Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas 36 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/47228:str36
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas 36 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2013-07-16
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2016-01-01
Straipsnis tekste
 • 36 straipsnis. Karių tarnybai taikomi apribojimai

  1.

  KEISTA:

  2011 06 23 įstatymu Nr. XI-1509 (nuo 2011 09 01)

  (Žin., 2011, Nr. 86-4151)

   

  Tikrosios karo tarnybos kariams, išskyrus karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius, taip pat parengtojo rezervo karius, draudžiama dalyvauti politinėje veikloje, kuri apima:

  1) narystę politinėje partijoje ar politinėje organizacijoje;

  2) aktyvų karių dalyvavimą politinių partijų ir politinių organizacijų organizuotuose susirinkimuose ar kitokiuose viešuose veiksmuose, kuriais reškiamos politinės nuostatos ar politiniai reikalavimai arba kuriais tiesiogiai remiama politinė partija ar politinė organizacija;

  KEISTA:

  2004 11 11 įstatymu Nr. IX-2560 (nuo 2004 11 23)

  (Žin., 2004, Nr. 169-6215)

   

  3) karių politinius pareiškimus, straipsnius ar kalbas, kuriuose viešai reiškiamas nesutikimas su demokratiškai išrinktos valstybės valdžios (Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės) paskelbta ir vykdoma politika ar viešai keliami politiniai reikalavimai valstybės valdžiai.

  2. Karys, pradėdamas privalomąją pradinę ar profesinę karo tarnybą, tarnybos laikotarpiui nutraukia narystę ir veiklą politinėje partijoje ar politinėje organizacijoje.

  3. Kariai gali dalyvauti asociacijų ir kitų nepolitinių susivienijimų veikloje, taip pat kitokioje nepolitinėje veikloje, kuria siekiama puoselėti moralines, tautines, patriotines ir pilietines demokratines vertybes, jei dalyvavimas tokioje veikloje netrukdo vykdyti tiesioginių kario pareigų.

  KEISTA:

  2004 11 11 įstatymu Nr. IX-2560 (nuo 2004 11 23)

  (Žin., 2004, Nr. 169-6215)

   

  4. Atsargos, dimisijos kariai, kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai, dalyvaudami politinėje veikloje, apibrėžtoje šio straipsnio 1 dalyje, neturi teisės jokiu būdu jos sieti su savo, kaip kario, statusu, daryti nuorodų į savo karinį laipsnį, dėvėti karinę uniformą.

  KEISTA:

  2011 06 23 įstatymu Nr. XI-1509 (nuo 2011 09 01)

  (Žin., 2011, Nr. 86-4151)

   

  5. Karys negali eiti valstybės tarnautojo pareigų, išskyrus šio įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį.

  KEISTA:

  1. 2000 05 09 įstatymu Nr. VIII-1668 (nuo 2000 05 24)

  (Žin., 2000, Nr. 42-1194)

  2. 2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

   

  6. Profesinės karo tarnybos karys pagal einamas pareigas negali būti susijęs tiesioginiais pavaldumo santykiais su savo sutuoktiniu, artimuoju giminaičiu ar svainystės ryšiais susijusiu asmeniu.

  KEISTA:

  1. 2004 11 11 įstatymu Nr. IX-2560 (nuo 2004 11 23)

  (Žin., 2004, Nr. 169-6215)

  2. 2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

   

  7. Profesinės karo tarnybos kariai negali būti renkamais ar skiriamais įmonių valdymo organų nariais, išskyrus krašto apsaugos sistemos įmones, įstaigas ar organizacijas, kurių valdymo organų nariais jie renkami ar skiriami teisės aktų nustatyta tvarka, būti profesinės sąjungos nariais, streikuoti, naudoti tarnybos laiką, turtą ir tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslais. Profesinės karo tarnybos kariai negali dirbti pagal darbo sutartį, užsiimti individualia veikla, išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus. Karys, kuris yra individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar narys komanditorius ar turi akcinės bendrovės akcijų arba žemės ūkio bendrovės pajų, privalo šią nuosavybę valdyti, naudoti ir disponuoti ja tokiu būdu, kad dėl jos turėjimo ar ryšių su bendrove (įmone), kurioje karys turi nuosavybės, negalėtų atsirasti privačių ir tarnybos interesų konflikto, nesusidarytų prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nebūtų diskredituojamas tarnybos autoritetas ir nebūtų kliudoma profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas. Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kurie vykdo kriminalinę žvalgybą, profesinės karo tarnybos karininkai privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

  KEISTA:

  1. 2000 05 09 įstatymu Nr. VIII-1668 (nuo 2000 05 24)

  (Žin., 2000, Nr. 42-1194)

  2. 2004 11 11 įstatymu Nr. IX-2560 (nuo 2004 11 23)

  (Žin., 2004, Nr. 169-6215)

  3. 2006 06 08 įstatymu Nr. X-662 (nuo 2006 07 01)

  (Žin., 2006, Nr. 72-2679)

  4. 2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

  5. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2401 (nuo 2013 01 01)

  (Žin., 2012, Nr. 135-6875)

  6. 2013 07 02 įstatymu Nr. XII-491 (nuo 2013 07 16)

  (Žin., 2013, Nr. 76-3856)

   

  8.

  KEISTA:

  1. 2000 05 09 įstatymu Nr. VIII-1668 (nuo 2000 05 24)

  (Žin., 2000, Nr. 42-1194)

  2. 2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

   

  Priimdamas sprendimus, karys privalo teikti pirmenybę tarnybos interesams ir užtikrinti sprendimų nešališkumą. Profesinės karo tarnybos karys pats ar per kitus asmenis neturi teisės dalyvauti tokiuose komercijos tikslais daromuose veiksmuose, kurie turi ryšį su jo tarnyba ir gali tapti jo privačių bei tarnybos interesų konflikto priežastimi. Karys negali atstovauti krašto apsaugos sistemos institucijai:

  1) tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar asmenys, nurodyti šio straipsnio 7 dalyje, gauna bet kurios rūšies pajamų;

  2) tvarkydamas reikalus su visų rūšių įmonėmis, kuriose jis ar asmenys, nurodyti šio straipsnio 7 dalyje, turi daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų.

  9. Karys negali priimti dovanų ar paslaugų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su jo pareigų ėjimu, išskyrus krašto apsaugos sistemos ar kitų valstybės institucijų oficialiai skirtas premijas ir dovanas, taip pat dovanas ir paslaugas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su jo pareigomis.

  KEISTA:

  2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

   

  10. Profesinės karo tarnybos kariai, kurie krašto apsaugos sistemoje eina karo medicinos gydytojo ar jo padėjėjo pareigas, esant poreikiui gali būti siunčiami dirbti į kitą valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigą, paliekant tą patį tarnybinį atlyginimą, krašto apsaugos ir sveikatos apsaugos ministrų nustatyta tvarka sudarytoje dvišalėje sutartyje tarp krašto apsaugos sistemos institucijos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytomis sąlygomis. Teisė dirbti laisvu nuo tarnybos metu kitose sveikatos priežiūros įstaigose įgyvendinama krašto apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  KEISTA:

  1. 2000 05 09 įstatymu Nr. VIII-1668 (nuo 2000 05 24)

  (Žin., 2000, Nr. 42-1194)

  2. 2004 11 11 įstatymu Nr. IX-2560 (nuo 2004 11 23)

  (Žin., 2004, Nr. 169-6215)

  3. 2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

  4. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2401 (nuo 2013 01 01)

  (Žin., 2012, Nr. 135-6875)

   

  11. Profesinėje karo tarnyboje negali tarnauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie gauna kitų šalių valstybines pensijas už tarnybą tų šalių karinėse ar joms prilygintose struktūrose. Krašto apsaugos ministras turi teisę neatsižvelgdamas į asmens amžių priimti į profesinę karo tarnybą ne ilgiau kaip 5 metams arba įrašyti į parengtąjį kariuomenės personalo rezervą Lietuvos Respublikos piliečius, tarnavusius profesinės tarnybos kariais valstybių Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) narių karinėse ar joms prilygintose struktūrose ir gaunančius tų šalių karinę pensiją.

  KEISTA:

  1. 1999 01 14 įstatymu Nr. VIII-1027 (nuo 1999 01 27)

  (Žin., 1999, Nr. 11-246)

  2. 2010 05 18 įstatymu Nr. XI-822 (nuo 2010 05 31)

  (Žin., 2010, Nr. 63-3099)

  3. 2011 06 23 įstatymu Nr. XI-1509 (nuo 2011 09 01)

  (Žin., 2011, Nr. 86-4151)

   

  12. Laisvu nuo tarnybos metu profesinės karo tarnybos kariai turi teisę užsiimti kūryba, įskaitant ir turtinių teisių į savo sukurtus kūrinius perleidimą. Krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui leidus, profesinės karo tarnybos kariai taip pat turi teisę užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį ir gauti už tai darbo užmokestį ar atlyginimą, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas. Sprendimas leisti profesinės karo tarnybos kariui užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį galioja iki kario perkėlimo į kitas pareigas, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus nuo sprendimo priėmimo dienos. Sprendimą leisti profesinės karo tarnybos kariui užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmęs asmuo gali šį sprendimą atšaukti, jeigu atsiranda šioje dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių toks leidimas negalėjo būti išduotas. Prašymai leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjami, sprendimai priimami ir atšaukiami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

  KEISTA:

  1. 2012 11 08 įstatymu Nr. XI-2401 (nuo 2013 01 01)

  (Žin., 2012, Nr. 135-6875)

  2. 2013 07 02 įstatymu Nr. XII-491 (nuo 2013 07 16)

  (Žin., 2013, Nr. 76-3856)

   

  INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2013 07 02 įstatymu Nr. XII-491 (Žin., 2013, Nr. 76-3856), profesinės karo tarnybos kariai, kuriems iki įstatymo Nr. XII-491 įsigaliojimo (2013 07 16), vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 12 dalimi, išduotas leidimas dirbti ar teikti komercinio pobūdžio paslaugas, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įstatymo Nr. XII-491 įsigaliojimo turi gauti naują leidimą užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį arba nutraukti darbą ar komercinio pobūdžio paslaugų teikimą.

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt