Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ (Žin., 2010, Nr. 4-181; 2012, Nr. 28-1281; TAR, 2018-06-14, Nr. 2018-09879)
  • 2021-01-01 Galiojantis
    2010-01-13 Įsigalioja
    2010-01-12 Paskelbta
    2009-12-24 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 08 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-09879)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO IŠDUODAMŲ LEIDIMŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS

 

2009 m. gruodžio 24 d. Nr. 238

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 11 dalimi, 14 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 12 dalimi, 6 straipsnio 10 dalimi, 7 straipsnio 11 dalimi, atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 8 d. Europos bankininkystės institucijos gaires dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjus pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 5 straipsnio 5 dalį (EBA/GL/2017/09), Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti pridedamas:

1. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisykles;

2. Leidimo reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo taisykles.

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                   REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238

 

INFOLEX PASTABOS:

1. Vadovaujantis 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (TAR, 2018, Nr. 2018-18832) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-232 įsigaliojimo dienos (2018 11 23) gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos šiuo nutarimu keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (TAR, 2020, Nr. 2020-23663) nustatyta, kad Lietuvos banke iki nutarimo Nr. 03-167 įsigaliojimo dienos (2020 11 12) gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos nutarimu Nr. 03-167 keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma prašymo išduoti elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos licenciją, elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją ir mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją (toliau, kai Taisyklėse kalbama apie elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos licenciją, elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją ir mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją kartu, vartojama sąvoka „licencija“) pateikimo, nagrinėjimo tvarka, pateikiamų dokumentų turinio ir formos reikalavimai, licencijos išdavimo ir keitimo tvarka, pranešimo apie informacijos, kuri buvo pateikta norint gauti licenciją, pasikeitimus pateikimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

3. Pagal šias Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

4. Pareiškėjas, norėdamas gauti licenciją, Lietuvos bankui pateikia užpildytą Taisyklių 1 priede (jei siekiama gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją), 2 priede (jei siekiama gauti mokėjimo įstaigos licenciją), 3 priede (jei siekiama gauti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją), 4 priede (jei siekiama gauti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją) arba 5 priede (jei siekiama gauti mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją) nurodytą prašymą su prašymų formose nurodytais priedais.

5. Kartu su prašymu teikiami dokumentai turi atitikti šiems dokumentams nustatytus turinio ir formos reikalavimus, nurodytus Taisyklėse ir atitinkamuose prieduose. Teikiamos informacijos išsamumas turi būti proporcingas pareiškėjo dydžiui, vidaus organizacijai, ketinamų teikti paslaugų pobūdžiui, mastui, sudėtingumui ir rizikingumui.

6. Teikiant dokumentus, kuriais patvirtinamas pareiškėjo teisinis statusas, turi būti pateikiami Juridinių asmenų registre įregistruoti pareiškėjo įstatai. Tais atvejais, kai pareiškėjas yra steigiamas juridinis asmuo, kartu su prašymu pateikiami pareiškėjo įstatų projektas ir kiti pareiškėjo steigimo dokumentai.

7. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas informaciją apie pasikeitusius duomenis Lietuvos bankui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

 

III SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMAS

 

8. Lietuvos bankui išnagrinėjus prašymą, priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo.

9. Jeigu licencija išduodama steigiamai elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai, pareiškėjui išduodamas Lietuvos banko valdybos nutarimo arba Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarime Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ nustatytais atvejais, Lietuvos banko struktūrinio padalinio, kuriam pavesta vykdyti licencijų išdavimo funkcijas, sprendimo išduoti licenciją nuorašas.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJOS PAKEITIMAS

 

10.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pasikeitus licencijos turėtojo duomenims (elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos pavadinimui, juridinio asmens teisinei formai, kodui) ir elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai pateikus prašymą pakeisti duomenis ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, atitinkami duomenys išduotoje licencijoje pakeičiami per 15 kalendorinių dienų.

11.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga, išskyrus mokėjimo įstaigą, teikiančią tik sąskaitos informacijos paslaugą, ketinanti teikti mokėjimo paslaugas, kurios išduotoje licencijoje nenurodytos, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu pakeisti galiojančią licenciją. Su prašymu turi būti pateiktas užpildytas Taisyklių 1, 2, 3 arba 4 priedas, elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos verslo planas ir kiti Taisyklių 1, 2, 3 arba 4 priede nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų mokėjimo paslaugų.

12. Mokėjimo įstaiga, teikianti tik sąskaitos informacijos paslaugą ir ketinanti teikti kitas mokėjimo paslaugas, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu išduoti naują licenciją, suteikiančią teisę teikti kitas mokėjimo paslaugas.

13. Prašymas pakeisti licenciją pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis licencijos išdavimą.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS IR DOKUMENTUS

 

14. Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga privalo informuoti Lietuvos banką, jeigu pasikeičia šie duomenys ir (arba) dokumentai:

14.1. įstatai, nurodant, kas juose buvo keičiama;

14.2. naudojamas prekybinis pavadinimas, kai jis skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimo;

14.3. informacija apie faktinės veiklos vykdymo vietą, kai ji skiriasi nuo registruotos buveinės vietos;

14.4. informacija apie interneto svetainės adresą, kontaktinė informacija (bendrasis telefono numeris, elektroninis paštas);

14.5. informacija apie mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigos kontaktinį asmenį, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo (priežiūros atlikimo tikslais);

14.6. informacija apie asmenį, atsakingą už mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigos atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis išdavus licenciją (priežiūros tikslais);

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

14.7. NETEKO GALIOS:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

14.8. NETEKO GALIOS:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

14.9. Taisyklių 12 priedo 1, 2, 7, 8, 10 ir 11 punktuose nurodyta informacija.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

15. Apie Taisyklių 14 punkte nurodytų duomenų ir (arba) dokumentų pasikeitimus pareiškėjas privalo pranešti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po jų pasikeitimo dienos, jeigu kituose pareiškėjo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyti kitokie informavimo apie pasikeitusią informaciją terminai.

16. Lietuvos bankui pareiškėjas pasikeitusius (aktualius) duomenis turi pateikti užpildydamas tas prašymo ar atitinkamo prašymo priedo dalis, kuriose duomenys yra pasikeitę.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Licencijuojama veikla, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai, licencijos išdavimo sąlygos, atsisakymo išduoti licenciją teisinis pagrindas, licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo atvejai ir tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme.

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

1 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS LICENCIJĄ

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pareiškėjo pavadinimas

 

2.

Pareiškėjo teisinė forma

□ uždaroji akcinė bendrovė

□ akcinė bendrovė

 

3.

Ar pareiškėjo naudojamas (ketinamas naudoti) prekybinis pavadinimas skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto pareiškėjo pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus naudojamus (ketinamus naudoti) prekybinius pavadinimus:

 

4.

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

(pildo tik įsteigtas juridinis asmuo)

 

5.

Pareiškėjo teisinis statusas

□ įsteigtas juridinis asmuo

□ steigiamas juridinis asmuo

 

6.

Pareiškėjo registruotos buveinės adresas

 

 

(savivaldybė, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

7.

Ar pareiškėjo faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą:

 

8.

Pareiškėjo elektroninis paštas

 

9.

Pareiškėjo interneto svetainės adresas

 

10.

Pareiškėjo telefono numeris

 

11.

Atstovo duomenys

 

(vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

12.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su licencijos išdavimu

(pildoma, jei prašymą teikia ne atstovas, o pareiškėjas tiesiogiai)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

13.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo (priežiūros atlikimo tikslais)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

14.

Asmenų, įsigyjančių (turinčių) pareiškėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas[1]

 

1....

2....

...

(asmens vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas ir registracijos valstybė; įsigyjama (turima) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis procentais)

15.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

 

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

16.

Filialo (-ų) vadovo (-ų) tapatybės duomenys

(pildoma, jeigu numatoma leisti elektroninius pinigus ir (arba) teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje įsteigus filialą)

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos, valstybė, kurioje įsteigtam filialui vadovaus šis asmuo)

17.

Auditą atliekančios (atliksiančios) audito įmonės ar atestuoto auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, atitinkančių Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytus reikalavimus, duomenys

Pavadinimas/vardas ir pavardė

 

Kodas

 

Adresas

 

Telefono numeris

 

El. paštas

 

18.

Ar pareiškėjo veikla kada nors buvo arba šiuo metu yra prižiūrima finansų sektoriaus priežiūros institucijų?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite priežiūros institucijos pavadinimą, buveinės adresą, priežiūros laikotarpį:

 

19.

Prašome pažymėti paslaugas, dėl kurių siekiama gauti licenciją

□ leisti elektroninius pinigus

 

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 punktas)

 

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 2 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 4 punktas)

 

□ mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 5 punktas)

 

□ pinigų perlaidos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas)

 

□ mokėjimo inicijavimo paslaugos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punktas)

 

□ sąskaitos informacijos paslaugos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 8 punktas)

 

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

3. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

B DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas pareiškėjo teisinis statusas:

□ įstatai (įstatų projektas)

□ steigimo dokumentai

□ kiti dokumentai:

 

 

2.

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

3.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 

4.

Veiklos programa (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 6 priedas)

 

5.

Verslo planas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 7 priedas)

 

6.

Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad pradinio kapitalo dydis yra ne mažesnis, negu nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, kaip antai:

□ praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (patikrintas audito įmonės, jei auditas privalomas, ir patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo (jei yra)) arba

□ viešojo registro išrašas, kuriame nurodomas įregistruotas kapitalas, arba

□ kaupiamosios sąskaitos išrašas, išduotas steigiamai bendrovei banko arba kitos kredito įstaigos, turinčios licenciją teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir patvirtinantis, kad lėšos deponuotos kaupiamojoje sąskaitoje

 

7.

Priemonių, kurių imtasi (bus imamasi) siekiant apsaugoti vartotojų lėšas, aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 8 priedas)

 

8.

Valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės sistemos, įskaitant administracines, rizikos valdymo ir apskaitos sistemas, aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 9 priedas)

 

9.

Organizacinės struktūros aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 10 priedas)

 

10.

Pranešimas apie siūlomą įsigijimą (Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, priedas) ir akcininkų struktūros grafinis atvaizdas

 

11.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnyje, užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 1 priedas)

 

12.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaita ir Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaita, kurių formos patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės. Jeigu sudarytoje profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatyta išskaita arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sutartyje nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius, kad mokėjimo paslaugų vartotojų ir sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų reikalavimai, pareikšti dėl Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 38, 51‒53 straipsniuose nurodytų įvykių, bus visiškai patenkinti (pavyzdžiui, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo sudaryti rezervą išrašą ar kitą dokumentą, kuris įrodo, kad elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga disponuoja papildoma pinigų suma, kuri yra ne mažesnė nei draudimo sutartimi ar kita lygiaverte atsakomybės užtikrinimo priemone nepadengta suma ir kuri galės būti panaudota tik šiame punkte nurodytiems reikalavimams tenkinti)[2]

 

13.

Anketa dėl pareiškėjo veiklos operacinės rizikos (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 11 priedas)

 

131.

Anketa dėl pareiškėjo vidaus procedūrų, siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 12 priedas)

 

132

Anketa dėl pareiškėjo informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 13 priedas)

 

14.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos bankui įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

2 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS LICENCIJĄ

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pareiškėjo pavadinimas

 

2.

Pareiškėjo teisinė forma

□ uždaroji akcinė bendrovė

□ akcinė bendrovė

 

3.

Ar pareiškėjo naudojamas (ketinamas naudoti) prekybinis pavadinimas skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto pareiškėjo pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus naudojamus (ketinamus naudoti) prekybinius pavadinimus:

 

4.

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

(pildo tik įsteigtas juridinis asmuo)

 

5.

Pareiškėjo teisinis statusas

□ įsteigtas juridinis asmuo

□ steigiamas juridinis asmuo

 

6.

Pareiškėjo registruotos buveinės adresas

 

 

(savivaldybė, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

7.

Ar pareiškėjo faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą:

 

8.

Pareiškėjo elektroninis paštas

 

9.

Pareiškėjo interneto svetainės adresas

 

10.

Pareiškėjo telefono numeris

 

11.

Atstovo duomenys

 

(vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

12.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su licencijos išdavimu

(pildoma, jei prašymą teikia ne atstovas, o pareiškėjas tiesiogiai)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

13.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo (priežiūros atlikimo tikslais)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

14.

Asmenų, įsigyjančių (turinčių) pareiškėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas[3]

 

1....

2....

...

(asmens vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas ir registracijos valstybė; kiekvieno asmens įsigyjama (turima) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis procentais)

15.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

 

16.

Filialo (-ų) vadovo (-ų) tapatybės duomenys

(pildoma, jeigu numatoma teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje įsteigus filialą)

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos, valstybė, kurioje įsteigtam filialui vadovaus šis asmuo)

 

17.

Auditą atliekančios (atliksiančios) audito įmonės ar atestuoto auditoriaus, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, atitinkančių Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytus reikalavimus, duomenys

Pavadinimas/vardas ir pavardė

 

Kodas

 

Adresas

 

Telefono numeris

 

El. paštas

 

 

 

18.

Ar pareiškėjo veikla kada nors buvo arba šiuo metu yra prižiūrima finansų sektoriaus priežiūros institucijų?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite priežiūros institucijos pavadinimą, buveinės adresą, priežiūros laikotarpį:

 

19.

Prašome pažymėti paslaugas, dėl kurių siekiama gauti licenciją

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 punktas)

 

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 2 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 4 punktas)

 

□ mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 5 punktas)

 

□ pinigų perlaidos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas)

 

□ mokėjimo inicijavimo paslaugos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punktas)

 

□ sąskaitos informacijos paslaugos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 8 punktas)

 

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

3. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

B DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas pareiškėjo teisinis statusas:

□ įstatai (įstatų projektas)

□ steigimo dokumentai

□ kiti dokumentai:

 

 

2.

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

3.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 

4.

Veiklos programa (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 6 priedas)

 

5.

Verslo planas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 7 priedas)

 

6.

Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad pradinio kapitalo dydis yra ne mažesnis, negu nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje, kaip antai:

□ praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (patikrintas audito įmonės, jei auditas privalomas, ir patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo (jei yra)) arba

□ viešojo registro išrašas, kuriame nurodomas įregistruotas kapitalas, arba

□ kaupiamosios sąskaitos išrašas, išduotas steigiamai bendrovei banko arba kitos kredito įstaigos, turinčios licenciją teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir patvirtinantis, kad lėšos deponuotos kaupiamojoje sąskaitoje

 

7.

Priemonių, kurių imtasi (bus imamasi) siekiant apsaugoti vartotojų lėšas, aprašymas[4] (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 8 priedas)

 

8.

Valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės sistemos, įskaitant administracines, rizikos valdymo ir apskaitos sistemas, aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 9 priedas)

 

9.

Organizacinės struktūros aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 10 priedas)

 

10.

Pranešimas apie siūlomą įsigijimą (Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, priedas) ir akcininkų struktūros grafinis atvaizdas

 

11.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnyje, užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 1 priedas)

 

12.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaita ir Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaita, kurių formos patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės. Jeigu sudarytoje profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatyta išskaita arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sutartyje nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius, kad mokėjimo paslaugų vartotojų ir sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų reikalavimai, pareikšti dėl Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 38, 51‒53 straipsniuose nurodytų įvykių bus visiškai patenkinti (pavyzdžiui, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo sudaryti rezervą išrašą ar kitą dokumentą, kuris įrodo, kad elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga disponuoja papildoma pinigų suma, kuri yra ne mažesnė nei draudimo sutartimi ar kita lygiaverte atsakomybės užtikrinimo priemone nepadengta suma ir kuri galės būti panaudota tik šiame punkte nurodytiems reikalavimams tenkinti)[5]

 

13.

Anketa dėl pareiškėjo veiklos operacinės rizikos (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 11 priedas)

 

131.

Anketa dėl pareiškėjo vidaus procedūrų, siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 12 priedas)

 

132.

Anketa dėl pareiškėjo informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 13 priedas)

 

14.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos banko įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

3 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pareiškėjo pavadinimas

 

2.

Pareiškėjo teisinė forma

□ uždaroji akcinė bendrovė

□ akcinė bendrovė

 

3.

Ar pareiškėjo naudojamas (ketinamas naudoti) prekybinis pavadinimas skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto pareiškėjo pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus naudojamus (ketinamus naudoti) prekybinius pavadinimus:

 

4.

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

(pildo tik įsteigtas juridinis asmuo)

 

5.

Pareiškėjo teisinis statusas

□ įsteigtas juridinis asmuo         

□ steigiamas juridinis asmuo

 

6.

Pareiškėjo registruotos buveinės adresas

 

 

(savivaldybė, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

7.

Ar pareiškėjo faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą:

 

8.

Pareiškėjo elektroninis paštas

 

9.

Pareiškėjo interneto svetainės adresas

 

10.

Pareiškėjo telefono numeris

 

11.

Atstovo duomenys

 

(vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

12.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su licencijos išdavimu

(pildoma, jei prašymą teikia ne atstovas, o pareiškėjas tiesiogiai)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

13.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo (priežiūros atlikimo tikslais)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

14.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

 

15.

Filialo (-ų) vadovo (-ų) tapatybės duomenys

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

 

16.

Ar pareiškėjo veikla kada nors buvo arba šiuo metu yra prižiūrima finansų sektoriaus priežiūros institucijų?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite priežiūros institucijos pavadinimą, buveinės adresą, priežiūros laikotarpį:

 

17.

Prašome pažymėti paslaugas, dėl kurių siekiama gauti licenciją

□ leisti elektroninius pinigus

 

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 punktas)

 

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 2 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 4 punktas)

 

□ mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 5 punktas)

 

□ pinigų perlaidos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas)

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

B DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas pareiškėjo teisinis statusas:

□ įstatai (įstatų projektas)

□ steigimo dokumentai

□ kiti dokumentai:

 

 

2.

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

3.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 

4.

Verslo planas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 7 priedas)

 

5.

Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad elektroninių pinigų įstaigos neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis (jeigu veikla nevykdoma, – verslo plane planuojamas vidurkis) neviršija (neviršys) 900 000 eurų, o jeigu elektroninių pinigų įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių pinigų leidimu, – ir dokumentai, kuriais patvirtinama, kad elektroninių pinigų įstaigos, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėn. įvykdytų (planuojamų įvykdyti) mokėjimo operacijų sumos vidurkis neviršija (neviršys) 3 000 000 eurų per mėnesį

 

6.

Priemonių, kurių imtasi (bus imamasi) siekiant apsaugoti vartotojų lėšas, aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 8 priedas)

 

7.

Organizacinės struktūros aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 10 priedas)

 

8.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnyje, užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 2 priedas)

 

9.

Anketa dėl pareiškėjo veiklos operacinės rizikos (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 11 priedas) (pildoma anketos I dalis)

 

91.

Anketa dėl pareiškėjo vidaus procedūrų, siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 12 priedas)

 

10.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos banko įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

4 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pareiškėjo pavadinimas

 

2.

Pareiškėjo teisinė forma

□ uždaroji akcinė bendrovė

□ akcinė bendrovė

 

3.

Ar pareiškėjo naudojamas (ketinamas naudoti) prekybinis pavadinimas skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto pareiškėjo pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus naudojamus (ketinamus naudoti) prekybinius pavadinimus:

 

4.

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

(pildo tik įsteigtas juridinis asmuo)

 

5.

Pareiškėjo teisinis statusas

□ įsteigtas juridinis asmuo

□ steigiamas juridinis asmuo

 

6.

Pareiškėjo registruotos buveinės adresas

 

 

(savivaldybė, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

7.

Ar pareiškėjo faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą:

 

8.

Pareiškėjo elektroninis paštas

 

9.

Pareiškėjo interneto svetainės adresas

 

10.

Pareiškėjo telefono numeris

 

11.

Atstovo duomenys

 

(vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

12.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su licencijos išdavimu

(pildoma, jei prašymą teikia ne atstovas, o pareiškėjas tiesiogiai)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

13.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo (priežiūros atlikimo tikslais)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

14.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

 

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

 

15.

Filialo (-ų) vadovo (-ų) tapatybės duomenys

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

 

16.

Ar pareiškėjo veikla kada nors buvo arba šiuo metu yra prižiūrima finansų sektoriaus priežiūros institucijų?

□ Ne

□ Taip (nurodykite priežiūros institucijos pavadinimą, buveinės adresą, priežiūros laikotarpį):

 

17.

Prašome pažymėti paslaugas, dėl kurių siekiama gauti licenciją

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 punktas)

 

□ paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 2 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 punktas)

 

□ mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 4 punktas)

 

□ mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 5 punktas)

 

□ pinigų perlaidos (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punktas)

 

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

B DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas pareiškėjo teisinis statusas:

□ įstatai (įstatų projektas)

□ steigimo dokumentai

□ kiti dokumentai:

 

 

2.

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

3.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 

4.

Verslo planas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 7 priedas)

 

5.

Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad mokėjimo įstaigos, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėnesių įvykdytų (planuojamų įvykdyti) mokėjimo operacijų sumos vidurkis neviršija (neviršys) 3 000 000 eurų per mėnesį

 

6.

Priemonių, kurių imtasi (bus imamasi) siekiant apsaugoti vartotojų lėšas, aprašymas[6] (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 8 priedas)

 

7.

Organizacinės struktūros aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 10 priedas)

 

8.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnyje, užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 2 priedas)

 

9.

Anketa dėl pareiškėjo veiklos operacinės rizikos (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 11 priedas) (pildoma anketos I dalis)

 

91.

Anketa dėl pareiškėjo vidaus procedūrų, siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 12 priedas)

 

10.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos banko įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

5 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS TIK SĄSKAITOS INFORMACIJOS PASLAUGĄ, LICENCIJĄ

 

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukus.

2. Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

A DALIS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.

Pareiškėjo pavadinimas

 

2.

Pareiškėjo teisinė forma

□ uždaroji akcinė bendrovė

□ akcinė bendrovė

 

3.

Ar pareiškėjo naudojamas (ketinamas naudoti) prekybinis pavadinimas skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto pareiškėjo pavadinimo?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite visus naudojamus (ketinamus naudoti) prekybinius pavadinimus:

 

4.

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

(pildo tik įsteigtas juridinis asmuo)

 

5.

Pareiškėjo teisinis statusas

□ įsteigtas juridinis asmuo

□ steigiamas juridinis asmuo

 

6.

Pareiškėjo registruotos buveinės adresas

 

 

(savivaldybė, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

7.

Ar pareiškėjo faktinė veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo registruotos buveinės vietos?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite faktinę veiklos vykdymo vietą:

 

8.

Pareiškėjo elektroninis paštas

 

9.

Pareiškėjo interneto svetainės adresas

 

10.

Pareiškėjo telefono numeris

 

11.

Atstovo duomenys

 

(vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, pareigos (jeigu atstovauja juridinio asmens darbuotojas), kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

12.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis dėl klausimų, susijusių su licencijos išdavimu

(pildoma, jei prašymą teikia ne atstovas, o pareiškėjas tiesiogiai)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

13.

Kontaktinis asmuo, į kurį Lietuvos banko darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo (priežiūros atlikimo tikslais)

 

(vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, el. paštas)

14.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos)

 

15.

Filialo (-ų) vadovo (-ų) tapatybės duomenys

(pildoma, jeigu numatoma teikti sąskaitos informacijos paslaugas kitoje valstybėje narėje įsteigus filialą)

 

1....

2....

...

 

(vardas ir pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, pareigos, valstybė, kurioje įsteigtam filialui vadovaus šis asmuo)

 

16.

Ar pareiškėjo veikla kada nors buvo arba šiuo metu yra prižiūrima finansų sektoriaus priežiūros institucijų?

□ Ne

□ Taip

Nurodykite priežiūros institucijos pavadinimą, buveinės adresą, priežiūros laikotarpį:

 

 

KEISTA (lentelė):

1. 2018 11 20 nutarimu Nr. 03-232 (nuo 2018 11 23)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18832)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

3. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

B DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Nurodykite pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis.

 

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas pareiškėjo teisinis statusas:

□ įstatai (įstatų projektas)

□ steigimo dokumentai

□ kiti dokumentai:

 

 

2.

Atstovo teisę atstovauti patvirtinantis dokumentas

 

3.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 

4.

Veiklos programa (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 6 priedas)

 

5.

Verslo planas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 7 priedas)

 

6.

Valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės sistemos, įskaitant administracines, rizikos valdymo ir apskaitos sistemas, aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 9 priedas)

 

7.

Organizacinės struktūros aprašymas (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 10 priedas)

 

8.

Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsnyje, užpildytos Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketos (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, 1 priedas)

 

9.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties ar kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo ataskaita ir Profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės minimalios sumos dydžio apskaičiavimo ataskaita, kurių formos patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės. Jeigu sudarytoje profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartyje yra numatyta išskaita arba kitos lygiavertės atsakomybės užtikrinimo priemonės sutartyje yra nustatyta suma, kurios ši sutartis nedengia, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius, kad mokėjimo paslaugų vartotojų ir sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų reikalavimai, pareikšti dėl Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 38, 51‒53 straipsniuose nurodytų įvykių bus visiškai patenkinti (pavyzdžiui, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo sudaryti rezervą išrašą ar kitą dokumentą, kuris įrodo, kad elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga disponuoja papildoma pinigų suma, kuri yra ne mažesnė nei draudimo sutartimi ar kita lygiaverte atsakomybės užtikrinimo priemone nepadengta suma ir kuri galės būti panaudota tik šiame punkte nurodytiems reikalavimams tenkinti)

 

10.

Anketa dėl pareiškėjo veiklos operacinės rizikos (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 11 priedas) (anketos I dalis ir II dalies 1, 4 ir 5 punktai nepildomi)

 

101.

Anketa dėl pareiškėjo informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo (Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 13 priedas)

 

11.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos banko įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

6 priedas

 

VEIKLOS PROGRAMA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1. Ar ketinate teikti elektroninių pinigų leidimo paslaugą?

□ Ne

□ Taip (pateikite paslaugos aprašymą):

 

 

2. Pateikite nuoseklų kiekvienos ketinamos teikti mokėjimo paslaugos rūšies aprašymą, užpildydami lentelę pagal kiekvieną paslaugos rūšį atskirai:

 

Paslaugos rūšis (pavadinimas)

 

1.

Paslaugos rūšies aprašymas

 

2.

Nuoroda į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytą konkrečią mokėjimo paslaugą, kuriai priskirtina aprašyta mokėjimo paslauga

 

3.

Paaiškinimas, kaip nustatyta, kad veikla priskirtina šiai mokėjimo paslaugai

 

4.

Ar ketinama teikti mokėjimo paslauga yra susijusi su elektroninių pinigų leidimu?

(pildoma tik siekiant gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją)

□ Ne

□ Taip

5.

Paslaugos vykdymo aprašymas, nurodant visas susijusias šalis, apdorojimo trukmes, pateikiant lėšų srautų diagramą ir atsiskaitymo tvarką

(kai ketinama teikti tik mokėjimo inicijavimo paslaugas arba tik sąskaitos informacijos paslaugas, lėšų srautų diagrama ir atsiskaitymo tvarka neteikiama)

 

 

3. Ar, teikiant paslaugas, vartotojų lėšos pateks į pareiškėjo valdomą (-as) sąskaitą (-as)?

□ Ne

□ Taip (nurodykite paslaugas, kurias teikiant lėšos pateks į pareiškėjo valdomą (-as) sąskaitą (-as), ir ilgiausią laikotarpį, kurį vartotojo lėšos bus saugomos pareiškėjo valdomoje (-ose) sąskaitoje (-ose)):

 

 

4. Ar pareiškėjas per artimiausius trejus metus ketina vykdyti (vykdo) kitą Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje arba Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą?

□ Ne

□ Taip (užpildykite lentelę apie ketinamą vykdyti (vykdomą) kitą veiklą):

Eil. Nr.

Veikla

Ar pareiškėjas vykdo šią veiklą?

Veiklos aprašymas

Veiklos vykdymo laikotarpis (pradžios data)

1.

Glaudžiai su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugomis susijusių papildomų paslaugų, tokių kaip valiutos keitimas, lėšų saugojimo veikla, duomenų kaupimas ir tvarkymas, teikimas

□ Ne

□ Taip

 

 

2.

Mokėjimo sistemų valdymas, laikantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų

□ Ne

□ Taip

 

 

3.

Kitos veiklos, kuri nėra mokėjimo paslaugų teikimo veikla (išskyrus Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nustatytus atvejus) arba kuri nėra elektroninių pinigų leidimo veikla (išskyrus Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 8 dalyje ir 14 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus), vykdymas

□ Ne

□ Taip

 

 

4.

Valiutos keitimas (grynaisiais pinigais)

□ Ne

□ Taip

 

 

 

5. Ar mokėjimo paslaugos ir (arba) glaudžiai su mokėjimo paslaugomis susijusios papildomos paslaugos, ir (arba) elektroninių pinigų leidimo paslaugos bus teikiamos fizinėse klientų aptarnavimo vietose?

□ Ne

□ Taip (nurodykite, kiek fizinių klientų aptarnavimo vietų ir kuriose valstybėse ketinama steigti):

 

 

6. Ar pareiškėjas ketina teikti paskolas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje arba Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje?

□ Ne

□ Taip (užpildykite lentelę):

Valstybė, kurioje ketinama teikti paskolas

Maksimali paskolos suma vienam klientui

Maksimalus paskolos terminas

 

 

 

 

7. Ar pareiškėjas ketina teikti mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų leidimo paslaugas kitose valstybėse narėse arba užsienio valstybėse?

□ Ne

□ Taip (nurodykite, kuriose valstybėse ir kokias paslaugas ketinama teikti kitose valstybėse narėse arba užsienio valstybėse):

 

 

8.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pateikite toliau nurodomus veiklos programos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis):

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Sutarčių, kurias ketinama sudaryti su trečiaisiais asmenimis, teikiant mokėjimo paslaugas, įskaitant mokėjimo kortelių schemas, projektai

 

2.

Mokėjimo paslaugų teikėjams – Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties, atitinkančios Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 13 straipsnio 2–8 dalių reikalavimus, projektas

 

3.

Elektroninių pinigų įstaigos atveju – elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sutarties, atitinkančios Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, projektas

 

4.

Kiti pridedami dokumentai:

 

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)

 

 

Aš, toliau pasirašęs:

 

Patvirtinu, kad šiuose pridedamuose prieduose pateikta bendroji mokėjimo paslaugų sutartis ir (arba) elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sutartis atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 13 straipsnio 2–8 dalių ir (arba) Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnio sutarties (sutarčių) turiniui keliamus reikalavimus.

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

7 priedas

 

VERSLO PLANAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1. Rinkodaros planas, kuriame nurodoma:

1.1. Pareiškėjo konkurencinės padėties atitinkamame mokėjimų rinkos ir (arba) elektroninių pinigų leidimo rinkos segmente analizė, konkurenciniai pranašumai

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

11.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Verslo modelio aprašymas (ketinamos teikti licencinės ir kitos paslaugos, prioritetinių rinkų analizė, klientų grupės (fiziniai ar juridiniai asmenys, tikslinės grupės, planuojamas klientų skaičius, geografinis pasiskirstymas, jau turimas klientų portfelis, preliminarūs susitarimai), paslaugų teikimo kanalai, įėjimo į rinką planas, ilgalaikiai tikslai ir kt.)

 

1.2. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir (arba) elektroninių pinigų turėtojų, rinkodaros strategijos ir platinimo kanalų aprašymas

 

 

2. Pateikite patvirtintas ankstesnių trejų metų metines finansines ataskaitas, jei dėl licencijos kreipiasi veiklą vykdanti įmonė[7] (nurodomas verslo plano priedo numeris):

Priedo numeris

 

 

3. Pateikite pirmųjų trejų finansinių metų biudžeto sąmatą, kuria įrodoma, kad pareiškėjas gali patikimai veikti naudodamas tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras:

 

3.1. pateikite pirmųjų trejų finansinių metų prognozuojamą balansinę ataskaitą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (pagal ketvirčius išskleistus duomenis), parengtas pagal bazinį scenarijų ir nepalankiausių sąlygų scenarijų (duomenys pateikiami balansinės ataskaitos ir pelno (nuostolių) ataskaitos, kurių formos patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, pagrindiniuose straipsniuose):

Priedo numeris

 

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

3.2. pateikite informaciją (pagal ketvirčius išskleistus duomenis) išskleistus duomenis, tokius kaip, pavyzdžiui, bendrą mokėjimo operacijų skaičių ir vertę, klientų skaičių, kainodarą, vidutinę vienos mokėjimo operacijos vertę, pajamų ir išlaidų pagrindinius šaltinius, finansines skolas ir ilgalaikį turtą, nuosavą kapitalą, kitus pinigų srautus, numatomą pelningumo ribą, kuriais remiantis parengtos 3.1. papunktyje nurodytos ataskaitos pagal:

3.2.1. bazinį scenarijų:

Priedo numeris

 

 

3.2.2. nepalankiausių sąlygų scenarijų:

Priedo numeris

 

 

4.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pateikite trejų metų prognozę pagal bazinį ir nepalankiausių sąlygų scenarijus (pagal ketvirčius išskleistus duomenis) apie nuosavo kapitalo poreikį ir nuosavą kapitalą, įskaitant pradinį kapitalą, atitinkančius Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 14, 15 ir 16 straipsniuose (mokėjimo įstaigoms) arba Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22, 23 ir 24 straipsniuose (elektroninių pinigų įstaigoms) ir Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-83 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių ir elektroninių pinigų įstaigų (mokėjimo įstaigų) pradinio kapitalo ir nuosavo kapitalo skaičiavimo ataskaitos formų patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, užpildydami šiuo nutarimu patvirtintų ataskaitų formas pagal pasirinktą metodą ir pagal kitus metodus.

 

Pastaba (taikoma 3 ir 4 punktams):

1. Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga visuomet turi turėti viršijantį minimalų kapitalo dydį pakankamo dydžio nenumatytoms išlaidoms padengti kapitalo sumos perviršį.

2. Pirmųjų finansinių metų biudžeto sąmata ir finansinės prognozės turi būti pagrįsti įrodymais (susitarimais su būsimais klientais, turimomis sistemomis, žmogiškaisiais ištekliais ir pan.), kad elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga sugebės pradėti vykdyti veiklą nuo nurodyto pirmųjų finansinių metų laikotarpio, kitaip elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga papildomai, be 1 punkte nurodyto kapitalo sumos perviršio, turi turėti ne mažesnę kaip pirmųjų finansinių metų pastoviųjų bendrųjų administracinių išlaidų dydžio kapitalo sumą.

Priedo numeris

 

 

41.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pažymėkite pasirinktą nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimo metodą ir pateikite jo pagrindimą.

 

□ A metodas

 

□ B metodas

 

□ C metodas

 

□ D metodas

 

Priedo numeris

 

 

Informacija pagal 4 ir 41 punktus neteikiama, jeigu pareiškėjas ketina teikti tik sąskaitos informacijos paslaugą.

 

5. Jeigu siekiate mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos, nurodykite:

 

5.1. ar ketinate teikti elektroninių pinigų leidimo paslaugą?

□ Ne

□ Taip (pateikite paslaugos aprašymą):

 

5.2. nuoseklų kiekvienos ketinamos teikti mokėjimo paslaugos rūšies aprašymą, užpildydami lentelę pagal kiekvieną paslaugos rūšį atskirai:

Paslaugos rūšis (pavadinimas)

 

1.

Paslaugos rūšies aprašymas

 

2.

Nuoroda į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytą konkrečią mokėjimo paslaugą, kuriai priskirtina aprašyta mokėjimo paslauga

 

3.

Paaiškinimas, kaip nustatyta, kad veikla priskirtina šiai mokėjimo paslaugai

 

4.

Ar ketinama teikti mokėjimo paslauga yra susijusi su elektroninių pinigų leidimu?

(pildoma tik siekiant gauti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją)

□ Ne

□ Taip

 

5.3. ar, teikiant paslaugas, bus įgyjama teisė į paslaugų vartotojų lėšas?

□ Ne

□ Taip (nurodykite paslaugas, kurias teikiant bus įgyjama teisė į paslaugų vartotojų lėšas):

 

 

6.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pateikite verslo plano priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą, priedo numerį ir lapų skaičių:

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

 

 

2.

 

 

 

Užpildymo data

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

8 priedas

 

PRIEMONIŲ, KURIŲ IMTASI (BUS IMAMASI) SIEKIANT APSAUGOTI VARTOTOJŲ LĖŠAS, APRAŠYMAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Būdai, kuriais bus apsaugomos vartotojų lėšos

□ lėšų atskyrimas

□ lėšų draudimas, garantija arba laidavimas

 

 

1. Jeigu vartotojų lėšos bus apsaugomos atskiriant lėšas arba jeigu vartotojų lėšas ketinama investuoti, užpildykite šią lentelę:

 

KEISTA (lentelė):

1. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

1.1.

Investavimo politikos, kuria siekiama užtikrinti, kad pasirinktas turtas būtų likvidus, saugus ir mažos rizikos, aprašymas, jei vartotojų lėšas ketinama investuoti

 

1.2.

Informacija apie asmenų, turinčių prieigą prie atskiros sąskaitos, skaičių ir funkcijas

 

1.3.

Administravimo ir sutikrinimo proceso, siekiant užtikrinti, kad vartotojų lėšos būtų apsaugotos vartotojų naudai nuo kitų pareiškėjo kreditorių reikalavimų, ypač nemokumo atveju, aprašymas

 

1.4.

Nurodykite, jei ketinate vartotojų lėšas laikyti Lietuvos banke, arba pateikite užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą, kurios forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir sutarties (ar sutarties projekto), sudarytos su Lietuvos Respublikos kredito įstaiga (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaiga, kitos valstybės narės centriniu banku arba su vertybinių popierių saugotoju, kopiją

□ Lietuvos banke

 

1.41.

Pateikę 1.4 papunktyje nurodytos sutarties projekto kopiją, pateikite rašytinį elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos įsipareigojimą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti sudarytos sutarties (išskyrus su Lietuvos banku sudarytos sutarties) kopiją

 

 

 

 

 

 

 

 

(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)

1.5.

Pareiškėjas patvirtina, kad atitinka Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio reikalavimus

 

(pildo tik pareiškėjai, ketinantys teikti mokėjimo paslaugas)

□ Taip

 

1.6.

Pareiškėjas patvirtina, kad atitinka Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio reikalavimus

 

(pildo tik pareiškėjai, siekiantys elektroninių pinigų įstaigos licencijos)

□ Taip

 

 

2. Jeigu vartotojų lėšos bus apsaugomos lėšų draudimu, garantija arba laidavimu, užpildykite šią lentelę:

 

KEISTA (lentelė):

1. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

2. 2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

2.1.

Pareiškėjas patvirtina, kad draudimo liudijimą, garantiją arba laidavimą išdavusi kredito įstaiga arba draudimo įmonė nepriklauso tai pačiai įmonių grupei kaip pareiškėjas

□ Ne

□ Taip

 

2.2.

Informacija apie sutikrinimo procesą, taikomą siekiant užtikrinti, kad draudimo sutartimi, garantija arba laidavimu teikiamos apsaugos visada pakaktų pareiškėjo prisiimtiems įsipareigojimams, susijusiems su apsauga, vykdyti

 

2.3.

NETEKO GALIOS:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

 

2.4.

Pateikite užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą, kurios forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir draudimo sutarties, garantijos arba laidavimo rašto (ar šių dokumentų projekto), išduoto Lietuvos Respublikos draudimo įmonės ar kredito įstaigos (įskaitant užsienio valstybės draudimo įmonės ar kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje) arba kitos valstybės narės draudimo įmonės ar kredito įstaigos, nepriklausančios tai pačiai įmonių grupei kaip užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, kurios filialas ketina leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje, kopiją

 

(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)

2.5.

Pateikę 2.4 papunktyje nurodytų dokumentų projekto kopiją, pateikite rašytinį elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos įsipareigojimą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti sudarytos draudimo sutarties, garantijos ar laidavimo rašto kopiją

 

 

(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)

 

Užpildymo data

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

9 priedas

 

VALDYMO TVARKOS IR VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS, ĮSKAITANT ADMINISTRACINES, RIZIKOS VALDYMO IR APSKAITOS SISTEMAS, APRAŠYMAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.

Rizikų žemėlapis (jame nurodomos pareiškėjo nustatytų rizikų rūšys ir procedūros, kurios bus taikomos siekiant įvertinti šias rizikas ir jas valdyti)

 

2.

Vykdomų kontrolės procedūrų aprašymas (nurodoma, kaip vykdoma periodinė ir nuolatinė kontrolė, pateikiama informacija apie šios kontrolės dažnumą ir jai vykdyti paskirtus žmogiškuosius išteklius)

 

3.

Apskaitos procedūra, skirta pareiškėjo finansinei informacijai tvarkyti ir ataskaitoms sudaryti

 

4.

Informacija apie tai, kaip stebimos ir kontroliuojamos tretiesiems asmenims perduotos funkcijos, kad nesuprastėtų pareiškėjo vidaus kontrolės priemonių kokybė

 

5.

Informacija apie tai, kokiomis vidaus kontrolės priemonėmis užtikrinama pareiškėjo filialų, tarpininkų (elektroninių pinigų įstaigoms – ir asmenų, per kuriuos elektroninių pinigų įstaiga platins ir išpirks elektroninius pinigus) veiklos kontrolė

 

6.

Jei pareiškėjas yra kitoje valstybėje narėje prižiūrimo subjekto patronuojamoji įmonė – grupės valdymo proceso aprašymas

 

7.

Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už vidaus kontrolės funkcijas, įskaitant periodinę, nuolatinę ir atitikties kontrolę, tapatybės duomenys

 

 

Užpildymo data

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

10 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 12

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS APRAŠYMAS

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1. Pateikite išsamią organizacinės struktūros, kurioje pavaizduotas kiekvienas skyrius, padalinys arba panašus struktūrinis vienetas, schemą, nurodydami už šių padalinių veiklą ir vidaus kontrolės funkcijas atsakingo (-ų) asmens (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es).

 

 

 

2. Kiekvieno skyriaus, padalinio arba panašaus struktūrinio vieneto funkcijų ir atsakomybės aprašymai.

 

 

 

3. Artimiausių trejų metų visų darbuotojų skaičiaus prognozė pagal pateiktą lentelę[8].

 

Eil. Nr.

Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos darbuotojų skaičius

Skaičius (vnt.) kiekvienais metais

1.

Vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius

Y1

Y2

Y3

2.

Iš jų: vidutinis darbdavio darbuotojų, susijusių su licencijuota veikla, skaičius

Y1

Y2

Y3

3.

Iš jų: vidutinis darbdavio darbuotojų, kurių faktinė (fizinė) darbo vieta yra Lietuvos Respublikoje, skaičius

Y1

Y2

Y3

 

4. Planuojamų priimti darbuotojų skaičius ir pagrindinės jau priimtų ar planuojamų priimti darbuotojų funkcijos elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigoje (tiek dirbančių Lietuvos Respublikoje, tiek ir kitose valstybėse) per artimiausius trejus metus.

 

Pareigybė

Darbuotojų skaičius (vnt.) kiekvienais metais

Faktinė darbo vieta (valstybė)

 

Y1

Y2

Y3

 

 

Y1

Y2

Y3

 

 

Y1

Y2

Y3

 

 

5. Nurodykite elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos darbuotojus ar asmenis, atsakingus už toliau nurodytų funkcijų vykdymą elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigoje.

 

Funkcija

Vardas ir pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, faktinė darbo vieta

Kvalifikacijos ir patirties aprašymas, pagrindžiantis, kad šio asmens patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti

Atitikties teisės aktams, reglamentuojantiems elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos veiklą, užtikrinimo funkcija

 

 

Atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams funkcija (vadovaujantys darbuotojai, kurie atsakingi už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą)

 

 

Informacijos saugos vadybininko funkcija

 

 

 

6. Nurodykite elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos darbuotojus ar asmenis, kurie bus atsakingi už elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų ir pranešimų parengimą ir pateikimą.

 

Priežiūrai skirtos ataskaitos ir pranešimai

Vardas ir pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas

Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris)

Finansinės ir veiklos ataskaitos

 

 

Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos

 

 

Pranešimai, teikiami pagal poreikį (apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį, apie įtariamą mokėtojo sukčiavimą; apie sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo prieigos prie mokėjimo sąskaitos ribojimą) ir kita informacija (pvz, operacinės ir saugumo rizikos vertinimo ir įgyvendintų šios rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų, pakankamumo vertinimo informacija)

 

 

 

7. Nurodykite, ar kuris nors iš elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vadovų faktiškai (fiziškai) dirbs Lietuvos Respublikoje.

 

 

 

8. Nurodykite, kaip bus užtikrinama komunikacija su Lietuvos banku priežiūros tikslais valstybine kalba.

 

 

 

9. Pateikite naudojimosi filialais ir tarpininkų paslaugomis aprašymą, jeigu veikla bus vykdoma naudojantis jais, užpildydami šią lentelę.

 

1.

Informacija apie filialų ir tarpininkų patikrinimus nuotoliniu būdu ir būstinėje, kuriuos pareiškėjas ketina atlikti mažiausiai kartą per metus, ir šių patikrinimų dažnumas

 

2.

Informacija apie informacinių technologijų (IT) sistemas, procesus ir infrastruktūrą, kuriuos pareiškėjo tarpininkai naudoja vykdydami veiklą pareiškėjo vardu

 

3.

Jei naudojamasi tarpininkų paslaugomis, – tarpininkų atrankos politika, jų veiklos stebėsenos procedūros, tarpininkų mokymas ir bendradarbiavimo sąlygų, jeigu jas ketinama sudaryti, projektas

 

4.

Nuoroda į nacionalinę ir (arba) tarptautinę mokėjimo sistemą, kuria pareiškėjas naudosis, jeigu manys esant reikalinga

 

 

10. Su pareiškėju glaudžiais ryšiais susijusių fizinių arba juridinių asmenų sąrašas, kuriame nurodyti jų tapatybės duomenys ir šių ryšių pobūdis.

 

Eil. Nr.

Asmuo (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Ryšių pobūdis

1.

 

 

...

 

 

 

Užpildymo data

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

11 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2020 11 12

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

ANKETA DĖL PAREIŠKĖJO VEIKLOS OPERACINĖS RIZIKOS

 

Šioje anketoje pateikiami duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 912 punktuose, 6 straipsnio 2 dalies 58 punktuose, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 12 punktuose.

 

Anketos pildymo instrukcijos:

1. Pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją, anketos I dalies ir II dalies 1, 4 ir 5 punktų nepildo. Šios dalys spausdinant dokumentą gali būti ištrinamos.

2. Pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, pildo tik anketos I dalį. Anketos dalys, kurių pareiškėjui pildyti nereikia, prieš spausdinant dokumentą gali būti ištrinamos.

KEISTA (preambulė):

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

I dalis. Informacija apie ketinamas perduoti veiklos funkcijas

 

1. Pateikite ketinamų perduoti veiklos funkcijų sąrašą, užpildydami lentelę.

Eil.

Nr.

Perduodama funkcija/veikla ir jos pagrindinių savybių aprašymas

Paslaugos teikėjas (pavadinimas, vardas ir pavardė)

Paslaugos teikėjo registracijos šalis

Pareiškėjo darbuotojas, atsakingas už perduodamą funkciją/veiklą (vardas ir pavardė, pareigos arba tik pareigos, jeigu konkretus asmuo dar nepaskirtas)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pateikite deklaraciją dėl ketinamų perduoti veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, vadovaudamiesi Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), užpildydami lentelę.

 

Deklaracija dėl ketinamų perduoti svarbių veiklos funkcijų sutarčių sąlygų

 

Ar sutartyse nurodyta vieta (regionai ar valstybės), kurioje arba iš kurios bus vykdomos svarbios funkcijos ir (arba) kurioje bus laikomi svarbūs duomenys pagal Taisyklių 41.5 ir 41.6 papunkčius?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse įtvirtinta elektroninių pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos teisė nuolat vykdyti paslaugos teikėjo veiklos rezultatų stebėseną pagal Taisyklių 41.7 papunktį?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse apibrėžti paslaugų lygiai, kuriems turi būti nustatytos tikslios kiekybinės ir kokybinės perduotų funkcijų veiklos rezultatų reikšmės pagal Taisyklių 41.8 papunktį?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse numatytos paslaugų teikėjo pareigos teikti elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigai ataskaitas ir informaciją, reikalingą veiklos funkcijų perdavimo susitarimų stebėsenai ir kontrolei vykdyti, pagal Taisyklių 41.9 papunktį?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse numatyti veiklos tęstinumo planų įgyvendinimo ir testavimo reikalavimai pagal Taisyklių 41.11 papunktį?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse numatytos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad elektroninių pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos duomenys būtų prieinami elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai paslaugų teikėjo nemokumo, pertvarkymo ar veiklos nutraukimo atvejais pagal Taisyklių 41.12 papunktį?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse numatytos priežiūros ir pertvarkymo institucijų teisės pagal Taisyklių 41.13–41.15 papunkčius?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse numatytos jų nutraukimo sąlygos pagal Taisyklių 41.16 papunktį?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse numatytos nuostatos dėl galimybės subrangos pagrindu perleisti svarbių funkcijų vykdymą?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse nustatytos visos reikiamos sąlygos perduodant svarbias veiklos funkcijas subrangos būdu pagal Taisyklių 42 punktą?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse nustatyti duomenų ir sistemų saugumo reikalavimai pagal Taisyklių 45–47 punktus?

Taip □ Ne □

 

Ar sutartyse įtvirtinta elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vidaus audito funkcijos teisė atlikti veiklos funkcijos perdavimo paslaugos auditą pagal Taisyklių 51 punktą?

Taip □ Ne □

 

 

II dalis. Mokėjimų saugumo užtikrinimas

 

1. Pateikite mokėjimo procesų saugumo aprašymą.

1.1. Klientų tapatumo nustatymo procedūros, taikomos elektroninių operacijų vykdymo prieigai, taip pat visoms pagrindinėms mokėjimo priemonėms, įskaitant jų pradinį registravimą ir atnaujinimą, aprašymas.

 

 

1.2. Sistemų ir procedūrų, kurias pareiškėjas taiko siekdamas analizuoti operacijas ir nustatyti neautorizuotas ar nesąžiningas mokėjimo operacijas, aprašymas.

 

 

 

2. Duomenų, kurie pagal pareiškėjo verslo modelį priskiriami prie neskelbtinų mokėjimo duomenų, sąrašas, nurodant pareigybes, padalinius ir trečiąsias šalis, turinčias prieigą prie neskelbtinų duomenų.

Duomenų pavadinimas

Duomenų srautų aprašymas

Prieigos turėtojai

Prieigos pagrindimas

 

 

 

 

 

3. Taikomos procedūros ir techninės priemonės, kuriomis užtikrinamas neskelbtinų mokėjimo duomenų konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas.

Trumpa procedūros santrauka

 

 

 

Techninės priemonės

 

 

4. Rizikos mažinimo priemonių, kurias pareiškėjas turėtų taikyti nutraukdamas mokėjimo paslaugas, kad būtų užtikrintas neįvykdytų mokėjimo operacijų įvykdymas ir esamų sutarčių korektiškas nutraukimas, aprašymas.

Rizikos mažinimo priemonių aprašymas

 

 

5. Priemonės, kuriomis pareiškėjas didins mokėjimo paslaugų vartotojų informuotumą.

Priemonių aprašymas

 

 

III dalis. Pranešimų apie didelius operacinius ir saugumo įvykius teikimas

 

KEISTA (dalies numeris):

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pateikite deklaraciją dėl pranešimų apie didelius operacinius ar saugumo rizikos įvykius, vadovaudamiesi Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos teikimo Lietuvos bankui taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2019 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 03-10 „Dėl Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir informacijos teikimo formų patvirtinimo“ (toliau ‒ Taisyklės), užpildydami lentelę.

 

Deklaracija dėl pranešimų apie didelius operacinius ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui

Ar pareiškėjas yra susipažinęs ir pasiruošęs įgyvendinti Taisyklių nuostatas, susijusias su mokėjimo paslaugų teikėjo (MPT) pareiga pranešti Lietuvos bankui apie su mokėjimo paslaugų teikimu susijusius operacinius ar saugumo rizikos įvykius (MOSRĮ)?

 

Taip □

Ne □

Ar pareiškėjas turi priemonių, leidžiančių įvertinti Taisyklių 7 punkte ir 1 priede nustatytus MOSRĮ nustatymo kriterijus, poveikio lygio ribas, kriterijų skaičių?

Taip □

Ne □

Ar pareiškėjas turi numatęs procedūras, pagal kurias bus stebimi MOSRĮ, ir kaip į šiuos įvykius bus reaguojama, kokių veiksmų bus imamasi ir pan.?

 

Taip □

Ne □

Ar pareiškėjo vidaus taisyklėse yra aiškiai apibrėžtos pareigos pranešti apie MOSRĮ ir numatomi įgyvendinti informacijos teikimo Lietuvos bankui procesai pagal Taisyklių 39 punktą?

 

Taip □

Ne □

Ar pareiškėjas yra numatęs atsakingą asmenį, teiksiantį nustatytus pranešimus Lietuvos bankui?

Taip □

Ne □

Jei į paskutinį lentelės klausimą atsakėte „Taip“, nurodykite, kokias pareigas einantis asmuo tai atliks bei pateikite šio asmens pareigybės funkcijų aprašymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV dalis. Atvirojo ryšio sąsajos (toliau – API sąsaja) aprašymas

 

KEISTA (dalies numeris):

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

1. Pateikite vertinimą (galite ir atskiru dokumentu), ar elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai kyla pareiga įdiegti APĮ sąsają kaip numatyta 2017 m. lapkričio 27 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/389, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma griežto kliento autentiškumo patvirtinimo ir bendrų ir saugių atvirųjų ryšių standartų techniniais reguliavimo standartais (toliau – Reglamentas 2018/389).

 

 

 

2. Jei pagal elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vertinimą pareiga įdiegti APĮ nekyla, nurodykite argumentus ir teisės aktų nuostatas, kuriais remiantis elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai netaikomi APĮ sąsajos reikalavimai.

 

 

 

3. Jei pagal elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vertinimą pareiga įdiegti atvirojo ryšio sąsają kyla, nurodykite, kokią konkrečiai API sąsają (-as) elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga planuoja įdiegti ir kada elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga būtų pasirengusi API sąsają (-as) paskelbti testinėje ir produkcinėje aplinkose trečiosioms šalims.

Sąsaja

Numatoma įdiegimo data

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui (MIPT) skirta sąsaja (angl. PIS)

□ Taip

□ Ne

Testinė aplinka

 

Produkcinė aplinka

Informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjui (ISPT) skirta sąsaja (angl. AIS)

□ Taip

□ Ne

Testinė aplinka

 

Produkcinė aplinka

Kortele grindžiamos mokėjimo priemonės išleidėjui (KGMPI) skirta sąsaja (angl. CBPII)

□ Taip

□ Ne

Testinė aplinka

 

Produkcinė aplinka

 

4. Pateikite sutarties (arba sutarties projekto), sudarytos su IT paslaugų teikėjais dėl techninio API sąsajos įgyvendinimo kopiją (pildoma, jeigu kyla pareiga įdiegti atvirojo ryšio sąsają).

 

Priedo numeris

 

 

5. Ar elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga kreipsis į Lietuvos banką dėl leidimo atleisti nuo pareigos įgyvendinti atsarginę sąsają (angl. Fallback) pagal Reglamento 2018/389 33 straipsnio 6 dalį (pažymėkite atsakymą „Taip“ arba „Ne“ ir plačiau aprašykite elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos planuojamus atlikti veiksmus).

 

□ Taip (veiksmų aprašymas)

□ Ne (veiksmų aprašymas)

 

 

 

V dalis. Pridedami dokumentai

 

KEISTA (dalis):

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

Pridedami dokumentai

Pateikite toliau nurodomus anketos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis)

EEil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Svarbių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims sutarčių projektų kopijos

 

2.

Sutarties (arba sutarties projekto), sudarytos su IT paslaugų teikėjais dėl techninio API sąsajos įgyvendinimo, kopija

 

3.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę).

 

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

12 priedas

 

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2020 11 12)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

ANKETA DĖL PAREIŠKĖJO VIDAUS PROCEDŪRŲ, SIEKIANT ĮVYKDYTI PAREIGAS, SUSIJUSIAS SU PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Šioje anketoje pateikiami duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 7 punkte, 7 straipsnio 2 dalies 5 punkte ir Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 7 punkte, 14 straipsnio 3 dalies 5 punkte.

 

Pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją, šio priedo nepildo.

 

1. Nurodykite asmens, atsakingo už pareiškėjo atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, duomenis.

Vardas

 

Pavardė

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

 

2. Pateikite kvalifikacijos ir patirties aprašymą, pagrindžiantį, kad 1 punkte nurodyto asmens pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti.

Priedo numeris

 

 

3. Nurodykite, kiek asmenų, kurių darbo pareigos bus susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, pareiškėjas ketina samdyti išdavus licenciją. Prašome nurodyti, kokios bus pasamdytų darbuotojų pareigos.

 

 

 

4. Pateikite pareiškėjo atliktą pirminį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF) rizikų, susijusių su jo ketinama vykdyti veikla, vertinimą. Rizikos vertinimas turi būti detalizuotas atsižvelgiant į numatomą veiklos mastą, pobūdį, klientus bei konkrečiai veiklai būdingus veiksnius ir riziką.

Rizikos rūšis

Pateikite su pareiškėjo veikla susijusios rizikos vertinimo aprašymą, atsižvelgdami į verslo planą ir kiekvieną nurodytą rizikos rūšį

Kontrolės priemonės, kurias pareiškėjas taiko arba taikys siekdamas mažinti PP/TF rizikas ir įvykdyti reikalavimus, susijusius su PP/TF prevencija

Klientų rizika (išskiriant tikslinių klientų grupes pagal jų veiklos sritį, fizinių/juridinių klientų santykį, klientų pasiskirstymą pagal rezidavimo valstybę, kitus kriterijus, pagal kuriuos pareiškėjas ketina grupuoti klientus)

 

 

Teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų ir produktų rizika

 

 

Su teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų teikimo kanalais susijusi rizika

 

 

Geografinė rizika (nurodykite pareiškėjo teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse dalį (pavyzdžiui, atsižvelgiant į mokėjimo operacijų apyvartą), išskiriant valstybes, kuriose numatoma teikti paslaugas)

 

 

Kiti rizikos šaltiniai (nurodykite kitas pareiškėjo išskirtas rizikos rūšis)

 

 

 

5. Nurodykite, kokią elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos veiklos dalį, atsižvelgiant į veiklos (verslo) planus, sudarys Lietuvos rezidentai.

 

Lietuvoje reziduojančių klientų santykinė dalis, palyginti su visais elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos klientais (proc.)

Lietuvoje reziduojančių klientų mokėjimo operacijų apyvartos santykinė dalis, palyginti su visais elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos klientų mokėjimo operacijų apyvarta (proc.)

 

 

 

6. Nurodykite 5 pagrindines valstybes, kuriose reziduojantiems klientams ketinate teikti paslaugas (atsižvelgiant į verslo planą).

 

Valstybė (užsienio valstybės kodas pagal ISO 3166-2)

Valstybėje reziduojančių klientų santykinė dalis, palyginti su visais elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos klientais (proc.)

Valstybėje reziduojančių klientų mokėjimo operacijų apyvartos santykinė dalis, palyginti su visa elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos klientų mokėjimo operacijų apyvarta (proc.)

 

 

 

 

7. Ar pareiškėjas, teikdamas finansines paslaugas, numato, kad jo tikslinėje klientų grupėje bus klientų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių?

□ Taip

□ Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite šalis

 

 

 

8. Ar pareiškėjas, teikdamas finansines paslaugas, numato, kad jo tikslinėje klientų grupėje bus klientų iš rizikos šalių[9] arba tikslinių teritorijų[10]?

□ Taip

□ Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite šalis

 

 

 

9. Ar pareiškėjas ketina teikti finansines paslaugas kitoms finansų įstaigoms?

□ Taip

□ Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokias finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms bus teikiamos mokėjimo paslaugos ir valstybes, kuriose šios įstaigos registruotos (atsižvelgiant į verslo planus ir juose numatytas tikslines klientų grupes)

 

 

 

10. Ar pareiškėjas ketina užmegzti dalykinius santykius su klientais, kurie užsiima virtualiųjų valiutų prekyba, konvertavimu, kita veikla, susijusia su virtualiosiomis valiutomis, viešu pirminiu žetonų platinimu (angl. initial coin offering, ICO), loterijų, azartinių lošimų organizavimu ir vykdymu, ginklų, šaudmenų ar karinių transporto priemonių gamyba arba kita padidintos rizikos veikla?

□ Taip

□ Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokios tai veiklos sritys

 

 

 

11. Ar pareiškėjas pats ketina vykdyti viešą pirminį žetonų platinimą?

□ Taip

□ Ne

 

12. Ar pareiškėjas ketina teikti paslaugas per tarpininkus ar kitus trečiuosius asmenis (elektroninių pinigų įstaigoms – ar ketina per trečiuosius asmenis platinti ir išpirkti elektroninius pinigus) arba steigti filialus?

□ Taip

□ Ne

 

Jei atsakėte teigiamai, aprašykite vidaus sistemas ir kontrolės priemones, kurias pareiškėjas taiko arba taikys siekdamas užtikrinti, kad jo filialai ir tarpininkai (elektroninių pinigų įstaigų – ir asmenys, per kuriuos elektroninių pinigų įstaiga platins ir išpirks elektroninius pinigus) laikytųsi reikalavimų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, ir pareiškėjui nekiltų didesnė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, įskaitant tuos atvejus, kai tarpininkas arba filialas (elektroninių pinigų įstaigų – ir asmenys, per kuriuos elektroninių pinigų įstaiga platins ir išpirks elektroninius pinigus) yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje.

 

 

13. Ar pareiškėjas ketina teikti paslaugas per tarpininkus (elektroninių pinigų įstaigoms – ar ketina per trečiuosius asmenis platinti ir išpirkti elektroninius pinigus) arba steigti filialus kitose valstybėse?

□ Taip

□ Ne

 

Jei atsakėte teigiamai, nurodykite kuriose valstybėse planuojama teikti paslaugas per tarpininkus arba steigti filialus.

 

 

14. Nurodykite politikas, taisykles ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai užtikrinti (nurodykite šių dokumentų pavadinimą ir patvirtinimo datą).

 

 

15. Nurodykite, kaip pareiškėjas užtikrins, kad esami ir nauji darbuotojai turės tinkamų žinių ir kompetencijos, siekdami atlikti skirtingas pareigas ir funkcijas, susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sritimi, kaip esami ir nauji darbuotojai bus supažindinami su elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigoje galiojančiomis arba priimtomis naujomis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai įgyvendinti skirtomis sistemomis, taisyklėmis, politikomis ir kitais dokumentais.

 

 

16. Ar pareiškėjas ketina nustatyti kliento ir (arba) naudos gavėjo tapatybę, klientui ir (arba) naudos gavėjui fiziškai nedalyvaujant, arba nustatyti kliento ir (arba) naudos gavėjo tapatybę, naudodamasis trečiųjų šalių informacija?

□ Taip

□ Ne

(jei pasirinkote atsakymą „Ne“, pereikite prie 19 klausimo)

 

17. Išsamiai aprašykite kliento juridinio asmens tapatybės nustatymo procedūrą jam fiziškai nedalyvaujant ir (arba) nustatant kliento juridinio asmens tapatybę naudojantis trečiųjų šalių informacija.

 

 

18. Išsamiai aprašykite kliento fizinio asmens tapatybės nustatymo procedūrą jam fiziškai nedalyvaujant ir (arba) nustatant kliento fizinio asmens tapatybę naudojantis trečiųjų šalių informacija.

 

 

19. Nurodykite, kaip bus atliekamas sustiprintas kliento (fizinio asmens ir juridinio asmens) tapatybės nustatymas.

 

 

20. Nurodykite, kaip bus atliekamas įprastas kliento (fizinio asmens ir juridinio asmens) tapatybės nustatymas.

 

 

21. Nurodykite, kaip bus atliekamas supaprastintas kliento (fizinio asmens ir juridinio asmens) tapatybės nustatymas.

 

 

22. Aprašykite naudos gavėjo tapatybės nustatymo procesą.

 

 

23. Aprašykite įtartinų piniginių operacijų ar sandorių nustatymo priemones (kokie operacijų ir dalykinių santykių stebėsenos scenarijai bus taikomi, kokiomis procedūromis vadovaujamasi, kaip jos bus įgyvendinamos).

 

 

24. Aprašykite klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir operacijų tarptautinių finansinių sankcijų stebėsenos procedūras (kokios informacinės sistemos bus naudojamos finansinių sankcijų stebėsenai, kokiomis procedūromis vadovaujamasi, kaip jos bus įgyvendinamos).

 

 

25. Aprašykite klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir (arba) operacijų tikrinimą politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąrašuose ar duomenų bazėse procedūras (kokios informacinės sistemos bus naudojamos, kokiu periodiškumu bus atliekamas tikrinimas, kokiomis procedūromis vadovaujamasi, kaip jos bus įgyvendinamos).

 

 

26. Ar pareiškėjas numato taikyti automatizuotas sistemas dalykinių santykių stebėsenai?

□ Taip

□ Ne

 

Jei pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, ar automatizuotą sistemą ketinate įsidiegti ir valdyti patys, ar pasitelksite šios paslaugos teikėjus (nurodykite automatizuotos sistemos funkcionalumą, pavadinimą, kas diegtų automatizuotą sistemą).

 

 

27. Užpildykite lentelę, pateikdami informaciją apie pridedamus dokumentus.

 

Pridedami dokumentai

Pateikite toliau nurodomus anketos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis)

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys

1.  

Asmens, atsakingo už pareiškėjo atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, kvalifikacijos ir patirties aprašymas

 

2.  

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę)

 

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo

įstaigų licencijavimo taisyklių

13 priedas

 

KEISTA:

2020 11 10 nutarimu Nr. 03-167 (nuo 2021 01 01)

(TAR, 2020, Nr. 2020-23663)

 

ANKETA DĖL PAREIŠKĖJO INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ IR SAUGUMO RIZIKOS VALDYMO

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Šioje anketoje pateikiami duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose, 6 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktuose, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose.

 

Anketos pildymo instrukcijos:

1. Pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją, anketos IV dalies nepildo. Ši anketos dalis prieš spausdinant dokumentą gali būti ištrinama.

2. Pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, pildo tik anketos IV dalį. Anketos dalys, kurių pareiškėjui pildyti nereikia, prieš spausdinant dokumentą gali būti ištrinamos.

 

I dalis. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir saugumo valdymo informacija

 

1. Nurodykite, kokiais principais ir (ar) gerosiomis praktikomis remiatės užtikrindami IRT ir saugumo valdymą.

Pagrindinių principų ir gerosios praktikos aprašas

 

 

 

2. Informacija apie asmenį (-is) ir vidinius padalinius bei paslaugų teikėjus, atsakingus už IRT ir saugumo valdymą.

Sritis

Atsakingas asmuo/padalinys/funkcija/paslaugų teikėjas

Pavaldumas/atskaitomybė

Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefonas)

Pastabos

IRT sistemos, procesai ir IT operacijos (I gynybos linija)

 

IRT ir saugumo rizikos valdymas (II gynybos linija)

 

IRT ir saugumo auditas (III gynybos linija)

 

 

 

 

 

 

3. Pateikite pareiškėjo naudojamos (-ų) rizikos valdymo metodikos (-ų), pagal kurią (-ias) užtikrinamas IRT ir saugumo rizikos valdymas, aprašymą.

Rizikos valdymo aprašymas

 

 

 

4. Pateikite išsamią operacinės ir saugumo rizikos vertinimo ataskaitą. Šis rizikos vertinimas turi apimti saugumo kontrolės ir rizikos mažinimo priemones, kurių imamasi siekiant apsisaugoti nuo konkrečios nustatytos rizikos.

Priedo numeris

 

 

5. Pareiškėjo vidiniai IRT ir saugumą reglamentuojantys dokumentai. Jei šie dokumentai neparengti, nurodykite numatomą jų parengimo datą.

IRT ir saugumą reglamentuojančio dokumento pavadinimas

Aprašas/paskirtis

Dokumento parengimo data

 

 

 

 

 

 

 

II dalis. Informacijos saugumo valdymas

 

1. Pateikite IT sistemų saugos aprašymą, kurį turi sudaryti:

1.1. sistemų struktūra ir jų tinklų elementai. Detali techninė IT tinklo schema su visais tinklo elementais (ugniasienės, maršrutizatoriai, serveriai ir t. t.) ir loginė tinklo schema, kurioje turi būti nurodytos visos IT sistemos ir ryšiai tarp jų bei ryšiai, siejantys su išore;

1.2. veiklos IT sistemos, kuriomis remiama vykdoma veikla, pvz., pareiškėjo interneto svetainė, virtualiosios piniginės, mokėjimo sistema, rizikos ir sukčiavimo valdymo sistema ir klientų apskaita;

1.3. pareiškėjo organizacijai ir administracijai taikomos pagalbinės IT sistemos, pvz., apskaitos, teisinės pranešimų teikimo sistemos, personalo valdymas, ryšių su klientais valdymas, el. laiškų serveriai ir vidaus failų serveriai;

1.4. informacija, ar šias sistemas pareiškėjas arba jo grupė jau naudoja, ir jei jos nenaudoja, numatoma jų įdiegimo data.

 

Priedo numeris

 

 

2. Pagrindinių informacijos saugumo priemonių aprašas pagal sritis.

Sritis

Saugumo priemonių aprašas

Žmogiškųjų išteklių saugumas (patikra, drausminė procedūra, mokymai)

 

Turto tvarkymas (IT turto valdymas, informacijos klasifikavimas, duomenų laikmenų valdymas)

 

Loginės prieigos valdymas

 

Kriptografija, šifravimas

 

Patalpų ir duomenų centro fizinis saugumas

 

IRT operacijų saugumas (pažeidžiamumų valdymas, tinklo konfigūravimas, saugumo grėsmių stebėjimas, atsarginių kopijų darymas)

 

Komunikacinių ryšių saugumas

 

IRT projektų ir pokyčių valdymas

 

IRT sistemų įsigijimas, kūrimas ir priežiūra

 

Atitikties valdymas, nepriklausomos IRT saugumo peržiūros

 

 

III dalis. Priemonių ir procedūrų, pagal kurias stebimi IRT incidentai, reagavimo į incidentus ir tolesnių veiksmų aprašymas

 

Organizacinės sukčiavimo prevencijos priemonės, stebėsenos priemonės, įrankiai ir tolesnių veiksmų priemonės bei procedūros, taikomos siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą įvykių poveikį, laiku užtikrinti veiklos atkūrimą bei užkirsti kelią pakartotiniams incidentams.

Procedūrų aprašymas

Taikomos techninės priemonės

 

 

 

 

 

 

IV dalis. Informacija apie kitiems asmenims ketinamas perduoti operacines mokėjimo paslaugų ir (arba) IRT paslaugų ir bet kurios veiklos rūšies IRT sistemų funkcijas

 

 

1. Pateikite ketinamų perduoti mokėjimo paslaugų operacinių ir (arba) IRT paslaugų ir bet kurios veiklos rūšies IRT sistemų funkcijų, įskaitant užsakomų iš grupės subjektų, sąrašą, užpildydami lentelę.

 

Eil.

Nr.

Perduodama IRT funkcija ir jos pagrindinių savybių aprašymas

Paslaugos teikėjas (pavadinimas, vardas ir pavardė)

Paslaugos teikėjo registracijos šalis

Pareiškėjo darbuotojas, atsakingas už perduodamą funkciją/veiklą (vardas ir pavardė, pareigos arba tik pareigos, jeigu konkretus asmuo dar nepaskirtas)

 

 

 

 

 

 

2. Informacija apie kitiems asmenims ketinamų perduoti operacinių mokėjimo paslaugų ir (arba) IRT paslaugų ir bet kurios veiklos rūšies IRT sistemų funkcijų sutartis.

 

Ar sutartyse nurodyti tinkami ir proporcingi su informacijos saugumu susiję tikslai ir priemonės, įskaitant tokius reikalavimus, kaip minimalieji kibernetinio saugumo reikalavimai, specifikacijos dėl duomenų gyvavimo ciklo, reikalavimai dėl duomenų šifravimo, tinklo saugumo ir saugumo stebėsenos procesų ir duomenų centrų buvimo vietos?

Taip □ Ne □

Ar sutartyse nustatytos operacinių ir saugumo incidentų valdymo procedūros, įskaitant problemų sprendimo ir informavimo procedūras?

Taip □ Ne □

 

V dalis. Veiklos tęstinumo valdymas

 

1. Poveikio veiklai analizė, įskaitant veiklos procesus ir atkūrimo tikslus, pvz., laikotarpio, per kurį po rimtų veiklos sutrikimų sistemą arba procesą būtina atkurti, ir laikotarpio, kurio duomenys gali būti prarasti įvykus rimtiems veiklos sutrikimams, tikslus ir apsaugotą turtą.

Veiklos procesas

Būtinas atkūrimo laikotarpis

Galimas duomenų praradimo laikotarpis

Procesui reikalingi duomenys ir IRT sistemos

Duomenų atsarginių kopijų laikymo ir atkūrimo vietos (atsarginis duomenų centras)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dažnumas, kuriuo pareiškėjas ketina testuoti veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo (taip pat ir IRT sistemų atkūrimo) planus, įskaitant tai, kaip bus registruojami testavimo rezultatai.

Veiklos procesai

Testavimo dažnumas

Testavimo registravimas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI dalis. Pridedami dokumentai

 

Pridedami dokumentai

Pateikite toliau nurodomus anketos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis)

Eil. Nr.

Pridedami dokumentai

Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys

1.

Išsami Operacinės ir saugumo rizikos ataskaita

(pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, šio priedo neteikia)

 

2.

IRT sistemų saugos aprašymas

(pareiškėjas, prašantis išduoti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, šio priedo neteikia)

 

3.

Kiti pridedami dokumentai:

(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę).

 

 

Užpildymo data

 

 

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238

 

LEIDIMO REORGANIZUOTI ARBA LIKVIDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma prašymų išduoti leidimą reorganizuoti ar likviduoti elektroninių pinigų įstaigą ir mokėjimo įstaigą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka bei kartu su prašymu pateikiamų dokumentų ir informacijos sąrašas.

2. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO REORGANIZUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMAS

 

3. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga prašymą išduoti leidimą reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir dokumentus Lietuvos bankui pateikia prieš visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant sprendimą reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą. Prašyme, be kita ko, turi būti nurodyti reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų pavadinimai, buveinės adresai ir kodai.

4. Su prašymu išduoti leidimą reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą Lietuvos bankui pateikiami:

4.1. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos valdymo organų sprendimai ir (arba) kiti dokumentai, kuriuose nurodyti reorganizavimo tikslai, reorganizavimo metu numatomi atlikti veiksmai ir jų atlikimo terminai, reorganizavimo sąlygos ir jų įvertinimas;

4.2. dokumentai ir duomenys, susiję su elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos pavadinimu, juridinio asmens teisine forma, kodu ir buveinės adresu, teise leisti elektroninius pinigus (jeigu tai elektroninių pinigų įstaiga) ir mokėjimo paslaugomis, kurie keičiasi dėl reorganizavimo, jei elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga tęsia veiklą;

4.3. prašymas išduoti licenciją ir dokumentai bei duomenys, nurodyti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 4 punkte, jei reorganizuojant elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą įsteigiama nauja elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO LIKVIDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMAS

 

5. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga prašymą išduoti leidimą likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir dokumentus Lietuvos bankui pateikia prieš visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant sprendimą likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą.

6. Su prašymu išduoti leidimą likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą Lietuvos bankui pateikiami:

6.1. duomenys ir dokumentai, patvirtinantys, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga yra atsiskaičiusi su elektroninių pinigų turėtojais ir mokėjimo paslaugų vartotojais, ir kitais mokėjimo paslaugų teikėjais;

6.2. prašymas atšaukti licenciją.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Atliekamų reorganizavimo procedūrų metu Juridinių asmenų registre įregistravus naują ir (arba) iš jo išregistravus po reorganizavimo baigiančią veiklą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą per 15 dienų apie tai informuojamas Lietuvos bankas ir jam pateikiami:

7.1. įsteigtos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos įstatai;

7.2. informacija apie išregistruotą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą, nurodant elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos išregistravimo datą.

8. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, priėmus sprendimą reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir paskirti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos likvidatorių, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie tai pranešti Lietuvos bankui. Kartu su pranešimu apie priimtą sprendimą reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir paskirti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos likvidatorių pateikia:

8.1. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą, protokolą;

8.2. duomenis apie likvidatorių (vardas ir pavardė, adresas, duomenys ryšiams palaikyti). Kai likvidatorius yra juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, duomenys ryšiams palaikyti. Jeigu skiriami keli likvidatoriai, minėti duomenys pateikiami apie kiekvieną iš jų.

9. Jeigu reorganizavimo arba likvidavimo metu Lietuvos bankui pateikti dokumentai ir informacija pasikeičia, pasikeitę dokumentai ir informacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pasikeitimo dienos pateikiami Lietuvos bankui.

______________

 

 


[1] Nurodykite visus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjančius (turinčius) pareiškėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

[2] Teikiama, jeigu ketinama teikti sąskaitos informacijos paslaugą ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugą.

[3] Nurodykite visus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjančius (turinčius) pareiškėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

[4] Teikiama, jeigu ketinama teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

[5] Teikiama, jeigu ketinama teikti sąskaitos informacijos paslaugą ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugą.

[6] Teikiama, jeigu ketinama teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

[7] Pateikiamos audituotos finansinės ataskaitos, jei finansinių ataskaitų auditas privalomas pagal teisės aktus.

[8] Vidutinis darbuotojų skaičius nustatomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

[9] Rizikos šalis – šalis, kuri pinigų plovimo ir kovos su terorizmu požiūriu yra priskirtina prie didesnės rizikos šalių kategorijos, jai taikomos Europos Sąjungos sankcijos arba kitos ribojamosios priemonės, taip pat šalis, kurią Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. Financial Action Task Force, FATF) priskiria prie padidintos rizikos arba nebendradarbiaujančių šalių.

[10] Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, kurioje mokesčiai labai maži arba jų visai nėra, įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą, ir kurioje registruoti asmenys siekia minimalių mokestinių įsipareigojimų arba nori visai jų išvengti.

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai“:
Kazlauskas ir partneriai HANSA LAW OFFICES
Vilnius. Kontaktai
Advokatų Birutės Rutkauskienės ir Viktoro Rutkausko kontora
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora Eversheds Saladžius
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.