Susiję Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TS-76 2012-02-24
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖSSVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606

 

 

 

SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS FORMA

 

 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-76

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURINYS

 

I. Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos santrauka....................................................................................................................................................2

II. Teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybės vykdytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas...2

III. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros veiklai įtakos turėjusių veiksnių apžvalga................4

IV. Bendruomenės sveikatos būklės analizė..............................................................................................4

V. Vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos.................................................7

VI. Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir strategijų, visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas...........................................................................................................................9

VII. Bendruomenės, nevalstybinių organizacijų, ūkio subjektų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dalyvavimas vykdant visuomenės sveikatos priežiūros veiklą............................10

VIII. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimas....................................................................11

IX. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros veiklos finansavimas...............................................13

X. Artimiausio laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys.................................................................................................................................13

XI. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymas..........13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

 

Raseinių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaita (toliau- ataskaita) paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr.606 ,,Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“.

Ataskaitoje pateiktos informacijos šaltiniai:

1.      Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimai;

2.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;

3.      Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiai;

4.      Raseinių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau- ASPĮ) informacija;

Ataskaitos projektas derintas rajono Savivaldybės nustatyta tvarka.

Ataskaitos rengėja- rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja Akvilė Juškienė, tel. (8~428) 79 597, akvile.saparnyte@raseiniai.lt.

Raseinių rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą organizuoja rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybė vykdo šias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas:

1. Vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą;

2. Visuomenės sveikatos stebėseną;

3. Organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje.

 

II.                TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

1. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-14 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų ataskaitos patvirtinimo“;

2. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-26 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitos patvirtinimo“;

3. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-65 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo“;

4. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-127 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų nuostatų ir sudėties patvirtinimo“;

5. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-126 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos pakeitimo“;

6. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-248 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“;

7. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-247 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos pakeitimo“;

8. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-290 ,,Dėl sveikatos priežiūros organizavimo Raseinių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr.(1.1)TS-289 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2012-2013 m. programos patvirtinimo“.

         Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:

1.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-85 ,,Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos paskelbimo Raseinių rajono savivaldybėje“;

2.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-178 ,,Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos atšaukimo Raseinių rajono savivaldybėje“;

3.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D-147 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo vaikų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ vertinimo komisijos sudarymo“;

4.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-341 ,,Dėl delegavimo į darbo grupę“;

5.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-987 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“;

6.      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-1070 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai plano patvirtinimo“.

         Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiai:

         1. Raseinių rajono savivaldybės mero 2011 m. balandžio 22 d. potvarkis Nr. (2.6)M-8 ,,Dėl rajono Savivaldybės paplūdimių būklės įvertinimo darbo grupės sudėties“.

 

III.             SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

         Svarbiausi išoriniai ir vidiniai veiksniai atskaitiniais biudžetiniais metais turėję įtakos Savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai:

1.      Išoriniai veiksniai:

1.1.      Finansavimo problemos. Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymui yra skiriama per mažai lėšų.

1.2.      Netinkamas visuomenės požiūris į visuomenės sveikatos priežiūrą.

2.      Vidiniai veiksniai:

         2.1. Visuomenės sveikatos priežiūros infrastruktūros plėtros problemos. Raseinių rajone nebuvo įsteigto Visuomenės sveikatos biuro ir nebuvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Raseinių rajono gyventojams. 2011 m. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas rajono Savivaldybės gyventojams organizavo rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas.

         2.2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka.

 

IV.              BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vykdė visuomenės sveikatos stebėseną: stebėjo visuomenės sveikatos būklę ir jos pokyčius, demografinius rodiklius, fizinę aplinką (maudymosi sezono metu organizavo maudyklų vandens kokybės tyrimų atlikimą), sveikatos priežiūros sistemos raidą (gydytojų, odontologų, slaugytojų skaičių, lovų skaičių stacionaruose, apsilankymų pas gydytojus skaičių ir kt.).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 ,,Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ 2.1. punktą, bendruomenės sveikatos būklės analizės skyriuje kai kurie rodikliai pateikiami tik 2010 metų (ataskaitos ruošimo laikotarpiu ne visi 2011 m. rodikliai yra žinomi).

Raseinių rajono gyventojų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis 2011 m. pateiktas 1 lentelėje (žr. 1 lent.).

1 lentelė. Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Raseinių rajone 2011 m.

 

Ligos pavadinimas

Užregistruotų susirgimų skaičius

Iš viso:

Lytis

vyrai

moterys

1. Vidurių šiltinė

0

0

0

2. Paratifai A, B, C

0

0

0

3. Kitos salmoneliozės

22

10

12

4. Šigeliozės

0

0

0

5. Kitos patikslintos bakterinės žarnyno infekcijos, iš jų:

4

2

2

5.1. Ešerichijozė (žarninės lazdelė infekcija)

0

0

0

5.1.1 Enterohemoraginės E. coli sukelta infekcija

0

0

0

5.2. Kampilobakteriozė (kampilobakterijų sukeltas enteritas)

3

1

2

5.3. Jersiniozė (enterokolitinis jersinios sukeltas enteritas)

1

1

0

6. Nepatikslintos bakterinės žarnyno infekcijos

34

11

23

 

7. Virusinės žarnyno infekcijos (patikslintos), iš jų:

28

18

10

7.1. Rotovirusinis enteritas

27

18

9

7.2. Ūminė gastroenteropatija sukelta Norwalk veiksnio

1

0

1

8. Virusinės žarnyno infekcijos (nepatikslintos)

8

3

5

9. Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos

4

1

3

10. Tuberkuliozė (kvėpavimo organų, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai)

7

5

2

11. Ekstrapulmoninė tuberkuliozė

1

1

0

12. Tuliaremija

0

0

0

13. Juodligė

0

0

0

14. Bruceliozė

0

0

0

15. Leptospirozė

0

0

0

16. Ekstraintestinė jersiniozė

0

0

0

17. Listeriozė

0

0

0

18. Stabligė

0

0

0

19. Difterija

0

0

0

20. Kokliušas

0

0

0

21. Skarlatina

4

2

2

22. Meningokokinė infekcija

0

0

0

23. Bakterinis meningitas

0

0

0

24. Virusinis meningitas

2

1

1

25. Pneumokokinė infekcija

0

0

0

26. Haemophilus influenzae infekcija

0

0

0

27. Laimo liga

13

5

8

28. Ornitozė

0

0

0

29. Lytiškai santykiaujant plintančios chlamidijų sukeltos ligos

0

0

0

30. Epideminė šiltinė ir Brill‘o liga

0

0

0

31. Ūminis poliomelitas

0

0

0

32. Pasiutligė

0

0

0

33. Erkinis encefalitas

6

4

2

34. Vėjaraupiai

230

121

109

35. Tymai

0

0

0

 

Raseinių rajono gyventojų 2008- 2010 m. demografiniai rodikliai pateikti 2 lentelėje (žr. 2 lent.).

2 lentelė. Raseinių rajono demografiniai rodikliai

Eil.Nr.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

1.

Gyventojų skaičius:

Iš jų -

Miesto

Kaimo

 

41616

 

15636

25980

41871

 

15108

26763

40619

 

11990

28629

2.

Gimė

358

((3 negyvagimiai)

356

 (7 negyvagimiai)

302

(2 negyvagimiai)

3.

Mirė:

Iš jų -

vaikų  nuo 0 iki 18 m.

629

 

6

593

 

17

644

 

4

4.

Susituokė

220

163

135

5.

Išsituokė

100

109

108

                                   

2010 m. Raseinių rajone mirė 644 gyventojai. 3 lentelėje pateikiamos dažniausios mirties priežastys Raseinių rajone 2008 – 2010 metais.

 

3 lentelė. Dažniausiai pasitaikančios mirties priežastys Raseinių rajone

Eil.Nr.

               Liga

2008 m.

2009 m.

2010 m.

1.

Tuberkuliozė

4

6

4

2.

Piktybiniai navikai

100

107

120

3.

Endokrininės ligos

-

1

8

4.

Psichikos ir elgesio sutrikimai

1

-

4

5.

Nervų sistemos ligos

2

9

6

6.

Kraujotakos sistemos ligos

402

344

383

 

Iš jų:

 

 

 

6.1.

Ūmus miokardo infarktas

20

9

13

6.2.

Ūmi išeminė širdies liga

13

10

13

6.3.

Kraujo išsiliejimas į smegenis

6

7

10

6.4.

Smegenų infarktas

56

37

58

7.

Kvėpavimo organų ligos

17

30

20

8.

Virškinimo ligos

28

23

23

9.

Urogenitalinės ligos

7

6

5

10.

Apsigimimai

3

8

-

11.

Traumos ir apsinuodijimai

Iš jų:

59

50

58

11.1.

Alkoholizmas

2

-

-

11.2.

Sušalimas

4

7

7

11.3.

Pasikorė

16

12

15

11.4.

Paskendo

6

3

2

11.5.

Transporto trauma

11

11

12

11.6.

Sudegė

2

4

9

11.7.

Nužudyti

3

3

1

 

2010 m. Raseinių rajone sumažėjo vaikų mirčių atvejų skaičius. 2009 m. buvo 17 atvejų, o 2010 m. tik 4 atvejai. 2010 m. nebuvo nužudytų vaikų ir mirusių vaikų dėl nelaimingų atsitikimų ar įgimtų širdies ydų. Dažniausios vaikų mirties priežastys pavaizduotos 4 lentelėje.

 

4 lentelė. Dažniausios vaikų mirties priežastys Raseinių rajone

Eil. Nr.

Mirties priežastys

2008 m.

2009 m.

2010 m.

1.

Apsigimimai

4

8

2

2.

Įgimtos širdies ligos

1

3

-

3.

Transporto traumos

-

-

1

4.

Nelaimingi atsitikimai

-

1

-

5.

Nužudymas

-

1

-

6.

Kita (priežastis nežinoma)

1

4

1

Iš viso:

6

17

4

 

2010 m. Raseinių rajone naujai išaiškinti 165 onkologinių susirgimų atvejai.  2008 – 2010 metų sergamumas onkologinėmis ligomis pavaizduotas 5 lentelėje.

 

 

 

 

  5  lentelė.  Sergamumas onkologinėmis ligomis

Eil.Nr.

 

2008 metai

2009 metai

2010 metai

Viso:

V

M

Viso:

V

M

Viso:

V

M

1.

Išaiškinta naujų susirgimų

186

101

85

188

94

94

165

67

87

2.

Mirė

105

63

42

109

61

48

120

73

47

(V- vyrai, M- moterys)

 

2010 m. Raseinių rajone daugiausia nustatyta plaučių, priešinės liaukos ir odos vėžio atvejų, o daugiausia asmenų mirė nuo plaučių vėžio (žr. 6 lentelę).

 

           6 lentelė.  Dažniausiai pasitaikančios vėžio lokalizacijos Raseinių rajone

Eil. Nr.

Lokalizacija

Naujų ligonių skaičius

Mirusiųjų skaičius

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

1.

Skrandžio

6

11

9

8

9

8

2.

Tiesiosios žarnos

11

10

8

10

9

5

3.

Plaučių

18

15

11

21

14

11

4.

Krūties

15

17

11

9

7

5

5.

Gimdos kaklelio

8

5

9

4

2

2

6.

Gimdos kūno

13

8

13

2

-

-

7.

Priešinės liaukos

27

25

13

18

7

8

8.

Inkstų

7

9

9

8

2

2

9.

Odos

18

22

13

3

1

3

10.

Storosios žarnos

4

8

5

5

8

2

11.

Kiaušidžių

-

4

3

3

1

4

12.

Šlapimo pūslės

7

3

7

3

2

5

 

 

 

 

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

 

Raseinių rajone 2011 m. buvo vykdoma 10 valstybinių visuomenės sveikatos programų. Šias programas Raseinių rajone vykdė VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, IĮ G. Radavičiaus klinika, IĮ M. Tamaliūno klinika, UAB Šeimos gydytojų centras, rajono Savivaldybės administracija, rajono Savivaldybės mokyklos.

7 lentelė. Valstybinės visuomenės sveikatos programos,  vykdytos VšĮ Raseinių PSPC ir VšĮ Ariogalos PSPC

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Priemonės (paslaugos) pavadinimas

Suteiktų paslaugų skaičius

Skirtos lėšos (Lt)

1

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų programa.

Programos tikslas- sumažinti dantų ėduonies paplitimą tarp vaikų.

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis

599

18963,39

2.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programa.

Programos tikslas- sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais bei mirtingumą nuo šios ligos.

 

Informavimas dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos

2330

11064,82

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

944

11159,29

3.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa.

Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų.

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografinį tyrimą.

369

4439,01

4.

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa.

Programos tikslas- sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais, nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalimą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.

Informavimas apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimas, pirminės prevencijos plano sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę

408

19550,04

5.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.

Programos tikslas– pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos.

 

Informavimas apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymas

851

33081,64

6.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.

Programos tikslas– pagerinti ankstyvųjų storosios žarnos vėžio stadijų išaiškinamumą ir sumažinti mirtingumą dėl šios ligos.

 

 

 

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (toliau – iFOBT) rezultatų įvertinimas

1966

47297,15

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

7

279,62

 

2011 metais VšĮ Raseinių PSPC ir VšĮ Ariogalos PSPC įvykdžius šias valstybines visuomenės sveikatos programas buvo pasiekti šie rezultatai:

1. 599 Raseinių rajono vaikams buvo suteikta krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslauga;

2. 2330 rajono gyventojų buvo informuotos apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką; 944 moterims buvo atliktas gimdos kaklelio citologinis tyrimas;

3. 369 moterys buvo informuotos dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos;

4. 851 rajono gyventojai gavo informacijos apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką;

5. 7 rajono Savivaldybės gyventojai buvo siųsti pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopijos.

2011 m. Raseinių rajone vykdyta vaikų sveikatos priežiūros mokyklose programa, kuriai buvo skirta 134 000,00 Lt iš privalomojo sveikatos draudimo fondo ir 64 000,00 Lt iš rajono Savivaldybės biudžeto.

Raseinių rajone 2011 m. buvo vykdoma Lietuvos Respublikos 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 ,,Dėl asbesto šalinimo programos patvirtinimo“ patvirtinta asbesto šalinimo programa. Šios programos tikslas - siekiant gerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę aplinką, palaipsniui ir saugiai šalinti asbesto turinčius gaminius iš aplinkos. 2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo vykdoma asbesto turinčių gaminių inventorizacija.

         2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo vykdoma Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu patvirtinta Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programa. Programos tikslas- stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės švietimą, sveikatą ir saugumą. Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba 2010 m. spalio 5 d. patvirtino Raseinių rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis. Viena iš jų- alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. 2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Aš tikiu, kad galiu“. Programa buvo finansuojama VSRSP lėšomis. 2011 m. sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą Raseinių rajono mokyklose, organizavo tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo paplitimo tyrimus, ruošė lankstinukus, bukletus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tematika, rengė įvairius seminarus, paskaitas- diskusijas, renginius. 2011 m. VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre buvo naujai registruotas 1 sergantysis priklausomybe nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

         2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo vykdoma ,,Tuberkuliozės profilaktikos programa“. Programos tikslas- sumažinti sergamumą tuberkulioze. Vykdant programą tuberkulino mėginiais buvo patikrinti 1052 vaikai. Teigiamų reakcijų skaičius- 83, nustatyta naujai infekuotų- 1. Vienam vaikui buvo diagnozuota tarpuplaučių limfmazgių tuberkuliozė.

 

VI.              SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

         Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą 2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo vykdomas triukšmo prevencijos veiksmų planas. Sudaryto priemonių plano tikslas- numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus, siekiant valdyti triukšmą ir jo poveikį Raseinių rajono savivaldybės gyventojų sveikatai.

         Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” patviritnimo” patvirtintą higienos normą, 2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje buvo vykdoma Raseinių rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų programa. Programos tikslas- nustatyti ir prižiūrėti maudyklų vandens kokybę, siekiant išsaugoti ir pagerinti maudyklų būklę, sudaryti saugias sąlygas žmonių sveikatai. Programos įgyvendinimui buvo skirta 8 000 Lt. Maudymosi sezono metu 3 rajono Savivaldybės tarybos patvirtintose maudyklose buvo atliekami vandens kokybės tyrimai. Atliktų tyrimų rezultatai buvo teikiami Higienos institutui, gyventojams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

 

            Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-248 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinta rajono Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. Bendruomenės sveikatos taryba aktyviai dalyvauja ir reiškia savo nuomonę apie ruošiamus tarybos sprendimų projektus, susijusius su sveikatinimo veikla rajone, koordinuoja sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos, alkoholio ir narkotikų kontrolės priemonių vykdymą rajone.

Kiekvienais metais bendruomenės sveikatos taryba įvertina visuomenės sveikatos būklę ir nustato prioritetines Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos kryptis.  Vadovaujantis nustatytais prioritetais vertina ir teikia rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą.

Savivaldybės gydytojas, organizuodamas visuomenės sveikatos vykdymą rajone, aktyviai bendradarbiauja su rajone esančiomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, rajono Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais; nuolat padeda organizuoti įvairias akcijas, sporto varžybas, seminarus rajone esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo įstaigose ir organizacijose.

 

 

 

 

 


VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Savivaldybės sprendimas dėl etatų įvedimo

Už sveikatos priežiūros

mokyklose

paslaugų teikimą atsakinga (-os) institucija (-os) ar įstaiga (-os)

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

Data, Nr.

Skirta

etatų

steigėja –

savivaldybė

kitų

steigėjų

steigėja – savivaldybė

kitų

steigėjų

1

2

3

4

5

6

7

2011 m. gruodžio 21 d. Nr.(1.1)TS-290

7

VšĮ Raseinių PSPC, VšĮ Ariogalos PSPC

22

1

5292

363

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI

 

Specialistų etatų skaičius

Specialistų skaičius

Specialistų pasiskirstymas pagal užimamą etatą

Specialistų išsilavinimas (specialybė)

1 ir daugiau

0,5–1

iki 0,5

pagal priedą

visuomenės sveikatos

slaugytojos

kita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

6

4

1

1

-

3

3

-

 

 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS

 

Skirta lėšų (litais)

Savivaldybės įsipareigota skirti lėšų (litais)

Panaudota lėšų (litais)

Panaudotų lėšų paskirstymas (litais)

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

Savivaldybės biudžetas

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

savivaldybės biudžetas

darbo užmo-

kesčiui

mokesčiams

medikamentams

(tvarsliavai)

kitai veiklai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

134 000,00

64 000,00

64 000,00

125 930,00

54 055,00

118 787,00

36 810,00

1 900,00

22 488,00

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI

 

Užregistruota mokinių apsilankymų

pas sveikatos priežiūros specialistą

mokykloje

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį

Sveikatinimo veikla

pirmoji pagalba

konsultacijos

kita

vykdyta programų

organizuota renginių

renginiuose dalyvavusių mokinių

1

2

3

4

5

6

7

7047

3851

1817

1379

28

212

6003


IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

        

         Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2011 m. buvo finansuojama maudyklų vandens kokybės tyrimų programa, gyvulių pasiutligės prevencijos programa, tuberkuliozės profilaktikos programa ir pedikuliozės prevencija socialinės rizikos šeimose. Šioms programoms 2010 m. buvo skirta 39 930,00 Lt aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Sveikatos priežiūros organizavimui rajono mokyklose 2011 m. buvo skirta 134 000,00 Lt. PSDF lėšų ir 64 000,00 Lt. rajono Savivaldybės biudžeto lėšų.  Rajono savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuojamas dantų protezavimas nustatytų kategorijų asmenims, skubios ambulatorinės pagalbos teikimo nedraustiems asmenims VšĮ Raseinių ligoninės priėmimo- skubios pagalbos skyriuje programa, kaimo medicinos punktų rėmimo programa, akušerijos- ginekologijos skyriaus nuostolio kompensavimo programa ir VšĮ Raseinių greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo rajoninių renginių metu programa. Šioms programoms 2011 m. skirta 111 900,00 Lt rajono Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Atsižvelgiant į rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklius, šiuo metu vykdomą sveikatos politiką ir parengtas valstybines programas ir strategijas 2011 m. lapkričio 10 d. Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdžio metu buvo patvirtintos Raseinių rajono savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetinės kryptys:

1.      Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas;

2.      Lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų profilaktiką;

3.      Vaikų ir jaunimo iki 18 m. amžiaus sveikatos išsaugojimą ir gerinimą, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius;

4.      Aplinkos sveikatinimas;

5.      Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija;

6.      Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją;

7.      Onkologinių ligų prevencija.


XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Eil.

Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos lėšų šaltiniai

Skirta lėšų, Lt

Panaudota lėšų, Lt

1

2

3

4

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)

 

175 900,00

144 660,9

2.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)

 

158 061,00

149 991,00

3.

Rajono Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (AARSP)

39 930,00

39 900,56

Iš viso:

373 891,00

334 552,46

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

 

Eil.Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų sritys

 

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius

Vertinimo kriterijų skaičius

Skirta lėšų, Lt

 

Panaudota lėšų, Lt

 

 

Lėšų šaltinis

Planuota

Įvykdyta

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo

2

2

2

2 900,00

2 900,00

PSDF

2.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

9

9

9

11 800,00

11 800,00

PSDF

3.

Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas

6

6

6

6 600,00

6 600,00

PSDF

4.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos

1

1

1

2 061,00

2 061,00

PSDF

5.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

-

-

-

-

-

-

6.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

1

1

1

400,00

400,00

PSDF

7.

Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės

-

-

-

-

-

-

8.

Burnos ertmės organų ligų profilaktikos

1

1

1

300,00

300,00

PSDF

9.

Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas

4

4

4

39 930,00

39 900,56

AARSP

10.

Sveikatos priežiūra mokyklose

1

1

1

134 000,00

64 000,00

125 930,00

54 055,00

PSDF

SB

11.

Dantų protezavimo programa

1

1

1

16 000,00

11 751,92

SB

12.

Skubios ambulatorinės pagalbos teikimas nedraustiems asmenims VšĮ Raseinių ligoninės priėmimo- skubios pagalbos skyriuje

1

1

1

24 600,00

18 600,98

SB

13.

Kaimo medicinos punktų rėmimas

1

1

1

40 000,00

40 000,00

SB

14.

Akušerijos- ginekologijos skyriaus veiklos nuostolio dalinio kompensavimo programa

1

1

1

22 200,00

12 000,00

SB

15.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas renginių metu

1

1

1

9 100,00

8 253,00

SB

Iš viso:

373 861,00

334 552,46

 


3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS

 

Eil.Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų sritys

 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių apibūdinimas

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas

1.

Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagandos

1.1. Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto dalyviai: įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonės, nepriklausantys ir priklausantys bibliotekų vartotojų bendruomenei.

 

1.2. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų parapija, Raseinių dekanato Šeimos centras. Projekto dalyviai: Raseinių dekanato Šeimos centro ,,Pažink save“ programos savanoriai.

1.1. Keliaujanti biblioteka įsigijo 86 egz. knygų, apsilankė 7 filialuose. Surengė 17 susitikimų su žolininkais. Išplatinta 15 straipsnių spaudoje apie projekto eigą, rezultatus. Taip pat išplatinta apie 200 anketų renginių dalyviams

1.2. Buvo suorganizuota vertybių ugdymo programa, diskusijos, teminiai užsiėmimai.

2.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

2.1. Raseinių rajono Ariogalos gimnazija, klubas ,,Sveikuolis“. Projekto dalyviai: Ariogalos gimnazijos bendruomenė ir klubas ,,Sveikuolis“, Raseinių rajono mokyklos.

 

 

 

2.2. Raseinių rajono Ilgižių pagrindinė mokykla. Projekto dalyviai: Ilgižių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai.

2.3. Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija. Projekto dalyviai: Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos bendruomenė.

 

2.4. Raseinių lopšelis – darželis ,,Liepaitė“. Projekto dalyviai: specialiųjų poreikių grupės vaikai.

2.5. Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla. Projekto dalyviai: 3 – 4, 5 – 6 klasių mokiniai.

 

 

 

2.6. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija. Projekto dalyviai: gimnazistai, mokytojai, gimnazistų tėvai, aptarnaujantis personalas.

2.7. Raseinių specialioji mokykla. Projekto dalyviai: mokiniai, mokytojai ir auklėtojai, VšĮ Protiškai neįgalaus jaunimo užimtumo dienos centro ugdytiniai.

2.8. Kaimų bendruomenė ,,Sujainiai“. Projekto dalyviai: Sujainių kaimo bendruomenės gyventojai.

2.9. Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga. Projekto dalyviai: neįgalūs vaikai, jų mamos, projekto vykdytojai, soc. darbuotojai, projekto koordinatorius.

 

2.1. Buvo suburta sveikos gyvensenos veiklą koordinuojanti pedagogų grupė, suorganizuoti mokymo kursai bei išvyka į stovyklą ,,Sniego gniūžtė“, rugsėjo – lapkričio mėnesiais organizuoti penki sveikos gyvensenos renginiai, patirtimi buvo pasidalinta su kitomis mokyklomis.

2.2. Mokiniai sužinojo sveikatos stiprinimo būdus, formas, metodus, išmoko taikyti tai kasdieninėje veikloje.

 

2.3. Bendruomenė įgijo daugiau žinių apie sveikatos saugojimą, racionalią mitybą, fizinio aktyvumo svarbą, psichologinės būsenos įvertinimą.

 

2.4. Vaikai įgijo varstymo, dėliojimo, pažinimo, bendravimo įgūdžių, lavėjo smulkioji motorika.

2.5. Suorganizuoti 8 praktiniai užsiėmimai. Mokiniai pagilino savo teorines sveikos gyvensenos žinias, išmoko pasigaminti 3 – 5 sveikos mitybos patiekalus, 3 – 6 klasių moksleiviai išmoko atlikti mankštos pratimus.

2.6. Suorganizuoti numatyti renginiai.

 

 

2.7. Įgyta daugiau žinių prevencijos ir sveikos gyvensenos klausimais, suorganizuoti renginiai.

 

2.8. Surengtos futbolo, paplūdimio tinklinio varžybos, suorganizuota paskaita.

 

2.9. Vyko piešimo pamokos, buvo gaminami darbeliai iš gamtinių medžiagų, vyko kompiuteriniai užsiėmimai, mezgimas virbalais, nėrimas vašeliu.

3.

Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas

3.1. Raseinių ,,Kalno“ vidurinė mokykla. 1 – 12 klasių mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Iš viso dalyvavo apie 600 mokinių.

 

 

 

3.2. K.K. ,,DAIRENA“. Projekto dalyviai: Ariogalos gimnazijos moksleiviai, miestelio gyventojai. Taip pat kitų miestelių gyventojai, jaunimas.

3.3. Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Projekto dalyviai: projekto rengimo ir įgyvendinimo komanda, 1 – 12 klasių mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai.

3.4. Raseinių rajono Viduklės darželis. Projekto dalyviai: darželio ugdytiniai, tėveliai, pedagogės, administracija.

3.5. Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinė mokykla. Projekto dalyviai: visi mokyklos mokiniai, jų auklėtojai, kūno kultūros mokytojai, soc. pedagogė.

 

 

 

3.6. Nemakščių bendruomenės sporto klubas ,,SMELTĖ“. Projekto dalyviai: 30 jaunuolių (14 – 18 metų).

3.1.  Organizuoti konkursai, 5 – 12 klasių mokiniai dalyvavo sveikatingumo šventėse, atliktas 5 – 8 klasių mokinių rūkymo, alkoholio, narkotikų vartojimo paplitimo tyrimas, taip pat tėvai dalyvavo įvairiuose susirinkimuose, renginiuose, tėvų dienose.

3.2. Dalyvavo Raseinių r. pirmenybėse, suorganizavo Velykinį bei vasaros turnyrus.

 

 

3.3. Mokiniai įgavo naujų žinių apie sveiką gyvenimo  būdą, išmoko teisingai pasirinkti ir atlikti mankštos pratimus, naujų žaidimų.

 

 

3.4. Suorganizuota paskaita, padidėjo informuotumas sveikatos klausimais, vaikai išmoko naujų sporto pratimų ir žaidimų.

3.5. Dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių, padedančių ugdyti, stiprinti savo ir kitų sveikatą, stiprėjo asmens higienos įpročiai. Organizuoti krepšinio turai, krosai, stalo teniso rungtynės ir t.t.. Vyko viktorina, sveikos mitybos piramidės kūrimas, diskusijos.

3.6. Surengtas krepšinio turnyras, suorganizuoti 3 pokalbiai tema ,,Fizinio aktyvumo reikšmė žmogui“, parengti lankstinukai apie sveiką gyvenseną.

4.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos

4.1. Raseinių krizių centras. Projekto dalyviai: penki vaikai, kurie patyrė smurtą šeimoje ir už jos ribų.

4.1. Suteikta pagalba penkiems Raseinių rajono vaikams, patyrusiems smurtą, išleista 500 lankstinukų, suorganizuota 20 praktinių užsiėmimų vaikams, rašyti straipsniai vietos spaudoje, suorganizuota diskusija.

5.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

-

-

6.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

6.1. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija Raseinių rajono skyrius. Projekto dalyviai: 25 vaikai (7-14 metų) iš probleminių šeimų.

6.1. Atliktas vaikų gyvenamosios ir ugdomosios aplinkos tyrimas, parengtas stendas apie nepriklausomybes. Taip pat sustiprėjo tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

7.

Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės

-

-

8.

Burnos ertmės organų ligų profilaktikos

8.1. Raseinių rajono Nemakščių darželis. Projekto dalyviai: 42 vaikai, jų tėvai, socialiniai partneriai.

8.1. Buvo surengtas susitikimas su odontologe, parengtas lankstinukas, surengta popietė ,,Sveiki dantys“, pamokėlė apie taisyklingą dantų valymą, suorganizuota šventė ,,Mes linksmieji dantukai“ ir piešinių bei darbelių paroda.

9.

Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo

9.1. VšĮ Raseinių PSPC. Projekto dalyviai: VšĮ Raseinių PSPC, VšĮ Ariogalos PSPC, VšĮ Raseinių ligoninė, UAB ,,Raseinių šeimos gydytojų centras“, IĮ Tamaliūno šeimos klinika, IĮ G. Radavičiaus klinika, švietimo centras, socialinių paslaugų centras, vaikų teisių skyrius.

 

 

 

 

9.2. UAB ,,Raseinių vandenys“.

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Raseinių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Projekto dalyviai: Raseinių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, seniūnijos, Lietuvos gyvūnų globos draugijos rajono skyrius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Raseinių ir Kauno skyriai.

9.4. VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras  Projekto dalyviai: Raseinių rajono socialinės rizikos šeimos.

9.1. Vykdant šią programą supažindinti šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, bendruomenės slaugytojos su programos uždaviniais, buvo siekta, kad profilaktinėmis priemonėmis būtų išaiškinta kuo daugiau infekuotų ar net sergančių. Buvo atliekami bakteriologiniai skreplių tyrimai, vaikams ir paaugliams atliekami tuberkulino mėginiai. Socialiai pavojingų rizikos grupių darbuotojams buvo atliktas atrankinis imunochromatografinis tuberkuliozės tyrimas.

9.2. Vykdant projektą buvo atliekami rajono Savivaldybės tarybos patvirtintų maudyklų (keturių maudyklų) vandens kokybės tyrimai. Buvo nustatytos užterštos maudyklos, informuoti gyventojai, suinteresuotos institucijos. Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas Dubysos upės, Daugodų kaime ilgalaikiam užterštumui.

9.3. Rajone pasiutligės vakcina vakcinuoti: šunys, katės ir kiti naminiai gyvūnai. Suintensyvintas laukinių plėšriųjų gyvūnų ir naminių beglobių šunų bei kačių naikinimas. Sugautiems beglobiams, nusenusiems ar ligotiems gyvūnams, reikalui esant, atlikta eutanazija.

9.4. Socialinės rizikos šeimos aprūpintos priemonėmis nuo pedikuliozės bei dezinfekcinėmis priemonėmis nuo ropojančių vabzdžių, informuota kaip saugiai naudotis šiomis priemonėmis. Kalbėta apie higieną, švarą ir jos palaikymą.

10.

Sveikatos priežiūros mokyklose

Programos tikslas- užtikrinti sveikatos priežiūrą Raseinių rajono mokyklose. 

Vykdant šią programą Raseinių rajone yra užtikrinama sveikatos priežiūra rajono mokyklose. Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2010-2011 m. mokėsi- 5292 mokiniai. Penkiose rajono mokyklose yra įkurti sveikatos kabinetai, kuriuose dirba ir mokinių sveikatos priežiūra rūpinasi sveikatos priežiūros specialistės.

11.

Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas

11.1. Dantų protezavimo programa. Vykdytojas - VšĮ Raseinių ligoninė.

 

 

 

11.2. Skubios ambulatorinės pagalbos teikimas nedraustiems asmenims VšĮ Raseinių ligoninės priėmimo skyriuje. Vykdytojas- VšĮ Raseinių ligoninė.

 

11.3. Kaimo medicinos punktų rėmimas.

Programos dalyviai: VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras.

11.4. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas rajoninių renginių metu. Projekto dalyviai: VšĮ Raseinių rajono GMPS darbuotojai.

11.1. Sausio – gruodžio mėnesiais Dantų protezavimo skyriuje buvo teikiamos dantų protezavimo paslaugos nustatytų kategorijų asmenims, kurie priskiriami Savivaldybės remiamai sveikatos priežiūrai.

11.2. Raseinių ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje ištisą parą buvo teikiama pagalba Raseinių rajono gyventojams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

11.3. Kokybiškas ir skubus medicininės pagalbos suteikimas kaimo gyventojams.

 

11.4. Užtikrinta medicininė pagalba rajoninių renginių metu.

 


4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA

 

Eil.

Nr.

Informavimo ir viešinimo priemonės pavadinimas

Įgyvendintų informavimo ir viešinimo priemonių  skaičius

Paviešintų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius

1

2

3

4

1.

Rajono Savivaldybės internetinė svetainė

23

17

2.

Rajoninis laikraštis ,,Alio, Raseiniai

19

15

 

 

5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

Eil. Nr.

Problemos, susijusios su Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos administravimu

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldybės visuomenės sveikatos programų rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą

1

2

3

 

-

-

______________

Į pradžią