Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

Kartu naudojami aktai (): Visi aktai

Kartu naudojamos bylos (): visos bylos

Išsaugota kataloguose: Išskleisti Suskleisti

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMO BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-943

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 8 ir 9.2 punktais, atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3), ir į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 679/2011 (OL 2011 L 185, p. 57), nuostatas ir siekdamas efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisykles (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                                       KAZYS STARKEVIČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-943

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMO BŪDU TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 679/2011 (OL 2011 L 185, p. 57), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839; 2009, Nr. 43-1667), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2009) 10216) (toliau – Programa), ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834) (toliau – Administravimo taisyklės).

2.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-589 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12283)

 

Šios Taisyklės taikomos pareiškėjams pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant ją planavimo būdu, teikiantiems paramos paraišką keisti asbestinių stogų dangą (toliau – Priemonė), kai prašomos paramos suma yra ne didesnė kaip 2 896,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir dvidešimt euro centų).

 

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

PAK – Projektų atrankos komitetas.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Daugiavaikė šeima – šeima, auginanti tris ir daugiau vaikų.

Gyvenamasis namas (pagal Priemonę) – gyvenamosios paskirties vienbutis, dvibutis ir (arba) daugiabutis namas.

Kaimo gyventojas (pagal Priemonę) – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6000 gyventojų.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje ir Administravimo taisyklėse.

5. Priemonės bendrasis tikslas, specialieji ir veiklos tikslai apibrėžti Programoje.

 

III. REMIAMA VEIKLA

 

6. Pagal Priemonę remiama veikla kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas.

 

IV. PARAMOS DYDIS

 

7. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projekte numatyta veikla, nurodyta Taisyklių 6 punkte.

8. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti piniginiu įnašu.

9.

KEISTA:

2014 09 11 įsakymu Nr. 3D-589 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12283)

 

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti pagal Priemonę negali viršyti 2 896,20 eurų.

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARAMOS GAVĖJAI

 

10. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.

101.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

Paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris yra nebaigęs įgyvendinti projekto pagal kitas Programos priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

11. Pagal šią Priemonę pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai.

12. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus.

13. NETEKO GALIOS:

2012 07 18 įsakymu Nr. 3D-610 (nuo 2012 07 22)

(Žin., 2012, Nr. 87-4551)

 

14.

KEISTA:

2012 07 18 įsakymu Nr. 3D-610 (nuo 2012 07 22)

(Žin., 2012, Nr. 87-4551)

 

Pareiškėjui arba paramos gavėjui:

14.1. mirus, paveldėtojas per 4 mėnesius nuo paveldėjimo teisės atsiradimo dienos gali perimti visas teises ir pareigas, susijusias su parama, tik tuo atveju, jeigu jis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus;

14.2. netekus ilgalaikio profesinio darbingumo, jis savo visas teises ir pareigas, susijusias su parama, gali perleisti kitam asmeniui tik tuo atveju, jeigu pastarasis teisių ir pareigų perėmimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu atitinka tinkamumo gauti paramą kriterijus.

 

VI. NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

15. Parama neteikiama, jei:

15.1. pareiškėjas neatitinka Taisyklių 10 punkto nuostatų;

15.2. pareiškėjas paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose sąmoningai pateikė neteisingą informaciją;

15.3. pareiškėjas, siekdamas palankaus sprendimo, bandė daryti įtaką Agentūrai arba Ministerijai;

15.4. pareiškėjas, dėl subjektyvių priežasčių neįvykdęs ankstesnio projekto verslo plane užsibrėžtų tikslų ir priežiūros rodiklių, neteko teisės kreiptis paramos pagal investicines priemones iki tol, kol nebus pašalinti veiklos trūkumai;

15.5. yra priimtas galutinis sprendimas dėl:

15.5.1. pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

15.5.2. paramos mokėjimo nutraukimo dėl padaryto pažeidimo. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

15.5.3. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, susijusio su parama. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

 

VII. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ KRITERIJAI

 

16. Tinkamumo gauti paramą kriterijai yra šie:

16.1. paramos paraišką pateikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių 10 punkte ir neatitinkantis šių Taisyklių VI skyriuje numatytų atvejų;

16.2. projektas atitinka Programoje nurodytus tikslus ir yra viešas (ne pelno). Viešojo pobūdžio projektu laikomas toks projektas, iš kurio pareiškėjas nesiekia gauti pelno, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo vietovėje gyvenantys fiziniai asmenys (pelno siekiantys projektai neremiami);

16.3. projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija;

16.4. projekto veikla ir išlaidos susijusios su remiama pagal priemonę veikla, nurodyta Taisyklių III skyriuje;

16.5. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų;

16.6. pareiškėjas yra iš savivaldybės, kuri turi patvirtintą programą kaip nurodyta Asbesto šalinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 (Žin., 2008, Nr. 48-1777), priedo 2.2 priemonėje „Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa“;

16.7. pareiškėjas užtikrina, kad yra pajėgus įgyvendinti projektą ir efektyviai panaudoti projektui įgyvendinti reikalingas paramos lėšas;

16.8. pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena;

16.9. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

16.10.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties vienbutį namą, kuris tiesiogiai susijęs su projektu ir:

16.10.1. priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tokiu atveju, kai šis turtas priklauso sutuoktiniui (-iams) bet kuria pirmiau paminėta teise, pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą;

16.10.2. priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką.

16.11.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą:

16.11.1. tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką ir su kitais nekilnojamojo turto savininkais sudaryti projektui įgyvendinti skirtą jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių, t. y visi projekto partneriai iki paramos paraiškos pateikimo turi būti susipažinę su jungtinės veiklos sutartyje nurodytomis savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą ir atliekant jo priežiūrą;

16.11.2. ir jeigu butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, taip pat pateikiami dokumentai, nurodyti Taisyklių 16.10.1 punkte;

16.11.3. ir jeigu butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, taip pat pateikiami dokumentai, nurodyti Taisyklių 16.10.2 punkte.

16.12. nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas), į kurį investuojama ir kuris tiesiogiai susijęs su projektu, yra inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2009, Nr. 61-2437);

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

16.13. pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti paprastojo remonto aprašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte, parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), reikalavimus, bei statybą leidžiantį dokumentą, parengtą pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), reikalavimus;

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

16.14. jei pareiškėjo projektui taikomi statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) reikalavimai, kartu su paramos paraiška ir paprastojo remonto aprašu jis turi pateikti įgaliotų valstybės tarnautojų rašytinius pritarimus projektui (savivaldybės administracijos direktoriaus, saugomos teritorijos direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos), kaip nustatyta Statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalyje.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

17. Pareiškėjas įsipareigoja:

17.1. be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos;

17.2. jeigu stogo danga bus sunaikinta arba sugadinta, atstatyti savo lėšomis (šis įsipareigojimas galioja penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos);

17.3. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir užregistruotoje paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus.

 

VIII. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

18.

KEISTA:

2013 03 25 įsakymu Nr. 3D-216 (nuo 2013 03 29)

(Žin., 2013, Nr. 32-1560)

 

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

19. Projekto paramos paraiškoje turi būti numatytos visos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir atitinkančios pagal Priemonės remiamą veiklą, nurodytą Taisyklių 6 punkte.

20. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

20.1. būtinos projektui įgyvendinti, neviršijančios numatyto paramos dydžio bei intensyvumo ir numatytos paramos paraiškoje;

20.2. prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES tiesės [Infolex – teisės] aktų nustatytus reikalavimus, perkamos vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų;

20.3. faktiškai patirtos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba kopijomis, patvirtintomis pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810) nustatyta tvarka. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.);

20.4. pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą, ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos. Šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše, pateiktame Taisyklių 21 punkte, arba jei jos padarytos nesilaikant Administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų;

20.5. tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma.

21. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

21.1. išlaidos, skirtos kaimo estetinei gerovei kelti:

21.1.1. projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki regioninių atliekų tvarkymo vietos ir galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimas;

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

21.1.2. statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas:

21.1.2.1. izoliacinis sluoksnis;

21.1.2.2. stogo danga;

21.1.2.3. kraigas;

21.1.2.4. vėjalentės;

21.1.2.5. karnizai-laštakiai;

21.1.2.6. lietaus nuvedimo sistema;

21.1.2.7. sniego užtvara;

21.1.3. projekto viešinimo išlaidos, atliktos vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868).

22. Netinkamos finansuoti išlaidos:

22.1. nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 19 ir 20 punktuose išlaidoms nustatytų reikalavimų, neįvardytos Taisyklių 21 punkte;

22.2. trumpalaikis turtas, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigijimą;

22.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes ar paslaugas ir nesilaikant Administravimo taisyklėse nustatytos pirkimų tvarkos;

22.4. išlaidos, viršijančios didžiausiuosius įkainius, nurodytus Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158; 2008, Nr. 122-4638; 2009, Nr. 125-5414). Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė negu nustatyti didžiausieji įkainiai, finansuojama pagal nustatytus didžiausiuosius įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu nustatyti didžiausieji įkainiai, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą;

22.5. statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu;

22.6. žemės pirkimo ir (arba) nuomos, ir (arba) kito nekilnojamojo turto pirkimo, nekilnojamojo turto vertės ataskaitos parengimo išlaidos ir (arba) nuomos išlaidos;

22.7. banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, banko operacijų išlaidos;

22.8. turtas, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);

22.9. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu.

23.

KEISTA:

2012 06 20 įsakymu Nr. 3D-432 (nuo 2012 06 24)

(Žin., 2012, Nr. 70-3627)

 

Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

IX. PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMO, TEIKIMO, REGISTRAVIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

24. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal Ministerijos patvirtintą grafiką. Kvietimas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, taip pat interneto svetainėse („Valstybės žinių“– www.valstybės-zinios.lt, Ministerijos – www.zum.lt, Agentūros – www.nma.lt).

25. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

26. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

27. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūra pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą Administravimo taisyklėse nurodytais adresais. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

28. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.

29. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir pridedamų dokumentų lapą.

30. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos, į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų ir (arba) patikrų pareiškėjui laikas. Paklausimai gali būti išsiųsti ir patikros gali būti atliktos bet kuriuo paramos paraiškų vertinimo metu.

31.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

Užregistravus paramos paraišką atliekamas administracinės atitikties tikrinimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

32. Paramos paraiškos tinkamumo vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas finansuoti pagal Priemonę ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

X. PARAMOS PARAIŠKŲ PIRMUMO VERTINIMAS

 

33. Paramos paraiškų pirmumo vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

34. Pirmumo kriterijai:

34.1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);

34.2. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis daugiavaikę šeimą;

34.3. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lankančių vaikų;

34.4. pareiškėjas vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo;

34.5. pareiškėjas grįžęs iš emigracijos.

35. Jeigu paramos paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį prioritetiniam atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

351.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

Tuo atveju, jeigu kreipiamasi paramos dėl dvibučio ir (arba) daugiabučio namo stogo dangos keitimo, pirmumo kriterijai taikomi pareiškėjui.

 

XI. PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SKYRIMO TVARKA

 

36. NETEKO GALIOS:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

37. NETEKO GALIOS:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

38.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia sprendimą dėl skyrimo arba neskyrimo sprendimą, kuris įteisinamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja Ministeriją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

39. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, pridėdama sprendimo išrašą ir sprendimo apskundimo tvarką.

40. Priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

 

XII. MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

41. Mokėjimo prašymai teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos paraiškoje.

42. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt ir Ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

43.

KEISTA:

2012 01 10 įsakymu Nr. 3D-20 (nuo 2012 01 13)

(Žin., 2012, Nr. 7-231)

 

Turi būti pateikiamas vienas originalus mokėjimo prašymo egzempliorius ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalai arba kopijos (tarp jų ir pažyma apie asbesto turinčių gaminių galutinį atliekų pašalinimą), patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

44. Mokėjimo prašymus kartu su reikiamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūra pagal projekto įgyvendinimo vietą.

45. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklėse. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo paramos paraiškoje numatytų terminų. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami, išskyrus Administravimo taisyklėse ir šių Taisyklių 47 punkte numatytus atvejus.

46. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo teikimo terminą arba pakeisti paramos objektų paskirstymą tarp paramos dalių, jis iki paraiškoje nustatyto atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai raštu pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių.

47. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, paramos gavėjas turi Agentūrai raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti pagrindimo dokumentus.

48. Paramos gavėjas privalo turėti finansinės institucijos sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos.

49. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

50.

KEISTA:

2012 06 20 įsakymu Nr. 3D-432 (nuo 2012 07 01)

(Žin., 2012, Nr. 70-3627)

 

Mokėjimo prašymai vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Agentūra turi įvertinti mokėjimo prašymą ir paramos lėšas užsakyti per 30 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo užregistravimo Agentūroje dienos. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui, patikrų vietoje bei įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo laikas.

51. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, kaip nustatyta Administravimo taisyklėse.

52. Taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir Agentūrai teikia mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.

53. Paramos gavėjas gali pateikti iki dviejų mokėjimo prašymų.

54. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

541.

KEISTA:

2012 06 20 įsakymu Nr. 3D-432 (nuo 2012 06 24)

(Žin., 2012, Nr. 70-3627)

 

Pareiškėjas pagal šią priemonę teikia tik galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą ir užbaigto projekto metinė ataskaita pagal šią Priemonę neteikiama.

55. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIII. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

 

56. Patikrų vietoje atlikimo tvarka numatyta Administravimo taisyklėse.

57. Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir pažeidžiant įsipareigojimus, numatytus šiose Taisyklėse ir paramos paraiškoje, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse.

 

XIV. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

58. Iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų pagal Programą konkrečiam projektui paramą gaunantis paramos gavėjas privalo imtis informavimo ir viešinimo priemonių, vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59. Projektų dokumentų saugojimo, apskundimo tvarką ir kitą šiose Taisyklėse nepateiktą informaciją reglamentuoja Administravimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

60. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų

programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir

plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“

įgyvendinimo planavimo būdu taisyklių

priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 01 01

(TAR, 2014, Nr. 2014-12283)

 

(Paramos paraiškos forma)*

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)     (vardas, pavardė)            (parašas)

 

Paramos paraiška vertinti priimta

 

Paramos paraiška atmesta

 

_________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento

________________ Paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMO BŪDU TAISYKLES**[1]

 

____________Nr. ________

                                                       (data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Adresas:

 

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|, Buto Nr. |__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

 

PASTABA. Užpildykite, pažymėdami langelį kryželiu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

 

1. Informacija apie pareiškėją

1.1. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2. Darbovietė, pareigos

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – Programa) priemonės kodas

|_3_|_2_|_2_|

2. Programos priemonės pavadinimas

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu

3. Projekto pavadinimas

(Nurodomas projekto, kuriam prašoma paramos, pavadinimas)

4. Projekto įgyvendinimo vieta

 

(Nurodoma vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Tikslus adresas (miestas/kaimas, gatvės pavadinimas, namo Nr.)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__||__|__|__|

5. Prašoma paramos suma, Eur

Prašoma paramos suma |__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

 

6. Planuojama projekto pradžia

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia)

7. Projekto įgyvendinimo etapai:

 

(Pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais. Nurodytomis dienomis turi būti pateikiami mokėjimo prašymai)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

 

 

□ Pirmojo etapo pabaiga (kartu ir mokėjimo prašymo pateikimo data)

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

 

 

 

□ Antrojo etapo pabaiga (kartu ir mokėjimo prašymo pateikimo data)

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma Eur)

 

 

8. Planuojama projekto pabaiga

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

 

(nurodoma data (metai, mėnuo, diena), kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą Agentūrai)

9. Asmuo, atsakingas už projektą

 

(Pildoma, jei yra pareiškėjo įgaliotas asmuo, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir projekto įgyvendinimo ataskaitos rengimą)

 

 

 

Vardas, pavardė

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

Tel. Nr.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

III. PROJEKTO APRAŠAS

 

1. Trumpa projekto santrauka

(trumpai, 3–5 sakiniais, aprašoma projekto esmė, projekto tikslas nurodant planuojamo keisti asbestinio stogo plotą)

 

2. Informacija apie nekilnojamąjį turtą

(nurodomas pareiškėjo turimas su projekto įgyvendinimu susijęs nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas), jo unikalus numeris)

 

 

Turto objektas

Unikalus objekto Nr.

 

 

 

3. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

(nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, vienetų skaičius, jei įmanoma nurodyti, jų pirkimo sumą be PVM, su PVM, trumpai pagrindžiamas išlaidų būtinumas. Išlaidos sugrupuojamos pagal išlaidų kategorijas. Išlaidų dydžiai, skirti stogo dangos keitimui, nurodomi pagal Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 „Pavadinimas“

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

(Išlaidos įrašomos atskira eilute pagal konkrečias išlaidų kategorijas)

Kvadratų/Vienetų skaičius

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Pagrindimas

1.

Išlaidos, skirtos kaimo estetinei gerovei kelti:

 

 

 

 

1.1.

statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas (nurodant stogo dangos rūšį):

 

 

 

 

1.1.1.

 

 

 

 

 

1.2.

projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki regioninių atliekų tvarkymo vietos ir galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimas

 

 

 

 

1.2.1...

 

 

 

 

 

1.3.

projekto viešinimo išlaidos

 

 

 

 

1.3.1..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

4. Projekto finansavimo šaltiniai (projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto su PVM vertę)

Nr.

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą arba informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

 

(Nurodoma projektui įgyvendinti numatoma gauti paramos lėšų suma eurais)

 

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip du)

2.

Pareiškėjo lėšos

 

(Nurodoma nuosava pareiškėjo lėšų suma eurais)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3.

Paskola

 

(Jei skolinasi pareiškėjas, nurodoma projektui įgyvendinti skirta skolinta lėšų (indėlio) suma eurais)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

 

 

 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO (PRIEŽIŪROS) RODIKLIAI

(Pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį, tikslus, projekto įgyvendinimo planą. Turi būti įrašomi planuojami projekto įgyvendinimo rezultatai bei jų matavimo rodikliai, išreikšti kiekybine išraiška (vnt.). Rodiklių reikšmės privalo būti realios ir suplanuotos.)

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Prieš pradedant įgyvendinti projektą

20___ m.

Po projekto įgyvendinimo (prognozė

20___ m.)

1.

Gyvenamųjų namų, kuriems pakeista asbestinė stogo danga, skaičius (vnt.)

 

 

2.

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius (vnt.)

(nepildyti)

 

 

V. PAREIŠKĖJO ATITIKTIS TINKAMUMO REIKALAVIMAMS

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, pažymėdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“.)

 

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

□ Taip □ Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

□ Taip □ Ne

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų?

□ Taip □ Ne

4.

Ar patvirtinate, kad esate pajėgus įgyvendinti projektą ir efektyviai panaudoti projektui įgyvendinti reikalingas paramos lėšas?

□ Taip □ Ne

5.

Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas (vienbutis namas arba butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name), į kurį investuojama ir kuris tiesiogiai susijęs su projekte numatyta veikla, priklauso Jums arba Jūsų sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise?

□ Taip □ Ne

6.

Ar patvirtinate, kad įgaliojimas teikti paramos paraišką gautas iš visų nekilnojamo turto savininkų, jeigu planuojama investuoti į vienbutį namą, kuris priklauso Jums ar Jūsų sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba Jums ir Jūsų sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis?

□ Taip □ Ne

7.

Ar patvirtinate, kad įgaliojimas teikti paramos paraišką gautas iš visų nekilnojamo turto savininkų ir su visais nekilnojamo turto savininkais sudaryta projektui įgyvendinti skirta jungtinės veiklos sutartis, jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą?

□ Taip □ Ne

8.

Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas) yra inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267)?

□ Taip □ Ne

9.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų?

□ Taip □ Ne

10.

Ar patvirtinate, kad projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno)?

□ Taip □ Ne

11.

Ar patvirtinate, kad esate pareiškėjas iš savivaldybės, kuri turi patvirtintą programą pagal Asbesto šalinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351, priedo 2.2 priemonę „Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa“?

□ Taip □ Ne

12.

Ar įsipareigojate be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo?

□ Taip □ Ne

13.

Ar įsipareigojate, jeigu stogo danga bus sunaikinta arba sugadinta, atstatyti jį savo lėšomis?

□ Taip □ Ne

14.

Ar patvirtinate, kad investuojate į gyvenamąjį namą, kuriame dabar gyvenate?

 

 

□ Taip □ Ne

Pirmumo kriterijai

15.

Ar nesate gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo

plėtrai (pagal BPD ir Programą)?

□ Taip □ Ne

16.

Ar esate kaimo gyventojas, turintis daugiavaikę šeimą?

□ Taip □ Ne

17.

Ar esate kaimo gyventojas, turintis mažamečių ir (arba)

 

kaimo mokyklą lankančių vaikų?

□ Taip □ Ne

18.

Ar patvirtinate, kad ne mažiau kaip 2 pastaruosius metus iki

paraiškos pateikimo vykdote ekonominę ir (ar) profesinę veiklą

kaimo vietovėje?

□ Taip □ Ne

19.

Ar esate grįžęs iš emigracijos?

□ Taip □ Ne

 

VI. KITA INFORMACIJA

ioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“, arba „Neaktualu“.)

 

1.

Ar įsipareigojate įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos?

□ Taip □ Ne □

2.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Kokias viešinimo priemones naudosite?

□ Taip □ Ne

 

Nurodyti viešinimo priemones (pažymėti langelį kryželiu „X“):

 

□ Programos logotipai ir ES emblema (privalomi, jei investuojama į materialines vertybes (įrangą, techniką ir kt.) ar įrengtas patalpas ir projekto vertė iki 50 000 EUR;

 

□ kitos priemonės

 

(lipdukai su EŽŪFKP programos atributika, plakatai, straipsniai ir kt.)

 

VII. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.

Seniūnijos arba Gyventojų registro tarnybos pažyma apie pareiškėjo (kaimo gyventojo) deklaruojamą gyvenamąją vietą kaimo vietovėje per ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo dienos arba seniūnijos pažyma apie pareiškėjo (kaimo gyventojo) faktinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje per ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

|__|__|

2.

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267.

|__|__|

3.

Paprastojo remonto aprašas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo; 2001, Nr. 101-3597) (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte, parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-802; 2010, Nr. 115-5902), reikalavimus, bei statybą leidžiantį dokumentą, parengtą pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, reikalavimus.

|__|__|

4.

Jei pareiškėjo projektui taikomi statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimai, kartu su paramos paraiška ir paprastojo remonto aprašu jis turi pateikti įgaliotų valstybės tarnautojų rašytinius pritarimus projektui (savivaldybės administracijos direktoriaus, saugomos teritorijos direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos), kaip nustatyta Statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalyje.

|__|__|

5.

Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto finansavimo šaltinį

 

(skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant paskolos suteikimo galimybės įrodymo dokumentus).

|__|__|

6.

Dokumentai, įrodantys pareiškėjo prioritetiškumo kriterijus, nurodytus Taisyklių X skyriuje

 

(vaikų gimimo liudijimo kopija, pažyma iš mokyklos, pažyma iš darbdavio, ūkininko ar įmonės pažymėjimas, seniūnijos pažyma apie pareiškėjo grįžimą iš emigracijos).

|__|__|

7.

Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.), kuria pagrindžiama numatytų investicijų vertė (pateikiami su paramos paraiška), arba įvykdyto konkurso, arba apklausos prekėms, paslaugoms pirkti dokumentai (galima pateikti su paramos paraiška arba vėliau, kai bus atliktos pirkimo procedūros), arba kiti tinkamų finansuoti išlaidų vertes pagrindimo dokumentai.

|__|__|

8.

Seniūnijos pažyma (-os) apie pareiškėjo (kaimo gyventojo) faktinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje paraiškos teikimo metu (jeigu pareiškėjo (kaimo gyventojo) deklaruojamoji gyvenamoji ir (arba) faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta kaimo vietovėje per ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo dienos nesutampa su pareiškėjo (kaimo gyventojo) faktine gyvenamąja vieta kaimo vietovėje paraiškos teikimo metu).

|__|__|

9.

Rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą.

|__|__|

10.

Įgaliojimas teikti paramos paraišką (jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą).

|__|__|

11.

Jungtinės veiklos sutartis (jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą).

|__|__|

12.

Kiti dokumentai (įrašyti)

|__|__|

 

VIII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduojanti (-is) gauti paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisykles, pasirašydama (-as) šioje paramos paraiškoje patvirtinu, kad:

 

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

 

2. Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

 

3. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

4. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

 

5. Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

 

6. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis ir viešuosiuose registruose esančius duomenis.

 

7. Žinau, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą.

 

8. Sutinku, kad paraiškoje pateikti mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų paramos administravimo klausimais.

 

9. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

10. Sutinku, kad mano asmens duomenys ir informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens duomenys būtų naudojami statistikos, vertinimo ir tyrimų tikslams.

 

11. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

12. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

 

13. Esu informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

 

14. Nurodyta finansinės institucijos sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius finansinės institucijos sąskaitos numerį.

 

15. Įsipareigoju:

 

15.1. siekdamas numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje;

 

15.2. užtikrinti nuosavų lėšų įnašą, nurodytą šioje Paraiškoje, Projektui įgyvendinti;

 

15.3. raštu pranešti Agentūrai apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo. Žinau, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, keičiantys Projekto apimtį, Projekto investicijas, Paramos dalių išdėstymą bei dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, pakeitimai, kuriais pratęsiamas Projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiamas Projektas, ar Paraiškoje bei sprendime skirti Paramą nustatomi Paramos gavėjo įsipareigojimai yra neleidžiami;

 

15.4. be Agentūros rašytinio sutikimo neįkeisti turto, kuriam įsigyti yra suteikiama parama, penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paraiškoje banko paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių);

 

15.5. jeigu stogo danga bus sunaikinta arba sugadinta, atstatyti jį savo lėšomis;

 

15.6. įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama Parama, laikydamasis Didžiausiųjų įkainių tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones nustatymo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330;. Prekes, paslaugas ar darbus, kuriems pagal Metodiką nėra nustatyti didžiausieji įkainiai, įsigysiu laikydamasis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150, nuostatų. Įvykdyto (-ų) konkurso (-ų) ir (arba) apklausos (-ų) dokumentaciją pateiksiu Agentūrai įvertinti prieš teikdamas atitinkamą mokėjimo prašymą. Žinau, kad, netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos;

 

15.7. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinti Agentūrai gautą didesnę, nei numatyta Sprendime skirti Paramą, Paramos sumą arba dėl klaidos gautų lėšų sumą, nuo lėšų gavimo dienos;

 

15.8. gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą;

 

15.9. vykdyti visuomenės informavimo ir Paramos viešinimo veiksmus vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191;

 

15.10. įvykdyti Paraiškoje numatytus įsipareigojimus, susijusius su Projekto rezultatais ir pasiekimais;

 

15.11. ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

 

15.12. bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto vykdymu;

 

15.13. Agentūros nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų (-o), Projekto įgyvendinimo ataskaitų (-os) trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus;

 

15.14. Agentūrai nustačius šios Paraiškos vykdymo pažeidimus, per Agentūros nustatytą terminą ištaisyti padarytus pažeidimus arba pateikti reikalaujamą informaciją, o Agentūrai arba ŽŪM priėmus sprendimą neteikti Paramos, sustabdyti Paramos teikimą ar nutraukti Paramos mokėjimą ir (arba) grąžinti jau sumokėtas lėšas, šiame sprendime nustatytu laiku grąžinti reikalaujamą Paramos dalį ar visą gautą Paramos sumą ir sumokėti sprendime grąžinti Paramą nurodytas palūkanas, numatytas Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 137, kurių dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu kiekvieną ketvirtį, jeigu Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;

 

15.15. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šios Paraiškos, tretiesiems asmenims be rašytinio Agentūros sutikimo;

 

15.16. nuo paramos pagal šią paraišką gavimo momento vykdyti visus įsipareigojimus ir reikalavimus, nustatytus 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p.3), Programoje, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėse, kol projektas pagal šią paraišką bus galutinai įgyvendintas. Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą pagal šią paraišką laikantis pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

 

16. Žinau, kad jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

 

              ______________________________               ____________           ____________________

                 (pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                    (parašas)                    (vardas, pavardė)

                       pareigų pavadinimas

 

 

IX. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

(Pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis)

 

Informuoju, kad aš, __________________________________________________________________________ ,

                                                           (pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo _______________________________________________________________________________

                                                                           (vardas, pavardė)

 

sutuoktinis ir dalyvauju/nedalyvauju (nereikalingą žodį išbraukti) Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos investicinėse priemonėse

___________________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paraiškų registracijos Nr.)

 

 

 

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

_____________________________________________________________  paramos administravimo tikslais,

                                     (vardas, pavardė)

 

gali būti apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų tvarkytoja yra Agentūra.

 

PRIDEDAMA. Santuokos liudijimo kopija, ___ lapas(-ų).

 

                 _____________________                                __________________________

                      (sutuoktinio parašas)                                    (sutuoktinio vardas, pavardė)

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

 

Konsultanto vardas ir pavardė     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Institucijos pavadinimas            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

                                               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

                ___________________                          _____________________________

                         (parašas)                                         (konsultanto vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios institucijos.

______________* Paramos paraiškos forma pildoma didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu (rekomenduojama naudoti Times New Roman šriftą, ne mažesnį kaip 10 punktų).

**[1] Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas.

 

Pareiškėjo arba įgalioto asmens parašas __________

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.8935 2016-02-03