Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Kiti klausimai > Nuomininkas nori nutraukti ...


    


Aurum 2021-04-05 15:05
Laba diena

Visu pirma su Velykomis visus:)

Prieš mėnesi išnuomavom nauja Busta metam laiko. Per Velykas ateina sms žinutė iš nuomininko jog neteko darbo ir nežino ar galės mokėti nuoma. Todėl nori išsikraustyti Geguže ir pasiūlė pagalba ieškant naujo nuomininko.

Iškilo klausimas kaip elgtis dėl išlaidu ir depozito ir galu gale dėl teoretiškai priklausomu pinigu uz metus. Pridedu nuomos sutarti žemiau.

1 Variantas: Sutartis sudaryta metam laiko ir nėra galimybes ja nutraukti. Todėl man priklausytu nuoma uz visus metus. Taučiau čia jau butu teismo reikalas. O teismas turbūt atsižvelgtu i situacija. vizgi jeigu netenkama darbo turbūt bus sušvelninta viskas. Be to nesinori sukti galvos su advokatais ir taip toliau.

2 Variantas: Sumokėtas depozitas uz du mėnesius. Pasilikti depozitą ir ieškoti naujo nuomininko. Tačiau sutarty nėra punkto aprašančio kad išsikraustant anksčiau laiko depozitas lieka negražintas. Gal kas galėtu patarti ar teisiškai vis vien savaime suprantama jog depozitas tokiais atvejais lieka?

Pagarbiai
DG

Sutartis

1. Sutarties dalykas.
1.1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja perduoti laikinai valdyti ir naudoti Nuomininkui Nekilnojamąjį turtą, kaip jis apibrėžtas Sutarties 1.2. punkte, už Sutartyje nustatytą mokestį, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
1.2. Nuomojamas Nekilnojamasis turtas pagal šią Sutartį yra:
1.2.1. Vieno kambario butas...(detales istrintos)
1.3. Vieno mėnesio nuomos mokestis už Nekilnojamąjį turtą yra 350 Eur. Į šią sumą įskaičiuoti visi mokėtini mokesčiai, išskyrus nurodytus 5.3 punkte.
1.4. Nekilnojamojo turto išnuomojimo tikslas yra nuolatiniam gyvenimui.
1.5. Nuomotojas garantuoja, kad turi visas reikiamas teises sudaryti šiai Sutarčiai ir išnuomoti 1.2 punkte nurodytą Nekilnojamąjį turtą Nuomininkui, taip pat kad turtas nėra niekam perleistas, išnuomotas, dėl jo nėra jokių įsipareigojimų, jis nėra apsunkintas areštu, nėra jokių disponavimo, valdymo ar naudojimo apribojimų, dėl nekilnojamojo turto nevyksta jokie ginčai, dėl ko Nuomininkas negalėtų tinkamai įgyvendinti pagal šią Sutartį suteikiamų teisių.
1.6. Jeigu Nuosavybės teisės į Nekilnojamąjį turtą nepriklauso Nuomotojui, tuomet šios Sutarties sudedamoji dalis privalo būti Nekilnojamojo turto savininko sutikimas.
1.7. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomotojas perleidžia nuosavybes teisę į Nekilnojamąjį turtą, tai nekeičia šios Sutarties galiojimo ir naujajam savininkui pereina visos teisės ir pareigos pagal Sutartį, nebent teisės aktuose nustatyta kitaip.

2. Nekilnojamojo turto įrengimo ir perdavimo sąlygos.
2.1. Nuomotojas iki ...................................................... privalo perduoti Nekilnojamąjį turtą Nuomininkui tvarkingą bei tinkamą naudoti pagal paskirtį. Jeigu perduodamos patalpos, pastatas ar pan., jos turi būti švarios ir tuščios, be gyventojų.
2.2. Nekilnojamasis turtas perduodamas pagal Perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo šalių įgalioti asmenys. Akte įvertinama Nekilnojamojo turto būklė (Perdavimo–priėmimo aktas šios Sutarties Priedas Nr. 1).
2.3. Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, nebent susitariama kitaip.

3. Nuomos terminas.
3.1. Nekilnojamasis turtas išnuomojamas 1 metams (toliau „Nuomos terminas”). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo Nekilnojamojo turto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei per visą Nuomos terminą Nuomininkas laikysis savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jam bus suteikta teisė atnaujinti sutartį papildomam laikotarpiui, pranešdamas apie tai Nuomotojui ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Nuomos termino pabaigos.
3.2. Nuomos termino pasibaigimo dieną Nuomininkas privalo perduoti Nekilnojamąjį turtą Nuomotojui pagal Perdavimo–priėmimo aktą, pasirašomą abiejų šalių, kuriame turi būti įvertinta išnuomotų patalpų būklė.

4. Šalių pareigos.
4.1. Nuomotojas įsipareigoja:
4.1.1. Užtikrinti, kad Nuomininkui būtų tinkamai tiekiamos visos paslaugos (elektra, vanduo, patalpų šildymas, kanalizacija, ventiliacija, oro kondicionavimas, bendro naudojimo patalpų valymas ir kt.), reikalingos tinkamam Nekilnojamojo turto naudojimui pagal Sutartį, nebent susitariama kitaip ir už tai atsako Nuomininkas.
4.1.2. Savo sąskaita pašalinti visus sistemų gedimus tuo atveju, jei gedimai atsirado ne dėl Nuomininko kaltės. Tuo atveju, jei gedimai įvyko dėl netinkamo Nuomininko naudojimo Nekilnojamuoju turtu, tuo atveju išlaidas kompensuoja Nuomininkas.
4.1.3. Nuomotojas privalo užtikrinti Nekilnojamojo turto šildymo, kanalizacijos, oro vėdinimo ir kondicionavimo tinkamą funkcionavimą, nepertraukiamą elektros energijos ir vandens tiekimą ir šių sistemų tinkamą funkcionavimą pagal šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotus techninius pajėgumus. Nuomotojas įsipareigoja informuoti Nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų Nuomininko veiklai. Nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio, elektros tinklų bei telefono ryšio sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta miesto arba miesto rajono teritorijoje ne dėl Nuomotojo kaltės.
4.1.4. Nuomotojas turi teisę apžiūrėti Nekilnojamąjį turtą, prieš tai įspėjęs Nuomininką.
4.1.5. Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
4.2. Nuomininkas įsipareigoja:
4.2.1. Laiku mokėti Sutartyje numatytus mokesčius, kitus pagal Sutartį priklausančius mokėjimus.
4.2.2. Naudoti Nekilnojamąjį turtą pagal paskirtį, prižiūrėti, naudotis juo nepakeičiant kokybės, išskyrus normalų nusidėvėjimą, griežtai laikytis taikomų priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių bei kitų su Nekilnojamojo turto eksploatavimu susijusių taisyklių, kai tokios taikomos atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto pobūdį.
4.2.3. Nuomininkas neturi teisės subnuomoti Nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims be rašytinio Nuomotojo sutikimo.
4.2.4. Nuomininkas neturi teisės be atskiro Nuomotojo sutikimo savo sąskaita atlikti patobulinimus ir pertvarkymus, reikalingus naudoti Nekilnojamąjį turtą pagal paskirtį ar kokybiškai pagerinti.
4.2.5. Nuomininkas privalo tinkamai laiku mokėti nuompinigius ir kitus mokesčius.

5. Mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį.
5.1. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį, nurodytą šioje Sutartyje aukščiau.
5.2. Nuomininkas įsipareigoja pervesti 750 Eur. depozita.
5.3. Į mėnesinę nuomos mokesčio sumą neįeina, nebent Šalys susitaria kitaip arba tokie mokesčiai netaikomi Nekilnojamajam turtui:
5.3.1. Mokestis už suvartotą elektros energiją pagal skaitiklių parodymus. Jeigu patalpoje nėra individualaus skaitiklio, suvartotos elektros energijos kiekis paskaičiuojamas proporcingai nuomojamam plotui;
5.3.2. Mokestis už vandenį pagal skaitiklių parodymus. Jeigu patalpoje nėra individualaus skaitiklio, suvartotos vandens kiekis paskaičiuojamas proporcingai nuomojamam plotui;
5.3.3. Mokestis už ryšių paslaugas pagal išrašytas PVM sąskaitas–faktūras.
5.3.4. Apsauga, vidaus, bendrų patalpų, teritorijos bei einamasis fasado valymas proporcingai nuomojamam plotui.
5.3.5. Šildymas ir šaldymas – centralizuotas visam pastatui, reguliuojamas autonomiškai, mokama už įrengimų sunaudotą elektros energiją, proporcingai nuomojamam plotui.
5.3.6. Vėdinimas – centralizuotas visam pastatui su šilumos rekuperacija, mokama už ventiliacijos įrangos sunaudotą elektrą, proporcingai nuomojamam plotui.
5.3.7. Pastato eksploatavimo bei administravimo išlaidos, naudojimasis liftu, inžinerinių tinklų, įrengimų, kt. sistemų eksploatacija, buitinių šiukšlių išvežimas, proporcingai nuomojamam plotui.
5.4. Visus aukščiau nurodytus mokesčius Nuomininkas moka Nuomotojui pagal pateiktus dokumentus.
5.5. Nuomos mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki 30 dienos. Mokesčius už komunalines paslaugas Nuomininkas sumoka pagal gautas saskaitas.
5.6. Nuomininkas turi teisę atsisakyti mokėti nuomos mokestį ir kitas išlaidas, jeigu Nuomininkas negali naudotis Nekilnojamuoju turtu pagal paskirtį arba naudojimasis yra dėl Nuomotojo kaltės apsunkintas.

6. Sankcijos ir atsakomybė.
6.1. Laiku nesumokėjus Sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui 0,02 % nuo nesumokėtos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.
6.2. Nuomininkas atsako už žalą, padarytą Nekilnojamajam turtui, išskyrus natūralų turto nusidėvėjimą.
6.3. Šalys nėra finansiškai atsakingos už kokių nors įsipareigojimų nevykdymą, jeigu sugeba įrodyti Force Majeure aplinkybes, vadovaujantis LR Civilinio Kodekso nuostatomis.

7. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas.
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo šios sutarties ir Nekilnojamojo turto priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.
7.2. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.
7.3. Nuomotojas, įspėjęs Nuomininką prieš 1 mėnesį, turi teisę nutraukti šią Sutartį anksčiau nustatyto Sutarties pasibaigimo termino tik šiais atvejais:
7.3.1. Jeigu Nuomininkas naudoja Nekilnojamąjį turtą ne pagal šią Sutartį;
7.3.2. Jeigu Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Nekilnojamojo turto būklę ir po įspėjimo Nuomininkas nesiėmė jokių veiksmų keisti elgesiui bei pašalinti kilusių padarinių.
7.4. Jeigu Nuomininkas vėluoja sumokėti nuomos mokestį ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį po įspėjimo ir papildomo 5 darbo dienų termino mokėjimui atlikti, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
7.5. Bet kokiu atveju Nuomotojas turi raštu pareikalauti Nuomininką ištaisyti pažeidimus ir suteikti terminą pažeidimams ištaisyti, ne mažesnį kaip 15 (penkiolika) dienų, nebent objektyviai reikalingas ilgesnis terminas.
7.6. Nuomininkas turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš pasibaigiant Nuomos terminui, įspėjęs Nuomotoją prieš 1 (vieną) mėnesį šiais atvejais:
7.6.1. Nekilnojamasis turtas pasidaro nebetinkamas naudoti šios nuomos tikslams dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Nuomininko;
7.6.2. Nuomotojas nevykdo kitų šioje sutartyje jam numatytų įsipareigojimų.

8. Kitos nuostatos.
8.1. Nuomotojas privalo nedelsdamas informuoti Nuomininką apie faktus, kurie gali turėti įtakos Nekilnojamojo turto nuosavybės teisei ir/ar gali būti susiję su šios Sutarties tinkamu vykdymu. Pasikeitus Nekilnojamojo turto savininkui, ši Sutartis lieka galioti naujam Nekilnojamojo turto savininkui.
8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, kuris per 30 dienų nuo vienos šalies pareikšto reikalavimo dėl šios Sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.3. Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
8.4. Šalių pranešimai pagal Sutarti siunčiami elektroniniu pašto adresu ar registruotu paštu adresais, nurodytais rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų duomenų pasikeitimą 5 darbo dienos prieš jiems pasikeičiant.
8.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
8.6. Sutarties priedai:
1. Priedas: Priėmimo–perdavimo aktas;


1. :: 2021-04-06 11:16
Paprašykit, kad padėtų rasti vietoj savęs kitą nuomininką ir pati ieškokit. Gegužę išsikraustant grąžinkit žmogui depozitą.
8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, kuris per 30 dienų nuo vienos šalies pareikšto reikalavimo dėl šios Sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Derėkitės. Galit pasilikti dalį depozito, sutarkit kokią.

2. Aurum 2021-04-06 14:27
Dėkui suprantu jog reikės nuryti karčią piliulę ir ieškoti naujo nuomininko.
Tik vienas klausimas dar lieka jeigu sudaroma sutartis metam ir vis vien žmonės išsikrausto kada nori, kam daryti sutarti nes nuo nenumatytų įvikių ji vis vien neapsaugo?

3. Www 2021-04-06 17:43
https://www.sauginuoma.lt/depozitas-kodel-turiu-moketi-ir-kodel-jis-gali-buti-negrazintas

Įdomus straipsnis su kitokia nuomone.
Būtų įdomu sužinoti dalykiškas nuomones.

4. :: 2021-04-06 17:46
Jūsų sutartis buvo terminuota – metams. Jeigu būtų nenurodytas terminas, būtų neterminuota. CK 6 knyga. 6.480 straipsnis. Neterminuotos nuomos sutarties pasekmės. Jeigu nuomos sutartis yra neterminuota, tai abi šalys turi teisę bet kada nutraukti sutartį įspėjusios apie tai viena kitą prieš vieną mėnesį iki nutraukimo, o kai nuomojami nekilnojamieji daiktai, – prieš tris mėnesius iki nutraukimo. Nuomos sutartyje gali būti nurodyti ir ilgesni įspėjimo terminai. 6.481 straipsnis. Tolesnis naudojimasis daiktu pasibaigus sutarties terminui. Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi daiktu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. 6.496 straipsnis. Nuomos sutarties pabaiga suėjus jos terminui. Terminuota nuomos sutartis baigiasi, kai sueina jos terminas, jeigu šalys sutarties neatnaujina sudarydamos naują susitarimą arba šio kodekso 6.481 straipsnio nustatyta tvarka. 6.498 straipsnis. Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu. Nuomininkas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, jeigu:
1) nuomotojas nedaro remonto, kurį jis privalo daryti; 2) daiktas dėl aplinkybių, už kurias nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamas naudoti; 3) nuomotojas neperduoda daikto nuomininkui arba kliudo naudotis daiktu pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas; 4) perduotas daiktas yra su trūkumais, kurie nuomotojo nebuvo aptarti ir nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų daikto neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas; 5) yra kiti nuomos sutartyje numatyti pagrindai. Jūsų sutartis nėra numačiusi tokias situacijas, į kurią pakliuvote, ir pasekmes. Tobulinkite ją. Pasitarkite su teisininkais, paredaguokite sutartį ir nusimatykite tokias situacijas, nes jos galimai kartosis. O dabar belieka išsiskirti taikiai, kitaip gali tekti bylinėtis, ar susigadinti įvaizdį, jeigu buvęs nuomininkas ims skųstis. Čia tiesiog draugiškas patarimas ieškoti kompromisų ir atsižvelgti į konkretų žmogų. Skaitykit CK6 knygą.

5. :: 2021-04-06 17:57
6.609 straipsnis. Nuomininko teisė nutraukti sutartį
1. Gyvenamosios patalpos nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį, prieš mėnesį raštu įspėjęs nuomotoją. Jeigu nuomininkas neįvykdo šio reikalavimo, nuomotojas turi teisę į susidariusių nuostolių atlyginimą.
2. Iki įspėjimo termino pabaigos nuomininkas gali atšaukti įspėjimą, jei nuomotojas su kitu nuomininku nėra sudaręs tos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties.
3. Kai nuomininkas, jo šeimos nariai ir buvę šeimos nariai išvyksta gyventi kitur, gyvenamosios patalpos nuomos sutartis laikoma nutraukta nuo išvykimo dienos.
4. Nuomotojas, gavęs nuomininko pranešimą apie sutarties nutraukimą, turi teisę patikrinti gyvenamosios patalpos būklę, iš anksto pranešęs nuomininkui apie tikrinimo datą ir laiką. Tokiu atveju nuomotojas taip pat turi teisę parodyti gyvenamąją patalpą būsimam nuomininkui, apie aprodymo datą ir laiką iš anksto pranešdamas nuomininkui. Išskyrus neatidėliotinus atvejus, nuomotojas neturi teisės tikrinti gyvenamosios patalpos ar jos rodyti būsimam nuomininkui nuo dvidešimt pirmos valandos iki devintos valandos.

6. :: 2021-04-06 17:58
Jeigu nenutrauktumėt, imtų pažeidinėt nuomos sutarties sąlygas ir tektų vis tiek nutraukti. :)
6.611 straipsnis. Sutarties nutraukimas nuomininkui pažeidus nuomos sutarties sąlygas
Jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nuomininkas, jo šeimos nariai arba kiti kartu su jais gyvenantys asmenys, kurie netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, nuomotojo arba kitų asmenų, kuriems trukdoma normaliai gyventi, reikalavimu gali būti iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.


Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.