Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. N-31 „Dėl Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 42-1407)
  • 2018-10-01 Negaliojantis
    2004-07-01 Įsigalioja
    2004-03-19 Paskelbta
    2004-03-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2018 06 12 nutarimu Nr. 03-98 (nuo 2018 10 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09877)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL PRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ SĄRAŠO TVARKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 16 d. Nr. N-31

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246) 168 straipsnio 1 dalimi ir 172 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nutaria:

1. Patvirtinti Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo tvarką (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO PRIEŽIŪROS

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                     EDVINAS VASILIS-VASILIAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros

komisijos 2004 m. kovo 16 d. nutarimu

Nr. N-31

 

PRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ SĄRAŠO TVARKYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo taisykles bei viešai skelbiamus šio sąrašo duomenis.

2.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Kiekviena draudimo įmonė, užsienio valstybės draudimo įmonės filialas, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialas (toliau tekste, kai šios Tvarkos nuostatos apima ir draudimo įmonę, ir užsienio valstybės draudimo įmonės filialą, ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialą, vartojama sąvoka „draudimo įmonė“) privalo tvarkyti jos (jo) vardu ir dėl jų interesų veikiančių priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą. į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą turi būti įtraukti draudimo agentai, draudimo agentų įmonės ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės priklausomi draudimo tarpininkai, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikoje.

3. Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 94-4246), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), kitais įstatymais ir teisės aktais.

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. PRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ SĄRAŠO DUOMENYS

 

5. Priklausomų draudimo tarpininkų sąraše nurodomi šie duomenys apie draudimo agentus:

5.1. vardas (vardai), pavardė (pavardės);

5.2. gyvenamoji vieta;

5.3. asmens kodas;

5.4. įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą data;

5.5. įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą faktą patvirtinančios pažymos numeris ir išdavimo data;

5.6. draudimo grupių, kurių draudimo tarpininkavimo veiklą turi teisę vykdyti draudimo agentas, kodai pagal Tvarkos 1 priedą, nurodant ir laikotarpį, nuo kurio draudimo agentas vykdo ar kuriuo vykdė atitinkamos draudimo grupės tarpininkavimo veiklą;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

5.7. išbraukimo iš priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo data;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

5.8. kiti duomenys, kurie, draudimo įmonės manymu, turi būti tvarkomi.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

6. Priklausomų draudimo tarpininkų sąraše nurodomi šie duomenys apie draudimo agentų įmones ir jose dirbančius asmenis, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas:

6.1. draudimo agentų įmonės pavadinimas;

6.2. draudimo agentų įmonės buveinės adresas;

6.3. draudimo agentų įmonės kodas;

6.4. draudimo agentų įmonės įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą data;

6.5. draudimo agentų įmonės įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą faktą patvirtinančios pažymos numeris ir išdavimo data;

6.6. draudimo grupių, kurių draudimo tarpininkavimo veiklą turi teisę vykdyti draudimo agentų įmonė, kodai pagal Tvarkos 1 priedą, nurodant ir laikotarpį, nuo kurio draudimo agentų įmonė vykdo ar kuriuo vykdė atitinkamos draudimo grupės tarpininkavimo veiklą;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

6.7. draudimo agentų įmonės išbraukimo iš priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo data;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

6.8. draudimo agentų įmonėje dirbančių asmenų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, vardai, pavardės, asmens kodai;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

6.9. kiti duomenys, kurie, draudimo įmonės manymu, turi būti tvarkomi.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

III. PRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ SĄRAŠO TVARKYMAS

 

7. Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašas tvarkomas kompiuteriniu būdu.

8. Draudimo įmonės vadovas privalo paskirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymą.

9. Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenis įrašo, juos keičia ir kitus veiksmus, susijusius su šio sąrašo tvarkymu, atlieka draudimo įmonės paskirtas darbuotojas (darbuotojai), atsakingas (atsakingi) už priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymą.

10. Draudimo įmonė turi teisę įrašyti draudimo agentų įmonę į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą tik patikrinusi joje dirbančių (dirbsiančių) asmenų, į kurių pareigas įeis draudimo tarpininkavimas, reputaciją ir kvalifikaciją, o draudimo agentą – tik patikrinę jo reputaciją ir kvalifikaciją. Šie asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuoti.

11. Priklausomas draudimo tarpininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti draudimo įmonei apie informacijos, kuri buvo reikšminga tikrinant draudimo agentų įmonėje dirbančių (dirbsiančių) asmenų, į kurių pareigas įeis draudimo tarpininkavimas, ar draudimo agento reputaciją ir kvalifikaciją, pasikeitimą. Apie šią pareigą draudimo įmonė turi informuoti priklausomą draudimo tarpininką.

12.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Draudimo įmonė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie informacijos pasikeitimą, privalo išbraukti iš priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo draudimo agentų įmonę, jeigu joje nebelieka dirbančių nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuotų asmenų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas ar nėra užtikrinama, kad tik nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuoti asmenys atliktų draudimo tarpininkavimo funkcijas. Iš priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo išbraukta draudimo agentų įmonė privalo grąžinti draudimo įmonės išduotą įrašymą į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą patvirtinančią pažymą.

13.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Draudimo įmonė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie informacijos pasikeitimą, privalo išbraukti iš priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo draudimo agentą, jeigu jis nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikacijos reikalavimų. Iš priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo išbrauktas draudimo agentas privalo grąžinti draudimo įmonės išduotą įrašymą į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą patvirtinančią pažymą.

14. Priklausomas draudimo tarpininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti draudimo įmonei apie šios Tvarkos 5 ir 6 punktuose nurodytų duomenų pasikeitimą. Apie šią pareigą draudimo įmonė turi informuoti priklausomą draudimo tarpininką.

15.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Keičiantis šios Tvarkos 5 ir 6 punktuose nurodytiems duomenims, nauji duomenys į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą įrašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai draudimo įmonė sužinojo ar turėjo sužinoti apie duomenų pasikeitimą.

16. Keičiantis šios Tvarkos 5 ir 6 punktuose nurodytiems duomenims, nauji duomenys į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą įrašomi vietoje ankstesniųjų duomenų, o pastarieji tą pačią dieną perkeliami į archyvą, kuriame saugomi 10 metų.

17. Jeigu paaiškėja, kad priklausomų draudimo tarpininkų sąraše nurodyti neteisingi duomenys, draudimo įmonė privalo nedelsiant ištaisyti neteisingus duomenis.

 

IV. PRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ SĄRAŠO DUOMENŲ SKELBIMAS VIEŠAI

 

18. Draudimo įmonė privalo savo interneto tinklalapyje skelbti šiuos priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenis apie jai atstovaujančius draudimo agentus:

18.1. draudimo agento vardą (vardus), pavardę (pavardes);

18.2. įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą datą;

18.3 įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą faktą patvirtinančios pažymos numerį ir išdavimo datą;

18.4. draudimo grupių, kurių draudimo tarpininkavimo veiklą turi teisę vykdyti draudimo agentas, kodus pagal Tvarkos 1 priedą;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

18.5. kitus duomenis, kurie, draudimo įmonės manymu, turi būti skelbiami viešai.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

19. Draudimo įmonė privalo savo interneto tinklalapyje skelbti šiuos priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenis apie jai atstovaujančias draudimo agentų įmones ir jose dirbančius asmenis, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas:

19.1. draudimo agentų įmonės pavadinimą, kodą;

19.2. draudimo agentų įmonės įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą datą;

19.3. draudimo agentų įmonės įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą faktą patvirtinančios pažymos numerį ir išdavimo datą;

19.4. draudimo grupių, kurių draudimo tarpininkavimo veiklą turi teisę vykdyti draudimo agentų įmonė, kodus pagal Tvarkos 1 priedą;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

19.5. draudimo agentų įmonėje dirbančių asmenų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, vardai, pavardės;

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

19.6. kitus duomenis, kurie, draudimo įmonės manymu, turi būti skelbiami viešai.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

20.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos (toliau – Priežiūros komisija) interneto tinklalapyje turi būti nuorodos į draudimo įmonių interneto tinklalapiuose skelbiamus priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenis, o draudimo įmonių interneto tinklalapiuose greta priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenų – pateiktas pilnas Priežiūros komisijos pavadinimas ir nuoroda į Priežiūros komisijos interneto tinklalapį.

21. Priežiūros komisijos interneto tinklalapyje skelbiamas sąrašas draudimo tarpininkų, kurie vykdo veiklą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

22.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Pasikeitus priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenims, atitinkami pakeitimai draudimo įmonių ar užsienio valstybių draudimo įmonių filialų interneto tinklalapiuose, skelbiamuose priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenyse, privalo būti atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo.

23.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Draudimo įmonė, savo interneto tinklalapyje skelbdama priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenis, privalo naudoti Tvarkos 2 priede nurodytą lentelę.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Draudimo įmonė teisės aktų nustatyta tvarka privalo užtikrinti tinkamą priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo apsaugą.

25.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Draudimo įmonė privalo užtikrinti, kad būtų vykdomos šioje Tvarkoje priklausomiems draudimo tarpininkams nustatytos pareigos.

26.

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

Priežiūros komisija reguliariai tikrina, kaip draudimo įmonė tvarko priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą.

______________

 

Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo tvarkos

1 priedas

 

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

DRAUDIMO GRUPIŲ KODAI

 

Eilės Nr.

Draudimo šaka/draudimo grupė

Draudimo grupės kodas

1.

Gyvybės draudimas

 

1.1.

sutuoktuvių ir gimimų draudimas

GD.1.

1.2.

gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui)

GD.2.

1.3.

gyvybės draudimas (kiek nenumatyta 1.1 ir 1.2 punktuose)

GD.3.

1.4.

Tontinos

GD.4.

1.5.

papildantis draudimas dėl žalos asmeniui

GD.5.

1.6.

pensijų kaupimo veikla

GD.6.

2.

Ne gyvybės draudimas

 

2.1.

bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

NGD.1.

2.2.

draudimas ligos atvejui

NGD.2.

2.3.

draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

NGD.3.

2.4.

finansinių nuostolių draudimas

NGD.4.

2.5.

geležinkelio transporto priemonių draudimas

NGD.5.

2.6.

kredito draudimas

NGD.6.

2.7.

laidavimo draudimas

NGD.7.

2.8.

su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas

NGD.8.

2.9.

laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas

NGD.9.

2.10.

pagalbos draudimas

NGD.10.

2.11.

su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas

NGD.11.

2.12.

sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas

NGD.12.

2.13.

su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas

NGD.13.

2.14.

skraidymo aparatų draudimas

NGD.14.

2.15.

teisinių išlaidų draudimas

NGD.15.

2.16.

turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų

NGD.16.

2.17.

turto draudimas nuo kitų rizikų

NGD.17.

2.18.

vežamų krovinių draudimas

NGD.18.

______________

 

Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymo tvarkos

2 priedas

 

KEISTA:

2009 09 02 nutarimu Nr. N-381 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 106-4471)

 

PRIKLAUSOMŲ DRAUDIMO TARPININKŲ VIEŠAI SKELBIAMO SĄRAŠO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Priklausomo draudimo tarpininko vardas, pavardė arba pavadinimas

Draudimo agentų įmonės kodas

Įrašymo į priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą data

Priklausomo draudimo tarpininko pažymos išdavimo data

Priklausomo draudimo tarpininko pažymos Nr.

Draudimo grupių kodai

Draudimo agentų įmonių darbuotojai, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas (vardas, pavardė)

Kiti duomenys, kurie, draudimo įmonės manymu, turi būti skelbiami viešai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.