Varėnos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Loginis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-VI-468 2008-10-28
Padalinys: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBO IR VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ HERBŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 28 d. Nr. T-VI-468

Varėna


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113 - 4290)16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 8 straipsniu (Žin. 1990, Nr. 17-439; 2008, Nr. 45-1679), ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2008 m. spalio 13 d. reikalavimą Nr. 2-47(1.19) „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 8 straipsnio įgyvendinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės herbo ir Varėnos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Algiui Miškiniui organizuoti sprendimo 1 punktu patvirtintos tvarkos įgyvendinimą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vidas Mikalauskas

 

 

Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriaus vedėja

 

Alvyra Petruškevičienė

2008-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Varėnos rajono savivaldybės

                                                                                                            Tarybos 2008 m. spalio 28 d.

                                                                                                            sprendimu Nr. T-VI-468

 

Varėnos rajono savivaldybės herbo ir Varėnos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarka

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Varėnos rajono savivaldybės herbo ir Varėnos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarka (toliau –tvarka) nustato subjektus, turinčius teisę naudoti savivaldybės herbą, atvejus, kada naudojamas savivaldybės herbas, teisės naudoti herbą fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką , Varėnos rajono savivaldybėje esančių miestelių ir kaimų herbų naudojimo tvarką.

2. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymu.

3. Varėnos rajono savivaldybės herbas (toliau – savivaldybės herbas) – Varėnos rajono savivaldybės skiriamasis ženklas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 1995 m. sausio 12 d. dekretu Nr.502 (Žin., 1995, Nr.6-124).

4. Savivaldybės herbas yra Varėnos rajono savivaldybės nematerialusis turtas.

5. Varėnos rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės herbas (toliau – savivaldybės gyvenamosios vietovės herbas) – Varėnos rajono savivaldybės miesto, miestelio, kaimo, esančio seniūnijos centru, skiriamasis ženklas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

5.1. Perlojos istorinis miesto herbas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. sausio 28 d. dekretu Nr. 15 (Žin., 1993, Nr.11-277).

5.2. Valkininkų istorinis herbas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. kovo 30 d. dekretu Nr. 28 (Žin., 1993, Nr.5-94).

5.3. Merkinės miesto herbas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 1996 m. vasario20 d. dekretu Nr. 853 (Žin., 1996, Nr.18-471).

5.5. Marcinkonių herbas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. birželio 1 d. dekretu Nr. 84 (Žin., 2004, Nr.88-3213).

6. Asmenys gali naudoti savivaldybės herbą ir savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus tik šioje tvarkoje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai herbas ar jo atvaizdas naudojami leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse.

II. SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMAS

7. Savivaldybės herbą naudoja:

7.1.  Varėnos  rajono savivaldybės taryba;

7.2.  Varėnos rajono savivaldybės meras;

7.3.  Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas;

7.4.  Varėnos rajono savivaldybės administracija;

7.5.  Varėnos rajono savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės tarnyba);

7.6.  Varėnos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos;

7.7. Varėnos rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos, kurie neturi įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų herbų.

8. Savivaldybės herbas naudojamas:

8.1.  Varėnos rajono savivaldybės vėliavoje;

8.2.  herbiniuose antspauduose;

8.3.  dokumentų blankuose;

8.4.  tvarkos 7 punkte nurodytų įstaigų iškabose;

8.5.  prie Varėnos rajono ribos ženklų;

8.6.  savivaldybės mero ženkle;

8.7.  Tarybos nario pažymėjime ir ženkle;

8.8.  apdovanojimo ženkluose ir apdovanojimų, padėkos raštuose;

 

8.9.     suvenyruose, meno kūriniuose ir kituose gaminiuose, reprezentuojančiuose Varėnos rajono savivaldybę;

8.10. darbuotojų pažymėjimuose;

8.11. ant transporto priemonių;

8.12. kitais atvejais, kai reprezentuojama Varėnos rajono savivaldybė.

9. Varėnos rajono savivaldybės herbo ar atitinkamai gyvenamosios vietovės herbo dokumentų blankuose, herbiniuose antspauduose, nenaudoja savivaldybės administracijos padaliniai, įgyvendinantys valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, seniūnai įstatymų nustatyta tvarka atlikdami notarinius veiksmus (tvirtindami įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai  (siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti; liudydami dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą bei liudydami parašo dokumentuose tikrumą) ir registruodami mirtis. Taip pat Varėnos rajono savivaldybės herbo dokumentų blankuose, herbiniuose antspauduose, nenaudoja šios tvarkos 7 punkte nurodyti subjektai, kai išduoda oficialius pažymėjimus bei dokumentus. Šiais atvejais dokumentų blankuose, herbiniuose antspauduose naudojamas Lietuvos valstybės herbas.

III. TEISĖS NAUDOTI SAVIVALDYBĖS HERBĄ SUTEIKIMAS

10.  Tvarkoje nenumatytais atvejais savivaldybės herbas gali būti naudojamas tik savivaldybės Tarybos leidimu, priėmus atitinkamą sprendimą.

11.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami naudoti savivaldybės herbą, pateikia prašymą savivaldybės Tarybai. Prašyme turi būti nurodyta:

 

11.1.  fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, juridinio asmens – pavadinimas, buveinė;

11.2.  veiklos pobūdis;

11.3.  herbo naudojimo motyvai ir tikslai.

12. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

12.1.  objektų ir (ar) aplinkos, kuriuose bus naudojamas herbas, eskizai;

12.2.  juridinio asmens įregistravimo LR juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija;

12.3.  juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija;

12.4.  fizinio asmens verslo liudijimo kopija.

13. Gavus prašymą ir visus tvarkos 12 punkte nurodytus dokumentus, rengiamas ir teikiamas savivaldybės Tarybos reglamento nustatyta tvarka savivaldybės Tarybai svarstyti sprendimo projektas dėl teisės naudoti herbą suteikimo (nesuteikimo).

IV. SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ HERBŲ NAUDOJIMAS

14. Savivaldybės gyvenamosios vietovės herbą naudoja Varėnos rajono savivaldybės
seniūnijos.

15. Savivaldybės gyvenamosios vietovės herbas naudojamas:

15.1.  gyvenamosios vietovės vėliavoje;

15.2.  herbiniuose antspauduose;

15.3.  dokumentų blankuose;

15.4.  seniūnijos iškaboje;

15.5.  seniūnijos vardu teikiamuose padėkos raštuose;

15.6.  suvenyruose, meno kūriniuose ir kituose gaminiuose, reprezentuojančiuose tą gyvenamąją vietovę ar seniūniją;

15.7.  kaip renginio atributika organizuojant gyvenamosios vietovės renginius;

15.8.  kitais atvejais, kai reprezentuojama gyvenamoji vietovė ar seniūnija.

16. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami naudoti gyvenamosios vietovės herbą, pateikia gyvenamosios vietovės seniūnijos seniūnui prašymą ir dokumentus pagal šios tvarkos 11 ir 12 punktus. Seniūnas, kai yra šios tvarkos 15.6 – 15.8 punktuose numatyti atvejai, duoda pareiškėjui raštišką sutikimą (nesutikimą) naudoti savivaldybės gyvenamosios vietovės herbą.

17. Seniūnas motyvuotu sprendimu turi teisę neleisti naudoti savivaldybės gyvenamosios vietovės herbo, kai kyla pagrįstų abejonių, kad herbas bus naudojamas nepagarbiai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Tvarka gali būti keičiama ar papildoma Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

                  19. Kontroliuoti kaip laikomasi šios tvarkos pavedama Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

 

_____________

Į pradžią