Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti 1954 m. rugsėjo 28 d. Konvencija dėl asmenų be pilietybės statuso (Žin., 2000, Nr. 59-1761)
 • 2000-05-07 Galiojantis
  2000-07-19 Paskelbta
  2000-05-07 Įsigalioja
  1999-12-14 Ratifikuota
  1954-09-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

KONVENCIJA

DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO

 

Priimta 1954 m. rugsėjo 28 d. įgaliotųjų atstovų Konferencijos,

sušauktos pagal Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos

1954 m. balandžio 26 d. 526 A(XVII) rezoliucija

 

ĮSIGALIOJO:1960 m. birželio 6 d. pagal 39 straipsnį.

 

PREAMBULĖ

 

Aukštosios Susitariančiosios Šalys,

atsižvelgdamos į tai, kad Jungtinių Tautų Organizacijos įstatai ir Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, priimta Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 10 d., nustatė principą, pagal kurį visi žmonės be jokios diskriminacijos turi naudotis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis,

atsižvelgdamos į tai, kad Jungtinių Tautų Organizacija ne kartą rodė didelį susirūpinimą asmenimis be pilietybės ir dėjo pastangas užtikrinti, kad jie galėtų kuo plačiau naudotis šiomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis,

atsižvelgdamos į tai, kad 1951 m. liepos 28 d. Konvencija dėl pabėgėlių statuso yra taikoma tik tiems asmenims be pilietybės, kurie yra pabėgėliai, ir kad yra daug asmenų be pilietybės, kuriems ši Konvencija netaikoma,

atsižvelgdamos į tai, kad pageidautina sureguliuoti ir pagerinti asmenų be pilietybės padėtį tarptautiniu susitarimu,

susitarė:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis – Sąvokos „asmuo be pilietybės“ apibrėžimas

 

1. Šioje Konvencijoje sąvoka „asmuo be pilietybės“ reiškia asmenį, kurio jokia valstybė pagal savo galiojančius įstatymus nelaiko piliečiu.

2. Ši Konvencija netaikoma:

i) asmenims, kurie šiuo metu naudojasi apsauga ar parama kitų Jungtinių Tautų Organizacijos organų ar įs

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.