Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Asmens duomenys, vartotojai, pinigų plovimas, karo nuostoliai, privatumas
2022-05-09 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

Šį sykį iš keturių nutarčių, cituoju vieną. Nutartyje pasisakoma dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, taikymo sąlygų. Kažkokių naujovių čia nerasime, tačiau nutartyje gana išsamiai susisteminta visa esanti teisminė praktika. Tad gerų skaitinių. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

Infolex Šią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas „padėjo galutinį tašką“ ne vienoje didesnį ar mažesnį atgarsį (rezonansą) viešajame diskurse ir profesinėse bendruomenėse (pvz., medikų) sukėlusioje baudžiamojoje byloje: įvertintas teisėjo kyšio davimas kitam teisėjui (šios bylos akcentas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Konstitucinio Teismo „kivirčas“ dėl teisėjo imuniteto apimties, sprendžiant teisėjo gyvenamojoje vietoje atliktos kratos teisėtumą), tragedija pasibaigusi chirurginė operacija (gydytojo profesinė rizika atribota nuo nusikalstamo neatsargumo), policijos pareigūno elgesys filmuojant nuogai išsirengusią sulaikytą moterį ir vėliau šiuo vaizdo įrašu dalijantis elektroninėje erdvėje su kolegomis policijos pareigūnais. Greta šių nutarčių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius šią savaitę suformulavo, išplėtojo ar pakartojo ir daug kitų įdomių precedentinę reikšmę turinčių (turėsiančių) nuostatų.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu: (a.) pakartojo šio teismo jurisprudencijoje suformuluotą bendrininkavimo (bendravykdymo) nužudant sudėtį bei aptarė šiuo aspektu aktualaus vykdytojo eksceso sąlygas, (b.) pažymėjo pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės reikšmę teismui parenkant švelnesnę bausmės rūšį ar dydį (ypač per BK 54 straipsnio 3 dalies prizmę), (c.) konkretizavo BK 59 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių turinį, (d.) tradiciškai (kaip beveik kiekvieną savaitę) priminė BK 63 straipsnio 9 dalies taikymo tvarką, (e.) plačiau paaiškino priverčiamųjų medicinos priemonių (BK 98 str.) skyrimo (taikymo) pagrindus (materialiuosius teisinius parinkimo kriterijus ir procesinį jų pagrindimą), (f.) išsamiai išanalizavo BK 132 straipsnio 3 dalies sudėtį, gydytojo veiksmų ir neveikimo, dėl kurio pacientas mirė, atitiktį šios nusikalstamos veikos sudėčiai (išskirtinį dėmesį skirdamas neatsargios kaltės formai ir priežastiniam ryšiui tarp veikos ir padarinių) bei santykį su BK 229 straipsnyje apibrėžta nusikalstama veika, (g.) išplėtojo neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ir panaudojimo – inter alia policijos pareigūno padaryto vaizdo įrašo su nuogu žmogumi paskelbimo (patalpinimo) programoje „Facebook Messenger“ (BK 168 str. 1 d.) – sudėtį, (h.) išsamiai atskleidė BK 203 straipsnio 2 dalyje apibrėžto „vadovavimo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti“, sudėtį, akcentuodamas „faktinio“ vadovavimo reikšmę, (i.) poroje nutarčių paaiškino įmonės vadovo baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą (BK 222 str.) bei nusikalstamą svetimo turto pasisavinimą (BK 183 str.) sąlygas, (j.) dar kartą pažymėjo (patvirtindamas teismų praktiką), kad BK 253 straipsnyje apibrėžtas elgesys su šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis negali būti vertinamas formaliai, nusikalstamu jis tampa tik tada, kai pasiekia tam tikrą didesnį pavojingumo laipsnį (imitaciniai šaudmenys nėra BK 253 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos dalykas) bei išreiškė būtinybę žmogaus veiksmus su šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis, esant pagrindui, įvertinti ir veikos mažareikšmiškumo (BK 37 str.) kontekste, (k.) detalizavo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas (BK 260 str. 2 d.), (l.) išanalizavo, kaip būtinosios ginties (BK 28 str.) ir viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 str.) požiūriu turi būti kvalifikuojami tarp „kelyje neprasilenkiančių“ automobilių vairuotojų gana dažnai kylantys žodiniai konfliktai, vėliau peraugantys į rimtesnius susirėmimus, inter alia apibrėžė BK 284 straipsnyje nurodytai nusikalstamai veikai būdingą tiesioginę tyčią, įžūlų elgesį bei kitus šios nusikalstamos veikos sudėties požymius, pažymėjo, kad būtinosios ginties taisyklės „muštynių metu“ „negalioja“, (m.) toliau vystė dokumento suklastojimo (BK 300 str.) sampratą ultima ratio kontekste bei šios nusikalstamos veikos santykį su apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu (BK 222 str.), (n.) plačiau paaiškino žiauraus elgesio su gyvūnu (BK 310 str.) sudėtį.

Baudžiamąjį procesinį žvilgsnį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę nukreipė į šiuos svarbiausius procesinius klausimus: (a.) beveik kiekvienoje nutartyje kartojo esmines įrodymų vertinimo (BPK 20 str. 5 d.) taisykles, o vienoje jų išsamiai paaiškino principo in dubio pro reo taikymo sąlygas, (b.) pakartojo šio teismo jurisprudencijoje itin neaiškiai ir abstrakčiai suformuluotą teismo nešališkumo sampratą BPK 58 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme – „teismo padarytos teisės aiškinimo ir taikymo klaidos, baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, net jei jie ir esminiai, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad teismas nagrinėjo bylą šališkai“, (c.) pateisindamas situaciją, kai teisėjas, nepaisydamas Teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo, leido baudžiamojo persekiojimo institucijoms daryti kratą teisėjo gyvenamojoje vietoje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentavo teismo pareigą tiesiogiai taikyti Konstituciją (Konstitucijos 6 str. 1 d. ir 7 str. 1 d.) ir nesivadovauti Teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies nuostata, kurią vėliau Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančia Konstitucijai (ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentacija sunkiai suvokiama), (d.) atskleidė nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (BPK 168 str. 2 d.) reikšmę non bis in idem principo šviesoje bei paaiškino šio proceso akto skirtumus nuo nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, (e.) pakartojo savo jurisprudenciją, kurioje paaiškinama kaltinamojo akto reikšmė ir reikalavimai kaltinamojo akto turiniui (BPK 219 str. 3 p.), (f.) ne vienoje nutartyje plačiau paaiškino BPK 320 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas apeliacinio proceso ribas, apeliacinės instancijos teismo teisę ex officio jas išplėsti bei apeliacinės instancijos teismo pareigos motyvuoti savo baigiamąjį aktą turinį, taip pat (g.) apeliacinės instancijos teismo teisę ar (ir) pareigą atlikti įrodymų tyrimą (BPK 324 str. 6 d.), įskaitant ir teisę, pareigą ar net būtinybę skirti ar neskirti ekspertizę (BPK 286 str. 7 d.), (h.) konkretizavo BPK 444 straipsnyje nurodytų „naujai paaiškėjusių aplinkybių“ sąvoką, pažymėdamas, kad baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių institutas negali būti taikomas kaip priemonė teisminio nagrinėjimo medžiagai „papildyti“, ir tuo užkirsdamas kelią įvairioms baudžiamojo persekiojimo institucijų manipuliacijoms.

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę (a.) priminė savo jurisprudenciją, kurioje apibrėžta neturtinės žalos samprata (tiesa, panašu, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kiek keičia savo jurisprudencijos kryptį ir pradeda formuoti praktiką, jog kiekvienas neturtinės žalos atlyginimo atvejis yra individualus, todėl kitose bylose teismo nustatytas priteistino žalos atlyginimo dydis nelaikytinas (ir nėra prilyginamas) kasacinio teismo formuojamomis bendrosiomis teisės taikymo ir aiškinimo taisyklėmis, privalomomis ir teismų taikytinomis kitose panašiose bylose) bei (b.) aptarė situaciją, kai baudžiamojoje byloje pareikštam civiliniam ieškiniui „tapatus“ civilinis ieškinys jau yra išspręstas civilinio proceso tvarka.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 212)“ skaitykite:

 • Asmens duomenys. Pokyčiai Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse.
   
 • Vartotojų apsauga. Pakoreguotas Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas.
   
 • Sveikatos apsauga. Atnaujinta Pacientų siuntimo į užsienį konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti tvarka.
   
 • Advokatūra. Patvirtintos Rekomendacijos dėl baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose atlygintinų išlaidų advokato ar advokato padėjėjo suteiktoms paslaugoms apmokėti nustatymo.
   
 • Civilinės bylos. LAT nagrinėjo proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir kasacinio proceso nutraukimo, kai išnyksta ginčo objektas klausimus.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT išplėtojo neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ir panaudojimo – inter alia policijos pareigūno padaryto vaizdo įrašo su nuogu žmogumi paskelbimo (patalpinimo) programoje „Facebook Messenger“ (BK 168 str. 1 d.) – sudėtį.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmų atskleidžiant duomenis apie vaiką, nagrinėjo ginčą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.
   
 • Konstitucinė teisė. Konstitucinis Teismas nusprendė, kad savivaldybės gali sudaryti vidaus sandorius dėl viešųjų paslaugų teikimo tik išimtiniu atveju, įstatyme nustatytomis sąlygomis.
   
 • Teisėkūra. Siūloma nustatyti administracinę atsakomybę už LR nepaprastosios padėties įstatymo ir kitų nepaprastąją padėtį reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą.
   
 • Spaudos pranešimai. Vis dažniau atliekami turto tyrimai: ko tikėtis tiriamiesiems? Ukraina įsteigė 4 piniginius fondus karo nuostoliams atlyginti, ką daryti norint gauti kompensaciją? Į Konkurencijos tarybos akiratį verslai papuola ir todėl, kad priklauso asociacijoms, vykdančioms lobistinę veiklą: kaip apsisaugoti? Ką turime žinoti apie įmonėse taikomą privatumo politiką?

10
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti