Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Infolex
Teisės aktai
Dokumento straipsnis
Šriftas:
Spausdinti Spausdinti
Kopijuok citavimui
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2014-12-16 Straipsnis tekste

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
35 straipsnis.35 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkiniai

KEISTA:

1. 2007 06 26 įstatymu Nr. X-1218 (nuo 2008 11 29)

(Žin., 2007, Nr. 77-3050)

2. 2012 10 16 įstatymu Nr. XI-2274 (nuo 2012 10 31)

(Žin., 2012, Nr. 126-6323)

 

1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkiniai, kuriems reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, sudaromi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į valstybės biudžetą arba savivaldybės biudžetą, nurodytų šio Įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti, sumas.

2. Neįvykdžius valdžios sektoriaus balanso rodiklio kasmetinio pagerėjimo užduočių arba paaiškėjus, kad valdžios sektoriaus finansai nebuvo tvarkomi taip, kad vidutiniu laikotarpiu valdžios sektorius būtų perteklinis, šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka turi būti nurodomos pateisinamos priežastys.

3. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija, remdamasi valstybės biudžeto buhalterinės apskaitos duomenimis – į valstybės biudžetą gautų pajamų ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.

4. Savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius rengia savivaldybių administracijos, remdamosi savivaldybių biudžetų apskaitos duomenimis – į savivaldybių biudžetus gautų pajamų ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.

5. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisykles nustato Finansų ministerija.

6. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais Vyriausybei teikia Finansų ministerija.

7. Biudžeto finansuojamų įstaigų gaunama negrąžintina finansinė parama biudžetinių įstaigų apskaitoje registruojama atskiroje sąskaitoje.