Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

Kartu naudojami aktai (): Visi aktai

Kartu naudojamos bylos (): visos bylos

Išsaugota kataloguose: Išskleisti Suskleisti

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS 2010 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. kovo 26 d. Nr. 3D-278

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 7 straipsnio 28 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“ (Žin., 2006, Nr. 50-1812),

tvirtinu Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisykles (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                            KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2010-03-25 raštu Nr. (18)-SD-231

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-278

 

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS 2010 M. TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančiu Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30 p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1250/2009 (OL 2009 L 338 p. 1), 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL 2009 L 316, p. 65) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 146/2010 (OL 2010 L 47 p. 1), kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, nustatančiais tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką.

2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus subjektams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų.

3. Parama, teikiama subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, bei parama už kanapių auginimą administruojama atskirų ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka (toliau – atsietoji išmoka) – išmoka, mokama pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitikusį gamybos mastą (pasėlių plotą, gyvulių skaičių) ar rinkai patiektą pieną nustatytu atskaitos laikotarpiu.

Baltojo cukraus kvota – cukrinių runkelių kiekis, perskaičiuotas į bazinio cukringumo cukrinių runkelių kiekį, kurį cukrinių runkelių augintojas turi teisę patiekti tam tikrais prekybiniais metais pagal cukrinių runkelių tiekimo sutartį.

Daugiametė ganykla arba pieva – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus nenaudojamas sėjomainoje penkerius ar daugiau metų žemės plotas gyvuliams ganyti, žolei ar šienui gauti.

Deklaruotas laukas – paramos paraiškoje nurodytas žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitas laukas.

Deklaruotas pasėlis – paramos paraiškoje deklaruotame lauke nurodytas augalų pasėlis.

Deklaruotas plotas – paramos paraiškoje nurodytų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų, už kuriuos žemės ūkio veiklos subjektas prašo išmokų, plotų suma.

Ilgalaikė sankcija – paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją ir galiojantis trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais buvo nustatytas pažeidimas. Ilgalaikė sankcija apskaičiuojama pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą ir trejus metus išskaičiuojama iš pareiškėjui mokamų išmokų.

Kontrolinis žemės sklypas – vientisas žemės plotas, ribojamas natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.), turintis jam būdingas gamtines savybes, vyraujantį dangos tipą, ūkinio naudojimo ypatumus ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje. Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (kontroliniame žemės sklype deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu).

Neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio naudmenų ar pasėlių ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas.

Nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką.

Pagrindinė tiesioginė išmoka (toliau – pagrindinė išmoka) – išmoka, mokama pareiškėjui iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą (VIPS) už paramos teikimo reikalavimus atitinkančius einamaisiais metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

Paramos laikotarpis – laikotarpis nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki kitų metų paramos paraiškų pateikimo termino pradžios.

Paramos paraiška (toliau – paraiška) – elektroniniu būdu užpildytas šių taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas (į paramos paraiškų priėmimo informacinę sistemą įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys), kuriuo prašoma 2010 metais skirti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.

Pareiškėjas – žemės ūkio veiklos subjektas, šių taisyklių nustatyta tvarka teikiantis paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones 2010 m.

Sankcija – paramos dydžio sumažinimas arba paramos nemokėjimas dėl neatitikties paramos skyrimo reikalavimams.

Susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka (toliau – susietoji išmoka) – išmoka, mokama pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitinkantį gamybos mastą (pasėlių plotą, gyvulių skaičių) einamaisiais metais.

Tiesioginė išmoka (toliau – išmoka) – pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka.

Tyčinis neteisingas deklaravimas – atvejai, kai:

a) vietoj pasėlių, už kuriuos mokama tik pagrindinė tiesioginė išmoka (arba išmokos visai nemokamos), ploto pareiškėjas deklaravo pasėlių, už kuriuos jis turi realią galimybę gauti susietąją papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką, plotą;

b) vietoj pasėlių, už kuriuos mokama mažesnė susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka, ploto pareiškėjas deklaravo pasėlių, už kuriuos jis turi realią galimybę gauti didesnę susietąją papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką, plotą;

c) pareiškėjas deklaravo plotą, kuriame neužsiima žemės ūkio veikla;

d) pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas.

Visais atvejais tyčiniu neteisingu deklaravimu laikoma, kai bendras neteisingai deklaruotų laukų plotas sudaro daugiau kaip 10 proc. paramos paraiškoje deklaruoto ploto.

Vienodai remiami pasėliai ir žemės ūkio naudmenos – vieno ar daugiau augalų pasėlis ir žemės ūkio naudmenos, už kurių hektarą mokama vienodo dydžio tiesioginė išmoka.

Žemės ūkio valdos perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras – valstybės registras, kuriame įregistruojamos žemės ūkio valdos ir tvarkomi jų registravimo duomenys.

5. Tiesioginės išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo nustatyta tvarka.

 

II. REIKALAVIMAI TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

6.

KEISTA:

2010 11 26 įsakymu Nr. 3D-1038 (nuo 2010 12 01)

(Žin., 2010, Nr. 140-7185)

 

Pareiškėjo žemės ūkio valda (toliau – valda) turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

7. Pareiškėjui būtina paraiškoje deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir miško plotus valdoje, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat būtina deklaruoti ir tas žemės ūkio naudmenas bei kitus laukus (žemės ūkio paskirties žemėje), už kuriuos išmokos nėra mokamos arba už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų.

8. Išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos ir jų plotai iš paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami (t. y. ateityje už tokius plotus paramos prašyti nebus leidžiama). Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras), remdamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) pateiktais patikros vietoje duomenimis, užtikrina kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės tikslinimą, išskirdamas žemės ūkio naudmenų, kurios 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, plotus.

9.

KEISTA:

2010 11 10 įsakymu Nr. 3D-994 (nuo 2010 11 14)

(Žin., 2010, Nr. 133-6812)

 

Žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (Žin., 2007, Nr. 78-3157; 2010, Nr. 38-1822) (toliau – Aprašas), nurodytus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus (toliau – GAAB reikalavimai). Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse, turi laikytis reikalavimų, numatytų tų priemonių įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pareiškėjams, užsiimantiems vynuoginių sraigių auginimu, jų tiekimu rinkai ir turintiems šį verslą liudijančius dokumentus, GAAB reikalavimų 1.2 ir 1.3 punktuose minimi šienavimo terminai gali būti atidėti iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

10. Pareiškėjai privalo laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 (Žin., 2008, Nr. 9-319) (toliau – valdymo reikalavimai), nuostatų.

11. Mažiausias žemės ūkio naudmenų plotas valdoje, kurį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,1 ha laukai ir už kurį gali būti mokama pagrindinė ir susietoji išmoka bei parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, yra 1 ha. Atsietosios išmokos už plotus ir atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų mokamos pareiškėjams, atitinkantiems minėtą mažiausio žemės ūkio naudmenų ploto (1 ha) reikalavimą. Išmokos yra mokamos už laukus, kurie yra įbraižyti elektroniniu būdu (pagal šių taisyklių V skyriuje nustatytą tvarką).

12. Jei laukai skirti sėklininkystei ir moksliniams tyrimams, leidžiama prašyti pagrindinės ir susietosios išmokos už mažesnius kaip 0,1 ha dydžio laukus, bet ne mažesnius kaip 0,01 ha. Parama už šiuos laukus bus skiriama tik tuomet, jei pareiškėjas pateiks papildomus dokumentus (selekcinės sėklos atestatą, išduotą mokslo įstaigų (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro žemdirbystės instituto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro sodininkystės ir daržininkystės instituto), įrodančius, kad šie laukai skirti sėklininkystei arba juose vykdoma mokslinė veikla, arba sutartis, sudarytas su juridiniais asmenimis, užsiimančiais sėklininkyste ir moksliniais tyrimais.

13. Kiekvienas laukas, kuriame auginami vienos rūšies augalai arba jų mišiniai, paraiškoje turi būti deklaruojamas atskirai (atskira eilute), išskyrus šių taisyklių 15–17 punktuose nustatytus atvejus. Už visus pasėlių ir žemės ūkio naudmenų plotus (atitinkančius reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti) yra mokama tik pagrindinė išmoka, išskyrus šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus IV ir VI grupėse ir IX grupės 171–174 eilutėse nurodytus augalus.

14. Už laukus, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, išmokos mokamos, jei šie laukai atitinka atskirų ministro įsakymų nustatytus reikalavimus.

15. Jei mažesnis (-i) kaip 0,1 ha laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokama tik pagrindinė išmoka, yra įsiterpęs (-ę) ar ribojasi su lauku, už kurio pasėlius taip pat mokama tik pagrindinė išmoka, – tokį lauką galima deklaruoti kaip bendrą (vieną) lauką ir pažymint jame auginamus augalus kaip „Kiti žemės ūkio augalai“ (pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus I grupę), kaip „Sujungtas laukas, kuriame auginami II grupės augalai“, jeigu jungiami augalai yra nurodyti šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus II grupėje arba kaip „Sujungtas laukas, kuriame auginami V grupės augalai“, jeigu jungiami augalai yra nurodyti šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus V grupėje. Už tokius sujungtus laukus mokama tik pagrindinė išmoka. Minėtos nuostatos netaikomos pareiškėjams, prašantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir kurių vienas iš laukų yra ganykla (pieva). Tokie pareiškėjai privalo ganyklas (pievas), už kurias prašo paramos pagal minėtą priemonę, deklaruoti atskirai.

16. Jei mažesnis (-i) kaip 0,1 ha laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokama pagrindinė ir susietoji išmoka, yra įsiterpęs (-ę) ar ribojasi su lauku, už kurio pasėlius mokama tik pagrindinė išmoka, – tokį lauką galima deklaruoti kaip bendrą (vieną) lauką ir pažymint jame auginamus augalus kaip „Kiti žemės ūkio augalai“ (pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus I grupę). Už tokį sujungtą lauką mokama tik pagrindinė išmoka. Minėtos nuostatos netaikomos pareiškėjams, prašantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir kurių vienas iš laukų yra ganykla (pieva). Tokie pareiškėjai privalo ganyklas (pievas), už kurias prašo paramos pagal minėtą priemonę, deklaruoti atskirai.

17. Jei mažesnis (-i) kaip 0,1 ha laukas (-ai), už kurio (-ių) pasėlius mokama pagrindinė išmoka ir parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, yra įsiterpęs (-ę) ar ribojasi su lauku, už kurio pasėlius mokama susietoji išmoka ir pagrindinė išmoka (t. y. baltyminių augalų (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų) laukai, sujungti su pasėlių, išvardytų šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus VI grupės, laukais), – tokį lauką galima deklaruoti kaip bendrą (vieną) lauką ir pažymint jame auginamus augalus kaip „Kiti žemės ūkio augalai“ (pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus I grupę). Už tokį sujungtą lauką mokama tik pagrindinė išmoka.

18. Pasėliai, nurodyti šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateiktame klasifikatoriuje, turi būti auginami, taip pat tie žemės plotai įdirbami, užsėjami ir prižiūrimi pagal šalies sąlygas atitinkančius agrotechninius reikalavimus. Augalai turi būti auginami bent jau iki jų žydėjimo pradžios. Baltymingų augalų derliaus negalima nuimti anksčiau, nei pasiekiama pieninė branda.

19. Jei patikros vietoje metu nustatoma, kad augalai, kurie jau buvo pradėję žydėti ar pasiekę atitinkamą brandą, yra nuimti ir dirva pradėta ruošti kitiems žemės ūkio augalams auginti, pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti papildomų įrodymų, kad tikrinamame lauke buvo auginami paraiškoje deklaruoti žemės ūkio augalai. Papildomi įrodymai gali būti ražienų ar augalų liekanos lauke ar jo pakraščiuose, žemės ūkio technikos apsisukimo vietose.

 

III. REIKALAVIMAI ATSKIROSIOMS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ GAUTI

 

20. Atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų mokamos pareiškėjams už baltojo cukraus kvotą tonomis.

21. Atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų skiriamos pareiškėjams, pateikusiems paraišką, ir kurie:

21.1. 2006–2007 prekybiniais metais (toliau – referenciniais metais) turėjo baltojo cukraus kvotą ar paveldėjo teisę į referenciniais metais paskirtą tiesioginę išmoką, kaip numatyta 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2006, iš dalies keičiančio ir pataisančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2006 L 384, p.8) 1 straipsnio 17 dalies c punkte arba kaip tai numatyta šių taisyklių VII skyriuje;

21.2. atitinka šių taisyklių 6–11 punktuose numatytus reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti.

 

IV. INFORMACIJOS TEIKIMO IR APDOROJIMO TVARKA

 

22. Pareiškėjas (arba pareiškėjo įgaliotas asmuo):

22.1. nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki birželio 15 d. (pareiškėjai, ketinantys sertifikuoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus – šių taisyklių 22.9 punkte nustatytais terminais) seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą dirbančiam savivaldybės darbuotojui (toliau – seniūnijos darbuotojas) pateikia:

22.1.1. laisvos formos dokumentą su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą/brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių kontūrų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei pasėlių pavadinimais);

22.1.2. esant galimybei, praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2009 m. gauti kopiją;

22.1.3. deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai arba, jeigu pareiškėjas turi, – žemėlapių fragmentus su ankstesniais metais įbraižytais (deklaruotais) laukais;

22.1.4. jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai, pareiškėjas pateikia žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;

22.1.5. įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo;

22.1.6. NETEKO GALIOS:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

22.1.7.

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

pareiškėjas, nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki liepos 12 d. pagal pareiškėjo valdos centro adresą Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui arba seniūnijos darbuotojui pateikęs pirmąją paraišką pagal paramos schemos „Miškų aplinkosaugos išmokos“ veiklos sritį „Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytose kertinėse miško buveinėse“ kartu su akcininkų (pajininkų), narių, bendrovės valdymo tarybos ar pan. pritarimu dėl dalyvavimo priemonėje (pateikiama, jei pareiškėjas – juridinis asmuo), notaro patvirtintu visų kitų bendraturčių įgaliojimu (pateikiama, jei miškas valdomas jungtine arba bendra daline nuosavybės teise) papildomai pateikia:

22.1.7.1. Valstybinės miško tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo, prašančio paramos, valdoje nustatyta ne mažesnio kaip 0,5 ha ploto kertinė miško buveinė, kad valda yra priskirta III arba IV miškų grupei ir medynas, kuriame nustatyta kertinė miško buveinė, yra pasiekęs tai miškų grupei nurodytą pagrindiniams kirtimams minimalų amžių;

22.1.7.2. Regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą dėl pagrindinių kirtimų nevykdymo kertinėje miško buveinėje;

22.1.8.

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

pareiškėjas, nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki liepos 12 d. pagal pareiškėjo valdos centro adresą Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui arba seniūnijos darbuotojui pateikęs pirmąją paraišką pagal paramos schemos „Miškų aplinkosaugos išmokos“ veiklos sritį „Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų“ kartu su akcininkų (pajininkų), narių, bendrovės valdymo tarybos ar pan. pritarimu dėl dalyvavimo priemonėje (pateikiama, jei pareiškėjas -juridinis asmuo), notaro patvirtintu visų kitų bendraturčių įgaliojimu (pateikiama, jei miškas valdomas jungtine arba bendra daline nuosavybės teise) papildomai pateikia:

22.1.8.1. Miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas neplynasis arba plynasis miško kirtimas;

22.1.8.2. Regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame leidžiamas vykdyti neplynasis kirtimas;

22.1.8.3. pažymą, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplynojo miško kirtimo galėjo būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas (pažyma pateikiama, jei Miškotvarkos projekte suprojektuotas neplynasis miško kirtimas);

22.2. pareiškėjas, turintis techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, gali jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (http://paseliai2010.vic.lt) ir pats užpildyti šių taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įvesti šių taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti);

22.3. pareiškėjas pats arba su seniūnijos darbuotojo pagalba, naudodamasis paraiškų priėmimo informacine sistema, elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir/ar miško ir kitus (jei prašo paramos už juos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones) plotus šių taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka bei pateikia kitus paraiškos duomenis;

22.4. pareiškėjas, įbraižydamas deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų ribas, paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje privalo nurodyti bei aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus (jei tokių pasikeitimų esama) šių taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka;

22.5. pareiškėjas, įbraižydamas deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų ribas, turi išskirti netinkamus paramai plotus, kurie yra deklaruojamame lauke (pvz., pastatus, vandens telkinius ir kt.) ir nėra pažymėti žemėlapyje. Privaloma išskirti plotus, kurie yra didesni nei 0,1 ha. Tokie plotai turi būti pamatuoti, į plotą išmokai gauti neįskaitomi ir deklaruojami kaip „Kiti plotai“ (pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus VIII grupės 139 eilutę);

22.6. seniūnijos darbuotojui išspausdinus šių taisyklių 1 priede nurodytos paraiškos formą, užpildytą pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir pagal šių taisyklių 2 priede nurodytą pildymo instrukciją, patikrina paraiškos duomenis ir patvirtina jų teisingumą savo parašu, pasirašydamas paraiškoje. Pareiškėjo ir seniūnijos darbuotojo parašais patvirtintas paraiškos egzempliorius lieka pareiškėjui. Pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą, paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje patvirtinami paraiškos duomenys, suformuojamas bei išspausdinamas paraiškos registravimo dokumentas (kuris yra paraiškos dalis), kurį pasirašo pareiškėjas bei seniūnijos darbuotojas. Paraiškos registravimo dokumente pateikiamas iš paraiškos duomenų suformuotas šešioliktainis (keturiasdešimties skaitmenų) kodas, kuriuo yra užkoduoti paraiškos duomenys. Pareiškėjas pasirašo ir paraiškų priėmimo registre, kurio forma patvirtinta šių taisyklių 3 priede. Pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą minėtuose dokumentuose, paraiška laikoma pateikta;

22.7. jeigu pareiškėjas turi techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, jis gali pats prisijungti prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir užpildyti šių taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą ir įbraižyti deklaruojamus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar miško plotus. Tokiu atveju elektroninę paraišką užpildęs pareiškėjas privalo išsispausdinti paraiškos registravimo dokumentą, jį pasirašyti ir per 10 darbo dienų atsiųsti Centrui adresu: Kudirkos g. 18, Vilnius. Pareiškėjui parašu nepatvirtinus paraiškos duomenų teisingumo ir laiku (vėliausiai iki 2010 m. liepos 12 d.) nepateikus Centrui paraiškos registravimo dokumento, paraiška atmetama;

22.8. gali pateikti tik vieną paraišką;

22.9. pareiškėjai, ketinantys sertifikuoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus, privalo ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 15 dienos pateikti šių taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (pareiškėjas privalo įvesti šių taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti).

KEISTA:

2010 05 13 įsakymu Nr. 3D-462 (nuo 2010 05 16)

(Žin., 2010, Nr. 56-2792)

 

23. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2010 m. liepos 12 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastį.

24. Pasikeitus deklaruotiems duomenims po paraiškos pateikimo, pareiškėjas iki 2010 m. liepos 12 d. seniūnijos darbuotojui gali pateikti prašymą pakeisti paraiškos duomenis (tokiu atveju pareiškėjas pasirašo seniūnijos darbuotojo suformuotame ir išspausdintame prašymo pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumente ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis priėmimo registre, kurio forma patvirtinta šių taisyklių 4 priede) arba pakeisti juos pats, prisijungęs prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Pareiškėjui pačiam keičiant paraiškos duomenis, prašymą pakeisti paraiškos duomenis elektroniniu būdu užpildęs pareiškėjas privalo išsispausdinti prašymo pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentą, jį pasirašyti ir per 10 darbo dienų atsiųsti Centrui adresu: Kudirkos g. 18, Vilnius. Pareiškėjui parašu nepatvirtinus duomenų teisingumo prašymo pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumente ir laiku (vėliausiai iki 2010 m. liepos 12 d.) nepateikus jo Centrui, prašymas pakeisti paraiškos duomenis atmetamas. Pareiškėjas gali taisyti įbraižytų laukų grafinį persidengimą (netikslaus deklaruojamų laukų įbraižymo atveju), kai toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų (įbraižytų laukų ploto) keitimo. Prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo 2010 m. birželio 16 d. iki liepos 12 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinama 1 proc. (išskyrus minėtus atvejus, kai pareiškėjai taiso įbraižytų laukų grafinį persidengimą, kai toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų (įbraižytų laukų ploto) keitimo). Jeigu prieš tai, kai pareiškėjas pateikia prašymą pakeisti paraiškos duomenis (arba prieš tai, kai pareiškėjas pakeičia juos pats, prisijungęs prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos), Agentūra buvo informavusi pareiškėją apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar pranešusi apie paraiškoje aptiktas klaidas, arba jei informacija apie paraiškoje esančias klaidas buvo paskelbta Agentūros informaciniame portale, kaip tai numatyta šių taisyklių 33 punkte, pareiškėjui taikomos sankcijos, numatytos šių taisyklių 50.1, 50.3 ir 51 punktuose.

25. Šių taisyklių 24 punkto nuostatos dėl paramos sumos mažinimo pavėluotai teikiant prašymus pakeisti paraiškos duomenis netaikomos, jei norima keisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis bei atsisakyti paramos už atskirus laukus ar pagal visą paraišką (išskyrus šių taisyklių 26 punkte nustatytus atvejus).

26. Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos už visos paraiškos arba jos dalies atsisakymą pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos atsisakymo jis nebuvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas arba jei informacija apie paraiškoje esančias klaidas nebuvo paskelbta Agentūros informaciniame portale, kaip tai numatyta šių taisyklių 33 punkte.

27. Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos.

28. Pareiškėjas iki 2010 m. lapkričio 5 d. gali paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje su seniūnijos (savivaldybės) darbuotojo pagalba aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, kurių dėl pateisinamų priežasčių neaprašė pateikdamas paraišką. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje užregistravus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, pareiškėjas raštu teikia Centrui prašymą patikslinti kontrolinių žemės sklypų ribas, kartu informuodamas, kad ribų pasikeitimai yra aprašyti paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

29. Pareiškėjas, norėdamas gauti susietąsias išmokas už saldžiųjų lubinų (lubinų veislių, tarp kurių sėklų yra ne daugiau kaip 5 proc. karčiųjų sėklų) plotus, nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki liepos 12 d. pateikia seniūnijos darbuotojui arba nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki rugsėjo 15 d. pateikia Agentūrai:

29.1. sėklos sertifikatą arba Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (arba Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) išduotą pažymą, kurioje nurodytas lubinų sėklose esantis karčiųjų sėklų kiekis procentais (tais atvejais, kai yra pasėjęs savo ūkyje išaugintą lubinų sėklą);

29.2. sėklos sertifikato ar pažymos, kurioje nurodytas lubinų sėklose esantis karčiųjų sėklų kiekis procentais, kopijas ir saldžiųjų lubinų veislių sėklos pirkimo patvirtinimo dokumentus bei jų kopijas (tais atvejais, kai yra pasėjęs pirktą sėklą).

30. Pavėluotai pateikti šių taisyklių 29 punkte nurodyti dokumentai priimami iki 2010 m. spalio 11 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę šios paramos sumą mažinant 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška pateikia Agentūrai prašymą priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastį.

31. Pareiškėjas, nepateikęs šio įsakymo 29 punkte nurodytų dokumentų minėtame punkte nustatytais terminais, vėliausiai iki 2010 m. spalio 11 d. raštu informuoja Agentūrą apie dokumentų nepateikimo priežastis ir atsisako susietųjų išmokų už saldžiųjų lubinų plotą, dėl kurio negali pateikti minėtų dokumentų, pateikdamas prašymą atsisakyti susietųjų išmokų už saldžiųjų lubinų plotą. Po 2010 m. spalio 11 d. pateikti prašymai neadministruojami.

32. Informaciją apie savo duomenis pareiškėjas gali rasti Agentūros informaciniame portale arba teirautis Agentūroje telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt) arba raštu, taip pat informacijos gali kreiptis į savivaldybes (seniūnijas). Klausdamas raštu ar elektroniniu paštu, pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą (fizinis asmuo), įmonės pavadinimą ir kodą (juridinis asmuo), adresą, telefono numerį, valdos numerį.

33. Pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas po 5 kalendorinių dienų nuo minėtos informacijos atsiradimo Agentūros informaciniame portale (https://portal.nma.lt) dienos, išskyrus atvejus, kai jis, nepraėjus minėtam terminui, buvo informuotas kitais būdais (pvz., raštu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu).

34. Seniūnijos darbuotojas:

34.1. pagal pareiškėjo pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižo pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų ribas ir pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą pildymo instrukciją užpildo šių taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įveda duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą);

34.2. išspausdina užpildytą šių taisyklių 1 priede pateiktą paraiškos formą (vieną egzempliorių) ir pateikia ją pareiškėjui patikrinti ir parašu patvirtinti duomenų teisingumą;

34.3. pareiškėjui parašu patvirtinus paraiškos duomenų teisingumą, pasirašo paraiškoje, patvirtina paraiškos duomenis paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje, suformuoja ir išspausdina paraiškos registravimo dokumentą, kurį parašu patvirtina pareiškėjas bei paraišką priėmęs darbuotojas;

34.4. padėdamas pareiškėjui elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų ribas, privalo nurodyti bei aprašyti paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus (jei tokių pasikeitimų esama) šių taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka;

34.5. teikia pareiškėjams jų ir seniūnijos darbuotojo pasirašytos paraiškos (šių taisyklių 1 priede patvirtinta forma) egzempliorių;

34.6. registruoja paraiškas (ir paraiškos registravimo dokumentus, kurie yra paraiškos dalis) 3 priede, o prašymus pakeisti paraiškos duomenis (ir prašymo pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentus) – 4 priede pateiktos formos registruose pagal šių taisyklių 5 priede pateiktą instrukciją;

34.7. priima iš pareiškėjų kitus dokumentus;

34.8. nustačius įbraižytų laukų grafinius persidengimus, per 10 kalendorinių dienų informuoja apie nustatytus grafinius persidengimus visus pareiškėjus, kurių laukai persidengia;

34.9. iki 2010 m. liepos 12 d., pareiškėjui pateikus prašymą pakeisti paraiškos duomenis, juos pakeičia.

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

35. Savivaldybė (seniūnija):

35.1. suteikia informaciją paramos teikimo klausimais;

35.2. gavusi iš Agentūros prašymą informuoti pareiškėjus apie paraiškose nustatytus netikslumus arba Centro informaciją apie paraiškose nustatytus netikslumus, informuoja pareiškėjus apie minėtus netikslumus;

35.3. norėdama gauti informaciją apie pareiškėjus, kreipiasi raštu į Agentūrą;

35.4. atsako už jai teikiamų asmens duomenų apie pareiškėjus apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

35.5. nustatyta tvarka perduoda Centrui paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentus, paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis registrus;

35.6. perduoda Agentūrai kitus dokumentus.

36. Agentūra:

36.1. skelbdama informaciją informaciniame portale, taip pat kitais būdais informuoja savivaldybes arba pareiškėjus apie paraiškose ar kituose dokumentuose nustatytas klaidas ar neatitikimus, kai nustatoma:

36.1.1. neteisingai deklaruotų laukų kontroliniuose žemės sklypuose atvejų;

36.1.2. paraiškos duomenų neatitikimų (nesutampant bendriesiems duomenims ir pan.);

36.1.3. neteisingų pareiškėjo banko sąskaitos duomenų pateikimo atvejų;

36.1.4. kitų deklaravimo klaidų atvejų;

36.2. nustačiusi deklaruoto ploto ar kitų paraiškos duomenų neatitikimų, skelbia minėtą informaciją informaciniame portale ir, jei pareiškėjas pateikė sutikimą būti informuotas raštu, elektroniniu paštu arba trumpąja žinute mobiliuoju telefonu – vienu iš šių būdų informuoja pareiškėją apie nustatytus neatitikimus arba perduoda minėtą informaciją savivaldybei, kuriai pareiškėjas yra pateikęs paraišką. Apie patikros vietoje nustatytus neatitikimus pareiškėjas informuojamas raštu, siunčiant patikros vietoje ataskaitos kopiją;

36.3. nustačiusi atvejų, kai vieno pareiškėjo įbraižyta lauko riba persidengia su kito pareiškėjo įbraižyta lauko riba, ir atvejų, kai pareiškėjų deklaruotas (ar nustatytas) plotas kontroliniame žemės sklype viršija paramai skirti tinkamą plotą, paskelbia informaciją apie tokį nustatytą neteisingą deklaravimą Agentūros informaciniame portale, informuoja pareiškėjus arba savivaldybes apie jų paraiškose nustatytus laukų neteisingo deklaravimo atvejus ir, vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatomis, už neteisingai deklaruotą plotą sumažina pareiškėjams mokėtiną paramą. Per Agentūros nurodytą terminą pateikus neteisingai deklaruoto ploto žemės dirbimą (žemės ūkio veiklą) bei žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) įrodančius dokumentus, paraiška peržiūrima pakartotinai. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą;

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

36.4. iki pasėlių vegetacijos laikotarpio pabaigos arba iš karto po jos iki tol, kol įmanoma neabejotinai nustatyti deklaruotų pasėlių ir laukų ribas, atlieka patikrą vietoje;

36.5. informuoja pareiškėjus apie paraiškos ar kitų dokumentų atmetimą, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis;

36.6. informacinių sistemų priemonėmis atlieka pareiškėjo pateiktų duomenų patikrą;

36.7. priėmusi sprendimą einamaisiais metais vykdyti nuotolinę patikrą, informuoja Centrą apie ketinimą naudoti nuotolinės patikros duomenis paraiškų duomenų kontrolei atlikti bei raštu nurodo Centrui nuotolinės patikros zonas;

36.8. teikia Centrui patikros vietoje duomenis, reikalingus kontrolinių žemės sklypų duomenų bazei tikslinti ir išskirti žemės ūkio naudmenų, kurios 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, plotus;

36.9. skelbia aktualiausius atsakymus į dažniausiai pareiškėjų užduodamus klausimus Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt skiltyje „Klausimai“;

36.10. teikia savivaldybėms bei pareiškėjams informaciją apie tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų, pasėlių plotus ir atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų;

36.11. gavusi visus reikiamus duomenis, apskaičiuoja galutinę išmokos sumą;

36.12. ne vėliau kaip prieš savaitę iki mokėjimo termino pabaigos užsako paramos lėšas;

KEISTA:

2012 06 21 įsakymu Nr. 3D-447 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 73-3789)

 

36.13. baigusi administruoti paraišką, informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotas išmokas bei pritaikytas sankcijas skelbia informaciniame portale ir, jei pareiškėjas pateikė sutikimą būti informuotas raštu, elektroniniu paštu arba trumpąja žinute mobiliuoju telefonu, – vienu iš šių būdų informuoja pareiškėją. Informaciniame pranešime pareiškėjams administravimo metu nustatyti neatitikimai nedetalizuojami, pateikiami tik suminiai rezultatai. Informaciniame pranešime turi būti nurodyta, kad informacija apie gautą paramą (pareiškėjo pavadinimas, adresas, iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai gautos paramos suma) bus paskelbta viešai (nurodant laiką, kada informacija bus paskelbta) visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus;

36.14. NETEKO GALIOS:

2012 06 21 įsakymu Nr. 3D-447 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 73-3789)

 

36.15. nepažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, pagal poreikį teikia duomenis savivaldybėms, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, kitoms institucijoms, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia ataskaitas Europos Komisijai bei ataskaitas jų pareikalavusioms institucijoms;

36.16. prašymų ir skundų nagrinėjimo bei paraiškos administravimo sistemos tobulinimo tikslais suteikia galimybę Žemės ūkio ministerijai prisijungti ir naudotis informacinio portalo duomenimis.

36.17. tais atvejais, kai pareiškėjui apskaičiuotos paramos tiesioginėmis išmokomis sumos negalima pervesti dėl paraiškoje pateiktų neteisingų atsiskaitomosios sąskaitos duomenų, dėl pareiškėjo mirties, kai valdos perėmėjų pagal paveldėjimo teisę nėra, arba dėl to, kad valdos perėmėjas neinformuoja Agentūros apie valdos perėmimą šių taisyklių 66.1 punkte nustatyta tvarka, Agentūra ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 10 d. pareiškėjui ir savivaldybei (pareiškėjo mirties atveju – tik savivaldybei), kuriai buvo pateikta paraiška, išsiunčia prašymą per Agentūros nurodytą terminą patikslinti paraiškos duomenis. Jei pareiškėjas arba valdos perėmėjas nepatikslina paraiškos duomenų, reikalingų paramai pervesti, Agentūra, ne anksčiau kaip praėjus vieneriems kalendoriniams metams po minėto prašymo išsiuntimo pareiškėjui ir (arba) savivaldybei, anuliuoja pareiškėjui apskaičiuotą paramą tiesioginėmis išmokomis ir paraiškos duomenų, reikalingų paramai pervesti, tikslinimų nepriima.

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

361.

KEISTA:

2012 06 21 įsakymu Nr. 3D-447 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 73-3789)

 

Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 (Žin., 2006, Nr. 111-4234; 2008, Nr. 67-2549), nustatyta tvarka.

37. Pareiškėjus patikrai vietoje atrenka Agentūra atsitiktinės atrankos bei rizikos analizės būdu. Esant reikalui, gali būti skiriamos užsakomosios patikros. Pareiškėjui teikiant paraišką gauti išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus kontroliniuose žemės sklypuose, kurių GKODAS yra bl3, bl6 arba bl7, Agentūra atlieka administracinius patikrinimus ir patikras vietoje. Administracinių patikrinimų ir patikros vietoje rezultatai perduodami Centrui kontrolinių žemės sklypų duomenų bazei atnaujinti.

38. Centras:

38.1. priima iš savivaldybių ir perduoda Agentūrai:

38.1.1. paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentus po to, kai patikrina, ar minėti dokumentai yra pasirašyti pareiškėjo ir savivaldybės/seniūnijos darbuotojo;

38.1.2. paraiškų/prašymų pakeisti paraiškos duomenis registrus;

38.2. gavęs iš Agentūros patikros vietoje duomenis, reikalingus kontrolinių žemės sklypų duomenų bazei tikslinti, išskiria žemės ūkio naudmenų, kurios 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, plotus;

38.3. pagal poreikį teikia kitus turimus duomenis savivaldybėms;

38.4. Agentūrai informavus, kad einamaisiais metais ji naudos nuotolinę patikrą paraiškų duomenų kontrolei atlikti, vykdo nuotolinę patikrą ir pateikia Agentūrai galutinius jos rezultatus pagal Agentūros nurodytą formą;

38.5. pagal Agentūros pateiktus patikros vietoje metu nustatytų (išmatuotų) kontrolinių žemės sklypų plotų pasikeitimų bei žemės ūkio naudmenų, kurios 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, plotų duomenis, taip pat pagal paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje paties pareiškėjo aprašytus ar pareiškėjo, padedant seniūnijos darbuotojui, aprašytus ir iki 2010 m. lapkričio 5 d. Centrui pateiktus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų ir šių taisyklių 22.5 punkte nurodytus duomenis tikslina kontrolinių žemės sklypų duomenų bazę iki 2011 m. vasario 1 d.;

38.6. užtikrina galimybę pareiškėjui atnaujinti valdos registracijos duomenis.

38.7. vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais parengia Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės kokybės vertinimo ataskaitą ir prireikus – priemonių, skirtų nustatytiems duomenų bazės trūkumams pašalinti, įgyvendinimo planą bei, suderinusi su Žemės ūkio ministerija ir Agentūra, iki Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytos datos pateikia Europos Komisijai.

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

39. Šių taisyklių 36, 37 punktuose numatyti veiksmai atliekami pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus, taisyklių 34, 35 ir 38 punktuose numatyti veiksmai atliekami pagal Centro generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

 

V. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ, PASĖLIŲ IR KITŲ LAUKŲ RIBŲ ELEKTRONINIO ĮBRAIŽYMO TVARKA

 

40. Visi pareiškėjai turi elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

41. Turi būti įbraižyti visi pareiškėjo žemės ūkio naudmenų, miško ir kiti laukai, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat turi būti įbraižyti ir tie žemės ūkio naudmenų bei kiti laukai (žemės ūkio paskirties žemėje), už kuriuos išmokos nėra mokamos arba už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų.

42. Elektroninį žemėlapį sudaro:

42.1. ortofotografinis žemėlapis;

42.2. kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės duomenys:

42.2.1. kontrolinis dirbamos žemės sklypas (bl1) – tai sklypas, kuriame vyraujantis ūkinis naudojimas yra dirbama žemė (ariamoji žemė, ganykla, sodai ir uogynai). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas nustatytas;

42.2.2. kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas (bl2). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas nustatytas;

42.2.3. kontrolinis mišrus žemės sklypas (bl3) – tai sklypas, kuriame vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija, o vyraujantis ūkinis naudojimas – nedirbama žemė (miško žemė, krūmynai, pelkėtos teritorijos, karjerai ir pan.). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas prilygintas 0;

42.2.4. kontrolinis užstatytų teritorijų miestuose žemės sklypas (bl6). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas prilygintas 0;

42.2.5. kontrolinis užstatytų teritorijų ne miestuose žemės sklypas (bl7). Šio sklypo tinkamas paramai skirti plotas prilygintas 0;

42.2.6. kontrolinis paramai tiesioginėmis išmokomis netinkamų plotų žemės sklypas (bl2003) – tai sklypas, kuris 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės;

42.3. kontrolinių žemės sklypų identifikavimo numeriai;

42.4. kontrolinių žemės sklypų GKODAI bl1, bl2, bl3, bl6, bl7, bl2003;

42.5. NATURA 2000 teritorijų ribos;

42.6. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijų ribos;

42.7. 2009 metais elektroniniu būdu įbraižytų laukų ribos.

43. Elektroniniame žemėlapyje duomenys vaizduojami:

43.1. ortofotografinis žemėlapis – spalvotas;

43.2. kontrolinių žemės sklypų ribos linija – baltos spalvos 1 pt. storio, NATURA 2000 teritorijų ir „Rizikos“ vandens telkinių teritorijų ribos linija – baltos spalvos 0,85 pt. storio;

43.3. užrašai elektroniniame žemėlapyje – juodos spalvos, 6 dydžio ARIAL šriftu baltame fone;

43.4. kontroliniai paramai tiesioginėmis išmokomis skirti netinkamų plotų žemės sklypai (bl2003) – brūkšniuoti baltos spalvos 45° kampu pasvirusia 0,5 pt. storio ir 1 mm tankio linija, o jų identifikavimo numeriai – juodos spalvos, pasvirę (Italic) 6 dydžio ARIAL šriftu baltame fone;

43.5. sutartiniais ženklais žymimos:

43.5.1. NATURA 2000 teritorijos – baltos spalvos ženklas „“ kas 10 mm, išdėstytas šachmatine tvarka. Žemėlapyje stulpeliu pateikiama ši teritorijos atributinė informacija: ST_pavadin, ST_GKODAS ir GKODAS (jei šios atributinės informacijos nėra, rašomas skaičius 0);

43.5.2. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijos – baltos spalvos 0,5 pt. dydžio taškai kas 5 mm.

44. Elektroninio įbraižymo reikalavimai:

44.1. įbraižant laukus pareiškėjui turi būti suteikiama galimybė naudotis visa turima grafine medžiaga, tarp jų jo ir kitų gretimai laukus įbraižiusių (deklaravusių) pareiškėjų įbraižytų (deklaruotų) laukų ribos;

44.2. elektroniniu būdu įbraižant lauko plotą, jis automatiškai įrašomas paraiškos antrojo lapo lentelėje. Įbraižyto lauko plotas ir paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodytas lauko plotas gali skirtis ne daugiau kaip dydžiu, apskaičiuotu pagal formulę 0,75 x P/10000 (ha), kur P – lauko išorinis perimetras metrais. Tačiau įbraižyto lauko plotas ir paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodytas lauko plotas gali skirtis ne daugiau kaip 1 ha. Paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodytas lauko plotas turi sutapti su išmatuotu vietovėje plotu. Šis punktas netaikomas įbraižant kraštovaizdžio elementus (gyvatvores), melioracijos griovius ir įbraižant šiltnamių plotą bei pažymint jame auginamus augalus pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus I grupės 10-12 arba 14 eilutę (t. y. įbraižant gyvatvores, melioracijos griovius arba šiltnamius, įbraižyto lauko plotas ir paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodytas lauko plotas gali skirtis daugiau kaip minėtas dydis (ha) ir turi sutapti su išmatuotu vietovėje gyvatvorės, melioracijos griovio arba šiltnamių plotu). Paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodomas tik apatinis kelių aukštų šiltnamių plotas. Siekiant išvengti gretimai įbraižytų laukų grafinio persidengimo ir galimo paramos už neteisingai deklaruotą plotą sumažinimo (kaip nustatyta šių taisyklių 36.3 punkte), pareiškėjams suteikiama galimybė naudotis kitų gretimai laukus įbraižiusių pareiškėjų įbraižytų laukų ribų grafine medžiaga (kaip nustatyta šių taisyklių 44.1 punkte);

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

44.3. NETEKO GALIOS:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

44.4. atsižvelgiant į įbraižomo lauko plotą ir konfigūraciją, laukas turi būti įbraižomas sistemoje pasirinkus optimalų mastelį, tai yra, kuo įbraižomo lauko plotas mažesnis, tuo mastelis stambesnis (pvz.: mažiems laukams (iki 1 ha) pasirenkamas mastelis 1:1 000, vidutinio dydžio laukams (apie 1–10 ha) pasirenkamas mastelis 1:2 000–1:5 000, dideliems laukams (apie 10 ha ir didesniems) pasirenkamas mastelis 1:5 000 ar smulkesnis). Laukų ribos įbraižomos ne smulkesniu kaip 1:10 000 masteliu;

44.5. melioracijos griovių įbraižymas:

44.5.1. jei įsipareigojama tvarkyti vieną melioracijos griovio kraštą – brėžiamas vienas laukas;

44.5.2. jei įsipareigojama tvarkyti abu melioracijos griovio kraštus – brėžiami du laukai;

44.5.3. įbraižytų melioracijos griovių numeracija paraiškoje tęsiama iš eilės;

44.5.4. melioracijos griovio šlaito plotas apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 (Žin., 2007, Nr. 41-1561; 2010, Nr. 41-1995), 21 punkto nuostatomis ir įrašomas paraiškos antrojo lapo lentelėje;

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

44.6. jei vienos rūšies lauką juosia kitos rūšies laukas, pažymimos jų ribos ir laukai numeruojami skirtingais numeriais;

44.7. jei lauko ribos vietovėje sutampa su melioracijos griovių, kelių ir pan. objektų ribomis, tačiau elektroniniame žemėlapyje kontrolinio žemės sklypo riba nesutampa su tokio objekto automatizuotai sukurta riba, tuomet lauko riba gali būti brėžiama už kontrolinio žemės sklypo ribos pagal realią padėtį vietovėje, ir aprašomas kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimas arba pažymimas pasikeitimas iš sąrašo;

44.8. jei išnyko skiriamoji riba tarp kontrolinių žemės sklypų, laukų ribos įbraižomos pagal realią situaciją vietovėje ir aprašomi kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai, kaip nurodyta 44.7 punkte;

44.9. įbraižomas laukas negali kirsti kontrolinio žemės sklypo ribos. Jeigu lauką skiria kelias arba kitas natūralus ar dirbtinis objektas, kuris yra kontrolinio žemės sklypo riba, toks laukas žymimas atskiruose kontroliniuose žemės sklypuose kaip du ar daugiau laukų;

44.10. jei laukas kerta NATURA 2000 teritorijos arba „Rizikos“ vandens telkinių teritorijos, kuriose nustatyti skirtingi veiklos apribojimai, ribą ir pareiškėjas dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse, turi būti įbraižomi atskiri laukai atsižvelgiant į apribojimus;

44.11. ekologinės gamybos laukai ir jų apsauginės juostos, kaip nustatyta Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178), 4 ir 23 punktuose, turi būti įbraižomos atskirai;

44.12. jei pareiškėjas įbraižo laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl7, kuriuose tinkamas paramai skirti plotas yra prilygintas 0, ir nori gauti išmokas, jis privalo aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, kaip nurodyta 44.7 punkte, ir pateikti žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;

44.13. už laukus, įbraižytus kontroliniuose žemės sklypuose bl3, kuriuose tinkamas paramai tiesioginėmis išmokomis skirti plotas yra prilygintas 0, tiesioginės išmokos nėra mokamos. Pareiškėjai už laukus, įbraižytus minėtuose sklypuose, gali prašyti paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones. Atvejais, kai pareiškėjai prašo tiesioginių išmokų už laukus, įbraižytus kontroliniuose žemės sklypuose bl3, Agentūra atlieka patikras vietoje arba administracinius patikrinimus. Pareiškėjams, prašantiems tiesioginių išmokų už minėtus laukus, sankcijos dėl neteisingo deklaravimo ar tyčinio neteisingo deklaravimo netaikomos, jeigu Agentūra, atlikusi patikrą vietoje arba administracinį patikrinimą, nustato, kad minėtas laukas yra dirbamas (prižiūrimas) ir tinkamas paramai tiesioginėmis išmokomis skirti;

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

44.14. už laukus, įbraižytus kontroliniuose žemės sklypuose bl6, kuriuose tinkamas paramai skirti plotas yra prilygintas 0, pareiškėjai gali prašyti paramos tik įrodžius, kad norimas deklaruoti plotas atitinka paramos skyrimo reikalavimus. Tokiu atveju pareiškėjas privalo aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, kaip nurodyta 44.7 punkte, ir pateikti žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

44.15.

KEISTA:

2010 05 04 įsakymu Nr. 3D-424 (nuo 2010 05 09)

(Žin., 2010, Nr. 53-2634)

 

šiltnamių plotų įbraižymas:

44.15.1. gali būti įbraižomas atskiro šiltnamio plotas, jei jis sudaro ne mažiau kaip 0,1 ha, pažymint jame auginamus augalus pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus I grupės 10-12 arba 14 eilutę;

44.15.2. visas šiltnamių ir tarp jų įsiterpusių žemės ūkio naudmenų, atitinkančių reikalavimus paramai tiesioginėmis išmokomis skirti, plotas gali būti įbraižomas kaip vienas laukas, pažymint jame auginamus augalus pagal šių taisyklių 2 priedo VI skyriuje pateikto klasifikatoriaus I grupės 10-12, 14 arba 44 eilutę. Minėtų reikalavimų neatitinkantis tarp šiltnamių įsiterpęs plotas iš paramai skirti tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimamas (t. y. paraiškos antrojo lapo lentelėje nurodomas tik paramai skirti tinkamas plotas).

45. Jei pareiškėjo laukų plotai nustatomi elektroniniais geodeziniais prietaisais, pareiškėjas arba seniūnijos darbuotojas laukų plotų duomenis įkelia į paraiškų priėmimo informacinę sistemą.

46. Elektroniniais geodeziniais prietaisais nustatyti laukų plotų duomenys turi atitikti šiuos reikalavimus:

46.1. koordinačių sistema – Lietuvos koordinačių sistema LKS-94 (x, y koordinatės);

46.2. duomenų formatas – *. shp;

46.3. grafinė lauko išraiška – plotas (lauko išraiška negali būti linija, taškas, multipoligonas);

46.4. lauko atributinė informacija: pareiškėjo vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas, asmens/juridinio asmens kodas bei lauko plotas hektarais dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

 

VI. TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS IR SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

47. Atskirai apskaičiuojamos pareiškėjams skiriamos pagrindinė ir susietoji išmokos, taip pat dėl šių išmokų taikomos sankcijos. Atsietoji išmoka apskaičiuojama atskirai ir jai sankcijos netaikomos.

48. Jei žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų nedeklaravęs, tačiau jų valdymo teisę turintis asmuo praneša apie pareiškėją, kuris neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, parama už šiuos plotus pareiškėjui bus mokama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks šių plotų dirbimą (žemės ūkio veiklą) bei žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) įrodančius dokumentus (žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą). Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos faktą bei žemės valdymo teisę, išmokos mokamos, jei jis tą teisę įrodė iki išmokų mokėjimo pabaigos. Skaičiuojant paramą už plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.

49. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos išmokos sumos.

50. Taikomos tokios sankcijos dėl pagrindinės išmokos:

50.1. dėl neteisingo deklaravimo:

50.1.1. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 3 proc. arba 2 ha, bet ne daugiau kaip 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį plotą pagrindinė išmoka sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi;

50.1.2. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 20 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama;

50.1.3. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 50 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;

50.1.4. kai nustatytas didesnis kaip 0,5 proc. arba 1 ha, bet ne daugiau kaip 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimo atvejis, pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama;

50.1.5. kai nustatytas didesnis kaip 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimas, pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;

50.1.6. pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;

50.1.7. šių taisyklių 50.1.3, 50.1.5 ir 50.1.6 punktuose nustatytos ilgalaikės sankcijos yra išskaičiuojamos iš bet kokios pareiškėjams per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, priskaičiuotos paramos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytojas yra Žemės ūkio ministerija);

50.2.

KEISTA:

2010 11 10 įsakymu Nr. 3D-994 (nuo 2010 11 14)

(Žin., 2010, Nr. 133-6812)

 

dėl GAAB reikalavimų ir valdymo reikalavimų pažeidimo:

50.2.1. jei lauko plotas, kuriame nustatomas GAAB reikalavimų pažeidimas, yra didesnis nei 1 ha arba sudaro daugiau nei 10 proc. viso faktinio lauko ploto, laikoma, kad toks laukas neatitinka GAAB reikalavimo (taikoma šių taisyklių 9 punkte minimo Aprašo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 punktuose nurodytų GAAB reikalavimų nesilaikymo atveju);

50.2.2. jei GAAB reikalavimų pažeidimas nustatomas lauko dalyje, laikoma, kad toks laukas neatitinka GAAB reikalavimo (taikoma Aprašo 1.4, 1.8, 1.9, 1.10 ir 2 punktuose nurodytų GAAB reikalavimų nesilaikymo atveju);

50.2.3. už GAAB reikalavimų ir valdymo reikalavimų pažeidimus sankcijos skaičiuojamos pagal atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką.

50.3. dėl atskirų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų (išskyrus esančių namų valdos žemėje) plotų nedeklaravimo:

50.3.1. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir viso deklaruoto ploto bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su visu deklaruotu plotu viršija 3 proc., bet neviršija 30 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą sumažinama 1 proc.;

50.3.2. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir viso deklaruoto ploto bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su visu deklaruotu plotu viršija 30 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą sumažinama 2 proc.;

50.3.3. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir viso deklaruoto ploto bei viso nedeklaruotų laukų ploto sumos santykis su visu deklaruotu plotu viršija 50 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą sumažinama 3 proc.

51. Dėl susietosios išmokos taikomos sankcijos, nustatytos reglamente (EB) Nr. 1122/2009. Sankcijų dydis priklauso nuo nustatytų neatitikimų dydžio (pvz., nuo neteisingai deklaruoto ploto, kai deklaruotas plotas viršija faktinį). Taikomos tokios sankcijos dėl susietosios išmokos dalies neteisingai deklaruojant:

51.1. kai susietosiomis išmokomis remiamos pasėlių grupės deklaruotas plotas didesnis kaip 3 proc. arba 2 ha, tačiau ne didesnis kaip 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį susietosiomis išmokomis remiamos grupės plotą susietoji išmoka sumažinama dvigubo nustatyto skirtumo dalimi;

51.2. kai susietosiomis išmokomis remiamos pasėlių grupės deklaruotas plotas viršija faktinį 20 proc. ir daugiau, susietoji išmoka už susietosiomis išmokomis remiamą grupę einamaisiais metais nemokama;

51.3. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 30 proc., susietoji išmoka už visas susietosiomis išmokomis remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama;

51.4. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 50 proc., susietoji išmoka už visas susietosiomis išmokomis remiamas pasėlių grupes nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;

51.5. kai nustatytas didesnis kaip 0,5 proc. arba 1 ha, bet ne daugiau kaip 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimo atvejis, susietoji išmoka už visas remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama;

51.6. kai nustatytas susietosiomis išmokomis remiamos pasėlių grupės ploto didesnis kaip 20 proc. tyčinis neteisingas deklaravimas, susietoji išmokos dalis už visas susietosiomis išmokomis remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija;

51.7. pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, pareiškėjui taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai);

51.8. šių taisyklių 51.4 ir 51.6 punktuose nustatytos ilgalaikės sankcijos yra išskaičiuojamos iš bet kokios pareiškėjams per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, priskaičiuotos paramos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytojas yra Žemės ūkio ministerija), išskyrus investicines Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.

52. Šių taisyklių 50.1, 50.3 ir 51 punktuose nustatytos sankcijos netaikomos, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad klaidingi duomenys pateikti ne dėl jo kaltės. Minėtuose punktuose nustatytos sankcijos netaikomos toms paramos paraiškos dalims, apie kuriose esančias klaidas pareiškėjas raštu praneša Agentūrai, jeigu pastaroji pareiškėjo nebuvo informavusi apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar dar nebuvo pranešusi pareiškėjui apie paraiškoje aptiktas klaidas, arba jei informacija apie paraiškoje esančias klaidas dar nebuvo paskelbta Agentūros informaciniame portale, kaip tai numatyta šių taisyklių 33 punkte. Gavus iš pareiškėjo minėtą informaciją, paraiškos duomenys tikslinami atsižvelgiant į esamą padėtį.

53. Patikros vietoje metu radus kitų nei pareiškėjas deklaravo paraiškoje žemės ūkio naudmenų ar pasėlių, kurie priklauso vienodai remiamiems pasėliams ir žemės ūkio naudmenoms, sankcijos netaikomos nei pagrindinei išmokai, nei susietajai išmokai.

54. Pareiškėjui deklaravus pasėlius, už kuriuos mokama tik pagrindinė išmoka, tačiau patikros vietoje metu radus kitų pasėlių, už kuriuos mokama pagrindinė ir susietoji išmoka, pareiškėjui sankcijos netaikomos ir už deklaruotus pasėlius mokama pagrindinė išmoka.

55. Pareiškėjui deklaravus pasėlius, už kuriuos mokama pagrindinė ir susietoji išmoka bei pareiškėjas turi realią galimybę gauti už juos susietąją išmoką (t. y. nėra reikalavimo pateikti papildomus dokumentus susietajai išmokai gauti), tačiau patikros vietoje metu radus kitų pasėlių, už kuriuos mokama tik pagrindinė išmoka (arba išmokos visiškai nėra mokamos), už neteisingai deklaruotą plotą pareiškėjui taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo ar dėl tyčinio neteisingo deklaravimo dėl susietosios išmokos, taip pat dėl pagrindinės išmokos.

56. Pareiškėjui deklaravus pasėlius, už kuriuos mokama didesnė susietoji išmoka, ir pareiškėjas turi realią galimybę gauti už juos didesnę susietąją išmoką (t. y. nėra reikalavimo pateikti papildomus dokumentus didesnei susietajai išmokai gauti), tačiau patikros vietoje metu radus kitų pasėlių, už kuriuos mokama mažesnė susietoji išmoka, už neteisingai deklaruotą plotą pareiškėjui taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo ar dėl tyčinio neteisingo deklaravimo dėl susietosios išmokos, taip pat dėl pagrindinės išmokos.

57. Administracinės patikros metu nustačius, kad pareiškėjas neįvykdė reikalavimų, nustatytų norint gauti susietąją išmoką už tam tikrus pasėlius (t. y. nepateikė papildomų dokumentų susietajai išmokai gauti), pareiškėjui už neteisingai deklaruotą plotą taikomos sankcijos tik dėl susietosios išmokos.

58. Teisė į išmoką neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Tokiais atvejais pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai atsiranda tokia galimybė, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus.

 

VII. ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ APSKAIČIAVIMAS IR SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

59. Atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų mokamos pareiškėjams iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų už referenciniais metais turėtą baltojo cukraus kvotą tonomis.

60. Referenciniai metai atskirosioms tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų apskaičiuoti yra 2006–2007 prekybiniai metai.

61. Atskirąją tiesioginę išmoką už kvotinio baltojo cukraus toną Agentūra apskaičiuoja Reglamento (EB) Nr. 73/2009 XV priede Lietuvai atitinkamais metais nustatytą sumą (viršutinę ribą) dalijant iš Lietuvos Respublikai skirtos 103,01 tūkst. t baltojo cukraus gamybos kvotos.

62. Kiekvienam pareiškėjui priklausanti atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų suma apskaičiuojama minėtą išmoką už kvotinio baltojo cukraus toną dauginant iš referenciniais metais turėtos baltojo cukraus kvotos.

63. Atlikus šių taisyklių 61 punkte numatytus veiksmus, apskaičiuotai atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų sumai gali būti taikomas paramos sumažinimas, apskaičiuotas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009 77-79 straipsnių nuostatas.

64. Atskirosios tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų mokamos už atitinkamus metus reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnyje nustatytais terminais, t. y. nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.

65. Jei pareiškėjas neatitinka šių taisyklių 6–11 punktuose nustatytų reikalavimų, atskiroji tiesioginė išmoka už baltąjį cukrų jam nemokama arba atskirajai tiesioginei išmokai už baltąjį cukrų taikomos sankcijos, numatytos šių taisyklių 50.2 punkte.

 

VIII. ŽEMĖS ŪKIO VALDOS PERDAVIMAS

 

66. Jei valda perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paraišką, bet dar neįvykdęs visų reikalavimų, nustatytų tiesioginėms išmokoms gauti (t. y. išmokos jam dar negali būti mokamos), valdos perdavėjui parama neskiriama. Tokiu atveju parama skiriama valdos perėmėjui, jei:

66.1. valdos perėmėjas nuo 2010 m. birželio 16 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos informuoja Agentūrą apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo faktą patvirtinančius dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) savivaldybei (seniūnijai) pagal valdos registravimo vietą;

66.2. valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš perdavėjo paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2010 m. gauti.

67. Jei valda perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paraišką ir yra įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus tiesioginėms išmokoms gauti, jis turi informuoti Agentūrą apie valdos perdavimą (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejus, kai prisiimti atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir informuoti Agentūrą apie valdos perėmimą pagal šių taisyklių 66.1 ir 66.2 punktuose nustatytus reikalavimus turi valdos perėmėjas).

68. Valdos perdavėjas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 (Žin., 2002, Nr. 84-3645; 2006, Nr. 42-1524), reikalavimus per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

69. Žemės ūkio valdos perdavimo atveju valdos perėmėjui pereina ir atsietoji išmoka, mokama už paramos teikimo reikalavimus atitikusį žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą nustatytu atskaitos laikotarpiu.

 

IX. ATSAKOMYBĖ

 

70. Už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.

71. Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paraiškos duomenų įvedimą ir patvirtinimą paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (kai paraiška pateikiama seniūnijos darbuotojui) atsakingos savivaldybės (seniūnijos).

72. Už tinkamą paraiškų priėmimo informacinės sistemos veikimą, paraiškų priėmimo darbų organizavimą, paraiškų registravimo dokumentų bei paraiškų/dokumentų registrų surinkimą ir perdavimą Agentūrai atsako Centras.

73. Už administracinę patikrą, patikrą vietoje, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

74. Už nuotolinę patikrą bei jos rezultatų pateikimą Agentūrai atsako Centras.

75. Pareiškėjai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

76. Pareiškėjo pateikti duomenys Lietuvos Respublikos institucijų, kitų Europos Sąjungos šalių institucijų, Europos Sąjungos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos audito rūmų bus apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolės tikslais.

77. Pareiškėjai įsipareigoja, Agentūrai pareikalavus, ir jos nustatytais terminais bei tvarka pagal reglamento (EB) Nr. 1122/2009 4 straipsnį atkurti 2005 metų paraiškose deklaruotą daugiamečių (5 metai ir daugiau) ganyklų arba pievų plotą (paraiškos pateikimo metu valdytą nuosavybės, nuomos, panaudos ar kt. pagrindais), taip pat kitą 2005 metais buvusį daugiamečių ganyklų arba pievų plotą, kurį pareiškėjai valdo (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kt. pagrindais) tais metais, kuriais taikomas minėtas Agentūros reikalavimas.

78. Pareiškėjai iki 2010 m. gruodžio 31 d. atnaujina savo valdų registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

79. Už šių taisyklių nurodytų įsipareigojimų ir reikalavimų nesilaikymą pareiškėjai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

80. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros priimtais sprendimais ar veiksmais (neveikimu), turi teisę juos apskųsti šiame skyriuje nustatyta tvarka.

81. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

82. Centro konkrečių darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Centro direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

83. Agentūros ir Centro sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų

ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės

2010 m. taisyklių

1 priedas

 

(Paramos paraiškos forma)

 

Pildo seniūnijos darbuotojas

 

Savivaldybė (kodas |__|__|)

Dokumento pateikimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

Dokumentą priėmęs darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(savivaldybė – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(seniūnija – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(kaimas, miestelis ir kt. – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr. – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRĄSIAS TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ IR PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, MOKAMĄ UŽ PLOTUS 2010 M.

 

__________ Nr._____

                                                                     (data)

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

Fizinio/juridinio asmens valdos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Pageidauju, kad išmokų suma būtų pervesta

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Esu informuotas ir sutinku, kad visa su paraiška susijusi informacija bus teikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informaciniame portale.

Pageidaujant informaciją gauti ir kitu būdu, būtina nurodyti (pasirenkamas vienas variantas):

□ Elektroniniu paštu

□ Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu

□ Paštu

 

II. DUOMENYS APIE ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR PASĖLIUS*

FIZINIO/JURIDINIO ASMENS VALDOS Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Turi būti nurodyti visi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai. Detalus pasėlių sąrašas ir jų kodai pateikti paraiškos pildymo taisyklėse. Žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kiti plotai turi būti nurodyti hektarais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, ha

pasėliai, ha

baltyminiai augalai, ha

kiti laukai, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

2

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

3

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

4

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

5

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

6

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

7

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

8

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

9

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

10

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

11

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

12

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

13

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

14

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

15

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

(lentelės tęsinys)

 

Dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Ekologinio ūkininkavimo programa

Natura 2000

Didelio nepalankumo vietovės

Mažo nepalankumo vietovės

Apželdinimo mišku priemonės (žymima, kai miškas dar neįveistas)

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lentelės tęsinys)

 

Pageidaujami sertifikuoti laukai pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Genetiškai modifikuoti augalai (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Žemės valdymo teisė (atitinkamas langelis pažymimas „x“)

Nuosava žemė

Nuomojama iš valstybės žemė

Nuomojama iš privačių asmenų žemė

Kiti pagrindai

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kai deklaruojamų laukų yra daugiau, pildomi papildomi lapai.

 

Papildomų lapų skaičius: ________ lapų (-ai).

______________________________________         _________                                                                                         ________________________

(juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)          (parašas)                 (vardas, pavardė)

 

Dokumentą priėmęs darbuotojas _________________________________________________  

                                                                                        (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Šioje lentelėje pateikiamos visoje paraiškoje (paraiškos 2 lape bei papildomuose lapuose) nurodytų plotų bendros sumos

 

Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, ha

pasėliai, ha

baltyminiai augalai, ha

kiti laukai, ha

iš viso, ha

1

2

3

4 (1+2+3)

5

 

 

 

 

 

 

Jei laukai yra skirti sėklininkystei ir moksliniams tyrimams, leidžiama prašyti išmokos pagrindinės ir papildomosios dalies už mažesnius kaip 0,1 ha, bet ne mažesnius kaip 0,01 ha laukus.

 

Jeigu išmokų mokėjimo sąlygos dėl mažesnių kaip 0,1 ha laukų atitinka, turi būti pažymėta „X“.

Jei taip, turi būti pažymėta X

 

Ar dalyvaujate Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ programoje „Kraštovaizdžio tvarkymas“?

Jei taip, turi būti pažymėta X

 

Ar pageidaujate, kad Jums būtų suteiktos prisijungimo prie informacinio portalo teisės (prisijungimo vardas ir slaptažodis Jums bus išsiųstas elektroniniu paštu)?

Jei taip, turi būti pažymėta X

 

Pastaba. Žinau, kad, jeigu turiu teisę prisijungti prie informacinio portalo (https://portal. nma. lt) arba turiu teisę prisijungti naudodamasis internetinės bankininkystės paslaugomis, papildomas prisijungimas man nebus suteiktas.

 

Sutinku, kad mano paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ Ekoagros

Jei taip, turi būti pažymėta X

 

Sutinku, kad mano paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai

Jei taip, turi būti pažymėta X

 

Šioje lentelėje pateikiama informacija atskirajai tiesioginei išmokai už baltąjį cukrų gauti

 

Baltojo cukraus gamintojo, su kuriuo referenciniais metais buvo sudaryta cukrinių runkelių tiekimo sutartis, pavadinimas

Referenciniais metais turėtos cukrinių runkelių tiekimo sutarties numeris

Referenciniais metais turėta baltojo cukraus kvota (tonomis)

Referenciniais metais turėtos baltojo cukraus kvotos, už kurį pareiškėjas prašo išmokos, kiekis (tonomis)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

III. ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką, pareiškiu, kad:

1. Esu susipažinęs su tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus skyrimo taisyklėmis.

2. Įsipareigoju iki Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo ir kontrolės taisyklėse nustatyto termino atnaujinti valdos registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

3. Per 10 darbo dienų nuo įvykusio fakto raštu informuoti Agentūrą apie išskirtines aplinkybes, nepriklausančias nuo pareiškėjo valios (force majeure), savo ryšio duomenų, banko sąskaitos ar kitų su paramos gavimu susijusių duomenų pasikeitimus.

4. Žinau, kad tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus galima prašyti tik už tą naudojamą žemės ūkio naudmenų dalį, kuri 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, neatsižvelgiant į tai, ar ji minėtą dieną buvo naudojama gamybai, ar ne.

5. Žinau, kad paraiškoje būtina deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus valdoje, taip pat ir tas žemės ūkio naudmenas bei kitus laukus (žemės ūkio paskirties žemėje), už kuriuos išmokos nėra mokamos arba už kurias pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų.

6. Žinau, kad paraiškoje būtina deklaruoti ir tas žemės ūkio naudmenas, kurias ketinu sertifikuoti pagal ekologinio žemės ūkio reikalavimus, nors neprašau už jas paramos.

7. Žinau, kad pareiškėjas yra laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas po 5 kalendorinių dienų nuo minėtos informacijos atsiradimo Agentūros informaciniame portale (https://portal. nma. lt) dienos, išskyrus atvejus, kai jis, nepraėjus minėtam terminui, buvo informuotas kitais būdais (pvz., raštu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu).

8. Įsipareigoju laikytis Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (Žin., 2007, Nr. 78-3157) (toliau – GAAB reikalavimai).

9. Įsipareigoju laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 (Žin., 2008, Nr. 9-319), nuostatų.

10. Suteikiu Agentūrai teisę patikrinti pateiktus duomenis ir gauti papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą.

11. Sutinku, kad Agentūra neįspėjusi gali atlikti patikrinimą mano ūkyje.

12. Įsipareigoju parodyti Agentūros darbuotojams savo valdą.

13. Žinau, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti išmokų sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

14. Įsipareigoju paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

15. Esu informuotas, kad duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

ĮSIPAREIGOJIMAS. Įsipareigoju nemažinti valdomų daugiamečių ganyklų arba pievų (5 metai ir daugiau) ploto ir, Agentūrai pareikalavus, jos nustatytais terminais bei tvarka atkurti 2005 metais buvusį daugiamečių ganyklų (pievų) plotą.

 

             _______________________________________       _________             ____________________

              (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)           (parašas)             (vardas, pavardė)

 

Dokumentą priėmęs darbuotojas _________________________________________________  

                                                                                      (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS PRIEMONĘ „IŠMOKOS ŪKININKAMS VIETOVĖSE, KURIOSE YRA KLIŪČIŲ, IŠSKYRUS KALNUOTAS VIETOVES (MAŽIAU PALANKIOS ŪKININKAUTI VIETOVĖS)“

 

Žemės ūkio valdos dydis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse turi būti ne mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Ūkininkauti ne mažiau kaip 5 kalendorinius metus nuo pirmos išmokos pagal šią priemonę gavimo.

2. Kiekvienais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas arba iki deklaravimo metų pabaigos pateikti dokumentus, įrodančius ūkininkavimo faktą, ir nurodyti paraiškos nepateikimo priežastį.

3. Laikytis Valdymo reikalavimų.

4. Laikytis GAAB reikalavimų.

5. Žinoti, kad, norėdamas gauti paramą pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“ už pievas ir ganyklas, konkrečioje valdos dalyje turiu atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

5.1. gaminti prekinę žemės ūkio produkciją iš pievų ar ganyklų ir pateikti šios produkcijos realizavimo dokumentus, nurodytus priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“ įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

5.2. turėti bent 0,2 SG/ha pievose ir ganyklose (SG – sutartinis gyvulys; pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis paraiškos pateikimo dieną);

5.3. 1/3 pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų struktūros turi sudaryti ariama arba bearimine technologija apsėta žemė.

PASTABA. Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, jo atitiktis paramai tikrinama pagal 5.2 ir 5.3 kriterijus.

6. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų*.

7. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti priemonėje „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“.

8. Sutikti, kad man pažeidus savo įsipareigojimus būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos.

9. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti kompensacinių išmokų už žemės ūkio naudmenų hektarą sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

10. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

11. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

12. Paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

 

II. Esu informuotas, kad:

 

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

 

* Taikoma tik juridiniams asmenims.

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMĄ „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS“

 

Bendras žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitas plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka pagal „Ekologinio ūkininkavimo“ ir „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programas, negali būti mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų (reikalavimas veiklą vykdyti žemės ūkio naudmenose netaikomas dalyvaujantiems „Kraštovaizdžio tvarkymo programos“ veiklos srityse „Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“).

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Dalyvauti šioje programoje ir laikytis apribojimų ne mažiau kaip 5 kalendorinius metus nuo paraiškos pateikimo.

2. Laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų.

3. Laikytis GAAB reikalavimų.

4. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų*.

5. Laikytis kitų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, reikalavimų.

6. Pirma laiko nutraukęs programos įgyvendinimą (išskyrus 11 punkte numatytus atvejus), sugrąžinti visas man išmokėtas išmokas pagal šią programą.

7. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

8. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti programoje „Kraštovaizdžio tvarkymas“.

9. Sutikti, kad, man pažeidus savo įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos sankcijos.

10. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti paramos sumažinimą arba teisės į ją netekimą.

11. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

12. Paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

 

* Taikoma tik juridiniams asmenims.

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMĄ „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

           ________________________________________              _________           ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMĄ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“

 

Bendras žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitas plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka pagal „Ekologinio ūkininkavimo“ ir „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programas, negali būti mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Dalyvauti šioje programoje ir laikytis apribojimų ne mažiau kaip 5 kalendorinius metus nuo paraiškos pateikimo.

2. Laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų.

3. Laikytis GAAB reikalavimų.

4. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų*.

5. Laikytis kitų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, reikalavimų.

6. Pirma laiko nutraukęs programos įgyvendinimą (išskyrus 11 punkte numatytus atvejus), sugrąžinti visas man išmokėtas išmokas pagal šią priemonę.

7. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

8. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti programoje „Ekologinis ūkininkavimas“.

9. Sutinku, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti išmokų dydžio sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

10. Ekologinio ūkininkavimo programą vykdyti tame pačiame žemės ūkio naudmenų plote, t. y. tuose pačiuose nurodytuose kontrolinių žemės sklypų laukuose.

11. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

12. Paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

 

* Taikoma tik juridiniams asmenims.

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMĄ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMĄ „RIZIKOS“ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“

 

Bendras žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitas plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka pagal „Rizikos“ vandens telkinių gerinimo programą, negali būti mažesnis kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Dalyvauti šioje programoje ir laikytis apribojimų ne mažiau kaip 5 kalendorinius metus nuo paraiškos pateikimo.

2. Laikytis Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų.

3. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų*.

4. Laikytis kitų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, reikalavimų.

5. Pirma laiko nutraukęs programos įgyvendinimą (išskyrus 10 punkte numatytus atvejus), sugrąžinti visas man išmokėtas išmokas pagal šią priemonę.

6. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

7. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti programoje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“.

8. Sutikti, kad pažeidus savo įsipareigojimus, man būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos sankcijos.

9. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti paramos sumažinimą arba teisės į ją netekimą.

10. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

11. Paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

            ________________________________________              _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

 

* Taikoma tik juridiniams asmenims.

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMĄ „RIZIKOS“ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS PRIEMONĘ „NATURA 2000 IŠMOKOS IR SU DIREKTYVA 2000/60/EB SUSIJUSIOS IŠMOKOS (PARAMA NATURA 2000 VIETOVĖSE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE)“

 

Žemės ūkio valda, esanti „Natura 2000“ teritorijose, už kurias mokamos kompensacinės išmokos, turi būti ne mažesnė kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Laikytis Valdymo reikalavimų.

2. Laikytis GAAB reikalavimų.

3. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų*.

4. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

5. Paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

6. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti priemonėje „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Natura 2000 išmokos žemės ūkyje)“.

7. Sutikti, kad, man pažeidus savo įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos sankcijos.

8. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti kompensacinių išmokų už žemės ūkio naudmenų hektarą sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

9. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

10. Laikytis papildomų apribojimų, nustatytų Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), bei saugomos teritorijos nuostatuose ar tvarkymo plane (Natura 2000 teritorijų, kuriose yra taikomi tokie veiklos apribojimai, sąrašas ir nuorodos į susijusius teisės aktus skelbiami Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.vstt.lt):

10.1. nesuarti pievų ir ganyklų, nepersėti jų kultūrinėmis žolėmis;

10.2. nesausinti ar kitaip nekeisti hidrologinio režimo;

10.3. riboti ganomų gyvulių skaičių 1 ha ganyklos iki 1 SG;

10.4. laikytis šienavimo terminų: šienauti pievas ne anksčiau kaip birželio 15 d., jei konkreti šienavimo pradžios data nėra kitaip nustatyta saugomos teritorijos nuostatuose ar tvarkymo plane;

10.5. nenaudoti trąšų, pesticidų, nekalkinti žemės ūkio naudmenų.

II. Esu informuotas, kad:

 

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali

būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

             ________________________________________            _________             ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

 

*Taikoma tik juridiniams asmenims.

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS PRIEMONĘ „NATURA 2000 IŠMOKOS IR SU DIREKTYVA 2000/60/EB SUSIJUSIOS IŠMOKOS (PARAMA NATURA 2000 VIETOVĖSE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE)“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Draudimai ir apribojimai

Saugomos teritorijos pavadinimas

Nesuarti pievų ir ganyklų, nepersėti jų kultūrinėmis žolėmis

Nesausinti ar kitaip nekeisti hidrologinio režimo

Riboti ganomų galvijų skaičių

Laikytis nustatytų šienavimo terminų

Nenaudoti trąšų, pesticidų ir nekalkinti žemės ūkio naudmenų

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ________________________________________            _________             ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS PRIEMONĘ „NATURA 2000 IŠMOKOS (PARAMA NATURA 2000 MIŠKŲ TERITORIJOSE)“

 

Informacija apie tai, kurioje saugomos teritorijos direkcijoje išduota pažyma

 

Paraiška gauti paramą pagal priemonę „Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“ teikiama vadovaujantis ________________________________  direkcijos išduota pažyma.

 

Miškų valda, esanti „Natura 2000“ teritorijose, už kurias mokamos kompensacinės išmokos, turi būti ne mažesnė kaip 0,5 ha.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Laikytis Valdymo reikalavimų.

2. Laikytis GAAB reikalavimų žemės ūkio valdoje.

3. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų*.

4. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

5. Paraiškoje pateikti teisingus duomenis.

6. Sutikti, kad, man pažeidus savo įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos.

7. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti kompensacinių išmokų už žemės ūkio naudmenų hektarą sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

8. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

9. Turėti miško valdai parengtą ir patvirtintą ne senesnį kaip 10 metų miškotvarkos projektą (arba miškotvarkos projektą, pakoreguotą pagal saugomoje teritorijoje nustatytus veiklos apribojimus), kuriame nurodyta pagrindinė informacija apie miško valdą, miško valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais, taksoraštis, miško kirtimų žiniaraštis, privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai ir saugomos teritorijos direkcijos pažymą apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus:

9.1. uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, kuris yra pasiekęs IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių (nurodytą Miško kirtimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin., 2010, Nr. 14-676) 1 lentelėje), arba pagrindiniai kirtimai tokiame medyne yra atidėti vėlesniam laikui;

9.2. leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atliekant neplynus kirtimus;

9.3. plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;

9.4. vykdant sanitarinius kirtimus retinimo amžių (21 metai) pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

10. Žinoti, kad tik tada galiu kreiptis paramos dėl apribojimų, numatytų 9.2 ir 3.3 punktuose, jei retinimai arba kirtimai saugomose teritorijose, atlikti laikantis nustatytų apribojimų, buvo vykdomi po 2004 m. gegužės 1 d.

11. Pažymėti aiškiai vienas nuo kito matomais riboženkliais Natura 2000 miško plotą, už kurį prašoma paramos.

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

 

* Taikoma tik juridiniams asmenims.

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „PIRMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“

 

Bendras deklaruotas plotas, už kurį mokama parama, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku (t. y. tampa jau esančio miško dalimi) ar ribojasi su įveistu mišku, už kurį yra skirta parama, ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Pagal Miško želdinimo ir žėlimo projekto brėžinį stulpeliais pažymėti veisiamo miško plotą lūžio kampuose.

2. Visoje žemės ūkio valdoje laikytis Valdymo reikalavimų.

3. Žemės ūkio valdoje laikytis GAAB reikalavimų.

4. Veisdamas mišką, jį prižiūrėdamas ir saugodamas, laikytis miškų priežiūros ir apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tvirtinamuose Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose.

5. Vykdyti Miško želdinimo ir žėlimo projektą iki mano prisiimtų įsipareigojimų vykdymo pabaigos.

6. Atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius, o vietoj nesudygusių sėklų pakartotinai pasodinti sodmenis, kad būtų įvykdyti su paramos paraiška pateikto Miško želdinimo ir žėlimo projekto sprendiniai.

7. Po miško įveisimo, priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais terminais, atlikti miško želdinių apskaitą ir miško želdinių kokybės vertinimą.

8. Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais terminais pateikti Pažymą apie miško želdinių/žėlinių apskaitą ir Pažymą apie miško želdinių/žėlinių kokybės įvertinimą.

9. Nepretenduoti į tiesiogines išmokas už plotą, kuriame įveistas miškas.

10. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

11. Bendroje paraiškoje pateikti teisingus duomenis apie įveisto miško plotus.

12. Informuoti Agentūrą apie savo gyvenamosios vietos/buveinės adreso, telefono ar telefakso aparato numerio, elektroninio pašto ar banko duomenų pakeitimą. Neįvykdžius šio įsipareigojimo, negalėsiu reikšti pretenzijų, jog Agentūros veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka paramos teikimo sąlygų ar pan.

13. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

14. Sutikti, kad, man pažeidus savo įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos sankcijos.

15. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti kompensacinių išmokų už įveisto miško hektarą sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

16. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą.

17. Žinoti, kad kompensacinė išmoka skiriama vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). Paramos suma per trejų fiskalinių metų laikotarpį negali viršyti 690 560 Lt.

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „PIRMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktos paraiškos registracijos numeris*

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „PIRMAS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES IR APLEISTOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“

 

Bendras deklaruotas plotas, už kurį mokama parama, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku (t. y. tampa jau esančio miško dalimi) ar ribojasi su įveistu mišku, už kurį yra skirta parama, ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

 

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Pagal Miško želdinimo ir žėlimo projekto brėžinį stulpeliais pažymėti veisiamo miško plotą lūžio kampuose.

2. Veisdamas mišką, jį prižiūrėdamas ir saugodamas, laikytis miškų priežiūros ir apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tvirtinamuose Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose.

3. Vykdyti Miško želdinimo ir žėlimo projektą iki mano prisiimtų įsipareigojimų vykdymo pabaigos.

4. Atsodinti žuvusius želdinius ir (arba) žėlinius, o vietoj nesudygusių sėklų pakartotinai pasodinti sodmenis, kad būtų įvykdyti su paramos paraiška pateikto Miško želdinimo ir žėlimo projekto sprendiniai.

5. Įsipareigoju informuoti Agentūrą apie savo gyvenamosios vietos/buveinės adreso, telefono ar fakso numerio, elektroninio pašto ir banko duomenų pakeitimą. Neįvykdžius šio įsipareigojimo, negalėsiu reikšti pretenzijų, jog Agentūros veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka paramos teikimo sąlygų ar pan.

6. Po miško įveisimo priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais terminais atlikti miško želdinių apskaitą ir miško želdinių kokybės vertinimą.

7. Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytais terminais pateikti Pažymą apie miško želdinių/žėlinių apskaitą ir Pažymą apie miško želdinių/žėlinių kokybės įvertinimą.

8. Nepretenduoti į tiesiogines išmokas už plotą, kuriame įveistas miškas.

9. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

10. Bendroje paraiškoje pateikti teisingus duomenis apie įveisto miško plotus.

11. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti paramos schemoje „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

12. Sutikti, kad, man pažeidus savo įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos sankcijos.

13. Žinoti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti kompensacinių išmokų už žemės ūkio naudmenų hektarą sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

14. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą.

15. Žinoti, kad kompensacinė išmoka skiriama vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). Paramos suma per trejų fiskalinių metų laikotarpį negali viršyti 690 560 Lt.

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „PIRMAS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES IR APLEISTOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktos paraiškos registracijos numeris*

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“

 

Pagal veiklos sritį išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytoje kertinėje miško buveinėje bendras deklaruotas plotas, už kurį mokama parama, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

 

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Pažymėti aiškiai vienas nuo kito matomais ženklais miško plotą, už kurį prašoma paramos.

2. Visoje žemės ūkio valdoje laikytis Valdymo reikalavimų.

3. Visoje žemės ūkio valdoje laikytis GAAB reikalavimų.

4. Neturėti uždelstų valstybinių mokestinių įsiskolinimų.

5. Žinoti, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu pateikti ne visi prašomi duomenys.

6. Žinoti, kad man dėl klaidingai išmokėtos paramos gali būti pradėtos skaičiuoti palūkanos, jei, gavęs pranešimą apie paramos grąžinimą Agentūrai, jos negrąžinsiu per nurodytą terminą.

7. Sutikti, kad, man pažeidus savo įsipareigojimus, būtų taikomos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos.

8. Žinoti, kad paramos gavimo sąlygos gali kisti. Parama bus skirta tik tuo atveju, jei atitiksiu paramos gavimo sąlygas. Pasikeitus paramos gavimo kriterijams privalėsiu pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mano tinkamumą gauti paramą. Jei su pakeitimais nesutiksiu, mano prašymu parama gali būti nutraukta, tačiau šiuo atveju aš neturėsiu grąžinti gautos paramos sumos.

9. Dalyvaujant pagal priemonės veiklos sritį išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotoje kertinėje miško buveinėje:

9.1. turėti Valstybinės miškų tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo valdoje, kuriai prašoma paramos, nustatyta ne mažesnio kaip 0,5 ha ploto kertinė miško buveinė, kad valda yra priskirta III arba IV miškų grupei, ir medynas, kuriame nustatyta kertinė miško buveinė, yra pasiekęs tai miškų grupei nurodytą pagrindiniams kirtimams minimalų amžių;

9.2. turėti Regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą dėl pagrindinių kirtimų nevykdymo kertinėje miško buveinėje;

9.3. kertinėje miško buveinėje 7 metus nevykdyti pagrindinio miško kirtimo.

10. Dalyvaujant pagal priemonės veiklos sritį išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų:

10.1. turėti parengtą ir patvirtintą miško valdos Miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas neplynasis miško kirtimas, nors pagal teisės aktus tame plote galėtų būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas, arba Miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas plynasis miško kirtimas;

10.2. turėti nustatyta tvarka Regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame leidžiama vykdyti neplynąjį pagrindinį miško kirtimą;

10.3. turėti Regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplynojo miško kirtimo galėjo būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas. Pažymos pateikti nereikia, kai Miškotvarkos projekte suprojektuotas plynasis miško kirtimas;

10.4. leidime kirsti mišką numatytu laikotarpiu vykdyti neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų.

11. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

12. Bendroje paraiškoje pateikti teisingus duomenis apie miško plotus.

13. Gavęs paramą pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nedalyvauti paramos schemoje „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

14. Bendroje paraiškoje pateikti teisingus duomenis apie miško plotus, už kuriuos mokama parama.

15. Informuoti Agentūrą apie savo gyvenamosios vietos/buveinės adreso, telefono ar telefakso aparato numerio, elektroninio pašto ar banko duomenų pakeitimą. Neįvykdęs šio įsipareigojimo, negalėsiu reikšti pretenzijų, jog Agentūros veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka paramos teikimo sąlygų ar pan.

16. Žinoti, kad kompensacinė išmoka skiriama vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). Paramos suma per trejų fiskalinių metų laikotarpį negali viršyti 690 560 Lt.

 

II. Esu informuotas, kad:

 

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

3. Vykdant neplynojo pagrindinio miško kirtimo paskutinįjį atvejį parama neteikiama.

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“

 

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Pasėlio kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktos paraiškos registracijos numeris*

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Juridinio asmens steigimo dokumentai (pateikiami, jei pareiškėjas juridinis asmuo).

2. Akcininkų (pajininkų), narių, bendrovės valdymo tarybos ar pan. pritarimas dėl dalyvavimo priemonėje (pateikiamas, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo ir jei įmonės steigimo įstatuose numatyta, kad įmonės sprendimus priima akcininkai (pajininkai), bendrovės valdymo tarnyba ar pan.).

3. Notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių įgaliojimą (notariškai patvirtinto įgaliojimo pateikti nereikia, kai įgaliojantis asmuo turi juridinį statusą ir įgaliojimą patvirtina įmonės antspaudu bei vadovo parašu). Įgaliojimas teikiamas, kai miškas, už kurį prašoma paramos, valdomas bendra, daline arba jungtine nuosavybės teise.

4. Valstybinės miškų tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo valdoje, kuriai prašoma paramos, nustatyta ne mažesnio kaip 0,5 ha ploto KMB, kad valda yra priskirta III arba IV miškų grupei, ir medynas, kuriame nustatyta KMB, yra pasiekęs tai miškų grupei nurodytą pagrindiniams kirtimams minimalų amžių.**

5. Regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą dėl pagrindinių kirtimų nevykdymo kertinėje miško buveinėje.**

6. Parengtą ir patvirtintą miško valdos Miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas neplynasis miško kirtimas, nors pagal teisės aktus tame plote galėtų būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas, arba Miškotvarkos projektą, kuriame suprojektuotas plynasis miško kirtimas.***

7. Regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą leidimą kirsti mišką, kuriame leidžiama vykdyti neplynąjį pagrindinį kirtimą.***

8. Regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, kad vietoj suprojektuoto ir leisto neplynojo miško kirtimo galėjo būti leidžiamas ir plynasis miško kirtimas. Pažymos pateikti nereikia, kai Miškotvarkos projekte suprojektuotas plynasis miško kirtimas.***

PASTABA. Pirmiau nurodyti dokumentai pateikiami seniūnijos darbuotojui. Jei paraiška pateikiama internetu, dokumentai pateikiami (gali būti atsiunčiami paštu) Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pagal žemės ūkio valdos registravimo vietą (dokumentai teikiami vieną kartą, teikiant pirmą paraišką).

 

            ________________________________________             _________            ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO, AUGINANČIO KANAPES, ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Bendras deklaruotas plotas, už kurį mokama parama už kanapių pasėlius, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

 

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

1. Laikytis sėjamųjų kanapių auginimo taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, reikalavimų, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų kanapių auginimo ir paramos sąlygų.

2. Leisti atlikti patikrinimus bei nustatyta tvarka teikti visą su paramos gavimu susijusią informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

3. Leisti atlikti patikrinimus ir teikti informaciją Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (ir Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos).

 

II. Esu informuotas, kad:

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

             ________________________________________            _________             ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL PARAMOS SCHEMĄ „PARAMA UŽ BRAŠKES IR AVIETES, SKIRTAS PERDIRBTI“

 

Deklaruoto lauko, už kurį mokama parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti, plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha.

 

Savo parašu patvirtinu, kad:

 

I. Esu išsamiai susipažinęs su paramos teikimo tvarka bei sąlygomis ir įsipareigoju:

 

1. Leisti atlikti patikrinimus bei teikti visą su paramos gavimu susijusią informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

2. Sudaryti braškių ir (arba) aviečių supirkimo sutartis su patvirtintu pirminiu perdirbėju arba supirkėju.

3. Pristatyti visą iš sutartyje numatyto ploto gautą braškių ir (arba) aviečių derlių (žaliavą) pirmajam perdirbėjui arba supirkėjui.

4. Informuoti Agentūrą apie sutarties nutraukimą ar jos sąlygų pakeitimą.

5. Neteisingai apskaičiuotą ir pervestą man į sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

6. Sutinku, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio srities teisės aktų pažeidimai gali lemti išmokų dydžio sumažinimą arba teisės į ją netekimą.

7. Bendroje paraiškoje pateikti teisingus duomenis apie braškių ir (arba) aviečių, auginamų perdirbti, plotus.

 

II. Esu informuotas, kad:

 

1. Duomenys apie gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

 

          ________________________________________               _________          ____________________

  (juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)              (vardas, pavardė)

______________

 

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO VALDOJE LAIKOMŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SKAIČIŲ

 

Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazėje ____________________  valdoje Nr.___________

                                                                                            (data)

įregistruotos šios gyvūnų rūšys:

 

Karvių nuo 2 m.                          ______

Bulių nuo 2 m.                            ______

Galvijų nuo 1 iki 2 m.                   ______

Veršelių iki 1 m.                         ______

Avių                                           ______

Ožkų                                         ______

Arklių nuo 1 m.                           ______

Kumeliukų iki 1 m.                      ______

Tauriųjų elnių                             ______

Danielių, dėmėtųjų elnių              ______

Bizonų, stumbrų                         ______

Triušių                                       ______

Stručių                                      ______

Šinšilų                                       ______

 

Pareiškėjas paskutinį kartą valdos duomenis atnaujino ___________

                                                                                                  (data)

______________

 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir

pasėlių plotus administravimo bei kontrolės

2010 m. taisyklių

2 priedas

 

PARAIŠKOS GAUTI TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRĄSIAS TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ IR PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, MOKAMĄ UŽ PLOTUS, 2010 M. PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ 2010 m. (toliau – paraiška) duomenys įvedami elektroniniu būdu į paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Išspausdintos paraiškos taisymai retušuojant korektoriumi paraiškoje (popieriniame paraiškos egzemplioriuje, teikiamame pareiškėjui) ir paraiškos registravimo dokumente griežtai draudžiami.

2. Kiekvienam simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis.

3. Deklaruojamų laukų plotai ir apskaičiuojamos plotų sumos hektarais nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vienas deklaruojamas laukas įrašomas paraiškoje tik vieną kartą, nurodant pasėlio kodą pagal šios instrukcijos VI skyriuje pateiktą klasifikatorių.

4. Paraišką pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir vadovaudamasis šia instrukcija užpildo pats pareiškėjas arba padedant seniūnijos darbuotojui.

 

II. PARAIŠKOS PIRMOJO LAPO PILDYMAS

 

5. Išspausdintos paraiškos pirmojo lapo viršutinėje dalyje esančioje lentelėje seniūnijos darbuotojas, priėmęs paraišką seniūnijoje, tam skirtoje vietoje pasirašo. Seniūnijos darbuotojo pareigų, vardo, pavardės duomenys paraiškoje įrašomi automatiškai.

6. Pareiškėjo nurodomi duomenys (išskyrus 6.5 punkte nustatytuosius):

6.1. fizinio asmens – vardas ir pavardė, o juridinio asmens – juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

6.2. fizinio asmens arba juridinio asmens kodas;

6.3. tikslus adresas pagal gyvenamąją vietą: savivaldybė, seniūnija, kaimas/miestelis, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;

6.4. jei pareiškėjas turi – telefono numeris bei elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

6.5. paraiškos užpildymo data, kuri paraiškoje įrašoma automatiškai;

6.6. juridinio asmens – juridinio asmens suteiktas paraiškos numeris.

7. Skyriuje „I. Bendrieji duomenys“ nurodomas valdos numeris, kuris yra suteikiamas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir informacija, kur turi būti pervesta apskaičiuota paramos suma – atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Taip pat X ženklu pažymima, jei pareiškėjas pageidauja gauti visą su paraiška susijusią informaciją ne tik teikiant ją Agentūros informaciniame portale, bet ir kitu būdu (el. paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu arba paštu – pažymimas tik vienas iš išvardytų būdų).

 

III. PARAIŠKOS ANTROJO LAPO PILDYMAS

 

8. Paraiškos antrojo lapo viršutinėje dalyje nurodomas valdos numeris.

9. Lentelėje nurodomi duomenys apie visus pareiškėjo disponuojamus pasėlius, žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus:

9.1. pirmoje skiltyje – eilės numeris (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą);

9.2. antroje skiltyje – kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą). Deklaruojant melioracijos griovio plotą, ši skiltis nepildoma;

9.3. trečioje skiltyje – lauko numeris kontroliniame žemės sklype (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į paraiškų priėmimo informacinę sistemą). Laukai numeruojami eilės tvarka kontroliniame žemės sklype, o melioracijos grioviai numeruojami eilės tvarka paraiškoje;

9.4. ketvirtoje skiltyje – atitinkamo lauko pasėlių kodas pagal šioje instrukcijoje pateiktą klasifikatorių (VI skyrius);

9.5. penktoje skiltyje – atitinkamo lauko, kuriame auginami klasifikatoriaus I, II, III, V, VII grupėje ir IX grupės I pogrupio 152–174 eilutėse nurodyti augalai, plotas hektarais. Klasifikatoriaus I grupės 27–31 eilutėse nurodomi tie verslinių sodų plotai, kurių pomedžiuose laikomas herbicidinis pūdymas, tarpueiliuose juodasis pūdymas arba intensyviai šienaujama veja, nuolat genimi, purškiami nuo ligų ir kenkėjų bei tręšiami. Klasifikatoriaus I grupės 33–37 eilutėse nurodomi intensyviai prižiūrimų verslinių uogynų plotai, kurių pokrūmiuose laikomas herbicidinis pūdymas arba piktžolės išravėtos, tarpueiliuose juodasis pūdymas arba intensyviai šienaujama veja, purškiami nuo ligų ir kenkėjų, tręšiami bei genimi. Klasifikatoriaus 41 eilutėje „Medelynai“ nurodomi plotai dekoratyvinių augalų sodmenims, skiepūgliams, ūgliams išauginti ir poskiepiams dauginti, taip pat žemės ūkio paskirties žemėje įveisti komerciniai miško medžių (pvz., kalėdinių eglučių) medelynai. Klasifikatoriaus 44 eilutėje „Kiti žemės ūkio augalai“ nurodomi kitose klasifikatoriaus eilutėse neišvardytų ariamojoje žemėje auginamų žemės ūkio augalų, daržų ir daugiamečių augalų (taip pat augalų po stiklu), kaip nustatyta Europos Sąjungos Komisijos statistikos (EUROSTAT) tikslais (2002 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1444/2002, iš dalies pakeičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB dėl rodiklių apibrėžimų, apibrėžimų išimčių ir regionų bei rajonų, taikytinų atliekant žemės ūkio valdų struktūros tyrimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 36 tomas, p. 450), plotai bei laukų, sujungtų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklių (toliau – Taisyklės) 15, 16 ir 17 punktuose nustatyta tvarka, plotas. Klasifikatoriaus II grupės 73 eilutėje nurodomi miežių, skirtų salyklui, plotai nepriklausomai nuo to, ar salykliniai miežiai yra vasariniai, ar žieminiai. Klasifikatoriaus II grupės 85 eilutėje nurodomas pasėlių laukų, sujungtų Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka, plotas. Klasifikatoriaus VII grupės augalus leidžiama auginti tik priėmus atitinkamus teisės aktus, nustatančius kanapių auginimo tvarką;

9.6. šeštoje skiltyje – atitinkamo lauko, jei jame auginami baltyminiai augalai (saldieji lubinai, žirniai, lauko pupos ar varpinių–baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų)–aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys), plotas hektarais. Klasifikatoriaus IV grupės 87 eilutėje nurodomi lubinų, kurių sėklose yra ne daugiau kaip 5 proc. karčiųjų sėklų, veislių plotai;

9.7. septintoje skiltyje – atitinkamo lauko, jei jis priskiriamas klasifikatoriaus VI grupei ir IX grupės I pogrupio 145, 146, 148–151, 175–182 ir 185 eilutėse nurodytiems plotams, plotas hektarais. Klasifikatoriaus VI grupės 133–135 eilutėse nurodomi uogynų, už kuriuos prašoma paramos pagal schemą „Parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti“, plotai. Klasifikatoriaus IX grupės 146 eilutėje nurodomi šlapynių plotai, kurie atitinka reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti;

9.8. aštuntoje skiltyje – lauko, priskiriamo VIII, X grupėms ir IX grupės 147, 183, 184 eilutėse įvardytiems plotams, už kurį nemokamos tiesioginės išmokos, plotas hektarais. Klasifikatoriaus VIII grupės 138 eilutėje „Apaugę plotai“ nurodomi medžiais, krūmais, piktžolėmis (kiečiais, pelynais, usnimis ir kt.) apaugę žemės ūkio naudmenų plotai. Jeigu ariamoje žemėje bei ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose auga medžiai ir/ar krūmai, tai tokie plotai turi būti pamatuoti ir į plotą išmokai gauti neįskaitomi, jie turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai“. Klasifikatoriaus VIII grupės 139 eilutėje „Kiti plotai“ nurodomi kiti plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos (pvz., neatitinkantys Taisyklių 9, 10, 11 punktuose nustatytų reikalavimų), taip pat plotai, už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti tiesioginių išmokų. Klasifikatoriaus IX grupės 147 eilutėje nurodomi šlapynių plotai, kurie neatitinka reikalavimų tiesioginėms išmokoms gauti. Klasifikatoriaus X grupės I ir II pogrupio 186–206 eilutėse nurodomi įveisto miško laukai (dar neįveisto miško laukai nėra deklaruojami pagal pirmiau nurodytus kodus) pagal miško rūšinę sudėtį, kuriuos sudaro miško sodmenimis apsodintas plotas ir priešgaisrinės mineralizuotos juostos, elektros perdavimo linijų trasos, einančios per įveistą miško plotą, neapželdinti žemės ruožai prie melioracijos griovių arba drenažo rinktuvų, neapsodintos apsauginės juostos, besiribojančios su suprojektuotais želdiniais prie kelių ir vandens telkinių, neapželdintos juostos, suprojektuotos šalia kitų žemės savininkų, besiribojančių su suprojektuotais želdiniais/žėliniais (deklaruojami įveisto miško laukų plotai turi sutapti su Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktoje paraiškoje nurodytu plotu. Jei buvo atlikta įveisto miško ploto patikra vietoje ir buvo nustatytas mažesnis nei Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktoje paraiškoje nurodytas plotas, deklaruojamas miško plotas turi sutapti su patikros vietoje metu nustatytu faktiniu plotu). Klasifikatoriaus X grupės III pogrupio 207 ir 208 eilutėse nurodomi miško plotai, už kuriuos yra prašoma paramos (deklaruojami miško plotai turi sutapti su pirmą kartą pateiktoje paraiškoje nurodytu miško plotu. Jei buvo atlikta miško ploto patikra vietoje ir patikros metu buvo nustatytas mažesnis nei Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktoje paraiškoje nurodytas plotas, deklaruojamas miško plotas turi sutapti su patikros vietoje metu nustatytu faktiniu plotu);

9.9. devintoje skiltyje X ženklu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“;

9.10. dešimtoje skiltyje X ženklu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)“ ir „Natura 2000 išmokos (Parama Natura 2000 miškų teritorijose)“;

9.11. vienuoliktoje ir dvyliktoje skiltyse X ženklu pažymimi tie laukai, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ (vienoje eilutėje galima pažymėti tik vieną iš dviejų skilčių priklausomai nuo to, kokiam nepalankumo lygiui priskirtoje teritorijoje yra deklaruojamas atitinkamas laukas);

9.12. tryliktoje skiltyje X ženklu pažymimi žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, ar plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, kuriems apželdinti mišku yra pateikta paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, kai miškas dar nėra įveistas. Įveisus mišką šis langelis nėra žymimas, o aštuntoje skiltyje nurodomas atitinkamas pasėlio kodas, nurodytas pasėlių klasifikatoriaus X grupės I–II pogrupiuose;

9.13. keturioliktoje skiltyje X ženklu pažymimi visi pageidaujami einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus laukai, taip pat ir tie, kurie jau pažymėti 9 skiltyje (t. y. visi laukai, kuriuos pareiškėjas pageidauja sertifikuoti kaip ekologinius ir už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 ir 2007–2013 metų programos priemonės ekologinio ūkininkavimo programą, bei tie laukai, už kuriuos pareiškėjas neprašo minėtos paramos);

9.14. penkioliktoje skiltyje X ženklu pažymimi tie laukai, kuriuose pareiškėjas deklaruoja genetiškai modifikuotus augalus;

9.15. šešioliktoje–devynioliktoje skiltyse X ženklu pažymimi laukai, nurodant atitinkamo lauko valdymo teisę (pvz., jei laukas yra nuomojamas iš privataus asmens, tuomet reikia X ženklą žymėti aštuonioliktoje skiltyje). Vienoje eilutėje turi būti pažymėta kuri nors viena arba kelios (kai vienas laukas yra naudojamas mišriais pagrindais, pvz., dalis lauko yra nuosava žemė, dalis – nuomojama iš privačių asmenų, tai žemės valdymo teisė X ženklu žymima šešioliktoje ir aštuonioliktoje skiltyse) iš minėtų skilčių;

9.16. lentelės paskutinėje eilutėje įrašomos deklaruojamų laukų plotų sumos, apskaičiuotos pagal kiekvieną stulpelį.

10. Kiekvienas žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitas laukas ar melioracijos griovys yra nurodomas atskiroje eilutėje.

11. Kiekvieno žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kito lauko ar melioracijos griovio dydis nurodomas viename iš 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 punktuose minimų skilčių.

12. Jei žemės ūkio naudmenos, kuriose auginami pasėliai, nurodyti klasifikatoriaus I, VII, IX grupėse (išskyrus 147, 183, 184 eilutėse nurodytus plotus), 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, atitinkami laukų plotai deklaruojami kaip „Kiti plotai“ aštuntoje skiltyje. Tiesioginės išmokos už šiuos pasėlius ar žemės ūkio naudmenas nėra mokamos.

13. Jei pareiškėjas deklaruoja daugiau kaip 15 laukų, likusi informacija pateikiama papildomuose lapuose.

14. Papildomi paraiškos lapai pildomi laikantis tų pačių taisyklių.

15. Papildomi lapai turi būti sunumeruoti viršutinėje lapo dalyje.

16. Paraiškos antrasis lapas ir kiekvienas papildomas lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu: nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, pasirašoma, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraiškos antrajame lape ir kiekviename papildomame lape pasirašo paraišką priėmęs seniūnijos darbuotojas: nurodomos jo pareigos, vardas, pavardė, pasirašoma.

17. Pridedamų papildomų lapų skaičius nurodomas antrojo paraiškos lapo apatinėje dalyje tam skirtoje vietoje.

 

IV. PARAIŠKOS TREČIOJO LAPO PILDYMAS

 

18. Viršutinėje dalyje esančioje lentelėje nurodoma visoje paraiškoje (paraiškos antrajame lape bei papildomuose lapuose) deklaruotų laukų plotų suma hektarais:

18.1. pirmoje skiltyje – laukų, kuriuose auginami pasėliai, nurodyti klasifikatoriaus I, II, III, V, VII grupių ir IX grupės I pogrupio 152–174 eilutėse, nurodytų plotų suma hektarais;

18.2. antroje skiltyje – laukų, kuriuose auginami baltyminiai augalai (saldieji lubinai, žirniai, lauko pupos), nurodyti klasifikatoriaus IV grupės 87–90 eilutėse, plotų suma hektarais;

18.3. trečioje skiltyje – laukų, kurie yra priskiriami klasifikatoriaus VI grupei ir IX grupės I pogrupio 145, 146, 148–151, 175–182 ir 185 eilutėse nurodytiems plotams, plotų suma hektarais;

18.4. ketvirtoje skiltyje – 1, 2 ir 3 skiltyse susumuotų plotų suma hektarais;

18.5. penktoje skiltyje – laukų, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, plotų suma.

19. Antrojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškiama, kad deklaruoti laukai, mažesni kaip 0,1 ha, atitinka išvardytas sąlygas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2010 m.

20. Trečiojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškėjas dalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ programoje „Kraštovaizdžio tvarkymas“.

21. Ketvirtojoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškėjas pageidauja, kad jam būtų suteiktos prisijungimo prie informacinio portalo teisės. Prisijungimo teisės pareiškėjui suteikiamos bei prisijungimui reikalingi duomenys nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiami tuo atveju, jei pareiškėjas, pažymėdamas tuščią langelį, patvirtina, kad nesinaudoja internetinės bankininkystės paslaugomis bei neturi kitos galimybės prisijungti prie informacinio portalo.

22. Penktojoje ir šeštojoje lentelėse tuščias langelis pažymimas X tuo atveju, jei pareiškėjas sutinka, kad jo paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ Ekoagros ir/arba VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai.

23. Septintojoje lentelėje pateikiami duomenys, reikalingi atskirajai tiesioginei išmokai už baltąjį cukrų apskaičiuoti:

23.1. pirmoje skiltyje – baltojo cukraus gamintojo, su kuriuo referenciniais metais buvo sudaryta cukrinių runkelių tiekimo sutartis, pavadinimas;

23.2. antroje skiltyje – referenciniais metais sudarytos cukrinių runkelių tiekimo sutarties numeris;

23.3. trečioje skiltyje – referenciniais metais turėta baltojo cukraus kvota (tonomis) pagal referenciniais metais su baltojo cukraus gamintoju sudarytą cukrinių runkelių tiekimo sutartį;

23.4. ketvirtoje skiltyje – referenciniais metais turėta baltojo cukraus kvota, už kurią pareiškėjas prašo išmokos, tonomis.

Visos septintosios lentelės skiltys paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje yra užpildomos automatiškai. Lentelės trečioje ir ketvirtoje skiltyse pateikiami duomenys sutampa. Pareiškėjas gali pataisyti lentelės ketvirtoje skiltyje pateikiamus duomenis, jei pageidauja gauti išmoką ne už visą 2006 metais turėtos baltojo cukraus kvotos kiekį.

24. Apatinėje dalyje parašu patvirtinama, kad pareiškėjas pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus: nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, pasirašoma, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraiškos trečiojo lapo apatinėje dalyje pasirašo paraišką priėmęs seniūnijos darbuotojas: nurodomos jo pareigos, vardas, pavardė, pasirašoma.

 

V. PARAIŠKOS NUO KETVIRTOJO IKI DVIDEŠIMTOJO LAPŲ PILDYMAS

 

25. Paraiškos lapai nuo ketvirtojo iki dvidešimtojo pildomi:

25.1. pretenduojantiesiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones:

25.1.1. „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ – paraiškos ketvirtasis lapas;

25.1.2. „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas:

25.1.2.1. „Kraštovaizdžio tvarkymas“ – paraiškos penktasis ir šeštasis lapai;

25.1.2.2. „Ekologinis ūkininkavimas“ – paraiškos septintasis ir aštuntasis lapai;

25.1.2.3. „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – paraiškos devintasis ir dešimtasis lapai;

25.1.3. „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)“ – paraiškos vienuoliktasis ir dvyliktasis lapai;

25.1.4. „Natura 2000 išmokos (Parama Natura 2000 miškų teritorijose)“ – paraiškos tryliktasis lapas;

25.1.5. „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – paraiškos keturioliktasis lapas;

25.1.6. „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – paraiškos penkioliktasis lapas;

25.1.7. „Miškų aplinkosaugos išmokos“ – paraiškos šešioliktasis ir septynioliktasis lapai;

25.2. auginantiesiems kanapes – paraiškos aštuonioliktasis lapas;

25.3. dalyvaujantiesiems paramos schemoje „Parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti“ – devynioliktasis paraiškos lapas;

25.4. dvidešimtajame paraiškos lape pateikiami per paraiškų priėmimo informacinę sistemą iš Ūkinių gyvūnų registro gauti duomenys apie paraiškos pildymo dieną pareiškėjo valdoje laikomų ūkinių gyvūnų (karvių ir bulių nuo 2 m., galvijų nuo 1 iki 2 m., veršelių iki 1 m., avių, ožkų, arklių nuo 1 m., kumeliukų iki 1 m., tauriųjų elnių, danielių, dėmėtųjų elnių, bizonų, stumbrų, triušių, stručių, šinšilų) skaičių, taip pat paraiškų priėmimo informacinės sistemos pateikiama data, kada pareiškėjas paskutinį kartą atnaujino valdos duomenis. Jei pareiškėjas, patikrinęs paraiškoje pateikiamus duomenis, nustato neatitikimų, jis gali pakeisti Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis apie jo valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičių Ūkinių gyvūnų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-451 (Žin., 2007, Nr. 107-4387), nustatyta tvarka bei atnaujinti duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

26. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal bet kurią priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą („Ekologinis ūkininkavimas“, „Kraštovaizdžio tvarkymas“ bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“) užpildoma pridedama lentelė su informacija apie laukus, deklaruotus pagal šias programas:

26.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

26.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris. Deklaruojant melioracijos griovio plotą, ši skiltis nepildoma;

26.3. trečioje skiltyje nurodomas įbraižyto lauko numeris. Deklaruojant melioracijos griovio plotą, šioje skiltyje įrašomas numeris, kuriuo pažymėtas melioracijos griovys paraiškos antrajame ar papildomame lape;

26.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas pasėlio kodas;

26.5. penktoje skiltyje nurodomas kadastrinis sklypo numeris.

27. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (Parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)“, paraiškos dvyliktajame lape užpildoma pridedama lentelė:

27.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

27.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

27.3. trečioje skiltyje nurodomas kontroliniame žemės sklype įbraižyto lauko numeris;

27.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas pasėlio kodas;

27.5. penktoje, šeštoje, septintoje, aštuntoje ir devintoje skiltyse priklausomai nuo valdoje taikomų draudimų ar apribojimų X ženklas pažymimas atitinkamoje skiltyje;

27.6. dešimtoje skiltyje nurodomas saugomos teritorijos pavadinimas.

28. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Natura 2000 išmokos (Parama Natura 2000 miškų teritorijose)“, paraiškos tryliktajame lape nurodoma, kurioje saugomos teritorijos direkcijoje išduota pažyma.

29. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir norint gauti kompensacines išmokas už įveisto miško priežiūrą ir apsaugą bei prarastų pajamų kompensavimo išmokas, paraiškos keturioliktajame ir (ar) penkioliktajame lape užpildoma pridedama lentelė:

29.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

29.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

29.3. trečioje skiltyje nurodomas įbraižyto lauko numeris;

29.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas pasėlio kodas;

29.5. penktoje skiltyje nurodomas sklypo kadastrinis numeris;

29.6. šeštoje skiltyje nurodomas Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktos paraiškos registracijos numeris (paraiškos, teiktos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“). Šios skilties pildyti nereikia, jei paraiška pagal minėtas paramos schemas dar nėra pateikta Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui.

30. Kartu su paraiška teikiant paraiškos lapus su įsipareigojimais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ paraiškos septynioliktajame lape užpildoma pridedama lentelė:

30.1. pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris;

30.2. antroje skiltyje nurodomas kontrolinio žemės sklypo numeris;

30.3. trečioje skiltyje nurodomas įbraižyto lauko numeris;

30.4. ketvirtoje skiltyje nurodomas pasėlio kodas;

30.5. penktoje skiltyje nurodomas sklypo kadastrinis numeris;

30.6. šeštoje skiltyje nurodomas Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui pateiktos paraiškos pagal paramos schemą „Miškų aplinkosaugos išmokos“ registracijos numeris (šios skilties pildyti nereikia, jei paraiška pagal paramos schemą „Miškų aplinkosaugos išmokos“ teikiama pirmą kartą).

31. Kiekvieno pridedamo įsipareigojimų lapo nurodytoje dalyje parašu patvirtinama, kad pareiškėjas pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus: pasirašoma, nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė.

 

VI. PASĖLIŲ KLASIFIKATORIUS

 

32. Pildant paraišką, pasėlių kodai surašomi pagal šį klasifikatorių:

 

Eil. Nr.

DEKLARUOJAMŲ PLOTŲ PAVADINIMAS

KODAS

I GRUPĖ

DAUGIAMETĖS GANYKLOS (PIEVOS), PAŠARINIAI AUGALAI, DARŽOVĖS, SODAI IR KITI DAUGIAMEČIAI AUGALAI

1

Bulvės (išskyrus skirtas perdirbti į krakmolą ir pašarui)

5BU-2

2

Bulvės pašarui

5BU-3

3

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – gūžiniai kopūstai

5DA-1

4

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – žiediniai kopūstai

5DA-2

5

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – kininiai kopūstai

5DA-3

6

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – burokėliai

5DA-4

7

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – morkos

5DA-5

8

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – svogūnai

5DA-6

9

Daržovės (atviro grunto, be sėklojų ir pasodų) – kitos

5DA-7

10

Daržovės (uždaro grunto) – agurkai

5DA-8

11

Daržovės (uždaro grunto) – pomidorai

5DA-9

12

Daržovės (uždaro grunto) – kitos

5DA-10

13

Daržovių sėklojai ir pasodai

5DA-11

14

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (uždaro grunto)

5UG-1

15

Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų gamybai

5PP-2

16

Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau)

5DG-1

17

Ganyklos (pievos) (iki 5 m.)

5GP-1

18

Pupos (daržo)

5PU-2

19

Pūdymas (juodasis)

5PD-1

20

Pūdymas (sideracinis)

5PD-2

21

Runkeliai (cukriniai)

5CR-1

22

Šakniavaisiai (pašariniai) (be sėklojų ir pasodų)

5SP-1

23

Šakniavaisiai (pašariniai) (sėklojai ir pasodai)

5SP-2

24

Techniniai augalai (tabakas, apyniai ir kt.)

5TA-1

25

Kmynai

5KM-1

26

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai (mėtos, kalendros, medetkos, čiobreliai, ramunėlės, mairūnai, šalavijai, pankoliai, bazilikai, melisos, valerijonai ir kt.)

5AM-1

27

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) obelų sodai

5SD-1

28

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) kriaušių sodai

5SD-2

29

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) slyvų sodai

5SD-3

30

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) vyšnių sodai

5SD-4

31

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) trešnių sodai

5SD-5

32

Kiti sodai (vaismedžiai)

5SD-6

33

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) juodųjų serbentų uogynai

5UO-1

34

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) raudonųjų serbentų uogynai

5UO-2

35

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) braškių uogynai

5UO-3

36

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) aviečių uogynai

5UO-4

37

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) aronijų uogynai

5UO-5

38

Kiti uogynai

5UO-6

39

Pirmamečiai ir antramečiai uogynai

5UO-7

40

Pirmamečiai ir antramečiai sodai

5SD-7

41

Medelynai

5MD-1

42

Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

5MB-1

43

Kiti daugiamečiai augalai (pynimui, audimui ir kt.) (karklai, nendrės, meldai, vikšriai ir kiti)

5KD-1

44

Kiti žemės ūkio augalai

5KT-1

45

Svidrės

5SV-1

46

Esparcetai

5EC-1

47

Aliejiniai ridikai

5AR-1

48

Baltosios garstyčios

5BG-1

49

Rudosios garstyčios

5RG-1

50

Beginklės dirsuolės

5BD-1

51

Daugiametės svidrės

5DS-1

52

Facelijos

5FL-1

53

Geltonžiedžiai barkūnai

5GB-1

54

Nendriniai dryžučiai

5ND-1

55

Paprastieji gargždeniai

5PG-1

56

Pieviniai pašiaušėliai

5PP-1

57

Rytiniai ožiarūčiai

5RO-1

58

Seradėlės

5SR-2

59

Liucernos

5LC-1

60

Lubinai pašarui

5LU-2

61

Dobilai pašarui

5DB-1

62

Augalai ar jų mišiniai pašarui (išskyrus ganyklas arba pievas, daugiametes ganyklas arba pievas, taip pat pašarinius šakniavaisius ir bulves pašarui)

5PS-1

II GRUPĖ

JAVAI, RAPSAI IR SĖMENINIAI LINAI

63

Avižos

5AV-1

64

Grikiai

5GR-1

65

Kukurūzai grūdams

5KZ-1

66

Kukurūzai silosui, žaliajam pašarui

5KZ-2

67

Kviečiai (vasariniai)

5KV-1

68

Kviečiai (žieminiai)

5KV-2

69

Kvietrugiai (vasariniai)

5KR-1

70

Kvietrugiai (žieminiai)

5KR-2

71

Sėmeniniai (aliejiniai) linai

5LI-2

72

Sėmeniniai (aliejiniai) linai sėklai

5LI-3

73

Miežiai (salykliniai)

5MI-1

74

Miežiai (vasariniai, nesalykliniai)

5MI-2

75

Miežiai (žieminiai, nesalykliniai)

5MI-3

76

Rugiai

5RU-1

77

Saulėgrąžos

5SA-1

78

Sojos

5SJ-1

79

Sorgas (grūdinis)

5SO-1

80

Soros

5SR-1

81

Strypainių sėklos (kanarėlių lesalas)

5ST-1

82

Rapsai (vasariniai)

5RA-1

83

Rapsai (žieminiai)

5RA-2

84

Rapsukai

5RA-3

85

Sujungtas laukas, kuriame auginami II grupės pasėliai

JSL-1

III GRUPĖ

LINAI PLUOŠTUI

86

Linai pluoštui

5LI-1

IV GRUPĖ

BALTYMINIAI AUGALAI

87

Lubinai (saldieji)

5LU-1

88

Žirniai

5ZI-1

89

Pupos (lauko)

5PU-1

90

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys)

5VA-2

V GRUPĖ

DAUGIAMETĖS ŽOLĖS SĖKLAI IR PAŠARINIŲ AUGALŲ MIŠINIAI

91

Bulvės, skirtos perdirbti į krakmolą

5BU-1

92

Varpinių-baltyminių (kitų nei žirnių, lauko pupų ar saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai

5VA-1

93

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys)

5VA-3

94

Varpinių-ankštinių (išskyrus vikius) javų mišiniai

5VA-4

95

Vikiai ir jų mišiniai

5VI-1

96

Kiti varpiniai javai, įskaitant jų mišinius

5KJ-1

97

Pluoštiniai linai sėklai

5SE-1

98

Ruginiai vikiai sėklai

5SE-2

99

Sėjamieji vikiai sėklai

5SE-3

100

Paprastosios šunažolės sėklai

5SE-4

101

Paprastosios smilgos sėklai

5SE-5

102

Baltosios smilgos sėklai

5SE-6

103

Didžiosios smilgos sėklai

5SE-7

104

Šuninės smilgos sėklai

5SE-8

105

Aukštosios avižuolės sėklai

5SE-9

106

Tikrieji eraičinai sėklai

5SE-10

107

Raudonieji eraičinai sėklai

5SE-11

108

Nendriniai eraičinai sėklai

5SE-12

109

Aviniai eraičinai sėklai

5SE-13

110

Tarpgentiniai hibridai sėklai

5SE-14

111

Gausiažiedės svidrės sėklai

5SE-15

112

Daugiametės svidrės sėklai

5SE-16

113

Bušo svidrės sėklai

5SE-17

114

Pašariniai motiejukai sėklai

5SE-18

115

Bertolonio motiejukai sėklai

5SE-19

116

Pievinės miglės sėklai

5SE-20

117

Pelkinės miglės sėklai

5SE-21

118

Paprastosios miglės sėklai

5SE-22

119

Gojinės miglės sėklai

5SE-23

120

Raudonieji dobilai sėklai

5SE-24

121

Baltieji dobilai sėklai

5SE-25

122

Rausvieji dobilai sėklai

5SE-26

123

Egiptiniai dobilai sėklai

5SE-27

124

Purpuriniai dobilai sėklai

5SE-28

125

Persiniai dobilai sėklai

5SE-29

126

Mėlynžiedės liucernos sėklai

5SE-30

127

Apyninės liucernos sėklai

5SE-31

128

Vainikinės kirvenės sėklai

5SE-32

129

Sėjamieji esparcetai sėklai

5SE-33

130

Sujungtas laukas, kuriame auginami V grupės augalai

5SL-1

131

Raženiai (dvispalviai)

5RZ-1

132

Lęšiai

5LE-1

VI GRUPĖ

UOGOS, SKIRTOS PERDIRBTI

133

Braškių uogynai (uogos, skirtos perdirbti)

PUO-3

134

Aviečių uogynai (uogos, skirtos perdirbti)

PUO-4

135

Pirmamečiai ir antramečiai uogynai (uogos, skirtos perdirbti)

PUO-5

VII GRUPĖ

KANAPĖS

136

Sėjamoji kanapė sėklai

SKN-1

137

Sėjamoji kanapė pluoštui

SKN-2

VIII GRUPĖ

PLOTAI, UŽ KURIUOS NEMOKAMOS TIESIOGINĖS IŠMOKOS

138

Apaugę plotai

5AP-1

139

Kiti plotai

5KP-1

140

Grybai

5GB-2

141

Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus medyne, kuris yra pasiekęs IV miškų grupės miškams taikomą kirtimų amžių, arba pagrindiniai kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui

5MS-1

142

Leidžiami pagrindiniai miško kirtimai, tačiau jie turi būti vykdomi atvejiniais kirtimais

5MS-2

143

Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių

5MS-3

144

Sanitariniais kirtimais retinimo amžių pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai

5MS-4

IX GRUPĖ

DEKLARUOJAMI PLOTAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“ PROGRAMAS „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS“ IR „RIZIKOS“ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“

I pogrupis

PROGRAMA „KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS“

I veiklos sritis

„Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“

145

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas

5PT-1

II veiklos sritis

„Šlapynių tvarkymas“

146

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos)

5PT-2

147

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-3

III veiklos sritis

„Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“

148

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (privaloma juosta)

5PT-5

149

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (papildomai įrengta juosta)

5PT-6

IV veiklos sritis

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

150

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

5PT-7

V veiklos sritis

„Ražienų laukai per žiemą“

Daugiamečių ganyklų (pievų), pašarinių augalų, sodų ir daržovių plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą“

151

Lubinai pašarui ir jų ražienos

RLU-2

Javų, rapsų ir sėmeninių linų plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą“

152

Avižos ir jų ražienos

RAV-1

153

Grikiai ir jų ražienos

RGR-1

154

Kviečiai (vasariniai) ir jų ražienos

RKV-1

155

Kviečiai (žieminiai) ir jų ražienos

RKV-2

156

Kvietrugiai (vasariniai) ir jų ražienos

RKR-1

157

Kvietrugiai (žieminiai) ir jų ražienos

RKR-2

158

Miežiai (salykliniai) ir jų ražienos

RMI-1

159

Miežiai (vasariniai, nesalykliniai) ir jų ražienos

RMI-2

160

Miežiai (žieminiai, nesalykliniai) ir jų ražienos

RMI-3

161

Rugiai ir jų ražienos

RRU-1

162

Sojos ir jų ražienos

RSJ-1

163

Sorgas (grūdinis) ir jo ražienos

RSO-1

164

Soros ir jų ražienos

RSR-1

165

Strypainių sėklos (kanarėlių lesalas) ir jų ražienos

RST-1

166

Rapsai (vasariniai) ir jų ražienos

RRA-1

167

Rapsai (žieminiai) ir jų ražienos

RRA-2

168

Rapsukai ir jų ražienos

RRA-3

169

Kukurūzai grūdams ir jų ražienos

RKZ-1

170

Kukurūzai silosui ir žaliajam pašarui ir jų ražienos

RKZ-2

Baltymingų augalų plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą“

171

Lubinai (saldieji) ir jų ražienos

RLU-1

172

Žirniai ir jų ražienos

RZI-1

173

Pupos (lauko) ir jų ražienos

RPU-1

174

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys) ir jų ražienos

RVA-2

Daugiamečių žolių plotai, už kuriuos mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklos sritį „Ražienų laukai per žiemą“

175

Varpinių-baltyminių (kitų nei žirnių, lauko pupų ar saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai ir jų ražienos

RVA-1

176

Varpinių-baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų)-aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys) ir jų ražienos

RVA-3

177

Varpinių-ankštinių (išskyrus vikius) javų mišiniai ir jų ražienos

RVA-4

178

Vikiai ir jų mišiniai ir jų ražienos

RVI-1

179

Kiti varpiniai javai, įskaitant jų mišinius ir jų ražienos

RKJ-1

180

Ruginiai vikiai sėklai ir jų ražienos

RSE-2

181

Sėjamieji vikiai sėklai ir jų ražienos

RSE-3

VI veiklos sritis

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

182

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

5PT-8

VII veiklos sritis

„Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“

183

Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-9

VIII veiklos sritis

„Melioracijos griovių tvarkymas“

184

Melioracijos griovių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

5PT-10

II POGRUPIS

PROGRAMA „RIZIKOS“ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS

185

Programa „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

5RV-1

X GRUPĖ

DEKLARUOJAMI PLOTAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES „PIRMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“, „PIRMAS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES IR APLEISTOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“ IR „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“

I POGRUPIS

PRIEMONĖ „PIRMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“

Pasėlio kodai pagal miško rūšinę sudėtį

186

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

ŽM-1

187

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

ŽM-2

188

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

ŽM-3

189

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

ŽM-4

190

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

ŽM-5

191

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

ŽM-6

192

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

ŽM-7

II POGRUPIS

PRIEMONĖ „PIRMAS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES IR APLEISTOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“

Pasėlio kodai pagal miško rūšinę sudėtį

193

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

NM-1

194

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-1S

195

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

NM-2

196

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-2S

197

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

NM-3

198

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc. (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-3S

199

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

NM-4

200

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-4S

201

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

NM-5

202

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-5S

203

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

NM-6

204

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-6S

205

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

NM-7

206

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai (kai įveisiamo miško sklypo dalyje ar visame sklype želia savaiminukai)

NM-7S

III POGRUPIS

PRIEMONĖ „MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IŠMOKOS“

I veiklos sritis

Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytose kertinėse miško buveinėse

207

Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytose kertinėse miško buveinėse (miško plotas už kurį mokama parama)

AI-1

II veiklos sritis

Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų

208

Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų (miško plotas, už kurį mokama parama)

AI-2

 

VII. PARAIŠKOS PILDYMO SUDERINAMUMAS

 

33. Pareiškėjas, dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėse, už tą patį lauką gali gauti paramą tik pagal tas priemones, kurios pažymėtos „+“ ženklu pagal šią lentelę:

 

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

1

Tiesioginės išmokos už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas

2

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves

3

NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos

4

NATURA 2000 išmokos

5

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas

6

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos)

7

Šlapynių tvarkymas (plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos)

8

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (privaloma juosta)

9

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose (papildoma juosta)

10

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje

11

Ražienų laukai per žiemą

12

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje

13

Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas

14

Melioracijos griovių tvarkymas

15

Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas

16

Ekologinis ūkininkavimas

17

Parama už braškes ir avietes, skirtas perdirbti

18

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

19

Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

20

Miškų aplinkosaugos išmokos

21.

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (kai miškas dar neįveistas)

22.

Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (kai miškas dar neįveistas)

 

Priemonių suderinamumas

 

Priemonės Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

x

+

+

 

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

2

+

x

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

3

+

+

x

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

+

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

6

+

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

7

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

8

+

+

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

9

+

+

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

+

+

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

11

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

12

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

15

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

+

+

16

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

+

 

 

 

+

+

17

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

x

 

 

 

+

+

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

21

+

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

x

 

22

+

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

x

______________

 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir

pasėlių plotus administravimo bei kontrolės

2010 m. taisyklių

3 priedas

 

(Paraiškų priėmimo registro forma)

 

___________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________

       (paraiškų priėmimo registrą sudarančios įstaigos pavadinimas)

 

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO REGISTRAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos (ir paraiškos registravimo dokumento) pateikimo data

Dokumentą pateikęs subjektas

Paraišką priėmęs darbuotojas

Pastabos

valdos Nr.

a. k./įm. k.

vardas, pavardė/įmonės teisinė forma, pavadinimas

pareiškėjo sutikimas

parašas

pareigos, vardas, pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pildytų paraišką elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pildytų paraišką elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pildytų paraišką elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pildytų paraišką elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pildytų paraišką elektroniniu būdu

 

 

 

 

______________

 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir

pasėlių plotus administravimo bei kontrolės

2010 m. taisyklių

4 priedas

 

(Prašymų pakeisti paraiškos duomenis priėmimo registro forma)

 

___________________________________________________________________________________

 

   _________________________________________________________

        (dokumentų priėmimo registrą sudarančios įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMŲ PAKEISTI PARAIŠKOS DUOMENIS PRIĖMIMO REGISTRAS

 

Eil. Nr.

Dokumento pateikimo data

Dokumentą pateikęs subjektas

Dokumentą priėmęs darbuotojas

Pastabos

valdos Nr.

a. k./įm. k.

vardas, pavardė/įmonės teisinė forma, pavadinimas

pareiškėjo sutikimas

parašas

pareigos, vardas, pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pakeistų paraiškos duomenis elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pakeistų paraiškos duomenis elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pakeistų paraiškos duomenis elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pakeistų paraiškos duomenis elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pakeistų paraiškos duomenis elektroniniu būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už mane pakeistų paraiškos duomenis elektroniniu būdu

 

 

 

 

______________

 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų

ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės

2010 m. taisyklių

5 priedas

 

PARAIŠKŲ (PRAŠYMŲ PAKEISTI PARAIŠKOS DUOMENIS) PRIĖMIMO REGISTRŲ PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Paraiškų (prašymų pakeisti paraiškos duomenis) priėmimo registrai (toliau – registrai) pildomi kiekvienoje savivaldybėje (seniūnijoje), kurioje priimamos paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2010 m.

2. Registrai pildomi tuo atveju, kai subjektas pateikia dokumentus, reikalingus paramai gauti.

3. Registrų lapai įrišami ir numeruojami eilės tvarka.

4. Registrų viršutinėje dalyje turi būti įrašomas registrą sudarančios įstaigos pavadinimas.

5. Lentelės pirmoje skiltyje įrašomas eilės numeris.

6. Antroje skiltyje įrašoma paraiškos (prašymo pakeisti paraiškos duomenis) pateikimo data.

7. Trečioje skiltyje įrašomas paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) pateikusio subjekto valdos numeris.

8. Ketvirtoje skiltyje įrašomas paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) pateikusio subjekto asmens kodas (jei subjektas yra fizinis asmuo) arba įmonės kodas (jei subjektas yra juridinis asmuo).

9. Penktoje skiltyje įrašomas paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) pateikusio subjekto vardas ir pavardė (jei subjektas yra fizinis asmuo) arba įmonės teisinė forma ir pavadinimas (jei subjektas yra juridinis asmuo).

10. Šeštoje skiltyje įrašomas paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) pateikusio subjekto sutikimas (kad savivaldybės (seniūnijos) darbuotojas už pareiškėją pildytų paraišką (arba pakeistų paraiškos duomenis) elektroniniu būdu.

11. Septintoje skiltyje pasirašo paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) pateikęs subjektas.

12. Aštuntoje skiltyje įrašomos paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė.

13. Devintoje skiltyje pasirašo paraišką (prašymą pakeisti paraiškos duomenis) priėmęs darbuotojas.

14. Dešimtoje skiltyje įrašomos pastabos dėl pateiktos paraiškos (prašymo pakeisti paraiškos duomenis).

______________* Jei deklaruojant įveisto miško lauką paraiška pagal paramos schemą „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dar nėra pateikta Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui, ši skiltis nepildoma.

* Jei deklaruojant įveisto miško lauką paraiška pagal paramos schemą „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ dar nėra pateikta Agentūros Kontrolės departamento teritoriniam skyriui, ši skiltis nepildoma.

* Laukelis nepildomas, jei pareiškėjas paraišką paramai gauti pagal paramos schemą „Miškų aplinkosaugos išmokos“ teikia pirmą kartą.

** Dokumentai pateikiami, jei paraiška teikiama pagal priemonės veiklos sritį „Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytoje kertinėje miško buveinėje“.

*** Dokumentai pateikiami, jei paraiška teikiama pagal priemonės veiklos sritį „Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų“.

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.8935 2016-02-03