Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 26, 29, 32, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo ketvirtuoju-1 skirsniu ir 13-1 straipsniu įstatymas (Žin., 2002, Nr. 116-5193)
  • 2020-01-01 Negaliojantis
    2003-01-01 Įsigalioja
    2002-12-06 Paskelbta
    2002-11-19 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2221 (nuo 2020 01 01)

(TAR, 2019, Nr. 2019-10324)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 26, 29, 32, 35, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO KETVIRTUOJU1 SKIRSNIU IR 131 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. IX-1200

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 31-1010, Nr. 110-3991)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 13 dalimi

Papildyti 2 straipsnį 13 dalimi:

„13. Supaprastintas bankroto procesas – teismo tvarka vykdomos įmonės bankroto procedūros, kai įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Jeigu yra bent viena iš šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų, kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija.“

2. 6 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje vietoj žodžių „įmonės administracijos vadovui“ įrašyti žodį „įmonei“ ir šią dalį i

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.