Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Infolex
Mano Infolex
Priminti slaptažodį
Infolex.PraktikaTeisės aktai
Įrankiai
Užsakyti INFOLEXNaujienlaiškio prenumerataD.U.K.
Į dokumento pabaigą

  

NETEKO GALIOS 2012 10 02 įstatymu Nr. XI-2234 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 122-6093)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO 3, 17 STRAIPSNIŲ IR PENKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-964

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 65-2633, Nr. 123-5515; 2003, Nr. 47-2063)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Įslaptinta informacija, parengta operatyvinės informacijos pagrindu, – operatyvinių veiksmų atlikimo metu gauta informacija, kurią kompetentingas operatyvinės veiklos subjektas patikrina, įvertina ir apibendrina.“

2. Buvusias 3 straipsnio 5–27 dalis laikyti atitinkamai 6–28 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo penktojo skirsnio pavadinimą ir skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

„PENKTASIS SKIRSNIS

ĮSLAPTINTOS OPERATYVINĖS IR JOS PAGRINDU PARENGTOS KITOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS PERDAVIMAS IR PANAUDOJIMAS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS“.

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„17 straipsnis.      Įslaptintos operatyvinės ir jos pagrindu parengtos kitos įslaptintos informacijos perdavimas ir panaudojimas

1. Įslaptinta operatyvinė informacija gali būti panaudojama šiais atvejais:

1) bendradarbiaujant operatyvinės veiklos subjektams;

2) baudžiamajame procese;

3) šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

2. Įslaptinta operatyvinė informacija gali būti panaudojama baudžiamajame procese. Jeigu tokia informacija panaudojama baudžiamajame procese, turi būti surašomas protokolas dėl operatyvinių veiksmų atlikimo. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo turinys turi atitikti Baudžiamojo proceso kodekso 179 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

3. Įslaptinta operatyvinė informacija teikiama susipažinti Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, taip pat operatyvinės veiklos kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms ar šios veiklos kontrolę vykdyti įgaliotiems asmenims, esant motyvuotam jų rašytiniam prašymui, jeigu jiems teisės aktuose nustatytoms funkcijoms įgyvendinti ar sprendimams priimti nepakanka pateiktos susipažinti įslaptintos informacijos, parengtos operatyvinės informacijos pagrindu.

4. Kitoms valstybės institucijoms ar asmenims, nevykdantiems operatyvinės veiklos, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka gali būti teikiama tik įslaptinta informacija, parengta operatyvinės informacijos pagrindu.

5. Detalūs duomenys, galintys atskleisti įslaptintus operatyvinės veiklos metodus ir priemones, operatyvinių veiksmų atlikimo taktiką, sutrikdyti operatyvinę veiklą ar padaryti žalą nebaigtiems operatyviniams tyrimams, taip pat duomenys, galintys atskleisti operatyvinės veiklos slaptuosius dalyvius, neteikiami.

6. Įslaptintos operatyvinės informacijos pateikimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                                                 DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________

 

 

 

Į dokumento pradžią
Į dokumento pradžią

Cituojami aktai
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas Pažymėti
Tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas (str. 179) Pažymėti
Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 3, 7, 10, 23 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir 24 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (neteko galios) Pažymėti
Įslaptintos operatyvinės ir jos pagrindu parengtos kitos įslaptintos informacijos perdavimas ir panaudojimas (str. 17) (neteko galios) Pažymėti
Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas (neteko galios) Pažymėti
Pagrindinės Įstatymo sąvokos (str. 3) (neteko galios) Pažymėti
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas Pažymėti
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas Pažymėti
3 straipsnio 2, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23 dalių pakeitimas (str. 1) (neteko galios) Pažymėti
5 straipsnio pakeitimas (str. 2) (neteko galios) Pažymėti
9 straipsnio 1 ir 3 punktų pakeitimas (str. 3) (neteko galios) Pažymėti
Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 3, 5, 9, 11, 17, 19 straipsnių pakeitimo ir 25 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (neteko galios) Pažymėti