Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Susiję Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-1704 2011-03-31
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠILUTĖS RAJONO SOCIALINIŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ VEIKLOS 2010 METŲ ATASKAITOMS (SAUGŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI)

PRITARTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos 2011 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T1-1704

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

SAUGŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS

EUGENIJAUS JUDEIKIO

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Šilutė

 

TURINYS

 

 

I. ĮVADAS. 2

II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 2

III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 6

3.1. Vaikų socialinės globos, ugdymo ir medicininio aptarnavimo organizavimas 6

3.2. Darbuotojų (etatų) analizė santykyje su vaiku   12

3.3. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas 13

3.4. Patvirtintų asignavimų panaudojimas 15

3.5. Kita svarbi informacija 16

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS. 16


I. ĮVADAS

 

Saugų vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra savivaldybės stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai vaikų globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Globos namuose nuo 2010 m. liepos 22 d. (2010-07-22 Nr. T1-1455) laikinai gali būti apgyvendinami ir smurtą patyrę asmenys ir jų vaikai.

Pirmieji beglobiai vaikai apgyvendinti 1947-04-02. Vaikų sąrašai pradėti vesti nuo 1949 m. (tais metais buvo 96 globotiniai). Oficiali vaikų globos namų įkūrimo data laikoma 1951 m. birželio 25 d., pagrindas - Lietuvos Švietimo ministro įsakymas Nr.121.

Ataskaita teikiama už 2010 metų II pusmetį, nuo Šilutės rajono savivaldybės Saugų vaikų globos namų steigėjo funkcijų perėmimo.

 

                      Saugų vaikų globos namų misija:

Prižiūrėti našlaičius ir be tėvų globos likusius vaikus, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę.

                      Įgyvendinant Globos namų misiją buvo iškeltas Saugų vaikų globos namų strateginis tikslas: Paruošti našlaičius ir vaikus, netekusius tėvų globos, visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

 

Siekdami iškelto strateginio tikslo 2010 m. globos namai vykdė dvi programas:

1. Programa 01. Vaikų globos namų išlaikymas;

2. Programa 02. Specialioji programa, finansuojama iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.

II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Išoriniai veiksniai

 

Politiniai.

            2006-2010-ieji metai buvo ženklūs įstatyminiais dokumentais reglamentuojančiais vaiko globos politiką ir turintys didžiausią įtaką mūsų darbui. Paminėsiu svarbiausius:

            Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006-02-11, Nr. 17-589).

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2010-07-14, Nr. 83-4393).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 978, „Dėl socialinių paslaugų finansavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006-10-10 , Nr.110-4163).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1000, „Dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007-2009 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2006-10-19, Nr. 111-4213).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu Nr. A1-288 „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010-11-18, Nr. 135-6904).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2007-03-20, Nr. 33-1202).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007-02-24, Nr. 24-931).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo”(Žin., 2010-07-03, Nr. 79-4099).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-145, „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007-06-02, Nr. 61-2360).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 184, „Dėl vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005-2012 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2009-05-09, Nr. 53-2099).

Lietuvos Respublikos „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros“ įstatymas Nr. X-1238 (Žin., 2011-02-22,Nr. 22-1062).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-185 „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2008-05-15, Nr. 55-2105).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-199, „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-255 „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007-12-29, Nr. 140-5766).

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-3216, „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008-12-11, Nr. 142-5669).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1193, „Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007-2012 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2010-06-30, Nr. 76-3885).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-282 „Dėl vaikų globos įstaigų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2007-10-16, Nr. 107-4385).

Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. X-1664 „Išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 straipsnių ir antrojo, trečiojo skirsnių pavadinimų pakeitimo (Žin., 2008-07-17, Nr. 81-3175).

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-156 „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2008-06-17, Nr. 69-2624).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724. Aktuali nuo 2010-09-03).

Lietuvos Respublikos „Išmokų vaikams įstatymas“ (Žin., 1994, Nr. 89-1706. Aktuali nuo 2010-12-31).

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 392 „Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų patvirtinimo“ (Žin., 2008-11-30, Nr. 51-1892).

 

            Visų šių dokumentų nurodymai ir gausa keičia ir tobulina mūsų įstaigos darbą.

            Paminėtina, kad vaikų globos namams nenustatyti teikiamų socialinių paslaugų standartai, nepatvirtinta vaikų globos namų akreditavimo tvarka.

 

Ekonominiai. Saugų vaikų globos namų finansavimas nedidėja. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 metų II pusmetį skyrė 677 tūkstančius litų vaikų apgyvendintų globos namuose iki 2007 metų sausio 1 d., teikiamų paslaugų finansavimui. Šilutės rajono savivaldybė už Šilutės rajono vaikams teikiamas paslaugas mokėjo vaikų globos išmokas ir teikė būtiniausią finansavimą išgyvenimui.

Socialiniai. Šilutės rajonas, o jame yra mūsų namai - kaimiškas rajonas. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės politika aktyvina darbą su asocialiomis šeimomis, tokių šeimų pokyčiai yra labai lėti. Kaime vyksta padidintas alkoholio vartojimas. Dėl šių priežasčių nebeprižiūrimi vaikai apgyvendinami mūsų namuose.

Technologiniai. Globos namuose viso yra 31 kompiuteris. Kompiuteriai sujungti į bendrą įstaigos kompiuterinį tinklą ir turi nuolatinį, nemokamą „išėjimą” į Internetą, radijo modemo pagalba. Interneto tiekėjas - Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET, kurios veiklą remia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Įstaigoje veikia ir Viešasis interneto prieigos taškas (6 kompiuteriai), tai Vidaus Reikalų ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės skelbto konkurso dėl viešosios Interneto prieigos taškų (VIPT) steigimo kaimiškose vietovėse rezultatas.

 

Vidaus veiksniai

Teisinė bazė. Globos namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 124: 2009 ,,Vaikų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kitais teisės aktais, steigėjo sprendimais ir Saugų vaikų globos namų nuostatais patvirtintais Šilutės rajono savivaldybės tarybos (2010-07-22 Nr. T1-1456). Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo sprendimais.

Organizacinė struktūra. Saugų vaikų globos namai yra sudėtinė socialinės globos ir švietimo sistemos dalis. Globos namų steigėjas - Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos struktūrą sudaro: administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, sekretorius), personalas dirbantis su vaikais (soc. darbuotojai, soc. pedagogai, psichologas, neformalaus ugdymo pedagogai, slaugytoja, soc darbuotojų padėjėjai) ir aptarnaujantis (techninis) personalas.

Namams vadovauja direktorius, kuris telkia kolektyvą valstybinės socialinės globos ir švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti, puoselėja kolegialius darbuotojų ir vaikų santykius, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu. Užtikrina vaikų globos namų globotinių priėmimą ir išleidimą, rūpinasi jų buitinių gyvenimo ir buities sąlygų sudarymu bei materialiniu aprūpinimu. Įstatymu numatyta tvarka gina globotinių asmenines ir turtines teises bei interesus, bendrauja su savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi.

Žmogiškieji ištekliai. Globos namuose per 2010 metų II pusmetį vidutiniškai gyveno 78 vaikai, dirbo 50 darbuotojų. Įstaigoje 29 darbuotojai tiesiogiai dirbantys su vaikais dirba komandinį darbą. Šių specialistų kvalifikacija leido siekti vieningos veiklos vizijos. Komanda dirbo ugdytinių labui, buvo atsakinga už vaikus, sprendė jų globos, ugdymo, tolimesnio profesinio mokymosi problemas, atstovavo ginant ugdytinių turtines ir asmenines teises, siekė jų integracijos į visuomenę, mokė įveikti mokymosi, bendravimo problemas. Komandą vienija bendras tikslas: atsižvelgiant į vaikų individualybę, sveikatos būklę, puoselėti jų dvasines ir fizines galias, skatinti fizinį, psichinį, socialinį ugdytinių brendimą socialinėmis, psichologinėmis ir pedagoginėmis priemonėmis. Visa tai leidžia keisti globos namų įvaizdį visuomenėje.

Planavimo sistema. Įstaigoje vyksta nuolatinis darbo planavimas. Savo veiklą planuoja personalas tiesiogiai dirbantis su vaikais, planuojamos finansinės išlaidos, kita įstaigos veikla. Įstaiga strategiškai planuoja savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimą „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija nuo 2010-08-29).

Finansiniai ištekliai. Valstybės biudžetinis finansavimas sudaro 100% visų lėšų. Tai iš valstybės iždo ir steigėjo – Šilutės rajono savivaldybės skiriamos lėšos, bei kitų savivaldybių, iš kurių atvykę vaikai finansavimas. Iš biudžeto skiriami finansiniai ištekliai tenkina einamuosius įstaigos poreikius. Įstaigos gerbūvio kūrimui ir vaikų poreikiams tenkinti naudojama ir rėmėjų parama (pinigine išraiška, paslaugomis ir materialinėmis vertybėmis).

Ryšių sistema. Globos namuose įdiegta internetinio ryšio sistema. Buhalterė pinigų pavedimus vykdo elektroniniu būdu. Statistinės ataskaitos ir finansiniai deklaravimai taip pat atliekami elektroniniu būdu. Informacija apie mūsų vaikų globos namus, jų veiklą galima rasti nuolat atnaujinamame mūsų interneto puslapyje http://www.vgn.silute.lm.lt  arba http://svgn.ten.lt

Apskaitos tinkamumas. Globos namai sudarant bei vykdant biudžetą, vadovaujasi LRV patvirtintomis “LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo bei vykdymo bendrosiomis taisyklėmis”. Globos namai naudojo valstybės biudžeto ir nebiudžetines lėšas tik pagal steigėjo asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas. Įstaigoje dirbanti buhalterė organizuoja tinkamą finansinę apskaitą.

Kontrolės sistema. Globos namų darbą, finansų naudojimą 2010 metų pabaigoje tikrino Šilutės rajono savivaldybės vidaus audito skyrius. Globos namuose sudaryta inventorizacijos ir aktų sudarymo komisijos. Veterinarinė ir maisto tarnyba 2010 metų eigoje du kartus tikrino sanitarinį higieninį stovį. Įstaigoje periodiškai vyko pasitarimai kuriuose aptarėme įvairių darbuotojų grupių darbą. Įstaiga teikia statistines savo veiklos ataskaitas statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; metinę veiklos ataskaitą - rajono tarybai.

 

SSGG analizė

 

 

I. STIPRYBĖS

 

  • Suburtas kvalifikuotas ir patyręs kolektyvas.
  • Sukurta materialinė bazė leidžianti tinkamai vykdyti vaikų globą.
  • Suformuota planavimų, finansinių išteklių paskirstymo, kontrolės tvarka, ryšių sistema.
  • Per 59 įstaigos gyvavimo metus tvirtai nusistovėjusi įstaigos organizacinė struktūra.
  • 2008-2010 įvykdytų ES ir valstybės investicijų projektų dėka renovuota ir apšiltinta pastatų išorė, tai leidžia sumažinti energetinių resursų sunaudojimą šildymui ir gyventi šilčiau.

 

II. Silpnybės

 

·        Vaikų skaičius labai didelis, tai apsunkina darbą su vaiku.

·        Daugėja vaikų su įvairiomis negalėmis, tai sunkina darbo sąlygas.

·        Administracija įstaigoje tik 4 darbuotojai, o dokumentacijos srautai, per paskutinius metus padidėjo kelis kartus.

 

 

III. GALIMYBĖS

 

  • Sudarytos prielaidos dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir programose.
  • Stiprėjantis tarptautinis bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas leidžia geriau organizuoti vaikų poilsį.
  • Jaučiama ženkli labdaros ir paramos fondų, verslo atstovų parama vaikų globos įstaigai.
  • Naujas galimybes teikia sparti informacinės visuomenės plėtra.

 

 

      IV. GRĖSMĖS

 

·  Vaikai, atvykstantys gyventi į vaikų globos namus yra vis problematiškesni.

·  Nuo 2012 metų liepos 1 d. įstaiga bus finansuojama tik iš savivaldybės biudžeto, žinant Šilutės rajono savivaldybės biudžeto padėtį, tai kelia nerimą.

·  Kadangi daugelis iš aptarnaujančio personalo gauna tik minimalų darbo užmokestį, didėja darbuotojų nepasitenkinimas socialinėmis garantijomis.

III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

 

Saugų vaikų globos namuose gyvena našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai, vaikai, laikinai liekantys be tėvų globos, ir vaikai iš socialinės rizikos šeimų, kuriems neužtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos. Vaikai mūsų globos namuose gali būti apgyvendinti nuo gimimo iki 18 metų, suderinus su Šilutės savivaldybės socialinės paramos skyriumi, išimties atveju socialinę globą gali būti teikiama iki 21 metų, jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą. Vaikai globos namuose gyvena šeimyniniu principu, t.y. pagal giminystės ryšį, neatsižvelgiant nei į amžių, nei į lytį. Šeimynų yra šešios, kiekvienoje gyvena 12 – 14 vaikų. Metų pabaigoje globos namuose buvo 81 vaikas (60 vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), 16 vaikų - laikinoji globa (rūpyba), 5 vaikams – trumpalaikė socialinė globa iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėnesiai. Globos namuose siekiame sukurti artimą šeimai aplinką. Kiekviena šeimyna turi po vieną darbo ir poilsio kambarį, 5 – 7 miegamuosius kambarius, dušus, tualetus, virtuvėlę.

Vaikams, gyvenantiems mūsų namuose, nuolat ieškojome globėjų (bendradarbiaujant su vaikų teisių apsaugos skyriumi), kad vaikas savaitgalius ir atostogų laikotarpius galėtų praleisti šeimoje, ir turėtų galimybę rinktis – gyventi šeimoje ar mūsų globos namuose. Vidutiniškai ~ 65% vaikų turi globėjų šeimas savaitgalių ir atostogų laikotarpių praleidimui šeimoje.

Vaikų globos namai teikia 14 paslaugų: informavimo ir konsultavimo, buitines, būsto, maitinimo, asmens higienos, socialinio darbo, medicininių paslaugų teikimo organizavimo, nuolatinės priežiūros, ugdymo organizavimo, socialinės reabilitacijos, kultūros, sporto, laisvalaikio organizavimo ir ankstyvojo profesinio pasirengimo organizavimo.

        

3.1. Vaikų socialinės globos, ugdymo ir medicininio aptarnavimo organizavimas

 

            2010 metų gruodžio 31 d. globos namuose gyveno 81vaikas, iš jų:

 - vienas lanko Šilutės lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“;

- mokosi bendrojo lavinimo mokykloje – 50, (iš jų 42 vaikai mokosi Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje, du - Šilutės Jaunimo mokykloje - kasdien važinėja; vienas - Elektrėnų sav. Vievio sanatorinėje mokykloje - gyvena mokyklos bendrabutyje; vienas - Kauno apskrities 1-oje vid. mokykloje, kadangi teismo sprendimu praleidžia laiką Kauno nepilnamečių pataisos namuose; vienas – Švėkšnos sanatorinėje mokykloje; vienas – Čiobiškių socializacijos centre; vienas vaikas mokosi Lietuvos aklųjų silpnaregių centre; vienas – Šilutės Vydūno gimnazijoje);

- mokosi specialiojoje mokykloje – 14, (iš jų nuo pirmadienio iki penktadienio gyvena spec. mokyklos bendrabutyje - 14)

- mokosi profesinėje mokykloje - 8;

- lieka globos namuose – 8.

Bendrojo lavinimo mokykloje 12 vaikų mokosi pagal specialiąją programą: 3 vaikams taikoma modifikuota programa, 9 vaikams - adaptuota programa. Delinkventinio elgesio vaikų skaičius – 17.

Nuo 2010 metų liepos 1 d. į globos namus atvyko 18 vaikų, o iš vaikų globos namų išvyko 10 vaikų: 5 vaikai išvyko, sulaukę pilnametystės (3 iš jų toliau mokosi profesijos mokyklose, kiti 2 - tęsti mokslą bendrojo lavinimo mokyklose), du grįžo į biologinę šeimą, du vaikai paimti nuolatinei globai, vienas – laikinai globai.

 

 

Radial Diagram

Vaikų, išvykusių iš globos namų, pasiskirstymas

 

Dirbome individualiai su kiekvienu vaiku ir su suaugusiaisiais, sprendžiant iškilusias problemas, ieškant tinkamų sprendimų būdų.

Teikėme pagalba naujai atvykusiems vaikams, įveikiant adaptacijos sunkumus (21 globotiniui). Bendradarbiauta su jų buvusiomis šeimomis, mokymosi įstaigomis.

Nuolat lankomasi mokyklose. Bendraujama su mokytojais bei klasių auklėtojais apie globotinių pasiekimus, elgesį, galimus korekcijos būdus. Mokyklos, kuriose mokosi mūsų globotiniai:

1.      Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla,

2.      Rusnės specialioji mokykla,

3.      Mažeikių specialioji mokykla,

4.      Šilutės žemės ūkio mokyklos Ž. Naumiesčio skyrius,

5.      Klaipėdos turizmo mokykla,

6.      Klaipėdos statybininkų mokykla,

7.      Tauragės PRC,

8.      Tauragės PRC Pajūrio žemės ūkio mokykla,

9.      Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC),

10.  Vievio sanatorinė mokykla,

11.  Švėkšnos sanatorinė mokykla,

12.  Čiobiškio socializacijos centras,

13.  Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius,

14.  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centras,

15.  Kauno nepilnamečių pataisos namai-izoliatorius,

16.  Šilutės lopšelis - darželis ,,Ąžuoliukas“.

Bendradarbiauta su šių įstaigų administracija, socialiniais pedagogais, klasių auklėtojais, darbuotojais:

Globotinių pasiskirstymas ugdymo įstaigose procentais

 

Nuolat organizuojame socialinį darbą, ugdymą, vaikų užimtumą ir jų laisvalaikį. Šeimynų socialiniai darbuotojai ir pedagogai rengia įvairias popietes, išvykas, diskusijas, susitikimus, kuriuose aptariami vaikams rūpimi klausimai. Ypač aktualu vaikams kaip pradėti savarankišką gyvenimą. Apie tai žino 86 procentai 15 - 18 metų vaikų. Didelį dėmesį skiriame vaikams, kuriems greit turi sukakti pilnametystė. Supažindiname vaikus su socialinėmis garantijomis, institucijų ir organizacijų teikiamomis įvairiomis paslaugomis, padedame suruošti dokumentus socialinei pašalpai gauti, bendradarbiaujame su socialinės rūpybos specialistas, globėjais bei vaikų artimaisiais, kad savarankišką gyvenimą pradėję vaikai žinotų, kas jiems gali padėti spręsti iškilusias problemas.

Per 2010 metų antrą pusmetį 12 kartų atstovavome globotinius civilinėse bylose: dėl 1 globotinio esamo turto, 3 k., dėl globėjų paskyrimo, atleidimo dėl 5 globotinių, dėl globėjų nušalinimo (1 globotinio); dėl tėvų teisių į vaikus apribojimo (1 globotinio); atstovauta baudžiamosiose bylose dėl 4 globotinių, 3 iš jų nukentėję, o 1 - padarę nusikalstamas veikas.

 

Atstovavimas teismuose per 2010-06 ─ 2011 m. procentais

 

Kiekvieno vaiko byloje kaupiama informacija apie vaiko situaciją bei suteiktos pagalbos procesą. Į probleminio elgesio sąrašus įtraukti 5 vaikai. Dėl elgesio problemų ir situacijų globotiniams buvo pravestos 68 individualios konsultacijos.

Dėl elgesio problemų teikiama minimalios priežiūros pagalba 2 globotiniams, paruošta informacija minimalios priežiūros skyrimui 1 globotiniui. Vienam globotiniui paskirta vidutinė priežiūros priemonė Čiobiškio socializacijos centre. Teikta psichologinė pagalba Vilniaus vaiko raidos centre (1 globotiniui).

Vaikų globos namai vykdė bendrąjį įstaigos aptarnavimą. Vaikų globos namų administracija užtikrino patalpų švarą, tinkamą jų techninę bei sanitarinę būklę, tinkamas gyvenimo sąlygas, patalpų šildymą. Centralizuotai atliekami buitiniai darbai: drabužių ir patalynės skalbimas, patalpų valymas, maisto gaminimas, aplinkos tvarkymas, maisto produktų pirkimas, lyginimas, dezinfekcija, buitinių prekių pirkimas, remonto darbai, siuvimas.

Vaikai globos namuose pilnai aprūpinami visomis reikalingomis asmens higienos ir sanitarijos reikmenimis. Turi geras sąlygas rūpintis asmens higiena, mokytis prižiūrėti savo drabužius, skalbti bei lyginti, atlikti kitus buities darbus. Yra centralizuotas maisto gaminimas. Mūsų įstaigoje gyvenantys vaikai maitinami keturis kartus per dieną. Vaikams užtikrinama racionali ir esant reikalui dietinė mityba (ji nebuvo taikyta, nes nebuvo poreikio), įvairių švenčių proga (Velykos, Kalėdos, Nauji metai, Kūčių vakarienė, Tarptautinė vaikų gynimo diena, šeimynų vaikų gimtadieniai) sudarinėjami šventiniai valgiaraščiai. Perspektyvinis valgiaraštis parengiamas pagal sezoniškumą ir suderinamas su Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės filialu. Valgiaraščiai rengiami atsižvelgiant į mitybos normas, rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas, ir vaikų pageidavimus. Maistas pateikiamas atskiruose šilumą sulaikančiuose induose, parnešamas į šeimynas ir dalinamas pagal kiekvieno vaiko poreikius (jis nėra porcijuojamas), kiekviena šeimyna turi mikrobangų krosneles maisto pašildymui.

Mokyklinio amžiaus vaikų maitinimo norma per dieną 2010 metais buvo nuo 10,5 iki 12 litų, ikimokyklinio amžiaus – nuo 9 litų iki 10,40 litų, sekmadieniais ir švenčių dienomis maitinimo norma visiems vaikams buvo didinama 0,7 lito.

Tokia veikla grindžiama visų narių supratingumu, pasitikėjimu, savarankiškumu. Padeda suprasti darniam žmonių bendruomenės gyvenimui būtinas taisykles – rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais nariais. Atsakingi tą dieną vaikai dengia stalus, plauna indus, parneša maistą bei palaiko tvarką ir švarą virtuvėlėse, priduoda nešvarią patalynę į skalbyklą. Centralizuotai atliekamas patalynės skalbimas, lyginimas, siuvimas, patalpų valymas, dezinfekcija, aplinkos tvarkymas, maisto produktų pirkimas, buitinių prekių pirkimas, remonto darbai. Teikiamos medicininės paslaugos, užtikrinančios vaikų sveikatos priežiūrą.

 

Įstaigoje dirbo slaugytoja, turinti bendruomenės slaugytojos licenciją. Vaiko vienos dienos vaistų, vitaminų ir kitų medikamentų piniginė norma 2010 metais buvo 0,6 lt. (~100 lt per pusmetį).

Per 2010m. II-ą pusmetį hospitalizuoti 27 vaikai, suorganizuotos 82 gydytojų specialistų konsultacijos ambulatoriniuose-konsultaciniuose skyriuose. Apsilankyta pas stomatologus 53 kartus. Iš jų: 18-ai vaikų - pilnai sanuota burnos ertmė. Vaikai 11 kartų konsultuoti ortodonto - stomatologo konsultacija (3 vaikai dėl netaisyklingo dantų dygimo nešioja dantų plokšteles). Pas šeimos gydytoją, pediatrą lankytasi 281 kartą.

 

Profilaktinės apžiūros metu vaikams yra išaiškintos įvairios patologijos, dėl kurių jie stebimi, reikalui esant, vežami konsultuoti pas gydytojus specialistus.

Patologijos:

·        akių patologija - 25 vaikams,

·        LOR patologija - 4 vaikams,

·        kvėpavimo organų patologija - 6 vaikams,

·        širdies ir kraujagyslių patologija – 9 vaikams,

·        virškinamojo trakto patologija – 4 vaikams,

·        inkstų patologija - 1 vaikui,

·        ortopedinė patologija - 10 vaikų,

·        tuberkuliozinis infekuotumas -15 vaikų,

·        psichosomatiniai susirgimai -15 vaikų.

 

 

Saugų vaikų globos namuose neįgalumą turi 12 vaikų, iš jų:

v     lengvas neįgalumo lygis – 7 vaikai;

v     vidutinis neįgalumo lygis – 3 vaikai;

v     sunkus neįgalumo lygis – 2 vaikai;

 

Vaikų neįgalumo lygio procentinis paskirstymas

 

2010 m. II-o pusmečio vaikų sergamumas:

*      kvėpavimo takų ligomis - 51 vaikas;

*      virškinimo organų ligomis – 7 vaikai;

*      nervų sistemos ir jų jutimo organų ligomis - 1 vaikas;

*      širdies ir kraujagyslių ligomis – 3 vaikai;

*      šlapimo organų ligomis - 1 vaikas;

*      alerginiais susirgimais - 1 vaikas;

*      infekcinėmis ligomis (tarp jų: gripu, ŪRVI, VKTK, pedikulioze) - 35 vaikai;

*      traumos, apsinuodijimai, operacijos – 8 vaikai;

*      kiti susirgimai – 9 vaikai.

 

Vaikų sergamumas procentais

 

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu

nustatytos šios vaikų sveikatos grupės:

o       I-ą sveikatos grupę turi  9 vaikai,

o       II-ą sveikatos grupę  turi 46 vaikai,

o       III-ą sveikatos grupę turi 16 vaikų,

o       IV-ą sveikatos grupę turi 5 vaikai.

 

 

 

 

Nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2011 m. sausio mėn. globos namuose dirbanti psichologė vaikams suteikė 136 individualios psichologinės konsultacijos (vienos psichologinės konsultacijos trukmė - 1 h.), organizuoti ir vykdyti 88 grupiniai psichosocialinio pobūdžio ugdomieji, prevenciniai užsiėmimai (vieno užsiėmimo trukmė yra 1-1,5 valandos, priklausomai nuo vaiko amžiaus tarpsnio).

Kiekvienam vaikui yra sudarytos sąlygos patenkinti savo socialinius poreikius, ugdyti pažintinius gebėjimus ir įgūdžius, pasirengti savarankiškam gyvenimui. Vaikai gali pirkti produktus ir gaminti maistą, eksperimentuoti, ieškoti naujovių, mokytis naujų technologijų, puoselėti savo dvasines vertybes. Kiekvienoje šeimynoje yra buitinė technika, kompiuteris, veikia internetas, televizorius, dauguma vaikų turi muzikinius centrus. Pamokų namų darbų ruoša vyksta diferencijuotai: vyresnių klasių globotiniai namų darbus atlieka savo kambariuose, o jaunesnieji vaikai dirba kartu pedagogų ir socialinių darbuotojų prižiūrimi, nes jiems reikalinga nuolatinė  pagalba. Jei namų darbų pasiruošimui reikalinga papildoma vaikams informacija, globos namuose yra veikianti biblioteka ir skaitykla. Yra sudaromos sąlygos savarankiškam mokymuisi. Biblioteka turi sukaupusi savarankiškoms studijoms reikalingus ugdymo turinio šaltinius, įvairius žinynus, enciklopedijas, periodiką. Skaitykla yra aprūpinta kompiuterine bei dauginimo technika, įvestas internetas. Bibliotekoje yra 3981 knyga. Visi vaikai turi galimybę naudotis internetu ir šeimynose.

 

Vaikai nuolat pilnai buvo aprūpinami visomis reikalingomis buitinėmis ir kitomis reikalingomis priemonėmis, minkštu inventoriumi (drabužiais, avalyne, patalyne). Minkštam inventoriui kiekvienam vaikui per 2010 metus buvo skirta po ~ 400 lt., kanceliarinėm ir kitom mokyklinėms prekėms po ~135 litų kiekvienam vaikui.

Globos namuose organizuojama įvairi darbinė veikla. Šeimynose vaikai mokomi savitvarkos (kambarių priežiūra, drabužių skalbimas, lyginimas, rūšiavimas, siuvimas), buities estetinės kūrybos (nėrimas, siuvinėjimas, darbeliai iš medžio, šiaudelių, popieriaus ir kt.), maisto gaminimas, stalo dengimas, indų plovimas, švaros ir tvarkos palaikymas namuose ir aplink juos, ugdomi profesijos pasirinkimo, ateities planavimo, formuojami asmeniniai, socialiniai, sveikatos, šeimos įgūdžiai tiek kasdieninėje veikloje, tiek papildomo ugdymo bei projektinėje veikloje.

Organizuojame socialinį darbą, ugdymą, vaikų užimtumą ir jų laisvalaikį, teikiame informavimo ir konsultavimo paslaugas. Kiekvienam vaikui sudarytas individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas, kurį sudarė įvairūs su vaiku dirbantys specialistai – socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologas, bendruomenės slaugytoja. Jame numatyti būdai, priemonės, terminai, kaip geriausiai tenkinti vaiko poreikius. Vaikų globos namuose veikia 5 būreliai: „Jaunųjų šeimininkių būrelis”(lanko 12 vaikų), „Meninės saviraiškos” (lanko 14 vaikų), „Kompiuterinio raštingumo” (lanko 10 vaikų), „Sporto” (lanko 22 vaikai), „Instrumentinis būrelis” (lanko 11 vaikų).

Nuo 2010 m. liepos 1 d. suorganizuotos 7 išvykos, suorganizuoti 8 įvairūs renginiai.

3.2. Darbuotojų (etatų) analizė santykyje su vaiku.

 

Įstaigoje per 2010 metų II pusmetį socialines paslaugas ir ugdymą 78 vaikams teikė 50 darbuotojų (50,45 etato)

Pareigybių pavadinimas

Etatų skaičius

I. Darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvai

1.            

Direktorius

1

2.            

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

1

3.            

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

4.            

Vyriausiasis buhalteris

1

5.            

Buhalteris

1

6.            

Kasininkas

0,5

7.            

Sekretorius

1

8.            

Sandėlininkas

1

9.            

Kompiuterinės technikos specialistas

0,25

10.         

Bibliotekininkas

0,5

11.         

Vyriausiasis virėjas

1

12.         

Virėjas

2

13.         

Virtuvės pagalbinis darbininkas

1

14.         

Vairuotojas

1

15.         

Valytojas

1,5

16.         

Darbininkai (siuvėjas 0,5 et., skalbėjas 1 et, kirpėjas 0,25 et., rūbų prižiūrėtojas 0,5 et., kiemsargis 1 et, elektrikas 0,5 et., pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1, šildymo sistemos priežiūros darbininkas 0,25 et.)

5

 

Viso darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų

19,75

II. Socialinę globą teikiančių darbuotojų etatų normatyvai

1.            

Socialinis darbuotojas

11,5

2.            

Socialinis pedagogas

3

3.            

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12

4.            

Psichologas

1

5.            

Neformalaus ugdymo pedagogai (muzikos, kūno kultūros, menų, informatikos, amatų ir kiti)

2

6.            

Slaugytojas

1,2

Viso socialinę globą teikiančių darbuotojų etatų.

30,7

Viso etatų

50,45

 

Iš jų tiesiogiai su vaiku dirbo 29 darbuotojai (30,7 etatas), tai sudaro 58 % visų darbuotojų (61% etatų).

 

 

 

11 socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų dirbančių su vaikais turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 aukštąjį išsilavinimą, 7 aukštesnįjį išsilavinimą. 9 iš jų šiuo metu studijuoja socialinį darbą ar socialinę pedagogiką.

Vaikų ir darbuotojų etatų santykis:

 

 

Saugų vaikų globos namai dar vadovaujasi buvusio savo steigėjo patvirtintais etatų normatyvai, Šilutės rajono savivaldybės jų dar nepatvirtino.

 

3.3. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas

            

            Įvykdyti trys projektai: tarptautinis projektas „Profesinis pasirengimas Lietuvoje. Socialinių įgūdžių formavimas“, vaikų vasaros poilsio projektas „Dvi savaitės su amatais“, vaikų socializacijos ir užimtumo per visus mokslo metus projektas „Gyventi įdomu ir gera“; vasaros poilsio stovykla Kintuose.

        

            Vasaros poilsio projektas „Dvi savaitės su amatais“ buvo vykdomas birželio 28 d. - liepos 11 d. Projekte dalyvavo 12 globotinių, iš kurių trys – su negalia. Vaikai vyko į ekologinį pienininkystės ūkį, aplankė dekoratyvinių augalų ūkį, pabuvojo Rumšiškių muziejuje, susipažino su kalvystės amatu. Vykdėme akciją „gyvenkime švariau“, tvarkėme aplinką, gaminome maistą ir pietavome gamtoje. Vyko karpinių, dekupažo, vilnos vėlimo užsiėmimai. Mokėmės žvejoti, vykome maudytis. Nakvojome palapinėse, pietavome, vakarieniavome ir pusryčiavome gamtoje.

Projekto tikslas pasiektas – globotiniai turiningai praleido laisvalaikį, įgijo praktinių žinių, mokėsi bendrauti, spręsti problemas, priimti įvairius sprendimus.

            Vykdant vaikų socializacijos programą „Gyventi įdomu ir gera“ per mokslo metus, buvo patenkinti globotinių turiningo laisvalaikio užimtumo ir praleidimo poreikiai. Projekte dalyvavo 30 globotinių. Projektą pradėjome vykdyti gegužės mėnesį. Per tinkamą vaikų socializaciją formavosi pozityvūs globotinių socialiniai įgūdžiai. Atsiskleidė globotinių teigiamos charakterio savybės, saviraiška, pasitikėjimas savimi ir kūrybiniai sugebėjimai. Per turiningą užimtumą globotiniai turėjo galimybę išplėsti savo akiratį sporte ir išvykose.

Europos dienai buvo surengtas šventinis bėgimas, estafetės ir žaidimai. Globotiniai išbandė savo sportinius sugebėjimus ir ištvermę. Nugalėtojai buvo apdovanoti mūsų rėmėjų padovanotais prizais.

Birželio mėnesį grupė globotinių vyko į JAZZ pramogų centrą Šilutėje. Boulingo žaidimas vaikams suteikė linksmų emocijų. Tai buvo galimybė aktyviai praleisti poilsį.

Jaunesnio amžiaus globotinių grupė vyko į Klaipėdos kino teatrą ,,Cinamon“. Žiūrėjo animacinį filmą ,,Šrekas. Ilgai ir laimingai“. Vaikai patyrė daug nuostabių ir fantastiškų įspūdžių. Išsiplėtė vaikų svajonių pasaulis.

Vyresnio amžiaus globotiniai iš Rusnės salos plaukė laivu į Lietuvos Veneciją - Mingės kaimą. Grožėjimasis gamta, Pamario krašto architektūra. Uostadvario švyturys, Ventės Ragas vaikams paliko neišdildomų įspūdžių. Sustojus saloje vaikai turėjo galimybę atskleisti savo sugebėjimus gaminant pietus, kepant maistą ant laužo.

         2010 m. balandžio 20-29 dienomis Saugų vaikų globos namuose viešėjo Švedijos Ljungby miesto gimnazijos „Sunnerbogymnasiet“ 10 studentų su pedagogais. Jie vykdė Nordplus Junior (bendrasis ugdymas) programą, kuri skirta Šiaurės ir Baltijos šalių glaudesniam bendradarbiavimui švietimo srityje, mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui, regiono konkurencingumo Europos mastu didinimui bei Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo sistemų tobulinimui.

         Projekto pavadinimas: „Profesinis praktinis rengimas Lietuvoje“.

         Studentai savo praktinę veiklą atliko įvairiose Šilutės rajono švietimo institucijose bei socialinėse įstaigose: Saugų vaikų globos namuose, Šilutės m. darželyje „Ąžuoliukas”, Rusnės specialiojoje mokykloje, Suaugusių dienos centre, Macikų pensionate, Švėkšnos sanatorinėje mokykloje, J. Mikšo pagrindinėje mokykloje. 

         Liepos mėnesį 16 globotinių atostogavo vasaros poilsio stovykloje „Vėtrungė“ Kintuose. Stovyklą finansavo Švedijos Ljungby draugija.

 

3.4. Patvirtintų asignavimų panaudojimas

2010 metų II pusmetį vaikų globos namai gavo 933,9 tūkst. Lt finansavimą. Iš jų vaikų išlaikymui, socialinių, ugdymo, medicininių paslaugų teikimui skirta 907,7 tūkst. lt. Teikiame 2010 metų II pusmetį gautų asignavimų suvestinę:

2010 metų II pusmečio finansavimas (tūkst. Lt)
Finansavimas
Finansavimo šaltinis
57,1
Ąžuoliuko (už perkeltus vaikus)
677,0
Finansų ministerija
28,6
Spec. lėšos (iš Mažeikių)

85,7

Vaiko globos išmokos (Šilutės)

85,5

Savarankiškos lėšos

Viso finansavimas per 2010m II pusmetį – 933,9

 

 

 

 

2010 metų II pusmečio išlaidos prekėms ir paslaugoms

Tūkst.lt.

Vaikų mityba

156,7

Medikamentai

3,3

Šildymas

41,9

Elektros energija

19,1

Ryšių paslaugos

2,1

Transporto išlaikymas

5,2

Apranga ir patalynė

19,3

Spaudiniai

1,5

Kitos prekės

21,3

Komandiruotės

0,4

Vandentiekis ir kanalizacija

6,5

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

1,3

Kitos paslaugos

28,0

Viso prekėms ir paslaugoms:

306,6

 

3.5. Kita svarbi informacija

 

2010 metų II pusmetį vaikams esantiems globos namuose gauta parama už 31 339,24 Lt.

Pateikiama šios paramos paskirstymo pagal paramos rūšis diagrama:

 

 

 

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

Saugų vaikų globos namų veiklos kryptis nesikeis, jos tęstinumas būtinas, nes globos namuose šiuo metu gyvena 81 vaikas, ir vieniems pradėjus gyventi savarankiškai jų vietoje apgyvendinami nauji globotiniai, jiems reikalinga globa ir ugdymas. Saugų vaikų globos namai vieninteliai Šilutės rajone todėl globotinių skaičius nemažėja. Turime gerą materialinę bazę, specialistus galinčius organizuoti ir vykdyti globos ir ugdymo procesą.

Per artimiausią laikotarpį esminis darbas bus vykdomas siekiant gerinti socialinės globos paslaugos kokybę ir stiprinti darbą, dėl vaiko grąžinimo į biologinę šeimą. Prioritetai per artimiausia laikotarpį, tai ieškojimas būdų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų taupymui ir pasiruošimas įstaigos akreditavimui.

______________

 

Į pradžią