Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas 28 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/12868:str28
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas 28 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2008-04-24
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-06-01
Straipsnis tekste
 • 28 straipsnis. Parama

  1. Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti labdarą ir paramą, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai, jei šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

  KEISTA:

  2005 12 20 įstatymu Nr. X-456 (nuo 2006 01 01)

  (Žin., 2005, Nr. 153-5635)

   

  2. Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

  KEISTA:

  1. 2005 12 20 įstatymu Nr. X-456 (nuo 2006 01 01)

  (Žin., 2005, Nr. 153-5635)

  2. 2008 04 10 įstatymu Nr. X-1484 (nuo 2008 04 24)

  (Žin., 2008, Nr. 47-1749)

   

  3. Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto likutinei vertei. Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto įsigijimo kainai. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai. Teikiant paramą panaudos teise perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, paramos suma lygi apskaičiuotai šio turto nusidėvėjimo per laikotarpį, kurį paramos gavėjas jį naudojo, sumai.

  4. Mokesčio mokėtojams, pagal Loterijų įstatymą privalomai skiriantiems lėšas labdarai ar paramai, netaikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

  KEISTA:

  2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1663 (nuo 2004 01 01)

  (Žin., 2003, Nr. 73-3343)

   

  INFOLEX PASTABA: remiantis 2008 04 10 įstatymu Nr. X-1484, 28 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną (Žin., 2008, Nr. 47-1749).

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt