Teismų praktikaLietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų kategorijos nuo 2005 m.
I. Darbo teisiniai santykiai
I.1. Bendrosios nuostatos (1)
1. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai:
1.1. Darbo įstatymų reglamentuojami santykiai (8)
1.2. Darbo įstatymų aiškinimas ir taikymas (16)
1.3. Užsienio teisės taikymas
1.4. Darbo santykių teisinio reguliavimo principai: (5)
1.4.1. Asociacijų laisvės principas
1.4.2. Laisvės pasirinkti darbą principas (1)
1.4.3. Valstybės pagalbos asmenims, įgyvendinant teisę į darbą, principas
1.4.4. Darbo teisės subjektų lygybės nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms (2)
1.4.5. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo principas (2)
1.4.6. Teisingo apmokėjimo už darbą principas
1.4.7. Visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimo principas
1.4.8. Darbo santykių stabilumo principas
1.4.9. Darbo įstatymų bendrumo ir jų diferenciacijos pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes principas
1.4.10. Kolektyvinių derybų laisvės siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus principas (1)
1.4.11. Kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybės už įsipareigojimus principas
2. Darbo teisės subjektai (60)
3. Darbo teisės subjektų atstovavimas: (77)
3.1. Darbuotojų atstovai ir jų teisės (5)
3.2. Profesinė sąjunga (11)
3.3. Darbo taryba
3.4. Darbdavių atstovai (1)
4. Terminai darbo teisėje: (73)
4.1. Termino samprata, jo skaičiavimas (12)
4.2. Terminų rūšys (naikinamieji, procedūriniai, procesiniai) (5)
4.3. Ieškinio senatis (35)
4.4. Darbo stažas (darbo stažo samprata, rūšys ir skaičiavimo tvarka) (3)
5. Darbo įstatymų laikymosi kontrolė (42)
6. Darbo teisių įgyvendinimas ir gynimas: (44)
6.1. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai (8)
6.2. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas (6)
6.3. Darbo teisių gynimas (17)
6.4. Darbo teisių savigyna
I.2. Kolektyviniai darbo santykiai (1)
7. Kolektyviniai darbo santykiai: (7)
7.1. Socialinė partnerystė (socialinės partnerystės principai, šalys, lygiai ir formos) (2)
7.2. Lietuvos Respublikos trišalė taryba ir jos funkcijos (3)
7.3. Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai) ir jų funkcijos (6)
7.4. Darbuotojų informavimas ir konsultavimas (1)
7.5. Kolektyvinės derybos (1)
8. Kolektyvinė sutartis: (13) (susijusių kat.: 1 (22))
8.1. Nacionalinė kolektyvinė sutartis
8.2. Šakos kolektyvinė sutartis (susijusių kat.: 1 (22))
8.3. Teritorinė kolektyvinė sutartis (susijusių kat.: 1 (22))
8.4. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio kolektyvinė sutartis (3) (susijusių kat.: 1 (22))
9. Kolektyviniai darbo ginčai: (25)
9.1. Reikalavimų iškėlimo subjektai, reikalavimų iškėlimo tvarka, įforminimas ir įteikimas (9)
9.2. Kolektyvinius ginčus nagrinėjančios institucijos, jų kompetencija, šių ginčų nagrinėjimo procedūra: (1)
9.2.1. Taikinimo komisija
9.2.2. Darbo arbitražas
9.2.3. Trečiųjų teismas
9.3. Kolektyvinio ginčo reguliavimas streikuojant (streiko paskelbimas, streikų apribojimai, streiko eiga, teisėtumas ir pasibaigimas, teisinė streikuotojų padėtis) (3)
9.4. Atsakomybė už streikuojant padarytą žalą (1)
I.3. Individualūs darbo santykiai
10. Įdarbinimas: (23)
10.1. Įdarbinimo tarpininkavimo tarnybos
10.2. Bedarbiai ir kiti darbo rinkoje papildomai remiami asmenys (3)
11. Darbo sutartis: (255) (susijusių kat.: 1 (142))
11.1. Darbo sutarties samprata, jos šalys, sutarties forma ir turinys (26) (susijusių kat.: 1 (24))
11.2. Garantijos priimant į darbą (6)
11.3. Priėmimo į darbą apribojimai (4)
11.4. Nelegalus darbas (5)
11.5. Darbo sutarties sudarymas ir asmens priėmimo į darbą tvarka: (20) (susijusių kat.: 1 (26))
11.5.1. Darbo sutarties sudarymas (9) (susijusių kat.: 1 (26))
11.5.2. Priėmimas į darbą konkurso būdu (8) (susijusių kat.: 1 (26))
11.5.3. Priėmimas į darbą rinkimų būdu (susijusių kat.: 1 (26))
11.5.4. Priėmimas į darbą išlaikius kvalifikacinius egzaminus (susijusių kat.: 1 (26))
11.5.5. Priimant į darbą būtini dokumentai (susijusių kat.: 1 (26))
11.5.6. Išbandymas sudarant darbo sutartį (šalių susitarimas dėl išbandymo sąlygos, išbandymo terminas, išbandymo rezultatai) (10) (susijusių kat.: 1 (26))
11.6. Darbo sutarčių rūšys: (7) (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.1. Terminuota darbo sutartis (15) (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.2. Sezoninė darbo sutartis (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.3. Laikinoji darbo sutartis (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.4. Darbo sutartis dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų (5) (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.5. Darbo sutartis su namudininkais (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.6. Patarnavimo sutartis (susijusių kat.: 1 (24))
11.6.7. Kitų darbo sutarčių rūšių ypatumai (1) (susijusių kat.: 1 (24))
11.7. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas: (13) (susijusių kat.: 1 (2))
11.7.1. Darbo sutarties vykdymas (8) (susijusių kat.: 1 (2))
11.7.2. Darbo sutarties neesminių sąlygų pakeitimas (10) (susijusių kat.: 1 (74))
11.7.3. Perkėlimas į kitą darbą (esminių darbo sutarties sąlygų pakeitimas) (5) (susijusių kat.: 1 (36))
11.7.4. Prastova (6) (susijusių kat.: 1 (2))
11.7.5. Nušalinimas nuo darbo (4) (susijusių kat.: 1 (8))
11.8. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas (2)
11.9. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai ir tvarka: (200) (susijusių kat.: 1 (4))
11.9.1. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (26) (susijusių kat.: 1 (18))
11.9.2. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui (11) (susijusių kat.: 1 (4))
11.9.3. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu (46) (susijusių kat.: 1 (34))
11.9.4. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (5)
11.9.5. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (60)
11.9.6. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą (25)
11.9.7. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai (10)
11.9.8. Garantijos nėščioms moterims, darbuotojams, auginantiems vaikus, sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams, darbuotojų atstovams (6)
11.9.9. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius (7)
11.9.10. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo: (121)
11.9.10.1. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo (1)
11.9.10.2. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą (2)
11.9.10.3. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu (1)
11.9.10.4. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo (13)
11.9.10.5. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas nuo 14 iki 16 metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį
11.9.10.6. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo (2)
11.9.10.7. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos (63)
11.9.10.8. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 straipsnis) (145)
11.9.10.9. Darbo sutarties pasibaigimas darbdaviui mirus, jeigu sutartis buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo
11.9.10.10. Kiti darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo pagrindai (13)
11.9.11. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju (3)
11.9.12. Kiti darbo sutarties pasibaigimo (nutraukimo) pagrindai (25)
11.9.13. Kiti klausimai, susiję su darbo sutarties pasibaigimu (nutraukimu) (29)
11.10. Darbo sutarties nutraukimo (pasibaigimo) įforminimas ir atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju (65)
11.11. Kiti darbo sutartis reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo atvejai (13)
12. Darbo laikas: (16) (susijusių kat.: 1 (78))
12.1. Darbo laikas ir jo struktūra (1) (susijusių kat.: 1 (78))
12.2. Darbo laiko rūšys: (3) (susijusių kat.: 1 (8))
12.2.1. Normalus darbo laikas (susijusių kat.: 1 (8))
12.2.2. Sutrumpintas darbo laikas (3) (susijusių kat.: 1 (8))
12.2.3. Ne visas darbo laikas (3) (susijusių kat.: 1 (8))
12.3. Darbo laiko režimas (padienė, savaitinė, suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo režimas) (4) (susijusių kat.: 1 (0))
12.4. Viršvalandiniai darbai (viršvalandinių darbų trukmė ir apribojimai, atvejai, kai leidžiamas viršvalandinis darbas) (11) (susijusių kat.: 1 (4))
12.5. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienių išvakarėse (3) (susijusių kat.: 1 (78))
12.6. Darbas naktį (1) (susijusių kat.: 1 (78))
12.7. Budėjimas (3) (susijusių kat.: 1 (78))
13. Poilsio laikas (10) (susijusių kat.: 1 (20))
13.1. Poilsio laikas ir jo rūšys (kasdienis, kassavaitinis, kasmetinis poilsis) (1) (susijusių kat.: 1 (2))
13.2. Atostogos: (8) (susijusių kat.: 1 (10))
13.2.1. Kasmetinių atostogų rūšys (minimaliosios, pailgintos ir papildomos) ir šių atostogų suteikimo tvarka (4) (susijusių kat.: 1 (10))
13.2.2. Tikslinių atostogų rūšys ir šių atostogų suteikimo tvarka (6)
14. Darbo užmokestis: (172) (susijusių kat.: 1 (142))
14.1. Darbo užmokestis, darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka (99) (susijusių kat.: 1 (30))
14.2. Mokėjimas už darbą normaliomis darbo sąlygomis (8) (susijusių kat.: 1 (48))
14.3. Papildomos darbo užmokesčio garantijos (garantinės išmokos ir priemokos): (52) (susijusių kat.: 1 (0))
14.3.1. Mokėjimas už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (4) (susijusių kat.: 1 (38))
14.3.2. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą (10) (susijusių kat.: 1 (38))
14.3.3. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis (5) (susijusių kat.: 1 (38))
14.3.4. Mokėjimas už prastovos laiką (7) (susijusių kat.: 1 (70))
14.3.5. Darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku (susijusių kat.: 1 (4))
14.3.6. Mokėjimas už ne visą darbo laiką (4) (susijusių kat.: 1 (4))
14.3.7. Darbo apmokėjimas, kai padidinamas darbų mastas (4)
14.3.8 Darbo apmokėjimas, kai yra sutrumpintas darbo laikas (2)
14.3.9. Darbo apmokėjimas neįvykdžius išdirbio normų
14.3.10. Darbo užmokesčio garantijos besimokantiems darbuotojams
14.3.11. Atostogų apmokėjimas, piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (27)
14.3.12 Apmokėjimas atsisakius dirbti
14.3.13. Papildomų ir specialių pertraukų apmokėjimas (1)
14.3.14. Darbo užmokesčio garantijos asmenims, auginantiems vaikus
14.3.15. Darbo užmokesčio garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas pasitikrinti sveikatos, taip pat donorams
14.3.16. Kompensacinės išmokos: (6) (susijusių kat.: 1 (22))
14.3.16.1. Kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju (12) (susijusių kat.: 1 (22))
14.3.16.2. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės dirbti į kitą darbą (susijusių kat.: 1 (22))
14.3.16.3. Kompensacijos už darbuotojams priklausančių darbo įrankių, darbo drabužių nusidėvėjimą (susijusių kat.: 1 (22))
14.3.16.4. Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis (1) (susijusių kat.: 1 (22))
14.3.16.5. Kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą (1) (susijusių kat.: 1 (22))
14.3.17. Kitos papildomos darbo užmokesčio garantijos (2) (susijusių kat.: 1 (0))
14.4. Išeitinė pašalpa, darbo užmokesčio mokėjimas darbuotoją atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus (110)
14.5. Delspinigių už pavėluotą darbo užmokesčio ar kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas (58) (susijusių kat.: 1 (106))
14.6. Išskaitos iš darbo užmokesčio ir jų dydžio apribojimas, draudimas daryti išskaitas (15) (susijusių kat.: 1 (10))
14.7. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas (29) (susijusių kat.: 1 (14))
15. Darbo drausmė: (103) (susijusių kat.: 1 (170))
15.1. Darbo drausmės užtikrinimas ir teisės aktai, reglamentuojantys darbo drausmę (10) (susijusių kat.: 1 (170))
15.2. Paskatinimai už darbą ir jų skyrimo tvarka (13) (susijusių kat.: 1 (0))
15.3. Darbuotojų drausminė atsakomybė: (67) (susijusių kat.: 1 (0))
15.3.1. Darbo drausmės pažeidimas (27) (susijusių kat.: 1 (0))
15.3.2. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas (59) (susijusių kat.: 1 (0))
15.3.3. Kitos pražangos, už kurių padarymą darbuotojams taikoma drausminė atsakomybė (3) (susijusių kat.: 1 (0))
15.4. Drausminių nuobaudų rūšys, skyrimo terminai ir tvarka (48) (susijusių kat.: 1 (44))
15.5. Drausminės nuobaudos galiojimo terminas, apskundimas ir panaikinimas (28) (susijusių kat.: 1 (58))
16. Materialinė atsakomybė: (98) (susijusių kat.: 1 (204))
16.1. Materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (20) (susijusių kat.: 1 (204))
16.2. Darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai: (41)
16.2.1. Žalos, susijusios su darbuotojo sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu ar susirgimu profesine liga, atlyginimas (47) (susijusių kat.: 1 (98))
16.2.2. Žalos, padarytos sugadinus, sunaikinus arba praradus darbuotojo turtą, atlyginimas
16.2.3. Žalos, atsiradusios kitokiu būdu pažeidus darbuotojo ar kitų asmenų turtinius interesus, atlyginimas (4)
16.2.4. Darbuotojui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (65)
16.3. Darbdavio darbuotojui padarytos žalos dydžio nustatymas ir jos atlyginimo tvarka (14) (susijusių kat.: 1 (16))
16.4. Žalos atlyginimas reorganizavus arba likvidavus darbdavį, įpareigotą atlyginti nukentėjusiajam žalą (8)
16.5. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai: (31)
16.5.1. Žalos, susijusios su darbdavio turto netekimu ar jo vertės sumažėjimu, sugadinimu (sužalojimu), atlyginimas (8)
16.5.2. Žalos, atsiradusios dėl medžiagų pereikvojimo, atlyginimas (1)
16.5.3. Žalos, atsiradusios dėl baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės, atlyginimas (10)
16.5.4. Išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų, atlyginimas (2)
16.5.5. Žalos, atsiradusios dėl netinkamo materialinių vertybių saugojimo, atlyginimas (16)
16.5.6. Žalos, atsiradusios dėl netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos, atlyginimas (7)
16.5.7. Žalos, atsiradusios dėl to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti, atlyginimas (2)
16.5.8. Žalos, atsiradusios dėl kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo, atlyginimas (11)
16.6. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė (11) (susijusių kat.: 1 (12))
16.7. Visiška darbuotojų materialinė atsakomybė ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis (49) (susijusių kat.: 1 (50))
16.8. Darbuotojo darbdaviui padarytos žalos dydžio nustatymas ir jos atlyginimo (išieškojimo) tvarka (33) (susijusių kat.: 1 (12))
17. Darbuotojų sauga ir sveikata: (24) (susijusių kat.: 1 (40))
17.1. Darbuotojų ir darbdavių (jų atstovų) teisės ir pareigos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje (17) (susijusių kat.: 1 (40))
17.2. Darbų sustabdymas (susijusių kat.: 1 (40))
17.3. Asmenų iki 18 metų darbo saugos ir sveikatos garantijos (1) (susijusių kat.: 1 (40))
17.4. Nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių moterų darbo saugos ir sveikatos garantijos (3) (susijusių kat.: 1 (40))
17.5. Dirbančių invalidų darbo saugos ir sveikatos garantijos (2) (susijusių kat.: 1 (40))
17.6. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir šių atsitikimų, ligų tyrimas (2) (susijusių kat.: 1 (40))
17.7. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus (10) (susijusių kat.: 1 (12))
18. Individualūs darbo ginčai (83) (susijusių kat.: 1 (42))
18.1. Individualių darbo ginčų priskirtinumas (žinybingumas) (7) (susijusių kat.: 1 (0))
18.2. Individualius darbo ginčus nagrinėjančios institucijos, jų kompetencija: (48) (susijusių kat.: 1 (0))
18.2.1. Darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje (6) (susijusių kat.: 1 (2))
18.2.2. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme (62) (susijusių kat.: 1 (0))
18.3. Darbo ginčai dėl darbo sutarties. (36) (susijusių kat.: 1 (0))
18.4. Kiti su individualių darbo ginčų nagrinėjimu susiję klausimai (22) (susijusių kat.: 1 (0))
I.4. Kiti darbo teisiniai santykiai
19. Kiti darbo teisiniai santykiai: (23)
19.1. Profesionaliųjų sportininkų darbas (2)
19.2. Įmonių vadovų darbo santykių ypatumai (26)
19.3. Valstybės tarnybą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų aiškinimas bei taikymas bendrosios kompetencijos teismuose (9)
19.4. Kiti įstatymų, reglamentuojančių darbo santykius, aiškinimo ir taikymo atvejai (23)
II. Civiliniai teisiniai santykiai (susijusių kat.: 1 (30))
II.1. Bendrosios nuostatos (susijusių kat.: 1 (30))
20. Civiliniai įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas ir jų reglamentuojami santykiai: (119)
20.1. Civilinių įstatymų reglamentuojami santykiai (26) (susijusių kat.: 1 (6))
20.2. Civilinių įstatymų aiškinimas ir taikymas (113) (susijusių kat.: 1 (24))
20.3. Civilinės teisės principai: (58) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.1. Civilinių teisinių santykių subjektų lygiateisiškumo principas (5) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.2. Nuosavybės neliečiamumo principas (5) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.3. Sutarties laisvės principas (14) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.4. Nesikišimo į privačius santykius principas (1) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.5. Teisinio apibrėžtumo principas (5) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.6. Proporcingumo principas (1) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.7. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas (13) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.8. Neleistinumo piktnaudžiauti teise principas (8) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.9. Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas (8) (susijusių kat.: 1 (0))
20.3.10. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (63) (susijusių kat.: 1 (0))
21. Sandoriai: (351) (susijusių kat.: 1 (16))
21.1. Sandorio turinys, forma, jo sudarymo tvarka, teisinė sandorio registracija (97) (susijusių kat.: 1 (56))
21.2. Sandorių sudarymas elektroninio ryšio priemonėmis, elektroninis parašas (7) (susijusių kat.: 1 (16))
21.3. Sąlyginis sandoris (3) (susijusių kat.: 1 (16))
21.4. Negaliojantys sandoriai: (305) (susijusių kat.: 1 (12))
21.4.1. Niekiniai sandoriai: (186) (susijusių kat.: 1 (12))
21.4.1.1. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris (339) (susijusių kat.: 1 (394))
21.4.1.2. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris (53) (susijusių kat.: 1 (14))
21.4.1.3. Tariamas sandoris (68) (susijusių kat.: 1 (48))
21.4.1.4. Apsimestinis sandoris (68) (susijusių kat.: 1 (76))
21.4.1.5. Sandoris, sudarytas nesilaikant įstatymų reikalaujamos sandorio formos (24) (susijusių kat.: 1 (14))
21.4.2. Nuginčijami sandoriai: (121) (susijusių kat.: 1 (14))
21.4.2.1. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris (39) (susijusių kat.: 1 (28))
21.4.2.2. Neveiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris (5) (susijusių kat.: 1 (0))
21.4.2.3. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudarytas sandoris (30) (susijusių kat.: 1 (28))
21.4.2.4. Nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų sudarytas sandoris (2) (susijusių kat.: 1 (0))
21.4.2.5. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudarytas sandoris (susijusių kat.: 1 (2))
21.4.2.6. Dėl suklydimo sudarytas sandoris (81) (susijusių kat.: 1 (144))
21.4.2.7. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, tai pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudarytas sandoris (118) (susijusių kat.: 1 (114))
21.4.2.8. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudarytas sandoris (22) (susijusių kat.: 1 (26))
21.5. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas (14) (susijusių kat.: 1 (16))
21.6. Sandorio ar jo dalies negaliojimo teisiniai padariniai (120) (susijusių kat.: 1 (16))
22. Civilinių teisių objektai, jų rūšys: (102) (susijusių kat.: 1 (10))
22.1. Daiktai ir jų rūšys (23) (susijusių kat.: 1 (16))
22.2. Pinigai (5) (susijusių kat.: 1 (8))
22.3. Vertybiniai popieriai: (31) (susijusių kat.: 1 (0))
22.3.1. Piniginiai vertybiniai popieriai: (35) (susijusių kat.: 1 (0))
22.3.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai (26) (susijusių kat.: 1 (0))
22.3.3. Prekiniai vertybiniai popieriai (1) (susijusių kat.: 1 (0))
22.3.4. Investiciniai vertybiniai popieriai (5) (susijusių kat.: 1 (0))
22.4. Žemės sklypai ir kiti ištekliai (91) (susijusių kat.: 1 (168))
22.5. Įmonės ir turtiniai kompleksai (2) (susijusių kat.: 1 (2))
22.6. Turtinės teisės (17) (susijusių kat.: 1 (22))
22.7. Asmeninės neturtinės teisės ir vertybės (29) (susijusių kat.: 1 (60))
22.8. Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis (3) (susijusių kat.: 1 (2))
22.9. Kiti civilinių teisių objektai (6) (susijusių kat.: 1 (10))
23. Terminai civilinėje teisėje (jų pradžia, pabaiga, termino teisinė reikšmė) (39) (susijusių kat.: 1 (4))
24. Ieškinio senatis: (166) (susijusių kat.: 1 (104))
24.1. Ieškinio senaties terminai (116) (susijusių kat.: 1 (68))
24.2. Ieškinio senaties termino pradžia ir ieškinio senaties termino pabaigos teisiniai padariniai (185) (susijusių kat.: 1 (196))
24.3. Ieškinio senaties termino sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas (86) (susijusių kat.: 1 (56))
24.4. Ieškinio senaties termino taikymas (207) (susijusių kat.: 1 (148))
24.5. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma (3) (susijusių kat.: 1 (2))
25. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas: (119) (susijusių kat.: 1 (6))
25.1. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai (40) (susijusių kat.: 1 (20))
25.2. Civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas (39) (susijusių kat.: 1 (4))
25.3. Civilinių teisių gynimas (156) (susijusių kat.: 1 (186))
25.4. Savigyna (susijusių kat.: 1 (2))
II.2. Asmenys (susijusių kat.: 1 (14))
26. Fiziniai asmenys: (87) (susijusių kat.: 1 (14))
26.1. Fizinių asmenų teisnumas (2) (susijusių kat.: 1 (2))
26.2. Fizinių asmenų veiksnumas (10) (susijusių kat.: 1 (4))
26.3. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu (15) (susijusių kat.: 1 (0))
26.4. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar paskelbimas mirusiu (1) (susijusių kat.: 1 (0))
26.5. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta (11) (susijusių kat.: 1 (2))
26.6. Fizinio asmens garbės ir orumo gynimas (91) (susijusių kat.: 1 (198))
26.7. Privataus gyvenimo ir kitų asmeninių neturtinių teisių gynimas (31) (susijusių kat.: 1 (44))
26.8. Kitos specifinės fizinių asmenų civilinės teisės, jų įgyvendinimas ir gynimas (7) (susijusių kat.: 1 (14))
27. Juridiniai asmenys: (182) (susijusių kat.: 1 (16))
27.1. Juridinių asmenų teisinis statusas (juridinio asmenų steigimo dokumentai, įstatai, turtas ir atsakomybė, filialas ir atstovybė) (31) (susijusių kat.: 1 (16))
27.2. Juridinių asmenų pavadinimai (18) (susijusių kat.: 1 (16))
27.3. Juridinių asmenų rūšys: (91) (susijusių kat.: 1 (2))
27.3.1. Viešieji juridiniai asmenys: (33) (susijusių kat.: 1 (0))
27.3.1.1. Valstybė ir savivaldybės (11) (susijusių kat.: 1 (4))
27.3.1.2. Valstybės ir savivaldybės institucijos (7) (susijusių kat.: 1 (2))
27.3.1.3. Valstybės ir savivaldybės įmonės (1) (susijusių kat.: 1 (0))
27.3.1.4. Valstybės ir savivaldybės įstaigos (4) (susijusių kat.: 1 (4))
27.3.1.5. Viešosios įstaigos (2) (susijusių kat.: 1 (0))
27.3.1.6. Religinės bendruomenės ir bendrijos (susijusių kat.: 1 (0))
27.3.1.7. Politinės partijos ir politinės organizacijos
27.3.1.8. Asociacijos (11) (susijusių kat.: 1 (16))
27.3.1.9. Labdaros ir paramos fondai (2) (susijusių kat.: 1 (16))
27.3.1.10. Daugiabučių namų savininkų, gyvenamųjų namų statybos, garažų statybos ir eksploatavimo bei sodininkų bendrijos (36) (susijusių kat.: 1 (16))
27.3.1.11. Universitetai, kolegijos, institutai ir kitos mokslo ir studijų institucijos (3) (susijusių kat.: 1 (16))
27.3.1.12. Sporto klubai (susijusių kat.: 1 (16))
27.3.1.13. Kiti viešieji juridiniai asmenys (4) (susijusių kat.: 1 (4))
27.3.2. Privatūs juridiniai asmenys: (59) (susijusių kat.: 1 (0))
27.3.2.1. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (92) (susijusių kat.: 1 (154))
27.3.2.2. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) (8) (susijusių kat.: 1 (6))
27.3.2.3. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos (2) (susijusių kat.: 1 (2))
27.3.2.4. Žemės ūkio bendrovės (13) (susijusių kat.: 1 (28))
27.3.2.5. Individualiosios įmonės (18) (susijusių kat.: 1 (8))
27.3.2.6. Kredito unijos (1) (susijusių kat.: 1 (2))
27.3.2.7. Bankai (1) (susijusių kat.: 1 (2))
27.3.2.8. Kiti privatūs juridiniai asmenys (2) (susijusių kat.: 1 (30))
27.4. Juridinių asmenų junginiai (koncernai, konsorciumai ir kt.) (5) (susijusių kat.: 1 (0))
27.5. Juridinių asmenų steigimas, jų registravimas (8) (susijusių kat.: 1 (16))
27.6. Juridinių asmenų teisnumas (11) (susijusių kat.: 1 (4))
27.7. Juridinio asmens organai (124) (susijusių kat.: 1 (52))
27.8. Juridinių asmenų pabaiga: (26) (susijusių kat.: 1 (0))
27.8.1. Juridinių asmenų reorganizavimas (5) (susijusių kat.: 1 (10))
27.8.2. Juridinių asmenų likvidavimas (33) (susijusių kat.: 1 (10))
27.9. Juridinių asmenų pertvarkymas (8) (susijusių kat.: 1 (4))
27.10. Priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas (14) (susijusių kat.: 1 (6))
27.11. Juridinio asmens veiklos tyrimas (27) (susijusių kat.: 1 (16))
27.12. Juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimas (18) (susijusių kat.: 1 (16))
28. Atstovavimas: (35) (susijusių kat.: 1 (14))
28.1. Atstovavimas (jame dalyvaujantys asmenys, jų įgalinimai, įgalinimų atsiradimo pagrindai, atstovavimo rūšys ir kt.) (59) (susijusių kat.: 1 (46))
28.2. Įgaliojimas, jo rūšys, įgaliojimo forma ir terminas, perįgaliojimas, įgaliojimo pasibaigimas (23) (susijusių kat.: 1 (22))
28.3. Komercinis atstovavimas: (3) (susijusių kat.: 1 (0))
28.3.1. Prekybos agento veikla (1) (susijusių kat.: 1 (2))
28.3.2. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutartį (susijusių kat.: 1 (0))
28.3.3. Prokūra (3) (susijusių kat.: 1 (0))
II.3. Daiktinė teisė (1) (susijusių kat.: 1 (38))
29. Valdymas: (119) (susijusių kat.: 1 (36))
29.1. Valdymo samprata, valdymo teisės objektas, teisėtas ir neteisėtas valdymas (41) (susijusių kat.: 1 (36))
29.2. Valdymo atsiradimas ir įgyvendinimas (29) (susijusių kat.: 1 (12))
29.3. Valdymo pabaiga (10) (susijusių kat.: 1 (0))
29.4. Valdymo gynimas (91) (susijusių kat.: 1 (28))
30. Nuosavybės teisė: (939) (susijusių kat.: 1 (0))
30.1. Nuosavybės teisės samprata, jos rūšys ir formos, nuosavybės teisių turinys (80) (susijusių kat.: 1 (22))
30.2. Nuosavybės teisės įgyvendinimas (221) (susijusių kat.: 1 (166))
30.3. Nuosavybės teisės įgijimas (248) (susijusių kat.: 1 (0))
30.4. Nuosavybės teisių atkūrimas: (184) (susijusių kat.: 1 (0))
30.4.1. Nuosavybės teisių atkūrimas į žemę, miškus ir vandens telkinius (339) (susijusių kat.: 1 (0))
30.4.2. Nuosavybės teisių atkūrimas į ūkinės komercinės paskirties pastatus ir gyvenamuosius namus (36) (susijusių kat.: 1 (0))
30.5. Ginčai, susiję su žemės nuosavybės teise (254) (susijusių kat.: 1 (0))
30.6. Ginčai, susiję su valstybės ir savivaldybių turto privatizavimu (181) (susijusių kat.: 1 (0))
30.7. Nuosavybės teisės praradimas (20) (susijusių kat.: 1 (0))
30.8. Įgyjamoji senatis (77) (susijusių kat.: 1 (10))
30.9. Bendrosios nuosavybės teisė: (252) (susijusių kat.: 1 (2))
30.9.1. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė (361) (susijusių kat.: 1 (312))
30.9.2. Bendroji jungtinė nuosavybės teisė (59) (susijusių kat.: 1 (106))
30.10. Savininko teisių apsauga (279) (susijusių kat.: 1 (144))
30.11. Nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams (8) (susijusių kat.: 1 (0))
30.12. Savininko teisių gynimas: (127) (susijusių kat.: 1 (32))
30.12.1. Vindikacinis ieškinys (rei vindicatio) (70) (susijusių kat.: 1 (136))
30.12.2. Negatorinis ieškinys (actio negatoria) (81) (susijusių kat.: 1 (198))
31. Turto patikėjimo teisė: (35) (susijusių kat.: 1 (16))
31.1. Turto patikėjimo teisės subjektai, jos turinys ir atsiradimo pagrindai (7) (susijusių kat.: 1 (2))
31.2. Turto patikėjimo teisės gynimas (12) (susijusių kat.: 1 (2))
32. Teisės į svetimus daiktus: (194) (susijusių kat.: 1 (18))
32.1. Servitutas: (104) (susijusių kat.: 1 (4))
32.2. Uzufruktas: (18) (susijusių kat.: 1 (0))
32.3. Užstatymo teisė (superficies) (5) (susijusių kat.: 1 (0))
32.4. Ilgalaikė nuoma (emphyteusis) (11) (susijusių kat.: 1 (0))
32.5. Hipoteka: (129) (susijusių kat.: 1 (2))
32.5.1. Hipotekos samprata, objektas ir jos rūšys (29) (susijusių kat.: 1 (12))
32.5.2. Hipotekos registravimas (27) (susijusių kat.: 1 (14))
32.5.3. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas (10) (susijusių kat.: 1 (2))
32.5.4. Hipotekos pabaiga (19) (susijusių kat.: 1 (16))
32.6. Įkeitimas: (12) (susijusių kat.: 1 (70))
32.6.1. Kilnojamojo turto įkeitimas (13) (susijusių kat.: 1 (70))
32.6.2. Turtinių teisių įkeitimas (3) (susijusių kat.: 1 (70))
32.7. Daikto sulaikymas (2) (susijusių kat.: 1 (0))
32.8. Kito asmens turto administravimas (15) (susijusių kat.: 1 (6))
33. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas (110) (susijusių kat.: 1 (48))
II.4. Paveldėjimo teisė (1) (susijusių kat.: 1 (20))
34. Paveldėjimas (308) (susijusių kat.: 1 (20))
34.1. Paveldėjimo samprata, pagrindai ir palikimo atsiradimas (68) (susijusių kat.: 1 (42))
34.2. Įpėdiniai (33) (susijusių kat.: 1 (16))
34.3. Paveldėjimas pagal įstatymą (160) (susijusių kat.: 1 (76))
34.4. Paveldėjimas pagal testamentą: (115) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.1. Testamento sudarymo sąlygos (11) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.2. Bendrasis sutuoktinių testamentas (2) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.3. Teisė į privalomąją palikimo dalį (42) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.4. Kito įpėdinio paskyrimas (1) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.5. Testamentinė išskirtinė (6) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.6. Turto palikimas visuomenei naudingiems ir labdaros tikslams (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.7. Testamentų rūšys: (19) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.7.1. Oficialusis testamentas (9) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.7.2. Asmeninis testamentas (19) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.8. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas (34) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.9. Testamento vykdymas (3) (susijusių kat.: 1 (84))
34.4.10. Kiti su paveldėjimu pagal testamentą susiję klausimai (53) (susijusių kat.: 1 (84))
34.5. Palikimo priėmimas ir atsakomybė už palikėjo skolas (147) (susijusių kat.: 1 (42))
34.6. Įpėdinių savitarpio santykiai (51) (susijusių kat.: 1 (40))
34.7. Atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatumai (15) (susijusių kat.: 1 (14))
II.5. Prievolių teisė (susijusių kat.: 1 (2))
35. Prievolės: (1599) (susijusių kat.: 1 (2))
35.1. Prievolės samprata, jos šalys, objektas, turinys ir forma (80) (susijusių kat.: 1 (2))
35.2. Prievolių atsiradimas (112) (susijusių kat.: 1 (14))
35.3. Prievolių rūšys: (747) (susijusių kat.: 1 (0))
35.3.1. Skolininkų ir kreditorių daugetas (42) (susijusių kat.: 1 (4))
35.3.2. Dalomosios ir nedalomosios prievolės (1) (susijusių kat.: 1 (0))
35.3.3. Alternatyviosios prievolės (susijusių kat.: 1 (0))
35.3.4. Sąlyginės prievolės (3) (susijusių kat.: 1 (2))
35.3.5. Terminuotos prievolės (20) (susijusių kat.: 1 (0))
35.3.6. Piniginės prievolės (902) (susijusių kat.: 1 (94))
35.4. Prievolių vykdymas (571) (susijusių kat.: 1 (204))
35.5. Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai (955) (susijusių kat.: 1 (134))
35.6. Kreditoriaus interesų gynimas: (59) (susijusių kat.: 1 (0))
35.6.1. Actio Pauliana (160) (susijusių kat.: 1 (80))
35.6.2. Netiesioginis ieškinys (13) (susijusių kat.: 1 (6))
35.6.3. Sulaikymo teisė (2)
36. Prievolių įvykdymo užtikrinimas: (349) (susijusių kat.: 1 (122))
36.1. Netesybos (468) (susijusių kat.: 1 (50))
36.2. Laidavimas (100) (susijusių kat.: 1 (22))
36.3. Garantija (25) (susijusių kat.: 1 (18))
36.4. Rankpinigiai (8) (susijusių kat.: 1 (16))
37. Reikalavimo perleidimas (cessio) (74) (susijusių kat.: 1 (22))
38. Reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka (subrogacija) (69) (susijusių kat.: 1 (10))
39. Skolos perkėlimas (cessio debitis) (18) (susijusių kat.: 1 (154))
40. Prievolių pabaiga: (29) (susijusių kat.: 1 (182))
40.1. Bendrieji prievolių pasibaigimo pagrindai (23) (susijusių kat.: 1 (26))
40.2. Įskaitymas (60) (susijusių kat.: 1 (26))
40.3. Novacija (9) (susijusių kat.: 1 (10))
41. Restitucija (226) (susijusių kat.: 1 (36))
42. Sutarčių teisė: (938) (susijusių kat.: 1 (118))
42.1. Sutarties samprata ir sutarčių rūšys (54) (susijusių kat.: 1 (8))
42.2. Viešoji sutartis (34) (susijusių kat.: 1 (118))
42.3. Vartojimo sutartis (66) (susijusių kat.: 1 (118))
42.4. Preliminarioji sutartis (208) (susijusių kat.: 1 (14))
42.5. Sutarčių sudarymas (oferta, akceptas) (81) (susijusių kat.: 1 (8))
42.6. Sutarties turinys (sutarties sąlygos) (70) (susijusių kat.: 1 (16))
42.7. Sutarčių forma ir galia (36) (susijusių kat.: 1 (8))
42.8. Sutarčių aiškinimas (309) (susijusių kat.: 1 (100))
42.9. Sutarčių vykdymas (367) (susijusių kat.: 1 (64))
42.10. Sutarčių neįvykdymo teisiniai padariniai (560) (susijusių kat.: 1 (50))
42.11. Sutarčių pabaiga: (220) (susijusių kat.: 2 (92))
42.11.1. Sutarties nutraukimas (220) (susijusių kat.: 1 (74))
42.11.2. Sutarties pakeitimas (63) (susijusių kat.: 1 (74))
42.11.3. Sutarties ar jos dalies negaliojimas (140) (susijusių kat.: 1 (74))
42.11.4. Atsisakymas nuo sutarties ar atskiros jos sąlygos (17) (susijusių kat.: 1 (74))
42.11.5. Kiti su sutarčių pabaiga susiję klausimai (36) (susijusių kat.: 1 (74))
43. Kitais pagrindais atsirandančios prievolės: (96) (susijusių kat.: 1 (24))
43.1. Kito asmens reikalų tvarkymas (negotiorum gestio) (3) (susijusių kat.: 1 (2))
43.2. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas (197) (susijusių kat.: 1 (74))
43.3. Lošimas ir lažybos (3) (susijusių kat.: 1 (2))
44. Civilinė atsakomybė: (1188) (susijusių kat.: 2 (54))
44.1. Civilinės atsakomybės samprata (83) (susijusių kat.: 1 (4))
44.2. Civilinės atsakomybės sąlygos: (656) (susijusių kat.: 1 (4))
44.2.1. Neteisėta veika (60) (susijusių kat.: 1 (20))
44.2.2. Priežastinis ryšys (44) (susijusių kat.: 1 (18))
44.2.3. Kaltė (49) (susijusių kat.: 1 (70))
44.2.4. Žala: (584) (susijusių kat.: 1 (102))
44.2.4.1. Turtinė žala (623) (susijusių kat.: 1 (102))
44.2.4.2. Neturtinė žala (520) (susijusių kat.: 1 (102))
44.3. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės (20) (susijusių kat.: 1 (10))
44.4. Prevencinis ieškinys (10)
44.5. Civilinės atsakomybės rūšys: (762) (susijusių kat.: 1 (0))
44.5.1. Sutartinė atsakomybė (534) (susijusių kat.: 1 (100))
44.5.2. Deliktinė atsakomybė: (475) (susijusių kat.: 1 (6))
44.5.2.1. Bendrosios deliktinės atsakomybės nuostatos (126) (susijusių kat.: 1 (6))
44.5.2.2. Darbdavio atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl darbuotojų kaltės (47) (susijusių kat.: 1 (18))
44.5.2.3. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą (15) (susijusių kat.: 1 (6))
44.5.2.4. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą (147) (susijusių kat.: 1 (114))
44.5.2.5. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (167) (susijusių kat.: 1 (96))
44.5.2.6. Atsakomybė už savo veiksmų reikšmės suprasti negalinčio fizinio asmens padarytą žalą (7) (susijusių kat.: 1 (4))
44.5.2.7. Atsakomybė už gyvūnų padarytą žalą (21) (susijusių kat.: 1 (2))
44.5.2.8. Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė (45) (susijusių kat.: 1 (10))
44.5.2.9. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl būtinojo reikalingumo (1) (susijusių kat.: 1 (0))
44.5.2.10. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl būtinosios ginties ar savigynos (susijusių kat.: 1 (6))
44.5.2.11. Atsakomybė už nepilnamečių iki 14 metų padarytą žalą (4) (susijusių kat.: 1 (4))
44.5.2.12. Atsakomybė už nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų padarytą žalą (10) (susijusių kat.: 1 (8))
44.5.2.13. Atsakomybė už pripažinto neveiksniu fizinio asmens padarytą žalą (susijusių kat.: 1 (0))
44.5.2.14. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą (21) (susijusių kat.: 1 (14))
44.5.2.15. Medikų (gydytojų) atsakomybė už žalą padarytą pacientui (50) (susijusių kat.: 1 (6))
44.5.2.16. Žalos atlyginimas asmens sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju (178) (susijusių kat.: 1 (148))
44.5.2.17. Kiti žalos atlyginimo atvejai (231) (susijusių kat.: 1 (116))
44.6. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ir paslaugų (29) (susijusių kat.: 2 (8))
44.7. Dėl klaidinančios reklamos atsiradusios žalos atlyginimas (2)
44.8. Žalos atlyginimo būdo, dydžio nustatymas ir žalos atlyginimo mokėjimas (161) (susijusių kat.: 1 (56))
45. Pirkimas-pardavimas: (751) (susijusių kat.: 1 (86))
45.1. Bendrosios pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos (346) (susijusių kat.: 1 (28))
45.2. Vartojimo pirkimas-pardavimas (79) (susijusių kat.: 1 (10))
45.3. Didmeninis pirkimas-pardavimas (55) (susijusių kat.: 1 (10))
45.4. Viešasis pirkimas-pardavimas (105) (susijusių kat.: 1 (24))
45.5. Energijos pirkimas-pardavimas (247) (susijusių kat.: 1 (40))
45.6. Nekilnojamojo daikto pirkimas-pardavimas (294) (susijusių kat.: 1 (184))
45.7. Įmonės pirkimas-pardavimas (4) (susijusių kat.: 1 (2))
45.8. Daiktų pirkimas-pardavimas išsimokėtinai (kreditan) (12) (susijusių kat.: 1 (12))
45.9. Pirkimas-pardavimas su atpirkimo teise (3) (susijusių kat.: 1 (0))
45.10. Daiktų pirkimas-pardavimas aukciono būdu (14) (susijusių kat.: 1 (10))
45.11. Teisių pirkimas-pardavimas (11) (susijusių kat.: 1 (0))
45.12. Kitokios pirkimo-pardavimo sutartys (79) (susijusių kat.: 1 (18))
46. Mainai (25) (susijusių kat.: 1 (32))
47. Skolos padengimas ir turto perleidimas už rentą (6) (susijusių kat.: 1 (344))
48. Renta: (15) (susijusių kat.: 1 (366))
48.1. Bendrosios rentos sutarties nuostatos (susijusių kat.: 1 (0))
48.2. Neterminuota (nuolatinė) renta (1) (susijusių kat.: 1 (0))
48.3. Renta iki gyvos galvos (2) (susijusių kat.: 1 (0))
48.4. Išlaikymas iki gyvos galvos (14) (susijusių kat.: 1 (10))
49. Dovanojimas (67) (susijusių kat.: 1 (68))
50. Nuoma: (269) (susijusių kat.: 1 (68))
50.1. Bendrosios nuomos sutarties nuostatos (72) (susijusių kat.: 1 (40))
50.2. Vartojimo nuoma (7) (susijusių kat.: 1 (0))
50.3. Transporto priemonių nuoma (16) (susijusių kat.: 1 (0))
50.4. Pastatų, statinių ar įrenginių nuoma (78) (susijusių kat.: 1 (116))
50.5. Negyvenamųjų patalpų nuoma (142) (susijusių kat.: 1 (68))
50.6. Nebaigtos statybos nuoma (susijusių kat.: 1 (68))
50.7. Įmonės nuoma (susijusių kat.: 1 (4))
50.8. Žemės nuoma (130) (susijusių kat.: 1 (52))
50.9. Išperkamoji nuoma (10) (susijusių kat.: 1 (68))
50.10. Lizingas (32) (susijusių kat.: 1 (8))
50.11. Gyvenamosios patalpos nuoma: (83) (susijusių kat.: 1 (6))
50.11.1. Bendrosios gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nuostatos (37) (susijusių kat.: 1 (208))
50.11.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų gyvenamųjų patalpų nuoma (73) (susijusių kat.: 1 (68))
50.11.3. Gyvenamųjų patalpų komercinė nuoma (7) (susijusių kat.: 1 (68))
50.11.4. Tarnybinės gyvenamosios patalpos (25) (susijusių kat.: 1 (26))
50.11.5. Gyvenamųjų patalpų nuoma bendrabučiuose (3) (susijusių kat.: 1 (32))
50.11.6. Viešbučiai, nakvynės namai ir gyvenimas gydymo ir socialinės globos institucijų patalpose (2) (susijusių kat.: 1 (0))
51. Panauda (neatlygintinis naudojimasis daiktu) (56) (susijusių kat.: 1 (38))
52. Ranga: (261) (susijusių kat.: 1 (254))
52.1. Bendrosios rangos sutarties nuostatos (89) (susijusių kat.: 1 (24))
52.2. Vartojimo ranga (34) (susijusių kat.: 1 (2))
52.3. Statybos ranga (369) (susijusių kat.: 1 (92))
52.4. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga (20) (susijusių kat.: 1 (2))
52.5. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės ar savivaldybių biudžeto (6) (susijusių kat.: 1 (12))
53. Mokslinio tyrimo, bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai (3) (susijusių kat.: 1 (0))
54. Atlygintinų paslaugų teikimas (paslaugų sutartis): (117) (susijusių kat.: 1 (2))
54.1. Bendrosios paslaugų sutarties nuostatos (97) (susijusių kat.: 1 (14))
54.2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (3) (susijusių kat.: 1 (2))
54.3. Turizmo paslaugų teikimas (19) (susijusių kat.: 1 (4))
55. Kitų paslaugų teikimas (47)
56. Pavedimas (37) (susijusių kat.: 1 (22))
57. Franšizė (12) (susijusių kat.: 1 (2))
58. Komisas (5) (susijusių kat.: 1 (12))
59. Distribucija (paskirstymas) (3) (susijusių kat.: 1 (2))
60. Vežimas (129) (susijusių kat.: 1 (58))
61. Krovinių ekspedicija (47) (susijusių kat.: 1 (144))
62. Pasauga: (21) (susijusių kat.: 1 (2))
62.1. Bendrosios pasaugos sutarties nuostatos (27) (susijusių kat.: 1 (10))
62.2. Sandėliavimas (6) (susijusių kat.: 1 (2))
62.3. Specialiosios pasaugos rūšys (6) (susijusių kat.: 1 (2))
63. Paskola: (252) (susijusių kat.: 1 (12))
63.1. Bendrosios paskolos sutarties nuostatos (227) (susijusių kat.: 1 (186))
63.2. Kreditavimas (72) (susijusių kat.: 1 (28))
63.3. Vartojimo kreditas (25) (susijusių kat.: 1 (0))
64. Banko indėlis (3) (susijusių kat.: 1 (8))
65. Faktoringas (8) (susijusių kat.: 1 (12))
66. Banko sąskaita (5) (susijusių kat.: 1 (6))
67. Atsiskaitymai: (18) (susijusių kat.: 1 (0))
67.1. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais (5) (susijusių kat.: 1 (4))
67.2. Akredityvas (susijusių kat.: 1 (0))
67.3. Inkaso (susijusių kat.: 1 (0))
67.4. Nuotolinės prieigos mokėjimo priemonės (pvz., mokėjimo kortelės) (1) (susijusių kat.: 1 (0))
67.5. Elektroninės mokėjimo priemonės (pvz., elektroniniai pinigai) (2) (susijusių kat.: 1 (0))
68. Viešas atlyginimo pažadėjimas (susijusių kat.: 1 (6))
69. Viešas konkursas (234) (susijusių kat.: 1 (18))
70. Turto patikėjimas (susijusių kat.: 1 (2))
71. Jungtinė veikla (partnerystė) (44) (susijusių kat.: 1 (42))
72. Taikos sutartis (152) (susijusių kat.: 1 (6))
73. Draudimas: (205) (susijusių kat.: 1 (128))
73.1. Bendrosios draudimo nuostatos (38) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2. Draudimo rūšys: (194) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.1. Asmens gyvybės draudimas (5) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.2. Asmens sveikatos draudimas (5) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.3. Pensinis draudimas (1) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.4. Keleivių draudimas (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5. Turto draudimas: (82) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.1. Pastatų draudimas: (8) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.1.1. Gyvenamųjų pastatų draudimas (8) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.1.2. Gamybinei veiklai skirtų pastatų draudimas (10) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.2. Namų ūkio turto draudimas (2) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.3. Gamybos įrengimų draudimas (1) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.4. Keleivių bagažo ir vežamų krovinių draudimas (8) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.5. Transporto priemonių draudimas (90) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.6. Skraidymo aparatų draudimas (3) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.7. Laivų draudimas (2) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.5.8. Kito turto draudimas (14) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.6. Civilinės atsakomybės draudimas: (122) (susijusių kat.: 2 (156))
73.2.6.1. Transporto priemonės savininko (valdytojo) civilinės atsakomybės draudimas (165) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.2. Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas (24) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.3. Darbdavių civilinės atsakomybės draudimas (2) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas: (3) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.1. Notarų civilinės atsakomybės draudimas (10) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.2. Advokatų civilinės atsakomybės draudimas (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.3. Antstolių civilinės atsakomybės draudimas (1) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.4. Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas (1) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.5. Inžinierių civilinės atsakomybės draudimas (1) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.6. Auditorių ir buhalterių civilinės atsakomybės draudimas (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.7. Architektų civilinės atsakomybės draudimas (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.8. Draudimo agentų ir brokerių civilinės atsakomybės draudimas (1) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.9. Statybos rangovų civilinės atsakomybės draudimas (4) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.6.4.10. Kiti civilinės atsakomybės draudimo atvejai (4) (susijusių kat.: 1 (28))
73.2.7. Bylinėjimosi išlaidų draudimas (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.8. Kredito draudimas (4) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.9. Finansinių nuostolių draudimas (3) (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.10. Negautų ar sumažėjusių pajamų (pelno) draudimas (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.11. Studijų draudimas (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.12. Pagalbos draudimas (susijusių kat.: 1 (128))
73.2.13. Kitos draudimo rūšys (12) (susijusių kat.: 1 (128))
II.6. Šeimos teisė (susijusių kat.: 1 (10))
74. Bendrosios šeimos įstatymų nuostatos: (28) (susijusių kat.: 1 (10))
74.1. Bendrosios šeimos įstatymų nuostatos (8) (susijusių kat.: 1 (10))
74.2. Šeimos santykių reglamentavimo principai: (21) (susijusių kat.: 2 (20))
74.2.1. Monogamijos principas (1) (susijusių kat.: 1 (10))
74.2.2. Santuokos savanoriškumo principas (1) (susijusių kat.: 1 (10))
74.2.3. Sutuoktinių lygiateisiškumo principas (5) (susijusių kat.: 1 (10))
74.2.4. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (21) (susijusių kat.: 1 (10))
74.2.5. Vaikų auklėjimo šeimoje principas (2) (susijusių kat.: 1 (10))
74.2.6. Motinystės visokeriopos apsaugos principas (susijusių kat.: 1 (10))
75. Santuoka: (533) (susijusių kat.: 1 (10))
75.1. Susitarimas tuoktis (1) (susijusių kat.: 1 (10))
75.2. Santuokos sudarymo sąlygos ir teisiniai padariniai (11) (susijusių kat.: 1 (0))
75.3. Santuokos negaliojimas (7) (susijusių kat.: 1 (0))
75.4. Santuokos nutraukimas ir jo teisiniai padariniai: (403) (susijusių kat.: 1 (40))
75.4.1. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (139) (susijusių kat.: 1 (40))
75.4.2. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu (18) (susijusių kat.: 1 (40))
75.4.3. Santuokos nutraukimas dėl vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės (362) (susijusių kat.: 1 (40))
75.5. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) (6) (susijusių kat.: 1 (4))
75.6. Sutuoktinių turto teisinis režimas: (125) (susijusių kat.: 1 (0))
75.6.1. Šeimos turtas, šeimos turto teisinis režimas ir jo pabaiga (74) (susijusių kat.: 1 (0))
75.6.2. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas (81) (susijusių kat.: 1 (46))
75.6.3. Pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas (12) (susijusių kat.: 1 (8))
75.7. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles (105) (susijusių kat.: 1 (12))
75.8. Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimas (426) (susijusių kat.: 1 (230))
75.9. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas (53) (susijusių kat.: 1 (10))
76. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos: (62) (susijusių kat.: 1 (0))
76.1. Giminystė ir svainystė (1) (susijusių kat.: 1 (0))
76.2. Bendrieji vaiko kilmės nustatymo pagrindai (susijusių kat.: 2 (10))
76.3. Tėvystės pripažinimas (8) (susijusių kat.: 1 (2))
76.4. Tėvystės nustatymas (47) (susijusių kat.: 1 (60))
76.5. Tėvystės (motinystės) nuginčijimas (36) (susijusių kat.: 1 (6))
76.6. Dirbtinis apvaisinimas (susijusių kat.: 1 (0))
77. Tėvų teisės ir pareigos vaikams: (296) (susijusių kat.: 1 (0))
77.1. Tėvų valdžia (tėvų valdžios turinys, vykdymas ir pabaiga) (8) (susijusių kat.: 1 (0))
77.2. Vaikų teisės ir pareigos (18) (susijusių kat.: 1 (4))
77.3. Asmeninės tėvų teisės ir pareigos (13) (susijusių kat.: 1 (2))
77.4. Ginčai dėl vaikų: (242) (susijusių kat.: 1 (74))
77.4.1. Ginčai dėl vaiko vardo ir pavardės (6) (susijusių kat.: 1 (74))
77.4.2. Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (227) (susijusių kat.: 1 (74))
77.4.3. Ginčai tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant (83) (susijusių kat.: 1 (74))
77.4.4. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais (8) (susijusių kat.: 1 (74))
77.5. Vaikų ir tėvų atskyrimas (7) (susijusių kat.: 1 (0))
77.6. Tėvų valdžios apribojimas (45) (susijusių kat.: 1 (10))
77.7. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimas nagrinėjant ginčus dėl vaikų ir bylas dėl tėvų valdžios apribojimo (16) (susijusių kat.: 1 (0))
78. Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos: (823) (susijusių kat.: 1 (6))
78.1. Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų vaikams priklausančiu turtu (9) (susijusių kat.: 1 (4))
78.2. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymas: (800) (susijusių kat.: 1 (148))
78.2.1. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus (1018) (susijusių kat.: 1 (148))
78.2.2. Pilnamečių vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus (10) (susijusių kat.: 1 (148))
79. Įvaikinimas: (5) (susijusių kat.: 1 (0))
79.1. Vidaus įvaikinimas (susijusių kat.: 1 (0))
79.2. Tarptautinis įvaikinimas (1) (susijusių kat.: 1 (0))
80. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos (partnerystė) (29) (susijusių kat.: 1 (4))
81. Kitų šeimos narių tarpusavio išlaikymas (2) (susijusių kat.: 1 (10))
82. Globa ir rūpyba: (50) (susijusių kat.: 1 (2))
82.1. Globos ir rūpybos skyrimas bei kitos bendrosios jų nuostatos (14) (susijusių kat.: 1 (6))
82.2. Nepilnamečių globa ir rūpyba: (22) (susijusių kat.: 1 (4))
82.2.1. Laikinoji vaiko globa (rūpyba) (2)
82.2.2. Nuolatinė vaiko globa (rūpyba) (24) (susijusių kat.: 1 (4))
82.3. Pilnamečių asmenų globa ir rūpyba (23) (susijusių kat.: 1 (0))
83. Civilinės būklės aktai ir jų registravimas: (10) (susijusių kat.: 1 (6))
83.1. Civilinės būklės aktų registravimo bendrosios nuostatos (2) (susijusių kat.: 1 (6))
83.2. Gimimo registravimas (1) (susijusių kat.: 1 (6))
83.3. Tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo registravimas (1) (susijusių kat.: 1 (6))
83.4. Įvaikinimo registravimas (susijusių kat.: 1 (6))
83.5. Santuokos registravimas (7) (susijusių kat.: 1 (6))
83.6. Santuokos nutraukimo registravimas (1) (susijusių kat.: 1 (6))
83.7. Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimas (susijusių kat.: 1 (6))
83.8. Mirties registravimas (susijusių kat.: 1 (6))
83.9. Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas, papildymas ir ištaisymas bei kiti su tuo susiję klausimai (7) (susijusių kat.: 1 (6))
II.7. Intelektinė nuosavybė
84. Autorių ir gretutinės teisės (47) (susijusių kat.: 1 (50))
85. Patentai (12) (susijusių kat.: 1 (10))
86. Dizainas (7)
87. Prekių ir paslaugų ženklai (88) (susijusių kat.: 1 (58))
88. Kiti intelektinės nuosavybės objektai (18)
II.8. Konkurencijos teisė ir vartotojų teisių apsauga bei gynimas (susijusių kat.: 1 (42))
89. Konkurencijos teisė (32) (susijusių kat.: 1 (42))
90. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas (108) (susijusių kat.: 1 (6))
II.9. Tarptautinė privatinė teisė (susijusių kat.: 1 (0))
91. Tarptautinė privatinė teisė (17)
91.1. Užsienio teisės taikymas ir taikymo apribojimas, užsienio teisės turinio nustatymas (9) (susijusių kat.: 1 (4))
91.2. Tarptautinių sutarčių taikymas (6) (susijusių kat.: 1 (0))
91.3. Atgaliniai nukreipimai ir nukreipimai į trečiosios valstybės teisę (renvoi) (susijusių kat.: 1 (0))
91.3. Fizinių asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė (susijusių kat.: 1 (0))
91.4. Juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms taikytina teisė (susijusių kat.: 1 (0))
91.5. Šeimos teisiniams santykiams taikytina teisė (1) (susijusių kat.: 1 (0))
91.6. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė (8) (susijusių kat.: 1 (2))
91.7. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė (7) (susijusių kat.: 1 (2))
91.8. Daiktinėms teisėms taikytina teisė (4) (susijusių kat.: 1 (2))
91.9. Intelektinei nuosavybei taikytina teisė (susijusių kat.: 1 (2))
91.10. Kitokioms prievolėms taikytina teisė (1) (susijusių kat.: 1 (0))
91.11. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė (1) (susijusių kat.: 1 (0))
II.10. Kiti civilinės teisės reguliuojami teisiniai santykiai
92. Kiti civilinės teisės reguliuojami teisiniai santykiai (106)
III. Civilinis procesas (susijusių kat.: 1 (78))
III.1. Bendrosios nuostatos (susijusių kat.: 1 (78))
93. Civilinio proceso įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas: (119) (susijusių kat.: 1 (78))
93.1. Civilinio proceso įstatymų aiškinimas ir taikymas (86) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2. Civilinio proceso principai: (107) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.1. Teisingumą vykdo tik teismas principas (32) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.2. Teisėjų nepriklausomumo ir klausymo tik įstatymo principas (6)
93.2.3. Teisės į tinkamą teismo procesą principas (19) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.4. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principai (27) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.5. Proceso koncentruotumo principas (21) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.6. Draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas (24) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.7. Ekonomiškumo principas (30) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.8. Kooperacijos principas (1) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.9. Teismo proceso viešumo principas (11) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.10. Valstybinės kalbos principas (3) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.11. Rungimosi principas (13) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.12. Dispozityvumo principas (14) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.13. Betarpiškumo (tiesioginio dalyvavimo) principas (1) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.14. Žodinio ir rašytinio procesų derinimas (5) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.15. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principai (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.16. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas (37) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.17. Teismo sprendimų privalomumo principas (24) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.18. Sprendimo priėmimo slaptumo principas (14) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.19. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos principas (1) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.20. Teismo vadovavimo procesui principas ir išaiškinimo pareiga (13) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.21. Laisvo įrodymų vertinimo principas (39) (susijusių kat.: 1 (78))
93.2.22. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų taikymas civiliniame procese (41) (susijusių kat.: 1 (78))
94. Teismų kompetencija: (453) (susijusių kat.: 1 (70))
94.1. Civilinių bylų priskirtinumas (žinybingumas) (39) (susijusių kat.: 1 (16))
94.2. Civilinių bylų teismingumas: (380) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.1. Rūšinis (dalykinis) teismingumas (266) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.2. Bendrasis teritorinis teismingumas (96) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.3. Alternatyvusis teritorinis teismingumas (32) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.4. Išimtinis teritorinis teismingumas (40) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.5. Sutartinis teismingumas (55) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.6. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas (17) (susijusių kat.: 1 (116))
94.2.7. Funkcinis teismingumas (8) (susijusių kat.: 1 (116))
94.3. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui (194) (susijusių kat.: 1 (116))
94.4. Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui (236) (susijusių kat.: 1 (116))
94.5. Ginčų dėl teismingumo sprendimas (780) (susijusių kat.: 1 (116))
95. Civilinio proceso dalyviai: (253) (susijusių kat.: 1 (4))
95.1. Dalyvaujantys byloje asmenys ir civilinis procesinis teisnumas bei veiksnumas (46) (susijusių kat.: 1 (4))
95.2. Civilinio proceso šalys ir jų teisės ir pareigos (87) (susijusių kat.: 1 (62))
95.3. Tinkama ir netinkama proceso šalis (343) (susijusių kat.: 1 (38))
95.4. Procesinis bendrininkavimas: (8) (susijusių kat.: 1 (6))
95.4.1. Privalomas procesinis bendrininkavimas (7) (susijusių kat.: 1 (6))
95.4.2. Neprivalomas procesinis bendrininkavimas (2) (susijusių kat.: 1 (6))
95.5. Procesinis teisių perėmimas (59) (susijusių kat.: 1 (2))
95.6. Tretieji asmenys civiliniame procese: (105) (susijusių kat.: 1 (4))
95.6.1. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus (31) (susijusių kat.: 1 (4))
95.6.2. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų (130)
95.7. Prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, ginantys viešąjį interesą, ir jų teisės bei pareigos (53) (susijusių kat.: 1 (4))
95.8. Valstybės ir savivaldybių institucijos, duodančios išvadą byloje (13) (susijusių kat.: 1 (4))
95.9. Kiti proceso dalyviai (2) (susijusių kat.: 1 (10))
96. Atstovavimas teisme: (100) (susijusių kat.: 1 (54))
96.1. Bendrosios atstovavimo teisme nuostatos (29) (susijusių kat.: 1 (54))
96.2. Fizinių asmenų atstovai pagal įstatymą (6) (susijusių kat.: 1 (54))
96.3. Atstovavimo teisme juridiniams asmenims ypatumai (35) (susijusių kat.: 1 (54))
96.4. Atstovavimas teisme pagal pavedimą (78) (susijusių kat.: 2 (108))
96.5. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme (14) (susijusių kat.: 1 (54))
96.6. Kuratorius (5) (susijusių kat.: 1 (54))
96.7. Valstybės garantuojama teisinė pagalba (1) (susijusių kat.: 1 (54))
97. Teismo sudėtis ir bylų skirstymas (42) (susijusių kat.: 1 (18))
98. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (nusišalinimas): (131) (susijusių kat.: 1 (12))
98.1. Pagrindai teisėjui nušalinti (nusišalinti) (253) (susijusių kat.: 1 (12))
98.2. Pagrindai ekspertui, vertėjui, teismo posėdžio sekretoriui nušalinti (nusišalinti) (2) (susijusių kat.: 1 (12))
98.3. Pareiškimų dėl nušalinimų pateikimo ir išsprendimo tvarka, šių pareiškimų patenkinimo teisiniai padariniai (127) (susijusių kat.: 1 (12))
98.4. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas (26) (susijusių kat.: 1 (12))
99. Bylinėjimosi išlaidos: (1597) (susijusių kat.: 1 (98))
99.1. Žyminis mokestis: (734) (susijusių kat.: 1 (98))
99.1.1. Žyminio mokesčio dydis (243) (susijusių kat.: 1 (98))
99.1.2. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas (209) (susijusių kat.: 1 (98))
99.1.3. Žyminio mokesčio primokėjimas (133) (susijusių kat.: 1 (98))
99.1.4. Žyminio mokesčio mokėjimas (107) (susijusių kat.: 1 (98))
99.1.5. Žyminio mokesčio grąžinimas (415) (susijusių kat.: 1 (98))
99.2. Mokestis už išduodamus procesinius dokumentus (2) (susijusių kat.: 1 (98))
99.3. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir jų apmokėjimas (175) (susijusių kat.: 1 (98))
99.4. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (404) (susijusių kat.: 1 (98))
99.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (585) (susijusių kat.: 1 (98))
99.6. Nuostolių atlyginimas kaip piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis padariniai (8) (susijusių kat.: 1 (98))
99.7. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei (368) (susijusių kat.: 1 (98))
99.8. Atsakovo paieškos ir sprendimų vykdymo išlaidų atlyginimas (1) (susijusių kat.: 1 (98))
99.9. Išlaidų advokato, advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas (297) (susijusių kat.: 1 (98))
99.10. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas (5) (susijusių kat.: 1 (98))
99.11. Kiti su bylinėjimosi išlaidomis susiję klausimai (67) (susijusių kat.: 1 (98))
100. Užstatas (24)
101. Teismo nuobaudos (187) (susijusių kat.: 1 (2))
102. Procesiniai terminai: (547) (susijusių kat.: 1 (126))
102.1. Procesinių terminų samprata, jų teisinė reikšmė ir rūšys (13) (susijusių kat.: 1 (126))
102.2. Procesinių terminų skaičiavimas, jų pabaiga ir praleidimo teisiniai padariniai (284) (susijusių kat.: 1 (126))
102.3. Procesinių terminų sustabdymas (2) (susijusių kat.: 1 (126))
102.4. Procesinių terminų pratęsimas (207) (susijusių kat.: 1 (126))
102.5. Procesinių terminų atnaujinimas (372) (susijusių kat.: 1 (126))
103. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai: (748)
103.1. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų samprata, forma, turinys ir rūšys (142)
103.2. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų skaičius ir kalba (65)
103.3. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priedai ir jų forma (88)
103.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas (759)
104. Procesinių dokumentų įteikimas: (345)
104.1. Įteikimas paprastuoju ir registruotu paštu (146)
104.2. Įteikimas per antstolius (32)
104.3. Įteikimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais (2)
104.4. Įteikimas per dalyvaujantį byloje asmenį (2)
104.5. Įteikimas šalies ir trečiojo asmens atstovui (40)
104.6. Įteikimas tarp advokatų (1)
104.7. Įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju (2)
104.8. Įteikimas kuratoriui (10)
104.9. Įteikimas viešo paskelbimo būdu (140)
104.10. Procesinių dokumentų įteikimo vieta ir tvarka, jų įteikimo patvirtinimas (70)
104.11. Atsakovo paieška (10)
105. Teismo pranešimai ir šaukimai, jų turinys (101) (susijusių kat.: 1 (70))
106. Ieškinys: (2569) (susijusių kat.: 1 (2))
106.1. Ieškinio samprata, jo turinys, elementai (ieškinio dalykas ir pagrindas) (239) (susijusių kat.: 2 (58))
106.2. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas (270) (susijusių kat.: 1 (2))
106.3. Ieškinio trūkumų ištaisymas (1389) (susijusių kat.: 1 (2))
106.4. Ieškinio priėmimas (934) (susijusių kat.: 1 (2))
106.5. Ieškinio atsiėmimas (187) (susijusių kat.: 1 (2))
106.6. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio (182) (susijusių kat.: 1 (2))
106.7. Ieškinio dalyko arba pagrindo keitimas (53) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8. Atsisakymas priimti ieškinį: (709) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.1. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme (172) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.2. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas teismui (442) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.3. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (139) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.4. Atsisakymas priimti ieškinį, kai yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio arba patvirtinti šalių (76) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.5. Atsisakymas priimti ieškinį, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (51) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.6. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui ir atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo (8) (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.7. Atsisakymas priimti ieškinį, kai pareiškimą paduoda neveiksnus fizinis asmuo (susijusių kat.: 1 (2))
106.8.8. Atsisakymas priimti ieškinį, kai pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. (70) (susijusių kat.: 1 (2))
106.9. Grupės ieškinys (3) (susijusių kat.: 1 (2))
106.10. Civilinis ieškinys iš baudžiamosios bylos (7) (susijusių kat.: 1 (2))
107. Atsakovo pripažinimas ieškinio (16) (susijusių kat.: 1 (22))
108. Priešieškinis (154) (susijusių kat.: 1 (22))
109. Taikinimas ir taikos sutartis civiliniame procese (278) (susijusių kat.: 1 (6))
110. Laikinosios apsaugos priemonės: (3700)
110.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (5339)
110.2. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas (468)
110.3. Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita (267)
110.4. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas (1111)
110.5. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas ir apskundimas (544)
110.6. Kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, pakeitimu, panaikinimu susiję klausimai (369)
III.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
111. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui: (1146) (susijusių kat.: 1 (22))
111.1. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį (542) (susijusių kat.: 1 (22))
111.2. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu (dublikai, triplikai) (121) (susijusių kat.: 1 (22))
111.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje (877) (susijusių kat.: 1 (22))
111.4. Kiti teismo ir šalių parengiamieji veiksmai (229) (susijusių kat.: 1 (22))
112. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje (779)
113. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje: (2304) (susijusių kat.: 1 (8))
113.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme (786) (susijusių kat.: 1 (8))
113.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme (724) (susijusių kat.: 1 (8))
113.3. Teismo posėdžio pirmininkas ir jo įgaliojimai (3) (susijusių kat.: 1 (8))
113.4. Šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų, kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį teisiniai padariniai (63) (susijusių kat.: 1 (8))
113.5. Bylos nagrinėjimo atidėjimas (194) (susijusių kat.: 2 (48))
113.6. Bylos sustabdymas (bylos sustabdymo pagrindai, terminai, teisiniai padariniai ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas): (659) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1. Privalomas bylos sustabdymas: (372) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.1. Bylos sustabdymas, kai miršta fizinis asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, kuris buvo bylos šalis, jeigu leidžiamas teisių perėmimas (22) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.2. Bylos sustabdymas, kai šalis netenka veiksnumo (1) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.3. Bylos sustabdymas, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (393) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.4. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad tų pačių turtinių reikalavimų patenkinimas yra susijęs su iškeltos baudžiamosios bylos nagrinėjimu (16) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.5. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla (196) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.6. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje komerciniam bankui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad Lietuvos bankas yra paskyręs komerciniam bankui laikinąjį administratorių (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.7. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą (8) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.8. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į administracinį teismą (1) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.9. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.1.10. Privalomas bylos sustabdymas kitais įstatymų numatytais atvejais (21) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.2. Fakultatyvus bylos sustabdymas: (159) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.2.1. Bylos sustabdymas, kai yra paskelbta atsakovo paieška (10) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.2.2. Bylos sustabdymas, kai teismas paskiria ekspertizę (142) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.2.3. Bylos sustabdymas, kai šalis tarnauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos dalinyje, kuriame paskelbta karinė padėtis (2) (susijusių kat.: 2 (168))
113.6.2.4. Bylos sustabdymas, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti būtina (99) (susijusių kat.: 2 (168))
113.7 Pertrauka (99) (susijusių kat.: 1 (8))
113.8. Teismo sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas (307) (susijusių kat.: 1 (8))
113.9. Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas (408) (susijusių kat.: 1 (8))
113.10. Bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas (623) (susijusių kat.: 1 (8))
113.11. Teismo posėdžio protokolas, pastabos dėl protokolo ir jų išnagrinėjimas (62) (susijusių kat.: 1 (8))
114. Įrodymai ir įrodinėjimas: (746) (susijusių kat.: 1 (8))
114.1. Įrodymai ir jų rūšys (79) (susijusių kat.: 1 (158))
114.2. Įrodymų sąsajumas (31) (susijusių kat.: 1 (158))
114.3. Įrodinėjimo priemonių leistinumas (60) (susijusių kat.: 1 (158))
114.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių (217) (susijusių kat.: 1 (160))
114.5. Įrodinėjimo dalykas (56) (susijusių kat.: 1 (160))
114.6. Teismo atsisakymas priimti įrodymą (13)
114.7. Pavėluotas naujų įrodymų ir motyvų pateikimas (4)
114.8. Atleidimas nuo įrodinėjimo: (21)
114.8.1. Teismo pripažintos visiems žinomos aplinkybės (2)
114.8.2. Prejudiciniai faktai (91)
114.8.3. Prezumpcijos (6)
114.8.4. Faktų pripažinimas (10)
114.9. Įrodinėjimo priemonės: (314) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.1. Šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų paaiškinimai (149) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.2. Liudytojų apklausa ir liudytojų parodymai (87) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.3. Rašytiniai įrodymai: (218) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.3.1. Rašytinių įrodymų pateikimas ir išreikalavimas (144) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.3.2. Oficialūs rašytiniai įrodymai (55) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.3.3. Rašytiniai įrodymai su trūkumais (5) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.3.4. Dokumentų originalų pateikimas (10) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.3.5. Dokumentų nuorašai (16) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.4. Daiktiniai įrodymai (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.5. Daiktinių, rašytinių įrodymų apžiūra jų buvimo vietoje arba vietos apžiūra ir apžiūros protokolas (3) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.6. Eksperto išvada: (85) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.6.1. Eksperto skyrimas ir ekspertizės atlikimas (108) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.6.2. Eksperto išvada (31) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.6.3. Eksperto apklausa (4) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.6.4. Papildoma ir pakartotinė ekspertizė (19) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.7. Kiti įrodymai (nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai ir kt.) (7) (susijusių kat.: 1 (78))
114.9.8. Elektroniniai duomenys, kaip įrodymai (susijusių kat.: 1 (78))
114.10. Įrodymų užtikrinimas (33) (susijusių kat.: 1 (2))
114.11. Įrodymų vertinimas (836)
114.12. Kiti klausimai, susiję su įrodymais bei įrodinėjimu civiliniame procese (56) (susijusių kat.: 1 (214))
115. Teismo pavedimai (184)
116. Teismo sprendimas: (3018) (susijusių kat.: 2 (12))
116.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui (1285) (susijusių kat.: 2 (168))
116.2. Dalinis sprendimas (10) (susijusių kat.: 2 (12))
116.3. Preliminarus sprendimas (281) (susijusių kat.: 2 (12))
116.4. Galutinis sprendimas (783) (susijusių kat.: 2 (12))
116.5. Sprendimas už akių: (596) (susijusių kat.: 2 (12))
116.5.1. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos ir tvarka, draudimai priimti sprendimą už akių (318) (susijusių kat.: 2 (12))
116.5.2. Sprendimo už akių turinys (207) (susijusių kat.: 2 (12))
116.5.3. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir šio pareiškimo nagrinėjimo tvarka (241) (susijusių kat.: 2 (12))
116.5.4. Pakartotinis sprendimas už akių (3) (susijusių kat.: 2 (12))
116.6. Teismo sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui: (16) (susijusių kat.: 2 (76))
116.6.1. Privalomas sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui (13) (susijusių kat.: 2 (76))
116.6.2. Fakultatyvusis sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui (4) (susijusių kat.: 2 (76))
116.7. Teismo sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymas ir sprendimo įvykdymo užtikrinimas (7) (susijusių kat.: 2 (76))
116.8. Teismo sprendimo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas (132) (susijusių kat.: 2 (76))
116.9. Teismo sprendimo nuorašų išsiuntimas šalims, tretiesiems asmenims ir kitiems asmenims (19) (susijusių kat.: 2 (12))
116.10. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas: (332) (susijusių kat.: 2 (0))
116.10.1. Sprendime padarytų rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymas (282) (susijusių kat.: 2 (16))
116.10.2. Papildomo sprendimo priėmimas (115) (susijusių kat.: 2 (36))
116.10.3. Sprendimo išaiškinimas (74) (susijusių kat.: 2 (28))
116.11. Teismo sprendimo įsiteisėjimas ir įsiteisėjimo teisiniai padariniai, res judicata (52) (susijusių kat.: 2 (12))
117. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos: (2101) (susijusių kat.: 2 (20))
117.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi (1930) (susijusių kat.: 2 (20))
117.2. Pirmosios instancijos teismo nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys (1009) (susijusių kat.: 2 (20))
117.3. Pirmosios instancijos teismo nutarčių nuorašų įteikimas (198) (susijusių kat.: 2 (20))
117.4. Rezoliucijos (130) (susijusių kat.: 2 (20))
118. Bylos nutraukimas: (915) (susijusių kat.: 2 (128))
118.1. Bylos nutraukimas, kai byla nenagrinėtina teisme (70) (susijusių kat.: 2 (128))
118.2. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti (8) (susijusių kat.: 2 (128))
118.3. Bylos nutraukimas, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio arba patvirtinti šalių taikos sutartį (155) (susijusių kat.: 2 (128))
118.4. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė (339) (susijusių kat.: 2 (128))
118.5. Bylos nutraukimas, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino (558) (susijusių kat.: 4 (256))
118.6. Bylos nutraukimas, kai yra įsiteisėjęs arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (susijusių kat.: 2 (128))
118.7. Bylos nutraukimas, jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas (19) (susijusių kat.: 2 (128))
118.8. Bylos nutraukimas, kai likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas (12) (susijusių kat.: 2 (128))
118.9. Kiti bylos nutraukimo atvejai (69) (susijusių kat.: 2 (128))
118.10. Bylos nutraukimo tvarka ir teisiniai padariniai (50) (susijusių kat.: 2 (128))
119. Pareiškimo palikimas nenagrinėto: (555) (susijusių kat.: 2 (204))
119.1. Pareiškimas palikimas nenagrinėto, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka (59) (susijusių kat.: 2 (204))
119.2. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai pareiškimą padavė neveiksnus fizinis asmuo (3) (susijusių kat.: 2 (204))
119.3. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu pareiškimą ieškovo ar pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo (11) (susijusių kat.: 2 (204))
119.4. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (15) (susijusių kat.: 2 (204))
119.5. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju (171) (susijusių kat.: 2 (204))
119.6. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą jų nesant, neatvyko be svarbių priežasčių (58) (susijusių kat.: 2 (204))
119.7. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai pareiškimą padavęs asmuo nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio (12) (susijusių kat.: 2 (204))
119.8. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu yra pareikšta keletas reikalavimų, o žyminis mokestis sumokėtas tik už dalį iš jų – neapmokėtų reikalavimų dalyje (3) (susijusių kat.: 2 (204))
119.9. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui (15) (susijusių kat.: 2 (204))
119.10. Pareiškimo palikimas nenagrinėto CPK 139 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju (134) (susijusių kat.: 2 (204))
119.11. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų (161) (susijusių kat.: 2 (204))
119.12. Kiti pareiškimo palikimo nenagrinėto atvejai (167) (susijusių kat.: 2 (204))
119.13. Pareiškimo palikimo nenagrinėto tvarka ir teisiniai padariniai (20) (susijusių kat.: 2 (204))
120. Teismo nutartis dėl teisės pažeidimų pašalinimo (15)
III.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas (1)
121. Apeliacinis procesas: (5110) (susijusių kat.: 1 (344))
121.1. Apeliacinio proceso esmė, paskirtis ir tikslai (208) (susijusių kat.: 1 (344))
121.2. Apeliacijos ribojimai (33) (susijusių kat.: 1 (344))
121.3. Apeliacinis skundas ir jo padavimo tvarka (123) (susijusių kat.: 1 (344))
121.4. Apeliacinio skundo subjektai (38) (susijusių kat.: 1 (344))
121.5. Apeliacinio skundo terminai (139) (susijusių kat.: 1 (344))
121.6. Apeliacinio skundo priėmimas ir trūkumų šalinimas (474) (susijusių kat.: 1 (344))
121.7. Apeliacinio skundo atsisakymas (244) (susijusių kat.: 1 (344))
121.8. Prisidėjimas prie apeliacinio skundo (9) (susijusių kat.: 1 (344))
121.9. Atsiliepimai į apeliacinį skundą (259) (susijusių kat.: 1 (344))
121.10. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus (21) (susijusių kat.: 1 (344))
121.11. Naujų įrodymų ir motyvų pateikimo apeliacinės instancijos teisme ribojimai (64) (susijusių kat.: 1 (344))
121.12. Pasirengimas bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme (198) (susijusių kat.: 1 (344))
121.13. Apeliacijos dalykas ir ribos (261) (susijusių kat.: 1 (344))
121.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka (901) (susijusių kat.: 1 (344))
121.15. Apeliacinis bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka (2017) (susijusių kat.: 1 (344))
121.16. Apribojimai keisti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą (1) (susijusių kat.: 1 (344))
121.17. Apeliacinio proceso nutraukimas (578) (susijusių kat.: 1 (344))
121.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės (1940) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19. Absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai: (75) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.1. Byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo (10) (susijusių kat.: 2 (688))
121.19.2. Pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (58) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.3. Pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą (2) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.4. Sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų) (27) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.5. Byloje nėra teismo posėdžio protokolo, kai ji išnagrinėta žodinio proceso tvarka (2) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.6. Buvo pažeistos rūšinio ar išimtinio teismingumo taisyklės (15) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.7. Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (16) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.8. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą (19) (susijusių kat.: 1 (344))
121.19.9. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą (susijusių kat.: 1 (344))
121.20. Bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (235) (susijusių kat.: 1 (344))
121.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas (3915) (susijusių kat.: 1 (344))
121.22. Kiti su apeliacija susiję klausimai (166) (susijusių kat.: 1 (344))
122. Atskirieji skundai: (4610) (susijusių kat.: 1 (204))
122.1. Atskirasis skundas ir jo pateikimo tvarka (705) (susijusių kat.: 1 (204))
122.2. Atskirojo skundo nagrinėjimas (1526) (susijusių kat.: 1 (204))
122.3. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio atskirąjį skundą, teisės (1987) (susijusių kat.: 1 (204))
122.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo (3902) (susijusių kat.: 1 (204))
122.5. Kiti su atskirųjų skundų nagrinėjimu susiję klausimai (477) (susijusių kat.: 1 (204))
123. Kasacinis procesas: (33) (susijusių kat.: 1 (270))
123.1. Kasacinio proceso esmė, paskirtis ir tikslai (susijusių kat.: 1 (270))
123.2. Kasacijos ribojimai (5) (susijusių kat.: 1 (270))
123.3. Pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka (10) (susijusių kat.: 1 (270))
123.4. Kasacinis skundas, prisidėjimas prie kasacinio skundo, atsiliepimas į kasacinį skundą, jų pateikimo tvarka (2) (susijusių kat.: 1 (270))
123.5. Kasacinių skundų priėmimo tvarka (1) (susijusių kat.: 1 (270))
123.6. Kasacijos dalykas ir ribos (19) (susijusių kat.: 1 (270))
123.7. Pasirengimas bylos nagrinėjimui kasaciniame teisme, bylos nagrinėjimas kasacinio teismo posėdyje ir kasacinio teismo nutarties ar nutarimo priėmimas bei paskelbimas (1) (susijusių kat.: 1 (270))
123.8. Kasacinio proceso nutraukimas (36) (susijusių kat.: 1 (270))
123.9. Kasacinio teismo, išnagrinėjusio bylą kasacine tvarka, teisės ir kasacinio teismo nutartis (nutarimas) (10) (susijusių kat.: 1 (270))
123.10. Kiti su kasacija susiję klausimai (7) (susijusių kat.: 1 (270))
124. Proceso atnaujinimas: (273) (susijusių kat.: 1 (376))
124.1. Prašymas atnaujinti procesą ir jo pateikimo tvarka (120) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2. Proceso atnaujinimo pagrindai: (154) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.1. Proceso atnaujinimas, kai Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutarimai civilinėse bylose prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos p (4) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (160) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.3. Proceso atnaujinimas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų ar daiktinių įrodymų s (17) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.4. Proceso atnaujinimas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą (1) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.5. Proceso atnaujinimas, kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priim (6) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.6. Proceso atnaujinimas, jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą (4) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.7. Proceso atnaujinimas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų (106) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.8. Proceso atnaujinimas, kai bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas (13) (susijusių kat.: 1 (376))
124.2.9. Proceso atnaujinimas, kai pirmosios (apeliacinės) instancijos teismo sprendime ar nutartyje padaryta aiški teisės normos taikymo klaida (83) (susijusių kat.: 1 (376))
124.3. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas (183) (susijusių kat.: 1 (376))
124.4. Bylos, kurioje procesas atnaujintas, nagrinėjimas (66) (susijusių kat.: 1 (376))
124.5. Teismo, išnagrinėjusio bylą, kurioje procesas atnaujintas, teisės (29) (susijusių kat.: 1 (376))
124.6. Kiti su proceso atnaujinimu susiję klausimai (61) (susijusių kat.: 1 (376))
III.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
125. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo teisme ypatumai: (1817)
125.1. Bendri šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai (178)
125.2. Bylų dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) nagrinėjimo ypatumai (43)
125.3. Bylų dėl tėvystės (motinystės) nustatymo nagrinėjimo ypatumai (22)
125.4. Bylų dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nagrinėjimo ypatumai (39)
125.5. Bylų dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų nagrinėjimo ypatumai (45)
125.6. Bylų dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nagrinėjimo ypatumai (57)
125.7. Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai (30)
125.8. Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai (4)
125.9. Ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumai
125.10. Dokumentinis procesas: (241)
125.10.1. Leistinumas, ieškiniui keliami reikalavimai ir jo nagrinėjimas dokumentinio proceso tvarka (88)
125.10.2. Preliminaraus sprendimo priėmimas, įsiteisėjimas, preliminaraus sprendimo ir jo priedų nuorašų išsiuntimas (169)
125.10.3. Atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir priimto preliminaraus sprendimo bei tolesnio bylos nagrinėjimo tvarka (82)
125.11. Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimas: (1469)
125.11.1. Leistinumas, kreditoriaus pareiškimui dėl teismo įsakymo išdavimo keliami reikalavimai, pareiškimo priėmimas ir atsisakymas jį priimti (659)
125.11.2. Teismo įsakymo priėmimas, pranešimas skolininkui apie kreditoriaus pareiškimą ir teismo įsakymą, teismo įsakymo įsiteisėjimas ir panaikinimas (1371)
125.11.3. Skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus pareiškimo ir teismo veiksmai, gavus šiuos prieštaravimus (169)
125.11.4. Europos teismo įsakymas (1)
126. Įmonių bankrotas: (1179) (susijusių kat.: 1 (22))
126.1. Bankroto proceso esmė ir paskirtis (166) (susijusių kat.: 1 (22))
126.2. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto bylos iškėlimas teisme (944) (susijusių kat.: 1 (66))
126.3. Bankrutuojančios įmonės administratorius, jo skyrimas ir įgaliojimai (524)
126.4. Supaprastintas bankroto procesas (176) (susijusių kat.: 2 (50))
126.5. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai, jų teisės ir reikalavimų tvirtinimas bei tenkinimas (931) (susijusių kat.: 1 (56))
126.6. Bankroto bylos nutraukimas (32)
126.7. Bankrutavusios įmonės likvidavimas (462) (susijusių kat.: 1 (24))
126.8. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai (1503) (susijusių kat.: 1 (104))
127. Įmonių restruktūrizavimas: (46)
127.1. Restruktūrizavimo proceso esmė ir paskirtis (17)
127.2. Pareiškimas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme (40)
127.3. Paprastesnė įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka
127.4. Restruktūrizavimo planas ir jo tvirtinimas (7)
127.5. Restruktūrizuojamos įmonės administratorius, jo skyrimas ir įgaliojimai (1)
127.6. Restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, jų teisės ir reikalavimų tenkinimas (30)
127.7. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas (3)
127.8. Restruktūrizavimo proceso pabaiga (1)
127.9. Kiti su įmonės restruktūrizavimo procesu susiję klausimai (28)
128. Bylų nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka: (1152)
128.1. Bendrieji ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatumai (67)
128.2. Bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjimas (528)
128.3. Bylų dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu nagrinėjimas (1)
128.4. Bylų dėl fizinio asmens paskelbimo nežinia kur esančiu nagrinėjimas
128.5. Bylų dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu nagrinėjimas (5)
128.6. Bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu nagrinėjimas (13)
128.7. Bylų dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu) nagrinėjimas (1)
128.8. Bylų dėl įvaikinimo nagrinėjimas
128.9. Bylų dėl vaiko globos ir rūpybos nagrinėjimas (2)
128.10. Bylų dėl pilnamečių asmenų globos ir rūpybos nagrinėjimas (5)
128.11. Bylų dėl antstolių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti nagrinėjimas (96)
128.12. Bylų dėl notarinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti nagrinėjimas (321)
128.13. Bylų dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ir anuliavimo nagrinėjimas (42)
128.14. Bylų dėl teisių atkūrimo pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus nagrinėjimas (šaukiamoji teisena) (4)
128.15. Bylos dėl daiktinių teisių, nagrinėtinos ypatingosios teisenos tvarka: (3)
128.15.1. Bylų dėl valdymo fakto patvirtinimo nagrinėjimas (5)
128.15.2. Bylų dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo nagrinėjimas (3)
128.15.3. Bylų dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu nagrinėjimas
128.16. Šeimos bylos, nagrinėtinos ypatingosios teisenos tvarka: (44)
128.16.1. Bylų dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nagrinėjimas (13)
128.16.2. Bylų dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu nagrinėjimas (31)
128.17. Bylų dėl hipotekos ir įkeitimo teisinių santykių nagrinėjimas (79)
128.18. Bylų dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo nagrinėjimas (235)
128.19. Bylų dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo nagrinėjimas (11)
128.20. Bylų dėl teismo leidimų išdavimo, faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitų bylų, kurios pagal CK bei kitus įstatymus nagrinėtinos supaprastinto proceso tvarka, nagrinėjimas (154)
III.5. Vykdymo procesas (susijusių kat.: 1 (216))
129. Vykdymo procesas: (948) (susijusių kat.: 1 (216))
129.1. Antstolio ir kitų asmenų pareiškimų, paduotų teismui vykdymo proceso metu, nagrinėjimas (545) (susijusių kat.: 1 (216))
129.2. Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, pardavimo be varžytynių aktų pripažinimas negaliojančiais (82) (susijusių kat.: 1 (216))
129.3. Kitų asmenų teisių gynimas vykdant sprendimą (32) (susijusių kat.: 1 (216))
129.4. Vykdymo išlaidos, jų apmokėjimo ir išieškojimo tvarka (560) (susijusių kat.: 1 (216))
129.5. Kitos bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės (36) (susijusių kat.: 1 (216))
129.6. Vykdymo veiksmų atidėjimas (8) (susijusių kat.: 1 (216))
129.7. Vykdomosios bylos sustabdymas: (31) (susijusių kat.: 1 (216))
129.7.1. Privalomas vykdomosios bylos sustabdymas (8) (susijusių kat.: 1 (216))
129.7.2. Fakultatyvusis vykdomosios bylos sustabdymas (8) (susijusių kat.: 1 (216))
129.8. Vykdomosios bylos nutraukimas (37) (susijusių kat.: 1 (216))
129.9. Vykdomojo dokumento grąžinimas (14) (susijusių kat.: 1 (216))
129.10. Vykdomosios bylos užbaigimas (17) (susijusių kat.: 1 (216))
129.11. Vykdymo proceso dalyviai, jų teisės ir pareigos (55) (susijusių kat.: 1 (216))
129.12. Vykdytini dokumentai (12) (susijusių kat.: 1 (216))
129.13. Vykdomasis raštas (31) (susijusių kat.: 1 (216))
129.14. Europos vykdomasis raštas (3) (susijusių kat.: 1 (216))
129.15. Vykdomieji dokumentai, jų pateikimas ir priėmimas vykdyti (61) (susijusių kat.: 1 (216))
129.16. Raginimas įvykdyti sprendimą geruoju (18) (susijusių kat.: 1 (216))
129.17. Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės (46) (susijusių kat.: 1 (216))
129.18. Turto areštas (72) (susijusių kat.: 1 (216))
129.19. Turto realizavimas: (58) (susijusių kat.: 1 (216))
129.19.1. Bendrosios turto realizavimo nuostatos (8) (susijusių kat.: 1 (216))
129.19.2. Turto pardavimas iš varžytynių (73) (susijusių kat.: 1 (216))
129.19.3. Turto perdavimas išieškotojui (17) (susijusių kat.: 1 (216))
129.19.4. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui (30) (susijusių kat.: 1 (216))
129.19.5. Turto pardavimas per prekybos įmonę (susijusių kat.: 1 (216))
129.19.6. Vertybinių popierių areštas ir realizavimas (3) (susijusių kat.: 1 (216))
129.20. Kitos priverstinio vykdymo priemonės: (33) (susijusių kat.: 1 (216))
129.20.1. Išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų (17) (susijusių kat.: 1 (216))
129.20.2. Skolininko turto administravimas (2) (susijusių kat.: 1 (216))
129.20.3. Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto, įkeitimu įkeisto turto, iš daikto sulaikymo teise sulaikyto skolininko turto (18) (susijusių kat.: 1 (216))
129.20.4. Išieškojimas iš skolininko turtinių teisių (5) (susijusių kat.: 1 (216))
129.21. Išieškotų lėšų paskirstymas ir išmokėjimas išieškotojams (18) (susijusių kat.: 1 (216))
129.22. Sprendimų įvykdymo atgręžimas (14) (susijusių kat.: 1 (216))
129.23. Nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumai (50) (susijusių kat.: 1 (216))
129.24. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų vykdymo ypatumai (2) (susijusių kat.: 1 (216))
III.6. Tarptautinis civilinis procesas
130. Tarptautinis civilinis procesas: (11)
130.1. Teismingumas: (14)
130.1.1. Bendrosios teismingumo nuostatos (11)
130.1.2. Teismingumo taisyklės ginčo teisenoje (14)
130.1.3. Teismingumo taisyklės ypatingojoje teisenoje (2)
130.1.4. Lietuvos Respublikos teismams neteismingos bylos (5)
130.2. Procesas: (6)
130.2.1. Bendrosios proceso nuostatos (7)
130.2.2. Kitos valstybės fizinio ir juridinio asmens atleidimas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (1)
130.2.3. Kitos valstybės ieškovo užstatas atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (10)
130.2.4. Teisinė pagalba (1)
130.2.5. Procesinių dokumentų įteikimas (3)
130.2.6. Įrodymai ir jų užtikrinimas
130.3. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir leidimas vykdyti: (2)
130.3.1. Europos Sąjungos valstybių narių teismų sprendimų pripažinimas ir leidimas vykdyti (118)
130.3.2. Kitų užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir leidimas vykdyti (519)
130.4. Užsienio valstybės teisme patvirtintų taikos sutarčių ir teismo nutarčių pripažinimas ir leidimas vykdyti (2)
131. Kiti civilinio proceso įstatymų reguliuojami teisiniai santykiai (9)
IV. Alternatyvūs privaČių ginčų sprendimo būdai ir notariato teisės klausimai
132. Privačių ginčų sprendimas arbitraže (17)
133. Nejurisdikciniai privatinių ginčų sprendimo būdai (tarpininkavimas, taikinimas ir pan.) (1)
134. Notariato teisės klausimai (2)