Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Žalos atlyginimas, BDAR, kompensacijos, įrodymų vertinimas, nuomos sutartis
2022-10-24 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiami kolegos,

Šį sykį iš septynių, trys. Pirmojoje nutartyje dėl bendraturčių į žemės sklypą atidalijimo, akcentuojama, kad teismas negali leisti atsidalijimo siekiančiam bendraturčiui pačiam rengti atidalijimo projektą be kitų bendraturčių sutikimo. Antrojoje nutartyje analizuojama nuomininko teisė vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, pasikeitus nuomotojui. Čia taip pat akcentuojama, kad nuomotojo ir nuomininko susitarimas, kuriuo nuomininkas atsisako šios teisės, nėra savaime negaliojantis (ypatingai, kai abi sutarties šalys yra verslininkai). Ir trečiojoje byloje teismas nagrinėja kelių susijusių fizinių asmenų bankroto problematiką bei bankroto siekiančių asmenų nesąžiningumo kriterijus. Taigi, kaip visada, visiems gerų skaitinių. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

Infolex„Teismo precedento (teismų jurisprudencijos)“, kaip teisės šaltinio, požiūriu šią savaitę išsiskiria ir didžiausio dėmesio nusipelno Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas teisiškai įvertino (kvalifikavo) situaciją, kuomet neblaivus vairuotojas (kai neblaivumas yra 1,51 ir daugiau promilių) sukelia eismo įvykį, kurio metu sužaloja kitą žmogų. Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (a.) apibrėžė „normos – dalies“ ir „normos – visumos“ sampratą ir jų tarpusavio konkurencijos išsprendimo principus bei (b.) suformulavo BK 281 straipsnio santykį su BK 281-1 straipsniu: BK 281-1 straipsnyje apibrėžta asmens veika – vairavimas būnant neblaiviu (kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas) – „baigta“ laikoma nuo vairavimo neblaiviam momento, todėl tuo atveju, kai asmuo, vairuodamas neblaivus (kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas), sukelia dar ir pasekmes, kurios nenurodytos BK 281-1 straipsnio 1 dalyje, jo veiksmai kvalifikuojami atskirai pagal atitinkamą BK 281 straipsnio dalį.

Kitos šią savaitę apžvelgiamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys neformuluoja reikšmingų teismo precedentų (jose iš esmės yra tiesiog pakartotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje jau suformuluotos ir ne kartą patvirtintos teisinės taisyklės), tačiau kai kuriuos jose išryškintus materialiosios baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso aspektus vis dėlto norisi paminėti, nes jie atskleidžia (iliustruoja) ryškią bendrąją šiandieninę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos tendenciją – vietoje to, kad nustatytų aiškius, „ex ante“ žinomus kriterijus ar apibrėžtų teisiškai reikšmingų požymių turinį (ypač materialiosios baudžiamosios teisės), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas viską stengiasi „palikti“ teismo diskrecijai ar aiškinti per teismo diskreciją. Tai yra teismams labai patogi, tačiau iš esmės grėsminga teismų jurisprudencijos tendencija, nes šia linkme case by case interpretuojama materialioji baudžiamoji teisė ilgainiui „išsilieja per kraštus“ ir tampa nebeprognozuojama.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) konkretizavo „vagystės“ (BK 178 str. 1 d.) sudėtį, ypač šios nusikalstamos veikos dalyką ir su juo susijusios tyčios kryptingumą; (b.) detalizavimo sukčiavimo (BK 182 str.) atribojimo nuo civilinės teisės normomis reguliuojamų santykių, „inter alia“ sandorių, kriterijus, pabrėždamas būtinybę užtikrinti „tikrą“ („realią“) galimybę apginti pažeistas teises civilinės teisenos priemonėmis: vien tik aplinkybė, kad nukentėjusysis turi skolos faktą patvirtinantį vekselį, negali būti laikoma pakankama konstatuoti, jog civilinėmis teisinėmis priemonėmis nukentėjusysis gali apginti savo teises, nes pati civilinio teisinio proceso inicijavimo galimybė jokiu būdu nereiškia, kad nukentėjęs asmuo gali atgauti pinigus – realiai apginti savo pažeistas teises ir jo padėtis nėra apsunkinta; taip pat ir vien faktas, jog yra priimti tam tikri teismų sprendimai civilinio proceso tvarka, taip pat nereiškia, kad nukentėjusiesiems nebuvo pasunkinta galimybė ginti pažeistus interesus civilinio proceso tvarka; tai nepaneigia kaltininko veiksmų kaip nusikalstamų, o ne kylančių iš civilinių teisinių santykių, esmės ir t. t. (c.) aptarė esminius „apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo“ (BK 222 str.) požymius bei (d.) apibrėžė neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti (BK 260 str.), kaip „tęstinės“ nusikalstamos veikos, sampratą.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) plačiau paaiškino BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą reikalavimą išsamiai nustatyti bylos aplinkybes, o įrodymus vertinti „vadovaujantis įstatymu“, (b.) pakartojo nagrinėjimo teisme dalyvių pareikštų prašymų patenkinimo sąlygas, (c.) priminė parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui (BPK 276 str. 4 d.), įrodomąją reikšmę, (d.) išaiškino BPK 276 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygas, (e.) ne kartą atkreipė dėmesį į BPK 320 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą apeliacinės instancijos teismo pareigos išnagrinėti apeliacinį skundą turinį – apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvavimas bendro pobūdžio teiginiais, tik deklaratyviai pritariant pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl įrodymų vertinimo ir baudžiamojo įstatymo taikymo, konkrečiais motyvais nepaaiškinant, kodėl atmetami apeliacinio skundo argumentai dėl nuteistojo nusikalstamos veikos subjektyviosios pusės vertinimo, neišdėstant išsamių tokio sprendimo motyvų ir aiškiai neatsakius į pirmiau aptartus esminius nukentėjusiųjų apeliacinio skundo argumentus, ne tik pažeidžia BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet kartu neatitinka ir BPK reikalavimų, keliamų teismo nuosprendžio ar nutarties turiniui (BPK 305 str. 1 d. 2 p., 332 str. 3, 5 d.).

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lie­tu­v­os Aukščiausiuoju Teis­mu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 236)“ skaitykite:

  • Energetika. Atnaujintos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės.

  • Transportas. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse atnaujinta nuostata dėl uždraudimo naudotis specialia teise. Atnaujintas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Pokyčiai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

  • Prekyba. Pakoreguotos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl bendraturčių į žemės sklypą atidalijimo, dėl nuomininko teisės vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, pasikeitus nuomotojui, dėl kelių susijusių fizinių asmenų bankroto problematikos.

  • Baudžiamosios bylos. LAT apibrėžė „normos – dalies“ ir „nor­mos – vi­sumos“ sam­pratą ir jų tar­­pusavio konkurencijos išsprendimo principus, kon­­­­­­kretizavo vagystės (BK 178 str. 1 d.) sudėtį, plačiau paaiškino BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą reikalavimą išsamiai nustatyti bylos aplinkybes, o įrodymus vertinti „vadovaujantis įstatymu“, išaiškino BPK 276 straipsnio 5 dalies taikymo sąly­gas ir kt.

  • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl reikalavimo atlyginti turtinę žalą, dėl vykusio viešo konkurso medžiagos pateikimo.

  • ES bylos. ESTT pasisakė dėl lėktuvo keleivei po staigios evakuacijos išsivysčiusio potrauminio streso sindromo, dėl priemonių, susijusių su darbuotojų dalyvavimu priimant sprendimus, taip pat aptarė duomenų apsaugos klausimus ir sprendė, kad sertifikato nebuvimo pakanka tam, kad būtų nustatyta, jog elektroninis parašas nėra „kvalifikuotas elektroninis parašas“, o galimas jo kvalifikavimas kaip „profesinio elektroninio parašo“ šiuo klausimu reikšmės neturi.

  • Konstitucinė teisė. Konstitucinis teismas konstatavo, kad Vidaus tarnybos statuto nuostatos, ribojančios asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, teisę nurodytą laikotarpį būti vidaus tarnybos pareigūnu, prieštaravo (prieštarauja) Konstitucijai.

  • Teisėkūra. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimo projektu siūloma panaikinti vieną iš teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms keliamų reikalavimų. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo projektu siūloma atsisakyti, kad stažas gauti papildomas atostogų dienas būtų nepertraukiamas.

  • Teisininkų komentarai. Tolerancija BDAR pažeidimams mažėja, asmeninė atsakomybė gresia ir vadovams; Kaip užkirsti kelią galimam duomenų saugumo pažeidimui? Šiemet teikėte paramą? Nepamirškite pasinaudoti pelno mokesčio lengvata; DK pokyčiai – kompensacijos darbuotojams mažės beveik perpus ir galiausiai išnyks; Kaip elgtis, jei darbdavys už atliktą darbą atsiskaito netinkamai? Rangovo atsakomybės mažinimas, užsakovo paskirtam statybos techniniam prižiūrėtojui netinkamai atlikus savo pareigas; Vienos valstybės ribas peržengiantis verslų skaidymas (angl. cross-border spin-off); Restitucinių nuostolių atlyginimas ikisutartiniuose santykiuose.
Dažnai pamirštate Infolex paskyros slaptažodį? Susisiekite jį su Google paskyra ir prisijungimui naudokite Google.Sąsają galite sukurti Nustatymai > Socialinės paskyros skiltyje. Įvertinkite šią funkciją čia >>

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti