Varėnos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaPagalba
KeičiantisPakeistasPapildyti Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-448 2008-08-28
Padalinys: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ

 

2008 m. rugpjūčio  28 d. Nr. DV-448

Varėna


 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo 5.2.3 punktu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-396 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo bei kompensacijų mokėjimo biudžetinėse įstaigose“ 4 punktu:

1. T v i r t i n u Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo tvarką (pridedama).

2. T v i r t i n u Savivaldybės administracijos darbuotojų, turinčių teisę vairuoti tarnybinį transportą, pareigybių sąrašą (pridedama).

3. P r i s k i r i u:

3.1. Savivaldybės merui tarnybinį pareigybinį lengvąjį automobilį MERSEDES BENZ;

3.2. Savivaldybės administracijos direktoriui tarnybinį pareigybinį lengvąjį automobilį PEUGEOT 607.

4. S k i r i u atsakingus už Savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, tinkamą laikymą, saugojimą ir kelionės lapų pildymą šiuos asmenis:

4.1. Valdą Čirą, Ūkio tarnybos vairuotoją, už lengvojo automobilio MERSEDES BENZ, valstybinis Nr. UVV 475;

4.2. Juozą Sčesnulevičių, Ūkio tarnybos vairuotoją, už lengvojo automobilio PEUGEOT 607, valstybinis Nr. RVU 858;

4.3. Liudą Milių, Ūkio tarnybos vairuotoją, už:

4.3.1. lengvojo automobilio MAZDA 626, valstybinis Nr. CHF 188;

4.3.2. lengvojo automobilio AUDI 100, valstybinis Nr. OAV 048;

4.3.3. lengvojo automobilio VW TRANSPORTER, valstybinis Nr. RAV 289;

4.4. Vincą Tablaitį, Žemės ūkio skyriaus vairuotoją, už:

4.4.1. lengvojo automobilio VW JETTA, valstybinis Nr. FJT 979;

4.4.2. lengvojo automobilio VAZ NIVA, valstybinis Nr. GAV 919;

4.4.3. lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. ANS 786;

4.4.5 lengvojo automobilio MITSUBISHI PAJERO, valstybinis Nr. ZPO 877;

4.5. Algį Česnulį, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vairuotoją, už:

4.5.1. lengvojo automobilio FORD TRANSIT, valstybinis Nr. BAR 178;

4.5.2. lengvojo automobilio VW SHARAN, valstybinis Nr. ACD 002;

4.6. Sigitą Kielę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vairuotoją, už lengvojo automobilio FORD MONDEO, valstybinis Nr. PAV 451;

4.7. Giedrių Žarkauską, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų tarnybos vairuotoją - lankomosios priežiūros specialistą, už lengvojo automobilio VW TRANSPORTER, valstybinis Nr. DAV 770;

4.8. Juozą Valūną, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų tarnybos vairuotoją - lankomosios priežiūros specialistą, už lengvojo automobilio OPEL VIVARO, valstybinis Nr. BFG 544;

4.9. Gintautą Sereičiką, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėją, už lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. CNF 564;

4.10. Algirdą Joną Stašį, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėją, už:

4.10.1. lengvojo automobilio FIAT TEMPRA, valstybinis Nr. AAG 353;

4.10.2. lengvojo automobilio FORD MONDEO, valstybinis Nr. DRV 709;

4.11. Daivą Urbelionienę, Vaiko teisių apsaugos tarnybos l.e.p. vedėją, už lengvojo automobilio ŠKODA FABIA, valstybinis Nr. AFV 330;

4.12. Janiną Pavilionienę, Kaniavos seniūnijos seniūnę, už lengvojo automobilio FORD FOCUS, valstybinis Nr. AHD 654;

4.13. Dainių Junevičių, Jakėnų seniūnijos seniūną, už lengvojo automobilio OPEL VECTRA, valstybinis Nr. BFC 461;

4.14.Vilių Petrašką, Marcinkonių seniūnijos seniūną, už lengvojo automobilio AUDI A6, valstybinis Nr. CTZ 625;

4.15. Joną Urbaitį, Valkininkų seniūnijos seniūną, už lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. ANS 785;

4.16. Roką Makselį, Vydenių seniūnijos seniūną, už lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. BPC 499;

4.17. Juozą Algį Balevičių , Varėnos seniūnijos seniūną, už:

4.17.1 lengvojo automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. FMT 109;

4.17.2. lengvojo automobilio VAZ NIVA, valstybinis Nr. ACE 627;

4.18. Gintautą Tebėrą, Merkinės seniūnijos seniūną, už lengvojo automobilio VW PASSAT VARIANT, valstybinis Nr. RAV 254;

4.19. Antaną Soraką, Matuizų seniūnijos seniūną, už lengvojo automobilio FORD FOCUS, valstybinis Nr. EAK 272.

5. N u r o d a u Savivaldybės administracijos Ūkio tarnybai pažymėti tarnybinius lengvuosius automobilius specialiais skiriamaisiais ženklais su Varėnos rajono savivaldybės herbu ir užrašu „Varėnos rajono savivaldybės administracija“ iki 2009 m. kovo 1 d.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                Algis Miškinis

 

 

Administracijos vyriausioji specialistė (juristė)

 

Gabrielė Brazauskienė

2008-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. DV-448

 

VARĖNOS RAJONO savivaldybės administracijos TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau Administracijos) tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo tvarka nustatoma Savivaldybės administracijos tarnybinių pareigybinių ir tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarka. Joje numatyta, automobilių įsigijimo bei nuomos sąlygos, taip pat kas turi teisę naudotis tarnybiniais ir tarnybiniais pareigybiniais automobiliais, jų laikymo bei saugojimo sąlygos, naudojimo kontrolė.

2. Ūkio tarnybos vedėjas privalo užtikrinti, kad tarnybiniai automobiliai būtų tinkamai saugomi ir kad jais nebūtų savavališkai naudojamasi.

3. Apie transporto įvykius, kuriuose dalyvavo administracijos tarnybiniai automobiliai, nedelsiant pranešama Ūkio tarnybos vedėjui. Ūkio tarnybos vedėjas apie įvykį privalo pranešti Administracijos direktoriui.

 

II TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMAS

 

4. Tarnybiniai lengvieji automobiliai įsigijami iš Savivaldybės administracijai Savivaldybės biudžete skirtų asignavimų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Tais atvejais, kai planuojama įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė (be pridėtinės vertės mokesčio) yra didesnė nei 60 tūkst. litų, Savivaldybės administracija privalo gauti išankstinį Savivaldybės tarybos leidimą.

 

III. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NUOMA

 

5. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr.  60-2412) 14 straipsnio nuostatas, esant motyvuotam rašytiniam darbuotojo prašymui, tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio nuomos laikotarpiu nereikia įstaigos funkcijoms įgyvendinti, ne konkurso būdu gali išnuomoti administracijos darbuotojui (valstybės politikui, valstybės pareigūnui, valstybės  tarnautojui arba kitam darbuotojui) ne tarnybos reikmėms.

6. Bendra tarnybinio lengvojo automobilio nuomos trukmė šioms reikmėms negali būti ilgesnė kaip 30 dienų per kalendorinius metus.

7. Tarnybinį lengvąjį automobilį išsinuomojęs darbuotojas sumoka nuompinigius, apmoka degalų įsigijimo ir kitas nuomos metu patirtas išlaidas. Nuompinigių už nuomojamą tarnybinį lengvąjį automobilį dydis apskaičiuojamas pagal Nuompinigių už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles, patvirtintas Aplinkos ministro ir Finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. D1-322/1K-206 (Žin., 2007, Nr. 65-2541).

 

IV. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS

 

8. Savivaldybės administracijos automobiliai gali būti naudojami tik tarnybiniams tikslams (Savivaldybės institucijų vadovų ir Administracijos, jiems nustatytoms funkcijoms atlikti bei kitiems su jų veiklos ypatumais susijusiems atvejams, įskaitant susitikimus su gyventojais ir kitus renginius, kai būtina užtikrinti jų pareigų vykdymą).

9. Nuolat naudotis tarnybiniu pareigybiniu automobiliu turi teisę Savivaldybės meras, Administracijos direktorius su vairuotoju ar be jo. Tarnybinis pareigybinis automobilis priskiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

10. Tarnybiniais automobiliais su vairuotoju ir be jo turi teisę naudotis: Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracijos valstybės  tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau- darbuotojai). Už savivaldybės ribų naudotis tarnybiniu automobiliu galima tik esant Savivaldybės mero potvarkiui arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui dėl komandiruotės. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos tarnautojai gali naudot tarnybinius automobilius suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi.

11. Vairuoti tarnybinius automobilius gali tik vairuotojai ir darbuotojai, turintys atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnį kaip 3 metų vairavimo stažą, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė vairuoti tarnybinį automobilį ir kurie yra sudarę materialinės atsakomybės sutartį.

12. Darbuotojas, kuriam suteiktas įgaliojimas vairuoti automobilį, už padarytą žalą atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

13. Naudoti automobilį ne darbo dienomis (komandiruotės, renginių metu ir t.t.) leidimą gali duoti tik Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Tarnybinių automobilių ridos limitus įsakymu nustato Savivaldybės administracijos direktorius. Esant tarnybiniam būtinumui, ridos limitai gali būti peržiūrimi.

15. Lėšų poreikis automobilių remontui, atsarginėms detalėms ir degalams pirkti numatomas atitinkamų metų išlaidų sąmatoje.

16. Tarnybinio automobilio vairuotojas arba darbuotojas, kuriam patikėtas automobilis, atsako už jam patikėto švarą ir saugą eksploatavimo metu. Kelionėje pastebėtus automobilio gedimus darbuotojas šalina pats arba kreipiasi į specializuotas remonto dirbtuves ir apie tai nedelsdamas praneša Ūkio tarnybos vedėjui.

17. Kuras yra pilamas tik tose degalinėse, su kuriomis yra sudaryta sutartis dėl kuro pirkimo. Kuras nurašomas pagal įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas.

 

V. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 

18. Tarnybiniai automobiliai saugomi garažuose. Komandiruotės metu tarnybinis automobilis nakčiai turi būti pastatomas saugomoje aikštelėje arba kitoje saugioje vietoje (saugomoje teritorijoje, garaže).

19. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį pasą, kelionės lapą, draudimo liudijimą. Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

20. Valstybinių švenčių ir nedarbo dienomis, taip pat atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu vairuotojui ar darbuotojui priskirtas tarnybinis automobilis laikomas automobilio nuolatinėje saugojimo vietoje.

 

VI. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

21. Tarnybinių automobilių naudojimą, spidometrų tvarkingumą, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą ir kelialapių pildymą kontroliuoja Ūkio tarnybos vedėjas ir apie pažeidimus nedelsdamas informuoja Savivaldybės administracijos direktorių arba Administracijos buhalterijos vyriausiąjį buhalterį.

22. Administracijos buhalterija kontroliuoja, kad kuras būtų nurašomas pagal patvirtintas kuro nurašymo normas, kelialapiai būtų pildomi tvarkingai. Kartu su Ūkio tarnybos vedėju kontroliuoja automobilių ridą.

23. Automobilių saugojimą po darbo ir poilsio dienomis kontroliuoja Ūkio tarnybos vedėjas.

 

VII. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS

 

24. Automobilių ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose.

25. Kelionės lapų išdavimo žurnalą tvarko Administracijos buhalterija. Kelionės lapai registruojami pagal numerius žurnale. Kelionės lapai išduodami ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.

26. Vairuotojas arba darbuotojas, vairuojantis tarnybinį automobilį, kelionės lape įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo, kad priėmė techniškai tvarkingą automobilį, įrašo kiekvieno važiavimo datą, maršrutą, kilometrų skaitiklio parodymus išvykstant ir grįžus, pirktų bei sunaudotų degalų kiekį. Baigęs darbą, kelionės lape pasirašo. Darbuotojas, pasinaudojęs tarnybiniu automobiliu su vairuotoju, pasirašo įskaitomai atskirai už kiekvieną maršrutą.

27. Kelionės lapai paskutinę mėnesio dieną perduodami Administracijos buhalterijai.

28. Čekiai, gauti perkant degalus kreditine kortele, už ataskaitinį mėnesį Administracijos buhalterijai pateikiami kartu su kelionės lapu.

 

VIII. AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

 

29. Už automobilių techninę būklę ir šios būklės kontrolę yra atsakingas Ūkio tarnybos vedėjas. Už automobilio kasdieninę priežiūrą atsakingas vairuotojas arba darbuotojas, kuriam priskirtas tarnybinis automobilis.

30. Automobilių techninis aptarnavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos-gamintojos nurodytą periodiškumą.

31. Automobilių remonto klausimus sprendžia Ūkio tarnybos vedėjas, suderinęs su Savivaldybės Administracijos direktoriumi.

32. Prieš laiką susidėvėjusios padangos arba sugedę akumuliatoriai gali būti nurašomi pateikiant defektinius aktus ir esant Ūkio tarnybos vedėjo išvadai dėl nurašymo priežasčių.

            33. Atsarginės automobilių dalys panaudotos automobilių remontui nurašomas surašant medžiagų nurašymo aktą arba žiniaraštį, kuriame pasirašo atsarginę dalį iš sandėlio gavęs ir ją pakeitęs darbuotojas. Atsarginės dalys įdėtos remonto įmonėse nurašomos pagal remonto įmonės išrašytą sąskaitą faktūrą.

 

____________________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. DV-448

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ VAIRUOTI TARNYBINĮ TRANSPORTĄ, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Pareigybė

Darbuotojas

Administracijos direktorius

Algis Miškinis

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Laima Vilbikienė

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas

Gintautas Sereičikas

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis geodezininkas

Kęstutis Narvičius

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Jurgita Pekorienė

Administracijos buhalterijos vyriausioji buhalterė

Česė Buividavičienė

Finansų skyriaus vedėja

Vida Šedžiuvienė

Plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Svetlana Girškevičienė

Plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Tatjana Saulevičienė

Plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Egidijus Zaleskis

Plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Povilas Saulevičius

Socialinės paramos skyriaus Socialinio darbo organizatorė Varėnos seniūnijoje

Kristina Česnulaitienė

Socialinės paramos skyriaus Socialinio darbo organizatorė Merkinės seniūnijoje

Ona Marcinkonienė

Socialinės paramos skyriaus Socialinio darbo organizatorė Jakėnų seniūnijoje

Marytė Jurčikonienė

Socialinės paramos skyriaus Socialinio darbo organizatorė Kaniavos seniūnijoje

Irena Pyšinskienė

Socialinės paramos skyriaus Socialinio darbo organizatorė Vydenių seniūnijoje

Borisas Smetaninas

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Jakėnų seniūnijoje

Julija Matuizienė

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Valkininkų seniūnijoje

Eimantė Kamarauskienė

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Varėnos seniūnijoje

Vilma Naujūnienė

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Matuizų seniūnijoje

Irma Vilčinskaitė

Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Marcinkonių seniūnijoje

Dalia Stankevičiūtė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Liudas Tamulevičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vytas Jonas Jakelevičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Antanas Matačiūnas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Arvydas Skliutas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Pranas Speteliūnas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis

inžinierius

Liudvikas Lūžys

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis

inžinierius

Sigitas Macidulskas

Vaiko teisių apsaugos tarnybos l.e. vedėjo pareigas

Daiva Urbelionienė

Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyriausioji specialistė

Aušra Bačinskienė

Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyriausioji specialistė

Vitalija Petrušienė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Algirdas Jonas Stašys

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Stasys Alekna

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Antanas Labanauskas

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Mindaugas Matuiza

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Sigita Sakalauskienė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Alma Tamulevičienė

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Nerijus Verslovas

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Sigitas Blėda

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Ričardas Balcevičius

Ūkio tarnybos vedėjas

Antanas Bakšys

Ūkio tarnybos pagalbinis darbininkas

Stasys Užgirys

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Jonas Kalanta

Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rimvydas Navickas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Adolfas Kancevičius

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Rimantas Žalimas

Žemės ūkio skyriaus specialistė Jakėnų seniūnijoje

Loreta Šarkienė

 

Žemės ūkio skyriaus specialistė Marcinkonių seniūnijoje

Žaneta Kirdeikienė

Žemės ūkio skyriaus specialistė Matuizų seniūnijoje

Jadvyga Apanavičienė

Žemės ūkio skyriaus specialistė Matuizų seniūnijoje

Lina Galinienė

Žemės ūkio skyriaus specialistė Valkininkų seniūnijoje

Vida Peciukonienė

Jakėnų seniūnijos seniūnas

Dainius Junevičius

Kaniavos seniūnijos seniūnė

Janina Pavilonienė

Marcinkonių seniūnijos seniūnas

Vilius Petraška

Matuizų seniūnijos seniūnas

Antanas Soraka

Merkinės seniūnijos seniūnas

Gintautas Tebėra

Valkininkų seniūnijos seniūnas

Jonas Urbaitis

Varėnos seniūnijos seniūnas

Juozas Algis Balevičius

Varėnos seniūnijos vyriausiasis specialistas

Romaldas Čepulis

Vydenių seniūnijos seniūnas

Rokas Makselis

 

 

_____________________

Į pradžią