Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5972)
  • 2017-07-01 Negaliojantis
    2004-11-11 Paskelbta
    2004-11-11 Įsigalioja
    2004-10-26 Priimta
Santrumpa: DTĮdarbo
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2016 09 14 įstatymu Nr. XII-2603 (nuo 2017 07 01 – remiantis

2016 12 20 įstatymu Nr. XIII-130 (TAR, 2016, Nr. 2016-29769))

(TAR, 2016, Nr. 2016-23709)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO TARYBŲ

ĮSTATYMAS

 

2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2500

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato darbo tarybų statusą, sudarymo tvarką, veiklą bei veiklos pasibaigimo pagrindus, darbo tarybų ir jos narių teises bei pareigas, garantijas darbo tarybų nariams.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Darbdavys – kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 16 straipsnyje. Kai šio įstatymo nuostatos taikomos visiems darbdaviams, gali būti vartojama sąvoka „įmonė“.

2. Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

3. Darbuotojas - 0 nustatyta Darbo kodekso 15 straipsnyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DARBO TARYBOS SUDARYMAS

 

3 straipsnis. Darbo tarybos sudarymo prielaidos

1. Darbo taryba sudaroma tais atvejais, jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai.

2. Įmonėje, neatsižvelgiant į tai, ar ji turi filialų, atstovybių bei kitų struktūrinių padalinių, gali būti sudaroma tik viena darbo taryba.

3. Darbo taryba sudaroma įmonėje, kurioje šio įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotas darbuotojų ska

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.