Teismų praktikaLietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo administracinių bylų kategorijos nuo 2008 m.
ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1. Teisės aktai viešojo ar vidaus administravimo srityje, jų aiškinimas ir taikymas (1)
1.1. Administracinės teisės šaltiniai
1.2. Teisės aktų viešojo ar vidaus administravimo srityje reglamentuojami teisiniai santykiai (66)
1.3. Teisės aktų viešojo ar vidaus administravimo srityje aiškinimo ir taikymo principai (28)
1.4. Teisės aktų atitikimas Konstitucijai, kreipimasis į Konstitucinį Teismą (11)
2. Aplinkos apsauga (1)
2.1. Aplinkos apsaugos objektas ir pricipai (2)
2.2. Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų teisės ir pareigos (4)
2.3. Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų sprendimai (6)
2.3.1. Poveikio ir pasekmių aplinkai vertinimas (7)
2.3.2. Triukšmo prevencija, valdymas ir kontrolė (1)
2.3.3. Ekologinės sistemos bei kraštovaizdžio išsaugojimas
2.3.4. Racionalus gamtos išteklių naudojimas (1)
2.3.4.1. Laukinės gyvūnijos apsauga ir jos išteklių naudojimas (1)
2.3.4.2. Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir tvirtinimas (3)
2.3.4.3. Kiti gamtos išteklių naudojimo klausimai (4)
2.3.5. Kultūros paveldo apsauga (1)
2.4. Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisės ir pareigos kontroliuojant valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmus (neveikimą) aplinkosaugos srityje (5)
2.5. Atliekų tvarkymo organizavimas ir planavimas (8)
2.6. Bylos, susijusios su Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) (14)
2.7. Kiti klausimai, kylantys iš aplinkos apsaugos teisinių santykių (10)
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje (2)
3.1. Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje (15)
3.2. Užsieniečių darbas Lietuvos Respublikoje
3.3. Užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos (9)
3.4. Prieglobsčio suteikimas (17)
3.5. Kiti klausimai dėl užsieniečių teisinio statuso (18)
4. Ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių (3)
4.1. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams (6)
4.2. Valstybinės žemės nuomos teisiniai santykiai (3)
4.3. Ginčai dėl asmeninio ūkio žemės (11)
4.4. Žemės servitutai (10)
4.5. Kiti ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių (30)
5. Sveikatos apsauga (23)
6. Socialinė apsauga
6.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir jų mokėjimo tvarka (38)
6.2. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų teisės ir jų realizavimas
6.2.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių bei baudų išieškojimas ne ginčo tvarka (6)
6.2.2. Nurodymų banko įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš įmonių sąskaitų davimas
6.2.3. Siūlymas rejestro tvarkytojui atšaukti įmonės registravimą
6.2.4. Draudėjo turto areštas
6.2.5. Kitų valstybinio socialinio draudimo įstaigų teisių realizavimas (1)
6.3. Bylos dėl valstybinio socialinio draudimo pensijų (3)
6.3.1. Valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (24)
6.3.2. Valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija (8)
6.3.3. Valstybinė socialinio draudimo našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensija (1)
6.4. Bylos dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų
6.4.1. Ligos pašalpa (5)
6.4.2. Motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa (1)
6.4.3. Bedarbio pašalpa (išmoka) (1)
6.5. Bylos dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų (15)
6.6. Bylos dėl išmokų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų
6.6.1. Bylos dėl valstybinių pensijų (8)
6.6.2. Pašalpos ir kitos išmokos (3)
6.7. Bylos dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo (5)
6.8. Kiti iš socialinės apsaugos teisinių santykių kylantys klausimai (12)
7. Konkurencija (1)
7.1. Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų sprendimai, ribojantys avivaldos institucijų ar galintys riboti konkurenciją (4)
7.2. Draudžiami susitarimai (2)
7.3. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi (6)
7.4. Koncentracija (1)
7.5. Nesąžininga konkurencija
7.5.1. Klaidinanti reklama (7)
7.5.2. Lyginamoji reklama
7.5.3. Nesąžininga komercinė veikla vartotojų atžvilgiu (1)
7.5.3.1. Nesąžiningos komercinės veiklos kontrolės institucijų įgaliojimai, teisės ir pareigos
7.5.3.2. Klaidinanti komercinė veikla
7.5.3.3. Agresyvi komercinė veikla
7.5.3.4. Kita nesąžininga komercinė veikla
7.5.3.5. Laikinojo pobūdžio priemonių taikymas
7.5.4. Kitos bylos dėl nesąžiningos konkurencijos (1)
7.6. Konkurencijos tarybos įgaliojimai, teisės ir pareigos (9)
7.7. Valstybės pagalba
7.8. Kiti konkurencijos klausimai (2)
8. Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir išieškojimas (4)
8.1. Mokestinė prievolė ir jos įvykdymo užtikrinimas, mokestinė nepriemoka (2)
8.1.1. Delspinigiai, atleidimas nuo delspinigių (41)
8.1.2. Nurodymas kredito įstaigai nutraukti pinigų išdavimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų)
8.1.3. Turto areštas (6)
8.1.4. Hipoteka arba įkeitimas
8.1.5. Laidavimas arba garantija
8.1.6. Mokestinė nepriemoka ir jos priverstinis išieškojimas (18)
8.2. Kiti su mokesčių sumokėjimu, grąžinimu ir išieškojimu susiję klausimai (19)
9. Mokestiniai ginčai (5)
9.1. Gyventojų pajamų mokestis (29)
9.1.1. Gyventojų pajamų mokesčio objektas (22)
9.1.1.1. Pajamų pripažinimas (16)
9.1.1.2. Apmokestinamosios pajamos (47)
9.1.1.3. Neapmokestinamosios pajamos (16)
9.1.2. Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojas (1)
9.1.2.1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas
9.1.2.2. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas
9.1.3. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas, gražinimas (30)
9.1.3.1. A klasės pajamos (25)
9.1.3.2. B klasės pajamos (10)
9.1.4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas (10)
9.1.5. Kiti su gyventojų pajamų mokesčiu susiję klausimai (31)
9.2. Pelno mokestis (13)
9.2.1. Pelno mokesčio objektas (3)
9.2.1.1. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (12)
9.2.1.2. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (13)
9.2.1.3. Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (12)
9.2.1.4. Neleidžiami atskaitymai (2)
9.2.2. Pelno mokesčio mokėtojas
9.2.2.1. Lietuvos vienetas (1)
9.2.2.2. Užsienio vienetas (1)
9.2.3. Kiti su pelno mokesčiu susiję klausimai (4)
9.3. Pridėtinės vertės mokestis: (29)
9.3.1. Pridėtinės vertės mokesčio objektas (37)
9.3.2. Apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu momentas ir apmokestinamoji vertė (11)
9.3.3. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai (1)
9.3.3.1. Standartinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymas (1)
9.3.3.2. Lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymas
9.3.3.3. 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymas (32)
9.3.4. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimas (2)
9.3.5. Pridėtinės vertės mokesčio atskaita (90)
9.3.6. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų prievolės (8)
9.3.7. Kiti su pridėtinės vertės mokesčiu susiję klausimai (27)
9.4. Akcizai (4)
9.4.1. Akcizų objektas (1)
9.4.1.1. Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai (11)
9.4.1.2. Apdorotas tabakas (17)
9.4.1.3. Energetiniai produktai (3)
9.4.1.4. Elektros energija (1)
9.4.2. Akcizų mokėtojas (3)
9.4.3. Prievolės mokėti akcizus atsiradimas (28)
9.4.4. Kiti su akcizais susiję klausimai (1)
9.5. Kiti mokesčiai (31)
9.6. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas (įskaitymas) (12)
9.7. Mokesčių įstatymų pažeidimai ir atsakomybė (32)
9.8. Mokesčio apskaičiavimas (4)
9.8.1. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą (52)
9.8.2. Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą (30)
9.8.3. Susitarimas dėl mokesčio dydžio (1)
9.8.4. Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus (7)
9.9. Mokestinis patikrinimas ir mokestinis tyrimas (39)
9.10. Kiti iš mokestinių ginčų kylantys klausimai (47)
10. Muitinės veikla
10.1. Informavimas
10.2. Europos Bendrijų muitų tarifas ir tarifinis prekių klasifikavimas (12)
10.3. Prekių kilmė (27)
10.4. Prekių muitinis įvertinimas (66)
10.5. Veiksmai su prekėmis, įvežtomis į Bendrijos teritoriją, kol joms įforminami muitinės sankcionuoti veiksmai (3)
10.6. Muitinės sankcionuoti veiksmai (1)
10.6.1. Muitinės procedūros (3)
10.6.1.1. Muitinės procedūros įforminimas (2)
10.6.1.2. Išleidimas į laisvą apyvartą (4)
10.6.1.3. Sąlyginio neapmokestinimo procedūros ir ekonominio poveikio turinčios procedūros (1)
10.6.1.4. Eksportas (1)
10.6.1.5. Vidinis tranzitas
10.6.2. Kitos muitinės procedūros (1)
10.7. Kiti muitinės sankcionuoti veiksmai
10.8. Skola muitinei (2)
10.8.1. Garantija, užtikrinanti skolos muitinei sumokėjimą (6)
10.8.2. Skolos muitinei atsiradimas (57)
10.8.3. Skolą muitinei sudarančios pinigų sumos išieškojimas (3)
10.8.4. Skolos muitinei išnykimas (2)
10.8.5. Muito grąžinimas ir atsisakymas jį išieškoti (1)
10.9. Intelektinės nuosavybės apsauga importuojant ir eksportuojant prekes (1)
10.10. Kitos su muitinės veikla susijusios bylos (21)
11. Nuosavybės teisių atkūrimas (10)
11.1. Asmenys, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą (29)
11.2. Prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimo tvarka ir terminai (211)
11.3. Nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai (84)
11.4. Nuosavybės teisių atkūrimas į žemę (11)
11.4.1. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo sąlygos ir tvarka (53)
11.4.2. Nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo sąlygos ir tvarka (76)
11.5. Nuosavybės teisių į kitą nekilnojamąjį turtą atkūrimas (1)
11.5.1. Nuosavybės teisių į miškus ir vandens telkinius atkūrimo sąlygos ir tvarka (10)
11.5.2. Nuosavybės teisių į ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkūrimo sąlygos ir tvarka (2)
11.5.3. Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkūrimo sąlygos ir tvarka (5)
11.6. Valstybės išperkamas nekilnojamasis turtas (3)
11.6.1. Valstybės išperkama žemė (6)
11.6.1.1. Žemė, įsigyta privačion nuosavybėn (4)
11.6.1.2. Žemė, suteikta gyventojų asmeniniam ūkiui (9)
11.6.1.3. Žemė, esanti valstybinių rezervatų, parkų ir draustinių bei nacionalinių ir regioninių parkų rezervatų teritorijoje (6)
11.6.1.4. Žemė, pagal detaliuosius planus užimta įstatymo numatytų objektų (8)
11.6.1.5. Kita valstybės išperkama žemė (23)
11.6.2. Valstybės išperkami miškai ir vandens telkiniai (18)
11.6.3. Valstybės išperkami ūkinės-komercinės paskirties pastatai
11.6.4. Valstybės išperkami gyvenamieji namai, jų dalys, butai (1)
11.7. Atlyginimas už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą (16)
11.8. Valstybės garantijos gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams (4)
11.9. Sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo terminas ir tvarka, sprendimų priėmimo vilkinimas (28)
11.10. Valios dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės, pakeitimas (20)
11.11. Religinių bendrijų teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarka (3)
11.12. Kitos su nuosavybės teisių atkūrimu susijusios bylos (59)
12. Registrai
12.1. Bylos, kilusios iš gyventojų registro veiklos (3)
12.2. Bylos, kilusios iš juridinių asmenų registro veiklos (8)
12.3. Bylos, kilusios iš nekilnojamo turto registro veiklos (8)
12.3.1. Registratoriaus įgaliojimai, teisės ir pareigos (19)
12.3.2. Daiktinių teisių įregistravimas (27)
12.3.3. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės masiniu būdu nustatymas ir tikslinimas (4)
12.3.4. Kiti su nekilnojamojo turto registro veikla susiję klausimai (14)
12.4. Kiti su registrų veikla susiję klausimai (8)
13. Statyba (2)
13.1. Statybos dalyviai, jų teisės ir pareigos (2)
13.2. Projektavimo sąlygos ir projektavimo sąlygų sąvadas (42)
13.3. Statybos leidimas: (10)
13.3.1. Statybos leidimo išdavimas (14)
13.3.2. Statybos leidimo galiojimas (6)
13.2.3. Statybos leidimo panaikinimas (30)
13.4. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti (15)
13.5. Savavališkos statybos (20)
13.6. Kiti iš statybos teisinių santykių kylantys klausimai: (24)
14. Teritorijų planavimas (1)
14.1. Bendrasis planavimas (15)
14.2. Specialusis planavimas (42)
14.3. Detalusis planavimas (57)
14.3.1. Planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas (26)
14.3.2. Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas (31)
14.3.3. Kiti su detaliuoju teritorijų planavimu susiję klausimai (62)
14.4. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas (36)
14.5. Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese (12)
14.6. Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra (16)
14.7. Kiti klausimai, susiję su teritorijų planavimu: (35)
15. Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (7)
15.1. Civilinės atsakomybės samprata (3)
15.2. Civilinės atsakomybės sąlygos: (51)
15.2.1. Neteisėta veika: (6)
15.2.1.1. Neteisėtas veikimas (22)
15.2.1.2. Neteisėtas neveikimas, vilkinimas (10)
15.2.2. Priežastinis ryšys (5)
15.2.3. Žala: (7)
15.2.3.1. Turtinė žala (49)
15.2.3.2. Neturtinė žala (96)
15.3. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės
15.4. Padarytos žalos atlyginimo būdo, dydžio nustatymas ir žalos atlyginimo mokėjimas (8)
15.5. Kiti civilinės atsakomybės klausimai (11)
16. Valstybės tarnyba (1)
16.1. Bylos dėl priėmimo į valstybės tarnybą (12)
16.2. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos (210)
16.3. Valstybės tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos vertinimas (24)
16.4. Tarnybinės nuobaudos (103)
16.5. Valstybės tarnautojų socialinės ir kitos garantijos (165)
16.6. Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų (69)
16.7. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje (10)
16.8. Kiti tarnybiniai ginčai (66)
17. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo (1)
17.1. Centrinių valstybinio administravimo subjektų (23)
17.2. Teritorinių ar savivaldybių administravimo subjektų (22)
18. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
18.1. Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų rinkimai (8)
18.2. Referendumas
18.3. Kiti su rinkimais susiję klausimai (3)
19. Bylos dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų (12)
20. Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų (74)
21. Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje (44)
22. Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje (14)
23. Bylos dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos sprendimų (7)
24. Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (70)
25. Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos (3)
26. Bylos dėl administracinių ginčų komisijų priimtų sprendimų (51)
27. Bylos dėl Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinės komisijos sprendimų (3)
28. Bylos dėl energetikos teisinių santykių (17)
29. Bylos, susijusios su ginklų ir šaudmenų kontrole (7)
30. Bylos dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų mokslo ir švietimo srityje (12)
31. Bylos, susijusios su religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis (1)
32. Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų (44)
33. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama (4)
33.1. Bylos dėl daugiametės finansavimo sutarties dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) (2)
33.2. Bylos dėl paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (7)
33.3. Bylos dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (20)
33.4. Kitos bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama (6)
34. Bylos dėl Vertybinių popierių komisijos sprendimų (7)
35. Bylos, susijusios su vietos savivalda: (3)
35.1. Bylos dėl įvairių savivaldos institucijų tarpusavio santykių (3)
35.2. Bylos dėl vietos savivaldos administracinės priežiūros santykių (32)
35.3. Kitos bylos susijusios su vietos savivalda (21)
36. Bylos dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų (11)
37. Bylos susijusios su Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu (4)
37.1. Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės taikymu (27)
37.2. Bylos, susijusios su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymu
37.2.1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 straipsnis
37.2.2. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2 straipsnis
37.2.3. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis
37.2.4. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4 straipsnis
37.2.5. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnis
37.2.6. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis
37.2.7. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 straipsnis
37.2.8. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis (2)
37.2.9. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnis
37.2.10. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis
37.2.11. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnis
37.2.12. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 straipnis
37.2.13. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 13 straipsnis
37.2.14. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 1
37.2.15. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 4
37.2.16. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 7
37.2.17. Kitos bylos, susijusios su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir jos Protokolų taikymu
37.3. Bylos, susijusios su kitų tarptautinės teisės aktų taikymu (4)
38. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje (295)
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS
39. Bendrieji administracinės atsakomybės klausimai (7)
39.1. Teisės pažeidimas (115)
39.2. Administracinių nuobaudų skyrimas (3327)
39.3. Aplinkybės, šalinančios administracinę atsakomybę (53)
39.4. Kiti klausimai (63)
40. Pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje (ATPK 41-446 str.): (4)
40.1. Pažeidimai darbo srityje (ATPK 41-4110 str.): (4)
40.1.1. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimai (ATPK 41 str.) (55)
40.1.2. Nelegalus darbas (ATPK 413 str.) (160)
40.1.3. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimai (ATPK 414 str.) (49)
40.1.4. Darbo laiko apskaitos pažeidimai (ATPK 415 str.) (9)
40.1.5. Kiti pažeidimai darbo srityje (17)
40.2. Pažeidimai gyventojų sveikatos apsaugos srityje:
40.2.1. Reikalavimų, susijusių su higiena, žmonių užkrečiamomis ligomis, epidemijomis, pažeidimai (ATPK 42, 421, 43 str.) (6)
40.2.2. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimai (ATPK 424 str.) (3)
40.2.3. Asmens sveikatos priežiūros taisyklių pažeidimai (ATPK 431-434, 436-4310 str.)
40.2.4. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas, laikymas ar vartojimas (ATPK 44, 442 str.) (5)
40.2.5. Veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), pažeidimai (ATPK 441, 443-446 str.) (2)
40.3. Radiacinės saugos pažeidimai (ATPK 422, 423, 435 str.)
41. Pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę (ATPK 45-508 str.):
41.1. Smulkusis svetimo turto pagrobimas (ATPK 50 str.) (79)
41.2. Tyčinis turto sunaikinimas ir sužalojimas (ATPK 503 str.) (5)
41.3. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas (ATPK 505 str.) (21)
41.4. Kiti pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę (19)
42. Pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje (ATPK 51-918 str.): (7)
42.1. Aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimas (ATPK 51, 511 str.) (3)
42.2. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, rekonstravimas, plėtimas, atidavimas bei priėmimas naudoti ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus (ATPK 512 str.) (15)
42.3. Aplinkos teršimas (ATPK 514-516 str.) (4)
42.4. Atliekų tvarkymo taisyklių nevykdymas (ATPK 513, 5111, 5112, 5118-5120 str.) (10)
42.5. Aplinkos apsaugos pareigūnų reikalavimų nevykdymas (ATPK 519, 5110, 5114, 5115, 5117 str.) (12)
42.6. Dirvožemio apsaugos taisyklių pažeidimai (ATPK 52, 521 str.) (2)
42.7. Žemės naudojimo taisyklių pažeidimas (ATPK 532 str.)
42.8. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos taisyklių pažeidimai (ATPK 53-54 str.)
42.9. Vandens apsaugos taisyklių pažeidimai (ATPK 55-581 str.) (4)
42.10. Miško naudojimo taisyklių pažeidimai (ATPK 60-65, 68, 69, 70, 77, 771 str.) (20)
42.11. Medžioklės taisyklių pažeidimai (ATPK 85 str.) (37)
42.12. Žūklės (žvejybos), žuvininkystės taisyklių pažeidimai (ATPK 87-877 str.) (15)
42.13. Laukinės augalijos išteklių naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką (ATPK 66, 67 str.)
42.14. Laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką (ATPK 88 str.)
42.15. Gyvūnų apsaugos reikalavimų pažeidimai (ATPK 89, 90 str.)
42.16. Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo reikalavimų pažeidimai (ATPK 891, 892 str.) (1)
42.17. Neteisėtas poveikis atmosferai (ATPK 5121, 79-82 str.) (1)
42.18. Deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus (ATPK 83-832 str.) (3)
42.19. Saugomų teritorijų režimo pažeidimai (ATPK 76 str.) (4)
42.20. Gamtos paminklų režimo pažeidimai (ATPK 75 str.)
42.21. Valstybinės kalbos nevartojimas (ATPK 911-917 str.) (2)
42.22. Kiti pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje (34)
43. Pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje (ATPK 92-9910 str.)
44. Pažeidimai žemės ūkyje, veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai (ATPK 100-1101 str.) (62)
45. Pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (ATPK 111-155 str.): (8)
45.1. Geležinkelio transporto taisyklių pažeidimai (ATPK 111-1122 str.) (1)
45.2. Oro transporto taisyklių pažeidimai (ATPK 113-1164, 139 str.) (2)
45.3. Vandens transporto taisyklių pažeidimai (ATPK 117-120, 122, 1221 str.) (6)
45.4. Transporto priemonių vairavimo ir eksploatavimo tvarkos pažeidimai (ATPK 123-134, 137-1373 str.): (191)
45.4.1. Nustatyto greičio viršijimas (ATPK 124 str.) (412)
45.4.2. Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimas (ATPK 1241 str.) (377)
45.4.3. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems (ATPK 126 str.) (2519)
45.4.4. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą (ATPK 127 str.) (842)
45.4.5. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos (ATPK 130 str.) (434)
45.4.6. Valstybinių techninių apžiūrų atlikimo reikalavimų nesilaikymas (ATPK 1372, 1373 str.) (3)
45.4.7. Kiti Transporto priemonių vairavimo ir eksploatavimo tvarkos pažeidimai (673)
45.5. Keliavimas be bilieto (ATPK 138, 1381, 140-142 str.) (30)
45.6. Keleivių ir krovinių vežimo taisyklių pažeidimai (ATPK 1361, 1362, 1422-143 str.) (17)
45.7. Pažeidimai kelių ūkio srityje (ATPK 145-149 str.) (51)
45.8. Radijo ir elektroninių ryšių naudojimo sąlygų pažeidimas (ATPK 152-1542 str.)
45.9. Pašto paslaugų teikimo taisyklių pažeidimai (ATPK 1543-15410 str.) (2)
45.10. Kiti pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (36)
46. Pažeidimai piliečių buto teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje (ATPK 156-1621 str.) (76)
47. Pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje (ATPK 163-17321 str.): (4)
47.1. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas (ATPK 163 str.)
47.2. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką (ATPK 1632 str.) (75)
47.3. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimai (1633-1638, 16310, 16312 str.) (9)
47.4. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų (ATPK 16311 str.) (15)
47.5. Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas (ATPK 164 str.) (15)
47.6. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos, suskystintų dujų, žymėto kuro prekybos ar naudojimo taisyklių pažeidimas (ATPK 171-1712, 1714, 1715 str.) (19)
47.7. Ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas bei mokesčių vengimas (ATPK 1721 str.) (7)
47.8. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla (ATPK 173 str.) (10)
47.9. Apskaitos taisyklių pažeidimai (ATPK 1731 str.) (6)
47.10. Azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas (ATPK 17318 str.) (31)
47.11. Kiti pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje (53)
48. Pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką (ATPK 174-186 str.): (6)
48.1. Chuliganizmas (ATPK 174, 175 str.) (124)
48.2. Neteisėtas alkoholio gaminimas, gabenimas, įsigijimas ar realizavimas (ATPK 177-1772 str.) (17)
48.3. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose (ATPK 178 str.) (21)
48.4. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui, nepilnamečio nugirdymas (ATPK 180 str.) (3)
48.5. Vaiko teisių ir interesų pažeidimai (ATPK 181-1813 str.) (26)
48.6. Viešosios rimties trikdymas (ATPK 183 str.) (41)
48.7. Taisyklių, susijusių su rūkymu ir tabako gaminiais, pažeidimai (ATPK 1851-1855 str.) (9)
48.8. Kiti pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką (19)
49. Pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą (ATPK 1861-1866 str.) (2)
50. Pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką (ATPK 187-215 str.): (3)
50.1. Pareigūnų teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas: (2)
50.1.1. Pasipriešinimas policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui, policijos rėmėjui, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Vadovybės apsaugos departamento bei Valstybės saugumo departamento pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimas (ATPK 187 str.) (80)
50.1.2. Kitas pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas (ATPK 1871, 1873, 1875, 18710, 1883, 1884, 1889, 18810, 18812, 18814, 18816, 18817, 1896, 1898, 18910, 18914, 1921 str.) (1)
50.2. Savavaldžiavimas (ATPK 188 str.) (35)
50.3. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas (ATPK 1886 str.) (17)
50.4. Susirinkimų ir kitų masinių renginių tvarkos pažeidimai (ATPK 1887, 18811 str.) (1)
50.5. Taisyklių, susijusių su statiniais, pažeidimai (ATPK 1891-1894, 18912, 18913, 18915 str.) (16)
50.6. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės reikalavimų pažeidimas (ATPK 189 str.) (5)
50.7. Neteisėtas perdavimas asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, tardymo izoliatoriuose, sulaikytųjų sulaikymo vietose, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, arba neteisėtas medžiagų, dirbinių ir daiktų gavimas iš šių asmenų (ATPK 191 str.)
50.8. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas (ATPK 1932 str.) (2)
50.9. Taisyklių, susijusių su ginklais ir šaudmenimis, pažeidimai (ATPK 194-1991 str.) (6)
50.10. Pilietybės, gyvenamosios vietos, asmens dokumentų klausimai (ATPK 200-202, 204, 2041 str.) (1)
50.11. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas (ATPK 2021 str.) (2)
50.12. Pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimai (ATPK 205, 2052 str.) (5)
50.13. Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimai (ATPK 206-2063 str.) (5)
50.14. Rinkimų ar referendumo tvarkos pažeidimai (ATPK 2071-20710 str.) (3)
50.15. Muitinės taisyklių pažeidimai (ATPK 208-2096 , 210 str.) (6)
50.15.1. Prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas (2093 str.) (1)
50.15.2. Kontrabanda (ATPK 210 str.) (48)
50.15.3. Kiti muitinės taisyklių pažeidimai (19)
50.16. Pažeidimai, susiję su karo prievole (ATPK 212-2133 str.) (1)
50.17. Taisyklių, nustatančių informacijos sklaidos tvarką, pažeidimai (ATPK 214-2149, 21412, 21419, 21420, 21421, 21422, 21425, 21426 str.) (31)
50.18. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas (ATPK 21410 str.) (13)
50.19. Duomenų apsaugos pažeidimai (ATPK 21414-21418, 21423 str.) (3)
50.20. Dokumentų apsauga (ATPK 21411, 21428, 21429 str.)
50.21. Kiti pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką (9)
51. Pažeidimai valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo srityje (ATPK 2151- 2159 str.) (1)
52. Administracinių teisės pažeidimų bylų procesas (21)
52.1. Asmens traukiamo administracinėn atsakomybėn teisės (58)
52.2. Administracinio teisės pažeidimo protokolas (84)
52.3. Nutarimas administracinių teisės pažeidimų bylose (62)
52.4. Procesiniai terminai administracinių teisės pažeidimų bylose (1188)
52.5. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą (107)
53. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymas (529)
ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
54. Proceso įstatymai, principai (5)
55. Teismo kompetencija (2)
55.1. Administracinių bylų priskirtinumas teismui (žinybingumas) (26)
55.2. Administracinių bylų teismingumas (30)
55.3. Ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka (13)
55.4. Kreipimasis į teismą ginant viešąjį interesą (50)
56. Proceso dalyviai (1)
56.1. Ginčo (administracinės bylos) šalys (3)
56.1.1. Šalių procesinės teisės ir pareigos (11)
56.1.2. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama (2)
56.1.3. Procesinis teisių perėmimas
56.2. Atstovavimas (7)
56.3. Tretieji suinteresuoti asmenys (5)
56.4. Subjektai, turintys teisę kreiptis dėl viešojo intereso (11)
56.5. Kiti proceso dalyviai (1)
57. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (1)
58. Proceso dalyvių prašymai (9)
59. Teismo išlaidos (142)
60. Teismo nuobaudos (43)
61. Procesiniai terminai: (36)
61.1. Skaičiavimo tvarka (115)
61.2. Termino atnaujinimas (296)
62. Įrodymai ir įrodinėjimas (34)
63. Skundas (26)
63.1. Skundo samprata, skundo elementai (pagrindas ir dalykas), skundų rūšys (56)
63.2. Skundo priėmimas (197)
63.3. Atsisakymas priimti skundą (85)
63.3.1. kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų (94)
63.3.2. kai byla nepriskirtina tam teismui (140)
63.3.3. kai pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (58)
63.3.4. kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo) (20)
63.3.5. kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (8)
63.3.6. kai skundą (prašymą) paduoda neveiksnus asmuo (2)
63.3.7. kai skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo (45)
63.3.8. kai praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas (720)
64. Bylos perdavimas kitam teismui (23)
65. Bylų sujungimas ir išskyrimas (14)
66. Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui teisme (13)
67. Reikalavimo užtikrinimo priemonės (211)
68. Teismo pranešimai ir šaukimai (3)
69. Bylos sustabdymas (3)
69.1. mirus bylos šaliai ar pasibaigus juridiniam asmeniui
69.2. šaliai netekus veiksnumo
69.3. kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla (42)
69.4. kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą (6)
69.5. kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio akto teisėtumą arba pačiam administraciniam teismui nusprendus ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (2)
69.6. teismui paskyrus ekspertizę (9)
69.7. teismui pripažinus, kad būtina gauti bylai reikalingus įrodymus (dokumentus) iš užsienio valstybės
69.8. kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją
70. Bylos nutraukimas (11)
70.1. kai byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (40)
70.2. kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo) (10)
70.3. pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo) (132)
70.4. mirus pareiškėjui (2)
70.5. likvidavus juridinį asmenį
70.6. kai skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus (53)
70.7. pareiškėjui nesilaikius nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos
71. Skundo atsisakymas (274)
72. Skundo palikimas nenagrinėtu (1)
72.1. jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka (14)
72.2. jeigu skundą (prašymą) padavė neveiksnus asmuo (1)
72.3. jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo
72.4. jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo (2)
72.5. jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjui buvo pranešta (9)
73. Pirmosios instancijos teismo nutartis (564)
74. Teismo sprendimas (225)
75. Teismo sprendimo klaidų ištaisymas (3)
76. Teismo sprendimo išaiškinimas (6)
77. Papildomo sprendimo priėmimas (5)
78. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai
78.1. Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai (7)
78.2. Skundų dėl rinkimų ar referendumo įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ypatumai
78.3. Skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimo ypatumai (92)
79. Apeliacinis procesas
79.1. Bylų pagal apeliacinius skundus procesas (472)
79.2. Bylų pagal atskiruosius skundus procesas (393)
80. Proceso atnaujinimas administracinėje byloje (8)
80.1. Prašymo atnaujinti procesą padavimas (54)
80.2. Sprendimo prieštaravimas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (1)
80.3. Naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės (50)
80.4. Žinomai melagingi parodymai, išvada, neteisingas vertimas, suklastojimas (7)
80.5. Nusikalstami šalių, kitų bylos proceso dalyvių veiksmai arba nusikalstamos teisėjų veikos (3)
80.6. Teismo sprendimo, nuosprendžio panaikinimas, kuris buvo pagrindas priimti sprendimą (1)
80.7. Proceso šalies neveiksnumas (1)
80.8. Sprendimas dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų (23)
80.9. Sprendimas ar nutartis be motyvų (34)
80.10. Neteisėtos sudėties teismas (9)
80.11. Esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant (133)
80.12. Teisės akto, kuriuo remdamasis teismas išsprendė bylą, panaikinimas (6)
80.13. Vienodos administracinių teismų praktikos formavimas (111)
81. Kiti proceso įstatymų aiškinimo ir taikymo atvejai (16)