Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818; TAR, 2015-12-30, Nr. 2015-21003)
 • 2023-12-30 Galiojantis
  1993-07-01 Įsigalioja
  1993-06-11 Paskelbta
  1993-06-04 Priimta
Santrumpa: LPĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01

(TAR, 2015, Nr. 2015-21003)

 

INFOLEX PASTABA: 2019 01 15 įstatymu Nr. XIII-1955 (TAR, 2019, Nr. 2019-01320) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-1955 įsigaliojimo valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovių sudarytos paramos teikimo sutartys ne vėliau kaip per vienus metus nuo įstatymo Nr. XIII-1955 įsigaliojimo dienos privalo būti peržiūrėtos, neatitinkančios įstatymo Nr. XIII-1955 91 ir 92 straipsniuose nustatytų reikalavimų, patvirtintų valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos valdymo taisyklių ar valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės tam tikslui įsteigto fondo paramos valdymo taisyklėse nustatytų paramos teikimo kriterijų, nutraukiamos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS

ĮSTATYMAS

 

1993 m. birželio 4 d. Nr. I-172

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato labdaros ir paramos teikimą ir gavimą, jų teikimo ir gavimo tikslus, teikėjus ir gavėjus, labdaros ir paramos teikimo ir gavimo kontrolę bei apskaitą, kai labdaros ir (arba) paramos teikėjai ir (arba) gavėjai naudojasi įstatymų nustatytomis mokesčių ir muitų lengvatomis. Šio įstatymo nuostatos dėl paramos teikimo ir gavimo kontrolės bei apskaitos taikomos ir tais atvejais, kai parama teikiama ir (arba) gaunama Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo nustatyta tvarka.

KEISTA:

2019 12 03 įstatymu Nr. XIII-2600 (nuo 2020 05 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-20561)

 

2. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytos kitokios negu šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublik

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.