Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Svarbiausi įstatymų pakeitimai, įsigalioję 2022 01 01. Ką reikia žinoti?
2022-01-11 , Infolex

 DARBO TEISĖ
 
ATSISAKOMA DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO GRYNAISIAIS PINIGAIS

Darbo kodekse nurodyta, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

PADIDĖJO MINIMALIOJI MĖNESINĖ ALGA (MMA)

Patvirtintas 2022 metais taikomas minimalusis valandinis atlygis – 4,47 Eur ir minimalioji mėnesinė alga – 730 Eur. Pasikeitus minėtiems dydžiams, keičiasi ir neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiai. GPM bus neapmokestinama visa Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį bus lygus arba didesnis už 1204,5 Eur.

DIDĖJA PEDAGOGŲ IR MOKSLININKŲ ATLYGINIMAI

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme padidinus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus ir pareiginės algos bazinį dydį, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga nuo sausio 1 d. išaugo 10 proc., auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – vidutiniškai 11,5 proc., o mokyklų vadovaujančių darbuotojų – 19,7 proc.

Taip pat po Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų pakilo mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimai. Valstybės biudžeto lėšos šiam tikslui didinamos 12,5 proc.

ADVOKATAMS, NOTARAMS, ANTSTOLIAMS NEBEREIKĖS PRIVALOMAI TIKRINTIS SVEIKATOS

Seimo priimtais pakeitimais atsisakyta iki šiol buvusių sveikatos reikalavimų asmenims, siekiantiems tapti advokatais, notarais ir antstoliais bei šią veiklą jau vykdantiems asmenims. Atitinkamai atsisakyta ir periodinių kas penkerius metus vykdomų privalomų sveikatos patikrinimų.

VIEŠASIS SEKTORIUS

Naujoje redakcijoje atsisakoma ataskaitų rinkinių skirstymo į aukštesnįjį ir žemesnįjį lygius, taip pat patikslinama metinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Nurodyta, kad metinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinių ataskaitų rinkinys, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita. Pasikeitė ir daugumos metinių ataskaitų parengimo ir pateikimo terminai.

Naujos įstatymo redakcijos įsigaliojimo terminas nukeltas 2023 01 01 d. ir jo nuostatos bus taikomos 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams, išskyrus išteklių fondų teikiamus ataskaitų rinkinius.

DIEGIAMA BENDRA DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA

Siekiant spręsti neefektyviai naudojamų išteklių dokumentų valdymui problemą, nustatytas reikalavimas viešojo sektoriaus įstaigoms naudoti bendrą Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (DBSIS). Vyriausybė yra patvirtinusi Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, naudojančių Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, sąrašą. Šių pokyčių dėka siekiama sutaupyti daugiau nei 3 mln. Eur, kadangi nebereikės skirti lėšų dabar įstaigose naudojamoms atskiroms dokumentų valdymo informacinėms sistemoms prižiūrėti ir modernizuoti.

KEIČIAMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS REGLAMENTAVIMAS

Įsigaliojo nauja Korupcijos prevencijos įstatymo redakcija, kurioje numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija, įtvirtintos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos, taip pat sudaromos sąlygos pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį ir skatinamas privataus sektoriaus subjektų įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Viešojo sektoriaus subjektai turi pasirengti antikorupcinio elgesio taisykles, paskirti už antikorupcinę veiklą atsakingą asmenį, padalinį ir užtikrinti prevencijos priemonių taikymą bei viešinti jų įgyvendinimą, pasiektą pažangą.

ĮSTEIGTAS ŽVALGYBOS KONTROLIERIAUS INSTITUTAS

Priimtas LR žvalgybos kontrolierių įstatymas, kurio tikslas – sukurti nepriklausomos išorinės žvalgybos institucijų priežiūros teisinį reguliavimą, kuris garantuotų žvalgybos institucijų veiklos nepriklausomumą, teisėtumą ir atitiktį žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimams. Įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolieriaus ir jo pavaduotojo teisinis statusas bei įgaliojimai.

ATNAUJINTA TEISĖJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

Naujoje LR teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo redakcijoje pakoreguota apmokėjimo tvarka bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams už darbą bei budėjimą poilsio ir švenčių dienomis, už padidėjusį darbo krūvį ir pavadavimą, taip pat suvienodinta teisėjams mokamo priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus skaičiavimo tvarka su valstybės tarnautojams mokamo šio priedo skaičiavimo tvarka.

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS LEIDŽIAMA SUDARYTI SAVANORIŠKOS VEIKLOS DARBO SUTARTIS

Įsigaliojus Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimams, su viešosios įstaigos, kuri nėra priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų ir kuri Juridinių asmenų registre yra registruota kaip nevyriausybinė organizacija, vadovu vietoj darbo sutarties gali būti sudaroma savanoriškos veiklos sutartis. Darbo ginčai tarp viešosios įstaigos vadovo ir viešosios įstaigos bus nagrinėjami teisme.

MOKESČIAI

DIDINAMI AKCIZŲ TARIFAI ALKOHOLIUI IR TABAKUI

Siekiant, kad alkoholio ar tabako gaminių būtų vartojama mažiau, Vyriausybė pritarė trejų metų akcizų didinimo planui. Laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. sausio 1 d. didinami akcizų tarifai etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams bei tabako produktams ir jiems alternatyviems produktams. Pusė litro vyno ir kitų fermentuotų gėrimų brangsta 8 centais, pusė litro alaus brangsta 2 centais, pusė litro stipriojo gėrimo – 35 centais. o cigarečių pakelis (kuriame jų yra 20) brangsta apie 15 centų.

KEIČIASI NEAPMOKESTINAMASIS PAJAMŲ DYDIS (NPD)

Neapmokestinamasis pajamų dydis auga nuo 400 iki 460 Eur, tačiau tik tiems gyventojams, kurių mėnesio pajamos neviršija vidutinio darbo užmokesčio (1678 Eur popieriuje). Uždirbantiems daugiau – neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas nesikeičia.

NEBEGALIOJA KAI KURIOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (GPM) LENGVATOS

Nustojus galioti trejus metus taikytoms gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatoms, iš gyventojo 2022 m. gautų pajamų GPM tikslais nebegalės būti atimamos sumos, sumokėtos už:
• nuolatinio Lietuvos gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus;
• lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
• nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

STATYBA

STATYBVIETĖJE DIRBANTYS ASMENYS PRIVALĖS TURĖTI ID KODĄ

Įtvirtinta pareiga rangovui – fiziniam asmeniui, taip pat savarankiškai dirbančiam fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą ir atliekančiam statybos darbus civilinių sutarčių (rangos, paslaugų teikimo ir kt.) pagrindu, atlikti statybvietėje statybos darbus tik turint statybininko ID kodą.

Taip pat įtvirtinta administracinė atsakomybė už šio reikalavimo pažeidimą: pažeidimas užtraukia baudą fiziniams asmenims – rangovams, statybą rangos būdu vykdantiems statytojams (užsakovams), taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie vykdo individualią veiklą, nuo 500 iki 1100 Eur, juridinių asmenų – rangovo ar statybą vykdančio ūkio ar rangos būdu statytojo (užsakovo) – vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1100 iki 2550 Eur, rangovo ar statytojo (užsakovo) įdarbintiems darbuotojams – nuo 50 iki 150 Eur.

Skaidriai dirbančio ID statybvietėje bus privaloma turėti nuo 2022 metų balandžio 1 dienos.

VARTOTOJŲ APSAUGA
 
PLEČIAMOS VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNYBOS PRIEMONĖS SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ SRITYJE

Civilinio kodekso pakeitimais aiškiai ir detaliai reglamentuoti prekybos reikalavimai, susiję su sutarčių su vartotojais sudarymu, apimant ir sutartis dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo, ir sutartis dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Taip pat užtikrinamas didesnis teisinis tikrumas ir teisinis aiškumas verslo subjektams, palengvinant tarptautinę prekybą Europos Sąjungoje (t. y. suvienodinant esmines vartojimo sutarčių teisės normas visose ES valstybėse narėse).

Įsigaliojusiais Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais siekiama efektyvesnio vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, skatinant pardavėjus, paslaugų teikėjus kuo anksčiau taikiai išspręsti kilusius ginčus su vartotojais. Taip pat už nesąžiningų sutarčių sąlygų naudojimą vartojimo sutartyse numatytos baudos.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Nuo sausio 1 d. padidėjo viešųjų pirkimų sutarties vertė, iki kurios ją galima sudaryti žodžiu – pirkimo sutartis žodžiu gali būti sudaroma tik tada, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė neviršija 5000 Eur (be PVM). Vykdant tarptautinės vertės pirkimą – žodinės sutartys negalimos.

SOCIALINĖ APSAUGA
 
DIDESNĖS SENATVĖS PENSIJOS IR VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS

Vidutinė senatvės pensija didėja 51 Eur iki 465 Eur, o su būtinuoju stažu 48 Eur iki 489 Eur. Vienišo asmens išmoka didėja iki 32 Eur, ją gaus daugiau žmonių, o išmoka bus skiriama be atskiro prašymo.

PAPILDYTAS SĄRAŠAS PINIGŲ SUMŲ, IŠ KURIŲ NEGALIMAS IŠIEŠKOJIMAS

Įsigaliojus Civilinio proceso kodekso pakeitimams, į vienišo asmens išmokas ir socialinio draudimo našlių pensijas negalima nukreipti išieškojimo.

PALANKESNĖS SĄLYGOS ĮSIGYTI, IŠSINUOMOTI BŪSTĄ

Įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimams, būstas tampa labiau prieinamas šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, neįgaliesiems. Sudarytos galimybės greičiau gauti socialinį būstą, taip pat palankesnės sąlygos įsigyti nuosavą būstą.

DAUGIAU ASMENŲ GAUS ŠALPOS PENSIJĄ

Šalpos pensijų įstatyme nurodyta, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši pensija skiriama ir mokama nepaisant ne tik to, kad šis asmuo turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių pensiją ar valstybinę našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių), bet ir tuo atveju, kai jis turi teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją bei socialinio draudimo senatvės pensiją neįgaliajam.

SUSISIEKIMAS

GRIEŽTINAMA ATSAKOMYBĖ UŽ NEEKSPLOATUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ LAIKYMĄ BENDROJO NAUDOJIMO KIEMUOSE

Nuo šių metų pradžios reglamentuotas ne tik neeksploatuojamų, bet ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose. Už neeksploatuojamų transporto priemonių laikymą bendrojo naudojimo vietose vietoj perspėjimo gresia administracinė nuobauda – įspėjimas. Už pakartotinį nusižengimą gresia bauda nuo 140 Eur iki 300 Eur. Pažymėtina, kad už pakartotinį nusižengimą gali būti skiriamas ir transporto priemonės konfiskavimas.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO NEBEREIKĖS MOKĖTI UŽ PAVELDĖTUS AUTOMOBILIUS

Įsigaliojus Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo pakeitimams, transporto priemonių registracijos mokesčio nebereikės mokėti ir transporto priemonės paveldėjimo atvejais, t. y. kai į registracijos liudijimą bus įrašomas naujas valdytojas prieš tai buvusio valdytojo mirties atveju.

LEISTA PAPRASČIAU GAUTI TEISĘ VAIRUOTI PRAMOGINIUS LAIVUS

Nuo sausio 1 d., po Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimų, motorinių pramoginių laivų laivavedžiais, kuriems netaikomas reikalavimas turėti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, laikomi vyresni negu 18 metų asmenys, išklausę instruktažą ir vidaus vandenų plaukiojimo rajone ir pakrančių plaukiojimo rajone valdantys išsinuomotus laivus.

80
Rekomenduojame
ŠIANDIEN REKOMENDUOJAME
2024-05-23, INFOLEX
ŠIANDIEN REKOMENDUOJAME
2024-05-22, INFOLEX
ŠIANDIEN REKOMENDUOJAME
2024-05-21, INFOLEX
ŠIANDIEN REKOMENDUOJAME
2024-05-20, INFOLEX

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
15:11
14:18
13:39
22:29
19:47
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti