Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO LIETUVOS BANKE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. 03-151

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4682), Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos banke aprašą (pridedamas).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                            VITAS VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2013 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 03-151

 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO LIETUVOS BANKE APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos banke aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimai nustatyti siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamas viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas Lietuvos banke (toliau – Bankas), kad būtų nustatyti galimi interesų konfliktai ir numatytos priemonės jų išvengti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama visuomenės viešiesiems interesams ir kad būtų įgyvendinti priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo, viešumo principai, formuojama korupcijai nepakanti aplinka ir didinamas pasitikėjimas Banku, numatytos priemonės skatinti Banko tarnautojus laikytis nustatytų etikos (elgesio) standartų, kai atlieka jiems pavestas tarnybines funkcijas, nustatytos Banko tarnautojų privačių interesų deklaravimo ir, iškilus viešųjų ir privačių interesų konfliktui, nusišalinimo arba nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūros.

2. Banko tarnautojų viešieji ir privatūs interesai derinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) (toliau – Įstatymas), Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 (Žin., 2012, Nr. 89-4682) (toliau – Taisyklės), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. kovo 26 d. rezoliucija Nr. KS-25 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3060), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. gegužės 11 d. rezoliucija Nr. KS-41 „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“ (Žin., 2009, Nr. 74-3061), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2011 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. KS-35 „Dėl pavyzdinio atitikties pareigūno (institucijos vadovo įgalioto atstovo) pareigybės aprašymo patvirtinimo“, Lietuvos banko valdybos etikos kodeksu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 175 (Žin., 2004, Nr. 167-6171; 2008, Nr. 136-5365; 2011, Nr. 62-2980), Lietuvos banko tarnautojų etikos kodeksu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2005 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 5 (Žin., 2005, Nr. 8-270; 2011, Nr. 62-2981; 2012, Nr. 125-6320), kitais teisės aktais ir Aprašu.

3. Aprašo IV skyriaus nuostatos taikomos Banko tarnautojams, kuriems taikomas Įstatymas ir kurių pareigybės įtrauktos į Banko valdybos pirmininko įsakymu patvirtintą Lietuvos banko tarnautojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašą. Šie Banko tarnautojai privalo pateikti privačių interesų deklaraciją (toliau – Deklaracija).

4. Banko valdybos pirmininkas paskiria tarnautoją, atsakingą už tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją, privačių interesų deklaravimo proceso stebėseną, korupcijos prevencijos priemonių vykdymą, Banke priimamiems sprendimams keliamų objektyvumo ir nešališkumo principų įgyvendinimą, tarnybinės etikos (elgesio) pažeidimų tyrimų atlikimo tinkamą funkcionavimą (toliau – Atitikties tarnautojas).

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir Taisyklėse nustatytas sąvokas.

 

II. ATITIKTIES TARNAUTOJAS

 

6. Atitikties tarnautojas:

6.1. prižiūri, ar privalantys teikti Deklaracijas Banko tarnautojai jas pateikė Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. gavęs Deklaraciją paštu, ją užregistruoja Privačių interesų deklaracijų registre ir elektroniniu paštu informuoja Deklaraciją pateikusį Banko tarnautoją, kad Deklaracija priimta, ir nurodo Deklaracijos registracijos datą ir numerį. Jei Deklaracija Atitikties tarnautojui įteikta asmeniškai, Deklaraciją pateikusio Banko tarnautojo prašymu jam padaroma užregistruotos Deklaracijos kopija;

6.3. tikrina ir analizuoja Banko tarnautojų Deklaracijas, atlieka jų stebėseną, o nustatęs viešųjų ir privačių interesų galimo konflikto atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja Deklaraciją pateikusį tarnautoją, jo tiesioginį vadovą ir Saugos departamento direktorių;

6.4. vertina asmens, kuris laimėjo konkursą arba kuris ne konkurso tvarka buvo atrinktas eiti tarnautojo pareigas, įtrauktas į Lietuvos banko tarnautojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašą (toliau – Pretendentas), deklaruojamus privačius interesus ir, gavęs rašytinį Saugos departamento direktoriaus pritarimą, teikia išvadą (pridėdamas Pretendento Deklaraciją) Personalo skyriui dėl atrinkto Pretendento privačių interesų ir tarnybos Banke pareigų suderinimo;

6.5. nustatęs, kad Banko tarnautojas nevykdo arba netinkamai vykdo Įstatymo arba šio Aprašo reikalavimus, nedelsdamas įspėja patį tarnautoją ir informuoja apie tai jo tiesioginį vadovą; jeigu per protingą terminą Banko tarnautojas nesiima tinkamų trūkumams pašalinti veiksmų, raštu informuoja Saugos departamento direktorių, kuris teikia Banko valdybos pirmininkui motyvuotą siūlymą inicijuoti tyrimą dėl Banko tarnautojo galimo Įstatymo ar Aprašo reikalavimų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo;

6.6. atlieka galimų Įstatymo nuostatų pažeidimų tyrimus;

6.7. užtikrina, kad viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistema tinkamai funkcionuotų;

6.8. prižiūri, kaip Banke įgyvendamos su viešųjų ir privačių interesų derinimu susijusios Įstatymo, Taisyklių, Aprašo, Lietuvos banko valdybos etikos kodekso, Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso, kitų Banko tarnautojų profesinę etiką (elgesį) reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų, rekomendacijų ir rezoliucijų nuostatos;

6.9. rengia teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą Banke, ir kitų susijusių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus Saugos departamento direktoriui dėl šių dokumentų tobulinimo;

6.10. teikia Banko tarnautojams rašytines konsultacijas dėl privačių interesų derinimo, tarnybinės etikos (elgesio), Įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir su Deklaracijų teikimu susijusių klausimų;

6.11. organizuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo Banke mokymus (paskaitas, seminarus, konferencijas ir pan.) ir inicijuoja kitas viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencijos priemones;

6.12. Banko tarnautojų viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis.

 

III. BANKO TARNAUTOJO TIESIOGINIS VADOVAS

 

7. Banko tarnautojo tiesioginis vadovas:

7.1. vertina Pretendento, kuris laimėjo konkursą arba kuris ne konkurso tvarka buvo atrinktas eiti tarnautojo pareigas jam pavaldžiame Banko padalinyje, deklaruojamus privačius interesus ir teikia Atitikties tarnautojui išvadą (kartu pridėdamas Pretendento Deklaraciją) dėl atrinkto Pretendento privačių interesų ir tarnybos Banke pareigų suderinamumo;

7.2. nustatęs galimą jam tiesiogiai pavaldaus tarnautojo privačių ir viešųjų interesų konfliktą, nedelsdamas turi imtis veiksmų toms aplinkybėms pašalinti ir turi neskirti šiam pavaldžiam tarnautojui užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą;

7.3. priima tik raštu pateiktus pavaldžių tarnautojų pranešimus apie nusišalinimą nuo jiems privačių ir viešųjų interesų konfliktą sukeliančių arba galinčių sukelti klausimų sprendimo ir (ar) paskirtų pavedimų vykdymo;

7.4. užtikrina, kad nusišalinęs Banko tarnautojas nedalyvautų rengiant, svarstant arba priimant privačių ir viešųjų interesų konfliktą galinčių sukelti klausimų sprendimus;

7.5. jei pavaldus tarnautojas nepaisė jam pateiktų išankstinių Banko valdybos pirmininko arba tarnybos, departamento, neįeinančio į tarnybos sudėtį, direktoriaus arba savarankiško skyriaus, kuriame dirba tarnautojas, viršininko (toliau – Vadovas) rašytinių rekomendacijų arba jeigu, susidarius viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijai, Banko tarnautojas savo iniciatyva nepateikė rašytinio pranešimo apie nusišalinimą, teikia siūlymą Banko valdybos pirmininkui dėl galimų viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo ištyrimo;

7.6. gavęs informaciją, kad pavaldus tarnautojas, kuriam taikomas Įstatymas, priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą ne Banke ir nustatęs, kad šis pasiūlymas gali kelti interesų konfliktą, raštu supažindina jį su Įstatymo apribojimais pasibaigus tarnybai Banke; nustatęs galimą interesų konfliktą, nedelsdamas turi imtis priemonių, kad būtų pašalinta viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmė.

 

IV. PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMAS

 

8. Banko tarnautojai, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, Deklaracijas teikia vadovaudamiesi Įstatymo ir Taisyklių nuostatomis. Deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo priėmimo arba paskyrimo į tarnybą Banke dienos. Jeigu pateiktoje Deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio tarnautojo ir (ar) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio privačius interesus pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo Deklaraciją patikslinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos. Jeigu paaiškėja naujų aplinkybių, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, privačius interesus deklaruojantis tarnautojas privalo Deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

9.

KEISTA:

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, kurių sutuoktinių, sugyventinių arba partnerių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) jie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą ar kriminalinę žvalgybą, privačių interesų deklaracijos formą, pateiktą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje ar Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje, užpildo ir pasirašę pateikia Atitikties tarnautojui ir savo tiesioginiam vadovui.

10.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojai, deklaravę privačius interesus elektroniniu būdu (Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje), privalo išspausdintą ir pasirašytą Deklaracijos kopiją pateikti Atitikties tarnautojui ir savo tiesioginiam vadovui. Banko valdybos pirmininko pavaduotojai ir Banko valdybos nariai išspausdintą Deklaracijos kopiją pateikia Banko valdybos pirmininkui ir Atitikties tarnautojui.

11.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Pretendentas, laimėjęs konkursą arba atrinktas ne konkurso tvarka eiti Banko tarnautojo pareigas ir įtrauktas į privačius interesus privalančių deklaruoti tarnautojų pareigybių sąrašą, privalo elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą pateikti Deklaraciją prieš jam pasiūlant sudaryti darbo sutartį su Banku ir šios Deklaracijos kopiją pateikti Personalo skyriui, kuris Pretendento Deklaraciją perduoda tiesioginiam Pretendento vadovui.

12.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko valdybos pirmininkas, Vadovai ir tiesioginiai vadovai, Personalo skyriaus tarnautojai ir Atitikties tarnautojas privalo pasirašyti įsipareigojimą saugoti Deklaraciją pateikusio Banko tarnautojo arba Pretendento asmens duomenų paslaptį. Šis įsipareigojimas saugomas įsipareigojusiojo asmens byloje (Aprašo priedas).

13.

KEISTA:

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojų deklaracijos arba NDS ir GDS išsaugotos deklaracijų kopijos Lietuvos banke saugomos 1 metus nuo darbo santykių Lietuvos banke nutraukimo dienos.

 

V. BANKO TARNAUTOJŲ PRIEVOLĖ VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO IR NUSIŠALINTI

 

14.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas privalo vengti veiklos, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Banko tarnautojui draudžiama atlikti pareigas, vykdyti pavedimą, priimti sprendimą ir (ar) dalyvauti priimant sprendimą, kuris susijęs su jo privačiais interesais: draudžiama dalyvauti visuose bet kokio sprendimo arba dokumento rengimo, svarstymo ir priėmimo etapuose, nesvarbu, kaip jie įvardijami (auditavimas, inspektavimas, klausimo analizavimas, pasiūlymų teikimas, sprendimų priėmimas, dalyvavimas kolegialiame organe priimant sprendimą, dalyvavimas pasitarime, darbas komitetuose, komisijose, darbo grupėse, neformali konsultacija, klausimo pristatymas ar pan.), ir bet kokiu būdu paveikti priimamus sprendimus, susijusius su Banko tarnautojo ir (ar) jo artimo asmens asmeniniu turtiniu arba neturtiniu suinteresuotumu, kad būtų priimtas arba nepriimtas atitinkamas sprendimas, tam tikrų pavedimų baigtimi arba atliekamų pareigų įvykdymo rezultatu (toliau – Interesų konfliktas). Banko tarnautojo artimi asmenys – tai šio tarnautojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai arba partneriai.

15.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Interesų konflikto situacijos susidaro tada, kai Banko tarnautojas, vykdydamas savo pareigas arba atlikdamas pavedimą, privalo priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant arba įvykdyti pavedimą, kuris susijęs su jo ir (ar) jo artimų asmenų privačiais interesais:

15.1. tarnautojo ir (ar) jam artimų asmenų verslu;

15.2. turimomis visų rūšių ir bet kokios teisinės formos ūkinės, komercinės, finansų įstaigos, įmonės, bendrovės, bendrijos, asociacijos, susivienijimo ir (ar) organizacijos (toliau – Įmonė) akcijomis, dalimis, pajais, teisėmis (kad ir koks būtų jų kiekis ir vertė);

15.3. tarnautojo arba jo artimų asmenų darbu kitose Įmonėse ir (ar) individualia veikla, paslaugų teikimu, darbų atlikimu pagal autorinę sutartį arba verslo pažymėjimą;

15.4. naryste ir (ar) užimamomis pareigomis kitose Įmonėse;

15.5. finansiniais, moraliniais arba bet kokio kito pobūdžio įsipareigojimais kitiems asmenims;

15.6. iš kitų asmenų gautomis dovanomis ir (ar) suteiktomis paslaugomis;

15.7. artimų asmenų darbu Banke;

15.8. naujo darbo paieškomis, derybomis su būsimu darbdaviu ir (ar) pasiūlymais pereiti dirbti į kitą darbą ne Banke;

15.9. tiesioginės ir (ar) netiesioginės naudos, turtinės arba neturtinės naudos gavimu sau ir (ar) jo artimiems asmenims;

15.10. bet kokio pobūdžio turtiniu ir (ar) neturtiniu suinteresuotumu.

16.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas privalo nusišalinti, kai:

16.1. rengiami, svarstomi, priimami sprendimai ir (ar) atliekami pavedimai, kurie sukelia Interesų konfliktą;

16.2. atliekama viešųjų pirkimų procedūra, kai Banko tarnautojas yra susijęs šeimos, artimos giminystės arba svainystės ryšiais su tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atstovais, yra pirkime dalyvaujančio tiekėjo akcininkas arba bet kokios formos juridinio asmens dalyvis, gauna iš pirkime dalyvaujančio tiekėjo bet kokios rūšies pajamų arba kitokios turtinės ir (ar) neturtinės naudos arba yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių sukelti Interesų konfliktą;

16.3. priimami sprendimai ir (ar) atliekami pavedimai, susiję su asmenimis, iš kurių Banko tarnautojas ir (ar) jo artimi asmenys gauna bet kokios turtinės ar neturtinės naudos arba su kuriais jį sieja sutartiniai ar bet kokio kito pobūdžio įsipareigojimai ir bet kokio kito pobūdžio teisiniai santykiai, galintys sukelti Interesų konfliktą;

16.4. sprendimai priimami ir (ar) atliekami pavedimai dėl Įmonių, kurių akcijų, dalių, pajų, teisių turi Banko tarnautojas ir (ar) jo artimi asmenys arba kurios yra susiję su šio tarnautojo ir (ar) jo artimo asmens naryste, einamomis ar renkamomis pareigomis arba kurios yra susiję su šiuo tarnautoju ir (ar) jo artimais asmenimis bet kokias kitais ryšiais. Banko tarnautojas, priimdamas sprendimus, susijusius su Įmone, kurioje privačių interesų turi jis ir (ar) jam artimas asmuo, turi įsitikinti, kad jo dalyvavimas svarstant ir priimant sprendimą nesukels Interesų konflikto. Svarstant ir rengiant sprendimų ir kitų dokumentų projektus dėl Įmonės, kurioje jis ir (ar) jo artimas asmuo turi privačių interesų, tarnautojas privalo nusišalinti nuo šių sprendimų ir (ar) projektų svarstymo ir rengimo, jei jam artimas asmuo yra tos Įmonės vadovas. Įmonės vadovais laikomi: jei įmonė yra bankas, – banko vadovai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje (banko stebėtojų tarybos nariai, banko valdybos nariai, administracijos vadovai, vidaus audito tarnybos vadovas, banko filialų, atstovybių vadovai, taip pat kiti banko darbuotojai ir asmenys, kuriems pagal banko įstatus, valdybos nutarimus, administracijos darbo reglamentą arba administracijos vadovų sprendimu suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų teikimo ir banko vardu sudaryti priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius, turinčius rizikos požymių); jei įmonė yra Centrinė kredito unija, – Centrinės kredito unijos vadovai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, administracijos vadovai, vidaus audito tarnybos vadovas, Centrinės kredito unijos filialų, atstovybių vadovai, taip pat Centrinės kredito unijos darbuotojai ir asmenys, kuriems pagal Centrinės kredito unijos įstatus, valdybos nutarimus, administracijos darbo reglamentą arba administracijos vadovų sprendimu suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų teikimo ir Centrinės kredito unijos vardu sudaryti priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius, turinčius rizikos požymių); jei įmonė yra kredito unija, – kredito unijos vadovai, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, administracijos vadovas, vidaus audito tarnybos vadovas, paskolų komiteto pirmininkas, revizijos komisijos pirmininkas (revizorius); jei kitos teisinės formos įmonė, kurios priežiūrą vykdo Bankas, – įmonės vadovas, kaip tai nustatyta atitinkamos rūšies įmonės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose;

16.5. rengiami, svarstomi, priimami sprendimai ir (ar) atliekami pavedimai dėl Įmonės, kurioje dirbo Banko tarnautojas, ėjęs Įmonės vadovo pareigas, kaip tai nustatyta tam tikrą Įmonės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose, arba galėjęs daryti tiesioginę ir reikšmingą įtaką informacijos apie Įmonę objektyvumui ir kokybei ir nuo darbo arba kitokių sutartinių santykių pasibaigimo dienos yra praėję mažiau kaip 3 metai;

16.6. priėmė pasiūlymą pereiti į kitą darbą ne Banke ir priimtas pasiūlymas gali sukelti Interesų konfliktą.

17.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas negali naudotis savo pareigomis, teisėmis ir (ar) Banko vardu siekdamas tiesiogiai arba netiesiogiai paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų Interesų konfliktą.

18.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas negali savo arba jam artimų asmenų privačių interesų naudai naudotis ir leisti naudotis informacija, kurią jis įgijo eidamas pareigas Banke arba kuri jam tapo žinoma dėl Banke einamų pareigų, kitokia tvarka ir apimtimi, negu nustatyta įstatymuose arba kituose teisės aktuose.

19.

KEISTA (punkto numeris):

1. 2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

2. 2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas negali priimti dovanų ir (ar) paslaugų arba jų teikti, jeigu tai gali sukelti Interesų konfliktą. Apribojimas netaikomas Banko tarnautojams, gavusiems dovanų arba paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai susijusios su Banko tarnautojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (pvz.: valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30 Eur.

20.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojams draudžiama finansines priemones, kuriomis prekiaujama Lietuvos Respublikos veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, perleisti anksčiau, negu praėjus 6 mėnesiams nuo jų įsigijimo. Banko tarnautojams rekomenduojama informuoti savo sutuoktinius ir sugyventinius, kad šis draudimas galioja ir jiems.

21.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas nedelsdamas privalo:

21.1. iškilus Interesų konfliktui, bet kuriuo sprendimo priėmimo metu:

21.1.1. žodžiu informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo arba kito pavedimo vykdymo procedūroje, apie esamą Interesų konfliktą;

21.1.2. nusišalinti nuo bet kokių Interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo arba priėmimo etapų, kad ir kaip jie būtų įvardijami (palikti posėdžių salę, kabinetą arba kitą patalpą, kurioje sprendžiamas Interesų konfliktą keliantis klausimas);

21.1.3. pateikti Banko valdybos pirmininkui arba Vadovui rašytinį pranešimą apie nusišalinimą (o jo kopiją – tiesioginiam vadovui), kuriame pasiaiškina dėl esamo Interesų konflikto. Banko valdybos pirmininkas apie Interesų konfliktą keliančią situaciją raštu informuoja Banko valdybą. Tarnautojo rašytinis pranešimas apie nusišalinimą turi būti perduotas Atitikties tarnautojui;

KEISTA:

2013 12 05 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2013 12 11)

(Žin., 2013, Nr. 126-6442)

 

21.2. iškilus Interesų konfliktui atliekant funkcijas Banko valdybos darbe (valdybos posėdžiuose, valdybos pasitarimuose ir kt.), – informuoti Banko valdybos pirmininką ir pateikti rašytinį pranešimą apie nusišalinimą. Banko valdybos pirmininkas gali pasirašyti išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo arba priėmimo ir pavedimų vykdymo Banko tarnautojas privalo nusišalinti. Su rašytiniu Banko valdybos pirmininko sprendimu dėl nušalinimo priėmimo arba nepriėmimo pasirašytinai supažindinamas nusišalinęs arba nušalintas Banko tarnautojas, Banko valdybos pirmininko pavaduotojas arba Banko valdybos narys, jei tai išankstinės rašytinės rekomendacijos, – supažindinamas ir Banko valdybos sekretorius, ir tik tada raštas susipažinti perduodamas Atitikties tarnautojui;

21.3. iškilus Interesų konfliktui dalyvaujant komiteto, komisijos arba darbo grupės (toliau – Komisija) veikloje, – žodžiu pranešti Komisijos pirmininkui. Komisijos pirmininkas turi užtikrinti, kad, esant kolegialiam klausimo svarstymui, Banko tarnautojo nusišalinimo faktas būtų tinkamai pažymėtas atitinkamame dokumente (posėdžio protokole turi būti nurodyta, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę), ir apie Komisijoje pareikšto nusišalinimo fakto įtvirtinimą atitinkame dokumente pasirašytinai supažindina nusišalinusį Banko tarnautoją. Jeigu Banko tarnautojas buvo paskirtas Komisijos pirmininku, jis turi nedelsdamas raštu apie nusišalinimą informuoti asmenį, kurio pasirašytu dokumentu buvo sudaryta Komisija, perduoti klausimą nagrinėti Komisijos pirmininką pavaduojančiam tarnautojui ir nusišalinti.

22.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Jeigu kilus Interesų konfliktui Banko tarnautojas pats nenusišalina, tiesioginio vadovo arba Komisijos pirmininko iniciatyva jį nušalinti nuo dalyvavimo priimant sprendimą ir kitų funkcijų atlikimo gali Banko valdybos pirmininkas arba Vadovas.

23.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Vertinant Banko tarnautojo elgesio atitiktį Įstatymo nuostatoms ir konstatuojant Įstatymo pažeidimą nebūtina nustatyti, kad tarnautojas, kuris veikė pažeisdamas pareigą vengti Interesų konflikto, iš tokių savo veiksmų gavo realios konkrečios naudos. Įstatymo pažeidimui konstatuoti nėra būtina nustatyti, kad Banko tarnautojas savo arba savo artimų asmenų privačius interesus įgyvendino viešųjų interesų sąskaita. Banko tarnautojas gali būti pripažintas pažeidęs Įstatymą, jeigu jis nesiėmė Įstatyme nustatytų priemonių viešųjų ir privačių interesų konfliktui savo veikloje išvengti ir (ar) neįvykdė arba netinkamai įvykdė pareigą nusišalinti nuo dalyvavimo priimant sprendimus, kurie sukelia Interesų konfliktą.

 

VI. TARNAUTOJO NUŠALINIMAS

 

24.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojas turi būti nušalintas nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo arba priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio tarnautojo dalyvavimas sukels Interesų konfliktą.

25.

KEISTA:

1. 2013 12 05 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2013 12 11)

(Žin., 2013, Nr. 126-6442)

2. 2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Sprendimus dėl Banko tarnautojų nušalinimo, susijusio su viešųjų ir privačių interesų konfliktu, priima Banko valdybos pirmininkas arba Vadovas motyvuotu rašytiniu sprendimu. Sprendimus dėl Banko valdybos pirmininko pavaduotojų, Banko valdybos narių ir Vadovų nušalinimo, susijusio su viešųjų ir privačių interesų konfliktu, ir dėl galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo tyrimo pradėjimo priima Banko valdybos pirmininkas. Sprendimą dėl Banko valdybos pirmininko nušalinimo, susijusio su viešųjų ir privačių interesų konfliktu, priima Banko valdyba.

26.

KEISTA:

1. 2013 12 05 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2013 12 11)

(Žin., 2013, Nr. 126-6442)

2. 2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko valdybos pirmininkas arba Vadovas, gavęs Banko tarnautojo pranešimą apie nusišalinimą dėl iškilusio Interesų konflikto, arba Banko valdyba, gavusi Banko valdybos pirmininko pranešimą apie kilusį Interesų konfliktą, gali priimti motyvuotą rašytinį sprendimą nepriimti pareikšto pageidavimo nusišalinti ir įpareigoti jį toliau vykdyti pavestas funkcijas ir dalyvauti tolesnėje sprendimo procedūroje. Banko valdyba, Banko valdybos pirmininkas arba Vadovas gali nepriimti tarnautojo pareikšto pageidavimo nusišalinti tik išimtiniais atvejais, atsižvelgę į Banko tarnautojo, pareiškusio pageidavimą nusišalinti, išskirtinę kvalifikaciją arba pagrindo nusišalinti nebuvimą, arba kitus išimtinius motyvuotus pagrindus.

27.

KEISTA:

1. 2013 12 05 nutarimu Nr. 03-197 (nuo 2013 12 11)

(Žin., 2013, Nr. 126-6442)

2. 2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko valdybos pirmininko arba Vadovo rašytinis sprendimas dėl Banko tarnautojo nušalinimo arba Banko valdybos sprendimas dėl Banko valdybos pirmininko nušalinimo arba motyvuotas sprendimas nepriimti pareikšto pageidavimo nusišalinti turi būti perduoti Atitikties tarnautojui. Su rašytiniu Banko valdybos, Banko valdybos pirmininko arba Vadovo sprendimu dėl nušalinimo priėmimo arba nepriėmimo pasirašytinai supažindinamas nusišalinęs arba nušalintas Banko tarnautojas ir jo tiesioginis vadovas.

28.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko valdybos pirmininkas arba Vadovas gali teikti tarnautojams išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo arba kitokių tarnybinių pareigų, galinčių sukelti privačių ir viešųjų interesų konfliktą, atlikimo jie turėtų nusišalinti. Su išankstinėmis rašytinėmis rekomendacijomis pasirašytinai supažindinamas Banko tarnautojas, kuriam jos skirtos. Išankstinės rašytinės rekomendacijos perduodamos saugoti Atitikties tarnautojui. Išankstinės rašytinės rekomendacijos gali būti skelbiamos viešai tik esant išankstiniam rašytiniam banko tarnautojo sutikimui.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.

KEISTA (punkto numeris):

2014 10 30 nutarimu Nr. 03-202 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15284)

 

Banko tarnautojai, einantys pareigas, įtrauktas į Lietuvos banko tarnautojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašą, yra atsakingi už Deklaracijose pateiktų duomenų teisingumą, už tai, kad tiesioginis vadovas ir kiti Apraše nurodyti asmenys būtų informuoti apie Interesų konfliktą sukeliančias aplinkybes, o jie patys nusišalintų nuo dalyvavimo priimant Interesų konfliktą sukeliančius sprendimus. Už pažeidimus šie Banko tarnautojai atsako Įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kitiems Banko tarnautojams už Aprašo V dalyje nustatytos pareigos vengti Interesų konflikto ir nusišalinti nevykdymą gali būti taikomos drausminės nuobaudos.

______________

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo

Lietuvos banke aprašo

priedas

 

ĮSIPAREIGOJIMAS

SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

 

Aš suprantu, kad:

• savo darbe tvarkysiu asmens duomenis, kurie visuomenės ir tam tikrų asmenų interesais gali būti atskleisti arba perduoti tik teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims ir institucijoms;

• draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims Lietuvos banko viduje arba už jo ribų slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis arba kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis;

• netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Aš pasižadu:

• saugoti asmens duomenų paslaptį;

• tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat pareigybės aprašymu ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis man patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas;

• neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Lietuvos banko viduje, tiek už jo ribų;

• pranešti savo vadovui ir Saugos departamento tarnautojui, koordinuojančiam asmens duomenų apsaugą, apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

 

Aš žinau, kad:

• už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

• asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą;

• šitas pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką Lietuvos banke, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams (pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 5 dalį).

Aš esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos banke aprašu.

 

______________________________________                                  _______________

(vardas, pavardė, parašas)                                                                                          (data)

 

______________________________________

(pareigos; tel. ir el. paštas)

 

Šis pasižadėjimas buvo pasirašytas dalyvaujant

 

______________________________________                                  _______________

(Atitikties tarnautojo vardas, pavardė, parašas)                                                             (data)

______________

 

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v3.9334 2016-05-12