Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
6.363 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-01-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-05-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 6.363 straipsnis. Prekių kokybės reikalavimai

  KEISTA:

  1. 2013 12 19 įstatymu Nr. XII-700 (nuo 2014 06 13)

  (TAR, 2014, Nr. 2014-00069)

  2. 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-466 (nuo 2022 01 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15844)

   

  1. Pardavėjas privalo pristatyti vartotojui šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes.

  2. Prekės turi atitikti visus šiuos reikalavimus, jeigu jie yra taikytini:

  1) atitikti aprašymą, rūšį, kiekį ir kokybę ir turėti funkcionalumo, suderinamumo, sąveikumo ir kitas savybes, kaip numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje;

  2) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, dėl kurios vartotojui reikia šių prekių, apie kurią vartotojas pranešė pardavėjui vėliausiai pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir dėl kurios pardavėjas sutiko;

  3) būti pristatytos su visais priedais ir instrukcijomis (įskaitant įdiegimo instrukcijas), kaip numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje;

  4) būti tiekiamos su naujiniais, kaip numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

  3. Prekės taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

  1) atitikti paskirtį, dėl kurios tos rūšies prekės paprastai naudojamos, atsižvelgiant į taikomas teisės normas, techninius standartus, o jeigu jų nėra, – į elgesio kodeksus;

  2) kai taikytina, būti tokios kokybės kaip pavyzdys ar modelis, kurį pardavėjas vartotojui pateikė iki sutarties sudarymo, ir atitikti to pavyzdžio ar modelio aprašymą;

  3) kai taikytina, būti pristatytos kartu su tokiais priedais (įskaitant pakuotę, įdiegimo ar kitas instrukcijas), kuriuos gauti vartotojas gali pagrįstai tikėtis;

  4) atitikti kiekį ir turėti tokias savybes (įskaitant su patvarumu, funkcionalumu, suderinamumu ir saugumu susijusias savybes) ir ypatybes, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies prekės ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis atsižvelgiant į prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo ar kitų asmenų (įskaitant gamintoją) arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma, prekes reklamuojant ar jas ženklinant.

  4. Šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodyti vieši pareiškimai pardavėjo neįpareigoja, jeigu jis įrodo, kad yra bent viena iš šių sąlygų:

  1) pardavėjas nežinojo ir dėl pagrįstos priežasties negalėjo žinoti apie viešą pareiškimą;

  2) iki sutarties sudarymo momento viešas pareiškimas buvo pataisytas tokiu pat ar panašiu būdu, kokiu buvo pateiktas;

  3) viešas pareiškimas negalėjo turėti įtakos vartotojo sprendimui įsigyti prekę.

  5. Skaitmeninių elementų turinčių prekių pardavėjas turi užtikrinti, kad vartotojas būtų informuotas apie naujinius (įskaitant su saugumu susijusius naujinius), kurie yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą šių prekių kokybę, ir kad šie naujiniai būtų teikiami:

  1) tokį laikotarpį, kokio vartotojas gali pagrįstai tikėtis atsižvelgiant į prekės rūšį ir paskirtį, skaitmeninius elementus bei sutarties aplinkybes ir pobūdį, kai pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas vienkartinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo veiksmas;

  2) šio kodekso 6.364 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, kai pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį.

  6. Jeigu vartotojas per protingą terminą neįdiegia pagal šio straipsnio 5 dalį pateiktų naujinių, pardavėjas nėra atsakingas už trūkumus, kuriuos lemia tik naujinio neįdiegimas, jeigu yra abi šios sąlygos:

  1) pardavėjas informavo vartotoją apie naujinio prieinamumą ir pasekmes jo neįdiegus;

  2) vartotojas neįdiegia naujinio arba jį įdiegia netinkamai ne dėl jam pateiktų netikslių įdiegimo instrukcijų.

  7. Jeigu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį vartotojas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti prekės savybė neatitinka šio straipsnio 3 ar 5 dalyje nustatytų reikalavimų, ir jis, sudarydamas sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad prekė yra tinkamos kokybės.

  8. Pardavėjas yra atsakingas už trūkumus, atsiradusius dėl netinkamo prekių įdiegimo (instaliavimo, įrengimo ar montavimo), šiais atvejais:

  1) įdiegimas yra pirkimo-pardavimo sutarties dalykas ir jį atliko pardavėjas arba jis už tai yra atsakingas;

  2) įdiegimą turėjo atlikti vartotojas ir tai buvo padaryta netinkamai dėl netikslių įdiegimo instrukcijų, kurias pateikė pardavėjas, o skaitmeninių elementų turinčių prekių netinkamo įdiegimo atveju – pardavėjas ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikėjas.

  9. Jeigu dėl kitų asmenų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimo panaikinama ar apribojama vartotojo galimybė naudotis preke, vartotojas gali ginti savo teises vadovaudamasis šio kodekso 6.3641 straipsnio nuostatomis.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.