Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją
2024-04-25 , Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas šiandien pateiktoje išvadoje konstatavo, kad Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio veiksmai – 2023 m. gegužės 8 d., 2023 m. gegužės 9 d., 2023 m. birželio 13 d., 2023 m. birželio 14 d. viešai paskelbti pasisakymai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateikto siūlymo pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai. Šiais veiksmais Seimo narys R. Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Seimas 2023 m. lapkričio 21 d. nutarime išdėstytame paklausime Konstitucinio Teismo prašė pateikti išvadą, ar Konstitucijai prieštarauja Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmai – 2023 m. gegužės 8 d., 2023 m. gegužės 9 d., 2023 m. birželio 13 d., 2023 m. birželio 14 d. viešai paskelbti pasisakymai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos išvadoje.

Iš Seimo 2023 m. lapkričio 21 d. nutarimo Specialiosios tyrimo komisijos išvados matyti, kad Seimas prašė įvertinti, ar Konstitucijai prieštarauja šie Seimo nario R. Žemaitaičio pasisakymai:

1 pasisakymas: „Pasirodo be Putino dar vieni gyvuliai atsirado Pasaulyje – IZRAELIS <...> Reikia tik konstatuoti, kad ši mokykla buvo pastatyta ES finansų dėka. Po tokių įvykių, nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai: Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką... Kas turi dar nutikti, kad Izraelis suprastų, kad tokios provokacijos ir tokie veiksmai tik dar labiau kelia pyktį ir kartu neapykantą žydams ir jų tautai“;

2 pasisakymas: „Gal kitą kartą Izraelis numes bombą ant Palestiniečių ligoninės su prierašu susprogdinome, nes bijojome, kad jie mus puls <...> AŠ JUMS NORIU SUTEIKTI ŠANSO MIELI IZRAELIO ŽYDAI ATSIPRAŠYTI PALESTINOS IR ES, UŽ JŪSŲ ŠLYKŠČIUS VEIKSMELIUS SVETIMOJE ŠALYJE Ir pasikartosiu „Po tokių įvykių, nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai: Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom. Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“;

3 pasisakymas: „Vienas barbaras gyvena Rusijoje, dabar, pasirodo, Izraelis yra barbarai“, „Jei komunistuojanti ambasadorė labai jau atgailauja ir prašo atsiprašymo, tikiuosi, ta komunistuojanti ambasadorė viešai atsiprašys palestiniečių žmonių, palestiniečių vaikų už sugriautą mokyklą, kuri buvo pastatyta už mano pinigus ir už jūsų pinigus, nes tie pinigai buvo skirti iš Europos Sąjungos“;

4 pasisakymas: „Šlykščiau mūsų Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė ir negalėjo nepasakyti savaitgalį būdama Izraelyje! I. Šimonytė „Premjerė susitiko su Izraelio prezidentu: mūsų istoriniai saitai ir šalių draugystė yra tai, kuo didžiuojamės.“ Šlykštu yra tai, kad I. Šimonytė tokias kvailystes kalba, kai 1944 m. birželio 3 dieną Lietuvos ŽYDAI kartu su RUSAIS IŠŽUDĖ PIRČIUPŲ KAIMĄ IR TEN GYVENUSIUS ŽMONES <...> KIEK DAR ILGAI MŪSŲ POLITIKAI TOLIAU KLAUPSIS ŽYDAMS, KURIE ŽUDĖ MŪSŲ TAUTIEČIUS, PRISIDĖJO PRIE LIETUVIŲ SEKIMŲ, KANKINIMŲ IR MŪSŲ VALSTYBĖS NAIKINIMO <...> Buvo HOLOKAUSTAS ŽYDŲ, bet dar DIDESNIS HOLOKAUSTAS LIETUVIŲ BUVO LIETUVOJE!“;

5 pasisakymas: „Mes Lietuvių tauta niekada neturi pamiršti žydų ir rusų, kurie labai aktyviai prisidėjo prie mūsų TAUTOS NAIKINIMO!“

Tokie Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmai Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje įvertinti kaip šiurkštus Konstitucijos, be kita ko, jos 25 straipsnio 4 dalies, pažeidimas ir Seimo nario priesaikos sulaužymas.

Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje suformuluotų kaltinimų Seimo nariui R. Žemaitaičiui pagrįstumas Konstituciniame Teisme vertintas remiantis, be kita ko, įvairių sričių specialių žinių (kalbos, istorijos, sociologijos, žmogaus teisių apsaugos) turinčių asmenų rašytinėmis nuomonėmis ir žodiniais liudijimais dėl nurodytų Seimo nario R. Žemaitaičio  pasisakymų.

Vertindamas Seimo nario R. Žemaitaičio nurodytų pasisakymų visumos turinį, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad juose vartojami, be kita ko, tautiniu pagrindu išskiriamai visuomenės daliai priklausančius asmenis niekinantys, jų orumą žeminantys apibūdinimai, cituojama skaičiuotė (nurodžius, kad jos vartojimas nekelia nuostabos), kurioje vaizduojamas smurtas prieš žydų tautybės asmenis juos išjuokiant. Tokiais žeminančiais žmogaus orumą apibūdinimais, citatomis, kaip ir atskiroms tautinėms bendruomenėms priklausančių asmenų tarpusavio nepakantumą skatinančio pobūdžio teiginiais, taip pat teiginiu, kuriuo menkinama Holokausto tragedija, demonstruojama neapykanta tautiniu pagrindu išskiriamai asmenų grupei.

Nurodytos informacijos pateikimo forma – vartojant ekspresyvią leksiką ir kitas rašytinės raiškos priemones teiginiams pabrėžti, taip pat aplinkybė, kad panašaus turinio informacija buvo skelbiama sistemingai, leidžia spręsti, kad ši informacija buvo paskleista apgalvotai. Net jeigu kuris nors iš R. Žemaitaičio pasisakymų atskirai galėtų būti vertinamas kaip spontaniška, neapgalvota reakcija į tam tikrą įvykį, jo pasisakymai, kaip visuma, negali būti vertinami kitaip, nei akivaizdžiai sąmoningi, tikslingi ir sistemingi veiksmai.

Kartu Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Seimo nario R. Žemaitaičio pasisakymuose išdėstyti teiginiai, kuriais demonstruojama neapykanta tautiniu pagrindu išskiriamai asmenų grupei, dėl ypatingo Seimo nario, kaip renkamo, Tautai atstovaujančio asmens statuso, Seimo nario R. Žemaitaičio žinomumo, taigi ir galimybės pasiekti didelę skaitytojų auditoriją, taip pat dėl interneto, kaip visuomenės informavimo priemonės, ypatumų, t. y. galimybės neribotą laiką peržiūrėti informaciją, ja dalytis ir komentuoti, buvo paskleista itin greitai ir daugeliui žmonių.

Remdamasis tuo, kas nustatyta šioje konstitucinės justicijos byloje, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo narys R. Žemaitaitis sąmoningai, tikslingai ir sistemingai visuomenės informavimo priemonėse, t. y. viešai, paskelbė pasisakymus, kuriais žemino tautiniu pagrindu išskiriamai visuomenės daliai priklausančių asmenų orumą ir taip demonstravo neapykantą šiems asmenims.

Vertindamas Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmus – minėtus viešai paskelbtus pasisakymus – atitikties Konstitucijai požiūriu, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad:

– duodamas  priesaiką išrinktas Seimo narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika, ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti, gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas, vengti elgesio, žeminančio Seimo – Tautos atstovybės reputaciją ir autoritetą;

– Konstitucijos 25 straipsnio garantuojama laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją negali būti aiškinama kaip leidžianti informacijos laisve naudotis taip, kad būtų kėsinamasi ne tik į Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje minimas, bet ir kitose Konstitucijos nuostatose įtvirtintas vertybes, be kita ko, viešai reiškiant tokias mintis, pažiūras, įsitikinimus ar skleidžiant kitokią informaciją, kuria niekinant, išjuokiant ar kitaip žeminant asmenis demonstruojama neapykanta šiems asmenims ar jų grupei dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kitų požymių;

– Seimo nario, kaip profesionalaus politiko, vykdančio konstitucinę priedermę atstovauti Tautai, konstitucinio statuso, kuris, kaip minėta, skiriasi nuo visų kitų piliečių teisinio statuso, ypatumai, be kita ko, jo žinomumas, galimybė daryti įtaką rinkėjams, jų pažiūroms, tiesiogiai ar netiesiogiai paskatinti juos atlikti kokius nors veiksmus, įpareigoja Seimo narį itin atsakingai naudotis įsitikinimų raiškos ir informacijos laisve;

– atsižvelgiant į, be kita ko, iš Seimo nario priesaikos, konstitucinio Seimo nario statuso kylančius reikalavimus, Konstitucijos 25 straipsnio 3, 4 dalių nuostatas, Seimo narys, kaip Tautos atstovas, reikšdamas savo pažiūras ir įsitikinimus, skleisdamas informaciją, turi veikti Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, savo veiksmus grįsti pagarba Konstitucijai ir jos saugomoms bei ginamoms vertybėms, be kita ko, nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių, neskatinti visuomenės nesantaikos, tarpusavio nepakantumo ir netolerancijos;

– Seimo nariui piktnaudžiaujant įsitikinimų raiškos ir informacijos laisve, ja naudojantis neatsakingai, be kita ko, taip, kad būtų pakenkta Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje ar kitose Konstitucijos nuostatose įtvirtintoms vertybėms, ar naudojantis informacijos laisve taip, kaip tai draudžiama daryti pagal Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalį, be kita ko, demonstruojant neapykantą asmenims dėl jų tautybės ir taip kėsinantis į Konstitucijoje įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes – žmogaus orumą, asmenų lygiateisiškumą, būtų žeminami Seimo – Tautos atstovybės reputacija ir autoritetas, be kita ko, sudaromos prielaidos mažinti asmenų tarpusavio pakantumą ir toleranciją, taip prisidedant prie atskiriems asmenims ar jų grupėms, be kita ko, tautinėms bendrijoms, priešiškos, juos žeminančios ar žeidžiančios, grėsmę, be kita ko, tautinei santarvei, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai keliančios aplinkos kūrimo;

– ne kiekvienas Konstitucijos pažeidimas savaime yra šiurkštus Konstitucijos pažeidimas; sprendžiant, ar Seimo narys savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją, kiekvienu atveju būtina įvertinti, be kita ko, veiksmų pobūdį, jų turinį, atlikimo aplinkybes, veiksmų pakartotinumą, kitas reikšmingas aplinkybes; šiurkštus Konstitucijos pažeidimas kartu yra ir priesaikos sulaužymas.

Vertindamas, ar Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmais Konstitucija buvo pažeista šiurkščiai, Konstitucinis Teismas be kita ko, atsižvelgė, į Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmų – viešų pasisakymų – pobūdį, kitas aplinkybes, be kita ko, į tai, kad ir kilus neigiamai reakcijai dėl pirmų dviejų jo pasisakymų, Seimo narys R. Žemaitaitis toliau vartojo pasirinktą neapykantą asmenims dėl jų tautybės demonstruojančią retoriką.

Atsižvelgęs į visa tai, Konstitucinis Teismas padarė išvada, kad Seimo narys R. Žemaitaitis, skleisdamas niekinamo, išjuokiamo, taigi žmogaus orumą žeminančio turinio informaciją, kuria demonstravo neapykantą asmenims dėl jų tautybės, nepaisė Konstitucijos preambulėje įtvirtinto tautinės santarvės puoselėjimo imperatyvo, nesilaikė iš Konstitucijoje nustatytos Seimo nario priesaikos, konstitucinio Seimo nario statuso kylančios Seimo nario pareigos vykdyti Konstituciją ir įstatymus, paisyti Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto draudimo žeminti žmogaus orumą, nesilaikė iš Konstitucijos 25 straipsnio 3, 4 dalių kylančio reikalavimo nepakenkti Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje ar kitose Konstitucijos nuostatose įtvirtintoms vertybėms, nesinaudoti informacijos laisve taip, kaip tai draudžiama daryti pagal Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalį, taip pat paisyti iš Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo kylančio draudimo diskriminuoti asmenis dėl jų tautybės.

Taigi Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje nurodyti Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai. Šiais veiksmais Seimo narys R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, kad Konstitucinio Teismo išvada savaime nesuponuoja kitokios nei konstitucinė teisinės atsakomybės (be kita ko, baudžiamosios) už šiuos veiksmus taikymo Seimo nariui R. Žemaitaičiui.

Visą išvados tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti