Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

Kartu naudojami aktai (): Visi aktai

Kartu naudojamos bylos (): visos bylos

Išsaugota kataloguose: Išskleisti Suskleisti

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS“ ANTROSIOS IR TREČIOSIOS VEIKLOS SRIČIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ NUO 2011 METŲ, PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 15 d. Nr. 3D-120

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 9.2 ir 9.10 punktais ir atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1312/2011 (OL 2011 L 339, p. 1), ir į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 335/2013 (OL 2013 L 105, p. 1), nuostatas ir siekdamas efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas,

KEISTA (preambulė):

2013 06 27 įsakymu Nr. 3D-448 (nuo 2013 07 02)

(Žin., 2013, Nr. 70-3551)

 

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2011 metų (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                            KAZYS STARKEVIČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3D-120

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS“ ANTROSIOS IR TREČIOSIOS VEIKLOS SRIČIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS NUO 2011 METŲ

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2013 06 27 įsakymu Nr. 3D-448 (nuo 2013 07 02)

(Žin., 2013, Nr. 70-3551)

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2011 metų (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1312/2011 (OL 2011 L 339, p. 1), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 335/2013 (OL 2013 L 105, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839; 2009, Nr. 43-1667), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2009) 10216) (toliau – Programa), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2012, Nr. 18-830) (toliau – Administravimo taisyklės).

2.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Šios Taisyklės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paramos paraiškas nuo 2011 m., kai prašoma paramos suma yra didesnė kaip 43 443 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai).

3.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Šios Taisyklės taikomos ir pareiškėjams, teikiantiems paramos paraiškas nuo 2011 m. pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį, kai prašoma paramos suma yra ne didesnė kaip 43 443 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai).

 

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

4. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

BPD – Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentas.

EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

5.

KEISTA:

1. 2015 02 04 įsakymu Nr. 3D-57 (nuo 2015 02 05)

(TAR, 2015, Nr. 2015-01729)

2. 2015 03 17 įsakymu Nr. 3D-177 (nuo 2015 03 18)

(TAR, 2015, Nr. 2015-03913)

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Bendrosios išlaidos – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams, konsultuojantiems techniniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su asmens įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto (įskaitant ekspertizę) rengimo išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos.

5.2. Didžiausiasis įkainis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 „Dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatytas įkainis, pagal kurį apskaičiuojama didžiausia mokėtina paramos suma. Didžiausiasis įkainis nustatomas eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

5.3. Projektas − visuma dokumentų, kuriuose nurodomi verslo plane (projekto apraše) numatyti veiksmai, pagrįsti paramos paraiškoje, jos prieduose ir tam tikrose duomenų bazėse esama informacija ir pinigų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti.

5.4. Projekto kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi projekte ir paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų.

5.5. Žemės ir miškų ūkio inovacija (toliau – inovacija) – nauja technologija, idėja, metodas naujiems žemės ir miškų ūkio procesams, technologijoms, techninėms priemonėms, žaliavoms ir produktams kurti arba esamiems tobulinti.

5.6. Žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (arba) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, techniniais ir ekonominiais santykiais.

5.7. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir jų apdorojimą bei savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) paruošimą realizuoti (išskyrus maisto produktų gamybą ir realizavimą iš ne savo ūkyje pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų) ir paslaugas žemės ūkiui.

5.8. Žemės ūkio naudmenos (toliau – ŽŪN) – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti.

5.9. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

5.10. Žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, specializuotos transporto priemonės produkcijai vežti, įranga, darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis, įtaisai (laistymo įrenginiai ir kt.) žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai, miško technika), kitos transporto priemonės (judančios vandeniu, oru ir bėgiais, t. y. laivai, orlaiviai, traukiniai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).

6. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

III. PRIEMONĖS TIKSLAI

 

7. Bendrasis tikslas – didinti žemės ūkio konkurencingumą, diegiant naujus procesus, naujas technologijas ir inovacijas.

8. Specialieji tikslai:

8.1. modernizuoti ir restruktūrizuoti fizinį potencialą;

8.2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;

8.3. skatinti didesnę žemės ūkio produktų gamybos pridėtinę vertę;

8.4. skatinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį pirminės energijos balanse, siekiant stabdyti klimato kaitą ir pagerinti oro kokybę.

9. Veiklos tikslai:

9.1. paremti ūkininkus ir didinti modernizuotų žemės ūkių skaičių;

9.2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;

9.3. gerinti aplinkos apsaugą;

9.4. didinti žemės ūkyje sukuriamą ekonominę vertę ir darbo našumą;

9.5. gauti energetinę žaliavą – biomasę, kuri iš dalies pakeistų importuojamas žaliavas (naftą, dujas, anglis) bei sumažintų anglies dvideginio išmetimą, kuris lemia klimato šiltėjimą.

 

IV. REMIAMA VEIKLA

 

10. Pagal Programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (toliau – priemonė) remiamos veiklos sritys:

10.1. antroji veiklos sritis:

10.1.1. žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas. Remiamas paslaugų žemės ūkiui teikimas, nurodytas Paslaugų žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-414 (Žin., 2011, Nr. 2-68), 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose;

10.1.2. biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos gali būti naudojamas tik valdos reikmėms;

10.1.3. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų parengimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai);

10.2. trečioji veiklos sritis:

10.2.1. trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.

11. Pagal antrąją veiklos sritį numatyti prioritetiniai sektoriai:

11.1. gyvulininkystė:

11.1.1. mėsinė galvijininkystė;

11.1.2. kitos gyvulininkystės šakos:

11.1.2.1. paukštininkystė;

11.2. augalininkystė:

11.2.1. linininkystė ir sėklininkystė;

11.2.2. sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė;

11.2.3. rapsų auginimas;

11.2.4. kitos augalininkystės šakos:

11.2.4.1. cukrinių runkelių auginimas;

11.3. paslaugų žemės ūkiui teikimas.

12. Pareiškėjo ūkis priskiriamas Taisyklių 11 punkte numatytiems prioritetiniams sektoriams ir subsektoriams, kai pareiškėjas tenkina bent vieną iš šių sąlygų:

12.1. pareiškėjo praėjusiais arba atskaitiniais metais iš gyvulininkystės sektoriaus veiklos gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų ir iš specializuoto subsektoriaus veiklos gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 20 proc. sektoriaus veiklos pajamų;

12.2. pareiškėjo praėjusiais arba atskaitiniais metais iš augalininkystės sektoriaus veiklos gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų ir iš specializuoto subsektoriaus veiklos gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 20 proc. sektoriaus veiklos pajamų arba ne mažiau kaip 20 proc. visų augalų pasėlių deklaruoto ploto buvo apsodinta specializuotais augalų pasėliais;

12.3. pareiškėjo praėjusiais arba atskaitiniais metais iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų;

12.4. pareiškėjo projekte numatytos investicijos į specializuotą sektoriaus veiklą yra susijusios su tam sektoriui būdinga veikla ir sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);

12.5. Taisyklių 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytos sąlygos netaikomos naujai įsteigtiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir vaistažolininkystės pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

 

V. PARAMOS DYDIS

 

13. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

14. Pagal šios priemonės antrąją veiklos sritį:

14.1. finansuojama iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 50 proc. Ūkis laikomas esančiu mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (Mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymo tvarka ir mažiau palankios ūkininkauti vietovės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-72 (Žin., 2004, Nr. 34-1111);

14.2. pienininkystės ūkiams, vykdantiems kompleksinį pirminio žemės ūkio produkto gamybos ir savo valdoje pagaminto produkto (pieno) perdirbimo projektą arba vykdantiems tik savo valdoje pagaminto produkto (pieno) perdirbimo projektą, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc.;

14.3. jauniesiems ūkininkams (asmenys paramos paraiškos pateikimo metu jaunesni nei 40 metų amžiaus) finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc.;

14.4. jaunųjų ūkininkų pienininkystės ūkiams, vykdantiems kompleksinį pirminio žemės ūkio produkto gamybos ir savo valdoje pagaminto produkto (pieno) perdirbimo projektą arba vykdantiems tik savo valdoje pagaminto produkto (pieno) perdirbimo projektą, finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 70 proc.;

14.5. kai prašoma paramos N1G kategorijos transporto priemonėms (įskaitant Taisyklių 14.2 ir 14.4 punktus) – finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir jauniesiems ūkininkams – iki 40 proc. Pareiškėjas, siekiantis gauti paramą N1G kategorijos transporto priemonėms, Agentūrai turi pateikti atskirą paramos paraišką;

14.6. didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

14.6.1. projektui negali viršyti 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų), arba 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų), kai pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba vykdo gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, vaistažolininkystės ir cukrinių runkelių auginimo veiklą;

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

14.6.2. 2007–2013 metų laikotarpiui, kai pareiškėjas nepriklauso partnerių ir (arba) susijusių įmonių grupei, negali viršyti 700 000 Eur (septyni šimtai tūkstančių eurų);

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

14.6.3. ūkio subjektams, modernizuojantiems žieminius šiltnamius, didžiausia paramos suma projektui ir 2007–2013 metų laikotarpiui negali viršyti 1 300 000 Eur (vienas milijonas trys šimtai tūkstančių eurų);

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

14.7. į didžiausią paramos sumą 2007–2013 metų laikotarpiui paramos gavėjui neįskaitoma parama, gaunama pagal Programos priemones:

14.7.1. „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“;

14.7.2. „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“;

14.7.3. „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“;

14.7.4. „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“;

14.7.5. Nitratų direktyvos Nr. 91/676/EEB reikalavimų įgyvendinimas;

14.7.6. BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ projektai, finansuojami iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo Programai skirtų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 375 000 Eur (trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų) (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir tinkamų gauti paramą iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai skirtų lėšų“);

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

14.7.7. „Leader metodo įgyvendinimas“.

15. Pagal šios priemonės trečiąją veiklos sritį:

15.1. finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc.;

15.2. jauniesiems ūkininkams finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 70 proc.;

15.3. parama trumpos rotacijos želdiniams įveisti negali būti didesnė kaip 1 500 Eur už ha;

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

15.4. didžiausia paramos suma 2007–2013 metų laikotarpiui vienam paramos gavėjui negali viršyti 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

16. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių (Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689), sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma:

16.1. 2007–2013 metų laikotarpiui negali viršyti 2 896 200,19 Eur (du milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai eurų devyniolika euro centų), ir Taisyklių 14.6.3 ir 15.4 papunkčiuose 2007–2013 metų laikotarpiui nustatytos didžiausios paramos sumos;

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

16.2. paukštininkystės ūkiams, vykdantiems investicijas, susijusias su gyvūnų apsaugos ir gerovės ir (arba) aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimu, 2007–2013 metų laikotarpiui negali viršyti 5 600 000 Eur (penki milijonai šeši šimtai tūkstančių eurų).

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

17. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų rinkimo etapą gali pateikti vieną projektą pagal kelias antrosios veiklos sritis, bet tik pagal vieną žemės ūkio veiklos prioritetinio sektoriaus subsektorių.

18.

KEISTA:

2012 04 17 įsakymu Nr. 3D-265 (nuo 2012 04 25)

(Žin., 2012, Nr. 48-2340)

 

Pareiškėjas paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti kitose investicinėse Programos priemonėse (netaikoma paukštininkystės ūkiams ir priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“).

19. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį EB lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

20.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Parama pagal priemonės trečiąją veiklos sritį „Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ turi būti skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos teikimo taisyklių, vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5). Bendra pagalbos suma, teikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), per trejų fiskalinių metų laikotarpį. Įmone laikomas subjektas, užsiimantis ekonomine veikla, neatsižvelgiant į jo teisinį statusą. Į įmonės apibrėžimą įeina savarankiškai dirbantys asmenys, šeimos verslai, tarp jų amatai ar kita veikla, bei reguliariai ekonominę veiklą vykdančios ūkinės bendrijos ar asociacijos (Įmonės apibrėžimas pagal 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 70/2001, įtraukiant į Reglamento taikymo sritį pagalbą moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 3 tomas, p. 64), I priedo 1 straipsnį „Mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimas“).

21. Jei pareiškėjas naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bei intensyvumas vienam projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos Taisyklių reikalavimus atitinkančios ir su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos po sprendimo kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio priėmimo dienos.

Jei pareiškėjas naudojasi kredito įstaigų išduotais kreditais projektui, kuriam prašoma paramos pagal priemonės trečiąją veiklos sritį, finansuoti ir pareiškėjui teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bei intensyvumas vienam projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos Taisyklių reikalavimus atitinkančios ir su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos po prašymo kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio pateikimo dienos.

 

VI. GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

22. Pagal antrąją veiklos sritį paramos gali kreiptis šie pareiškėjai, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu ir nustatyta tvarka įregistravę valdą: ūkininkai ir juridiniai asmenys, taip pat mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, kuriuose vykdoma žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) žemės ūkiui teikiamos paslaugos.

23. Pagal trečiąją veiklos sritį „Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, teisėtai valdantys ŽŪN.

24. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

25. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

26. Jei pareiškėjas mirė po paramos paraiškos pateikimo, bet prieš sprendimo skirti paramą priėmimo, paramos paraiška išregistruojama.

27.

KEISTA:

2013 06 27 įsakymu Nr. 3D-448 (nuo 2013 07 02)

(Žin., 2013, Nr. 70-3551)

 

Suderinus su Agentūra, pareiškėjo prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo galės būti perduoti asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jei jis atitiks pareiškėjo tinkamumo kriterijus ir paramos paraiškų pirmumo atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

 

VII. NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

28. Pareiškėjui parama negali būti suteikiama, jei:

28.1. pareiškėjas yra bankrutuojanti įmonė arba jis yra likviduojamas;

28.2. paramos paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose ar pagal Agentūros užklausimą pateiktuose dokumentuose Agentūrai pateikė neteisingą informaciją;

28.3. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

28.3.1. pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš EB ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

28.3.2. paramos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

28.3.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusio (-s) su parama. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

28.4. siekdamas palankaus sprendimo bandė daryti įtaką Agentūrai arba Ministerijai;

28.5. dėl subjektyvių priežasčių neįvykdęs ankstesnio projekto verslo plane užsibrėžtų tikslų ir priežiūros rodiklių netenka teisės kreiptis paramos pagal investicines priemones iki tol, kol nebus pašalinti veiklos trūkumai.

 

VIII. TINKAMUMO KRITERIJAI PARAMAI GAUTI

 

29. Tinkamumo kriterijai paramai gauti yra šie:

29.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju šių Taisyklių VI skyriuje;

29.2. projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus tikslus;

29.3. projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

29.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų;

29.5. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano (projekto aprašo) finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateiktais paskolos suteikimo galimybę liudijančiais dokumentais, o iki mokėjimo prašymo pateikimo paramos gavėjas turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Skolintos lėšos projekto finansavime negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM). Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų vykdymą;

29.6. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

29.7. pareiškėjas turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ (Žin., 2008, Nr. 58-2192);

29.8. pareiškėjas, vykdantis ekonominę veiklą, tvarko ir (arba) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Norintys gauti paramą ūkininkai privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 (Žin., 2006, Nr. 140-5367). Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadą už praėjusius finansinius metus;

29.9. pareiškėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 arba 7, kai projekto kontrolės laikotarpis yra 7 metai, metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę) projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus;

KEISTA:

2015 02 04 įsakymu Nr. 3D-57 (nuo 2015 02 05)

(TAR, 2015, Nr. 2015-01729)

 

29.10. pareiškėjas be rašytinio Agentūros sutikimo įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane (projekto apraše) numatytą žemės ūkio veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius arba septynerius, kai projekto kontrolės laikotarpis yra septyneri metai, metus nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos;

KEISTA:

2015 02 04 įsakymu Nr. 3D-57 (nuo 2015 02 05)

(TAR, 2015, Nr. 2015-01729)

 

29.11. investicijos turi atitikti EB darbo saugos reikalavimus (Techninis reglamentas „Mašinų sauga“ patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249; 2010, Nr. 115-5896), Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932);

30. Tinkamumo kriterijai taikomi tik antrajai veiklos sričiai:

30.1. pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2 metų laikotarpį (pripažinto žemės ūkio kooperatyvo per 18 mėnesių laikotarpį) turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (šis reikalavimas netaikomas mokslo ir mokymo institucijoms, naujai įsteigtiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir vaistažolininkystės pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams);

30.2. nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai naudojimo nekilnojamuoju turtu tvarka nustatyta notariškai patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį. Žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojama arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo. Jei žemė yra valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė;

30.3. pareiškėjas, investuojantis į pienininkystės sektorių, privalo turėti pieno kvotą, atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus. Jei pareiškėjas yra kooperatyvas, jo nariai privalo turėti pieno kvotą, atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus. Jeigu pareiškėjo projekte numatytas gamybinių pajėgumų didinimas, turi būti numatyta bei pagrįsta ir pieno kvotos didinimo galimybė;

30.4. investicijos turi atitikti gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas netaikomas, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi);

30.5. pareiškėjas privalo būti įgijęs žemės ūkio srities specialybę (įgytas arba nebaigtas (mokosi, jei toliau nesimoko, turi būti surinkta ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų) žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis išsilavinimas) arba būti išklausęs pagrindinių ūkininkavimo žinių kursus (išklausyta ūkininkavimo žinių pagrindų arba ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (programų kodai 1620205, 261062102, 261062110), arba išklausyta žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtinta ūkininkavimo žinių minimumo programa, arba išklausyta ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programa ar kitos darbo rinkos formaliojo profesijos mokymo programos, susijusios su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val.), arba turėti didesnę kaip 2 metų ūkininkavimo patirtį. Šis reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims;

30.6. ūkis (ūkininko ar juridinio asmens) nėra naujai besikuriantis ir iki paramos paraiškos pateikimo turi veikti ne trumpiau kaip 2 metus. Pripažintas žemės ūkio kooperatyvas (kooperatyvas) iki paramos paraiškos pateikimo turi veikti ne trumpiau kaip 18 mėnesių. Šis reikalavimas netaikomas naujai įsteigtiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir vaistažolininkystės kooperatyvams;

30.7. pateiktas verslo planas, parengtas pagal šių Taisyklių 3 priede nustatytą formą (taikoma, kai prašoma daugiau kaip 43 443 Eur paramos) arba pagal paramos paraiškoje pateiktą formą (taikoma, kai prašoma ne daugiau kaip 43 443 Eur paramos). Mokslo ir mokymo institucijos pateikia projekto aprašą, kuriame būtų pagrįsti investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos (be PVM), būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai;

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

30.8. pateiktame verslo plane pareiškėjas turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335; 2010, Nr. 48-2364). Šis reikalavimas netaikomas mokslo ir mokymo institucijoms;

30.9. ūkis, pretenduojantis gauti paramą sėklininkystei vystyti, privalo būti pripažintas sėklininkystės ūkiu ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai (Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 (Žin., 2002, Nr. 79-3349; 2008, Nr. 106-4063; 2010, Nr. 99-5143);

30.10. investicija turi pagerinti bendrus žemės ūkio valdos veiklos rezultatus (pvz., įdiegti naujas gamybos technologijas, didinančias žemės ūkio augalų derlingumą, didinti gyvūnų produktyvumą, kurti alternatyvius energijos šaltinius, kurti geresnės kokybės maisto produktus ir plėsti pardavimo rinkas, mažinti neigiamą poveikį aplinkai) ir padėti didinti žemės ūkio valdos konkurencingumą;

30.11. jei projekte numatyti statybos (rekonstravimo) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos (rekonstravimo) vertės skaičiavimu. Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą (rekonstravimą) leidžiantis dokumentas turi būti pateikti iki pirmojo mokėjimo prašymo, išskyrus nesudėtingus statinius ir įrenginius (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812). Žemės ūkio paskirties statinių projektams, kurių sąmatinė vertė 144 810 Eur ir daugiau, turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla. Jei projekte numatyta statyba ir (ar) rekonstravimas, bet jai paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami;

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

30.12. gyvulių tankis ūkyje turi būti ne didesnis kaip 1,7 sąlyginio gyvulio vieneto (toliau – SGV) (SGV skaičiavimas atliekamas vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 V priedu. Tais atvejais, kai gyvūnų perskaičiavimo į SGV normos pagal konkrečius gyvūnų pavadinimus nėra nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 V priede, reikia vadovautis Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2010, Nr. 85-4492), priede nurodytais SGV skaičiavimo koeficientais) viename hektare ŽŪN (įskaitant žemę, valdomą nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) mėšlui ir (arba) srutoms paskleisti ir (arba) įterpti. Mėšlą panaudojančios ir parduodančios įmonės pateikia dokumentus, patvirtinančius šį faktą. Jei pareiškėjo disponuojamos žemės nepakanka užtikrinti, kad būtų neviršytas 1,7 SGV/1 ha ŽŪN, pareiškėjas turi parduoti mėšlo ar srutų perteklių. Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-58/D1-82 (Žin., 2007, Nr. 21-808; 2008, Nr. 112-4271). Šis reikalavimas taikomas tik gyvulininkystės sektoriui;

30.13. parama teikiama žemės ūkio produktams, kurie išvardyti EB Steigimo sutarties I priede, gaminti, perdirbti ar apdirbti, išskyrus žuvininkystės produktus ir apynius. Parama investicijoms į bitininkystės, vaisių ir daržovių sektorius gali būti skiriama tik toms investicijoms, kurios nefinansuojamos iš kitų fondų;

30.14. ūkiams, kurie yra mažesni kaip 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV), parama neskiriama (Ūkio ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 (Žin., 2010, Nr. 155-7882);

30.15. investicijos, numatytos verslo plane pagal šios priemonės antrąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas“ negalės sutapti su investicijomis pagal šios priemonės veiklos sritį „Nitratų direktyvos ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“. Jei pareiškėjas paramos numato prašyti per abi veiklos sritis, visos tinkamos finansuoti investicijos, susijusios su veiklos srities „Nitratų direktyvos ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“ įgyvendinimu, gali būti finansuojamos tik pagal vieną veiklos sritį;

30.16. parama investicijoms į žieminius šiltnamius gali būti skiriama tik toms investicijoms, kurios susijusios su aplinkos apsaugos gerinimu, energijos, vandens ir atliekų panaudojimo efektyvumu.

31. Pareiškėjas gali teikti vieną paramos paraišką pagal veiklos sritį „Nitratų direktyvos ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“ ir pagal antrąją veiklos sritį. Tuo atveju tinkamumas paramai gauti yra vertinamas pagal abiejų veiklos sričių tinkamumo kriterijus. Jei pareiškėjas neatitinka abiejų veiklos sričių tinkamumo kriterijų, parama gali būti teikiama tik tai veiklos sričiai, kurios tinkamumo kriterijus atitinka.

32. Tinkamumo kriterijai taikomi tik trečiajai veiklos sričiai:

32.1. ŽŪN, į kurias investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais. Jei ŽŪN yra valdomos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamų ŽŪN valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo galimybė;

32.2. pateiktas projekto aprašas, kuriame būtų pagrįsti investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos (be PVM), būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai;

32.3. pareiškėjas turi pateikti įgaliotos institucijos patvirtintą plantacinių želdinių įveisimo energetiniais tikslais projektą. Projekte turi būti numatoma, kad nebus daroma žala drenažo sistemoms (siekiant apsaugoti drenažo sistemas nuo sugadinimo, veisiant trumpos rotacijos želdinius, pareiškėjas turi pateikti apželdinimo projektą, t. y. sklypo plano, kuriame pažymėtos želdinamos trumpos rotacijos želdinių ploto ribos, kopiją. Želdinių ribos turi būti suderintos su savivaldybės specialistu, atsakingu už melioracijos statinių naudojimą ir priežiūrą);

32.4. parama teikiama veisiant trumpos rotacijos plantacinius želdinius, kurių laikas tarp 2 kirtimų ne ilgesnis kaip 5 metai (gluosnis, karklas – Salix L; drebulė (Populus tremula L., Populus tremula, Populus tremuloides, baltalksnis – Alkanus incana L);

32.5. apželdinamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha ŽŪN;

32.6. trumpos rotacijos želdiniai turi būti sodinami ŽŪN, laikantis ŽŪN geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 (Žin., 2007, Nr. 78-3157; 2010, Nr. 97-5049). Trumpos rotacijos plantaciniams želdiniams veisti NATURA 2000 teritorijose parama neteikiama.

 

IX. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

33.

KEISTA:

1. 2013 06 27 įsakymu Nr. 3D-448 (nuo 2013 07 02)

(Žin., 2013, Nr. 70-3551)

2. 2015 02 04 įsakymu Nr. 3D-57 (nuo 2015 02 05)

(TAR, 2015, Nr. 2015-01729)

 

Projekto įgyvendinimo terminas turi būti nurodytas verslo plane (projekto apraše). Agentūra, atsižvelgusi į projekto vykdytojo prašymą ir įvertinusi projekto įgyvendinimo termino pratęsimo priežastis, gali pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. Tačiau projektas turi būti įgyvendintas ir galutinis mokėjimo prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d. (minėtu atveju projekto kontrolės laikotarpis – septyneri metai).

34. Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir EB teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tačiau paramos lėšomis bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Jei iki paramos paraiškos pateikimo, prekių paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas.

35. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

35.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos sutartyje;

35.2. pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą ir ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal Taisyklių 36 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse;

35.3. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse, nefinansuojamos;

35.4. faktiškai padarytos ir užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;

35.5. jei investicijos daromos siekiant laikytis naujai patvirtintų ir privalomų Bendrijos standartų, parama turi būti skiriama tik toms investicijoms, kurios daromos siekiant laikytis naujausių Bendrijos standartų. Tuo atveju šiam standartui laikytis skirtas laikotarpis turi būti pratęstas ne ilgiau kaip 36 mėnesiams nuo tos dienos, kurią tas standartas tampa privalomas valdai;

35.6. jauniesiems ūkininkams, gaunantiems paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, parama gali būti patvirtinta investicijoms, skirtoms laikytis esamų Bendrijos standartų, kai tai nurodoma verslo plane. Laikotarpis, per kurį turi būti pradėta laikytis standarto, negali viršyti 36 mėnesių nuo įsikūrimo dienos.

36. Išlaidų kategorijos:

36.1. įgyvendinant projektus pagal antrąją veiklos sritį:

36.1.1. nauja žemės ūkio technika, įranga (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606), skirtos projekto reikmėms (išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja žemės ūkio technika ar transporto priemonės buvo įregistruotos juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens raštišką patvirtinimą, įrodantį, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota;

36.1.2. statyba ir rekonstravimas:

36.1.2.1. gamybinių pastatų ar statinių statyba ir rekonstravimas;

36.1.2.2. naujos statybinės medžiagos;

36.1.3. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:

36.1.3.1. kelių įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

36.1.3.2. vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

36.1.3.3. drenažo įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

36.1.3.4. artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas ir (arba) rekonstravimas;

36.1.3.5. nedidelio galingumo iki 250 KW galios vėjo jėgainių statyba;

36.1.4. daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas naujam sodui įveisti. ŽŪN, kuriose įveisiamas naujas sodas, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais. Jei ŽŪN yra valdomos nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamų ŽŪN valdymo ir naudojimo teisė suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujo sodo įveisimo galimybė;

36.1.5. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 2 896,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai dvidešimt euro centų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos (rekonstravimo) ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 5 792,40 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai keturiasdešimt euro centų);

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

36.1.6. projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868);

36.2. įgyvendinant projektus pagal trečiąją veiklos sritį:

36.2.1. želdinimo projekto parengimas;

36.2.2. želdavietės ir (arba) dirvos paruošimas;

36.2.3. sodinukai;

36.2.4. sodinimo darbai;

36.2.5. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 2 896,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai dvidešimt euro centų);

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

36.2.6. projekto viešinimo išlaidos.

37. Netinkamos finansuoti išlaidos:

37.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 36 punkte;

37.2. trumpalaikis turtas, išskyrus šių Taisyklių 36.1.2.2 punkte nurodytą turtą;

37.3. paprastoji pakeitimo investicija – investicija turimam statiniui arba įrangai ar jų dalims pakeisti nauju statiniu ar įranga, neišplečiant gamybos pajėgumo daugiau nei 25 proc. ir iš esmės nepakeičiant gamybos ar naudojamos technologijos pobūdžio. Prieš 30 arba daugiau metų pastatyto ūkinio statinio nugriovimas ir jo pakeitimas nauju statiniu nelaikoma pakeitimo investicija. Prieš 5 metus ir seniau įsigytos ir ūkinėje veikloje naudojamos, neatitinkančios saugos reikalavimų ir neigiamą poveikį aplinkai darančios technikos ir (arba) įrangos pakeitimas nauja šiuolaikine technika ir (arba) įranga nelaikoma pakeitimo investicijomis (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlis (Žin., 2001, Nr. 110-3992);

37.4. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Administravimo taisyklėse (jei nenustatyti didžiausieji įkainiai. Žemės ūkio paskirties statinių, statinių kaimo vietovėse ir kitų statinių statybos ir (arba) rekonstravimo finansavimo atveju pareiškėjas arba paramos gavėjas gali vadovautis statinių didžiausiaisiais įkainiais arba ministerijos nustatyta pirkimų tvarka);

37.5. išlaidos, viršijančios Ministerijos nustatytus didžiausiuosius įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius (ši nuostata netaikoma žemės ūkio paskirties statinių, statinių kaimo vietovėse ir kitų statinių statybos ir (arba) rekonstravimo finansavimo atveju, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas gali vadovautis statinių didžiausiaisiais įkainiais arba ministerijos nustatyta pirkimų tvarka). Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą;

37.6. išlaidos, susijusios su nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomos mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos ar renovacija;

37.7. žemės ūkio gamybos teisių ir licencijų įsigijimo išlaidos;

37.8. gyvūnų įsigijimo išlaidos;

37.9. T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu;

37.10. naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statybos išlaidos;

37.11. turtas, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).

38.

KEISTA:

2012 06 21 įsakymu Nr. 3D-460 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 70-3636)

 

Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

X. PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMO, TEIKIMO, REGISTRAVIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

39.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Paramos paraiškos formos pateikiamos šių Taisyklių prieduose (1 priedas, kai prašoma daugiau kaip 43 443 Eur paramos, ir 2 priedas, kai prašoma mažiau kaip 43 443 Eur paramos) ir skelbiamos Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse, kurių adresai: www.zum.lt ir www.nma.lt.

40. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

41. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

42. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūra pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą Administravimo taisyklėse nurodytais adresais. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos

43. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius. Pateikiamas paramos paraiškos ir jos priedų originalas turi būti įsegti į segtuvą.

44. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir pridedamų dokumentų lapą.

45.

KEISTA:

1. 2011 08 10 įsakymu Nr. 3D-631 (nuo 2011 08 13)

(Žin., 2011, Nr. 102-4816)

2. 2013 01 14 įsakymu Nr. 3D-35 (nuo 2013 01 18)

(Žin., 2013, Nr. 6-237)

 

Paramos paraiškų vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

46. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 3 darbo dienas. Paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

47. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

XI. PARAMOS PARAIŠKŲ PIRMUMO VERTINIMAS

 

48. Paramos paraiškų pirmumo vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

49. Pirmumo kriterijai:

49.1. antroji veiklos sritis:

49.1.1. pareiškėjas nėra gavęs EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);

49.1.2. valdos dydis iki 150 ha ŽŪN (vertinama pagal 2010 m. deklaruotas ŽŪN) arba ūkyje laikoma iki 75 SGV (vertinama pagal 2010 m. gruodžio 31 d. Ūkinių gyvūnų registro duomenis);

49.1.3. pareiškėjas yra iki 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo datai;

49.1.4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo;

49.1.5. ūkyje diegiamos inovacijos. Projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Projektų inovatyvumo vertinimo metodika pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3D-462 (Žin., 2007, Nr. 110-4528; 2009, Nr. 69-2820);

49.1.6. paramos gavėjo ne mažesnė kaip 1 metų narystė kooperatyve, kuris ne mažiau kaip 18 mėnesių yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (pripažintas ne vėliau kaip 2010 metais);

49.1.7. paramos gavėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas (pripažintas ne vėliau kaip 2010 metais) ir veikia ne mažiau kaip 18 mėnesių. Atsižvelgiama į jį sudarančių narių skaičių;

49.1.8. modernizuojamos asmenų, turinčiųjų žaliąjį diplomą, valdos (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 3D-508 „Dėl žaliojo diplomo“ (Žin., 2004, Nr. 6-127; 2007, Nr. 76-3032) ir (arba) asmuo yra grįžęs iš emigracijos;

49.1.9. projektai, kurių turto grąža yra didesnė (apskaičiuoja Agentūra, vadovaudamasi Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335; 2010, Nr. 48-2364).

49.2. trečioji veiklos sritis:

49.2.1. pareiškėjas nėra gavęs EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);

49.2.2. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo;

49.2.3. paramos gavėjo ne mažesnė kaip 1 metų narystė kooperatyve, kuris ne mažiau kaip 18 mėnesių yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (pripažintas ne vėliau kaip 2010 metais);

49.2.4. paramos gavėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas (pripažintas ne vėliau kaip 2010 metais) ir veikia ne mažiau kaip 18 mėnesių. Atsižvelgiama į jį sudarančių narių skaičių.

50. Jeigu paramos paraiškoje ar jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį prioritetiniam kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

 

XII. PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

51. Pagal priemonę galimi du paramos paraiškų tvirtinimo būdai:

51.1.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Kai projekto vertė viršija 289 620 Eur be PVM:

51.1.1. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai;

51.1.2. Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) svarsto, kuriuos projektus finansuoti, ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaudamasi PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima Ministerija ir informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

51.2. Kai projekto vertė yra iki 289 620 Eur be PVM, sprendimas dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo įteisinamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

52. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo sprendimo Agentūroje gavimo dienos, pridėdama sprendimo išrašą ir nurodydama sprendimo apskundimo tvarką.

53.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Priėmus sprendimą suteikti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį. Paramos sutartis nesudaroma tuo atveju, kai pareiškėjo prašoma paramos suma pagal priemonės antrąją veiklos sritį buvo ne didesnė kaip 43 443 Eur.

54. Pareiškėjui per Agentūros nustatytą terminą nepasirašius paramos sutarties, parama neskiriama. Agentūra apie tai per 10 darbo dienų informuoja Ministeriją.

55.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-592 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, tampa paramos gavėjas. Pareiškėjas, kurio pagal priemonės antrąją veiklos sritį prašoma paramos suma buvo ne didesnė kaip 43 443 Eur, tampa paramos gavėjas, kai priimtas sprendimas suteikti paramą.

 

XIII. MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

56. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje paramai gauti arba paramos paraiškoje (2 priedas), pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą. Jei numatytos statybos, jos turi būti vykdomos vienu etapu be tarpinių mokėjimų, tačiau jei technologiškai statybas galima išskirti į kelis etapus, gali būti pateikiami keli mokėjimo prašymai. Jei numatyta kelių atskirų pastatų statyba, ji gali būti vykdoma etapais, ir mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus vieną statybų etapą.

57.

KEISTA:

2015 03 17 įsakymu Nr. 3D-177 (nuo 2015 03 18)

(TAR, 2015, Nr. 2015-03913)

 

Spausdintinė (popieriuje teikiama) mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt ir Ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt. Elektroniniu formatu pildomas mokėjimo prašymas turi atitikti patvirtintą mokėjimo prašymo formą.

58. Paramos gavėjas mokėjimo prašymą ir susijusius dokumentus turi užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti mokėjimo prašymai ir dokumentai nepriimami.

59.

KEISTA:

2012 04 17 įsakymu Nr. 3D-265 (nuo 2012 04 25)

(Žin., 2012, Nr. 48-2340)

 

Paramos gavėjas turi pateikti vieną originalų mokėjimo prašymo egzempliorių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810) nustatyta tvarka. Kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

60.

KEISTA:

2013 01 14 įsakymu Nr. 3D-35 (nuo 2013 01 18)

(Žin., 2013, Nr. 6-237)

 

Mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūra Administravimo taisyklėse nurodytais adresais.

61.

KEISTA:

2015 03 17 įsakymu Nr. 3D-177 (nuo 2015 03 18)

(TAR, 2015, Nr. 2015-03913)

 

Mokėjimo prašymai gali būti pateikti Agentūrai šiais būdais (paramos sutartyje arba paramos paraiškoje nustatytais terminais):

61.1. spausdintine (popieriuje pateikta) forma. Mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti paramos gavėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nebus priimami;

61.2. elektroniniu formatu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga. Elektroniniu formatu mokėjimo prašymai ir (arba) kiti dokumentai per įgaliotus asmenis nepriimami. Prie mokėjimo prašymo pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (jeigu teikiamas popierinis dokumentas, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas kartu su mokėjimo prašymu).

62.

KEISTA:

2015 02 04 įsakymu Nr. 3D-57 (nuo 2015 02 05)

(TAR, 2015, Nr. 2015-01729)

 

Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklėse. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo paramos sutartyje arba paramos paraiškoje (2 priedas) nustatytos datos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.

63. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių. Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, keičiama paramos sutartis, jei ji sudaroma.

64. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastis.

65. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

66.

KEISTA:

1. 2011 03 08 įsakymu Nr. 3D-180 (nuo 2011 03 11)

(Žin., 2011, Nr. 30-1408)

2. 2012 04 17 įsakymu Nr. 3D-265 (nuo 2012 04 25)

(Žin., 2012, Nr. 48-2340)

3. 2012 06 21 įsakymu Nr. 3D-460 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 70-3636)

4. 2013 01 14 įsakymu Nr. 3D-35 (nuo 2013 01 18)

(Žin., 2013, Nr. 6-237)

 

Mokėjimo prašymai vertinami ir paramos lėšos užsakomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

67. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.

68.

KEISTA:

2012 04 17 įsakymu Nr. 3D-265 (nuo 2012 04 25)

(Žin., 2012, Nr. 48-2340)

 

Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir nustatytu periodiškumu Agentūrai teikia mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

69. Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų.

70. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

71. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIV. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

 

72. Paramos gavėjas Agentūrai projekto įgyvendinimo ataskaitas ir veiklos pagrindimo dokumentus teikia Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

73. Patikrų vietoje atlikimo tvarka numatyta Administravimo taisyklėse.

 

XV. SANKCIJOS

 

74.

KEISTA:

2012 04 17 įsakymu Nr. 3D-265 (nuo 2012 04 25)

(Žin., 2012, Nr. 48-2340)

 

Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse.

75.

KEISTA:

2015 02 04 įsakymu Nr. 3D-57 (nuo 2015 02 05)

(TAR, 2015, Nr. 2015-01729)

 

Paramos susigrąžinimas taip pat taikomas ir tuo atveju, kai per penkerių arba septynerių, kai projekto kontrolės laikotarpis yra septyneri metai, metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos, t. y. projekto kontrolės laikotarpio pabaigoje, paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytas valdos (ūkio) ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV), yra mažesnis kaip 4 EDV.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Projektų dokumentų saugojimo, apskundimo tvarką ir kitą šiose Taisyklėse nepateiktą informaciją reglamentuoja Administravimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

77. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

78. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros

2007–2013 metų programos priemonės

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios ir

trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo taisyklių,

taikomų nuo 2011 metų,

1 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

(Paramos paraiškos forma)*

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)      (vardas, pavardė)          (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta □

Paraiška atmesta □

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų

departamento Paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS“ PIRMĄJĄ, ANTRĄJĄ IR TREČIĄJĄ VEIKLOS SRITIS

 

_____________ Nr.________

                                                                   (data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Adresas:

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

PASTABA. Užpildykite, pažymint langelį ženklu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

 

1. Informacija apie fizinį asmenį (pildo tik fiziniai asmenys)

1.1. Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens kodas)

1.3. Asmens amžius paraiškos pateikimo metu:

□ iki 40 metų

□ 40 metų ir daugiau

1.4. Lytis

□ vyras

□ moteris

2. Informacija apie ūkininką (pildo tik ūkininkai)

2.1. Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.2. Ūkininko ūkio identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.3. Ūkininko ūkio įregistravimo data |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.4. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens kodas)

2.5. Asmens amžius paraiškos pateikimo metu:

□ iki 40 metų

□ 40 metų ir daugiau

2.6. Lytis

□ vyras

□ moteris

2.7. Išsilavinimas (Pildo tik ūkininkai. Nurodomas įgytas išsilavinimas (pažymima ženklu „X“), pagal mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą arba mokymo įstaigos pažymą apie studijavimą ir (arba) mokymąsi, arba surinktus kreditus ar akademines valandas):

□ žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis;

□ nebaigtas žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis (mokosi, jei toliau nesimoko, turi būti surinkta ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų);

□ išklausyta ūkininkavimo žinių pagrindų arba ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (programų kodai 1620205, 261062102; 261062110) arba išklausyta žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtinta ūkininkavimo žinių minimumo programa;

□ išklausyta ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programa ar kitos darbo rinkos formaliojo profesijos mokymo programos, susijusios su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažesnė kaip 320 val.

 

3. Duomenys apie sutuoktinį:

Vardas, pavardė

Asmens kodas

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|„

4. Informacija apie juridinį asmenį (pildo tik juridiniai asmenys)

4.1. Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

4.2. Juridinio asmens identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

5. Informacija apie susijusias įmones/įmones partneres (pildo tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys)

5.1. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme (daugiau nei 25 proc.)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė, arba pavadinimas, kodas bei turimų akcijų/pajaus arba turto dalis (proc))

□ Taip □ Ne

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų/pajaus arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

5.2. Pareiškėjo dalyvavimas (daugiau nei 25 proc.) kitų subjektų valdyme (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų/pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

□ Taip □ Ne

Pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

5.3. Susijusių/partnerių įmonių duomenys

(pildoma, jei 5.1 ir (arba) 5.2 papunkčiuose nurodytas bent vienas subjektas, nurodant, kur dar 5.1 ir (arba) 5.2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi akcijų/pajaus arba turto dalį (proc.) (daugiau kaip 25 proc.) ir (arba) kas dar dalyvauja 5.1 ir (arba) 5.2 papunkčiuose nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų/pajaus arba turto dalis (proc.) (daugiau kaip 25 proc.)

□ Taip □ Ne

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. KPP priemonės kodas

121

2. KPP priemonės veiklos sritis

(nurodoma veiklos sritis (langelyje pažymint ženklu „X“), pagal kurią teikiama paraiška. Paraiška gali būti teikiama pagal visas antrosios veiklos sritis)

Pirmoji veiklos sritis:

□ Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas

Antroji veiklos sritis:

□ žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas;

□ biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų;

□ prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba kooperatyvo supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ir (arba) išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Trečioji veiklos sritis:

□ Trumpos rotacijos plantacinių želdinių veisimas

3. Žemės ūkio šaka

(nurodoma žemės ūkio šaka, į kurią investuojama, langelyje pažymint ženklu „X“. Paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną žemės ūkio šakos subšaką).

Gyvulininkystė:

□ mėsinė galvijininkystė

□ kitos gyvulininkystės šakos

□ paukštininkystė

Augalininkystė:

□ linininkystė ir sėklininkystė

□ sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė

□ rapsų auginimas

□ kitos augalininkystės šakos (išskyrus apynių auginimą)

□ cukrinių runkelių auginimas

□ Paslaugų teikimas

4. Projekto pavadinimas

 

5. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

6. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

7. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

8. Bendra prašomos paramos suma, Eur:

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra prašoma paramos suma, eurais (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

8.1. Pagal pirmąją veiklos sritį, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(prašoma paramos suma, eurais)

8.2. Pagal antrąją veiklos sritį, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(prašoma paramos suma, eurais)

8.3. Pagal trečiąją veiklos sritį, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(prašoma paramos suma, eurais)

9. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

□ Pirmojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

 

□ Antrojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

 

□ N-ojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

10. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą Agentūrai)

11. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

Telefono Nr.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

III. INFORMACIJA APIE ES PARAMĄ

 

Ar esate gavęs Bendrijos investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (BPD, 2007–2013 m. KPP)?

□ Taip □ Ne

 

IV. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

Ar projekte numatytoms išlaidoms buvo suteikta valstybės pagalba?

□ Taip □ Ne

 

Jei taip, nurodyti suteiktos pagalbos formą:

 

Kompensuotos palūkanos

Kompensuotas garantinis užmokestis

Kita

 

V. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (ne daugiau kaip 10 eilučių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS (nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, su PVM, trumpai pagrindžiamas išlaidų būtinumas ir paaiškinama, kodėl tai nėra paprastoji pakeitimo investicija, bei prie konkrečios investicijos nurodomas patirtų išlaidų ir (arba) planuojamų pirkimų vykdymo būdas, t. y. konkurso/apklausos būdu, ar pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius. Jeigu išlaidos paramos paraiškos pateikimo metu ir iki tam tikro laikotarpio, kaip nurodyta pirkimų taisyklėse, yra patirtos neatlikus konkurso/apklausos arba nepritaikius didžiausiųjų įkainių, tokiu atveju žymima „kita“ (šių patirtų tinkamų finansuoti išlaidų vertę nustatys Agentūros parinkti nepriklausomi ekspertai ar ekspertų darbo grupė). Išlaidos sugrupuojamos pagal išlaidų kategorijas)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Pagrindimas

Pirkimų vykdymo būdai

1.

Pagal 1 veiklos sritį

 

 

 

 

1.1.

Statyba ir rekonstravimas

 

 

 

 

1.1.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

1.2.

Naujos statybinės medžiagos

 

 

 

 

1.2.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

1.3.

Nauja mėšlo ir srutų laikymo įranga, mėšlo ir srutų išvežimo technika, srutų ir mėšlo įterpimo ir (arba) paskleidimo įrenginiai ir mechanizmai

 

 

 

 

1.3.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

1.4.

Viešinimo išlaidos

 

 

 

 

1.4.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

1.5.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

1.5.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

1.6.

Kita

 

 

 

 

1.6.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.

Pagal 2 veiklos sritį

 

 

 

 

2.1.

Nauja žemės ūkio technika, įranga[1], technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės, skirta projekto reikmėms

 

 

 

 

2.1.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.2.

Statyba ir rekonstravimas

 

 

 

 

2.2.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.3.

Naujos statybinės medžiagos

 

 

 

 

2.3.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.4.

Infrastruktūros kūrimas valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai

 

 

 

 

2.4.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.5.

Sodmenys

 

 

 

 

2.5.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.6.

Viešinimo išlaidos

 

 

 

 

2.6.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.7.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

2.7.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.8.

Kita

 

 

 

 

2.8.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.

Pagal 3 veiklos sritį

 

 

 

 

3.1.

Želdavietės ir (arba) dirvos paruošimas

 

 

 

 

3.1.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.2.

Sodinimo darbai

 

 

 

 

3.2.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.3.

Sodmenys

 

 

 

 

3.3.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.4.

Želdinimo projekto parengimas

 

 

 

 

3.4.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.5.

Viešinimo išlaidos

 

 

 

 

3.5.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.6.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

3.6.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.7.

Kita

 

 

 

 

3.7.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

VII. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI (projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM)

 

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą/informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

(nurodomos paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip keturis) ir kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama antrajam ir (arba) n-ajam projekto etapui finansuoti.

 

2.

Pareiškėjo lėšos

(nurodomos projekto vykdymo laikotarpiu iš veiklos planuojamos gauti lėšos – jų pagrįstumas įrodomas verslo plano (projekto aprašymo) finansinių ataskaitų duomenimis)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ iš veiklos planuojamos gauti lėšos

□ iš tikslinių programų gautinos lėšos (tiesioginės išmokos, kita parama)

□ kita ___________

 

3.

Paskola

(Nurodoma paskola, pagrįsta dokumentais, įrodančiais paskolos suteikimo galimybę)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ kredito įstaigos

□ juridinio asmens

□ fizinio asmens

 

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

 

 

 

 

VIII. INFORMACIJA APIE ŽEMĖS VALDAS (pateikiama informacija apie valdomus žemės plotus, kurie turi sutapti su deklaruotu žemės plotu ataskaitiniais metais. Jei numatomas žemės plotų didinimas, verslo plane turi būti nurodyta tokio didinimo pagrindimas finansiniais ištekliais bei nurodomos konkrečios sąlygos (prielaidos) padidinti žemės plotus).

 

 

Ataskaitiniai 20__ metai

Prognozės projekto įgyvendinimo metais

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

 

1[2]

2[3]

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1. Žemės ūkio naudmenų plotas, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ariama žemė, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. pievos ir ganyklos, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. sodai ir uogynai, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kita žemė, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. INFORMACIJA APIE TURIMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (nurodomas turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalų objekto Nr., pagaminimo metus)

 

Turto objektas

Unikalus

objekto Nr.

Pagaminimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. AUGINAMŲ GYVŪNŲ SKAIČIUS, VIENETAIS

(Pildo pareiškėjai pagal 1 veiklos sritį ir 2 veiklos sritį, jei veikla susijusi su gyvulininkystės produktų gamyba)

(Šioje lentelėje nurodomas auginamų gyvūnų skaičius vnt. pagal grupes laikotarpio pabaigoje. Gyvūnai turi būti sugrupuoti, kaip nurodyta 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 335/2013 (OL 2013 L 105, p. 1), V priede. Gyvūnai, kurie nėra įvardyti V priede, grupuojami kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/D3-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ priede)

 

 

Gyvūnai:

Ataskaitiniai metai

20__ m.

Einamųjų metų

mėn. (paskutinio mėnesio, einančio prieš paraiškos pateikimo dieną) pabaiga

Prognozės projekto įgyvendnimo metais

___

metai

___ metai

___

metai

___ metai

___ metai

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. SUTARTINIS GYVULYS, TENKANTIS 1 HA

(pildo pareiškėjai pagal 1 veiklos sritį ir 2 veiklos sritį, jei veikla susijusi su gyvulininkystės produktų gamyba)

 

 

Ataskaitiniai metai

20__ m.

Einamųjų metų

mėn. (paskutinio mėnesio, einančio prieš paraiškos pateikimo dieną) pabaiga

Projekto įgyvendinimo pabaigai

Prognozės projekto įgyvendnimo metais

____

metai

____

metai

____ metai

____ metai

____ metai

SGV skaičius[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV[5]skaičiuojamas įskaitant nuosavybės teise turimos ir nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos žemės plotą, ha[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. INFORMACIJA APIE TURIMAS PASKOLAS IR (ARBA) IŠPERKAMĄJĄ NUOMĄ

(Šioje lentelėje nurodomos visos pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis bei gavimo data, pradinė suma, grąžinta paskolų ir (arba) išperkamosios nuomos suma iki paskutinės mėnesio dienos prieš pateikiant paraišką, taip pat nurodomas dar negrąžintas paskolų likutis ar nesumokėta išperkamosios nuomos dalis paskutinę mėnesio dieną prieš pateikiant paraišką, palūkanų norma bei paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos išmokėjimo terminas. Jei buvo keičiamas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos terminas, verslo plane nurodoma, dėl kokių priežasčių tai atlikta.)

 

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis ir gavimo data

Suma, Eur

Palūkanų

norma, %

Grąžinimo terminas

Pradinė

Grąžinta iki paraiškos pateikimo datos (per visus mėnesius iki paraiškos pateikimo)

Paskolos likutis ir (arba) nesumokėta išperkamosios nuomos dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

XXX

XXX

 

XIII. INFORMACIJA APIE PROJEKTO INOVATYVUMĄ (pildo pareiškėjai, teikiantys paramos paraiškas pagal 2 veiklos sritį. Apibūdinamas projekto inovatyvumas, pažymint bent vieną langelį ženklu „X“, ir pateikiamas trumpas pagrindimas):

 

□ diegiama nauja technologija (______________________________________________________)

□ sukurtas (-i) naujas (-i) produktas (-ai) ar nauja paslauga (-os) (___________________________)

□ diegiama organizacinė inovacija (___________________________________________________)

□ dalyvavimas moksliniuose tyrimuose (_______________________________________________)

 

XIV. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (užpildomos eilutės pagal veiklos sričiai priskirtus priežiūros rodiklius)

 

 

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Ataskaitiniai metai 20___

Projekto įgyvendinimo pabaigoje[7]

Prognozė

 

20___

20___

20__

20__

20__

1.

Pagal 1 veiklos sritį:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

SGV

Vnt

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pagal 2 veiklos sritį:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Grynasis pelnas

Eur

 

×

 

 

 

 

 

2.2.

Pardavimo pajamos

Eur

 

×

 

 

 

 

 

3.

Pagal 3 veiklos sritį:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

ha

 

×

 

 

 

 

 

 

XV. KITA INFORMACIJA (Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba Neaktualu).

 

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

□ Taip □ Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

□ Taip □ Ne

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų?

□ Taip □ Ne

4.

Ar tvarkote ir (arba) įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimu (pildoma, jei vykdoma ekonominė veikla)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

5.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytą turtą mažiausiai penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paraiškoje banko paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių)?

□ Taip □ Ne

6.

Ar įsipareigojate, kad gyvulių tankis ūkyje nebus didesnis kaip 1,7 SGV viename hektare žemės ūkio naudmenų?

 

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

7.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę) projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui)?

 

□ Taip □ Ne

8.

Ar projekte numatote statybos/rekonstravimo ar infrastruktūros įrengimo darbus?

Jei „Taip“, nurodykite žemės sklypo, kuriame numatote vykdyti darbus, unikalų numerį

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

9.

Ar investicijos daromos laikantis naujausių Bendrijos standartų?

Jei „Taip“, ar šio standarto laikymuisi skirtas laikotarpis bus ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai nuo tos dienos, kurią tas standartas tampa privalomas valdai?

 

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

 

□ Taip □ Ne

 

10.

Ar paramos prašoma investicijoms, skirtoms laikytis esamų Bendrijos standartų (jauniesiems ūkininkams, gavusiems paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“), kaip nurodoma verslo plane?

Jei „Taip“, ar laikotarpis, per kurį bus pradėta laikytis standarto, neviršys 36 mėnesių nuo įsikūrimo dienos?

 

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

 

 

□ Taip □ Ne

 

 

11.

Ar numatytos investicijos pagerins bendrus ūkio veiklos rezultatus ir prisidės prie ūkio konkurencingumo didinimo?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

12.

Ar investicijos atitinka higienos, veterinarijos, gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimus (Jei numatytos investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

13.

Ar įsipareigojate, kad žemės ūkio naudmenų, valdomų nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, sutartys sudarytos ne trumpesniam kaip projekto kontrolės laikotarpiui (Jeigu projekto kontrolės laikotarpiu žemės valdymo sutartys bus nutrauktos, turi būti išnuomotas ar kitais teisiniais pagrindais valdomas kitas sklypas su tuo pačiu žemės ūkio naudmenų plotu)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

14.

Ar patvirtinate, kad investicijos atitinka EB darbo saugos reikalavimus?

□ Taip □ Ne

15.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Kokias viešinimo priemones naudosite?

□ Taip □ Ne

 

Nurodyti viešinimo priemones

Pildo tik pareiškėjai, prašantys paramos pagal 2 veiklos sritį

16.

Ar turite reikiamą išsilavinimą užsiimti produkcijos, į kurią bus investuojama, gamyba (netaikoma ūkininkams, turintiems didesnę kaip 2 metų ūkininkavimo patirtį, ir juridiniams asmenims)?

□ Taip □ Ne

17.

Ar pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimo per 2 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (netaikoma mokslo ir mokymo institucijoms)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

18.

Ar pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimo per 18 mėnesių laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (pildo kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)?

□ Taip □ Ne

19.

Ar patvirtinate, kad investicijos į žieminius šiltnamius yra susijusios su aplinkos apsaugos sąlygų gerinimu, energijos, vandens ir atliekų panaudojimo efektyvumu (pildo investuojantieji į žieminius šiltnamius)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

20.

Ar valdos (ūkio) ekonominis dydis yra lygus ar didesnis kaip 4 ekonominio dydžio vienetai[8] ir ar įsipareigojate, kad projekto kontrolės laikotarpio pabaigoje nebus mažesnis kaip 4 EDV?

 

EDV paraiškos pateikimo dieną (įrašyti) |__|__|

 

□ Taip □ Ne

21.

Ar turite pieno kvotą, atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus (pildo investuojantieji į pienininkystės sektorių)?

□ Taip □ Ne

 

Klausimai paramos paraiškų pagal 2 veiklos sritį prioritetui nustatyti

22.

Ar esate gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (BPD, 2007–2013 m. KPP)?

□ Taip □ Ne

23.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 14.1–14.5 papunkčiuose nustatytą paramos intensyvumą (jei paramos paraiška teikiama pagal 1 ir 2 veiklos sritį, paramos intensyvumas apskaičiuojamas nuo tinkamų finansuoti išlaidų kiekvienai veiklos sričiai atskirai)?

□ Taip □ Ne

24.

Jei taip, nurodykite prašomos paramos intensyvumą:

______ %

25.

Ar esate pripažintas žemės ūkio kooperatyvu ir veikiate ne mažiau kaip 18 mėnesių?

□ Taip □ Ne

26.

Jei taip, nurodykite narių skaičių:

|__|__|__|

27

Ar esate ne mažiau kaip 1 metus pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys?

□ Taip □ Ne

28.

Ar modernizuojama valda turi „žaliąjį diplomą“?

□ Taip □ Ne

29.

 

Ar projekte numatytas inovacijų diegimas?

 

□ Taip □ Ne

 

 

Pildo tik pareiškėjai, prašantys paramos pagal 3 veiklos sritį

 

30.

Ar įsipareigojate, kad trumpos rotacijos želdiniai bus veisiami žemės ūkio naudmenose, laikantis Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų?

□ Taip □ Ne

31.

Ar įsipareigojate, kad trumpos rotacijos želdiniai bus sodinami ne NATURA 2000 vietovese?

□ Taip □ Ne

32.

Ar plantacinių želdinių įveisimo projekte numatyta, kad nebus daroma žala drenažo sistemoms?

□ Taip □ Ne

 

Klausimai paramos paraiškų pagal 3 veiklos sritį prioritetui nustatyti

 

33.

Ar esate gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (BPD, 2007–2013 m. KPP)?

□ Taip □ Ne

34.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 15.1 – 15.2 papunkčiuose nustatytą paramos intensyvumą?

□ Taip □ Ne

35.

Jei taip, nurodykite prašomos paramos intensyvumą:

______ %

36.

Ar esate ne mažiau kaip 1 metus pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys?

□ Taip □ Ne

37.

Ar esate pripažintas žemės ūkio kooperatyvu ir veikiate ne mažiau kaip 18 mėnesių?

□ Taip □ Ne

38.

Jei taip, nurodykite narių skaičių:

|__|__|__|

 

XVI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

(Pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai pateikiami ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius).

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.

Verslo planas (pateikiamas, jei paramos prašoma pagal 2 veiklos sritį) (mokslo ir mokymo institucijos ir pareiškėjai pagal pirmąją veiklos sritį pateikia projekto aprašą, kuriame turi būti pagrįsti investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos (be PVM), būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai)

 

|__|__|

2.

Pareiškėjo (ūkininko ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė)

|__|__|

3.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas

|__|__|

4.

Juridinio asmens steigimo dokumentai

|__|__|

5.

Juridinio asmens kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paraiškos pateikimo

|__|__|

6.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio deklaracija arba pažyma apie atitiktį higienos, veterinarijos, maisto kokybės ir gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimams (jei numatytos įsigyti investicijos turi įtakos minėtiems reikalavimams.)

|__|__|

7.

Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto bendrojo finansavimo šaltinį

|__|__|

8.

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys tinkamų finansuoti išlaidų vertę

|__|__|

9.

Numatomų statybos/rekonstravimo darbų projektiniai dokumentai (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano, architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) arba projektiniai pasiūlymai su statybos (rekonstravimo) vertės skaičiavimu.

|__|__|

10.

Statinio techninio projekto skaičiuojamosios kainos ekspertizės išvada (gali būti pateikta ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos).

|__|__|

11.

Statybą/rekonstravimą leidžiantis dokumentas (gali būti pateiktas ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos).

|__|__|

12.

Atsakingų institucijų patvirtintas nesudėtingo statinio supaprastintas techninis projektas arba kiti nesudėtingo statinio statybos dokumentai.

|__|__|

13.

Ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos). Praėjusių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitos) teikiami, jeigu verslo plane nurodyti ekonominį gyvybingumą pagrindžiantys praėjusių metų rodikliai. Nauji ūkio subjektai pateikia ūkinės veiklos pradžios balansą.

|__|__|

14.

Kiti dokumentai

|__|__|

 

Dokumentai, teikiami pagal 1 veiklos sritį

 

 

15.

Aplinkos ministerijos regioninio aplinkos apsaugos departamento pažyma apie valdos aplinkos apsauginos būklę, jei prašoma paramos Nitratų direktyvos reikalavimams įgyvendinti ir jei valda yra gavusi Bendrijos paramą (BPD ar 2004–2006 m. KPP), skirtą ES standartams įgyvendinti.

|__|__|

 

Dokumentai, teikiami pagal 2 veiklos sritį

 

 

16.

Dokumentai, patvirtinantys reikiamą kvalifikaciją (netaikoma ūkininkams, turintiems didesnę kaip 2 metų ūkininkavimo patirtį, ir juridiniams asmenims).

|__|__|

17.

Dokumentai, įrodantys, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų[9] (netaikoma mokslo ir mokymo institucijoms).

|__|__|

18.

Dokumentai, įrodantys, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos per 18 mėnesių laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų (taikoma pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

|__|__|

19.

Dokumentai, patvirtinantys kooperatyvo (kooperatinės bendrovės) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove.

|__|__|

20.

Dokumentai, patvirtinantys narystę pripažintame žemės ūkio kooperatyve.

|__|__|

21.

Dokumentai, patvirtinantys įmokėtą nario stojamąjį mokestį pripažintam žemės ūkio kooperatyvui.

|__|__|

22.

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas.

|__|__|

23.

Kiti dokumentai

|__|__|

 

 

Dokumentai, teikiami pagal 3 veiklos sritį

 

 

24.

Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo projektas.

|__|__|

25.

Dokumentai, patvirtinantys kooperatyvo (kooperatinės bendrovės) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove.

|__|__|

26.

Dokumentai, patvirtinantys narystę pripažintame žemės ūkio kooperatyve.

|__|__|

27.

Dokumentai, patvirtinantys įmokėtą nario stojamąjį mokestį pripažintam žemės ūkio kooperatyvui.

|__|__|

28.

Projekto aprašas.

|__|__|

 

XVII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

2. Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo;

3. Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma;

4. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

5. Man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas;

6. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu;

7. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

8. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje;

9. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis;

10. Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

11. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai;

13. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos;

14. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

 

 

_______________________________            ______________                                                                    _________________

         (pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                     (parašas)                           (vardas, pavardė)

                             pareigos)

 

A. V.

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

 

Konsultanto vardas ir pavardė     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

                                         _______________                  ___________________________

                                              (parašas)                             (konsultanto vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

XVIII. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis)

 

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________,

                                                            (pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo ____________________________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė)

sutuoktinis ir dalyvauju/nedalyvauju (kas nereikalinga išbraukti) Programos investicinėse priemonėse ______________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

 

______________________________________________________________________________________

 

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

 

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

                       (vardas, pavardė)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti EB finansinius interesus EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

____________________                         ______________________________

               (sutuoktinio parašas)                                   (sutuoktinio vardas, pavardė)

 

 

XIX. PAREIŠKĖJO AKCININKO/SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) PARTNERĖS ĮMONĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininkas)

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo_______________________________________________________________________

                                                                (vardas, pavardė/pavadinimas)

akcininkas/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininkas ir dalyvauju/nedalyvauju (kas nereikalinga išbraukti) Programos investicinėse priemonėse

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

                      (vardas, pavardė/pavadinimas)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti EB finansinius interesus EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenų tvarkymo eiga, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

______________                                              _________________

      (parašas)                                                       (vardas, pavardė)

 

(pareiškėjo akcininko/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininko parašas, vardas, pavardė)

 

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ______________

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros

2007–2013 metų programos priemonės

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“

antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo

taisyklių, taikomų nuo 2011 metų,

2 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

(Paramos paraiškos forma)*

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)      (vardas, pavardė)          (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta □

Paraiška atmesta □

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento

Paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS“ ANTRĄJĄ VEIKLOS SRITĮ, KAI PRAŠOMOS PARAMOS SUMA YRA NE DIDESNĖ KAIP 43 443 EURAI

 

________________ Nr._______

                                                  (data)

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Adresas:

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

PASTABA. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

 

1. Informacija apie ūkininką (pildo tik ūkininkas)

1.1. Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2. Ūkininko ūkio identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.3. Ūkininko ūkio įregistravimo data |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.4. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.5. Asmens amžius paraiškos pateikimo metu:

□ iki 40 metų

□ 40 metų ir daugiau

1.6. Lytis

□ vyras

□ moteris

1.7. Išsilavinimas (nurodomas įgytas išsilavinimas (pažymima ženklu „X“) pagal mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą arba mokymo įstaigos pažymą apie studijavimą ir (arba) mokymąsi, arba surinktus kreditus ar akademines valandas):

□ žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis;

□ nebaigtas žemės ūkio srities profesinis, aukštasis neuniversitetinis (arba jam prilygintas), aukštasis universitetinis (mokosi, jei toliau nesimoko, turi būti surinkta ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų);

□ išklausyta ūkininkavimo žinių pagrindų arba ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (programų kodai 1620205, 261062102, 261062110) arba išklausyta žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtinta ūkininkavimo žinių minimumo programa;

□ išklausyta ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programa ar kitos darbo rinkos formaliojo profesijos mokymo programos, susijusios su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažesnė kaip 320 val.

 

1.8. Duomenys apie sutuoktinį:

Vardas, pavardė

Asmens kodas

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Informacija apie juridinį asmenį (pildo tik juridiniai asmenys)

2.1. Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.2. Juridinio asmens identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

3. Informacija apie susijusias įmones/įmones partneres (pildo tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys)

3.1. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme (daugiau nei 25 proc.)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė, arba pavadinimas, kodas ir turimų akcijų/pajaus arba turto dalis (proc.)

□ Taip □ Ne

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

 Turimų akcijų/pajaus arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

3.2. Pareiškėjo dalyvavimas (daugiau nei 25 proc.) kitų subjektų valdyme (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų/pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

□ Taip □ Ne

Pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų/pajaus arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

3.3. Susijusių/partnerių įmonių duomenys

(pildoma, jei 3.1 ir (arba) 3.2 papunkčiuose nurodytas bent vienas subjektas, nurodant, kur dar 3.1 ir (arba) 3.2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi akcijų/pajaus arba turto dalį (proc.) (daugiau kaip 25 proc.) ir (arba) kas dar dalyvauja 3.1 ir (arba) 3.2 papunkčiuose nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų/pajaus arba turto dalis (proc.) (daugiau kaip 25 proc.)

□ Taip □ Ne

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų/pajaus arba turimo turto dalis, proc.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 |__|__|__|,__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. KPP priemonės kodas

121

 

2. KPP priemonės veiklos sritis

(nurodoma veiklos sritis (langelyje pažymint ženklu „X“), pagal kurią teikiama paraiška. Paraiška gali būti teikiama pagal visas Antrosios veiklos sritis)

 Antroji veiklos sritis:

□ žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas;

□ biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų;

□ prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba kooperatyvo supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ir (arba) išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

3. Žemės ūkio šaka

(nurodoma žemės ūkio šaka, į kurią investuojama, langelyje pažymint ženklu „X“. Paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną žemės ūkio šakos subšaką).

Gyvulininkystė:

□ mėsinė galvijininkystė

□ kitos gyvulininkystės šakos

□ paukštininkystė

Augalininkystė:

□ linininkystė ir sėklininkystė

□ sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė

□ rapsų auginimas

□ kitos augalininkystės šakos (išskyrus apynių auginimą)

□ cukrinių runkelių auginimas

Paslaugų teikimas

4. Projekto pavadinimas

 

5. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

6. Prašomos paramos suma, Eur:

 

7. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

□ Pirmojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

 

□ Antrojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

 

□ N-ojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

8. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą Agentūrai)

9. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

Tiesioginio ryšio tel. Nr.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

III. INFORMACIJA APIE ES PARAMĄ

 

Ar esate gavęs Bendrijos investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (BPD, 2007–2013 m. KPP)?

□ Taip □ Ne

 

IV. VERSLO PLANAS (PROJEKTO APRAŠAS)

 

1. Pareiškėjo dabartinė veikla

1.1. Ūkio subjekto specializacija:

Mėsinė galvijininkystė

Javai

Pieninė galvijininkystė

Aliejiniai augalai

Kiaulininkystė

Pašariniai augalai

Avininkystė

Sodininkystė

Ožkininkystė

Daržininkystė

Paukštininkystė

Bulvininkystė

Triušininkystė

Ankštiniai augalai

Arklininkystė

Kita augalininkystės sritis

Kita gyvulininkystės sritis

Kita ________________________________________

 

1.2. Produkcijos gamyba ir pardavimai (nurodomi praėjusių arba ataskaitinių metų duomenys):

1.2.1. Augalininkystė, sodininkystė, daržininkystė

 

Produktai

20.... metai

Pasėlių plotas, ha

Derlingumas,

t iš ha

 

arduota, t

Vidutinė kaina, Eur už t

Pardavimo pajamos, Eur

Kviečiai

 

 

 

 

 

Rugiai

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

XXX

 

XXX

 

1.2.2. Pieninė galvijininkystė

20.... metai

Karvių skaičius, vnt

Vidutinis primilžis iš karvės, t

Parduota natūralaus pieno, t

Vidutinė natūralaus pieno kaina, Eur už t

Pardavimo pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Pieno kvota |__|__|__|__|(t)

 

Ar planuojate didinti pieno gamybos apimtis? □ Taip □ Ne

Jei taip, nurodyti planuojamą pieno kvotos įsigijimo šaltinį:

Perkama pieno kvota

kiti

 

1.2.3. Mėsinė gyvulininkystė, paukštininkystė

 

 

20.... metai

Parduota gyvulių, vnt. arba kg

Vidutinė gyvulio pardavimo kaina, Eur už 100 kg

Pardavimo pajamos, Eur

Buliai

 

 

 

Galvijai nuo 6 mėn. iki 2 metų

 

 

 

Paršavedės

 

 

 

....

 

 

 

....

 

 

 

Iš viso:

 

XXX

 

 

1.2.4. Kita gamyba, paslaugos

 

Gaminami produktai, teikiamos paslaugos

20.... metai

Pagaminta produktų, t

Parduota produktų arba suteikta paslaugų

Produkto pardavimo kaina arba paslaugos įkainis

Pardavimo pajamos, Eur

....

 

 

 

 

....

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

XXX

 

 

1.3. Informacija apie žemės valdas (pateikiama informacija apie valdomus žemės plotus, kurie turi sutapti su deklaruotu žemės plotu ataskaitiniais metais. Duomenys, esantys paramos paraiškos pateikimo dieną pildomi, jeigu valdomi žemės plotai ataskaitinių metų pabaigoje nesutampa su deklaruotu žemės plotu)

 

Ataskaitiniai 20________ metai

Duomenys paraiškos pateikimo dieną

Iš viso, ha

Nuosavybės teise valdoma žemė, ha

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė, ha

Iš viso, ha

Nuosavybės teise valdoma žemė, ha

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė, ha

1. Žemės ūkio naudmenų plotas, ha

 

 

 

 

 

 

1.1. ariamoji žemė, ha

 

 

 

 

 

 

1.2. pievos ir ganyklos, ha

 

 

 

 

 

 

1.3. sodai ir uogynai, ha

 

 

 

 

 

 

2. Kita žemė, ha

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Informacija apie turimą ilgalaikį materialųjį turtą (nurodomas turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalų objekto Nr., pagaminimo metus).

Turto objektas

Unikalus

objekto Nr.

Pagaminimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie projektą

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (ne daugiau kaip 10 eilučių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Projekto tikslai (nurodomi numatyti įgyvendinti tikslai, pažymint langelį ženklu „X“):

2.1.1. Bendrasis tikslas – didinti žemės ūkio konkurencingumą, diegiant naujus procesus, naujas technologijas ir inovacijas □

2.1.2. Specialieji tikslai:

2.1.2.1. modernizuoti ir restrukturizuoti fizinį potencialą □

2.1.2.2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos □

2.1.2.3. skatinti didesnę žemės ūkio produktų gamybos pridėtinę vertę □

2.1.3. Projekto tikslų atitiktis KPP tikslams:

2.1.3.1. paremti ūkininkus ir didinti modernizuotų žemės ūkių skaičių □

2.1.3.2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos □

2.1.3.3. gerinti aplinkos apsaugą □

2.1.3.4. didinti žemės ūkyje sukuriamą ekonominę vertę ir darbo našumą □

 

2.2 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos (nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, su PVM, trumpai pagrindžiamas išlaidų būtinumas ir paaiškinama, kodėl tai nėra paprastoji pakeitimo investicija bei prie konkrečios investicijos nurodomas patirtų išlaidų ir (arba) planuojamų pirkimų vykdymo būdas, t. y. konkurso/apklausos būdu, ar pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius. Jeigu išlaidos paramos paraiškos pateikimo metu ir iki tam tikro laikotarpio, kaip nurodyta pirkimų taisyklėse, yra patirtos neatlikus konkurso/apklausos arba nepritaikius didžiausiųjų įkainių, tokiu atveju žymima „kita“ (šių patirtų tinkamų finansuoti išlaidų vertę nustatys Agentūros parinkti nepriklausomi ekspertai ar ekspertų darbo grupė). Išlaidos sugrupuojamos pagal išlaidų kategorijas)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Pagrindimas

Pirkimų vykdymo būdai

1.

Nauja žemės ūkio technika, įranga[10], technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės, skirta projekto reikmėms

 

 

 

 

1.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

2.

Statyba ir rekonstravimas

 

 

 

 

2.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

3.

Naujos statybinės medžiagos

 

 

 

 

3.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

4.

Infrastruktūros kūrimas valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai

 

 

 

 

4.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

5.

Sodmenys

 

 

 

 

5.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

6.

Viešinimo išlaidos

 

 

 

 

6.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

7.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

7.1...

 

 

 

 

□ konkursas/apklausa

□ didžiausieji įkainiai

□ kita

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

2.3. Projekto finansavimo šaltiniai (projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM)

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą/informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip keturis) ir kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama antrajam ir (arba) n-ajam projekto etapui finansuoti.

2.

Pareiškėjo lėšos

|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ iš veiklos planuojamos gauti lėšos

□ iš tikslinių programų gautinos lėšos (tiesioginės išmokos, kita parama)

□ kita ___________

3.

Paskola

|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ kredito įstaigos

□ juridinio asmens

□ fizinio asmens

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

 

 

2.4. Projekto inovatyvumas (apibūdinamas projekto inovatyvumas, pažymint bent vieną langelį ženklu „X“, ir pateikiamas trumpas pagrindimas):

 

□ diegiama nauja technologija (______________________________________________________________________________)

 

□ sukurtas (-i) naujas (-i) produktas (-ai) ar nauja paslauga (-os) (______________________________________________)

 

□ diegiama organizacinė inovacija (___________________________________________________________)

 

□ dalyvavimas moksliniuose tyrimuose (_______________________________________________________)

 

2.5. Ūkinės-finansinės veiklos prognozės (nurodomos veiklos prognozės, pažymint langelį ženklu „X“):

□ padidės pardavimo pajamos;

□ sumažės gamybos sąnaudos;

□ pagerės žemės įdirbimo technologija;

□ padidės gamybos produktyvumas (derlingumas, primilžis ir pan.);

□ pagerės produktų kokybė;

□ sumažės žalingas poveikis aplinkai;

□ kita_______________________________________________________________________________

2.6. Pareiškėjo ekonominio tinkamumo įvertinimo rodikliai (netaikoma mokslo ir mokymo institucijoms)

(nurodomi apskaičiuoti ekonominį tinkamumą pagrindžiantys rodikliai (skolos ir veiklos pelningumą įrodantys rodikliai)

PASTABA. Naujai įregistruotų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ekonominį tinkamumą pagrindžiantys rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis ūkinės veiklos pradžios balanso duomenimis.

 

Rodikliai

Praėjusieji metai

20_______ m.

Ataskaitiniai metai

20______ m.

Skolos rodiklis

 

 

Pelningumas

 

 

 

V. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (duomenys imami iš pelno (nuostolio) ataskaitos. 5 stulpelis užpildomas, įrašant žodžius „Taip“ arba „Ne“).

 

 

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Ataskaitiniai 20___ metai

Kitais metais po numatyto įgyvendinti projekto pabaigos (teigiamas pokytis)

 

1.

Pardavimo pajamos

Eur

 

 

2.

Grynasis pelnas

Eur

 

 

 

VI. KITA INFORMACIJA(šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba Neaktualu)).

 

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

□ Taip □ Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

□ Taip □ Ne

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų?

□ Taip □ Ne

4.

Ar tvarkote ir (arba) įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus?

□ Taip □ Ne

5.

Ar pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimo per 2 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (netaikoma mokslo ir mokymo institucijoms)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

6.

Ar pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimo per 18 mėnesių laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (pildo pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)?

□ Taip □ Ne

7.

Ar turite reikiamą išsilavinimą (netaikoma ūkininkams, turintiems didesnę kaip 2 metų ūkininkavimo patirtį, ir juridiniams asmenims)? (žiūr. paraiškos 1.7 papunktį)

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

8.

Ar valdos (ūkio) ekonominis dydis yra lygus ar didesnis kaip 4 EDV[11] ir ar įsipareigojate, kad projekto kontrolės laikotarpio pabaigoje nebus mažesnis kaip 4 EDV?

EDV paraiškos pateikimo dienai (įrašyti) |__|__|

□ Taip □ Ne

9.

Ar turite pieno kvotą, atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus (pildo investuojantieji į pienininkystės sektorių)?

□ Taip □ Ne

10.

Ar gyvulių tankis ūkyje yra ne didesnis kaip 1,7 SGV viename hektare žemės ūkio naudmenų?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

11.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytą turtą mažiausiai penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paraiškoje banko paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių)?

□ Taip □ Ne

12.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę) projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas)?

□ Taip □ Ne

13.

Ar įsipareigojate, kad žemės ūkio naudmenų, valdomų nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, sutartys sudarytos ne trumpesniam kaip projekto kontrolės laikotarpiui (Jeigu projekto kontrolės laikotarpiu žemės valdymo sutartys bus nutrauktos, turi būti išnuomotas ar kitais teisiniais pagrindais valdomas kitas sklypas su tuo pačiu žemės ūkio naudmenų plotu)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

14.

Ar įgyvendinamos investicijos atitinka EB darbo saugos reikalavimus?

□ Taip □ Ne

15.

Ar įsipareigojate įgyvendinti projektą per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos?

□ Taip □ Ne

16.

Ar projekte numatote statybos ir (arba) rekonstravimo ar infrastruktūros įrengimo darbus?

Jei „Taip“, nurodykite žemės sklypo, kuriame numatote vykdyti darbus, unikalų numerį

|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ Taip □ Ne

17.

Ar investicijos daromos siekiant laikytis naujausių Bendrijos standartų?

Jei „Taip“, ar šių standartų laikymosi laikotarpis bus ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai, nuo tos dienos, kurią tas standartas tampa privalomas valdai?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

□ Taip □ Ne

18.

Ar parama, prašoma investicijoms, skirtoms laikytis esamų Bendrijos standartų (jauniesiems ūkininkams, gavusiems paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“), kaip nurodoma verslo plane?

Jei „Taip“, ar laikotarpis, per kurį bus pradėta laikytis standarto, neviršys 36 mėnesių nuo įsikūrimo dienos?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

 

 

□ Taip □ Ne

19.

Ar investicijos atitinka higienos, veterinarijos, gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimus (Jei numatytos investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi)?

 

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

20.

Ar esate pripažintas sėklininkystės ūkiu (pildo investuojantys į augalininkystės sektorių)?

□ Taip □ Ne □ Neaktualu

 

21.

Ar atitinkate pareiškėjo ekonominio tinkamumo įvertinimo rodiklių kritines reikšmes, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (netaikoma mokslo ir mokymo institucijoms)? (žr. paraiškos 2.6 papunktį)

□ Taip □ Ne □ N/A

22.

Ar numatytos investicijos pagerins bendrus žemės ūkio valdos veiklos rezultatus ir prisidės prie ūkio konkurencingumo didinimo? (žr. paraiškos 2.5 papunktį)

□ Taip □ Ne

23.

Ar ūkininkaujate mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse?

□ Taip □ Ne

24.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Kokias viešinimo priemones naudosite?

□ Taip □ Ne

Nurodyti viešinimo priemones (pažymėti langelį ženklu „X“):

□ aiškinamieji stendai (privalomi, jei projekto bendra vertė viršija 50 000 Eur);

□ Programos logotipai ir EB emblema (privalomi, jei investuojama į materialines vertybes (įrangą, techniką ir kt.) ar įrengtas patalpas ir projekto vertė iki 50 000 Eur);

□ kitos priemonės

Klausimai paramos paraiškų pagal 2 veiklos sritį prioritetui nustatyti

25.

Ar esate gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (BPD, 2007–2013 m. KPP)?

□ Taip □ Ne

26.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 14.1–14.5 papunkčiuose nustatytą paramos intensyvumą (jei paramos paraiška teikiama pagal 1 ir 2 veiklos sritį, paramos intensyvumas apskaičiuojamas nuo tinkamų finansuoti išlaidų kiekvienai veiklos sričiai atskirai)?

□ Taip □ Ne

27.

Jei taip, nurodykite prašomos paramos intensyvumą:

______ %

28.

Ar esate pripažintas žemės ūkio kooperatyvu ir veikiate ne mažiau kaip 18 mėnesių?

□ Taip □ Ne

29.

Jei taip, nurodykite narių skaičių:

|__|__|__|

30.

Ar esate ne mažiau kaip 1 metus pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys?

□ Taip □ Ne

31.

Ar modernizuojama valda turi „žaliąjį diplomą“?

□ Taip □ Ne

32.

 

Ar projekte numatytas inovacijų diegimas?

□ Taip □ Ne

 

VII. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai pateikiami ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius).

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.

Pareiškėjo (ūkininko ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė).

|__|__|

2.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas.

|__|__|

3.

Juridinio asmens steigimo dokumentai.

|__|__

4.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio deklaracija arba pažyma apie atitiktį higienos, veterinarijos, maisto kokybės ir gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimams (jei numatytos įsigyti investicijos turi įtakos minėtiems reikalavimams.)

|__|__|

5.

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys tinkamų finansuoti išlaidų vertę.

|__|__|

6.

Ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos). Praėjusių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos) teikiami, jeigu paramos paraiškos 2.6 papunktyje nurodyti apskaičiuoti praėjusių metų rodikliai. Nauji ūkio subjektai pateikia ūkinės veiklos pradžios balansą. Įmonės ataskaitas pateikia pagal „2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 3 priedo formą ir pagal „3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ priedo formą (formos patvirtintos Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1).

Ūkininkai ataskaitas pateikia pagal Ūkininko ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. Nr. 3D-491, 2 ir 3 priedo formas. Pelno (nuostolių) ataskaitos IX skyriuje „Pastovios ūkio sąnaudos“ turi būti nurodytos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir kitos pastovios sąnaudos, o XII skyriuje „Finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostoliai) – pajamos ir sąnaudos.

 

|__|__|

7.

Dokumentai, patvirtinantys reikiamą išsilavinimą (netaikoma ūkininkams, turintiems didesnę kaip 2 metų ūkininkavimo patirtį, ir juridiniams asmenims).

|__|__|

8.

Dokumentai, įrodantys, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2 metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų[12] (netaikoma mokslo ir mokymo institucijoms)

 

|__|__|

9.

Dokumentai, įrodantys, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos per 18 mėnesių laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo kasmet sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų (taikoma kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams)

 

 

10.

Dokumentai, patvirtinantys kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove.

|__|__|

11.

Dokumentai, patvirtinantys narystę pripažintame žemės ūkio kooperatyve

|__|__|

12.

Dokumentai, patvirtinantys įmokėtą nario stojamąjį mokestį pripažintam žemės ūkio kooperatyvui

|__|__|

13.

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas

|__|__|

14.

Numatomų statybos/rekonstravimo darbų projektiniai dokumentai (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) arba projektiniai pasiūlymai su statybos (rekonstravimo) vertės skaičiavimu.

 

|__|__|

15.

Statinio techninio projekto skaičiuojamosios kainos ekspertizės išvada (gali būti pateikta ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos).

|__|__|

16.

Statybą/rekonstravimą leidžiantis dokumentas (gali būti pateiktas ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos).

|__|__|

17.

Atsakingų institucijų patvirtintas nesudėtingo statinio supaprastintas techninis projektas (kai jį privaloma parengti) arba kiti nesudėtingo statinio statybos dokumentai

|__|__|

18.

Kiti dokumentai (įrašyti)

|__|__|

 

VIII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

2. Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo;

3. Prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma;

4. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

5. Man neiškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas;

6. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu;

7. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);

8. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis ir viešuosiuose registruose esančius duomenis;

9. Žinau, kad pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą;

10. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir gautinas draudimo išmokas;

11. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

12. Įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą;

13. Žinau, kad per šios deklaracijos 12 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus paramos lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas apskaičiuojamos teisės aktų nustatytą tvarka;

14. Įsipareigoju laiku ir tinkamai pateikti visas reikiamas projekto įgyvendinimo ataskaitas;

15. Įsipareigoju po projekto įgyvendinimo pabaigos metų pateikti Agentūrai kitų iš eilės einančių ataskaitinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius šiems metams pasibaigus.

16. Sutinku, kad paraiškoje pateikti mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje ir, kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų paramos administravimo klausimais;

17. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos;

18. Sutinku, kad mano asmens duomenys ir informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams;

19. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

20. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra;

21. Įsipareigoju nuo paramos pagal šią paraišką gavimo momento vykdyti visus įsipareigojimus ir reikalavimus, nustatytus 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1312/2013 (OL 2011 L 339, p. 1), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, patvirtintoje 2007 m. spalio 19 dLietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, kol projektas pagal šią paraišką bus galutinai įgyvendintas. Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą pagal šią paraišką pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes;

22. Žinau, kad jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

 

____________________________           ______________                                                              _________________

          (pareiškėjo arba jo įgalioto asmens              (parašas)                               (vardas, pavardė)

                           pareigos)

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

 

Konsultanto vardas ir pavardė     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

                               ________________                        ____________________________

                                    (parašas)                                       (konsultanto vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

IX. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis)

 

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________,

                                                            (pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo ____________________________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė)

sutuoktinis ir dalyvauju/nedalyvauju (kas nereikalinga išbraukti) Programos investicinėse priemonėse ______________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

 

___________________________________________________________________________________

 

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

 

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

                                 (vardas, pavardė)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti EB finansinius interesus EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

 

______________________                       ____________________________

                 (sutuoktinio parašas)                                 (sutuoktinio vardas, pavardė)

 

 

X. PAREIŠKĖJO AKCININKO/SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) PARTNERĖS ĮMONĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininkas)

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo____________________________________________________________________

(vardas, pavardė/pavadinimas)

akcininkas/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininkas ir dalyvauju/nedalyvauju (kas nereikalinga išbraukti) Programos investicinėse priemonėse _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

                         (vardas, pavardė/pavadinimas)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti EB finansinius interesus EB ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenų tvarkymo eiga, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

____________                                               _________________

   (parašas)                                                      (vardas, pavardė)

(pareiškėjo akcininko/susijusios įmonės ir (arba) partnerės įmonės akcininko parašas, vardas, pavardė)

 

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas ______________

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros

2007–2013 metų programos priemonės

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“

antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo

taisyklių, taikomų nuo 2011 metų,

3 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-12281)

 

______________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TIPINIS VERSLO PLANAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS“ ANTRĄJĄ VEIKLOS SRITĮ

 

_____________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Informacija apie ūkininką (pildo tik ūkininkai)

Pareiškėjo vardas, pavardė |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ūkio identifikavimo kodas: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Žemės ūkio ir kaimo valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Informacija apie juridinį asmenį (pildo tik juridiniai asmenys)

Juridinio asmens pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Juridinio asmens identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTĄ IR JO VEIKLĄ

 

1. Ūkio subjekto dabartinė veikla ir veiklos plėtros tikslai

Pateikiama trumpa informacija apie ūkio istoriją, veiklos kryptis, specializaciją, apibrėžiami veiklos plėtros tikslai (ne daugiau kaip 20 eilučių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto tikslai ir inovatyvumas (nurodomi projekto įgyvendinimo tikslai ir apibūdinamas inovatyvumas: diegiama nauja technologija, sukurtas (-i) naujas (-i) produktas (-i) ar nauja paslauga (-os), diegiama organizacinė inovacija, dalyvavimas moksliniuose tyrimuose (ne daugiau 5 eilutės)

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS (PRODUKTŲ) IR (ARBA) PASLAUGŲ RINKAS

Pateikiama informacija apie produkcijos realizavimo rinkas, konkurentus (ne daugiau kaip 10 eilučių)

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO ORGANIZACINĘ VALDYMO STRUKTŪRĄ IR DARBUOTOJUS

Pateikiama informacija apie ūkio subjekto organizacinę valdymo struktūrą (ne daugiau kaip 5 eilutės)

 

 

 

 

 

 

 

V. INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS GAMYBĄ IR PARDAVIMUS

 

 

20.... metai

Prognoziniai metai

20...

20...

20...

20...

20...

Augalininkystė

Kviečiai

X

X

X

X

X

X

Pasėlių plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

Pasėlių plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Daržininkystė

Morkos

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Uogininkystė

Serbentai

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Vaistažolininkystė

Kraujažolės

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš /ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Gėlininkystė

Tulpės

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas.....

 

 

 

 

 

 

Pagaminta......

 

 

 

 

 

 

Parduota......

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina.....

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas....

 

 

 

 

 

 

Pagaminta....

 

 

 

 

 

 

Parduota....

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina....

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Sodininkystė

Obuoliai

X

X

X

X

X

X

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t iš ha

 

 

 

 

 

 

Pagaminta, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš viso

 

 

 

 

 

 

Pienininkystė

Karvių skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

Vidutinis primilžis iš karvės, t

 

 

 

 

 

 

Ožkų skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

Vidutinis primilžis iš ožkos, t

 

 

 

 

 

 

Avių skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

Vidutinis primilžis iš avies, t

 

 

 

 

 

 

Parduota natūralaus pieno, t

 

 

 

 

 

 

Vidutinė natūralaus pieno kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Produkcijos gamyba ir pardavimai:

Pieno kvota |__|__|__|__|(t)

Planuojamas pieno kvotos įsigijimo šaltinis, jei projekte numatyta didinti pieno gamybos apimtis:

Perkama pieno kvota

kiti

 

Mėsinė galvijininkystė, kitos gyvulininkystės šakos

Karvės

 

 

 

 

 

 

Gyvulių skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

Parduota gyvulių, vnt. arba kg

 

 

 

 

 

 

Vidutinė gyvulio pardavimo kaina, Eur už 100 kg

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Gyvulių skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

Parduota gyvulių, vnt. arba kg

 

 

 

 

 

 

Vidutinė gyvulio pardavimo kaina, Eur už 100 kg

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

Kita gamyba

...

 

 

 

 

 

 

Pagaminta produktų, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Produkto kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Pagaminta produktų, t

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

Produkto kaina, Eur už t

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Paslaugos

...

 

 

 

 

 

 

Vnt.

 

 

 

 

 

 

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Vnt.

 

 

 

 

 

 

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

VI. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS SĄNAUDAS (EUR)

 

Sąnaudos

_____metai

Prognoziniai metai

____metai

____metai

____metai

___metai

____metai

Kintamos sąnaudos:

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Pastovios sąnaudos:

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

ES paramos nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

Kitos.....

 

 

 

 

 

 

 

VII. INFORMACIJA APIE ŽEMĖS VALDAS, HA (pateikiama informacija apie valdomus žemės plotus)

 

 

Ataskaitiniai 20__ metai

Prognozės projekto įgyvendinimo metais

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

___

metai

 

1[13]

2[14]

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1. Žemės ūkio naudmenų plotas, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ariamoji žemė, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. pievos ir ganyklos, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. sodai ir uogynai, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kita žemė, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ TURTĄ (EUR)

 

Straipsnis

_____ metai

Prognoziniai metai

 

 

____metai

____metai

____metai

____metai

____metai

Žemė

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

Įsigyta per metus

 

 

 

 

 

 

Parduota per metus

 

 

 

 

 

 

Turto likutinė vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

Pastatai

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

Įsigijimai per metus

 

 

 

 

 

 

Pardavimai, nurašymai per metus

 

 

 

 

 

 

Įsigijimo vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

Priskaičiuota

 

 

 

 

 

 

Nurašyto turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

Turto likutinė vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

Turto vertė metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

Įsigijimai per metus

 

 

 

 

 

 

Pardavimai, nurašymai per metus

 

 

 

 

 

 

Įsigijimo vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pradžioje

 

 

 

 

 

 

Priskaičiuota

 

 

 

 

 

 

Nurašyto turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

Turto likutinė vertė metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

IX. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

1. Numatomos investicijos, jų vertė, finansavimo šaltinis ir investavimo terminai

Numatoma investicija

Suma be PVM, Eur

Suma su PVM, Eur

Finansavimo šaltinis ir suma, Eur

Investavimo terminas (metai, mėn.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

2. Investicijų įgyvendinimo ir paramos išmokėjimo planas

Investicija

Data (metai, mėn.)

Investicijų suma, Eur (be PVM)

Investicijų suma, Eur (su PVM)

Paramos suma, Eur

I etapas

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso investicijų:

x

 

 

×

Paramos išmokėjimas už

I etapą

 

×

×

 

II etapas

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso investicijų:

X

 

 

X

Paramos išmokėjimas už

II etapą

 

X

X

 

N etapas

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso investicijų:

X

 

 

X

N etapo paramos išmokėjimas

 

 

X

X

 

Iš viso:

X

 

 

 

 

 

X. INFORMACIJA APIE PASKOLAS IR (ARBA) IŠPERKAMĄJĄ NUOMĄ (LIZINGĄ) (EUR)

 

1. Turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (Eur) (nurodoma informacija apie pareiškėjo turimas paskolas ir (arba) išperkamąją nuomą ataskaitinių metų pabaigoje prieš paramos paraiškos pateikimą)

 

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos davėjas (bankas ar kt.)

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis ir gavimo data

Suma

Palūkanų norma (proc.)

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos likutis 20___01 01

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

X

X

 

2. Paskolų aptarnavimas (Eur) (nurodomas paskolų aptarnavimo grafikas. Jei paskolos yra skirtingų palūkanų, mokamos palūkanos apskaičiuojamas pagal kiekvieną paskolą)

 

Nr.

Rodikliai

_____ metai

Prognoziniai metai

___metai

___metai

__metai

___metai

__metai

1.

Paskolų likutis laikotarpio pradžioje:

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

1.2.

Trumpalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

2.

Investicinės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

3.

Trumpalaikės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

4.

Investicinės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

5.

Trumpalaikės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

6.

Paskolų likutis laikotarpio pabaigoje (1+2+3-4-5)

 

 

 

 

 

 

7.

Paskolų palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

3. Išperkamosios nuomos (lizingo) aptarnavimas (Eur) (nurodomas išperkamosios nuomos aptarnavimo grafikas. Jei išperkamoji nuoma yra skirtingų palūkanų, mokamos palūkanos apskaičiuojamos pagal kiekvieną išperkamosios nuomos sutartį)

 

Nr.

Rodikliai

_____ metai

Prognoziniai metai

__metai

___metai

___metai

___metai

___metai

1.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

2.

Suteikta išperkamosios nuomos sum