Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 1, 2, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 4-159)
 • 2007-01-11 Galiojantis
  2007-01-11 Paskelbta
  2007-01-11 Įsigalioja
  2006-12-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO 1, 2, 8, 11 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2006 m. gruodžio 21 d. Nr. X-1007

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas

1 straipsnyje po žodžio „likvidavimą“ įrašyti žodžius „matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

„1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio papildymas

1. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:

„11. Matininkas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą ir esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitą civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgali

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.