Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Pensija, žala, sankcijos, nekilnojamasis turtas, viešieji pirkimai, darbo užmokestis
2022-06-27 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

Šią savaitę iš dešimties nutarčių cituoju keturias – visos ir įdomios, ir aktualios. Ypatingai norėčiau išskirti nutartį pabaigiančią jau pakankamai ilgai besitęsiančią Fly lal istoriją. Besidomintiems ES konkurencijos teise bus tikrai ką paskaityti (tiesa, nutartis ilga, tad skaitymo daug net ir praleidus aprašomąją dalį) bei išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį dėl viešųjų pirkimų ginčų vingrybių pasiūlymų tikslinimo srityje. Taip pat svarbios yra nutartys dėl pastato savininko pirmenybės teisės pirkti žemės sklypą, kuris yra po pastatais, konstatuojant, kad ši pirmenybė yra taikoma ir žemės bendraturčio atžvilgiu ir dėl atsakomybės sąlygų, kai žala padaroma vieno padidinto pavojaus šaltinio valdytojo, kitam.

Tad, keliaudami ilsėtis prie ežerų, prigriebkite ir kompiuterį skaitiniams. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

InfolexŠią savaitę publikuotose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vėl iš esmės pakartojo ir patvirtino savo jurisprudencijoje nusistovėjusią teisės aiškinimo ir taikymo praktiką (žinoma, ją kažkiek ir praturtino, abstrakčiai suformuluotą teisinę taisyklę pritaikydamas individualiai faktinei situacijai), itin išsamiai ir visapusiškai atskleidė atskirų nusikalstamų veikų sudėtis, paaiškino tam tikrų nuolat besikartojančių situacijų teisinį kvalifikavimą, priminė svarbiausias procesines teisines nuostatas.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė non bis in idem principo turinį, (b.) atkreipė dėmesį į tai, kad jei turtą iš nusikalstamos veikos gavo keli asmenys, tačiau šio turto pas juos nerandama ir nenustatyta kiekvienam iš kaltininkų atitekusi turto dalis, teismas tokio turto vertę atitinkančią pinigų sumą iš bendrininkų gali išieškoti lygiomis dalimis (BK 72 str. 5 d.), (c.) atskleidė BK 59 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės (nusikalstama veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusio asmens veiksmai) taikymo sąlygas, (d.) paaiškino užsienio valstybės teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės derinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju įstatymu principus, (e.) išsamiai atskleidė nusikalstamo turto pasisavinimo (BK 183 str.) sudėtį, šiame kontekste pabrėždamas baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo nepriklausomumą, savarankiškai tiriant ir vertinant visus požymius, faktus ir įvykius, kurie reikšmingi nusikalstamos veikos kvalifikavimui, inter alia nurodė, kad sandorio patvirtinimas notarine tvarka pats savaime neįrodo sandorio realumo; nagrinėdamas kaltinimus, pagal kuriuos civiliniais sandoriais yra pridengiama nusikalstama veika, teismas privalo nustatyti tikrąsias tokio sandorio sudarymo aplinkybes ir spręsti dėl nusikalstamos veikos požymių buvimo kaltinamojo veikoje, taip pat įsigilindamas ir į šios nusikalstamos veikos subjekto specifiką – kai pagal juridinio asmens steigimo dokumentus juridinio asmens vadovas (de jure) yra vienas asmuo, nors tokiam juridiniam asmeniui faktiškai (de facto) vadovauja kitas asmuo, priklausomai nuo bylos faktinių aplinkybių, baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiami abu vadovai kaip bendrininkai, (f.) apibrėžė aplaidaus buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimo (BK 223 str. 1 d.) sampratą, paaiškindamas santykį tarp bendrovės vadovo pareigos perduoti įmonės dokumentus ir bankroto administratoriaus pareigos organizuoti įmonės dokumentų perėmimą ir apsaugą, (g.) nurodė BK 233 straipsnio 1 dalies (nusikalstamas poveikis liudytojui, nukentėjusiajam) taikymo sąlygas, (h.) suformulavo BK 207 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos („kreditinis sukčiavimas“) bendrininkų baudžiamosios atsakomybės principus, (i.) paaiškino BK 202 straipsnyje nurodytus „stambaus masto“ ir „versliškumo“ požymius (ypatingą reikšmę pripažindamas ir laisvę palikdamas teismo diskrecijai), (j.) itin išsamiai aprašė nusikalstamų veikų, nurodytų BK 147, 1471 ir 302 straipsniuose, sudėčių požymius, (k.) įvertino tradicinį kasatorių prašymą nepripažinti, kad dokumento suklastojimas (BK 300 str.) pasiekė baudžiamajai atsakomybei būtiną lygį, o jei šis elgesys vis dėlto laikytinas nusikalstamu, atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo (BK 37 str.), (l.) priminė plėšimui (BK 180 str. 1 d.) būdingo bendrininko – vykdytojo – sampratą bei (m.) pažymėjo pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės reikšmę sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą (BK 54 str. 3 d., 62 ar 75 str. etc.).

Baudžiamąjį procesinį dėmesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę sukoncentravo į šiuos svarbiausius klausimus: (a.) ne kartą paaiškino teismo nešališkumo sampratą (BPK 58 str. 1 d. 4 p., 58 str. 2 d. 2 p.), inter alia nurodė, kad įprastinio civilinio vartojimo sandorio (transporto priemonės lizingo sutarties) sudarymas su juridiniu asmeniu, rinkoje teikiančiu šias paslaugas neapibrėžtam skaičiui vartotojų, nereiškia tokio ryšio su juridiniu asmeniu, kuris suteiktų pagrindą kilti pagrįstoms abejonėms teisėjos nešališkumu, (b.) įvertino teismo baigiamojo akto, kuriuo baudžiamasis procesas yra nutraukiamas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, formuluotes, kad jos atitiktų nekaltumo prezumpcijos principą (BK 95 str., BPK 3 str. 1 d. 2 p.), (c.) priminė bendrąsias procesinės prievartos, kuria skverbiamasi į asmens privatumą (BPK 158 str.), teisėtumo sąlygas, inter alia taikant BPK 158 straipsnyje nurodytą priemonę, negali būti atliekamos ,,neformalios“ apklausos, tačiau garso įrašymo technikos įrengimas ir naudojantis ja įrašyti įtariamojo ir kito asmens pokalbiai atitinka BPK 158 ir 160 straipsniuose nurodytų priemonių turinį, (d.) vėl atkreipė dėmesį į nuolat besikartojančią baudžiamojo persekiojimo praktiką, kuomet kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminio tyrimo pareigūnai elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo, slapto sekimo ar veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokoluose rašo ne tik nustatytas objektyvias faktines aplinkybes, bet ir savo pamąstymus, interpretacijas apie tai – toks pareigūnų elgesys, jei laikomasi kitų BPK 179 straipsnio reikalavimų, nesudaro pagrindo pripažinti, jog visi protokole užfiksuoti duomenys turi būti pripažinti neleistinais, tačiau teismai, grįsdami išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių, negali remtis protokoluose nurodytais juos surašiusio pareigūno paaiškinimais, (e.) eilinį kartą aptarė apeliacinės instancijos teismo pareigos atlikti savarankišką įrodymų tyrimą apimtį (BPK 324 str. 6 d.) bei (f.) pažymėjo nagrinėjimo teisme dalyvių pareikštų prašymų atlikti tam tikrus proceso veiksmus ar gauti tam tikrus duomenis patenkinimo sąlygas.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 219)“ skaitykite:

  • Sveikatos apsauga. Pakoreguota Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

  • Žalos atlyginimas. Pokyčiai žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos apraše.

  • Pensija. Pakeista sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo ir pelno dalies paskirstymo tvarka.

  • Civilinės bylos. LAT aptarė ilgai besitęsiančią akcinės bendrovės „flyLAL-Lithuanian Airlines“ istoriją, pasisakė dėl viešųjų pirkimų ginčų, taip pat nagrinėjo ginčą dėl pastato savininko pirmenybės teisės pirkti žemės sklypą, kuris yra po pastatais, konstatuojant, kad ši pirmenybė yra taikoma ir žemės bendraturčio atžvilgiu ir dėl atsakomybės sąlygų, kai žala padaroma vieno padidinto pavojaus šaltinio valdytojo, kitam.

  • Baudžiamosios bylos. LAT aptarė non bis in idem principo turinį, paaiškino užsienio valstybės teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės derinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju įstatymu principus, pasisakė dėl baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės (nusikalstama veika padaryta dėl didelio susijaudinimo, kurį nulėmė neteisėti nukentėjusio asmens veiksmai) taikymo sąlygos. Taip pat paaiškino teismo nešališkumo sampratą, įvertino teismo baigiamojo akto, kuriuo baudžiamasis procesas yra nutraukiamas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, formuluotes, kad jos atitiktų nekaltumo prezumpcijos principą.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl nuosavybės teisių atkūrimo, aptarė įrodymų ir ekspertinio tyrimo vertinimą vertinimą.

  • Konstitucinė teisė. Konstitucinis Teismas pripažino, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 2 d. nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

  • Teisėkūra. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektu siekiama pagerinti verslo aplinką, sumažinant verslui tenkančią administracinę naštą, liberalizuoti esamą teisinį reguliavimą. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo projektu siūloma išplėsti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teises bei įtvirtinti naują funkciją.

  • Teisininkų komentarai. Inovatyvūs statybų projektai ir teisinis reglamentavimas – vieni lenkia laiką, kiti su laiku nespėja. BDAR vingrybės: nuo kandidatų atrankos iki buvusių darbuotojų kontaktų saugojimo. Rezonansinė byla pabaigta po beveik 14 metų: COBALT galutinai apgynė „AirBaltic“ ir Rygos tarptautinį oro uostą nuo „flyLAL“. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos parengtoje Atmintinėje – atsakymai į aktualiausius klausimus priimant ir įdarbinant karo pabėgėlius iš Ukrainos.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti