Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Kiti klausimai > priešgaisrinė sauga


    


eko 2005-03-18 15:45
Nuo kovo 1 d. įsigaliojo įsakymas Nr. 64, reglamentuojantis darbuotojų instruktavimą (įvadinį, pirminį darbo vietoje, periodinį ir papildomą) priešgaisrinės saugos klausimais. Bet nelabai suprantu, kas gali tą instruktavimą atlikti.Kaip atrodo jums?

1. eko 2005-03-21 09:37
kodėl gi niekas neatsiliepia?patarkite, prašau, nes jau ir instruktuoti laikas:))

2. Ricardas 2005-03-21 10:11
Labai "išsamus" klausimas. Įsakymas Nr. 64. Kas jį išleido?

3. eko 2005-03-21 12:36
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aspsaugos departamento prie VRM ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios (2005-02-18 Nr. 64), Valstybės žinios,2005, Nr.12-852.

4. Ricards 2005-03-21 13:41
13. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) priešgaisrinės
saugos klausimais organizuoja įmonių, įstaigų, organizacijų
vadovai pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20
d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873) patvirtintus
Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų
priešgaisrinės saugos mokymo programoms.

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOMS PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 20 d. Nr. 112
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos
įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 5 punktu:
1. T v i r t i n u minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų
ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms
(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos
1 d.

DIREKTORIUS,
VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS KAZYS ZULONAS
______________

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
direktoriaus 2003 m. birželio
20 d. įsakymu Nr. 112

MINIMALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos
mokymo paskirtis - supažindinti valstybės tarnautojus ir
darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis,
pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, priešgaisrine
įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis
priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

II. MOKYMO TVARKA

2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos
mokymą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau - objekte)
organizuoja objekto vadovas. Tam jis turi parengti specialią
priešgaisrinės saugos mokymo programą, kurioje nurodoma:
2.1. priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė;
2.2. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, išklausiusių
priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.
3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, baigus dėstyti jiems
priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, turi išlaikyti
įskaitas, o įskaitų rezultatai įforminami protokolu.

III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO MASTAS

4. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos
mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos.

IV. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

5. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (1 valanda).
6. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (3
valandos):
6.1. teritorijos priežiūrai;
6.2. statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms;
6.3. elektros įrenginiams;
6.4. šildymui ir vėdinimui;
6.5. technologiniams procesams;
6.6. pavojingų medžiagų transportavimui;
6.7. medžiagų sandėliavimui;
6.8. statybos darbams;
6.9. ugnies darbams.
7. Priešgaisrinė įranga (2 valandos):
7.1. automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos
sistemų įrenginiai;
7.2. automatinių ir autonominių gaisro gesinimo sistemų
įrenginiai;
7.3. pirminės gaisro gesinimo priemonės;
7.4. gaisro gesinimo priemonės.
8. Veiksmai kilus gaisrui (1 valanda).
9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos
priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (1 valanda).
PASTABOS:
1. Nagrinėjant priešgaisrinės saugos mokymo programos temas,
tikslinga aptarti būdingiausius gaisrų atvejus objekte, kituose
panašiuose objektuose.
2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos
mokymui rekomenduojama naudoti įvairias mokymo priemones:
plakatus, schemas, maketus ir pan.
3. Nagrinėjant temą "Pirminės gaisro gesinimo priemonės",
rekomenduojama klausytojams praktiškai pademonstruoti atskirų
tipų gesintuvų veikimo principą, o temos "Veiksmai kilus gaisrui"
nagrinėjimo metu organizuoti praktinius valstybės tarnautojų ir
darbuotojų užsiėmimus.
4. Atsižvelgiant į objekto specifiką, valstybės tarnautojų ir
darbuotojų pasirengimą, galima papildyti priešgaisrinės saugos
mokymo programą naujomis temomis, didinti atskiroms temoms
numatytą valandų skaičių.Organizuoti tokį mokymą turi įmonės vadovas.
Manyčiau, kad jis turėtų paskirti asmenį, atsakingą už tokius mokymus. Tokie klausimai paprastai būdavo sugumo technikos inžinieriaus ar kito darbuotojo. atsakingo už saugumo techniką, kompetencijoje.

5. eko 2005-03-21 14:10
tai gal gali instruktuoti padalinių vadovai, kurie yra atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir turi pažymėjimus?

6. Tadalejus 2017-05-04 09:18
Gal kas žino kokie šiuo metu yra [url=http://www.darbuotojusauga.lt/] darbo saugos reikalavimai [/url] įmonėje? Užtenka, kad vienas asmuo turėtų pažymėjimą? Ar tai turi būti vadovas?

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.