Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-851)
  • 2008-02-13 Priimta
    2008-02-26 Paskelbta
    2008-03-01 Įsigalioja
    2015-01-01 Galiojantis
AKTUALI AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2015 01 01.
Šriftas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ, SUSIDARIUSIŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO FONDŲ PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 137

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, grąžinimą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio nutarimo nuostatos taikomos ir grąžintinoms lėšoms, kurios susidarė iki šio nutarimo įsigaliojimo.

3. NETEKO GALIOS:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projektų vykdytojų skolų pripažinimo abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2469) 3 punktą.

5. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. kovo 1 dienos.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                            GEDIMINAS KIRKILAS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                              KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2009 11 01

(Žin., 2009, Nr. 121-5200)

 

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ, SUSIDARIUSIŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO FONDŲ PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) parengtos vadovaujantis 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL 2005 L 209, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009 (OL 2009 L 144, p. 3) (toliau – Reglamentas Nr. 1290/2005), 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 885/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (OL 2006 L 171, p. 90), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1034/2008 (OL 2008 L 279, p. 13) (toliau – Reglamentas Nr. 885/2006), 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 883/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (OL 2006 L 171, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 482/2009 (OL 2009 L 145, p. 17), 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 967/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (OL, 2006 L 176, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 858/2008 (OL 2008 L 235, p. 7), 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1975/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL 2006 L 368, p. 74), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 484/2009 (OL 2009 L 145, p. 25), 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 796/2004, nustatančiu išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 44 tomas, p. 243), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 380/2009 (OL 2009 L 116, p. 9), 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 74) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL 2007 L 343, p. 9), 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 145), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL 2007 L 111, p. 13), 2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 501/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisykles (OL 2008 L 147, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1313/2008 (OL 2008 L 344, p. 61), 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1580/2007, nustatančiu Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (OL 2007 L 350, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 635/2009 (OL 2009 L 191, p. 3), 2009 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 612/2009, nustatančiu bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (OL 2009 L 186, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-667), 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4171) ir 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-839; 2009 Nr. 43-1667).

2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti grąžintinų Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų priemones, registravimo, grąžinimo, nurašymo ir apskaitos tvarką.

3.

KEISTA:

1. 2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

2. 2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

3. 2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

4. 2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Administruojančioji institucija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

ES žemės ūkio fondai – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius (toliau – EŽŪOGF Garantijų skyrius), Europos žemės ūkio garantijų fondas (toliau – EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP).

Grąžintinos lėšos – privalomos grąžinti lėšos, kurios neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, taip pat lėšos, kurias būtina sumokėti į ES žemės ūkio fondus ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už teisės aktų nuostatų pažeidimą, išskyrus ilgalaikes sankcijas, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos.

Grąžintinų lėšų įskaitymas – grąžintinų lėšų susigrąžinimas mokėjimo pavedimo sudarymo metu išskaičiuojant grąžintinų lėšų sumą ar jos dalį iš skolininkui skirtos paramos pagal bet kurią administruojančiosios institucijos administruojamą Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonę.

Mokėjimo dokumentas – teisės aktų, reglamentuojančių konkrečios priemonės administravimo taisykles, nustatytos formos dokumentas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka teikia fizinis arba juridinis asmuo paramos lėšoms pagal tą priemonę gauti ir kurio pagrindu apskaičiuojama ir išmokama paramos suma.

Paramos sutartis – paramos teikimo sutartis pagal atitinkamos priemonės administravimo taisykles.

Skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdomosios institucijos sprendimu turi grąžinti grąžintinas lėšas.

Vykdomoji institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135, 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 ir 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 paskirtos institucijos, atsakingos už sprendimo dėl paramos suteikimo ir (arba) grąžintinų lėšų nustatymo administruojant ES žemės ūkio fondų priemones (toliau – priemonės) priėmimą.

Šiose taisyklėse EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonės suprantamos kaip priemonės, įgyvendintos pagal kaimo plėtros 2004-2006 metų planą, patvirtintą Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. K(2004)2949, o EŽŪGF priemonės – kaip priemonės, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje ir finansuojamos iš EŽŪGF ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. SPRENDIMO DĖL LĖŠŲ GRĄŽINIMO PRIĖMIMAS

 

4. Sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo priežasčių, jų grąžinimo ir palūkanų skaičiavimo priima vykdomoji institucija. Šis sprendimas yra pagrindas iš skolininko susigrąžinti grąžintinas lėšas.

5. Grąžintinų lėšų nustatymo diena – vykdomosios institucijos sprendimo dėl grąžintinų lėšų susidarymo priėmimo diena. Vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo, nedelsdama apie tai informuoja administruojančiąją instituciją.

6.

KEISTA:

2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

 

Administruojančioji institucija, gavusi vykdomosios institucijos sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo, nedelsdama registruoja grąžintinas lėšas pagal priemonę, finansavimo šaltinį (ES žemės ūkio fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) ir mokėjimo dokumentą. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas registruoja pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus.

7. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo:

7.1. jeigu fizinis arba juridinis asmuo:

7.1.1. nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti;

7.1.2. vykdomajai institucijai pateikė klaidingą su paramos gavimu susijusią informaciją;

7.1.3. gavo didesnę nei priklauso paramą;

7.2. kitais priemonių administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais;

7.3. jeigu valstybės institucijos, dalyvaujančios administruojant priemones, nesilaikė ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų nuostatų ar veikė aplaidžiai (toliau – administravimo klaida) ir dėl to fiziniam arba juridiniam asmeniui išmokėta parama.

8. Vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl grąžintinų lėšų sumažinimo arba anuliavimo, apie tai informuoja administruojančiąją instituciją, kuri registruoja grąžintinų lėšų sumažinimą arba anuliavimą. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų sumažinimo arba anuliavimo, jeigu atsižvelgdama į gautą papildomą informaciją, susijusią su išmokėta parama, nustato, kad užregistruota grąžintinų lėšų suma turi būti mažesnė. Vykdomoji institucija grąžintinas lėšas sumažina ir anuliuoja pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus.

 

III. SKOLININKO INFORMAVIMAS

 

9.

KEISTA:

2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

 

Administruojančioji institucija per 10 darbo dienų nuo privalomų grąžinti lėšų, kurios neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, taip pat lėšų, kurias būtina sumokėti į ES žemės ūkio fondus ir (arba) į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už teisės aktų nuostatų pažeidimą, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje registruotu laišku informuoja skolininką apie šių lėšų sumą, jų susidarymo priežastis, lėšų grąžinimo terminą ir palūkanų, kurias privalo mokėti skolininkas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną ir kurios skaičiuojamos tuo atveju, jeigu taip nustato ES ir (arba) nacionaliniai teisės aktai, dydį.

9.1

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Jeigu administruojančiojoje institucijoje skolininkui yra užregistruotų, bet dar neišmokėtų išmokų pagal bet kurią Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonę ir mokėjimo metu įskaitymo būdu būtų susigrąžinta visa grąžintinų lėšų suma ar jos dalis, skolininkui registruotu laišku šių taisyklių 9 punkte nurodyta informacija siunčiama tik po to, kai atliekamas grąžintinų lėšų įskaitymas.

10. Grąžintinų lėšų grąžinimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo laiško, minėto šių taisyklių 9 punkte, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje. Jeigu skolininkas per administruojančiosios institucijos laiške nustatytą terminą lėšų negrąžina ir nesikreipia į administruojančiąją instituciją su prašymu leisti grąžinti lėšas dalimis, administruojančioji institucija turi imtis visų administracinių ir teisminių priemonių šioms lėšoms susigrąžinti. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas susigrąžina pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus.

11.

KEISTA:

1. 2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

2. 2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

3. 2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Administruojančioji institucija registruotu laišku informuoja skolininką apie grąžintinų lėšų sumažinimą, anuliavimą, įskaitymą per 10 darbo dienų nuo grąžintinų lėšų sumažinimo arba anuliavimo užregistravimo, susigrąžinimo įskaitymo būdu, išskyrus šių taisyklių 12.1 punkte nurodytą atvejį.

12.

KEISTA:

1. 2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

2. 2014 09 24 nutarimu Nr. 973 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12822)

 

Administruojančioji institucija gali neinformuoti skolininko apie grąžintinas lėšas, jeigu:

12.1. grąžintinų lėšų dydis pagal atskirą priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl jų susidarymo priėmimo metu neviršija 100 eurų, neįskaitant palūkanų;

12.2. susigrąžinus dalį lėšų, negrąžintoji suma, įskaitant palūkanas, neviršija 15 eurų.

 

IV. PALŪKANŲ SKAIČIAVIMAS

 

13.

KEISTA:

2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 05 01)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

 

Metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip.

14.

KEISTA:

1. 2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

2. 2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

Palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino (jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip), nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos ir skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies iki:

14.1. tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos;

14.2. administruojančiosios institucijos sprendimo nebetęsti grąžintinų lėšų išieškojimo priėmimo dienos – šių taisyklių 28.1 ir 28.3 punktuose nurodytais atvejais;

14.3. teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2001, Nr. 31-1010) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte;

14.4. teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punkte;

KEISTA:

2014 02 12 nutarimu Nr. 134 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01713)

 

14.5. teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punkte.

KEISTA:

2014 02 12 nutarimu Nr. 134 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01713)

 

15. Palūkanos neskaičiuojamos arba apskaičiuotos palūkanos anuliuojamos, jeigu paaiškėja, kad skolininkas negavo šių taisyklių 9 punkte minėto administruojančiosios institucijos išsiųsto registruoto laiško, išskyrus tuos atvejus, kai jis pakeitė gyvenamąją vietą ir apie pakitusį adresą administruojančiosios institucijos neinformavo.

 

V. GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS IR NAUDOJIMAS

 

16. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas susigrąžina šiais būdais:

16.1. skolininkas ar trečiasis asmuo gali pervesti lėšas į administruojančiosios institucijos nurodytą banko sąskaitą (toliau – mokėjimo pavedimas);

16.2. taikomas grąžintinų lėšų įskaitymas. Grąžintinų lėšų įskaitymas netaikomas grąžintinoms lėšoms, susidariusioms įgyvendinant EŽŪOGF Garantijų skyriaus ir EŽŪGF priemones, apie kurias skolininkas nebuvo informuotas, kaip numatyta šių taisyklių 12.1 punkte, grąžintinoms lėšoms, susidariusioms įgyvendinant EŽŪFKP techninę paramą ir taikant su ja susijusį pridėtinės vertės mokestį, ir grąžintinoms lėšoms, kai iškeltos įmonių ar fizinių asmenų bankroto bylos ar įmonių restruktūrizavimo bylos, jeigu įskaitymo galimybė nenumatyta restruktūrizavimo plane;

KEISTA:

1. 2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

2. 2014 02 12 nutarimu Nr. 134 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01713)

 

16.3. grąžintinos lėšos gali būti išieškomos kitokia ES arba nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka.

161.

KEISTA:

1. 2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

2. 2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

3. 2014 02 12 nutarimu Nr. 134 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01713)

 

Iš grąžintų lėšų pirmiausia dengiamos palūkanos, o po to kitos grąžintinos lėšos pagal jų susidarymo eiliškumą (pirma dengiamos anksčiau nustatytos grąžintinos lėšos).

17.

KEISTA:

1. 2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

2. 2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Skolininko prašymu administruojančioji institucija gali priimti sprendimą, kad jis grąžintinas lėšas grąžintų dalimis. Tokiu atveju palūkanos skolininkui skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies. Grąžintinų lėšų įskaitymas taikomas ir tuo atveju, kai administruojančioji institucija priima sprendimą leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis.

18.

KEISTA:

2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

 

Jeigu dėl grąžintinų lėšų skolininkas pateikė skundą arba skolininko iniciatyva dėl grąžintinų lėšų pradėtos teisminės procedūros, administracinės grąžintinų lėšų susigrąžinimo procedūros sustabdomos, iki išnagrinėjamas skundas arba įsiteisėja teismo sprendimas.

181.

KEISTA:

1. 2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

2. 2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

Jeigu teismines grąžintinų lėšų išieškojimo procedūras pradeda administruojančioji institucija, kaip numatyta šių taisyklių 21 punkte, administracinės grąžintinų lėšų susigrąžinimo procedūros sustabdomos, išskyrus grąžintinų lėšų susigrąžinimą šių taisyklių 16.1 ir 16.2 punktuose nurodytais būdais, iki įsiteisėja teismo sprendimas.

19.

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Jeigu grąžintinų lėšų susigrąžinimo procedūra pradėta (skolininkui išsiųstas šių taisyklių 9 punkte nurodytas laiškas ir (arba) pritaikytas šių taisyklių 16.2 punkte numatytas susigrąžinimas įskaitymo būdu, ir (arba) imtasi kitų susigrąžinimo veiksmų), ji nestabdoma, išskyrus šių taisyklių 18 ir 28 punktuose nurodytus atvejus.

20. Visos išlaidos, susijusios su grąžintinų lėšų išieškojimu teisminiu būdu, apmokamos iš administruojančiajai institucijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų.

21.

KEISTA:

1. 2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

2. 2014 09 24 nutarimu Nr. 973 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12822)

 

Administruojančioji institucija turi pradėti grąžintinų lėšų išieškojimo teismo būdu procedūras, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia skolininkui leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis arba numatomų išieškojimo teismo būdu išlaidų suma viršija grąžintinų lėšų sumą:

21.1. per 12 mėnesių nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos, jeigu grąžintinų lėšų suma pagal atskirą priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl jų susidarymo priėmimo metu viršija 100 eurų, tačiau neviršija 30 000 eurų;

21.2. per 3 mėnesius nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos, jeigu grąžintinų lėšų suma pagal atskirą priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl jų susidarymo priėmimo metu viršija 30 000 eurų.

22. NETEKO GALIOS:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

23.

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Administruojančiosios institucijos įskaitymo būdu susigrąžintos lėšos tais pačiais biudžetiniais metais, kuriais buvo išmokėta parama, gali būti:

23.1. panaudotos tai pačiai priemonei finansuoti pagal tą pačią tikslinę paskirtį, išskyrus palūkanas;

23.2. pervestos šių taisyklių 25 punkte nurodyta tvarka.

24. NETEKO GALIOS:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

25.

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Jeigu grąžintinos lėšos arba jų dalis susigrąžinamos iš skolininko tais pačiais biudžetiniais metais, kuriais jos išmokėtos, administruojančioji institucija lėšas (išskyrus palūkanas), privalomas sumokėti į ES žemės ūkio fondus, mėnesiui pasibaigus, per 5 darbo dienas perveda į valstybės iždo sąskaitas šių fondų lėšoms, o Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas – į Finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą. Šiomis lėšomis atkuriamos atitinkamų programų išlaidos.

26.

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Jeigu grąžintinos lėšos arba jų dalis susigrąžinamos iš skolininko kitais biudžetiniais metais, ne tais, kuriais jos išmokėtos, administruojančioji institucija lėšas (išskyrus palūkanas), privalomas sumokėti į ES žemės ūkio fondus, mėnesiui pasibaigus, per 5 darbo dienas perveda į valstybės iždo sąskaitas šių fondų lėšoms, o Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

261.

KEISTA:

1. 2010 10 13 nutarimu Nr. 1440 (nuo 2010 10 19)

(Žin., 2010, Nr. 123-6277)

2. 2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Administruojančioji institucija susigrąžintas grąžintinas lėšas (išskyrus palūkanas), susidariusias administruojant cukraus pramonės restruktūrizavimo mokėtinas sumas, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo perveda į valstybės iždo sąskaitą EŽŪGF lėšoms, o palūkanas sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

27.

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Administruojančioji institucija susigrąžintas palūkanas, apskaičiuotas už grąžintinas ES žemės ūkio fondų lėšas, mėnesiui pasibaigus, per 5 darbo dienas perveda į valstybės iždo sąskaitas šių fondų lėšoms, o palūkanas, apskaičiuotas už grąžintinas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

VI. GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ NURAŠYMAS IR PADENGIMAS

 

28. Administruojančioji institucija nepradeda arba nebetęsia grąžintinų lėšų, susidariusių administruojant EŽŪOGF Garantijų skyriaus ir EŽŪGF priemones, išieškojimo ir (arba) priima sprendimą nurašyti tokias lėšas, jeigu:

28.1. grąžintinų lėšų išieškoti negalima dėl bent vienos iš šių aplinkybių:

28.1.1. administruojančioji institucija gauna dokumentus, patvirtinančius skolininko (fizinio asmens) mirties faktą ir faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka grąžintinoms lėšoms ar jų daliai grąžinti, o tais atvejais, kai už skolininko skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, – dokumentus, patvirtinančius faktą, kad įpėdinio turto nepakanka skolininko grąžintinoms lėšoms grąžinti, arba pasibaigus fizinio asmens bankroto procedūrai, kai neįmanoma susigrąžinti grąžintinų lėšų ar jų dalies;

KEISTA:

2014 02 12 nutarimu Nr. 134 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01713)

 

28.1.2. NETEKO GALIOS:

2014 02 12 nutarimu Nr. 134 (nuo 2014 02 19)

(TAR, 2014, Nr. 2014-01713)

 

28.1.3. administruojančioji institucija gauna duomenis, kad skolininkas (juridinis asmuo) likviduotas ir nėra turto grąžintinoms lėšoms susigrąžinti;

28.1.4. teismams nustačius, kad administruojančioji institucija neturi teisės išieškoti iš skolininko grąžintinų lėšų;

KEISTA:

2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

28.2. nėra šių taisyklių 28.1 papunktyje nurodytų aplinkybių ir grąžintinų lėšų dydis pagal atskirą priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl jų susidarymo priėmimo metu neviršija 100 eurų, neįskaitant palūkanų, ir jų susigrąžinimo procedūra nepradėta;

KEISTA:

1. 2010 04 21 nutarimu Nr. 437 (nuo 2010 04 28)

(Žin., 2010, Nr. 48-2323)

2. 2014 09 24 nutarimu Nr. 973 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-12822)

 

28.3. nėra šių taisyklių 28.1 ir 28.2 punktuose nurodytų aplinkybių ir padarytų ar numatomų padaryti grąžintinų lėšų išieškojimo išlaidų suma viršija grąžintinų lėšų sumą.

29. Administruojančioji institucija nebetęsia grąžintinų lėšų, susidariusių administruojant EŽŪFKP priemones, išieškojimo ir priima sprendimą tokias lėšas nurašyti esant šių taisyklių 28.1.4 punkte nurodytai aplinkybei; esant bent vienai iš šių taisyklių 28.1.1–28.1.3, 28.2 ir 28.3 punktuose nurodytų aplinkybių, ji nepradeda arba nebetęsia šių lėšų išieškojimo ir priima sprendimą tokias lėšas nurašyti tik užbaigus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, t. y. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl sąskaitų apmokėjimo.

30. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas nurašo pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus.

31.

KEISTA:

2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 04 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

Nurašytos Europos Bendrijos nefinansuotinos grąžintinos lėšos dengiamos iš Žemės ūkio ministerijai skirtų bendrųjų asignavimų. Išsamią Europos Bendrijos nefinansuotinų grąžintinų lėšų dengimo tvarką nustato žemės ūkio ministras.

32. NETEKO GALIOS:

2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 04 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

33. NETEKO GALIOS:

2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 04 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

34. NETEKO GALIOS:

2011 12 28 nutarimu Nr. 1550 (nuo 2012 04 01)

(Žin., 2011, Nr. 165-7868)

 

VII. GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ APSKAITA IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

KEISTA (skyriaus pavadinimas):

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

35.

KEISTA:

2012 08 21 nutarimu Nr. 996 (nuo 2012 08 31)

(Žin., 2012, Nr. 101-5141)

 

Administruojančioji institucija apskaito grąžintinas lėšas pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus.

36. Administruojančioji institucija iki vasario 1 d., 2009 ir kiekvieniems vėlesniems finansiniams metams pasibaigus, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis Europos Komisijai teikia informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas lėšas, kaip numatyta Reglamento Nr. 885/2006 6 straipsnio h ir i punktuose, naudodama to paties reglamento 3 ir 3a prieduose nustatytą formą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos. Jokia šių taisyklių nuostata neturi būti aiškinama taip, kad prieštarautų ES teisės aktų, reglamentuojančių finansinius klausimus, nuostatoms.

38. Vykdomoji institucija turi bendradarbiauti su administruojančiąja institucija, šiai susigrąžinant grąžintinas lėšas, ir teikti administruojančiajai institucijai visą jos prašomą informaciją.

39.

KEISTA:

2010 11 17 nutarimu Nr. 1622 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 137-7015)

 

Vykdomoji ir administruojančioji institucijos visų su grąžintinomis lėšomis susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamosi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Visi su grąžintinomis lėšomis susijusių dokumentų saugojimo terminai turi būti ne trumpesni už Reglamento Nr. 885/2006 9 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentų saugojimo terminus.

40. Vykdomoji ir administruojančioji institucijos privalo užtikrinti, kad šių taisyklių 36 punkte nurodyta informacija ir visi su tuo susiję dokumentai būtų prieinami Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, sertifikuojančiosios institucijos, kitų institucijų, turinčių teisę audituoti ir kontroliuoti priemones, įgaliotiems asmenims.

______________

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.8278 2015-06-09