Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515)
Santrumpa: BAĮ Santrumpa - tai pirmosios įstatymo pavadinimo raidės.
AKTUALI AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2015 01 01.
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Šriftas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS

ĮSTATYMAS

 

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (toliau – ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. Šis įstatymas netaikomas šeimynoms.

KEISTA:

1. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1263 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 123-5548)

2. 2007 06 07 įstatymu Nr. X-1178 (nuo 2007 06 21)

(Žin., 2007, Nr. 68-2654)

3. 2008 11 14 įstatymu Nr. X-1822 (nuo 2008 11 29)

(Žin., 2008, Nr. 137-5371)

4. 2010 04 01 įstatymu Nr. XI-724 (nuo 2010 07 01)

(Žin., 2010, Nr. 41-1944)

5. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

2. Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.

KEISTA:

1. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1263 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 123-5548)

2. 2007 06 07 įstatymu Nr. X-1178 (nuo 2007 06 21)

(Žin., 2007, Nr. 68-2654)

 

3. Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų, valiutos keityklų operatorių, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir jų valdymo įmonių, uždaro tipo investicinių bendrovių ir jų valdymo įmonių, pensijų fondų ir jų valdymo įmonių, investicinių fondų valdymo įmonių, reguliuojamos rinkos operatoriaus, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, draudimo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą nustato šis įstatymas, jei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.

KEISTA:

1. 2003 07 04 įstatymu Nr. IX-1712 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3427)

2. 2007 06 07 įstatymu Nr. X-1178 (nuo 2007 06 21)

(Žin., 2007, Nr. 68-2654)

3. 2007 10 25 įstatymu Nr. X-1308 (nuo 2008 03 01)

(Žin., 2007, Nr. 117-4777)

4. 2009 12 10 įstatymu Nr. XI-552 (nuo 2009 12 28)

(Žin., 2009, Nr. 153-6890)

5. 2011 05 24 įstatymu Nr. XI-1405 (nuo 2011 06 11)

(Žin., 2011, Nr. 71-3367)

6. 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1870 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 163-7761)

7. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

8. 2014 07 17 įstatymu Nr. XII-1043 (nuo 2014 11 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10856)

 

4. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su šio Įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

KEISTA:

2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01 – remiantis

2012 06 29 įstatymu Nr. XI-2174 (Žin., 2012, Nr. 83-4348))

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytas dokumentas.

2. Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

3. Apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.

4. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau – finansinės ataskaitos) sudaryti.

5. Buhalterinė sąskaita (toliau – sąskaita) – informacijos kaupimo ir grupavimo būdas ūkio subjekto turtui, nuosavam kapitalui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per ataskaitinį laikotarpį.

6. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas – Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių etikos normų buhalteriams valdybos parengti ir patvirtinti profesinės etikos principai.

7. Dvejybinis įrašas – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.

8. Įsipareigojimas – prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos ūkio subjektas privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti.

9. Nuosavas kapitalas – ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus.

10. Paprastasis įrašas – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai nedaromas dvejybinis įrašas.

11. Pinigų apskaitos dokumentas – popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigojimas kitam ūkio subjektui.

12. Sąskaitų planas – sąskaitų, kuriose sukaupiama informacija, parodanti ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, sąrašas.

13. Supaprastinta apskaita – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą.

14. Tarptautiniai apskaitos standartai – kaip jie apibrėžti 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

15. Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos patvirtintos viešojo sektoriaus subjektų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo apskaitoje ir finansinių ataskaitų sudarymo taisyklės.

16. Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos.

17. Ūkinė operacija – ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą.

18. Ūkinis įvykis – nuo ūkio subjekto nepriklausantis faktas, keičiantis turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą.

19. Ūkio subjekto vadovas – juridinio asmens vadovas arba jo administracijos vadovas, arba išteklių ar mokesčių fondą administruojančio (jį tvarkančio) subjekto vadovas, arba ūkio subjekto, kuris neturi vadovo, savininkas, arba mažosios bendrijos atstovas, arba kolektyvinio investavimo subjekto ir pensijų fondo valdymo įmonės vadovas. Ūkinėje bendrijoje ūkio subjekto vadovu laikytinas tikrasis narys, kuris paskirtas vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.

20. Valdymo (vidaus) apskaita – informacijos, reikalingos ūkio subjektui valdyti, rinkimas, sisteminimas, įvertinimas ir pateikimas.

21. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, arba struktūrinio buhalterinės apskaitos padalinio vadovas.

22. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (toliau – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas) ir kituose teisės aktuose.

 

3 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai

KEISTA:

1. 2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

1. Apskaita tvarkoma pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus.

2. Bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgdama į tarptautinius apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisę ir tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlieka Finansų ministerija.

3. Pagal tarptautinius apskaitos standartus apskaitą tvarko ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, finansų maklerio įmonės, reguliuojamos rinkos operatorius, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, ir valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas.

KEISTA:

1. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

2. 2014 12 18 įstatymu Nr. XII-1480 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-21141)

 

4. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus ūkio subjektus, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Verslo apskaitos standartus rengia, tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga. Verslo apskaitos standartų rengimo klausimais įstaigoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Apskaitos standartų komitetas. Verslo apskaitos standartai turi būti parengti vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir tarptautiniais apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti.

KEISTA:

1. 2011 09 22 įstatymu Nr. XI-1601 (nuo 2012 05 01)

(Žin., 2011, Nr. 121-5707)

2. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

3. 2012 11 06 įstatymu Nr. XI-2319 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 132-6647)

 

5. Viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kuriuos tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia Finansų ministerija. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai turi būti parengti pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitą Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos rengiamą metodiką (nurodymus, studijas).

KEISTA:

1. 2008 11 14 įstatymu Nr. X-1823 (nuo 2008 11 29)

(Žin., 2008, Nr. 137-5372)

2. 2012 11 06 įstatymu Nr. XI-2319 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 132-6647)

 

6. NETEKO GALIOS:

2011 09 22 įstatymu Nr. XI-1601 (nuo 2012 05 01)

(Žin., 2011, Nr. 121-5707)

 

7. Verslo apskaitos standartų paaiškinimus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga. Verslo apskaitos standartų paaiškinimas neturi teisės akto galios ir išreiškia verslo apskaitos standartų rengėjų nuomonę.

KEISTA:

2011 09 22 įstatymu Nr. XI-1601 (nuo 2012 05 01)

(Žin., 2011, Nr. 121-5707)

 

8. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų paaiškinimus teikia Finansų ministerija.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 2008 m. lapkričio 14 d. įstatymu Nr. X-1823 (Žin., 2008, Nr. 137-5372), 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

 

4 straipsnis. Reikalavimai apskaitos informacijai

Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų:

1) tinkama, objektyvi ir palyginama;

2) pateikiama laiku;

3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

 

5 straipsnis. Piniginis matas

KEISTA:

2014 09 23 įstatymu Nr. XII-1119 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-13408)

 

1. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

2. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

 

6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Apskaitos metodų visumą, nustatytą teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas, lemia ūkio subjekto teisinė forma, ūkio subjekto dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma.

2. Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

3. Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą.

4. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalbomis. Gauti dokumentai, sudaryti užsienio kalba, prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą.

5. Grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

6. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę viešojo sektoriaus subjektams nustato Vyriausybė.

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams nustato Vyriausybė.

 

7 straipsnis. Sąskaitų planas

KEISTA:

1. 2007 06 07 įstatymu Nr. X-1178 (nuo 2007 06 21)

(Žin., 2007, Nr. 68-2654)

2. 2012 11 06 įstatymu Nr. XI-2319 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 132-6647)

 

1. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno, pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga.

2. Viešojo sektoriaus subjektams privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, kitiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia Finansų ministerija.

3. Ūkio subjektas susidaro savo sąskaitų planą. Jį tvirtina to ūkio subjekto vadovas.

 

8 straipsnis. Valdymo (vidaus) apskaita

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

Valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai.

 

9 straipsnis. Apskaitos politika

KEISTA:

1. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

2. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

2. Ūkio subjekto vadovo patvirtintoje apskaitos politikoje turi būti nurodoma:

1) ūkio subjekto apskaitai taikomi apskaitos standartai ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

2) finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir finansinėms ataskaitoms sudaryti taikomi apskaitos principai;

3) apskaitos metodai ir taisyklės, kuriais vadovaujamasi registruojant ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir (ar) pinigų srautus.

 

10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01 – remiantis

2012 06 29 įstatymu Nr. XI-2174 (Žin., 2012, Nr. 83-4348))

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus.

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 102 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.

5. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys.

6. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

7. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai.

8. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats gyventojas.

 

INFOLEX PASTABA: remiantis 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (Žin., 2012, Nr. 51-2531; 2012, Nr. 83-4348), nuo 2016 m. sausio 1 d. 10 straipsnis išdėstomas taip:

10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytus atvejus.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, teikiantys vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas, turi atitikti šio įstatymo 101 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 102 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.

6. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys.

7. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

8. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai.

9. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats gyventojas.

 

101 straipsnis.       Reikalavimai asmenims, atliekantiems vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas arba teikiantiems vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2016 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, teikiantys vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų;

2) būti išlaikęs profesinius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės egzaminą ir mokesčių egzaminą, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

2. Ūkio subjektų organizuoti buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei mokesčių egzaminai pripažįstami pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengtą egzaminų pripažinimo tvarką.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija atlieka šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytam reikalavimui įgyvendinti būtinas funkcijas:

1) tvirtina šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų egzaminų programas;

2) tvirtina reikalavimus ūkio subjektams, turintiems teisę organizuoti šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus egzaminus, tvirtina tokių ūkio subjektų sąrašą, įtraukimo į jį ir išbraukimo iš jo tvarką;

3) nustato šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų egzaminų organizavimo tvarką, vertinimo metodiką ir apeliacijų nagrinėjimo tvarką;

4) nustato apmokėjimo už šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus egzaminus viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams tvarką;

5) vykdo šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų egzaminų organizavimo ir vertinimo priežiūrą;

6) tvarko asmenų, išlaikiusių šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus egzaminus, sąrašą ir nustato įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką;

7) nustato Lietuvos Respublikos ir užsienio ūkio subjektų organizuotų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei mokesčių egzaminų pripažinimo tvarką.

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (Žin., 2012, Nr. 51-2531) 101 str. įsigalios nuo 2016 01 01.

 

102 straipsnis.       Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens civilinės atsakomybės draudimas

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Metinė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 2 900 eurų.

KEISTA:

2014 09 23 įstatymu Nr. XII-1126 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-13623)

 

3. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo būti apsidraudę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu visą apskaitos paslaugų teikimo laikotarpį.

 

INFOLEX PASTABA: 2014 09 23 įstatymo Nr. XII-1126 (TAR, 2014, Nr. 2014-13623) nuostatos taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. naujai sudaromoms bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartims.

 

11 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.

2. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, arba centralizuotai tvarkančios apskaitą biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Prie sutarties pridedama apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

APSKAITOS DOKUMENTAI IR APSKAITOS REGISTRAI. KLAIDŲ TAISYMAS

 

KEISTA (skirsnio pavadinimas):

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

12 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas

1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais, surašant buhalterinę pažymą, kuri turi šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus rekvizitus.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

3. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai.

KEISTA:

2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1668 (nuo 2003 07 23)

(Žin., 2003, Nr. 73-3347)

 

4. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

KEISTA:

1. 2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

2. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai

1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

2. Kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė.

3. Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

KEISTA:

1. 2001 12 21 įstatymu Nr. IX-679 (nuo 2002 01 01)

(Žin., 2001, Nr. 110-3995)

2. 2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1668 (nuo 2003 07 23)

(Žin., 2003, Nr. 73-3347)

 

4.

KEISTA:

1. 2001 12 21 įstatymu Nr. IX-679 (nuo 2002 01 01)

(Žin., 2001, Nr. 110-3995)

2. 2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1668 (nuo 2003 07 23)

(Žin., 2003, Nr. 73-3347)

 

Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims suteiktų nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų tiekimo ir komunalinių paslaugų) apskaitos dokumentuose bei telekomunikacijų paslaugų gavėjams, taip pat paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, gavėjams išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) paslaugų gavėjo pavadinimas;

5) paslaugų pavadinimai;

6) suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais mato vienetais.

5. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai kasos aparato kvitui neprivalomi.

KEISTA:

2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1263 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 123-5548)

 

6.

KEISTA:

2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1668 (nuo 2003 07 23)

(Žin., 2003, Nr. 73-3347)

 

Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų ir suskystintų dujų, skirtų naudoti kaip degalai) pirkėjams, kai jie pagal pirkimo-pardavimo sutartis atsiskaito ne banko kortele, išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) pirkėjo pavadinimas;

5) parduotų degalų pavadinimas, jų kiekis atitinkamais mato vienetais ir pardavimo piniginė išraiška.

7. Kai ūkinė operacija jau atlikta arba ūkinis įvykis baigėsi, bet nėra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas, surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą. Šį dokumentą pasirašo asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus.

KEISTA:

1. 2001 12 21 įstatymu Nr. IX-679 (nuo 2002 01 01)

(Žin., 2001, Nr. 110-3995)

2. 2002 12 10 įstatymu Nr. IX-1263 (nuo 2003 01 01)

(Žin., 2002, Nr. 123-5548)

 

8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai.

KEISTA:

2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

 

14 straipsnis. Apskaitos dokumentų pasirašymas

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Ūkio subjekto vadovas nustato apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudaromoje su užsakovu.

2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.

 

15 straipsnis. Patikslinamieji apskaitos dokumentai

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Kai prekės grąžinamos, nukainojamos, parduodamos su nuolaida, kai suteikiamos apyvartos nuolaidos, taip pat kai taisomos apskaitos dokumentų, kuriais įforminamos pirkimo-pardavimo operacijos, išrašymo metu padarytos, bet vėliau pastebėtos klaidos ir kitais atvejais rašomi patikslinamieji apskaitos dokumentai. Patikslinamieji pinigų apskaitos dokumentai nesurašomi. Patikslinamąjį apskaitos dokumentą surašo ūkio subjektas, kuris surašė apskaitos dokumentą, kurį reikia tikslinti, arba šalių susitarimu ūkio subjektas, kuris gavo šį apskaitos dokumentą.

2. Patikslinamajame apskaitos dokumente, be šio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų rekvizitų, nurodomas tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo surašymo data. Apyvartos nuolaidos suteikimo atveju surašytame patikslinamajame apskaitos dokumente nurodomas nuolaidos teikimo laikotarpis ir to laikotarpio apyvartos suma, nuo kurios teikiama nuolaida, o tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo surašymo data nenurodomi.

 

16 straipsnis. Apskaitos registrai

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.

2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.

3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

4. Apskaitos registrai gali būti sudaromi rankiniu būdu arba techninėmis priemonėmis.

5. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.

 

INFOLEX PASTABA: 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (Žin., 2012, Nr. 51-2531) nustatyta, kad 16 straipsnio 5 dalis įsigalioja nuo 2016 01 01.

 

17 straipsnis. Finansinės ataskaitos

KEISTA:

1. 2007 06 07 įstatymu Nr. X-1178 (nuo 2007 06 21)

(Žin., 2007, Nr. 68-2654)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

Finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

18 straipsnis. Klaidų taisymas

1. Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jeigu padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir laikomas negaliojančiu, po to surašomas naujas pinigų apskaitos dokumentas.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

2. Visuose apskaitos dokumentuose draudžiama taisyti dokumento surašymo datą.

3. Apskaitos dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ir tekstą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą apskaitos dokumento rekvizitą. Taisant klaidą, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašomas teisingas tekstas arba skaičius. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą apskaitos dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Tokie taisymai daromi tik dokumento surašymo metu.

4. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, gali būti taisomos perbraukiant klaidingą tekstą ir skaičių taip, kad būtų galima juos perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą arba surašant buhalterinę pažymą. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos po metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, taisomos tik einamaisiais finansiniais metais surašant buhalterinę pažymą, kuri turi šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus rekvizitus.

KEISTA:

1. 2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1668 (nuo 2003 07 23)

(Žin., 2003, Nr. 73-3347)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

3. 2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ SAUGOJIMAS

 

19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka

KEISTA:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.

2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

3. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas.

5. Jeigu pasikeičia ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka ir per nustatytą laikotarpį ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir sudarytas finansines ataskaitas perduoda tvarkyti ūkio subjekto vadovo paskirtam asmeniui.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

20 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų dingimo ir paėmimo įforminimas

1. Jei dingsta arba visiškai ar iš dalies sugadinami apskaitos dokumentai, apskaitos registrai, juos praradęs ar sugadinęs darbuotojas ūkio subjekto vadovui rašo pasiaiškinimą. Ūkio subjekto vadovas priima sprendimą dėl jų atkūrimo Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios teisę įstatymų nustatyta tvarka paimti ūkio subjektų apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, gali juos paimti jų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka, surašiusios dokumentų paėmimo aktą.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ APSKAITOS ORGANIZAVIMĄ, APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ IŠSAUGOJIMĄ. KOMERCINĖ PASLAPTIS

 

KEISTA (skirsnio pavadinimas):

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

21 straipsnis.        Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.

 

22 straipsnis. Komercinė paslaptis

KEISTA:

1. 2007 06 07 įstatymu Nr. X-1178 (nuo 2007 06 21)

(Žin., 2007, Nr. 68-2654)

2. 2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

Apskaitos informacija, kuri nenurodoma finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje, neskelbiama.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ir Finansų ministerijai

NETEKO GALIOS:

2008 07 03 įstatymu Nr. X-1679 (nuo 2008 09 01)

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d., išskyrus 3 straipsnio 3 dalį.

2. Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatos įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

KEISTA:

2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

 

3. Įstatymo 13 straipsnio 8 dalies nuostata įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

KEISTA:

2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

 

4.

KEISTA:

2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

 

Įsigaliojus šiam Įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas (Žin., 1992, Nr. 20-588);

2) Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 83-1882);

3) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 18-463);

4) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 64-1509);

5) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 126-2949);

6) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1509);

7) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1, 2, 9, 10, 16, 17, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 68-1981);

8) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 90-2644);

9) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 108-3130);

10) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1488);

11) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2970).

5. Iki apskaitos standartų įsigaliojimo galioja Vyriausybės ir Finansų ministerijos išleisti teisės aktai, reglamentuojantys buhalterinės apskaitos tvarkymą.

KEISTA:

2003 12 18 įstatymu Nr. IX-1914 (nuo 2003 12 30)

(Žin., 2003, Nr. 123-5586)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                                   VALDAS ADAMKUS

______________

 

Lietuvos Respublikos

buhalterinės apskaitos įstatymo

priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2008 09 01

(Žin., 2008, Nr. 82-3236)

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21).

2. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 609).

3.

KEISTA:

2012 04 24 įstatymu Nr. XI-1988 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 51-2531)

 

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL 2008 L 320, p. 1).

______________

 

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.7962 2015-02-13