Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo (Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo)“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902)
AKTUALI AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2015 01 01.
Šriftas

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 10 01

(Žin., 2010, Nr. 115-5902)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-708

Vilnius

 

KEISTA (antraštė):

2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 11 dalimi, Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikоs statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119; 2011, Nr. 132-6284; 2012, Nr. 110-5569; 2013, Nr. 83-4156) 1.2.18 ir 1.2.26 punktais:

KEISTA (preambulė):

1. 2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

1.

KEISTA:

2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

 

Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (pridedama).

2.

KEISTA:

1. 2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Įgalioju viešąją įstaigą Būsto energijos taupymo agentūrą tvirtinti tipinius statinių projektus.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.05.06:2010

 

STATINIO PROJEKTAVIMAS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. statinio projekto (statybos projekto, rekonstravimo projekto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto, supaprastinto statybos projekto, supaprastinto rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto aprašo, paprastojo remonto aprašo, griovimo projekto, griovimo aprašo, supaprastinto griovimo aprašo, pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projekto) (toliau – Projektas) rengimo tvarką;

KEISTA:

1. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

1.2. Projekto sudedamąsias dalis;

1.3. ypatingo statinio [5.21] Projekto, į valstybės investicijų programą įrašyto statinio Projekto ir tipinio statinio projekto tvirtinimo tvarką;

KEISTA:

2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

 

1.4. visuomenei svarbių statinių sąrašą, informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant šių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, projektinius pasiūlymus, tvarką;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

1.5. statinio projekto vadovo (toliau – Projekto vadovas) ir statinio projekto dalies vadovo (toliau – Projekto dalies vadovas) teises ir pareigas.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

2. Projektuojant tam tikros paskirties statinius, be šio Reglamento, taikomi papildomi reikalavimai, kuriuos nustato:

2.1. branduolinės energetikos objektui – Lietuvos Respublikоs branduolinės energijos įstatymas [5.2], Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtinti normatyviniai dokumentai ir tarptautinės sutartys, reglamentuojančios branduolinę saugą;

2.2. kultūros paveldo statiniui – Lietuvos Respublikоs nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas [5.9], jo pagrindu parengti paveldo tvarkybos reglamentai, taip pat šių statinių laikinieji apsaugos reglamentai;

2.3. statiniui saugomoje teritorijoje – Lietuvos Respublikоs saugomų teritorijų įstatymas [5.6], jo pagrindu parengti normatyviniai dokumentai ir saugomos teritorijos apsaugos reglamentas.

3. Reglamentas netaikomas:

3.1. nesudėtingam statiniui [5.22] ir statinio paprastajam remontui [5.25], kai statinio projektas neprivalomas;

3.2. statybos darbų technologijos projektui, kuris rengiamas STR 1.08.02:2002 [5.28] nustatyta tvarka;

3.3. žemės ūkio melioracijos sistemų statinių projektui, kuris rengiamas Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

4. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [5.1].

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

5. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. Lietuvos Respublikоs statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.2. Lietuvos Respublikоs branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.3. Lietuvos Respublikоs viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102);

5.4. Lietuvos Respublikоs planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);

5.5. Lietuvos Respublikоs nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

5.6. Lietuvos Respublikоs saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);

5.7. Lietuvos Respublikоs civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

5.8. Lietuvos Respublikоs autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125);

5.9. Lietuvos Respublikоs nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

5.10. Lietuvos Respublikоs teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

5.11. Lietuvos Respublikоs neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 36-969; 1998, 2004, Nr. 83-2983);

5.12. Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077);

5.13. Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 2002 m. gruodžio 03 d. nutarimą Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5199);

5.14. NETEKO GALIOS:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.15. NETEKO GALIOS:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.16. NETEKO GALIOS:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.17. NETEKO GALIOS:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.18. NETEKO GALIOS:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.19. NETEKO GALIOS:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.20. statybos techninį reglamentą STR 1.04.01:2006 „Esamų statinių tyrimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-603 (Žin., 2006, Nr. 1-5);

5.21. statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2004, Nr. 125);

5.22. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903);

5.23. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200);

5.24. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

5.25. statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372);

5.26. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr. 3-77);

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.27. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 (Žin., 2004, Nr. 157-5739);

5.28. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150);

5.29. statybos techninį reglamentą STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 568 (Žin., 2003, Nr. 122-5541);

5.30. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898);

5.31. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2007, Nr. 112-4588);

5.32. Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 200 „Dėl Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2145);

5.33. Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129);

5.34. Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 įsakymą Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-225);

5.35. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymą Nr. 38 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 78-2006);

5.36. Lietuvos Respublikоs sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl Lietuvos Respublikоs planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-794);

5.37. Lietuvos standartą LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

5.38. statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 2003, Nr. 18-794);

5.39. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963);

5.40. Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282);

5.41. statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr. 99-5071);

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

5.42. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);

5.43. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944);

5.44. NETEKO GALIOS:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.45. Lietuvos Respublikоs susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 3-658 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

KEISTA (skyrius):

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

6. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikоs statybos įstatyme [5.1], Lietuvos Respublikоs branduolinės energijos įstatyme [5.2]. Reglamente vartojama sąvoka „Statytojas“ reiškia ir statytoją, ir Projekto užsakovą (pagal kiekvieno kompetenciją). Su statinio projektavimu susijusių sąvokų ir sąvokų, kurių nėra Lietuvos Respublikоs statybos įstatyme, Lietuvos Respublikоs branduolinės energijos įstatyme, apibrėžtys pateiktos šiame Reglamento skyriuje:

6.1. projekto dalis – Projekto (bet kurio etapo) visumos dalis, kurioje pateikti tam tikros techninės srities ar inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai;

6.2. techninis projektas – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas;

6.3. darbo projektas – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;

6.4. techninis darbo projektas – Projektas, sujungiantis Techninį projektą ir Darbo projektą;

6.5. supaprastintas projektas - 0 statybos projektas, supaprastintas rekonstravimo projektas, kapitalinio remonto aprašas, paprastojo remonto aprašas;

6.6. aiškinamasis raštas – Projekto tekstinis dokumentas, jo aiškinamoji dalis:

6.6.1. bendrasis Projekto aiškinamasis raštas, kuriame aprašoma ir paaiškinama viso Projekto ir jo sprendinių esmė;

6.6.2. projekto dalies aiškinamasis raštas, kuriame aprašoma ir paaiškinama Projekto dalies sprendinių esmė;

6.7. techninės specifikacijos – Projekto dokumentas, kuriame pateikiamos būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos. Techninės specifikacijos yra bendros Projekto ir Projekto dalių sprendiniams;

6.8. sąnaudų kiekio žiniaraščiai – Projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) kiekis;

6.9. projekto pavadinimas - 0, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projekto (ar jungiančio kelias statybos rūšis projekto) ar kitos rūšies statinio projekto [5.1] pavadinimas, nurodomas Projekto antraštiniame lape, Projekte, statybą leidžiančiame dokumente, statybos užbaigimo dokumentuose. Projekto pavadinime nurodoma: statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis (statybos projektas, rekonstravimo projektas ar kitas). Esant reikalui, Projekto pavadinime gali būti įrašomi dviejų ar daugiau pagrindinių statinių duomenys ir nurodomos atitinkamos Projektų rūšys;

6.10 pastato bendras plotas – visų patalpų ir jų priklausinių (balkonų, lodžų, ant stogo numatomų terasų, verandų ir kitų priklausinių) plotų suma, m2. Į bendrą plotą neįskaitomas uždarų laiptinių, atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių, liftų šachtų plotas;

6.11 pastato naudingas plotas – visų šiltomis atitvaromis atitveriamų patalpų plotų suma, m2. Į naudingą plotą neįskaitomas uždarų laiptinių, atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių, liftų šachtų, nešildomų rūsių (pusrūsių), neįrengtų ir nešildomų palėpių plotas;

6.12 pastato tūris – pastato aukštų ir požeminės dalies horizontalių pjūvių ploto brutto (apskaičiuoto pagal išorinius pastato matmenis) ir jų aukščio sandaugos suma, m3. Į pastato antžeminės dalies tūrį neįskaičiuojamas įvažų po pastatu, portikų, balkonų, lodžų, verandų ir kitų sienomis neatitvertų erdvių tūris. Į požeminės pastato dalies tūrį neįskaičiuojamas šviesduobių, krovinių nuleidimo duobių, atvirų išorės laiptų ir pogrindžio tūris;

6.13 šilta atitvara – pastato (patalpų) atitvara, turinti normatyviniais dokumentais nustatytą šilumos laidumą. Jei normatyviniais dokumentais šilumos laidumas nenustatytas, šiltomis atitvaromis laikomos šildomų ar šaldomų patalpų išorinės atitvaros.

 

IV SKYRIUS. PROJEKTO RENGIMO TVARKA

 

I SKIRSNIS. PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI

 

7.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Statinio projektavimo pradžia laikoma projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena (kai projektavimas atliekamas rangos būdu) arba kita diena, nurodyta projektavimo darbų rangos sutartyje. Jei Projektas rengiamas pagal iki 2010 m. spalio 1 d. išduotą statinio projektavimo sąlygų sąvadą, statinio projektavimo pradžia laikoma šio sąvado patvirtinimo diena.

Projektas rengiamas vadovaujantis:

7.1. Statybos įstatymu [5.1] ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; branduolinės energetikos objektą projektuoti galima tik kai įvykdytos branduolinės energetikos objekto projektavimo teisinės prielaidos [5.2];

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

7.2. Projekto rengimo dokumentais:

7.2.1. projektiniais pasiūlymais – kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga statinio projektuotojo (toliau – Projektuotojas) parinkimo konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą ir gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti [5.1]. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Statytojas, atsižvelgęs į Reglamento 13 priedo nuostatas;

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

7.2.2. statinio projektavimo užduotimi (toliau – Techninė užduotis). Techninė užduotis – paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo technine specifikacija). Techninė užduotis – tai Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa Projekto rengimo paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą.

Techninė užduotis yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis.

Techninės užduoties sudėtis priklauso nuo projektuojamo statinio naudojimo paskirties, Statytojo pageidavimų ir Projekto rūšies.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

7.2.3. tipinio statinio projekto rengimo dokumentais:

7.2.3.1. tipinio statinio projekto technine užduotimi. Tipinio statinio projekto Techninė užduotis rengiama vadovaujantis Reglamento 7.2.2 punkto nuostatomis. Techninėje užduotyje nurodoma, kad bendruoju atveju tipiniame statinio projekte turi būti šie sprendiniai: gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties pastatų tipas (toliau – Pastatų tipas), kuriam planuojama parengti tipinį statinio projektą; efektyvaus energijos vartojimo problemų nustatymas (energinio naudingumo įvertinimas [5.39], [5.41]); Pastatų tipo ir (ar) jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir (ar) iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančios ir kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės (daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtuose tipiniuose statinių projektuose privaloma nurodyti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) priemones [5.40]); planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas [5.40]; pastatų atitvarų apšiltinimui taikomų konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių sistemų) projektinių sprendinių ne mažiau kaip trys variantai; pastatų fasadų apdailos (gaminių, medžiagų) pasirinkimo ne mažiau kaip trys variantai;

7.2.3.2. statinio rodikliais (žr. Reglamento 5 priedą);

7.2.4. dokumentais, nustatytais Lietuvos Respublikоs statybos įstatymo [5.1] 20 straipsnio 3 dalyje;

7.2.5. Statytojas teisės aktų nustatytais atvejais Projektuotojui taip pat pateikia:

7.2.5.1. statinio statybos pagrindimą. Statinio statybos pagrindimas – dokumentas, kurio tikslas – įvertinti Statytojo sumanymo statyti statinį tikslingumą.

Bendruoju atveju vertinant Statytojo poreikį statyti statinį statinio statybos pagrindime pateikiama: atitinkamos prognozės (ekonominė, techninė, finansinė ir pan.); statinio statybos, funkcionavimo pasekmės, šių pasekmių vertinimo aspektai (ekonominis, socialinis, poveikio žmonėms ir aplinkai, techninis, finansinis ir pan.). Statinio statybos pagrindime nurodomi (galimais atvejais) esminiai apibendrinti rodikliai, išreiškiami kiekybiniais parametrais.

Statinio statybos pagrindimo sudėtį visais atvejais nustato Statytojas.

Statinio statybos pagrindimą Statytojo užsakymu ir jo lėšomis gali rengti juridinis asmuo ar mokslo institucija [5.27];

7.2.5.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus [5.4], [5.33], [5.34];

7.2.5.3. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus [5.36];

7.2.5.4. viešojo aptarimo protokolą, kai keičiama daugiabučio gyvenamojo namo patalpų paskirtis [5.32];

7.2.5.5. visuomenės informavimo apie visuomenei svarbių statinių (Reglamento 4 priedas) projektavimo pradžios [5.1] datą pagal šio Reglamento VIII skyriuje nustatytą tvarką;

7.2.5.6. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentą [5.1], [5.5], [5.12]rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams;

7.2.5.7. žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentą;

7.2.5.8. ištrauką (brėžinį) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas) ir įgaliotos institucijos sprendimą apie šio dokumento patvirtinimą;

7.2.5.9. rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio (jo dalies) konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus (kai tai reikalinga) [5.20];

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

7.3. projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu), sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikоs civilinio kodekso [5.7] nuostatomis. Projektavimo darbų rangos sutartyje be kitų reikalavimų turi būti nustatytas reikalavimas Projektuotojo privalomajam civilinės atsakomybės draudimui.

Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem etapams (Techniniam projektui ir Darbo projektui, Techniniam darbo projektui, Supaprastintam projektui, remonto ar griovimo aprašui) arba atskirai kiekvienam statinio projektavimo etapui (Techniniam projektui, Darbo projektui).

Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma: viena (su vienu Projektuotoju) abiem Projekto etapams (Techniniam projektui ir Darbo projektui), Techniniam darbo projektui, Supaprastintam projektui, remonto ar griovimo aprašui parengti; atskiros sutartys su keliais Projektuotojais atskiriems Projekto etapams, atskiroms Projekto dalims ar tam tikrų statinių Projektams parengti. Tuo atveju, kai sudaromos atskiros sutartys su keliais Projektuotojais, sutartyse nurodoma, kuris iš Projektuotojų yra pagrindinis Projektuotojas ir, Statytojui pavedus, privalo paskirti viso Projekto vadovą;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

7.4.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

šiomis nuostatomis:

Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais:

7.4.1. jei jos įsigaliojo iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip;

7.4.2 jei yra galiojantis statinio projektavimo sąlygų sąvadas, Projektas gali būti rengiamas vadovaujantis šio sąvado patvirtinimo dieną galiojusiais teisės aktais, jei Statytojas nepageidauja, kad Projektas būtų rengiamas vadovaujantis Projekto rengimo metu galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

8. Tipinis statinio projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, tipinio statinio Projekto rengimo dokumentų reikalavimais, kitais teisės aktais.

9. Darbo projektą rengia Projektuotojas, parengęs Techninį projektą. Kitas Projektuotojas gali rengti Darbo projektą, jei:

9.1. Projektuotojas, parengęs Techninį projektą:

9.1.1. nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja;

9.1.2. neprieštaravo, kad Darbo projektą parengtų kitas Projektuotojas, apie tai Statytojui patvirtindamas raštu, ar nurodė Techninio projekto projektavimo darbų sutartyje;

9.1.3. gavęs Statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą Projektuotoją Darbo projektui parengti;

9.2. statybos rangovas konkurso būdu parenkamas pagal Techninį projektą.

10. Jei Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, jis privalo paskirti statinio projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, Darbo projekte nurodyti Techninį projektą parengusį Projektuotoją. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Techninio projekto sprendiniams.

 

II SKIRSNIS. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

 

11. Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas):

11.1. taikant Viešųjų pirkimų įstatymą [5.3], – kai statybos rangovas parenkamas pagal Techninį projektą;

11.2. Statytojui pageidaujant.

12.

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Vienu etapu rengiamas:

12.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto Techninis darbo projektas – atvejais, nenurodytais Reglamento 11 p.;

12.2. Supaprastintas projektas;

12.3. Tipinis statinio projektas, Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – Pastato atnaujinimo projektas) (ir tuo atveju, kai jo įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų įstatymą [5.3] rengiamas vienu etapu – Techninis darbo projektas;

12.4. kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Techninis darbo projektas (ir tuo atveju, kai jo įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų įstatymą [5.3]);

12.5. vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus nesudėtingus) Techninis darbo projektas.

13. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

13.1. atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo branduolinės energetikos objekto Projekto derinimas nustatyta tvarka [5.13], [5.1];

13.2. atliekama Projekto ekspertizė [5.23] (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Statytojas);

13.3. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas [5.43];

13.4. parenkamas statinio statybos rangovas [5.3];

13.5. rengiamas Darbo projektas;

13.6. parenkami statybos produktai ir įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai;

13.7. vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;

13.8. pastatytam statiniui Statybos įstatyme [5.1] nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.

14. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus Techninio projekto technines specifikacijas:

14.1. gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal Darbo projekto brėžinius parengia detalizuotus brėžinius gamybai;

14.2. vykdomi statybos darbai;

14.3. pastatytam statiniui Statybos įstatyme [5.1] nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą, Darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“.

15. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami Techninio projekto ir Darbo projekto tikslai.

16. Supaprastintas projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami Techninio darbo projekto tikslai.

 

III SKIRSNIS. PROJEKTO RENGĖJAI. VADOVAVIMAS PROJEKTUI

 

17.

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Projekto rengimui vadovauja Projekto vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją [5.1], [5.26]. Kai projektuojami keli statiniai, gali būti skiriami (samdomi): Projekto vadovas visiems statiniams ir Projekto vadovai atskiriems statiniams. Atskiro statinio Projekto vadovas atsako tik už jo vadovaujamą Projektą.

18. Projekto vadovą skiria (samdo) Statytojas arba jo pavedimu Projektuotojas.

19. Jei Statytojas nesudaro vieningos projektavimo darbų rangos sutarties [5.7] su vienu Projektuotoju visam Projektui parengti, o sudaro kelias atskiras sutartis su Projektuotojais atskiroms Projekto dalims parengti, tuo atveju Statytojas privalo paskirti viso Projekto vadovą arba sutartimi įgalioti vieną iš Projektuotojų paskirti viso Projekto vadovą.

20. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam Projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

21.

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Projekto dalių rengimui vadovauja Projekto dalių vadovai, turintys reikiamą kvalifikaciją [5.1], [5.26]. Atskiro statinio Projekto dalies rengimui vadovauja vienas Projekto dalies vadovas. Projektuojant kelis statinius, gali būti atskirų statinių Projekto dalių vadovai. Tuo atveju, kai Projektą sudaro tik viena Projekto dalis, Projekto dalies vadovas kartu yra Projekto vadovas.

22. Projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) Projekto vadovu pritarimu. Projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiai Projekto daliai dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. Projekto dalies vadovas rengia sąnaudų kiekių žiniaraščius savo Projekto daliai.

23. Projekto vadovo, Projekto dalies vadovo ir statinio architekto pareigos ir teisės nurodytos Reglamento 1, 2 ir 3 prieduose.

 

V SKYRIUS. PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

 

24. Techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (Reglamento nustatytais atvejais) nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir Darbo projektui parengti. Bendruoju atveju Techninio projekto sudedamosios dalys išdėstytos Reglamento 8 priede, tačiau kiekvienu atveju Techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.

Gatvių techninio projekto sudedamosios dalys pateiktos Reglamento 12 priede.

25. Bendruoju atveju tipiniam statinio projektui rengiamos šios Techninio darbo projekto dalys:

25.1. bendroji: bendrieji duomenys (žr. Reglamento 8 priedą) ir brėžiniai (žr. Reglamento 8 priedo 5.7.7, 5.7.8, 5.7.10 p.);

25.2. architektūros;

25.3. konstrukcijų;

25.4. technologijos;

25.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

25.6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

25.7. elektrotechnikos;

25.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (žr. Reglamento 8 priedo 46 p.);

25.9. kitos dalys, atsižvelgiant į Pastatų tipo specifiką.

26.

KEISTA:

1. 2012 10 24 įsakymu Nr. D1-866 (nuo 2012 10 28)

(Žin., 2012, Nr. 125-6300)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 p. nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesne kaip 3 metų topografine geodezine nuotrauka (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri patikslinama (jei reikia) Projekto rengimo metu. Projekto vadovas pasirašydamas Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 p. nurodytus brėžinius, patvirtina jų atitiktį topografinei geodezinei nuotraukai, kuri pridedama prie Projekto.

27.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Priklausomai nuo statinio paskirties, statybos rūšies [5.1], [5.25], turi būti parengtos visos būtinos (žr. Reglamento 8 priedą) tam statiniui pastatyti ir naudoti Projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių [5.1], statinio architektūros [5.1], aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos [5.1], neįgaliųjų socialinės integracijos [5.11], [5.30] ir paskirties reikalavimus.

28. Priklausomai nuo atrinkto Pastatų tipo, kuriam planuojama parengti tipinį statinio projektą, paskirties, statybos rūšies [5.1], [5.25], turi būti parengtos visos būtinos tipinio statinio projekto dalys. Tipinio statinio projekto atveju reikalingų parengti Techninio darbo projekto dalių sprendinių dokumentai nurodyti Reglamento 10 priedo 1.2 ir 1.3 punktuose. Techninio darbo projekto dalių sudėtis nustatoma vadovaujantis Reglamento 8 priedo nuostatomis ir gali būti tikslinama įvertinus konkretaus Pastatų tipo, kuriam rengiamas tipinis statinio projektas specifiką, tipinio statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus. Tipiniame statinio projekte turėtų būti numatyti sprendiniai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimas.

281.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Tipinio statinio projekto dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs gamintojai.

29. Supaprastintą projektą sudaro:

29.1. bendrieji duomenys:

29.1.1. Supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;

29.1.2. sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas Supaprastintas projektas;

29.1.3. aiškinamasis raštas statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai);

29.2. sklypo planas (kai jis rengiamas) (ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, kuris Supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba ant kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais.

Kai nesudėtingas statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo topografinio plano arba kadastrinių matavimų plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma: vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinatės, projektuojamas nesudėtingas statinys, jo eksplikacija, pagrindiniai matmenys plane ir aukštis, šiaurės krypties rodyklė, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudėtingo statinio esantys statiniai ir (ar) kiti objektai, kiti Supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys;

29.3. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o kai reikia, – ir kitiems statiniams);

29.4. statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

29.5. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (Statytojui pageidaujant).

30. Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

30.1. techninės specifikacijos;

30.2. aiškinamieji raštai;

30.3. brėžiniai;

30.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

31.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Griovimo projektą (ypatingo statinio griovimui) sudaro:

31.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;

31.2. griovimo darbų organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus.

32.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Griovimo aprašą (neypatingo statinio griovimui) sudaro:

32.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;

32.2. griovimo darbų organizavimo aprašas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus.

33. Tuo atveju, kai statybai įteisinti reikalingas viešojo administravimo subjektų pritarimas, Supaprastinto projekto sudėtis turi būti tokia:

33.1. II grupės nesudėtingo statinio [5.22], – kaip nurodyta Reglamento 29.1–29.4 p.;

33.2. I grupės nesudėtingo statinio [5.22], kai Supaprastintas projektas privalomas, – sklypo planas (ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, kuris Supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba ant kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane.

34.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Paprastojo remonto projektą sudaro:

34.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, kiti reikalingi duomenys;

34.2. paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštis su technine specifikacija.

35.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, supaprastintą griovimo aprašą (nesudėtingo statinio griovimui) sudaro:

35.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;

35.2. kapitalinio remonto darbų kiekių žiniaraštis su technine specifikacija, paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštis su technine specifikacija; griovimo darbų organizavimo sprendiniai.

Pastaba. Rengiant paprastojo remonto projektą ar paprastojo remonto aprašą, kai projektuojamas pastato (jo dalies) šildymo, dujų, elektros bendrųjų inžinerinių sistemų įrengimas, pertvarkymas ar išmontavimas, 34 ir 35 punktuose nurodyta šių projektų sudėtis gali būti papildoma normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nurodytais sprendiniais.

351.

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

paprastojo remonto aprašą (išskyrus atvejus, kai įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos bendrosios pastatų inžinerinės sistemos), kurį gali pasirengti pats Statytojas, sudaro:

351.1. aiškinamasis raštas, kuriame: nurodoma pastato adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis; patalpos (patalpų) adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atliekami tik atskirose pastato dalyse; aprašoma esama padėtis (pastato fasadų danga, fasado elementai, stogo danga (spalva, tipas, nusidėvėjimas ir kita)); aprašomi planuojami atlikti paprastojo remonto darbai, numatomi panaudoti statybos produktai (spalva tipas ir kita);

351.2. esamo pastato fasado (-ų) ir (ar) šlaitinio stogo spalvotos nuotraukos; numatoma statinio išorės (fasadų, šlaitinio stogo) vizualizacija – spalvotos nuotraukos, brėžiniai ar kita.

36.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto sudėtis, kai nereikia atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų:

36.1. Projekto antraštinis lapas su šiais duomenimis:

36.1.1. Projekto pavadinimas;

36.1.2. Projektą parengusio fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris (jei neturi kvalifikacijos atestato – išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data); juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinė, tel. Nr., kvalifikacijos atestato numeris;

36.1.3. Projekto parengimo data;

36.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma esama ir būsima pastato (patalpos, patalpų) naudojimo paskirtis, adresas, pastato (patalpos, patalpų) bendrieji rodikliai;

36.3. paprastojo remonto darbų (jeigu jie atliekami) techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

36.4. pastato (patalpos, patalpų) planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų ribos, techniniai rodikliai ir paslaugų teikimo apskaitos prietaisų išdėstymas (jei tokie nekilnojamojo turto objektai formuojami);

36.5. pastato išorinės išvaizdos aprašymas, kai atliekant saugomoje teritorijoje esančio pastato paprastąjį remontą keičiama jo išorinė išvaizda.

36.6. kiti sprendiniai, jei keičiant pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį, naujai paskirčiai teisės aktais nustatyti griežtesni reikalavimai (automobilių saugojimo vietų skaičiaus, inžinerinių tinklų, vaikų žaidimų aikštelių, želdynų ir kiti).

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

37. NETEKO GALIOS:

2014 03 05 įsakymu Nr. D1-240 (nuo 2014 03 06)

(TAR, 2014, Nr. 2014-02661)

 

VI SKYRIUS. PROJEKTO PASIRAŠYMAS, ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS, ATIDAVIMAS STATYTOJUI. PROJEKTO KEITIMAI. PROJEKTO ORIGINALŲ SAUGOJIMAS

 

38. Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka [5.1].

40. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir Projekto dalių vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti Reglamento 46 ir 47 p. nurodyti asmenys.

41. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi – diplomų, Teisės pripažinimo pažymų [5.26] išdavimo datos ir numeriai.

42.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Tomo (bylos) pradžioje įdedamas antraštinis lapas, kuriame nurodomi: Projekto pavadinimas, Statytojas, statinio (statinių) adresas (statybos vieta), statybos rūšis, [5.25], naudojimo paskirtis [5.24], kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), Projekto etapas (techninis projektas, darbo projektas), kiti LST 1516 [5.37] išvardinti duomenys. Keičiant statinio naudojimo paskirtį, nurodomas esamos ir būsimos (projektuojamos) statinio naudojimo paskirties pavadinimas. Keičiant statinio kategoriją, nurodoma esama ir būsima statinio kategorija.

43.

KEISTA:

1. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas, maksimalus rinkmenos dydis, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai, kiti reikalavimai, nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [5.43]. Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami.

Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises [5.8]. Statytojas be Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

44. Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.

45.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Kai keičiami Lietuvos Respublikоs statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam pritarta.

46. Visais kitais atvejais, nenurodytais Reglamento 45 punkte, atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

47.

KEISTA:

1. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

2. 2014 03 05 įsakymu Nr. D1-240 (nuo 2014 03 06)

(TAR, 2014, Nr. 2014-02661)

 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo [5.43] keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, kartu turi būti keičiamas Techninis projektas.

471.

KEISTA:

2014 03 05 įsakymu Nr. D1-240 (nuo 2014 03 06)

(TAR, 2014, Nr. 2014-02661)

 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo [5.43] keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, Techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą pateikimo ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios.

472.

KEISTA:

2014 03 05 įsakymu Nr. D1-240 (nuo 2014 03 06)

(TAR, 2014, Nr. 2014-02661)

 

47 ir 471 punktuose nurodytais atvejais atliekami Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su Rangovu ir Reglamento 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti Statytojas.

48. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 [5.37] nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasirašomi Reglamento 38–41 p. nustatyta tvarka.

49. Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso Projekto kokybę, Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.

50. Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės [5.35] nustatyta tvarka.

51. Tipinis statinio projektas pasirašomas, įforminamas, komplektuojamas Reglamento nustatyta tvarka. Statytojui (tipinio projekto užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas tipinio statinio projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta tipinio statinio kopija skaičius. Tipinio statinio projekto originalai saugomi Reglamento nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS. PROJEKTO TVIRTINIMO TVARKA

 

52.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Projekto tvirtinimas – Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą, ypatingo statinio [5.21] ar statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, Techninis projektas ar Techninis darbo projektas turi būti Statytojo patvirtintas (tik, kai yra Projekto ekspertizės aktas [5.23], kuriame nurodyta, kad Projektą galima tvirtinti). Kitais atvejais Statytojas Projektui su jame pateiktais bendraisiais statinio rodikliais (Reglamento 5 priedas) pritaria (žyma „pritariu“ ir parašu ant antraštinio lapo ir šių rodiklių lentelės) arba tvirtina.

53. Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais (žr. Reglamento 5, 6 (2 lentelė) ir 7 priedus) ar statinio rodikliais (žr. Reglamento 5 priedą – kitais atvejais) tvirtinamas tvirtinamuoju dokumentu, kai tai privaloma), prie kurio pridedamas tvirtinamų rodiklių sąrašas (sąrašai).

54. Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami Reglamento 5, 6 ir 7 prieduose.

55. Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę.

56.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir griovimo projektai tvirtinami atlikus jų ekspertizę [5.2.].

57. Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto ir Techninio darbo projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamento VII skyriuje nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

58.

KEISTA:

1. 2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau – Agentūra) tipinio statinio projekto tvirtinimui teikiami dokumentai: prašymas (kai tvirtinamas ne Agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio projektas), pagal privalomąsias ekspertizės pastabas pataisytas tipinis statinio projektas, tipinio statinio projekto ekspertizės aktas, kompiuterinė laikmena su tipinio statinio projekto įrašu. Agentūra tipinį statinio projektą turi patikrinti ir nustatyti, ar:

58.1. tipinis statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Reglamento ir tipinio statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

58.2. atlikta tipinio statinio projekto ekspertizė, tipinis statinio projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės išvadas ir gautas ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

58.3. Projektuotojas, ekspertizės rangovas, Projekto vadovas, Projekto dalių vadovai, statinio projekto (projekto dalies) ekspertizės vadovas turi teisę užsiimti atitinkama veikla patvirtinančius dokumentus.

59.

KEISTA:

2010 12 29 įsakymu Nr. D1-1047 (nuo 2011 01 01)

(Žin., 2010, Nr. 158-8069)

 

Agentūra privalo per 20 darbo dienų nuo 58 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrinti tipinį statinio projektą ir priimti sprendimą dėl tipinio statinio projekto patvirtinimo.

Tipinis statinio projektas, atitinkantis 58 punkto reikalavimus, tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Neatitinkantis 58 punkto reikalavimų tipinis statinio projektas netvirtinamas, o Statytojas (tipinio projekto užsakovas) apie tai informuojamas Agentūros raštu (kai tvirtinamas ne Agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio projektas), kuriame nurodomi motyvai, dėl kurių projektas nepatvirtintas.

 

VIII SKYRIUS. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 

KEISTA (skyrius):

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

60. Statytojas apie Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama (toliau – statiniai), numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) apie tai informuoti visuomenę. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal [5.43] nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų ir rekonstruojamų statinių projektinius pasiūlymus.

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikоs statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi teikti dokumentai juos formuojant pagal [5.43] nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

61. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) Statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime turi būti nurodyta:

61.1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

61.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis;

61.3. projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

61.4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

61.5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

61.6. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

61.7. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

62. Projektiniai pasiūlymai, gavus Statytojo prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;

62.2. pasiūlymo teikimo datą;

62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

63. Reikalavimai viešam susirinkimui:

63.1. viešo susirinkimo vietą, suderinęs su savivaldybe (seniūnija), kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, parenka Statytojas. Viešas susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu;

63.2. iki viešo susirinkimo ar jo metu Projektuotojas turi paskirti viešo susirinkimo pirmininką ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų Projektuotojo įgalioti atstovai);

63.3. viešo susirinkimo dalyviai registruojami. Viešame susirinkime dalyvauja Statytojas. Svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus, viešame susirinkime dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

63.4. Projektuotojas viešam susirinkimui turi pristatyti Statytoją, supažindinti susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais, įvertinti iki susirinkimo pradžios gautus pasiūlymus ir atsakyti į viešo susirinkimo dalyvių klausimus;

63.5. viešo susirinkimo dalyvių pasisakymai protokoluojami. Protokole nurodoma:

63.5.1. viešo susirinkimo data ir adresas;

63.5.2. informacija apie numatomus projektuoti statinius ir jų projektinius pasiūlymus;

63.5.3. iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų įvertinimas;

63.5.4. susirinkimo dalyvių pasisakymai.

64. Jei per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas visuomenės atstovas, viešo susirinkimo pirmininkas gali konstatuoti, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota projektiniais pasiūlymais. Tai įforminama protokolu, kurį pasirašo viešo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, o 63.3 punkte nurodytu atveju – ir savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas).

65. Projektuotojas po viešo susirinkimo per 3 darbo dienas parengia priimtų ir motyvuotai atmestų iki viešo susirinkimo ir jo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus, ir surašo viešo susirinkimo protokolą. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams Projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu. Atmesdamas pasiūlymą, Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus. 62 punkte nurodytų asmenų pasiūlymai, pasiūlymų įvertinimas, viešo susirinkimo dalyvių sąrašas pridedami prie viešo susirinkimo protokolo (jo priedai).

66. Projektuotojas, atlikęs, 65 punkte nurodytus veiksmus, kompiuterinę laikmeną su protokolo ir jo priedų, įrašais pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) arba protokolą su priedais paskelbia IS „Infostatyba“, jei 60 punkte nurodytas prašymas buvo pateiktas pasinaudojant šia sistema.

67. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) per 5 darbo dienas po 66 punkte nurodytos kompiuterinės laikmenos gavimo ar protokolo su priedais paskelbimo IS „Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuoja Statytoją.

68. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 36 straipsniu, savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) priimtas sprendimas gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

KEISTA (skyrius):

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

69. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

1 priedas

 

PROJEKTO VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

 

1. Projekto vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo interesų, privalo užtikrinti, kad Projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

2. Projekto vadovas:

2.1. Statytojui pageidaujant padeda parengti Techninę užduotį ir dokumentus, reikalingus prisijungimo sąlygoms [5.1] gauti;

2.2. išnagrinėjęs gautus Projekto rengimo dokumentus (žr. Reglamento IV skyrių), parengia Projekto rengimo strategiją ir taktiką, parengia ir patvirtina užduotis Projekto dalių vadovams ir subrangovams, kitus reikalingus dokumentus ir informaciją;

2.3. siūlo Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) kandidatūras;

2.4. organizuoja Projekto rengimo dokumentų ir planuojamos Projekto rengimo eigos aptarimą su Projekto dalių vadovais (tarp jų – subrangovais);

2.5. Projekto rengimo metu koordinuoja Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą, kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus;

2.6. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas su Projekto dalių vadovais, Statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2.7. suderina projektinius sprendinius su Statytoju;

2.8. parengia Techninio projekto ar Techninio darbo projekto bendrąją dalį;

2.9. Projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja parengtus Projekto dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašyti Projektuotojui. Kontroliuoja Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą įforminant ir komplektuojant Projekto dokumentus.

Pasirašydamas Projektą, nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir prisiima atsakomybę, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [5.1].

Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai Projekte neatleidžia Projekto vadovo nuo atsakomybės už Projekto kokybę ir nesumažina atsakomybės;

2.10. parengia atliktų projektavimo darbų aktus, Projekto dokumentų išsiuntimo aprašus ir kitus dokumentus, organizuoja Projekto dokumentų išsiuntimą (įteikimą) Statytojui. Rūpinasi, kad būtų laiku apmokėta už atliktus projektavimo darbus;

2.11. vadovauja Projekto vykdymo priežiūrai [5.31];

2.12. pataiso Projektą pagal Statytojo, jį tikrinusių institucijų, subjektų pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (TAR, 2014, Nr. 2014-00198), nuo 2014 01 16 keičiamas 1 priedo 2.21 punktas, tačiau, kadangi 1 priede tokio punkto nėra, manytina, kad pagal prasmę turėjo būti pakeistas 2.12 punktas.

 

2.13. atstovauja Projektuotojui aptariant projektinius sprendinius Statytojo, kontroliuojančiose ir ekspertuojančiose organizacijose;

2.14. pasirašo statybos užbaigimo aktą (kai dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe), deklaraciją apie statybos užbaigimą, jei užbaigtas statinys atitinka Projekto sprendinius;

2.15. saugo valstybines, Statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias sužinojo vadovaudamas Projektui.

3. Projekto vadovas turi teisę:

3.1. pagal kompetenciją atstovauti Projektuotojo interesams pas viešojo administravimo subjektus pagal šio Reglamento, projektavimo darbų rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą kompetenciją, o kitais klausimais – pagal Projektuotojo vadovybės įgaliojimą;

3.2. atsisakyti rengti Projektą, jei Projekto rengimo dokumentų reikalavimai tarpusavyje prieštarauja, ir grąžinti juos Statytojui suderinti;

3.3. atsisakyti vykdyti Statytojo, Projektuotojo vadovybės, kitų juridinių ir fizinių asmenų nurodymus ir viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka teisės aktų, tarp jų – normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų [5.1];

3.4. atsisakyti pasirašyti statybos užbaigimo aktą (kai dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe) ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, jei statinys pastatytas pažeidžiant Projekto sprendinius, kol pažeidimai bus pašalinti;

3.5. darbo eigoje tikrinti Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) projektinius sprendinius, jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitiktį faktiškai atliktiems darbams;

3.6. reikalauti iš Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus, juos pagrindžiančius palyginamuosius techninius ir ekonominius rodiklius;

3.7. sustabdyti Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) nekokybiškai atliekamus projektavimo darbus ir reikalauti pakeisti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius;

3.8. reikalauti iš Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų), kad jie pagal kompetenciją atliekamus savo veiksmus derintų su Projekto vadovu, jei tie veiksmai turi įtakos Projektui.

4. NETEKO GALIOS:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

5. Projekto vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

2 priedas

 

PROJEKTO DALIES VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

 

1. Projekto dalies vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo interesų, privalo užtikrinti, kad Projekto dalies sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

2. Projekto dalies vadovas:

2.1. Projekto vadovui pageidaujant, padeda paruošti Techninę užduotį ir kitus dokumentus, reikalingus prisijungimo sąlygoms gauti;

2.2. išnagrinėjęs gautus Projekto rengimo dokumentus, parengia Projekto dalies rengimo strategiją, taktiką, parengia ir patvirtina darbo užduotis Projekto dalies rengėjams, subrangovams ir kitus reikalingus dokumentus ir informaciją;

2.3. organizuoja projektavimo duomenų ir projekto parengimo aptarimą su Projekto dalies rengėjais (tarp jų – subrangovais);

2.4. Projekto rengimo metu vadovauja Projekto dalies rengimo darbams, koordinuoja ir kontroliuoja Projekto dalies rengėjų, tarp jų – subrangovų darbą, siekiant, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas sutartyje ir grafike numatytais terminais, laiku išduotos užduotys kitoms Projekto dalims rengti, sukomplektuotos ir vieningai apiformintos Projekto dalys;

2.5. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas dėl Projekto dalies su Projekto vadovu, kitų Projekto dalių vadovais, Statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2.6. projektinius sprendinius aptaria ar suderina su Projekto vadovu ir kitų Projekto dalių vadovais (kai reikia), viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis ir Statytoju;

2.7. užtikrina, kad Projekto dalies projektiniai sprendiniai, įgyvendinantys esminius statinių reikalavimus, būtų pateikti su konkrečiais techniniais parametrais (ar kita forma išreikštais reikalavimais), kad šie ir kiti projektiniai sprendiniai atitiktų susijusių su Projekto dalimi, Projekto rengimo dokumentų, šią dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, būtų atlikti reikalingi skaičiavimai, derinimai, parengti būtini brėžiniai, techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai ir kiti reikalingi dokumentai;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

2.8. Projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja parengtus Projekto dalies dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašymui Projekto vadovui ir Projektuotojo vadovybei.

Pasirašydamas Projekto dalį, nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir prisiima atsakomybę, kad Projektas atitinka su Projekto dalimi susijusių įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [5.1].

Projekto vadovo, Projektuotojo vadovybės ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai neatleidžia Projekto dalies vadovo nuo atsakomybės už Projekto dalies sprendinių kokybę ir nesumažina atsakomybės;

2.9. vykdo prievoles, nustatytas Projekto vykdymo priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais [5.31];

2.10. pataiso Projekto dalį pagal Statytojo, projektų ekspertizės privalomąsias [5.23], statinio saugos ir paskirties reikalavimų priežiūros institucijų pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

2.11. atstovauja Projektuotojui aptariant projektinius sprendinius Statytojo, kontroliuojančiose ir ekspertuojančiose organizacijose;

2.12. raštu pateikia Projekto vadovui išvadą, ar pagal vadovaujamą Projekto dalį užbaigtam statyti statiniui galima surašyti statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą;

2.13. saugo valstybines ir Statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias sužinojo vadovaudamas Projekto daliai.

3. Projekto dalies vadovo teisės:

3.1. atstovauti Projektuotojo interesams, liečiantiems jo vadovaujamą Projekto dalį, pas viešojo administravimo subjektus pagal šių nuostatų, projektavimo rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą kompetenciją, o kitais klausimais – pagal Projektuotojo vadovybės įgaliojimą;

3.2. atsisakyti vykdyti Statytojo, Projektuotojo vadovybės, Projekto vadovo, kitų juridinių ir fizinių asmenų nurodymus, viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimų;

3.3. dalyvauti Projekto vadovo organizuojamuose statinio projektavimo metu Projekto dalių vadovų ir kitų Projekto rengėjų ir Projekto dalių rengėjų pasitarimuose iškilusiems klausimams spręsti;

3.4. Statinio projektavimo metu kontroliuoti Projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) projektinius sprendinius, jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitikimą faktiškai atliktiems darbams;

3.5. reikalauti iš Projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių parinkimo motyvus, palyginamuosius techninius-ekonominius rodiklius;

3.6. sustabdyti Projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) nekokybiškai atliekamus projektavimo darbus ir reikalauti iš jų pakeisti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius;

3.7. reikalauti iš Projekto vadovo nepasirašyti statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą, jei statinys pastatytas pažeidžiant Projekto dalies sprendinius, kol tie pažeidimai nepašalinti;

3.8. kai Projektą sudaro viena Projekto dalis – savarankiškas Projektas, vykdyti Projekto vadovo pareigas ir naudotis Projekto vadovo teisėmis.

4. Projekto dalies vadovas vykdo jam nustatytas pareigas ir naudojasi suteiktomis teisėmis savarankiškai, tačiau derina su Projekto vadovu savo veiksmus, kurie gali turėti įtakos Projektui.

5. Projekto dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

3 priedas

 

STATINIO ARCHITEKTO PAREIGOS IR TEISĖS

 

1.

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Statinio architektas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo interesų, privalo užtikrinti, kad Projekto dalies sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

2. Statinio architektas turi užtikrinti, kad Projekte būtų įgyvendinti Statybos įstatymo [5.1] 5 str. nustatyti esminiai statinio architektūros ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti statybos sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai.

3. Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir Projekto architektūrinės dalies vadovas, kartu gali būti statinio projekto vadovas (jei turi tam teisę) ir vykdo Projekto dalies vadovo ar projekto vadovo pareigas ir naudojasi jam suteiktomis teisėmis, nustatytomis Reglamento 1 ar 2 priede.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

4 priedas

 

VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

 

STR

1.01.09:2003

[5.24] punktas

Statinių grupės pagal naudojimo paskirtį, atitinkančią STR 1.01.09:2003 [5.24] nustatytą klasifikaciją

 

NEGYVENAMIEJI PASTATAI

8.3

Prekybos paskirties pastatai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1000 m2

8.4

Paslaugų paskirties pastatai: laidojimo namai, krematoriumai

8.6

Transporto paskirties pastatai: oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai

8.7

Garažų paskirties pastatai: automobilių, autobusų garažai, atviros ar uždaros požeminės, antžeminės automobilių saugyklos

8.8

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai (visi šio pogrupio pastatai, išskyrus savo šeimos reikmėms skirtas dirbtuves)

8.9

Sandėliavimo pastatai, kuriuose saugojamos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius [5.21 ]

8.12

Gydymo paskirties pastatai: užkrečiamųjų ligų ligoninės, psichiatrinės ligoninės ir šių profilių kitos medicinos įstaigos

8.16

Specialiosios paskirties pastatai: kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai

 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

9.2

Keliai (gatvės): nauji ir rekonstruojami keliai (gatvės) gyvenamuosiuose rajonuose

9.3

Geležinkelis (geležinkelio kelias): naujas ar rekonstruojamas gyvenamuosiuose rajonuose

9.4

Oro uostų (aerodromų) statiniai: nauji oro uostai, esamų oro uostų nauji ir rekonstruojami kilimo, tūpimo, riedėjimo takai, radiolokacinės stotys

 

KITI STATINIAI

11.1

Užtvankos

11.2

Dambos

11.3

Hidroelektrinių, hidroakumuliacinių elektrinių pastatai

12

Sporto paskirties inžineriniai statiniai: sporto aikštynai ir stadionai

 

GYVENAMIEJI PASTATAI

7.3

Daugiabučiai gyvenamosios paskirties (daugiau kaip 5 aukštų) pastatai

 

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

5 priedas

 

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

 

Pavadinimas

Mato vienetas

Kiekis

Pastabos

I. SKLYPAS

 

 

 

1. sklypo plotas

m2

 

 

 

2. sklypo užstatymo intensyvumas

%

 

 

3. sklypo užstatymo tankumas

%

 

 

II. PASTATAI

 

 

 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

 

 

 

2. Pastato bendras plotas.*

m2

 

 

3. Pastato naudingas plotas. *

m2

 

 

4. Pastato tūris.*

 

 

5. Aukštų skaičius.*

vnt.

 

 

6. Pastato aukštis. *

m

 

 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:

vnt.

 

 

7.1. 1 kambario

vnt.

 

 

7.2. 2 ir daugiau kambarių.

vnt.

 

 

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]

 

 

 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]

 

 

 

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.

 

 

 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

 

 

 

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):

 

 

 

1.1. kategorija

 

 

 

1.2. ilgis*

km

 

 

1.3. važiuojamosios dalies plotis

m

 

 

1.4. eismo juostų skaičius

vnt.

 

 

1.5. eismo juostos plotis

m

 

 

1.6. apsaugos zonos plotis

m

 

 

2. Geležinkeliai:

 

 

 

2.1. kategorija

 

 

 

2.2. ilgis*

km

 

 

2.3. apsaugos zonos plotis

m

 

 

3. Keliai (gatvės):

 

 

 

3.1. kategorija

 

 

 

3.2. ilgis*

km

 

 

3.3. važiuojamosios dalies plotis

m

 

 

3.4. eismo juostų skaičius

m

 

 

3.5. eismo juostos plotis

m

 

 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)

 

 

 

4. inžinerinių tinklų ilgis*

m

 

 

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

mm

 

 

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis

vnt.; mm2

 

 

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis

vnt.; mm2

 

 

V. KITI STATINIAI

 

 

 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

 

Statinio projekto vadovas ______________________________________________________________

                                                    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

 

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

6 priedas

 

KEISTA:

2014 10 30 įsakymu Nr. D1-870 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15585)

1 lentelė

 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO PRINCIPAI

 

TIESIOGINĖS IŠLAIDOS

IŠLAIDOS STATINIO STATYBOS DARBAMS

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Išlaidos statybos produktams ir įrenginiams

Išlaidos mechanizmų eksploatacijai ir nuomai

Išlaidos darbininkų darbo užmokesčiui

Išlaidos socialiniam draudimui nuo darbininkų darbo užmokesčio

STATYBVIETĖS IŠLAIDOS

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Išlaidos statybos produktams ir įrenginiams statybvietės įrengimui ir eksploatacijai

Išlaidos Mechanizmų montavimui ir eksploatacijai statybvietėje

Išlaidos linijinių darbuotojų darbo užmokesčiui statybvietėje

Išlaidos socialiniam draudimui nuo statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio

IŠ VISO TIESIOGINĖS IŠLAIDOS

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS

IŠLAIDŲ SUDĖTIS

Bendrųjų materialinių išlaidų ūkio reikmėms ir veiklos mokesčiams dalis

Bendro naudojimo transporto išlaidų dalis

Administracijos ir ūkio darbuotojų darbo užmokesčio dalis

Socialinio draudimo nuo administracijos ir ūkio darbuotojų darbo užmokesčio dalies

PELNAS IR RIZIKA

 

IŠ VISO NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

 

 

 

 

KAINA be PVM

 

PVM

 

 

KAINA su PVM

 

 

2 lentelė

 

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

 

Sudaryta pagal _________ kainas

 

___________________________________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas, adresas)

 

Išlaidų aprašymas

Kaina, tūkst. Eur

Statybos ir montavimo darbai

Įrenginiai

Kitos išlaidos

Iš viso (su PVM)

I. Statybos sklypas

(statybos sklypo įsigijimo išlaidos)

 

 

 

 

II. Statybos sklypo paruošimas

(statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)

 

 

 

 

III. Statinio statyba ir įrengimas

(statinio statybos ir įrengimo išlaidos)

 

 

 

 

IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos

(projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)

 

 

 

 

V. Kitos statinio išlaidos

(statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)

 

 

 

 

VI. Rezervas

(statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)

 

 

 

 

Iš viso pagal I–VI skyrius:

 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas ______________________________________________________________

                                                    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

 

Pastaba. 2 lentelėje pateikti rodikliai nustatomi Projekto skaičiuojamosios kainos dalyje.

 

3 lentelė

OBJEKTINĖ SĄMATA

 

Sudaryta pagal _________ kainas

 

___________________________________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas, adresas)

 

Statybos darbai

Kaina, Eur (su PVM)

Statybos ir montavimo darbai

Įrenginiai

Iš viso

Žemės darbai

Žemės ir uolienos kasimo ir užpylimo darbai, pamatų duobės įrengimo, vamzdynų, liukų, šulinių ir drenažo įrengimo požeminėje dalyje darbai, vandens pažeminimo, grunto stabilizavimo ir kt. požeminėje dalyje atliekami darbai

 

Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai

Pamatų (įskaitant pagrindus), išorinių ir vidinių sienų, perdangų, stogų įrengimo, kitų vidaus konstrukcinių elementų įrengimo, įmontuojamos technologinės vidaus įrangos bei transportavimo įrangos darbai

 

Mechanikos darbai

Šildymo, vandentiekio ir nuotekų, oro kondicionavimo, ventiliacijos, šaldymo, dujų ir garo tiekimo, gaisro gesinimo sistemų įrengimo ir kiti mechanikos darbai

 

Elektrotechnikos darbai

Vidutinės ir žemos įtampos įrenginių, autonominių elektros energijos tiekimo įrenginių, žemos įtampos paskirstymo įrenginių montavimo darbai, instaliacinių kanalų, laidų, kabelių, skirstytuvų, instaliacinių prietaisų, apšvietimo, įžeminimo sistemų, žaibolaidžių įrengimo ir kiti elektrotechnikos darbai

 

Informacinių sistemų įrengimo darbai

Telekomunikacijų, paieškos ir signalinių sistemų, automatizuotų sistemų, laiko, akustinių, pavojaus skelbimo, apsaugos ir sekimo sistemų, tinklų ir antenų įrengimo ir kiti darbai

 

Statinio baigiamieji (apdailos) darbai

Langų, durų, vartų montavimo darbai, grindų dangų įrengimo, sienų aptaisymo ir kiti apdailos darbai

 

Aplinkos tvarkymo darbai

Aplinkos tvarkymo konstrukcijų įrengimo, sklypo paruošimo apželdinimui darbai

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

4 lentelė

LOKALINĖ SĄMATA

 

Sudaryta pagal ______________ kainas

 

___________________________________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas, adresas)

 

Darbų sritis __________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Darbo kodas

Darbų ir išlaidų aprašymai

Mato vienetas

Kiekis

Kaina, Eur (be PVM)

Vieneto kaina

Iš viso

 

 

Konstrukciniai elementai

 

Sustambintos darbų rūšys

 

Detalizuoti darbai

 

 

 

 

 

Iš viso (be PVM):

 

PVM:

 

Iš viso su PVM:

 

 

 

 

 

 

5 lentelė

LOKALINĖ SĄMATA

 

Sudaryta pagal _____________________ kainas

 

Projektas ______________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas, statinio adresas)

 

Darbų sritis ____________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Darbo kodas

Statybos darbų aprašymas

Mato vienetas

Kiekis

Kaina, Eur

Darbo užmokestis

Medžiagos

Mechanizmai

Iš viso

 

 

 

Konstrukciniai elementai

 

Sustambintos darbų rūšys

 

Detalizuoti darbai

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso tiesioginės išlaidos:

 

Iš viso netiesioginės išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso be PVM:

 

PVM:

 

Iš viso su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

7 priedas

 

KEISTA:

2014 10 30 įsakymu Nr. D1-870 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-15585)

 

________________________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas)

 

STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

1

Gamybos, paslaugų teikimo ar kitos veiklos rodikliai:

 

 

 

darbuotojų skaičius;

žm. sk.

 

 

šalto vandens;

m³/val.

 

 

šilumos (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui);

MW

 

 

garo;

t/val.

 

 

dujų;

m³/val.

 

 

naftos produktų;

m³/val.

 

 

nuotekų šalinimas;

m³/val.

 

 

iš viso elektros įrenginių;

kW

 

 

kiti specifiniai statinio rodikliai.

 

 

 

2

Pagrindiniai fondai

mln. Eur

 

 

3

Metinės eksploatacinės išlaidos:

tūkst. Eur

 

 

 

medžiagoms, žaliavoms, pusfabrikačiams ir kt.;

tūkst. Eur

 

 

energetiniams resursams;

tūkst. Eur

 

 

darbo užmokesčiui;

tūkst. Eur

 

 

mokesčiams;

tūkst. Eur

 

 

kitos išlaidos.

tūkst. Eur

 

 

4

Pelno procentas

%

 

 

5

Investicijų atsipirkimo laikas

metai

 

 

6

Numatoma statybos trukmė

mėn.

 

 

7

 

Statybos investicijų dydis, tenkantis produkcijos ar paslaugos, ploto, tūrio ar kito rodiklio vienetui

Eur /…

 

 

 

Pastaba. Rekonstruojamiems statiniams ekonominiai rodikliai pateikiami prieš ir po rekonstravimo.

 

Statinio projekto vadovas ______________________________________________________________

                                                    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

 

Pastaba. Šių rodiklių lentelė pateikiama Projekto ekonominėje dalyje.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

8 priedas

 

TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis priedas reglamentuoja Techninio projekto sudedamąsias dalis ir šių dalių sudėtį bendruoju atveju projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Tuo atveju, kai rengiamas inžinerinių statinių [5.24] Techninis projektas, šiame priede nurodyta Techninio projekto sudedamųjų dalių sudėtis yra rekomendacinė ir gali būti tikslinama įvertinus konkretaus inžinerinio statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Šio priedo nuostatos taip pat gali būti taikomos rengiant Techninį darbo projektą.

2. Techninio projekto sudedamosios dalys:

2.1. bendroji;

2.2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

2.3. architektūros;

2.4. konstrukcijų;

2.5. gamybos (paslaugų) technologijos;

2.6. susisiekimo;

2.7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

2.8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

2.9. dujotiekio;

2.10. elektrotechnikos;

2.11. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

2.12. apsauginės signalizacijos;

2.13. gaisrinės signalizacijos;

2.14. procesų valdymo ir automatizacijos;

2.15. šilumos gamybos ir tiekimo;

2.16. gaisrinės saugos. Gaisrinės saugos dalį privaloma rengti, kai statiniuose (patalpose): vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus); statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159) reikalavimai; statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 m (išskyrus sandėliavimo, gamybos ir pramonės paskirties statinius);

2.17. NETEKO GALIOS:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

2.18. branduolinės saugos (kai ji privaloma) [5.2];

2.19. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

2.20. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

2.21. ekonominė.

3. Kitų šiame priede neįvardintų Techninio projekto dalių sudėtis yra nurodyta Reglamento V skyriuje.

4. Priede vartojamos sąvokos:

4.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai;

4.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos;

4.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais supaprastintai (gali būti ne pagal mastelį) pavaizduoti projektiniai sprendiniai;

4.4. funkcinė schema – apibrėžtis pateikta LST EN ISO 10628:2002 „Technologinių procesų schemos. Bendrosios taisyklės (ISO 10628:1997)“.

Pastaba. Statytojui pageidaujant, daugiabučio gyvenamojo namo techninis projektas gali būti rengiamas su nebaigta daugiabučio gyvenamojo namo apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte nurodoma, kad daugiabučiame gyvenamajame name turi būti:

– įstatyti langai, palangės ir įėjimų į patalpas durys;

– patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengtas baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.);

– patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms;

– įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos;

– butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų);

– užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila.

 

II. TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SUDĖTIS

 

BENDROJI DALIS

 

5. Bendrąją dalį sudaro:

5.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys);

5.2. bendrieji statinio rodikliai (žr. Reglamento 5 priedą);

5.3. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama ši informacija:

– projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai (žr. Reglamento 7.2 p.), pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas;

– projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta), klimato sąlygos, statybos rūšis [5.25], statinio paskirtis [5.24], statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), kiti reikalingi duomenys;

– trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.);

– rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas;

– projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos vizija;

– trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų sprendinių pagal Projekto dalis aprašymas;

– inžinerinių tinklų [5.1] aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas;

– susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai;

– informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms;

– saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas;

– apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas;

– aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas;

– statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas;

– jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas;

– duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą (įvertinami tik tie aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais, pateikiami motyvai, kodėl nebuvo vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams): informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiant skaičiavimo duomenis), planuojamą atliekų susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą; planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį; aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis); informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jeigu buvo, nurodyti, kokia išvada priimta; informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas);

– duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos pagrindžiantys skaičiavimai;

– informacija apie visuomenės atstovų Projektui pateiktus įvertintus pasiūlymus ir motyvai dėl neįvertintų pasiūlymų;

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

3. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

5.4. bendroji techninė specifikacija. Joje pateikiama:

5.4.1. būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą:

– teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai:

įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį;

– kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams;

– kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams;

– saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu;

– kiti reikalavimai ir nurodymai;

5.4.2. nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui:

– statinio projekto ekspertizės būtinumas [5.24]; (Techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių);

– reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan.;

– būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis; specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos; inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir t. t.;

– rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka;

– nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.;

– Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas;

5.4.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:

– nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais;

– nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė;

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka;

– statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.;

– paslėptų darbų priėmimo tvarka;

– laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka;

5.4.4. nurodymai statybos sklypo paruošimui, (kai nerengiama atskira Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis):

– griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas;

– medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas;

– būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems;

– kiti nurodymai;

5.4.5. statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis):

– statinių statybos eiliškumas;

– specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai;

– reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms;

5.4.6. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą:

– rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti;

– statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai;

– procedūros, reikalingos norint pradėti naudoti geležinkelių sistemos posistemius Lietuvos Respublikoje [5.45].

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

5.5. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas.

5.6.

KEISTA:

2011 01 25 įsakymu Nr. D1-72 (nuo 2011 01 30)

(Žin., 2011, Nr. 12-559)

 

Priedai (Projekto vadovo parašu patvirtintos dokumentų kopijos):

5.6.1. Techninė užduotis, Statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai;

5.6.2. Statytojo žemės sklypo nuosavybės (nuomos, panaudos) dokumentai;

5.6.3. teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia);

5.6.4. žemės sklypo ar statinio bendrasavininkių sutikimai;

5.6.5. statinio nuosavybės dokumentas (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju);

5.6.6. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai;

5.6.7. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų (kai reikia) patvirtinimo dokumentai;

5.6.8. pritarimų, suderinimų dokumentai;

5.6.9. protokolai, aktai ir kiti dokumentai;

5.6.10. Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

5.6.11. projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

5.6.12. projekto vadovo paskyrimo dokumentas;

5.6.13. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) atliktų tyrimų, inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos;

KEISTA:

2011 01 25 įsakymu Nr. D1-72 (nuo 2011 01 30)

(Žin., 2011, Nr. 12-559)

 

5.6.14. 61 punkte nurodytose informacijos priemonėse, laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės informacine žyma apie paskelbimą; visuomenės atstovų raštu pateiktų pasiūlymų ir raštų visuomenės atstovams, viešo susirinkimo protokolų kopijos;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.6.15. pavojaus analizės ir vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2009 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 352/2009 dėl bendrojo saugos būdo, susijusio su Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49 EB 6 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta pavojaus analize ir įvertinimu, priėmimo (OL 2009 L 108, p.4) (jeigu pavojaus analizę ir vertinimą atlikti privaloma);

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

5.6.16. Statytojo ar jo įgalioto atstovo parengta laisvos formos pažyma, kurioje turi būti nurodyta paskelbtoji įstaiga, atsakinga už Europos bendrijos patikros procedūrų atlikimą Lietuvos Respublikоs susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka [5.45] (jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikоs geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo nustatyta tvarka patikra privaloma).

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

5.7. Brėžiniai:

5.7.1. situacijos planas (M 1:1000–M 1:20 000);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.7.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500–M 1:1000);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.7.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas);

5.7.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–M 1:500);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.7.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

5.7.6. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų planai, profiliai ir sudėtingų sankirtų pjūviai;

5.7.7. pagrindiniai pastatų architektūrinės dalies aukštų planai ir pjūviai, pagrindiniai pastatų fasadai;

5.7.8. pamatų schema ar planas, laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schema (tik ypatingų statinių [5.21] Projektuose);

5.7.9. gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje technologijos, jos ar statinio (jo inžinerinių sistemų) reikmes užtikrinančių technologijų (šilumos gamybos, šalčio gamybos, vandens ruošimo, nuotekų valymo ir pan.) technologinio proceso schemos (tik ypatingų statinių [5.21] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) Projektuose;

5.7.10. statinio (-ių) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, dūmų, buitinių atliekų šalinimo, liftų, kitų sistemų) funkcinės ir kitos schemos (tik ypatingų statinių [5.21] ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) Projektuose.

Atsižvelgiant į statinio specifiką, gali būti papildoma kitais brėžiniais arba kai kurie išvardinti brėžiniai neruošiami.

 

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

 

6. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį sudaro sklypo, kuriame numatoma pastatyti statinį, reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, apželdinimo, želdinių apsaugos, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jų reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai.

Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles [5.42].

7. Sklypo sutvarkymo dalies sprendinių dokumentai yra:

7.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

7.1.1. nurodomi:

– normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas, žemės reljefas, esami želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti Projekto parengimui reikalingi duomenys;

– sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. Kai kurie iš šių darbų gali būti pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (Reglamente nurodytais atvejais);

7.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype;

– pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą;

– teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą;

– aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero elementus;

– sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimą;

– sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones;

– lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles už sklypo ribų;

– sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus (krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo ar krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami susiekimo dalyje);

– atliekų surinkimą ir tvarkymą;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams;

– gaisrinių mašinų įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą;

– žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes;

– kitą informaciją, kuri nepateikta brėžiniuose;

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

7.1.3. aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie skaičiavimais pagrįstas ar normatyviniais dokumentais nustatytas:

– sklypo sanitarinę ar apsauginę zoną;

– sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas;

– sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus);

– automobilių ir motociklų stovėjimo vietų poreikį, taip pat žmonių su negalia transportui;

– kitus specifinius duomenis;

7.1.4. aiškinamajame rašte arba brėžiniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai:

– sklypo plotas;

– sklypo užstatymo plotas;

– sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas;

– apželdintas sklypo plotas;

– automobilių stovėjimo vietų skaičius;

– sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas;

– sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais [5.38] ir juos atitinkančios garso klasės, vibracijos rodikliai;

– statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia);

– kiti specifiniai sklypo rodikliai.

7.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, kurie reikalingi sklypo techniniams rodikliams nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

7.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

7.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

7.3.2. reikalavimai statybos darbams (sklypo paruošimui, žemės kasimui, užpylimui, tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, privažiavimų ir aikštelių pagrindų ir dangų įrengimui, gruntinio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonių įrengimui, apželdinimo ir kitiems darbams), leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai;

7.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio bortams, tvoroms, vartams, kelio ženklams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medžiagoms, želdiniams ir jų priežiūrai;

7.3.4. nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privažiavimo kelių valymui, želdinių priežiūrai, tvorų ir kitų sklypo elementų dažymui, aplinkos tvarkymo elementų priežiūrai ir kiti nurodymai.

7.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

7.4.1. situacijos planas (M 1:1000–M1:20000), kuriame nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės (apimant ne mažiau kaip 100 m už bet kurios apsaugos ar sanitarinės zonos ribos), sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys;

7.4.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M1:1000), kuriame nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami, griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, pagrindiniai techniniai rodikliai, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

7.4.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas) (M1:200–M1:1000), kuriame nurodoma: statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, keliai, privažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai;

7.4.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M1:200–M1:500), kuriame nurodoma: keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

7.4.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M1:200–M1:500), kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų, arba sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

Pastaba. Kai kuriais (nesudėtingais) atvejais 7.4.2 ir 7.4.4 p. nurodyti brėžiniai gali būti sujungiami į vieną, nerengiamas situacijos planas (7.4.1 p.), kituose brėžiniuose nurodant sklypo aplinką ir gretimybes.

7.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

ARCHITEKTŪROS DALIS

 

8. Architektūros dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:

8.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

8.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

8.1.2. bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas;

8.1.3. rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį;

8.1.4. projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai);

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

8.1.5. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai;

8.1.6. sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai;

8.1.7. neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai;

8.1.8. pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai;

8.1.9. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai;

8.1.10. atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio naudingumo klasė;

8.1.11. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai;

8.1.12. numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės);

8.1.13. prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės;

8.1.14. projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

8.1.15. statinio techniniai ir paskirties rodikliai;

8.1.16. statinio atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė;

8.1.17. statinio konstrukcijų atsparumas ugniai;

8.1.18. statinio gaisrinių skyrių plotai;

8.1.19. statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis;

8.1.20. pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų;

8.1.21. evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai;

8.1.22. angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (sandarinančios tarpinės, uždarymo mechanizmai, automatiniai slenksčiai duryse ir kt.);

8.1.23. statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės;

8.1.24. gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai ant stogo);

8.1.25. kiti gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai.

Pastaba. Kai kurie aiškinamojo rašto duomenys gali būti pateikiami brėžiniuose.

8.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

8.2.1. statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai;

8.2.2. buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai;

8.2.3. pastato (visuomeninės paskirties statinio atveju) paskirties rodiklių (kompiuterizuotų darbo vietų, lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse, mokinių vietų mokslo įstaigose ir kt.) skaičiavimai;

8.2.4. patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai;

8.2.5. NETEKO GALIOS:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

8.2.6. kiti reikalingi skaičiavimai.

8.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

8.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projekto dalies darbo projektui, gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

8.3.2. reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, architektūrinėms detalėms, pastatų patalpų vidaus apdailai, interjero darbams (kai tai numatyta sutartyje ar užduotyje), jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); mažiausi reikalavimai daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus apdailos darbams:

– įstatyti langus, palanges ir įėjimų į patalpas duris;

– patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengti baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.);

– patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindus grindų dangai;

– įrengti funkcionuojančias ir atitinkančias nustatytus reikalavimus inžinerines sistemas;

– užbaigti bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdailą;

– užbaigti socialinio būsto butų apdailą;

8.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): langams, durims, vartams, apdailos medžiagoms, grindų dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, baldams, interjero elementams (kai tai numatyta sutartyje ar užduotyje), kitiems gaminiams ir medžiagoms;

8.3.4. statinio elementų, statybos produktų ir medžiagų atsparumo ugniai laipsnis;

8.3.5. nurodymai restauravimo ir atkūrimo darbų technologijai (kai reikia).

8.4. Sprendinių brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

8.4.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai (M 1:100–M1:200). Aukšto planas – horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 aukšto aukštyje.

Aukšto plane turi būti pavaizduota:

– statinio koordinačių ašys ir atstumai tarp jų;

– projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais;

– rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams – išsaugomos, nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai;

– patalpų pavadinimai, numeriai, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos. Išvardinti parametrai gali būti nurodomi patalpų eksplikacijoje;

– pagrindiniai patalpų matmenys, patalpų plotai. Gyvenamosios paskirties pastatų planuose nurodomi butų numeriai ir jų plotai;

– durų, vartų ir langų angos, varstymo kryptys;

– laiptai ir pandusai, lipimo kryptys;

– grindų nuolydžiai ir vandens nubėgimo trapai, grindų dangos tipai;

– aikštelės, antresolės ir kitos konstrukcijos, kurios yra aukščiau vaizduojamos plokštumos, bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai;

– pakabinamųjų lubų įrengimo vietos;

– pagrindiniai (turintys įtakos planiniams pastato sprendiniams) vėdinimo ir dūmų kanalai (pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies užduotis);

– gaisrinių užtvarų vietos;

– technologinių kranų ir kitų technologinių įrenginių judėjimo zonos (pagal technologo užduotį);

– pjūvių vietos;

– darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt. išdėstymas priklausomai nuo statinio paskirties;

– atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų sienų ir pertvarų (jeigu jos kelių tipų), sutartiniai pažymėjimai.

Pastaba. Statinio aukštų planai papildomi angų užpildymo elementų schemomis, jeigu to negalima tiksliai aprašyti techninėse specifikacijose. Kai reikia, rengiami grindų, antresolių, pakabinamųjų lubų planai ir kitų sudėtingų vietų fragmentai.

8.4.2. architektūriniai pjūviai (M1:100–M1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai, nedetalizuojant atskirų konstrukcijų. Pjūviuose turi būti pavaizduota:

– pagrindinės pastato koordinačių ašys (einančios per charakteringas pjūvio vietas – išorės ir vidaus sienas, gaisrinių užtvarų vietas, aukščių perkričius (ir pan.), atstumai tarp ašių ir pastatų dalių;

– konstrukcijų kontūrai, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomų, atstatomų ir naujų statinio dalių kontūrai;

– nulinis lygis 0.000 (dažniausiai tai pirmo aukšto grindų lygis) ir jį atitinkantis absoliutus vietovės aukštis;

– pagrindiniai charakteringi laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų paviršių lygiai (kiekvieno aukšto perdangos, denginio apačios, grindų, langų apačios ir viršaus, durų ir vartų viršaus, karnizo, parapeto, pastato kraigo, kaminų ir kt.);

8.4.3. fasadai (M1:100–M1:200). Pateikiami pagrindiniai pastato fasadai, išreiškiantys pastato vaizdą ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta:

– pastato charakteringos koordinačių ašys;

– svarbių fasadų elementų lygiai;

– langų, durų, vartų piešinys;

– apdaila ir spalviniai sprendiniai;

– rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai;

8.4.4. stogo planas (M1:100–M1:200). Jame turi būti nurodyta:

– koordinačių ašys ir pagrindiniai matmenys;

– projektuojamų stoglangių, (turinčių įtakos planiniams pastato sprendiniams) ventiliacijos kanalų ir šachtų išdėstymas;

– stogo nuolydžiai;

– stogo aptvėrimas, priešgaisrinės kopėčios, liukai;

– vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai;

– charakteringų taškų lygiai (jeigu tai neparodyta pjūviuose).

8.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, parengti vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

KONSTRUKCIJŲ DALIS

 

9. Konstrukcijų dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:

9.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

9.1.1. nurodomi:

– normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– bendrieji pažintiniai duomenys: geologinės ir hidrogeologinės, klimato sąlygos;

– rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių konstrukcijų ir jų elementų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį;

9.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais apie:

– statinių (elementų) skaičiuojamąsias schemas, jų parinkimo motyvus;

– pirminiais skaičiavimais nustatytas statinio apkrovas: jų tipus (sniego, vėjo, naudojimo, dinaminė ir kt.), dydį, apkrovų derinius statybos ir naudojimo metu. Pateikiama privaloma nuoroda jas tikslinti rengiant darbo projektą;

– statinių ir jų konstrukcijų svarbumo klases, ilgaamžiškumą, galimų deformacijų leistiną dydį, atsargos koeficientus;

– statinių pagrindų geologines, hidrologines charakteristikas, pamatų tipus (juostiniai, stulpiniai, poliniai ir kt.), jų parinkimo motyvus;

– dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendinius;

– konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio;

– nuorodą dėl deformacinių siūlių įrengimo;

– atitvarų garso izoliavimo sprendinius;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

9.2. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

9.2.1. bendrieji nurodymai dėl:

– reikalingų papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumo prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą;

– Projekto dalies Darbo projekto ekspertizės atlikimo būtinumo;

– atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus);

– sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai;

– nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus;

– kiti bendrieji reikalavimai;

9.2.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams:

– žemės darbams ir pamatų pagrindų įrengimui;

– mūro, betono ir gelžbetonio, metalo, medžio darbams, surenkamųjų gaminių montavimui, gelžbetoninių konstrukcijų armavimui, suvirinimui, kitiems montavimo darbams, konstrukcijų apsaugai nuo korozijos (apsaugai nuo klimatologinio, cheminio, biologinio ir kito poveikio);

– hidroizoliacijos ir šiltinimo, garso izoliavimo, grindų pasluoksnio įrengimo darbams;

– deformacinių siūlių įrengimui;

– statybos darbų kokybės kontrolei (taip pat leistini statybos darbų nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai);

9.2.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): mūro, gelžbetonio, metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms medžiagoms, hidroizoliacijos, šiltinimo ir kitiems gaminiams;

9.2.4. gaisrinės gebos (išlaikymas gaisro apkrovai) reikalavimai;

9.2.5. restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos (kai reikia).

9.3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai atliekami rengiant Projekto dalies Darbo projektą) skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. Bendruoju atveju atliekami skaičiavimai:

9.3.1. statinius ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos ir jų deriniai (taip pat vibracinės, seisminės);

9.3.2. pagrindų ir pamatų tipų, kitų statinio laikančiųjų konstrukcijų – rėmų ir atskirų elementų – kolonų, sijų, išorės ir vidaus sienų, perdenginių, denginių konstrukcijų skerspjūvių parinkimo pagrindimo;

9.3.3. pastovumo ir stabilumo užtikrinimo;

9.3.4. konstrukcijų gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai);

9.3.5. pastato (patalpų) išorinių ir vidinių atitvarų garso izoliavimo rodiklių; gali būti pateikiami konstrukcijų rodikliai, nustatyti akredituotų laboratorijų natūrinių bandymų protokolais, arba konstrukcijų galiojantys techniniai liudijimai. Šio punkto reikalavimai privalomi STR 2.01.07:2010 [5.43] nustatytais atvejais;

9.3.6. atitvarų šilumos laidumo skaičiavimai.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

9.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

9.4.1. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos (konstrukcinės schemos). Jose pavaizduojama:

– statinio antžeminės ir požeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai: sienos, kolonos, sijos, perdangos, stogo, pamato konstrukcijos;

– elementų sąlyginis žymėjimas, pvz.: K – kolona, SP – sienų plokštė, PS – pamato sija ir pan.;

– laikančiųjų elementų tipai, pvz., surenkami, monolitiniai;

– koordinačių ašys, lygiai, svarbūs matmenys;

– pamatų schema ar planas (M1:100–M1:200), kai reikia, su geologiniu pjūviu;

– svarbūs pjūviai ir junginiai sudėtingų konstrukcijų ir neįprastiems sprendiniams ir kai būtina grafiškai paaiškinti techninių specifikacijų reikalavimus;

9.4.2. patalpų atitvarų (fasadų, vidaus sienų, perdangų), užtikrinančių reikalingus garso izoliavimo rodiklius, pjūviai su specifikacijomis (STR 2.01.07:2010 [5.38] nustatytais atvejais).

9.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

TECHNOLOGIJOS DALIS

 

10.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Technologijos dalyje pateikiami produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo, kitos planuojamos ūkinės veiklos, įrenginių, reikalingų produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą planuojamą ūkinę veiklą parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso projektiniai sprendiniai.

11.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo ir vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai vadovaujantis šioje dalyje išdėstytais reikalavimais ir įvertinus papildomus specifinius projektinių sprendinių sudėties reikalavimus, nurodytus kitose Projekto dalyse, rengiami technologijos dalyje.

12.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai, skirti statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui, rengiami šilumos gamybos ir tiekimo, elektrotechnikos, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse.

13. Gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos technologijos dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:

13.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

13.1.1. nurodomi:

– normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– įmonių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiamas esamos gamybinės programos, paslaugų, kitos planuojamos ūkinės veiklos, produkcijos, technologinio proceso aprašymas, rodikliai, išvados apie atskirų pastatų, cechų, barų, įrenginių techninę būklę ir jų tolesnio panaudojimo galimybes, esamos technologijos ir įrenginių atitiktį normatyvinių dokumentų reikalavimams, gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės atitiktį rinkos sąlygoms, kiti duomenys;

13.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– gamybos (paslaugų), kitos planuojamos ūkinės veiklos programą, pajėgumus, produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą su jos techniniais kokybiniais rodikliais;

– gamybai (paslaugoms), kitai planuojamai ūkinei veiklai reikalingas medžiagas, žaliavas, energetinių ir vandens resursų poreikius;

– projektuojamų pastatų, inžinerinių statinių, cechų, barų technologijos proceso sprendinius;

– darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai (esant reikalui);

– gamybinio, pagalbinio, remonto sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą, jų komponavimo ir išdėstymo principą;

– krovinių apyvartą, transporto srautus sklype ir pastatuose;

– gamybos proceso valdymą, darbo organizavimą, kompiuterizavimą;

– gamybinių patalpų pavojingumą gaisrui ar sprogimui, numatomas prevencines ir apsaugines priemones;

– triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje, numatomas prevencines ir apsaugines priemones;

– darbų saugos užtikrinimo sprendinius dirbant normaliu, avariniu režimu ir ekstremaliomis sąlygomis;

– oro ir vandens teršalus, jų koncentraciją ir kiekius, numatomas priemones jų mažinimui;

– gamybos proceso metu susidariusias atliekas, jų kiekius ir charakteristikas, kaupimo, utilizavimo, likvidavimo priemones, metodus ir vietas;

– gaminamos produkcijos pakuotę, sandėliavimą, transportavimą, kokybės kontrolės sistemą (esant reikalui);

– kitus gamybos (paslaugų teikimo ar kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) proceso ir įrangos parengtų projektinių sprendinių ypatumus;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

13.1.3. nurodomi pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, kurie nustatomi įvertinus gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos ypatumus ir Statytojo Techninę užduotį.

13.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte ar brėžiniuose:

13.2.1. gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos procesui vykdyti reikalingi žaliavų, medžiagų, pusfabrikačių ar gaminių, energetinių resursų (šilumos, garo, dujų, elektros) ir vandens poreikiai;

13.2.2. darbuotojų skaičius;

13.2.3. krovinių apyvarta (atvežama, išvežama, pervežama, kilnojama ar kitaip tvarkoma pastatuose ar sklype) ir reikalingos transporto priemonės;

13.2.4. gamybinių, pagalbinių, sandėliavimo patalpų plotai;

13.2.5. gamybiniam procesui reikalingų įrenginių techniniai rodikliai;

13.2.6. pašalinamo oro ir vandens kiekiai, jų užteršimo sprogiomis, degiomis, nuodingomis ar kitokiomis pavojingomis medžiagomis koncentracija;

13.2.7. triukšmo, vibracijos lygiai darbo zonoje;

13.2.8. pastato patalpų ir zonų, teritorijos zonų oro užterštumas sprogiomis ir degiomis dujomis ir medžiagomis, patalpų ir zonų pavojingumo sprogimui ar gaisrui kategorijos normaliomis darbo sąlygomis ir avariniu režimu, sprogiminių zonų nustatymas;

13.2.9. technologinių pastatų, patalpų, gaisrinių skyrių, atskirų statinių, kuriuose naudojamos ar sandėliuojamos degios medžiagos, gaisro apkrovos skaičiavimai ir kategorija;

13.2.10. kiti specifiniai technologinio proceso skaičiavimai.

Pastaba. Skaičiavimai ar skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamojo rašto tekste, lentelėje ar kita forma.

13.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

13.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų (nurodant bandymo metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus), paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

13.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių transportavimui į statybvietę, saugojimui, montavimui, atskirų įrenginių ir procesų išbandymui, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

13.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), technologiniams įrenginiams, kontrolės, matavimo, apskaitos prietaisams, kėlimo, transportavimo priemonėms, tarai, higienos ir darbo saugos priemonėms ir kt. ir jų darbo aplinkai, taip pat technologiniams įrenginiams, kurie dirbs specifinėje aplinkoje (drėgnose, šaltose, karštose, sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose ar zonose);

13.3.4. reikalavimai technologinės įrangos pamatų projektavimui.

13.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

13.4.1. produkcijos gamybos (paslaugų teikimo, kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) technologinio proceso schema su pagrindiniais įrenginiais, jų pagrindinėmis charakteristikomis ir kitais duomenimis;

13.4.2. pagrindinių technologinių įrenginių išdėstymo pastatuose planai ir pjūviai (M1:50–M1:200);

13.4.3. galimų sprogiminių zonų pavaizdavimas technologiniuose brėžiniuose ir jų pjūviuose (M 1:50–M 1:200), nurodant išplitimo ribas.

13.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [ 5.37] nustatytais reikalavimais.

 

SUSISIEKIMO DALIS

 

14. Susisiekimo dalį sudaro privažiuojamų kelių ir geležinkelių iki sklypo, sklypo vidaus transporto, kėlimo, krovos darbų įrenginiams reikalingų kelių, aikštelių ir kitų susisiekimo komunikacijų įrengimo projektiniai sprendiniai.

15. Šios dalies nuostatos gali būti taikomos rengiant magistralinių, valstybinių ir vietinės reikšmės kelių, geležinkelių, jūrų, upių ir oro uostų statinių projektus, įvertinus šių statinių specifinius reikalavimus.

16. Susisiekimo dalį sudaro:

16.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

16.1.1. nurodomi:

– susisiekimo dalies Projekto rengimo dokumentai, gauti ar Projekto rengimo metu atlikti tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš kitų projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

16.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius; informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) statybos normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– krovinių apyvartą (atvežama, išvežama, pervežama aikštelėje), transporto priemonių ir srautų pagrindimą;

– privažiavimo kelius (prijungimo vietas prie esamų kelių, jų technines charakteristikas ir kt.);

– sklypo kelių, privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo pagrindimą;

– kelio juostų, sankasų, pagrindų, dangų charakteristikas ir jų įrengimo pagrindimą;

– judėjimo saugumo užtikrinimą, kelių ženklinimą, eismo reguliavimo ženklus, apšvietimą;

– lietaus vandens surinkimą, valymą ir nuvedimą;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

16.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:

– kelių plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, kelių ilgis, stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius;

– vidaus transporto techniniai duomenys ir skaičius;

– kelių, privažiavimų ir stovėjimo aikštelių pagrindų maksimali leistinoji apkrova;

– geležinkelių pagrindiniai techniniai rodikliai – atstumas tarp bėgių, leistinas greitis, vagonų skaičius, nuolydžiai, kreivės ir kt.

16.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai:

16.2.1. autotransporto, geležinkelių srautai, eismo intensyvumas, mašinų stovėjimo aikštelių plotai, tiltų, pralaidų ir kitų priklausinių techniniai rodikliai;

16.2.2. kelių, privažiavimų, transporto stovėjimo ir krovinių saugojimo aikštelių pagrindų ir dangos parinkimo pagrindimo.

16.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

16.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

16.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems darbams, žemės kasimo, pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų, bortų, vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų, dangų ženklinimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

16.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) gruntui, pagrindo medžiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, pralaidoms, kelio ženklams, kelių, geležinkelių priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, įrenginiams, želdiniams ir jų priežiūrai.

16.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

16.4.1. automobilių kelių, geležinkelių planai, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M1:500–M1:1000);

16.4.2. sklypo kelių ir aikštelių planai, reikalingi profiliai su inžinerinių tinklų ir komunikacijų išdėstymu, pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M1:200–M1:500).

16.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

 

17. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir(ar) už sklypo ribų), vandenvietės, vandens ruošimo statinių, nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai.

18.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Ypatingų statinių kategorijai priskirtų vandens ėmimo, ruošimo tiekimo, statinių, nuotekų valyklų (neskirtų statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui), technologinio proceso projektiniai sprendiniai rengiami technologijos dalyje, įvertinus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies ypatumus.

19. Įvadinių vandentiekio ir nuotekų tinklų (iki sklypo ribos) teritorijos, kai keičiamos esamos žemės paviršiaus altitudės, sklypo sutvarkymo režimas, tinklų apsauginės zonos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais sudėties reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus.

20. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro:

20.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

20.1.1. nurodomi:

– normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir gaisrų gesinimo sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams ir kiti duomenys;

20.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie vandentiekį:

– vandens vartotojus ir vandens paėmimo šaltinius;

– vandentiekio sistemas (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.);

– vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologinius sprendinius;

– įvadinius ir sklypo vandentiekio tinklus;

– pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius;

– suvartoto vandens apskaitą;

– statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistemas;

– teritorijos laistymą;

– kitus projektinius sprendinius;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

20.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie nuotekų šalinimą:

– nuotekų rūšis (buitines, gamybines, lietaus, drenažo ir kt.);

– nuotekų šaltinius, kiekį ir užterštumą;

– nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemas;

– nuotekų valyklų technologinius sprendinius;

– išleidžiamų valytų nuotekų kiekius ir užterštumą;

– nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko ir sklypo tinklus;

– pastatų nuotekų sistemas;

– šalinamų nuotekų apskaitą, jos įrengimo vietą;

– kitus projektinius sprendinius;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

20.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar normatyviniais ir kitais dokumentais) apie gaisrų gesinimą (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis):

– gesinamų pastatų (patalpų) ir įrenginių charakteristikas;

– vandeniu aušinamus statinius ar statinių konstrukcijas;

– gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas;

– vandens tiekimo šaltinius, atsarginius vandens saugojimo statinius ar tvenkinius;

20.1.5. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:

– vandens ėmyklų ir ruošyklų vandenvietės pajėgumas, artezinių gręžinių kiekis, vandens horizonto gylis, sukaupiamo vandens rezervuarų talpa, tiekiamo vandens slėgis, energetiniai poreikiai vandenvietės darbui ir kiti rodikliai;

– nuotekų valyklų mechaninio, biologinio valymo įrenginių pajėgumas, išvalyto vandens liekamosios taršos duomenys, nuotekų valymui reikalingi cheminių medžiagų, energetinių resursų poreikiai, susidarančios atliekos ir taršos duomenys, kiti rodikliai;

– lietaus nuotekų valyklų pajėgumas, išvalyto vandens taršos duomenys;

– vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);

– lietaus vandens tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);

– nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);

– gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų (gesinamų, (aušinamų) patalpų plotas ar tūris, siurblinių pajėgumas, vandens slėgis, debitas, gaisrinių čiaupų kiekis pastatuose, teritorijoje ir kiti rodikliai);

– geriamojo vandens poreikiai buičiai, gamybai, gaisrų gesinimui;

– nuotekų kiekiai;

– kiti reikalingi duomenys.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

20.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

20.2.1. vandens (buičiai, gamybai, gaisrams gesinti, teritorijai laistyti ir kitiems tikslams) poreikių;

20.2.2. nuotekų (buitinių, gamybinių, švarių, užterštų, apvalytų) kiekio, lietaus vandens ir drenažo kiekio;

20.2.3. hidrauliniai;

20.2.4. reikalingų technologinių talpų tūrio jei nenumatyta kitose dalyse.

Pastaba. Skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamajame rašte, lentelėse ar kita forma.

20.3. Techninės specifikacijos. Bendruoju atveju jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens nuvedimui, gaisrų gesinimui ir kt.):

20.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant šios Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

20.3.2. statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, vamzdynų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, hidroizoliavimo, dažymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

20.3.3. statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. t.;

20.3.4. įrenginių naudojimui: vandens ir nuotekų kokybei kontroliuoti, stebėsenai atlikti, cheminėms medžiagoms naudoti, higienai ir darbų saugai užtikrinti, technologinei įrangai ir vamzdynams prižiūrėti, remontuoti, dažyti, bandymams, praplovimams atlikti;

20.3.5. kiti specifiniai reikalavimai.

20.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

20.4.1. vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

20.4.2. pastatų aukštų planai, automatinės gaisrų gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų pagrindinių įrenginių ir tinklų išdėstymu (M1:100–M1:200);

20.4.3. už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) planai (ilgiai, skersmenys ir kt.), su techninėmis charakteristikomis (M1:500);

20.4.4. sklypo inžinerinių tinklų planas su tinklų techninėmis charakteristikomis (ilgiai, skersmenys ir kt.) (M1:500);

20.4.5. pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų tinklais (M1:100–M1:200).

20.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS

 

21. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro pastatų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, užteršto oro valymo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro:

21.1. Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

21.1.1. nurodomi:

– normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, vamzdynų, ortakių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, sistemų techniniai rodikliai, kiti reikalingi duomenys;

21.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– oro lauko parametrus;

– patalpas: jų paskirtį, technologinį procesą, gamybos (paslaugų) kategorijas, mikroklimato parametrus (oro drėgnį, oro temperatūrą, oro judrumą darbo zonoje, patalpos oro kokybės kategoriją, oro švarumo klasę);

– patalpų šilumos ir oro balansų rezultatus (patalpų projektinius šilumos nuostolius, vėsinimo galią, oro kiekius);

– šildymo sistemas (šilumnešio parametrus, šildymo galią, sistemos bendruosius slėgio nuostolius, balansavimo priemones, reguliavimą ir valdymą);

– šilumos įvadą (apskaitą, šilumos įvado charakteristikas);

– natūralias, mechanines vėdinimo sistemas (oro kiekį, elektros energijos sąnaudas, įrenginių efektyvumo koeficientus, šilumogražą, reguliavimą ir valdymą);

– oro šalinimo sistemą (oro kiekį, oro valymo įrenginius, jų efektyvumą, specialius reikalavimus, ortakių sandarumo klasę, aplinkosaugos priemones ir stebėseną);

– gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimą, dūmų šalinimą;

– drėgno režimo, pavojingų cheminių medžiagų laikymo patalpų šildymo, vėdinimo sprendinius;

– užteršto oro valymo įrenginius, išvalyto oro kokybinius rodiklius;

– oro kondicionavimo sistemas oro kondicionavimo procesų vaizdavimą h–x diagramoje;

– vibracijos ir triukšmo sklidimo mažinimo priemones;

– avarines vėdinimo sistemas;

– šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų valdymą veikiant darbo, nedarbo ir avariniu režimu, sprendinių su rezervine įranga pagrindimą;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

21.1.3. pateikiami projektiniai sprendinių techniniai rodikliai:

– bendrieji pastato (patalpos) šilumos nuostoliai;

– projektinis metinis šilumos poreikis pastatui šildyti;

– projektinis metinis šilumos poreikis pastatui vėdinti.

21.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

21.2.1. šilumos kiekis pastatams (patalpoms) šildyti;

21.2.2. šilumos, tiekiamos į oro šildymo sistemas, kiekis;

21.2.3. pastato (patalpos) šilumos nuostoliai;

21.2.4. oro kiekis, reikalingas pastatui (patalpai) vėdinti (oro kaita), oro valymo ir kondicionavimo įrenginiams;

21.2.5. tiekiamo ir į atmosferą išmetamo oro valymo įrenginiams parinkti reikalingi skaičiavimai;

21.2.6. oro valymo įrenginiuose susidarančių atliekų kiekiai, pašalinamo oro užterštumo koncentracija;

21.2.7. oro kiekis dūmų pašalinimui;

21.2.8. ortakių aerodinamikos.

21.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai kiekvienai sistemai atskirai (šildymui, vėdinimui, oro kondicionavimui ir kt.):

21.3.1. nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prieš rengiant šios Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

21.3.2. statybos (montavimo) darbams (įrenginių, ortakių, šildymo prietaisų, vamzdynų, apsauginės ir uždaromosios armatūros montavimui, triukšmo slopinimo, šiluminio izoliavimo, hermetizavimo, dažymo, išbandymo, kitiems darbams), jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

21.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams.

21.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

21.4.1. pastatų (patalpų) aukštų planai ir būdingas pjūvis su šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų, oro valymo, dūmų šalinimo sistemų pagrindinių įrenginių išdėstymu ir techniniais rodikliais (M1:50–M1:200);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

21.4.2. oro kondicionavimo proceso atvaizdavimo (h–x) diagrama;

21.4.3. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, oro valymo, dūmų šalinimo, avarinio vėdinimo sistemų funkcinės schemos su jose nurodytomis šildymo prietaisų šiluminėmis galiomis ir šilumnešio (vandens ar oro) debitais, vamzdynų ar ortakių skersmenimis ir jų pravedimo altitudėmis, vamzdynų nuolydžiais, oro ir vandens išleidimo įranga;

21.4.4. šilumos apskaitos mazgų įrengimo planai (M1:25) ir schemos.

21.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

DUJOTIEKIO DALIS

 

22. Dujotiekio dalį sudaro suskystintų ir gamtinių dujų, sprogių, degių, inertinių (taip pat gaisro gesinimo), nuodingų ir kitų pavojingų dujų (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.), suspausto oro gamybos, sandėliavimo, parametrų pakeitimo, transportavimo, technologinio proceso, įrenginių, dujų tiekimo ir naudojimo tinklų, jų funkcionavimui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai.

23. Dujų gamybos ir transformavimo proceso projektiniai sprendiniai parengiami vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis, įvertinant šios projekto dalies ypatumus.

24. Antžeminių ir požeminių dujų tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos žemės paviršiaus altitudės, aplinkotvarkos režimas, statomi tinklų priežiūrai reikalingi pastatai, statiniai ar susisiekimo komunikacijos, tinklų apsauginės zonos teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant šios Projekto dalies reikalavimus.

25. Dujotiekio dalį sudaro:

25.1. Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

25.1.1. nurodomi:

– normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų dujų įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

25.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– vartotojus, dujų poreikius ir jų parametrus;

– dujų šaltinius, prisijungimo prie jų vietas ir sąlygas;

– dujų tiekimo tinklus, jų charakteristikas ir techninius rodiklius;

– dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemones;

– vamzdynų izoliaciją, antikorozinę, elektrokorozinę apsaugą;

– projektinius sprendinius, užtikrinančius sprogimo, gaisrinę ir darbo saugą, numatytas prevencijos priemones;

– skaičiavimais pagrįstas ir sprendiniais nustatytas sklypo zonų ir pastatų patalpų sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas, zonų dydžius;

– darbo saugos ir aplinkosaugines priemones;

– projektuojamų slėginių įrenginių darbo laiką, kategorijas, atitikties įvertinimą ir registravimą;

– pavojų analizę (kai yra potencialiai pavojingi įrenginiai);

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

25.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:

– dujų rūšis, jų kiekis, slėgis;

– talpų, rezervuarų tūris, patalpų plotas;

– įvadinių tinklų diametras, slėgis, ilgis;

– suvartojamų dujų kiekis.

25.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

25.2.1. dujų sunaudojimo;

25.2.2. sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių;

25.2.3. oro taršos.

25.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi:

25.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

25.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų įrengimo, vamzdynų, talpų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, izoliavimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei, (taip pat leistini nuokrypiai, įvertinimo metodai ir rodikliai);

25.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, izoliacinėms medžiagoms ir kt.

25.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

25.4.1. dujų gamybos, sandėliavimo, parametrų keitimo, reguliavimo, paskirstymo sistemų ir tinklų technologinio proceso funkcinės schemos;

25.4.2. pastatų (patalpų) aukštų planai su technologinių įrenginių ir tinklų išdėstymu ir techniniais rodikliais (M1:50–M1:100);

25.4.3. iki sklypo ribų nutiestų dujų tinklų planai, sudėtingų sankirtų pjūviai su pagrindiniais techniniais rodikliais (M1:500–M1:5000);

25.4.4. sklypo dujų tinklų planai (M1:500).

25.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

 

26. Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros energijos sistemų projektiniai sprendiniai.

27. Elektrotechnikos dalį sudaro:

27.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

27.1.1. nurodomi:

– normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

27.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų elektros įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

27.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą:

– maitinimo šaltinius, prisijungimo vietas, įtampą, pagrindinius elektros energijos vartotojus;

– elektros energijos tiekimo, paskirstymo, transformavimo principinius sprendinius;

– aukštos įtampos tinklų, aparatų ir įrenginių parinkimo pagrindimą;

– tinklų ir įrenginių apsaugą nuo perkrovimų, trumpo jungimo srovių, viršįtampių ribojimą, relės apsaugą;

– elektros pavarų virš 1kV valdymą, automatinį rezervo įvedimą, sistemų pagrindinius ir rezervinius maitinimo šaltinius;

– elektros energijos apskaitą, kontrolės prietaisus;

– įrenginių, statinių įžeminimą;

– įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą;

– specifinius elektrotechnikos statinių sprendinius (kabelinių estakadų, galerijų, tunelių, prožektorių atramų, žaibolaidžių, sudėtingų sankirtų su gamtinėmis kliūtimis ir inžinerinėmis komunikacijomis);

27.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais, kitais dokumentais) apie elektros energijos galios įrenginius:

– pagrindinius galios vartotojus, jų įrengtą, vartojamą galią, įtampą, fazes, dažnius, vartotojų elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, pagrindines charakteristikas ir kt.;

– elektros energijos tiekimo, paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą;

– elektros energijos tiekimo magistralinių ir skirstomųjų tinklų (kabelių, laidų, šynolaidžių) įrengimo būdus pastatuose (patalpose);

– elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą;

– elektrotechninę įrangą potencialiai pavojingose patalpose (drėgnose, karštose, elektrai laidžiose ir kt.);

– elektros energijos tinklų ir įrenginių įžeminimą, apsaugą nuo elektrostatinių elektros krūvių, potencialų išlyginimą;

– specifinius projektinius sprendinius kilnojamiems, judantiems elektros energijos vartotojams, kabelinėms estakadoms, kanalams, šynų tinklams, įrangai ir tinklams;

– elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų padarinių pašalinimui ir kt.);

27.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie apšvietimą:

– statinių ir patalpų apšvietimo sistemas (darbinio, avarinio, budinčio, evakuacinio, pažemintos įtampos ir kt.);

– sklypo, zonų, kelių apšvietą;

– apšvietimo įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose arba zonose;

– šviesos šaltinių ir šviestuvų parinkimo pagrindimą;

– apšvietimo tinklus, jų įrengimo vietas ir būdus, apsaugą, apšvietimo valdymą;

– kitus specifinius projektinius sprendinius;

27.1.6. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:

– transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa;

– generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, darbo laikas ar turimi laiko resursai ir kt.);

– projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji ir leistinoji naudoti galia;

– metinis elektros energijos suvartojimas.

27.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

27.2.1. elektros energijos įrenginių įrengtosios ir leistinosios galios (aktyviosios, reaktyviosios, bendrosios);

27.2.2. apšvietimui reikalingos elektros energijos galios;

27.2.3. trumpojo jungimo srovių, vienfazinio trumpo jungimo (didelio ilgio mažo skerspjūvio tinkluose);

27.2.4. įtampos kritimo įvadiniuose, magistraliniuose tinkluose;

27.2.5. suvartojamo elektros energijos kiekio.

27.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (įtampos transformavimo, paskirstymo įrenginiams, įvadiniams tinklams, apšvietimui, galios įrenginiams, žaibosaugai ir kt.):

27.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

27.3.2. pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, elektrotechnikos įrenginių montavimo, išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

27.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, kontrolės prietaisams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.;

27.3.4. bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir bandymams.

27.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

27.4.1. elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo schemos su įrenginių, prietaisų ir tinklų pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis;

27.4.2. generatorinių, akumuliatorinių, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir kt. planai su įrenginių išdėstymu (M1:100–M1:200);

27.4.3. elektros tinklų (kabelių, oro linijų) už sklypo ribų planai su pagrindinėmis charakteristikomis (ilgis, laidininkų skerspjūvis), sudėtingų sankirtų pjūviai (M1:200–M1:1000);

27.4.4. sklypo elektros tinklų, įžeminimo kontūrų, sklypo, automobilių kelių, gatvių, geležinkelių apšvietimo planai su pagrindinėmis charakteristikomis (M1:200–M1:500);

27.4.5. pastatų magistralinių elektros tinklų, estakadų, kabelių kanalų, šynų išdėstymo planai (M1:100–M1:200);

27.4.6. pastatų (patalpų) apšvietimo planai arba techninių duomenų lentelės (su patalpų ploto, gamybos kategorijos, apšvietos, šviestuvų ir lempų kiekio, paskaičiuotos elektros galios, šviestuvų apsaugos laipsnio, įrengimo vietos duomenimis).

27.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS

 

28. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), geležinkelių ryšių ir signalizacijos, kompiuterizacijos, tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų projektiniai sprendiniai.

29. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro:

29.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

29.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

29.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie esamų elektroninio ryšio sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

29.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie telefoninį ryšį:

– sistemas (miesto, administracinio-ūkinio, žinybinio, vietinio, laidinio, mobiliojo ir kt.);

– abonentus ir ryšio aparatūros parinkimo motyvus;

– telefono tinklų paskirstymą ir jų įrengimo pastatuose (patalpose) būdus;

– projektuojamus sklype ar už sklypo ribų telefono tinklus;

– kabelines, laidines linijas, aparatūrą, vietines automatines telefono stoteles;

– specifinius projektinius sprendinius gaisrui, sprogimui pavojingose, triukšmingose patalpose;

29.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar normatyviniais ir kitais dokumentais) apie radijo ryšį:

– sistemas (viešosios informacijos, socialinės pagalbos, miesto, vietinę, dispečerinio, įgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.);

– projektuojamus sklype ar už sklypo ribų radijo tinklus;

– informacijos vartotojus, radijo sistemų ir aparatūros parinkimo motyvus;

– radijo priėmimo, stiprinimo, įgarsinimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą ir statinius (antenas ir kt.);

29.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie televiziją ir vaizdo stebėjimą:

– sistemas (visuomeninę, vietinę, vaizdo stebėjimo, telekonferencijų ir kt.);

– vaizdo priėmimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą, įrenginius ir antenas;

– vartotojus, valdymo ir aptarnavimo personalą;

– priėmimo ir perdavimo lauko tinklus ir tinklus pastatuose (patalpose);

– kitus specifinius sprendinius;

29.1.6. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie geležinkelio ryšius ir signalizaciją:

– sistemas;

– rakinamojo sąryšio įrangą;

– elektrinę iešmų ir signalų centralizaciją;

– mikroprocesorinę centralizaciją;

– vidaus ir lauko įrenginius;

– elektros energijos tiekimą ir jo patikimumo užtikrinimą;

– telefoninio ir radijo ryšio priemones;

29.1.7. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie kompiuterizaciją:

– administracijos, gamybos proceso, inžinerinių sistemų ir elektroninės informacijos kompiuterizacijos sistemas, duomenis ir priemones;

– duomenų perdavimo tinklus;

– duomenų kaupimo, saugojimo, dauginimo įrangą ir priemones;

– programinę įranga ir kitus specifinius sprendinius;

29.1.8. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie elektroninę informaciją:

– rūšis (administracijos, saugos, gelbėjimo, paieškos, reklamos ir kitų tarnybų);

– perdavimo būdus (garsinę, šviesinę, elektroninę ir kitus);

– informacijos perdavimo priemones ir įrenginius;

– informacijos valdytojus ir, jei reikia, apie jų patalpose įrengiamas informacijos perdavimo priemones;

29.1.9. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:

– projektuojamų miesto laidinio ryšio telefonų linijų skaičius;

– vietinės telefoninio ryšio stotelės abonentų skaičius;

– kompiuterizuotos darbo vietos;

– geležinkelių transporto įrenginių (iešmų, šviesoforų ir kitų) signalizacijos.

29.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai.

29.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (telefonizacijos, radiofikacijos, signalizacijos ir kt.):

29.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

29.3.2. statybos (montavimo) darbams: įvadinių ir lauko tinklų paruošiamiesiems, žemės kasimo, vamzdynų klojimo, šulinių montavimo, lauko ir pastatų ryšio įrenginių, laidų montavimo, izoliavimo, hermetizavimo išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

29.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt.

29.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

29.4.1. ryšio sistemų principinės schemos su pagrindinių įrenginių ir tinklų techniniais rodikliais;

29.4.2. jei reikia, ryšio technologinių patalpų (ATS, televizijos, signalizacijos ir kitų) planai su pagrindinės įrangos išdėstymu ir techniniais rodikliais (M1:50–M1:100);

29.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M1:500–M1:5000) arba tinklų išdėstymo schema;

29.4.4. sklypo ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M1:500);

29.4.5. geležinkelio signalizacijos įrenginių sistemos veikimo schema;

29.4.6. geležinkelio signalizacijos įrenginių išdėstymo planas (M1:50–M1:100);

29.4.7. geležinkelio signalizacijos įrenginių tinklų schemos su techniniais rodikliais.

29.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS

 

30. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro sklypo, pastatų (patalpų) apsaugos nuo įsibrovimo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo), informacijos apie nesankcionuotą įėjimą duomenų perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai.

31. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro:

31.1. Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

31.1.1. nurodomi:

– normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

– pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų apsauginės signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

31.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– sistemas (apsauginę, vaizdo stebėjimo, įrašymo, signalizavimo ir kt.);

– saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius;

– signalizacijos įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose;

– kitus specifinius projektinius sprendinius sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

31.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia).

31.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai.

31.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (magistraliniams, skirstomiesiems tinklams ir kt.):

31.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, parengtų schemų ir brėžinių slaptumo išsaugojimo, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai;

31.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: vamzdynų klojimo, įrenginių, laidų montavimo, izoliavimo, išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

31.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt.

31.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

31.4.1. apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų principinė schema su techniniais duomenimis;

31.4.2. pastatų (patalpų) schema (planas) su įrenginių išdėstymu, tinklų pagrindiniais sprendiniais ir techniniais rodikliais (M1:100–M1:200);

31.4.3. sklypo planas su vaizdo stebėjimo įranga ir tinklais (M1:500) (kai reikia).

31.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS

 

32. Gaisrinės signalizacijos dalį sudaro pastato (patalpų) gaisro aptikimo, įspėjimo apie gaisrą elektroninės ir garsinės signalizacijos duomenų perdavimo gaisrinės saugos tarnyboms, darbuotojams ir lankytojams sistemų projektiniai sprendiniai.

33. Gaisrinės signalizacijos dalį sudaro:

33.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, ir pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:

33.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

33.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie esamų gaisrinės signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (TAR, 2014, Nr. 2014-00198), nuo 2014 01 16 keičiama 33.1.2. punkto 5 pastraipa , tačiau, kadangi šis punktas pastraipų neturi, pagal prasmę pakeista 33.1.3. punkto 5 pastraipa.

 

33.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi, normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– sistemas;

– saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius;

– signalizacijos įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (TAR, 2014, Nr. 2014-00198), nuo 2014 01 16 keičiama 33.1.2. punkto 5 pastraipa , tačiau, kadangi šis punktas pastraipų neturi, pagal prasmę pakeista 33.1.3. punkto 5 pastraipa.

 

33.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia).

33.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami gaisrinės signalizacijos sistemų, įrenginių ir tinklų parinkimui reikalingi skaičiavimai.

33.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

33.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kuriuose privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai;

33.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastatų įrenginių, laidų montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

33.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt.

33.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

33.4.1. gaisrinės signalizacijos principinė schema su techniniais duomenimis;

33.4.2. pastato (patalpų) schema (planas) su gaisro signalizacijos įrenginių ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M1:100–M1:200).

33.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

 

34. Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.

35. Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro:

35.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:

35.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

35.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie esamų automatizacijos sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

35.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir/ar normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– atskirų technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemas ir jų parinkimo motyvus;

– elektros energijos tiekimo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo (TIV) sistemas (matavimų, signalizavimo, valdymo, kontrolės, reguliavimo ir kt.);

– TIV elektros energijos tiekimo įrenginių informacijos signalų surinkimo, kaupimo, perdavimo, priėmimo, registravimo įrenginius ir ryšio priemones;

– elektros pavarų valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą;

– automatizacijos įrangą, prietaisus, kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą;

– valdymo, kontrolės, matavimo, signalizavimo centrinius ir vietinius pultus;

– kontroliuojamų ir valdomų objektų matavimus ir kontrolės parametrus, jų stebėjimo būdus (vietoje, pultuose, ekrane, kompiuterinėje laikmenoje ir t. t.);

– aparatūrą ir prietaisus jungiančius tinklus, jų charakteristikas, įrengimo būdus;

– specifinius projektinius sprendinius sprogimui, gaisrui pavojingose patalpose ir prevencines priemones išvengti avarinių situacijų;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

35.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai.

35.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai.

35.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

35.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, ir kiti bendrieji reikalavimai;

35.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: automatizacijos skydų, matavimų ir kontrolės prietaisų, kabelių, laidų montavimo, izoliavimo, hermetizavimo, išbandymo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai);

35.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: komplektiniams įrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.

35.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

35.4.1. pagrindinių technologinių procesų (produkcijos gamybos, šilumos gamybos, nuotekų ir vandens valymo įrenginių, kitų procesų) funkcinės automatizavimo (valdymo, reguliavimo, matavimų, apskaitos, signalizavimo) schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;

35.4.2. atskirų inžinerinių sistemų automatizuojamų procesų, įrenginių (elektros energijos tiekimo, šilumos mazgų, oro padavimo ir ištraukimo, dūmų šalinimo, gaisrų gesinimų ir kitų sistemų) funkcinės automatizavimo schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;

35.4.3. signalų lentelės;

35.4.4. pastato (patalpų) planas (schema) su pagrindiniais automatizavimo sprendiniais (spintų išdėstymu ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M1:50-M1:200))

35.4.5. teleinformatikos ir televaldymo (TIV) sistemų struktūrinės schemos (signalizavimo, matavimo, kontrolės valdymo, reguliavimo ir kt.);

35.4.6. TIV signalų surinkimo ir perdavimo schema.

35.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS

 

36.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui skirto šilumos (karšto vandens ir garo katilinių, šilumos punktų), suspausto oro (kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kompresorinių) gamybos ir transformavimo technologinio proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už sklypo ribų, sklype, pastatuose, taip pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai.

37.

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Šilumos ir šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso projektiniai sprendiniai rengiami nepažeidžiant esminių statinių reikalavimų, vadovaujantis Statytojo parengta užduotimi, įrenginių saugos reikalavimais, galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais.

38. Antžeminių ir požeminių šilumos tiekimo tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos žemės paviršiaus altitudės, aplinkos tvarkymo režimas, statomi tinklų aptarnavimui reikalingi pastatai ar susisiekimo komunikacijos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus.

39. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro:

39.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:

39.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

39.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie esamų šilumos, šalčio gamybos technologijos įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;

39.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi, normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

– šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo technologinius sprendinius, įvertinant duomenis apie šilumos gamybos ir tiekimo perspektyvinį augimą ar mažėjimą;

– šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo darbo režimą (normalų, avarinį ir ekstremaliomis sąlygomis), parametrus ir jų pagrindimą;

– darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai;

– gamybinių, pagalbinių, remonto, sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą ir jų išdėstymą;

– transporto tipą, srautus sklype ir pastatuose;

– gamybinių patalpų pavojingumą gaisrui ar sprogimui;

– triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje;

– vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio, kitų resursų ir jų rūšių parinkimo motyvus;

– vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio paėmimo, priėmimo, sandėliavimo, paruošimo, transportavimo technologinio proceso sprendinius;

– vandens, kuro, kitų žaliavų, pagamintos produkcijos apskaitą;

– technologinio proceso mechanizavimą, automatizaciją, kompiuterizavimą;

– antrinį šilumos resursų, grįžtamo karšto vandens, kondensato panaudojimą;

– dūmų, vandens užteršimą, numatomas valymo priemones;

– darbų saugos užtikrinimo prevencines priemones;

– gamybos atliekas, jų sandėliavimą, utilizavimą;

– šilumos, šalčio, dūmų šalinimo įrenginių ir tinklų tipų, trasų įrengimo būdų sprendinius ir jų pagrindimą;

– pavojų analizę (kai yra potencialiai pavojingi įrenginiai);

– projektuojamų įrenginių tarnavimo laiką, slėginių įrenginių kategorijas, atitikties įvertinimą, sertifikavimą ir registravimą;

– tinklų technines charakteristikas (DN, Ps, Ts, terpė);

– inžinerinių tinklų įrengimo ypatumus (sankirtas su kitomis komunikacijų linijomis, apsaugines zonas, veiklos apribojimus, naudojimą, drenažų poreikį ir kt.);

– antikorozinę, elektrokorozinę ar kitą inžinerinių tinklų apsaugą;

– projektinių sprendinių atitiktį Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams;

– didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančių sistemų (tokių, kaip decentralizuotų aprūpinimo energija sistemų, grindžiamų atsinaujinančių išteklių energija; kogeneracijos; centralizuoto ar grupinio šildymo ar vėsinimo sistemų, ypač tais atvejais, kai jos visiškai ar iš dalies grindžiamos atsinaujinančių išteklių energija; šilumos siurblių ir kt.) naudojimo galimybes;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

39.1.4. pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

– gaminamos (katilinėje), transformuojamos (šiluminiame punkte) šilumos kiekis (t/val., MWh), slėgis (MPa), temperatūra (C);

– katilų skaičius ir jų galia (kW);

– kuro kaloringumas;

– poreikiai šilumos gamybai (vandens (l/s), elektros energijos (kW));

– nuotekų kiekiai (l/s), taršos rodikliai (mg/l);

– kuro rūšis (pagrindinio, rezervinio, avarinio) ir jo poreikiai (t/val., nm3/h);

– kuro sandėliavimo talpų rodikliai (tonos, m3);

– dūmų kiekis (tūkst. m3/val.);

– degimui naudojamo oro kiekis (tūkst. m3/val);

– šaldymo kompresorinės pajėgumas (kW);

– šaldomų patalpų (šaldytuvų) talpa (m3, tonomis), temperatūra.

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

39.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

39.2.1. šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo parametrų, poreikių, nuostolių ir kitų techninių rodiklių;

39.2.2. kuro, vandens ir kitų gamybai reikalingų resursų, darbuotojų ir aptarnaujančio personalo poreikių;

39.2.3. oro ir vandens taršos;

39.2.4. įrenginių, talpų, vamzdynų techninių parametrų;

39.2.5. hidrauliniai;

39.2.6. pastato patalpų ir zonų, oro užterštumas sprogiomis ir degiomis dujomis ir medžiagomis, patalpų ir zonų pavojingumo sprogimui ar gaisrui kategorijos normaliomis darbo sąlygomis ir avariniu režimu.

39.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienam technologiniam procesui (katilinei, šiluminiam punktui, kompresorinei, šaldytuvui, tiekimo tinklams):

39.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į normatyvinius dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus, sąrašas dokumentų, kuriuos turi parengti Rangovas ir perduoti Statytojui, kiti reikalavimai;

39.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių montavimui, kontrolei, bandymams, sertifikavimui, atitikties įvertinimui, potencialiai pavojingų įrenginių registravimui, šilumos ir hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, dažymui, suvirinimui ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (tarp jų leistinų defektų lygmenys, leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai), medžiagų, gaminių sertifikavimui ir atitikties deklaravimui;

39.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, nurodant įrenginių darbines charakteristikas (Po, Ps, Ts, terpė, apkrovos ir kt.), komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, atramoms, vamzdžiams, šilumos, hidroizoliacinėms, antikorozinio padengimo, dažymo medžiagoms ir t. t. ir jų darbo aplinkai.

39.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai:

39.4.1. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso, tiekimo funkcinės schemos su techninėmis charakteristikomis ir rodikliais;

39.4.2. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo patalpų planai (nurodant patalpų eksplikaciją ir gamybinę kategoriją) su pagrindinių įrenginių (taip pat pagrindinių technologinių vamzdynų DN>300) išdėstymu, charakteringi technologiniai pjūviai (M1:50–M1:200);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

39.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų tinklų planai su techninėmis charakteristikomis (M1:500);

39.4.4. sklypo antžeminių ir požeminių tinklų planas su pagrindiniais techniniais rodikliais (M1:500).

39.5. Sąnaudų žiniaraščiai parengiami vadovaujantis šio Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.

 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS

 

40. Gaisrinės saugos dalyje pateikiami: statinių (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų Projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti.

41. Gaisrinės saugos dalį sudaro:

41.1. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

41.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis;

41.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami duomenys apie esamų gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams; kiti reikalingi duomenys;

41.1.3. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie:

– statinių (patalpų) ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį, išsidėstymą, atstumą iki artimiausios PGT, paskirtį, medžiagas, technologijas ir pan.);

– gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles;

– lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti;

– saugius atstumus tarp statinių;

– sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas;

– sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas, susidarančius sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžius;

– atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klases;

– konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumą ugniai ir jo užtikrinimo būdus (atsparumo ugniai laipsnio padidinimas, medinių konstrukcijų giluminis impregnavimas, konstrukcijų dažymas, aptaisymas nedegiomis medžiagomis ir pan.);

– konstrukcijų ir medžiagų degumo klases;

– statinyje numatomus gaisrinius skyrius;

– stacionariąsias gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas;

– statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas;

– gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas;

– gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimą;

– dūmų šalinimo sistemas ir jų tipų parinkimą;

– žmonių evakuaciją gaisro metu, evakuacijos kelių ilgius, pločius, evakuacinių išėjimų skaičių;

– gaisro plitimo ribojimą konstrukcijų ar tarpkonstrukcinėmis tuštumomis;

– gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, ugnies vožtuvų, tambūrų-šliuzų įrengimą, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas;

– angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą, nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (sandarinančias tarpines, uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris ir kt.);

– gaisro ir sprogimo prevencines priemones;

– numatomas gaisrų (avarijų) likvidavimo priemones;

– žaibosaugos sistemas;

– fasadų apdailai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klases;

– vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klases;

– gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo, sausvamzdžius ir kt.);

– reikalavimus elektros instaliacijai (elektros imtuvų apsaugos laipsnius, elektros kabelių degumą, perėjimų per atitvaras sandarinimą ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją;

– elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą;

– elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų padarinių šalinimui ir kt.);

– projektinius sprendinius, jei tokie patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

– gaisro plitimo scenarijų taikymą ir jų vertinimo kriterijus;

– kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius;

41.1.4. pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai.

41.2. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

41.2.1. gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai;

41.2.2. gaisro apkrovos dydžio (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimai;

41.2.3. konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai;

41.2.4. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai;

41.2.5. sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių skaičiavimai;

41.2.6. dūmų šalinimo sistemos įrenginių būtinumas ir skaičiavimai;

41.2.7. evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai;

41.2.8. žmonių gelbėjimo kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) galimybės ir skaičiavimai;

41.2.9. gaisro plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar ugniagesiams gaisro metu.

41.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai statybos produktams ir statybos (montavimo) darbams. Šiais reikalavimais papildomos atitinkamų Projekto dalių techninės specifikacijos.

41.4. Brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai:

41.4.1. projektuojamų patalpų išdėstymas (M1:100–M1:200) vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpų pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo kryptis);

41.4.2. gaisrinių skyrių išdėstymas (M1:100–M1:200) (nurodant konstrukcijų atsparumo ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę, konstrukcijose suprojektuotų inžinerinių sistemų vietose naudojamų sandarinimo sistemų atsparumo ugniai klasę), kitų gaisrinės saugos priemonių planas (nurodant stogo aptvėrimus, priešgaisrines kopėčias, liukus ir pan.);

41.4.3. žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M1:100–M1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt., išdėstymą priklausomai nuo statinio paskirties, gaisro gesinimo priemonių išdėstymo vietas ir kiekį, gaisrinių čiaupų vietas ir rodiklius, pavojaus mygtukų vietas ir pan.);

41.4.4. gesinimo darbams skirtų priemonių išdėstymo planas (M1:100–M1:500) (nurodant vandens ėmimo vietas, technikos išdėstymo aikšteles ir (ar) privažiavimo kelius, kitas gesinimo ir gelbėjimo darbų galimybes ir priemones).

41.5. Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo vienetais), numatyti gaisrinės saugos dalies projektiniuose sprendiniuose, kai šie sprendiniai detalizuojami kitose atitinkamose Projekto dalyse, įtraukiami į šių Projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius.

Pastaba. 41.4 punkte nurodyti brėžiniai gali būti apjungti.

42. Tuo atveju, kai rengiama Projekto gaisrinės saugos dalis, Projekto architektūros dalies projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruošta užduotimi (specifikacija) ir netaikomi 8 priedo 8.1.17–8.1.23 ir 8.1.27 punktų reikalavimai. Kitose Projekto dalyse gaisrinę saugą užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis užduotimis (specifikacijomis). Paruoštas užduotis (specifikacijas) pasirašo Projekto gaisrinės saugos dalies vadovas, vizuoja Projekto vadovas ir atitinkamos Projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos pridedamos Projekto gaisrinės saugos dalyje ir atitinkamose kitose Projekto dalyse.

43. NETEKO GALIOS:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

BRANDUOLINĖS SAUGOS DALIS

 

44. Branduolinės saugos dalis rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikоs branduolinės energijos įstatymo [5.2] nuostatomis.

 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS

 

45. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant ypatingus statinius. Projektuojant neypatingus statinius, ji rengiama, jei yra bent vienas iš išvardytų atvejų:

45.1. numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams, sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti;

45.2. statinių, išskyrus vienbučius, dvibučius gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio pastatus ir sodo namus, statybai numatoma naudoti sudėtingus statybinius įrenginius, vykdyti netradicinius ar sudėtingus statybos darbus;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

45.3. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose, išskyrus vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio pastatus ir sodo namus;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

45.4. numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, sustabdyti gamybinę ar ūkinę veiklą (rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.;

45.5. būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukštas gruntinis vanduo ir pan.).

46. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma:

46.1. geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos;

46.2. gruntinio vandens pažeminimo būtinumas;

46.3. medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos;

46.4. griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai;

46.5. susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

46.6. gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius;

46.7. autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos;

46.8. papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos;

46.9. aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms;

46.10. bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos (statybvietės ribos ir jos aptvėrimas; pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai; kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos; buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos; medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą; darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu; atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos; saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje; būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

46.11. aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai;

46.12. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai;

46.13. statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto dalių sprendinių reikalavimai.

 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS

 

47. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas (žr. Reglamento 6 priedą). Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). Statiniams, statomiems už valstybės ar savivaldybių lėšas ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat Statytojui pageidaujant nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Ši Projekto dalis pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais:

47.1. kai Projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o Rangovas parenkamas pagal Techninį projektą [5.3];

47.2. Statytojui pageidaujant, ir tai nurodyta Techninėje užduotyje.

 

EKONOMINĖ DALIS

 

48. Projekto ekonominė dalis (ekonominiai skaičiavimai) – investicijų įvertinimas sąnaudų efektyvumo požiūriu. Šis įvertinimas atliekamas Projekto dalių sprendinių ir iš Statytojo gautų duomenų pagrindu. Šių skaičiavimų bendrieji rodikliai pateikiami Reglamento 7 priede. Ekonominė dalis pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama atvejais, nurodytais šio priedo 47.1 ir 47.2 p.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

9 priedas

 

DARBO PROJEKTO SUDĖTIS

 

1. Darbo projektas susideda iš:

1.1. Projekto dalių sprendinių (žr. Reglamento 8 ir šį priedą), kurių dokumentai yra:

1.1.1. bendrųjų sprendinių duomenų ir dokumentų sudėties žiniaraščiai;

1.1.2. sprendinių detalūs skaičiavimai;

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

1.1.3. sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus detalius montažinius brėžinius;

1.1.4. sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus detalius gamyklinius brėžinius);

1.2. naujų ir specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

1.3. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (rengiami Statytojui pageidaujant).

 

I. ARCHITEKTŪROS DALIS

 

2. Bendruoju atveju Darbo projekto architektūros dalį sudaro:

2.1. bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai (Projekto dalies bylų žiniaraštis, bylos brėžinių žiniaraštis, bendrieji paaiškinimai);

2.2. sprendinių detalūs skaičiavimai. Techninio projekto architektūros dalyje pateikti šios dalies sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai esant reikalui tikslinami ir detalizuojami;

2.3. brėžiniai. Rengiant Darbo projektą gali būti naudojami Techninio projekto brėžiniai juos detalizuojant, įvardijant parenkamus statybos produktus (gaminius ir medžiagas):

2.3.1. pastato aukštų planai. Techninio projekto brėžiniai papildomi numatomomis angomis, lizdais, nišomis inžinerinėms sistemoms įrengti. Aukštų planuose paženklinamos fragmentų ir detalių vietos, nurodomi tikslūs matmenys. Prie pastato aukštų planų parengiami angų užpildymo žiniaraščiai, patalpų apdailos ir pakabinamųjų lubų žiniaraščiai;

2.3.2. pastato pjūviai. Architektūriniai pjūviai papildomi fragmentais, detalėmis ir elementais;

2.3.3. pastato fasadai. Pateikiami visi pastato fasadai, detalizuojama išorės apdaila (rėžiai, faktūra, spalva ir pan.). Pateikiami visų architektūrinių detalių lygiai, nubraižomi architektūrinių detalių pjūviai. Fasadų brėžiniuose turi būti parodyta:

– koordinačių ašys, einančios per charakteringas fasadų vietas (kraštinės ašys, ašys prie deformacinių siūlių, laikančiųjų konstrukcijų, aukščių perkričių vietose), atstumai tarp jų ir bendras atstumas tarp kraštinių ašių;

– architektūrinių elementų lygių altitudės;

– neparodytų planuose pastato elementų ženklinimas;

– angų užpildymas, jei tai nepavaizduota aukštų planuose. Angų užpildymo elementų (langų, durų, vartų ir kt.) brėžiniai. Jų detalumą nustato architektas kartu su gamintoju;

– apdaila;

– mazgų ir fragmentų ženklinimas;

– stogų planai. Parengiami detalūs stogų planai;

– grindų planai. Grindų planai rengiami, kai pastate arba vienoje patalpoje yra keli dangų tipai. Pastato (patalpos) sienos ir pertvaros grindų plane apvedamos ištisine plačia linija. Grindų dangų planuose rodomos tik tos pastato konstrukcijos, kurios daro poveikį grindų formavimui (vartų angos, deformacinės siūlės, kanalai, trapai ir t. t.), skirtingų grindų konstrukcijų zonų ribos. Grindų dangų planus galima sutapdinti su aukštų planais, tada grindų dangų eksplikacija pateikiama patalpų apdailos žiniaraštyje. Grindų planų brėžiniuose nurodoma:

– koordinačių ašys, skirtingų dangų zonų matmenys;

– grindų tipai ir dangos rūšys;

– grindų perkričio vietos;

– grindų nuolydžiai;

– grindų dangų eksplikacija su dangų plotais;

– eksterjero ir interjero elementų (detalių) brėžiniai. Šie brėžiniai rengiami, kai tai numatyta sutartyje ar Techninėje užduotyje, o jų detalumą nustato statytojas (užsakovas) kartu su Projekto vadovu ir projekto architektu;

– kiti reikalingi brėžiniai.

2.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami Statytojui pageidaujant.

 

II. KONSTRUKCIJŲ DALIS

 

3. Bendruoju atveju Darbo projekto konstrukcijų dalį sudaro:

3.1. Bendrieji sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai (Projekto dalies bylų žiniaraštis, bylos brėžinių žiniaraštis, bendrieji paaiškinimai).

3.2. Sprendinių detalūs skaičiavimai. Techninio projekto konstrukcijų dalyje pateikti šios dalies sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai patikslinami ir papildomai atliekami visi kiti reikalingi konstrukcinių elementų, tvirtinimo detalių (jungčių) skaičiavimai.

3.3. Brėžiniai. Parengiami sprendinių brėžiniai statybos (montavimo) darbams vykdyti ir inžinerinėms sistemoms įrengti (išskyrus detaliuosius montavimo brėžinius):

3.3.1. pamatų planas (M1:50–M1:200), pjūviai, detalės, taip pat jungimosi su siena ir grindimis detalės;

3.3.2. rūsio sienų planas (M1:50–M1:200), pjūviai, jei reikia – sienų išklotinės;

3.3.3. laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų planai (M1:50–M1:200) su elementų jungimo, mūro armavimo ir kitomis detalėmis, pjūviai su laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų, laiptų ir kitų elementų jungimo detalėmis ar surenkamų konstrukcijų montavimo brėžiniai su sujungimo detalėmis;

3.3.4. perdangų ir denginio planai (M1:50–M1:200), jų elementų jungimo detalės;

3.3.5. surenkamų sienų elementų išdėstymo planai (M1:50–M1:200), elementų tvirtinimo detalės;

3.3.6. stogo konstrukcijų išdėstymo planas (M1:50–M1:200), pjūvis, sujungimo su siena detalės, antenų, kopėčių, tvorelių, latakų ir kitų stogo elementų konstrukcija, tvirtinimas;

3.3.7. monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų ir jų armavimo brėžiniai (M1:10–M1:100);

3.3.8. naujų surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų ir jų armavimo brėžiniai (M 1:10–M1:100);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

3.3.9. brėžiniai metalo, medžio ir kitų medžiagų konstrukcijoms pagaminti (M 1:10–1:100) (išskyrus detaliuosius gamyklinius brėžinius);

KEISTA:

2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

 

3.3.10. grindų pagrindų, pasluoksnių detalės.

3.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami Statytojui pageidaujant.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

10 priedas

 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS

 

1. Techninis darbo projektas susideda iš:

1.1. bendrosios dalies:

1.1.1. bendrųjų duomenų ir brėžinių (žr. Reglamento 8 priedo 5 p.);

1.2. Projekto dalių sprendinių (žr. Reglamento 8 priedo 2.2–2.14, 2.16–2.21 p.), kurių dokumentai yra:

1.2.1. bendrieji sprendinių duomenys;

1.2.2. sprendinių aiškinamieji raštai;

1.2.3. sprendinių detalūs skaičiavimai;

1.2.4. sprendinių techninės specifikacijos;

1.2.5. sprendinių brėžiniai;

1.3. naujų ir specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių);

1.4. pasirengimo statybai darbų ir statybos darbų organizavimo (žr. Reglamento 8 priedo 46 p.);

1.5. sąnaudų kiekių žiniaraščių (rengiami Statytojui pageidaujant).

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

11 priedas

 

PASTATO ATNAUJINIMO PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pastato atnaujinimo projekto tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pastato atnaujinimo projekto rengimo bendruosius reikalavimus. Pastato atnaujinimo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymo [5.1], Aprašo, Reglamento reikalavimais (jei Aprašas nenustato kitaip) ir kitais teisės aktais. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju Pastato atnaujinimo projektas yra viena iš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių, kai planuojama gauti valstybės paramą ir (ar) lengvatinį kreditą [5.39, 5.40].

2. Pastato atnaujinimo projektą gali rengti Projektuotojas Statybos įstatymo [5.1] ir normatyvinių statybos techninių dokumentų [5.27] nustatyta tvarka įgijęs šią teisę. Pastato atnaujinimo projekto (projekto dalių) rengimui vadovauja Reglamento nustatyta tvarka paskirti ir turintys reikiamą kvalifikaciją [5.1, 5.26] Projekto vadovas ir Projekto dalių vadovai.

3. Projekto vadovas, Projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) Reglamento nustatyta tvarka. Projekto vadovo, Projekto dalies vadovo teisės ir pareigos nurodytos Reglamento 1, 2 ir 3 prieduose.

4.

KEISTA:

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)

(Žin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Kai pastatas planuojamas atnaujinti pagal atitinkamą pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programą, pastato atnaujinimo projektas konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui gali būti rengiamas pritaikant Reglamento nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą tipinį statinio projektą arba Aplinkos ministerijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, arba nenaudojant tipinio statinio projekto ar tipinių konstrukcinių elementų. Visais atvejais pastato atnaujinimo projektas rengiamas vienu etapu – Techninis darbo projektas.

Pastato atnaujinimo projekte turi būti numatomi sprendiniai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas [5.1].

Pastato atnaujinimo projekte gali būti numatomi sprendiniai, kuriais daugiabutis namas pritaikomas žmonėms su negalia, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka gauta valstybės parama arba kitos šiam tikslui skirtos lėšos.

5. Pastato atnaujinimo Projekto rengimo dokumentai:

5.1. pastato energinio naudingumo sertifikatas [5.39, 5.41];

5.2. Investicijų planas [5.39, 5.40] (privalomas rengiant Pastatų atnaujinimo projektus, kai daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) planuojama gauti valstybės paramą ir (ar) lengvatinį kreditą;

5.3. Techninė užduotis, kuri rengiama vadovaujantis Reglamento 7.2.2 punkto nuostatomis tiek, kiek jos neprieštarauja Aprašo 5.2 punktui; Techninėje užduotyje nurodoma: pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų atlikimas, jų techninės būklės įvertinimas [5.20]; pastato ir (ar) jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančių ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančių, kitų pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių parinkimas (daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju privaloma nurodyti valstybės remiamas atnaujinimo (modernizavimo) priemones [5.40]); planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas [5.40]; pastatų atitvarų apšiltinimui taikomų konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių sistemų) projektinių sprendinių variantas; pastatų fasadų apdailos (gaminių, medžiagų ir spalvų) pasirinkimo variantas; kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Pastato atnaujinimo projektą;

5.4. prisijungimo sąlygos [5.1];

5.5. pritaikomas tipinis statinio projektas arba tipiniai konstrukciniai elementai;

5.6. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai. 5.6 punkte nurodytų dokumentų nereikia statiniams (pastatams), kurie negali būti suformuoti atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato planai, brėžiniai, schemos ir pan.;

5.7. pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentai [5.20].

6. Pastato atnaujinimo projektas rengiamas vadovaujantis:

6.1. Statybos įstatymu [5.1], kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

6.2. Aprašo 5 punkte išvardintais dokumentais;

6.3. projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu).

7. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma vadovaujantis Reglamento 7.3 punkto nuostatomis.

8. Techninio darbo projekto sudėtį nustato Statytojas kartu su Projektuotoju įvertinę konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) pastato specifiką, pastato atnaujinimo Projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus [5.20].

9. Techninio darbo projekto sudėtis bendruoju atveju:

9.1. bendroji dalis (rengiama visais atvejais);

9.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

9.3. architektūros;

9.4. konstrukcijų;

9.5. technologijos;

9.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

9.7. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

9.8. dujofikavimo;

9.9. elektrotechnikos;

9.10. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

9.11. apsauginės signalizacijos;

9.12. gaisrinės signalizacijos;

9.13. procesų valdymo ir automatizacijos;

9.14. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (žr. Reglamento 8 priedo 45 p.);

9.15. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

9.16. ekonominė;

9.17. kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką.

10. Techninio darbo projekto dalių sprendinių dokumentai nurodyti Reglamento 10 priedo 1.2 punkte. Techninio darbo projekto dalių sudėtis nustatoma vadovaujantis Reglamento 8 priedo nuostatomis ir gali būti tikslinama įvertinus specifiką konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) pastato, pastato atnaujinimo Projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

11. Parengtas Pastato atnaujinimo projektas pasirašomas Reglamento nustatyta tvarka.

12. Pastato atnaujinimo projektas įforminamas, komplektuojamas LST 1516 [5.37], STR 1.05.08:2003 [5.29] ir projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. Statytojui perduodamos trys Pastato atnaujinimo projekto kopijos ir viena kompiuterinė laikmena su Pastato atnaujinimo projektu. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys.

Didesnis Statytojui perduodamų Pastato atnaujinimo projekto kopijų skaičius gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Pastato atnaujinimo projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui nepateikiami.

13.

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

Pastato atnaujinimo projektui pritaikant patvirtintą tipinį statinio projektą, tipinio statinio projekto dalių sprendinių dokumentus (technines specifikacijas, brėžinius, schemas ir kt.), kuriuose nėra pakeitimų, atitinkamos Projekto dalies vadovas pažymi žyma „Pritaikyta“. Šalia žymos turi būti Projekto dalies vadovo parašas ir data. Pritaikomo tipinio statinio projekto dalių sprendinių dokumentų keitimai, papildymai atliekami Reglamento nustatyta tvarka.

14. Pritaikomo tipinio statinio projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai įforminami ir pasirašomi Reglamento nustatyta tvarka. Nepritaikytus tipinio statinio projekto dalių sprendinių dokumentus atitinkamos Projekto dalies vadovas pažymimi žyma „Nenaudojama“. Šalia žymos turi būti Projekto dalies vadovo parašas ir data.

15. Pastato atnaujinimo projektui pritaikant Aplinkos ministerijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, Pastato atnaujinimo projekto sprendinių dokumentuose nurodoma tipinių konstrukcinių elementų katalogo ar kito atitinkamo dokumento pavadinimas, Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos tvirtinamojo dokumento numeris ir data, kuriuo patvirtintas tipinių konstrukcinių elementų katalogas ar kitas dokumentas.

16. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą ypatingo statinio (pastato) ar statinio (pastato), kuriam planuojama gauti valstybės paramą ir (ar) lengvatinį kreditą, Pastato atnaujinimo projektas privalo būti patvirtintas Reglamento nustatyta tvarka.

______________

 

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

12 priedas

 

GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis priedas reglamentuoja Techninio projekto dalių sudėtį projektuojant susisiekimo komunikacijas – miestų gatves (toliau – Gatvės). Šiame priede neįvardintų kitų Techninio projekto dalių sudėtys nurodytos Reglamento 8 priede.

Projektuojant kitų statinių susisiekimo dalį, jei prisijungimo sąlygose ir projektavimo užduotyje nurodyta suprojektuoti gatvę, susisiekimo dalies sudėtis nustatoma pagal šį priedą. Inžinerinių tinklų, reikalingų gatvės funkcionavimui (apšvietimas, šviesoforų reguliavimas, lietaus vandens nuvedimas ir kt.) projekto dalių sudėtis nustatoma pagal Reglamento 8 priedą, o šios dalys rengiamos pagal to statinio prisijungimo sąlygas.

Šio priedo nuostatos taip pat gali būti taikomos rengiant Techninį darbo projektą.

2. Priede nurodyta šių Techninio projekto dalių sudėtis:

2.1. bendrosios;

2.2. susisiekimo;

Pastabos:

1. Jeigu gatvė projektuojama kito statinio sklype, sklypo dalies, neįeinančios į gatvės raudonųjų linijų plotą, sprendiniai atliekami pagal šio Reglamento 8 priedo sklypo plano dalį.

2. Gatvės techniniame projekte važiuojamosios dalies, šaligatvių, dviračių takų dangų konstrukcijų, sankasos, šlaitų stabilumo ir konstrukcijų sprendiniai pateikiami Susisiekimo dalyje. Konstrukcijų dalyje pateikiami atraminių sienelių, laiptų, ir kitų konstrukcijų sprendiniai.

3. Priede vartojamos sąvokos:

3.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai;

3.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos;

3.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais, supaprastintai (gali būti ne masteliu) pavaizduoti projektiniai sprendiniai.

 

II. GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIS

 

BENDROJI DALIS

 

4. Bendrąją dalį sudaro:

4.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys);

4.2. bendrieji statinio rodikliai (žr. Reglamento 5 priedą);

4.3. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama ši informacija:

– projektuojamos gatvės tiesimo vieta (geografinė vieta), statybos rūšis [5.25], statinio paskirtis [5.24], statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), gatvės kategorija, plotis raudonųjų linijų ribose, važiuojamosios dalies plotis, ilgis, kiti būtini duomenys;

– Projekto rengimo dokumentai (žr. Reglamento 7.2 p.) ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas;

– trumpas gatvės trasos apibūdinimas;

– projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas;

– rekonstruojamos ar kapitališkai remontuojamos gatvės – esamos padėties įvertinimas;

– projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė);

– trumpas visų Projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas;

– trumpas projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas;

– saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos (kai jos yra);

– aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia sprendinių aprašymas;

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

4.4. techninė specifikacija. Joje pateikiama:

4.4.1. būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą:

4.4.2. nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui:

– reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) atlikti tyrimai;

– būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai;

4.4.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:

4.4.4. nurodymai statybos sklypo paruošimui:

– griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas;

– medžių, krūmų kirtimas, kelmų rovimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolesnis panaudojimas;

– būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems;

– kiti nurodymai;

4.4.5. statybos darbų organizavimas ir metodai:

– statinių statybos eiliškumas;

– specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai;

– reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.

Pastaba: 4.4.4 ir 4.4.5 punktai taikomi, kai nerengiama Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis.

4.5. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas.

4.6.

KEISTA:

2011 01 25 įsakymu Nr. D1-72 (nuo 2011 01 30)

(Žin., 2011, Nr. 12-559)

 

Priedai (Projekto vadovo parašu patvirtintos dokumentų kopijos):

4.6.1. statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis), Statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai;

4.6.2. teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (jei reikia);

4.6.3. prisijungimo sąlygos;

4.6.4. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų (kai reikia) patvirtinimo dokumentai;

4.6.5. protokolai, aktai, pritarimų, suderinimų ir kiti dokumentai;

4.6.6. projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

4.6.7. projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

4.6.8. projekto vadovo paskyrimo dokumentas;

4.6.9. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų, esamų gatvės važiuojamosios dalies, šaligatvių ir dviračių takų dangų (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) atliktų tyrimų, inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos.

KEISTA:

2011 01 25 įsakymu Nr. D1-72 (nuo 2011 01 30)

(Žin., 2011, Nr. 12-559)

 

4.7. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

4.7.1. situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis;

4.7.2. aukščių planas;

4.7.3. dangų planas;

4.7.4. suvestinis inžinerinių tinklų planas;

4.7.5. gatvės skersinis pjūvis (-iai);

4.7.6. nedidelės apimties projektams galima sutapdinti atskirus brėžinius, išlaikant reikalavimą, kad brėžiniai būtų įskaitomi.

 

SUSISIEKIMO DALIS

 

5. Gatvės susisiekimo dalį sudaro gatvės projektiniai sprendiniai.

Šios dalies nuostatos taikomos statinio, kurio projektavimo užduotyje nurodyta suprojektuoti gatvę, projekto susisiekimo daliai rengti.

6. Susisiekimo dalį sudaro:

6.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

6.1.1. nurodomi ir pateikiami:

– susisiekimo dalies dokumentai (užduotis projektavimui, prisijungimo sąlygos susisiekimo komunikacijų projektavimui, inžinerinių geologinių, geodezinių tyrinėjimų ataskaitos arba jų išvados, kiti dokumentai), gautų ar Projekto rengimo metu atliktų tyrimų rezultatai, normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši dalis (pateikiamas sąrašas);

– rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, esamų dangų konstrukcijų tyrimų rezultatai ir jų įvertinimas pagal atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, transporto srautai, jų pasiskirstymas sankryžose, kiti duomenys;

6.1.2. aprašomi pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius sprendinius;

6.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: gatvės kategorija, važiuojamosios dalies plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, gatvės ilgis, plotis raudonosiose linijose, stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius (taip pat ir statomų važiuojamojoje dalyje);

6.2. pateikiami sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai:

6.2.1. numatomi transporto srautai ir jų pasiskirstymas sankryžose (miesto bendrojo plano, specialaus plano, detalaus plano, šiame projekte parengtais skaičiavimo duomenimis), pateikiamos perspektyvinės eismo kartogramos;

6.2.2. sankryžos pralaidumo skaičiavimai.

Pastaba: 6.2.1 ir 6.2.2 punktų galima netaikyti rengiant D kategorijos gatvių projektus;

16.2.3. dangų konstrukcijos klasės nustatymas (žr. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 07);

6.3. aprašomi sprendiniai:

6.3.1. planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas:

6.3.2. projekto sprendinių poveikis aplinkai:

6.3.3. sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams:

6.3.4. paruošiamieji gatvės tiesybos darbai;

6.3.5. pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai.

7. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

7.1. bendrieji nurodymai dėl būtinų papildomų tyrimų atlikimo prieš rengiant Projekto dalies Darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

7.2. reikalavimai statybos darbams, statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), kontrolei ir priėmimui.

8. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

8.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiamas gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai;

KEISTA:

2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

 

8.2. esamų dangų ardymo (paruošiamųjų darbų) planas, (M 1:500–M 1:1000);

8.3. dangų planas (M 1:500–M 1:1000);

8.4. aukščių planas (M 1:500–M 1:1000) su horizontalių laiptu kas 0,1–0,5 m,

8.5. eismo organizavimo planas (M 1:500–M 1:1000);

8.6. inžinerinių tinklų suvestinis planas (M 1:500–M 1:1000);

8.7. želdinių planas (M 1:500–M 1:1000);

8.8. išilginis profilis (-iai), (horizontalus mastelis – M 1:500, vertikalus – M 1:100);

8.9. skersinis (-iai) profilis (-iai);

8.10. kiti brėžiniai, reikalingi Statytojo sumanymui suprasti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ar ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo leidimui gauti, darbo projektui parengti;

8.11. nedidelės apimties projektams galima sutapdinti atskirus brėžinius, išlaikant reikalavimą, kad brėžiniai būtų įskaitomi.

9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis Reglamento nuostatomis ir LST 1516 [5.37] nustatytais reikalavimais.“

______________

 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010

„Statinio projektavimas“

13 priedas

 

KEISTA:

2013 12 31 įsakymu Nr. D1-996 (nuo 2014 01 16)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00198)

 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reglamento 13 priedas (toliau – 13 priedas) nustato projektinių pasiūlymų paskirtį, sudėtį, projektinių pasiūlymų rengimo užduoties reikalavimus bendruoju atveju.

2. 13 priedo nuostatos taikomos rengiant projektinius pasiūlymus Reglamento 60 punkte nurodytais atvejais. Rengiant projektinius pasiūlymus minėtame punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio.

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis:

3.1. išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;

3.2. informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą;

3.3. specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti;

3.4. naudoti kaip medžiagą Projektuotojo parinkimo konkursui;

3.5. nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.

4. Projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas Techninis projektas arba Techninis darbo projektas.

5. Projektinius pasiūlymus gali rengti Projektuotojas, turintis atitinkamą kvalifikaciją. Tais atvejais kai pagal Statybos įstatymo [5.1] 21 straipsnio 1 dalies nuostatas rengiant statinio projektą privaloma architektūros dalis, rengiant projektinius pasiūlymus dalyvauja statinio architektas.

6. Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises [5.8]. Statytojas be Projektuotojo sutikimo projektinius pasiūlymus gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirti projektiniai pasiūlymai.

7. Projektinių pasiūlymų sudėtis konkrečiam statiniui, vadovaujantis šiuo priedu, nustatoma Projektinių pasiūlymo rengimo užduotyje (13 priedo IV skyrius).

 

II. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS

 

8. Projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjai išreikšti rengiamus projektinius pasiūlymus sudaro:

8.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai.

8.2. grafinė dalis:

8.2.1. žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema. Joje nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita;

8.2.2. pastato (-ų) aukštų planų schemos;

8.2.3. pastato (-ų) charakteringų pjūvių schemos;

8.2.4. pastato (-ų) fasadai;

8.3. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas).

 

III. STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

9. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys (bendruoju atveju):

9.1. žemės sklypo ir statinio statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos;

9.2. esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopija;

9.3. duomenys apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;

9.4. kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką.

 

IV. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

 

10. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje nurodoma:

10.1. informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai;

10.2. projektinių pasiūlymų paskirtis;

18.3. projektinių pasiūlymų sudėtis;

10.4. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys;

10.5. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija;

10.6. kiti duomenys (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis ir kita).

11. Statytojas parengtą projektinių pasiūlymų užduotį teikia derinti savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui).

12. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs projektinę užduotį, įvertina, ar statyba (nauja statyba ir (ar) statinio rekonstravimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju galima.

13. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyje gali nustatyti statinių ir žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą ir kita).

14. Jeigu statyba galima, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), vadovaudamasis Statybos įstatymo [5.1], kitų įstatymų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais, įvertina projektinių pasiūlymų užduotį, jei reikia, nustato statinių ir žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą ir kita) ir per 5 darbo dienas jai pritaria (žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo) arba per 5 darbo dienas raštu praneša statytojui motyvus, kodėl nepritaria.

______________

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.7962 2015-02-13