INFOLEX.LT
19:23 Šeštadienis, 2015 vasario 28 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  e3K-3-53-415/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pagal CPK 83 str. 1 d. 10 p. nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamos valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) už ieškinius dėl lėšų išieškojimo. Šia norma įstatymų leidėjo tikslas buvo nustatyti žyminio mokesčio už ieškinius mokėjimo išimtį pagal atliekamas funkcijas priskirtinoms viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms. Ieškovas yra viešoji įstaiga, teikianti medicinos viešąsias paslaugas, ir nepatenka į viešojo administravimo subjektų sistemą, todėl jai CPK 83 str. 1 d. 10 p. netaikytinas ir ji privalo sumokėti žyminį mokestį.

  2.
  3K-3-36-415/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad teismai neturėjo pagrindo atmesti dalies ieškinio dėl ieškinio senaties termino praleidimo, nes ieškovo pareikštas 2008 m. kreditorinis reikalavimas pagrindiniam skolininkui bankroto byloje buvo patvirtintas teismo 2009 m. nutartimi, kuri nebuvo apskųsta atskiruoju skundu apeliacine tvarka ir įsiteisėjo, o ieškinys solidariąją prievolę turintiems bendraskoliams pareikštas 2012 m., t.y. nepasibaigus CK 1.125 str. 8 d. nustatytam ieškinio senaties terminui.

  3.
  3K-3-94-916/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad individualios įmonės valdomas turtas, kuris sukurtas santuokos metu, laikomas bendrąja jungtine nuosavybe, kol neįrodyta priešingai – kad tai yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teismas neįtraukė atsakovo prašomo padalyti santuokos metu įsteigtos IĮ (bendrosios praktikos gydytojo centro) pelno į dalytiną turtą, nors neišsiaiškino bylos aplinkybių apie tokio turto faktinį egzistavimą, t. y. ar atsakovo nurodomo pelno ar kitų iš įmonės veiklos gaunamų pajamų dydis gali būti pagrįstas leistinais įrodymais, ar yra įrodymų dėl tokios rūšies turto atskyrimo nuo įmonės turto, jo panaudojimo ne bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio turto vertei didinti ar bendriems šeimos poreikiams tenkinti ir jo buvimo vietos turto dalijimo metu. Tam, kad būtų galima konstatuoti, jog įmonės pelnas ar kitos iš įmonės veiklos gaunamos pajamos iš tiesų realiai egzistuoja ir turėtų būti įtrauktos į santuokos nutraukimo byloje sudarytą dalytino sutuoktinių turto balansą, teismas turi nustatyti su tuo susijusias reikšmingas teisingam klausimo išsprendimui faktines aplinkybes.

  4.
  3K-3-20-415/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad CK 5.63 str. 1 d. nustatytas 3 mėn. terminas kreditorių reikalavimams įpėdiniams pareikšti yra ne ieškinio senaties terminas, o specialusis terminas, skirtas kreditoriaus teisei įgyvendinti ir yra kreditoriaus teisės nukreipti reikalavimą į skolininko įpėdinius įgyvendinimo sąlyga. Jeigu šis terminas praleidžiamas, teismas, kreditoriaus prašymu, nustato, dėl kokių priežasčių jis šį terminą praleido, o nustatęs, kad priežastys buvo svarbios (įvertinus priežasčių pobūdį, trečiųjų asmenų ir paties kreditoriaus veiksmus ir kt.), sprendžia dėl jo atnaujinimo, jeigu nėra suėjęs naikinamasis 3 m. terminas nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.63 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas atliko visas jam tenkančias pareigas nuosavybės teisių į žemės sklypą, dėl kurio buvo susitarta sutartyje su palikėju, atkūrimo, o sužinojęs apie palikėjo mirtį, nedelsdamas ėmėsi priemonių reikalavimams įpėdiniams pareikšti ne teismo tvarka, todėl yra teisinis pagrindas pratęsti kreditoriui terminą reikalavimams priėmusiems palikimą įpėdiniams pareikšti.

  5.
  3K-3-6-915/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad CK 1.80 str. 1 d. įtvirtintam sandorių negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias sąlygas: 1) teisės norma, kuriai prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; 2) sandoris pažeidžia imperatyvą. Įstatyme, o būtent CK 6.397 str. 1 d. nenustatyta draudimo parduoti nekilnojamąjį daiktą už žemesnę negu rinkos kainą arba net ir 1 Lt (0,29 Eur), taip pat nėra nuostatų, kurios įpareigotų šalis laikytis tam tikrų kainos nustatymo kriterijų, todėl maža ar rinkos kainos neatitinkanti sandorio kaina savaime nėra pakankama konstatuoti teisės normų ir principų pažeidimą. Nagrinėjamu atveju šalių santykiai kvalifikuotini kaip grįžtamojo lizingo teisiniai santykiai, o tai, vertinant pirkimo–pardavimo kainą, suponuoja pareigą atsižvelgti ir į papildomus aspektus: 1) be pirkimo–pardavimo sutartyje aptartos kainos pirkėjas (lizingo davėjas) įsipareigojo suteikti iki 6 mln. Lt (1,74 mln. Eur) finansavimą; 2) pardavėjas, tapdamas lizingo gavėju, išperka turtą ir jis grįžta atgal jo nuosavybėn, todėl tinkamai vykdant lizingo sutarties sąlygas, perleidžiamo turto sandorio kaina ir jo rinkos vertė esminės reikšmės sandorio galiojimui neturi.

  6.
  3K-3-1-219/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad siekiant tinkamai atskirti žinią nuo nuomonės, už kurios paskleidimą negalima civilinė atsakomybė, negalima apsiriboti tik atskirų frazių pažodiniu vertinimu, todėl vien tai, jog konkrečiose ginčytinose frazėse yra daugiau teigiamojo nei svarstomojo pobūdžio informacijos, nereiškia, kad atsakovas pateikė žinią, o ne savo subjektyvų tam tikrų duomenų vertinimą. Svarbiausia yra įvertinti straipsnio kontekstą, autoriaus formuluotes, ar jo teikiama informacija yra suprantama kaip neginčytinas faktas, ar kaip jo asmeninis vertinimas. Nagrinėjamu atveju straipsnyje vartojami modalumą ir emocinį vertinimą rodantys žodžiai, kaip „piktina“, „mums atrodo“, „turbūt suinteresuoti", „gal todėl, kad“, „galbūt pagrindinis “, „galbūt dar per mažai“, „gal tikisi, kad“, todėl teismai padarė pagrįstą išvadą, jog straipsnyje buvo pateikta atsakovo nuomonė apie tam tikrus faktus. Be to, ieškovas yra viešasis asmuo, todėl, sprendžiant ginčą dėl garbės ir orumo, jam taikoma mažesnė pažeidžiamų teisių apsauga.

  7.
  3K-3-89-421/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs niekiniais ir negaliojančiais kasos išlaidų orderius, kurių pagrindu atsakovui buvo išmokėtos piniginės lėšos, t. y. faktiškai pripažinęs negaliojančiu atsiskaitymo su atsakovu sandorį, ir nustatęs, kad dalis atsakovui išmokėtų lėšų yra panaudota ieškovo būtinosioms išlaidoms, pagrįstai nusprendė restitucijos iš dalies netaikyti ir priteisė iš atsakovo ieškovui tik dalį nuginčytų orderių pagrindu išmokėtų lėšų. LAT pažymėjo, kad iki pinigų išmokėjimo ieškovui ginčijamų orderių pagrindu momento ieškovas buvo skolingas atsakovui, o ginčijamais mokėjimais su juo buvo atsiskaitoma, todėl pripažinus mokėjimus niekiniais bei pritaikius restituciją, teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą grąžinti tiek niekinių atsiskaitymo sandorių pagrindu gautų lėtų, kiek jų panaudota ne bendrovės būtinosioms išlaidoms padengti, o atsiskaityti su ieškovu, kaip bendrovės kreditoriumi. Ieškovui išieškojus šias lėšas iš atsakovo, šis vėl tampa ieškovo kreditoriumi, o kadangi ieškovui iškelta bankroto byla, atsakovo finansinis reikalavimas gali būti tenkinamas tik ĮBĮ nustatyta tvarka.

  8.
  3K-3-87-248/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors asmeninio testamento galiojimui neturi reikšmės tai, kad dokumentas pavadinamas kitaip ar pavadinimas jam iš viso nesuteiktas, jeigu jo turinys atitinka testamento sampratą (patvarkymas mirties atveju), tačiau tais atvejais, kai iš turinio suprantama, jog dokumento paskirtis kita, nors jame ir yra užuominų apie palikimą, toks dokumentas paprastai nelaikytinas asmeniniu testamentu. Testamentais nelaikytini mirusio asmens užrašai, dienoraščiai, laiškai, kuriuose rašoma, kam ir koks turtas turėtų atitekti autoriui mirus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo, rašiusio teisėsaugos institucijai (prokuratūrai), kurios visuotinai žinoma funkcija yra užkirsti kelią nusikaltimams ir juos išaiškinti, o ne spręsti paveldėjimo klausimus, dokumentas, kuriame kalbama apie galimą pasikėsinimą į jo sveikatą bei gyvybę, negali būti laikomas patvarkymu dėl jo turto likimo po mirties.

  9.
  3K-3-90-378/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad ištyrę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties ir paskolos rašto turinį, jų sudarymo bei vykdymo aplinkybes, teismai pagrįstai nustatė, jog atsakovas liko nesumokėjęs kainos dalies už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir neapmokėjo ieškovui už šio atsakovo interesais nupirktas statybines medžiagas ir atliktus darbus. LAT pažymėjo, kad nenustačius jungtinės veikos sutarties ir šalių susitarimo dėl turto būsimo pardavimo, kaip teisiškai reikšmingų faktų ieškovų teisėms įgyvendinti, kuriais rėmėsi atsakovas, ieškovai, kaip pardavėjai, pagal pirkimo–pardavimo sutartį įgijo teisę reikalauti iš atsakovo visos sutartyje sulygtos kainos už parduotą nekilnojamąjį turtą.

  10.
  3K-3-3-415/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Įvertinus tai, kad paprastai nuo Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto surašymo dienos yra pagrindas konstatuoti, jog skolininkas neįvykdė pareigos atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas (šiuo atveju - laikinosios apsaugos priemonę, taikytą teismo nutartimi), yra pagrindas pripažinti, kad teismas, posėdyje spręsdamas sprendimo neįvykdymo klausimą ir taip nustatęs, kad skolininkas neįvykdė sprendimo, turi pagrindo skirti skolininkui baudą nuo kitos dienos, einančios po Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto surašymo dienos (CPK 73 str. 3 d.) už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai iki įpareigojimo įvykdymo arba procesinio veiksmo, kuriuo išnyksta teisinis pagrindas vykdyti laikinąją apsaugos priemonę, atlikimo. Kadangi šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas neteisingai nustatė dieną, nuo kurios turi būti skiriama bauda, LAT šioje dalyje pakeitė nutartį.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  17:04  Dėl nepilnametės gyvenamosios vietos nustatymo ir jos išlaikymo priteisimo [Šeimos teisė]
  15:47  DEl vaiko lankymo nepranesus is anksto [Šeimos teisė]
  15:41  DEl vaiko lankymo nepranesus is anksto [Šeimos teisė]
  10:38  Ar imanoma siais laikais isvengti vairuotojo pazymejimo atemimo? [Administracinė teisė]
  09:41  Kaip atsisakyti aukštojo mokslo diplomo (bakalauro laipsnio)? [Kiti klausimai]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Advokatės Redos Žabolienės kontora METIDA ieško teisininko
  Skolų valdymo bei teisines paslaugas teikianti įmonė UAB „CREDIT ISCO“ plečia savo veiklą ir ieško kandidato (-ės) į skolų valdymo specialisto darbo poziciją
  Europos Teisingumo Teismas ieško teisininkų, kurie galėtų dirbti Liuksemburge įsikūrusio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos direktorate
  Skelbiamas konkursas 4 advokato padėjėjo vietoms užimti Advokatų P.A. Miškinio ir R.Miškinienės kontoroje, Vilniuje
  Teisinių paslaugų įmonė Kaune ieško praktikanto
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt