Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 08 12

(TAR, 2015, Nr. 2015-12200)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ, SUSIDARIUSIŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO FONDŲ PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 137

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, grąžinimą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir įgyvendindama 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 58 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas, 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), 27 straipsnio 1 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles (pridedama).

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                        GEDIMINAS KIRKILAS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                                          KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137

 

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ, SUSIDARIUSIŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO FONDŲ PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 58 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas, 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), 27 straipsnio 1 dalies nuostatas ir vadovaujantis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 547/2014 (OL 2014 L 163, p. 18), 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL 2012 L 362, p. 1).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti grąžintinų Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų priemones, registravimo, grąžinimo, nurašymo, anuliavimo ir apskaitos tvarką.

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Administruojančioji institucija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2. ES žemės ūkio fondai – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius (toliau – EŽŪOGF Garantijų skyrius), Europos žemės ūkio garantijų fondas (toliau – EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP).

3.3. Grąžintinos lėšos – privalomos grąžinti lėšos, kurios neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, taip pat lėšos, kurias būtina sumokėti į ES žemės ūkio fondus ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už teisės aktų nuostatų pažeidimą, išskyrus ilgalaikes sankcijas, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos.

3.4. Grąžintinų lėšų anuliavimas – grąžintinų lėšų sumos ar jos dalies panaikinimas vykdomosios institucijos sprendimu.

3.5. Grąžintinų lėšų įskaitymas – grąžintinų lėšų susigrąžinimas mokėjimo pavedimo sudarymo metu išskaičiuojant grąžintinų lėšų sumą ar jos dalį iš skolininkui skirtos paramos pagal bet kurią administruojančiosios institucijos administruojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonę.

3.6. Grąžintinų lėšų nurašymas – grąžintinų lėšų susigrąžinimo procedūrų netęsimas arba nepradėjimas ir grąžintinų lėšų sumos ar jos dalies panaikinimas administruojančiosios institucijos sprendimu.

3.7. Mokėjimo dokumentas – teisės aktų, reglamentuojančių konkrečios priemonės administravimo taisykles, nustatytos formos dokumentas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka teikia fizinis arba juridinis asmuo paramos lėšoms pagal tą priemonę gauti ir kurio pagrindu apskaičiuojama ir išmokama paramos suma.

3.8. Paramos sutartis – paramos teikimo sutartis pagal atitinkamos priemonės administravimo taisykles.

3.9. Skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdomosios institucijos sprendimu turi grąžinti grąžintinas lėšas.

3.10. Sprendimas dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo – vykdomosios institucijos patvirtintas dokumentas dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų sugrąžinimo, taip pat kitų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis reikalaujamų grąžinti lėšų sugrąžinimo.

3.11. Teisės aktų nuostatų pažeidimas (toliau – pažeidimas) – ekonominės veiklos vykdytojo veikimas ar neveikimas, kai pažeidžiamos ES ar nacionalinių teisės aktų nuostatos, dėl kurio ES bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams arba nacionaliniam biudžetui padaroma žala, tai yra sumažėja ar iš viso prarandamos pajamos, gaunamos iš tiesiogiai ES ar nacionaliniu vardu surinktų nuosavų lėšų, arba daromos nepagrįstos išlaidos. Teisės aktų nuostatų pažeidimu taip pat laikytina nusikalstama veika, kai siekiama neteisėtai gauti ar panaudoti ES ir (arba) nacionalinę finansinę paramą.

3.12. Vykdomoji institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ paskirta institucija, atsakinga už sprendimo dėl paramos suteikimo ir (arba) grąžintinų lėšų nustatymo administruojant ES žemės ūkio fondų priemones (toliau – priemonės) priėmimą.

3.13. Taisyklėse EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemonės suprantamos kaip priemonės, įgyvendintos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų planą, patvirtintą Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. K(2004)2949, o EŽŪGF priemonės – kaip priemonės, nurodytos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalyje ir finansuojamos iš EŽŪGF ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SUGRĄŽINIMO PRIĖMIMAS, GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, ANULIAVIMAS

 

4. Sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priima vykdomoji institucija. Šis sprendimas yra pagrindas iš skolininko susigrąžinti grąžintinas lėšas. Sprendime dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo nurodoma:

4.1. skolininko rekvizitai;

4.2. grąžintinų lėšų suma;

4.3. grąžintinų lėšų susidarymo priežastis;

4.4. teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis priimtas sprendimas;

4.5. informacija, kad negrąžinus grąžintinų lėšų per nurodytą terminą bus pradėtos skaičiuoti palūkanos;

4.6. sprendimo dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo apskundimo tvarka;

4.7. kita svarbi informacija.

5. Grąžintinų lėšų nustatymo diena – vykdomosios institucijos sprendimo dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priėmimo diena. Vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo, nedelsdama apie tai informuoja administruojančiąją instituciją.

6. Administruojančioji institucija, gavusi vykdomosios institucijos sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo, nedelsdama Finansų ir apskaitos informacinėje sistemoje registruoja grąžintinas lėšas pagal priemonę, finansavimo šaltinį (ES žemės ūkio fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) ir mokėjimo dokumentą. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas registruoja pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

7. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo, jeigu:

7.1. fizinis arba juridinis asmuo:

7.1.1. nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti;

7.1.2. vykdomajai institucijai pateikė klaidingą su paramos gavimu susijusią informaciją;

7.1.3. gavo didesnę nei priklauso paramą;

7.2. valstybės institucijos, dalyvaujančios administruojant priemones, nesilaikė ES ir (arba) nacionalinių teisės aktų nuostatų ar veikė aplaidžiai (toliau – administravimo klaida) ir dėl to fiziniam arba juridiniam asmeniui išmokėta parama.

8. Vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl grąžintinų lėšų anuliavimo, apie tai informuoja administruojančiąją instituciją, kuri registruoja grąžintinų lėšų anuliavimą. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų anuliavimo, jeigu atsižvelgdama į gautą papildomą informaciją, susijusią su išmokėta parama, nustato, kad užregistruota grąžintinų lėšų suma turi būti mažesnė. Vykdomoji institucija ir administruojančioji institucija grąžintinas lėšas anuliuoja pagal jų parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

 

III SKYRIUS

SKOLININKO INFORMAVIMAS

 

9. Administruojančioji institucija per 20 darbo dienų nuo grąžintinų lėšų, išskyrus palūkanas, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje raštu ir (arba) elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu skolininkas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu, informuoja skolininką, pateikdama jam sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo ir nurodydama lėšų grąžinimo terminą, palūkanų, kurias privalo mokėti skolininkas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną ir kurios skaičiuojamos tuo atveju, jeigu taip nustato ES ir (arba) nacionaliniai teisės aktai, dydį ir sąskaitos, į kurią turi būti grąžintos lėšos, numerį.

10. Jeigu grąžintinų lėšų užregistravimo momentu administruojančiojoje institucijoje yra skolininkui užregistruotų, bet dar neišmokėtų išmokų pagal bet kurią Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonę ir mokėjimo metu įskaitymo būdu būtų susigrąžinta visa grąžintinų lėšų suma ar jos dalis, skolininkui Taisyklių 9 punkte nurodyta informacija teikiama tik po to, kai įskaitomos grąžintinos lėšos. Tokiu atveju ši informacija skolininkui turi būti pateikta nepažeidžiant Taisyklių 9 punkte nurodyto termino.

11. Grąžintinų lėšų grąžinimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo rašto arba informacijos, minėtos Taisyklių 9 punkte, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje, išskyrus Taisyklių 19 punkte nurodytą atvejį. Jeigu skolininkas per šį terminą lėšų negrąžina ir nesikreipia į administruojančiąją instituciją su prašymu leisti grąžinti lėšas dalimis, administruojančioji institucija turi imtis visų būtinų priemonių šioms lėšoms susigrąžinti pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2015 08 05 nutarimu Nr. 823 (TAR, 2015, Nr. 2015-12200), nustatyta, kad Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 11 p. nuostatos dėl grąžintinų lėšų grąžinimo termino taikomos ir iki šios 2008. 02 13 nutarimo Nr. 137 redakcijos įsigaliojimo negrąžintoms grąžintinoms lėšoms, kurioms pagal iki šio nutarimo naujos redakcijos įsigaliojimo galiojusias Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisykles nesuėjęs grąžinimo terminas. Administruojančioji institucija skolininko atskiru raštu apie pasikeitusį grąžintinų lėšų grąžinimo terminą neinformuoja.

 

12. Administruojančioji institucija raštu ir (arba) elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu skolininkas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu, informuoja skolininką apie grąžintinų lėšų anuliavimą, įskaitymą per 20 darbo dienų nuo grąžintinų lėšų anuliavimo užregistravimo, susigrąžinimo įskaitymo būdu, išskyrus Taisyklių 13 punkte nurodytus atvejus.

13. Administruojančioji institucija neinformuoja skolininko apie grąžintinas lėšas, jeigu:

13.1. grąžintinų lėšų, susidariusių dėl pažeidimo ar administravimo klaidos, suma pagal atskirą priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl jų susidarymo priėmimo metu neviršija 100 eurų;

13.2. susigrąžinus dalį lėšų, negrąžintoji suma iki anuliavimo, įskaitymo, įskaitant palūkanas, neviršija 15 eurų.

 

IV SKYRIUS

PALŪKANŲ APSKAIČIAVIMAS

 

14. Metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip.

15. Jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip, palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto Taisyklių 11 punkte, pabaigos ir skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies iki:

15.1. tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos;

15.2. administruojančiosios institucijos sprendimo nebetęsti grąžintinų lėšų išieškojimo priėmimo dienos – Taisyklių 28.1 ir 28.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

15.3. teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte;

15.4. teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punkte;

15.5. teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punkte.

16. Palūkanos neskaičiuojamos arba apskaičiuotos palūkanos anuliuojamos, jeigu paaiškėja, kad skolininkas negavo Taisyklių 9 punkte minėtos administruojančiosios institucijos informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai jis pakeitė gyvenamąją vietą ir (arba) elektroninio pašto adresą ir apie pakitusius kontaktinius duomenis administruojančiosios institucijos neinformavo.

 

V SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS IR NAUDOJIMAS

 

17. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas susigrąžina šiais būdais:

17.1. Skolininkas ar trečiasis asmuo gali pervesti lėšas į administruojančiosios institucijos nurodytą banko sąskaitą (toliau – mokėjimo pavedimas).

17.2. Taikomas grąžintinų lėšų įskaitymas. Grąžintinų lėšų įskaitymas netaikomas grąžintinoms lėšoms, apie kurias skolininkas nebuvo informuotas, kaip nurodyta Taisyklių 13.1 papunktyje, grąžintinoms lėšoms, susidariusioms įgyvendinant EŽŪFKP techninę paramą ir taikant su ja susijusį pridėtinės vertės mokestį, ir grąžintinoms lėšoms, kai iškeltos įmonių ar fizinių asmenų bankroto bylos ar įmonių restruktūrizavimo bylos, jeigu įskaitymo galimybė nenumatyta restruktūrizavimo plane. Grąžintinų lėšų įskaitymas taikomas ir tuo atveju, kai administruojančioji institucija priima sprendimą leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis.

17.3. Grąžintinos lėšos gali būti išieškomos kitokia ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Iš grąžintų lėšų pirmiausia dengiamos palūkanos, po to kitos grąžintinos lėšos pagal jų susidarymo eiliškumą (pirma dengiamos anksčiau nustatytos grąžintinos lėšos).

19. Skolininko prašymu administruojančioji institucija gali priimti sprendimą, kad jis grąžintinas lėšas grąžintų dalimis. Tokiu atveju palūkanos skolininkui skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies. Visa grąžintina suma, mokama dalimis, turi būti grąžinta per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių. Jeigu negrąžinta suma viršija 30 000 eurų, laikotarpis gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 24 mėnesiams, įvertinus skolininko pateiktų finansinių ataskaitų, sudarytų teisės aktų nustatyta tvarka, duomenis ir (arba) kitą skolininko pateiktą informaciją ir įsitikinus pateiktos nurodytos informacijos pagrįstumu. Grąžintinų lėšų grąžinimo dalimis laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau kaip vieną kartą.

20. Jeigu skolininkas sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo arba raštą apie atliktą grąžintinų lėšų įskaitymą apskundžia teismui ar išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, grąžintinų lėšų įskaitymas ir palūkanų skaičiavimas sustabdomas, kol išnagrinėjamas skundas arba įsiteisėja teismo sprendimas.

21. Visos išlaidos, susijusios su grąžintinų lėšų išieškojimu teisminiu būdu, apmokamos iš administruojančiajai institucijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų.

22. Administruojančioji institucija turi pradėti grąžintinų lėšų išieškojimo teisminiu būdu procesą, išskyrus tuos atvejus, kai ji nusprendžia skolininkui leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis:

22.1. per 12 mėnesių nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto Taisyklių 11 punkte, pabaigos, jeigu grąžintinų lėšų suma viršija 100 eurų, tačiau neviršija 30 000 eurų;

22.2. per 3 mėnesius nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto Taisyklių 11 punkte, pabaigos, jeigu grąžintinų lėšų suma viršija 30 000 eurų.

23. Jeigu skolininkas nevykdo sprendimo grąžintinas lėšas grąžinti dalimis, administruojančioji institucija gali pradėti grąžintinų lėšų išieškojimo teisminiu būdu procesą:

23.1. per 12 mėnesių nuo pirmos nesumokėtos įmokos, kai mokėjimo terminas pasibaigęs, dienos, jeigu likusi negrąžinta grąžintinų lėšų suma neviršija 30 000 eurų;

23.2. per 3 mėnesius nuo pirmos nesumokėtos įmokos, kai mokėjimo terminas pasibaigęs, dienos, jeigu likusi negrąžinta grąžintinų lėšų suma viršija 30 000 eurų.

24. Administruojančiosios institucijos įskaitymo būdu susigrąžintos lėšos tais pačiais biudžetiniais metais, kuriais išmokėta parama, gali būti:

24.1. panaudotos tai pačiai priemonei finansuoti pagal tą pačią tikslinę paskirtį, išskyrus palūkanas;

24.2. pervestos Taisyklių 25 punkte nurodyta tvarka.

25. Administruojančioji institucija lėšas, privalomas sumokėti į ES žemės ūkio fondus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo perveda į valstybės iždo sąskaitas šių fondų lėšoms, o Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas – į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą. Jeigu grąžintinos lėšos ar jų dalis (išskyrus palūkanas) susigrąžinamos iš skolininko tais pačiais biudžetiniais metais, kuriais jos išmokėtos, šiomis lėšomis atkuriamos atitinkamų programų išlaidos.

26. Administruojančioji institucija susigrąžintas grąžintinas lėšas, susidariusias administruojant cukraus pramonės restruktūrizavimo mokėtinas sumas, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo perveda į valstybės iždo sąskaitą EŽŪGF lėšoms, o palūkanas – į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą.

27. Administruojančioji institucija, pervesdama lėšas į valstybės iždo sąskaitas pagal Taisyklių 25 ir 26 punktus, mokėjimo pavedime nurodo:

27.1. pervedamoms lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą finansų ministro;

27.2. pervedamų lėšų detalius valstybės funkcijų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus, programos, finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinį ir programos kodą, nurodytus mokėjimo paraiškoje valstybės iždui.

 

VI SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ NURAŠYMAS IR PADENGIMAS

 

28. Administruojančioji institucija nepradeda arba nebetęsia grąžintinų lėšų susigrąžinimo ir (arba) priima sprendimą nurašyti tokias lėšas, jeigu:

28.1. grąžintinų lėšų išieškoti negalima dėl bent vienos iš šių aplinkybių:

28.1.1. administruojančioji institucija gauna skolininko (fizinio asmens) mirties fakto ir fakto, kad skolininko palikto turto nepakanka grąžintinoms lėšoms ar jų daliai grąžinti, patvirtinimo dokumentus, o tais atvejais, kai už skolininko skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, – dokumentus, kuriuose patvirtinamas faktas, kad įpėdinio turto nepakanka skolininko grąžintinoms lėšoms ar jų daliai grąžinti, arba pasibaigus fizinio asmens bankroto procedūrai, kai neįmanoma susigrąžinti grąžintinų lėšų ar jų dalies;

28.1.2. administruojančioji institucija gauna duomenis, kad skolininkas (juridinis asmuo) likviduotas ir nėra turto grąžintinoms lėšoms susigrąžinti;

28.1.3. teismams nustačius, kad administruojančioji institucija neturi teisės išieškoti iš skolininko grąžintinų lėšų;

28.2. grąžintinų lėšų, susidariusių dėl pažeidimo ar administravimo klaidos, suma pagal atskirą priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl jų susidarymo priėmimo metu neviršija 100 eurų ir jų susigrąžinimo procedūra nepradėta;

28.3. negrąžinta suma yra mažesnė už numatomų padaryti išieškojimo išlaidų sumą ir paramos gavėjas daugiau nei metus negauna jokios paramos.

29. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas nurašo pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

30. Nurašytos ES nefinansuotinos grąžintinos lėšos dengiamos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai skirtų bendrųjų asignavimų žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ APSKAITA IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

31. Administruojančioji institucija apskaito grąžintinas lėšas pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

32. Administruojančioji institucija iki vasario 15 d., finansiniams metams pasibaigus, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis Europos Komisijai teikia informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas lėšas, kaip numatyta reglamento Nr. 908/2014 29 straipsnio f ir g punktuose, naudodama šio reglamento II ir III prieduose nustatytą formą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos. Jokia Taisyklių nuostata neturi būti aiškinama taip, kad prieštarautų ES teisės aktų, reglamentuojančių finansinius klausimus, nuostatoms.

34. Vykdomoji institucija turi bendradarbiauti su administruojančiąja institucija, šiai susigrąžinant grąžintinas lėšas, ir teikti administruojančiajai institucijai visą jos prašomą informaciją.

35. Vykdomoji ir administruojančioji institucijos visų su grąžintinomis lėšomis susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamosi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Visi su grąžintinomis lėšomis susijusių dokumentų saugojimo terminai turi būti ne trumpesni už reglamento Nr. 908/2014 32 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentų saugojimo terminus.

36. Vykdomoji ir administruojančioji institucijos privalo užtikrinti, kad Taisyklių 32 punkte nurodyta informacija ir visi su tuo susiję dokumentai būtų prieinami Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, sertifikuojančiosios institucijos, kitų institucijų, turinčių teisę audituoti ir kontroliuoti priemones, įgaliotiems asmenims.

______________

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v3.9240 2016-04-13