aplinkybę, kad kreditorių reikalavimai, kurie pripažinti atsakovų padaryta žala, sudaro mažesnę pusę balansinio įmonės turto, spręstina, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino vadovo padarytą žalą.

  3.
  e3K-3-67-916/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad iš ieškinio ir patikslinto ieškinio motyvuojamųjų dalių bylą nagrinėję teismai tinkamai nustatė, kokia apimtimi grindžiamas reikalavimas – apie eismo įvykį nepranešus LR TPVCAPDĮ nustatytais terminais, ieškovė įgijo 20 proc. dydžio nuo išmokėtos sumos atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovus. Įvertinę nustatytas faktines bylos aplinkybes, kad: atsakovų elgesys neatitinka apdairaus, atidaus, rūpestingo ir protingo žmogaus standartų (atsakovas, esant neįvykdytai pirkimo–pardavimo sutarčiai, perdavė automobilį kitam atsakovui, o šis, valdydamas automobilį, nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, vairuodamas ar leisdamas šį automobilį vairuoti kitiems asmenims), ir vadovaudamiesi CK 6.280 str. 1 d., 6.1015 str. 1, 2 d. bei draudimo taisyklėmis, pagrindė, kodėl ieškovas turi pagrindą reikalauti iš patikslintame ieškinyje nurodytų atsakovų išmokėtos draudimo sumos dalį, t. y. 20 proc.

  4.
  3K-3-79-378/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad liftas, nepriklausomai nuo to, ar juo naudojasi visi daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai, yra statinio inžinerinės sistemos dalis (Statybos įstatymo 2 str. 61 d.), tuo tarpu bendrosios pastato inžinerinės sistemos, kurios yra viso pastato (visų pastato patalpų) inžinerinės sistemos, užtikrinančios šių patalpų funkcionavimą ir tenkinančios jų naudotojų poreikius, yra pastato bendrojo naudojimo objektai (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 15 d.), priklausantys daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos apskrities pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kasdienis lifto naudojimas yra skirtas konkrečių bendraturčių, besinaudojančių šiais objektais, poreikiams tenkinti, todėl ir šių objektų naudojimo išlaidos, t. y. lifto elektros energijos sąnaudos ar laiptų valymo išlaidos, turi būti dengiamos tik šiais objektais besinaudojančių bendraturčių. Tačiau jei išlaidos yra susijusios su šių objektų išsaugojimu, pagerinimu ar atnaujinimu, tai jos priskirtinos prie bendrojo statinio bendrųjų objektų naudojimo išlaidų, paskirstytinų proporcingai visiems bendraturčiams, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai naudojasi šiais objektais, jeigu nėra sudarytas atskirai naudojamų bendrojo naudojimo objektų aprašas.

  5.
  e3K-3-75-916/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT išaiškino, kad asmuo, pateikęs informaciją dėl galimai pažeisto viešojo intereso ir nesutinkantis su aukštesniojo prokuroro nutarimu, kuriuo paliktas galioti prokuroro nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, gali skųsti šį aukštesniojo prokuroro nutarimą teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą, patikrina, ar prokuroras, gavęs skundą dėl viešojo intereso pažeidimo, rinko įrodymus, juos analizavo ir vertino bei motyvavo savo išvadą. Kita vertus, įstatyme nenustatyta ir teismas negali pažeisti prokuroro diskrecijos teisės priimti sprendimus pagal jam paskirtų klausimų kompetenciją ir neturi teisės nurodyti prokurorui, kokį sprendimą šis privalo priimti.

  6.
  3K-3-61-469/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad civilinių teisinių santykių teisingumo, interesų derinimo, atlygintinumo principai suponuoja servituto atlygintinumo prezumpciją – tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai, todėl nepagrįsti ieškovo teiginiui, jog geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams prižiūrėti nustatomas servitutas neatlygintinis. Tarnaujančiojo žemės sklypo savininkas turi teisę reikalauti nustatyti atlygintinį servitutą ir tais atvejais, kai žemės sklypui dėl tų pačių viešpataujančiųjų daiktų – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų – LR Vyriausybės nutarimu yra taikomi specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų apribojimai. Nustatydami kompensacijos už atsakovų sklypams nustatytus servitutus dydį 1158,48 € (4000 Lt), teismai tinkamai įvertino šias aplinkybes: servitutų plotus, viešpataujančiųjų daiktų išsidėstymą žemės sklypuose, tai, kad nustatytinas neterminuotas servitutas, kad kompensacija – vienkartinė, taip pat individualias žemės sklypų savybes, faktinį veiklos žemės sklypuose apribojimų mastą ir kad servitutų nustatymas turi įtakos viso sklypo vertei.

  7.
  3K-3-55-378/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad esant darbo santykiams ar jiems prilyginamiems teisiniams santykiams, transporto priemonės valdytoju (už žalos padarymą atsakingu asmeniu) laikytinas darbdavys. Tokiu atveju transporto priemonės valdytojas ir asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, sutampa – juo pripažintinas darbdavys, todėl ir nagrinėjamu atveju nustačius, kad kasatorių ir atsakovę - įmonę siejo darbo teisiniai santykiai, darbdavė nebuvo apdraudusi automobilio privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, ieškovas sumokėtas dėl tokiu automobiliu padarytos žalos atlyginimo išmokas turėtų teisę reikalauti tik iš darbdavės, kuri pripažintina tiek asmeniu, atsakingu už žalos padarymą, tiek asmeniu, pažeidusiu pareigą sudaryti draudimo sutartį. Atsakovui - darbuotojui nurodžius nelegalaus darbo atvejį, teismai turėjo įvertinti, kad tai darbo sutarties požymiai, ar iš tiesų darbuotojas dirbo nesudaręs darbo sutarties, tačiau teismai nesiaiškino šių aplinkybių, o savo išvadą dėl darbo teisinių santykių nebuvimo grindė tik formalia aplinkybe, jog atsakovas nepateikė darbo sutarties su atsakove.

  8.
  3K-3-66-686/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino proceso teisės normas dėl galutinio ieškinio reikalavimo dydžio nustatymo, todėl neteisingai taikė CPK 93 str. 2 d., reglamentuojančią bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Galutinė ieškinio suma, ieškovui pakeitus ieškinio dalyką, buvo ne 1130,78 Eur, o 164,34 Eur, todėl pripažintina, kad apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas ieškovei iš atsakovės 46,90 Eur autorinio atlyginimo, tenkino 28,53 proc. ieškinio reikalavimų ir turėjo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgiant į CPK 93 str. 2 d. nurodytą taisyklę.

  9.
  3K-3-64-248/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad vien aplinkybės, kad vadovas priėmė sprendimus veikiamas interesų konflikto, nepakanka, jog būtų pripažintas lojalumo pareigos pažeidimas ir jam būtų taikoma civilinė atsakomybė: tam turi būti įvertintos kitos reikšmingos ginčo aplinkybės; atsakomybę gali šalinti tiek akcininkų pritarimas (CK 2.87 str. 4 d.) vadovo veiksmams, tiek faktas, kad vadovo veiksmai yra naudingi bendrovei. Kadangi atsakovo sutuoktinė bendrovėje dirbo iki santuokos sudarymo, atliko ne tik pagrindines, bet ir papildomas funkcijas, jai mokėtas darbo užmokestis su priedais atitiko rinkos vidurkį, priedai buvo skiriami laikantis bendrovės įstatų ir vadovo įsakymų, įmonei dirbant pelningai, skatinta ne tik ji, bet ir kiti darbuotojai, todėl teismai pagrįstai sprendė, jog atsakovas nepažeidė CK 2.87 str. 3 ir 4 d.

  10.
  e3K-3-65-219/2016 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad atsakovai sudarė susitarimą dėl skolos bankui padengimo ir reikalavimų bei užtikrinimo priemonių perėmimo, todėl vienam atsakovui padengus skolininkės skolą bankui, šis perleido jai įkeitimo (pirminio) teises. Toks hipotekos perleidimas nepakeitė kito atsakovo įkeisto turto teisinės padėties ir turtinės padėties iš esmės, nes bankui įkeistą turtą, taip pat ir su tuo susijusias skolininkės prievoles, perėmė nauja kreditorė. Skolininkas gali pažeisti kreditorių interesus, įkeisdamas savo turtą kitam kreditoriui, kuris tampa privilegijuotas, tačiau šiuo atveju tokių aplinkybių nekonstatuota. Atsakovas perėmė iš banko pirminį įkeitimą, o reikalavimo užtikrinimą antruoju įkeitimu gavo suteikęs kitam atsakovui kreditą, kurio pagrindu gautos lėšos buvo panaudotos atsiskaityti su skolininkės kreditoriais.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  16:33  Pensininko atleidimas [Darbo teisė]
  09:04  Avarija - Vairuotojo pazymejimas [Baudžiamoji teisė]
  08:31  Dėl išperkamos žemės [Šeimos teisė]
  05:18  Kodel neleidžiama komentuoti? [Pageidavimai svetainei]
  20:53  del bendriju ir Jungtinės veikos sutarties [Civilinė teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Siūlo studentams atlikti praktiką
  Šiuo metu prie komandos kviečia prisijungti APSKAITOS IR MOKESČIŲ TEISĖS SPECIALISTĄ (-Ę)
  Ieško administratorės
  TEISINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ IEŠKO PRAKTIKANTO (-ĖS)
  prie savo komandos Vilniuje kviečia prisijungti TEISININKĄ (-Ę)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • Užuojauta
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt