Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 75-2273)
  • 2020-07-01 Galiojantis
    2000-11-01 Įsigalioja
    2000-09-07 Paskelbta
    2000-08-29 Priimta
Santrumpa: PNĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLIGRAFO NAUDOJIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1906

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato poligrafo naudojimo tvarką, tyrimo poligrafu subjektų, specialistų bei asmenų, kurie tiriami poligrafu, teises ir pareigas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Poligrafas – teisės aktuose nustatytus įrenginių elektromagnetinio suderinamumo ir elektrotechninių gaminių saugos reikalavimus atitinkantis prietaisas, fiksuojantis asmens kvėpavimo, kraujotakos, odos elektrinio aktyvumo ir kitus fiziologinius pokyčius, atsirandančius asmens organizme tyrimo šiuo prietaisu metu ir kuriais grindžiamas šiuo prietaisu tiriamo asmens teiginių vertinimas.

KEISTA:

2015 03 26 įstatymu Nr. XII-1561 (nuo 2015 07 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-05373)

 

2. Tyrimas poligrafu (toliau – tyrimas) kompleksinis psichofiziologinis tyrimas, skirtas asmens teiginių teisingumui įvertinti, naudojant poligrafą.

3. Tyrimo specialistas – asmuo, atitinkantis šio įstatymo keliamus reikalavimus ir šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atliekantis tyrimus.

KEISTA:

2015 03 26 įstatymu Nr. XII-1561 (nuo 2015 07 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-05373)

 

4. Tyrimo subjektai – valstybės institucijos, pagal šį įstatymą įgaliotos atlikti tyrimą poligrafu.

5. NETEKO GALIOS:

2016 05 19 įstatymu Nr. XII-2377 (nuo 2016 10 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-14737)

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.