Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 245 „Dėl Pranešimų apie ketinimą leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus, teikti mokėjimo paslaugas kitose valstybėse narėse teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 4-182; 2012, Nr. 28-1282; TAR, 2018-07-25, Nr. 2018-12382)
  • 2018-08-01 Galiojantis
    2010-01-13 Įsigalioja
    2010-01-12 Paskelbta
    2009-12-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 08 01

(TAR, 2018, Nr. 2018-12382)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL PRANEŠIMŲ APIE KETINIMĄ LEISTI, PLATINTI IR IŠPIRKTI ELEKTRONINIUS PINIGUS, TEIKTI MOKĖJIMO PASLAUGAS KITOSE VALSTYBĖSE NARĖSE TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 245

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Pranešimų apie ketinimą leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus, teikti mokėjimo paslaugas kitose valstybėse narėse teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                     REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 245

 

PRANEŠIMŲ APIE KETINIMĄ LEISTI, PLATINTI IR IŠPIRKTI ELEKTRONINIUS PINIGUS, TEIKTI MOKĖJIMO PASLAUGAS KITOSE VALSTYBĖSE NARĖSE TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie ketinimą leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus, teikti mokėjimo paslaugas kitose valstybėse narėse teikimo ir nagrinėjimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti Lietuvos bankui teikiamų pranešimų apie ketinimą leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje įsteigus filialą, per tarpininką, fizinį ar juridinį asmenį, arba neįsteigus filialo, reikalavimai, atsisakymo perduoti informaciją kitos valstybės narės priežiūros institucijai pagrindai, informavimo apie pateiktų pranešimų duomenų pasikeitimus terminas.

2. Pagal Aprašą Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

3. Aprašo II ir III skyriuose nurodyti pranešimai Lietuvos bankui teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMŲ APIE KETINIMĄ LEISTI, PLATINTI IR IŠPIRKTI ELEKTRONINIUS PINIGUS, TEIKTI MOKĖJIMO PASLAUGAS KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE ĮSTEIGUS FILIALĄ, PER TARPININKĄ, FIZINĮ AR JURIDINĮ ASMENĮ TEIKIMAS

 

4. Elektroninių pinigų įstaiga ir (arba) mokėjimo įstaiga, ketinanti steigti filialą kitoje valstybėje narėje, Lietuvos bankui turi pateikti pranešimą, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (EPIEPĮĮ) 18 straipsnio 2 dalyje ir (arba) Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo (MĮĮ) 11 straipsnio 2 dalyje, ir 2017 m. birželio 23 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2055, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje (toliau – Deleguotasis reglamentas) (OJ 2017 L 294, p. 1) 6 straipsnyje nurodytą informaciją, užpildydama Deleguotojo reglamento II ir VI prieduose pateiktas formas.

5. Elektroninių pinigų įstaiga ir (arba) mokėjimo įstaiga, ketinanti teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką, Lietuvos bankui turi pateikti pranešimą, MĮĮ 11 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento 10 straipsnyje nurodytą informaciją, užpildydama Deleguotojo reglamento III ir VI prieduose pateiktas formas. Įstaigos tarpininkas turi teisę pradėti teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje po to, kai jis įtraukiamas į MIĮ 13 straipsnyje arba EPIEPĮĮ 21 straipsnyje nurodytą viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

6. Elektroninių pinigų įstaiga, ketinanti platinti ir išpirkti elektroninius pinigus kitoje valstybėje narėje per fizinį ar juridinį asmenį, Lietuvos bankui turi pateikti pranešimą, EPIEPĮĮ 18 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento IV ir VI prieduose nurodytą informaciją, užpildydama šiuose prieduose pateiktas formas.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ APIE KETINIMĄ LEISTI, PLATINTI IR IŠPIRKTI ELEKTRONINIUS PINIGUS, TEIKTI MOKĖJIMO PASLAUGAS KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE NEĮSTEIGUS FILIALO TEIKIMAS

 

7. Elektroninių pinigų įstaiga, norėdama pradėti leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus kitoje valstybėje neįsteigusi filialo, ir elektroninių pinigų įstaiga ir (arba) mokėjimo įstaiga, norėdama teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje neįsteigusi filialo, Lietuvos bankui turi pateikti pranešimą, EPIEPĮĮ 18 straipsnio 2 dalyje ir (arba) MĮĮ 11 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento 14 straipsnyje nurodytą informaciją, užpildydama Deleguotojo reglamento V priede pateiktą formą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Lietuvos bankas atsisako perduoti Aprašo II ir III skyriuose nurodytą informaciją kitos valstybės narės priežiūros institucijai, jeigu:

8.1. pateikti dokumentai ar informacija neatitinka EPIEPĮĮ, MĮĮ, Apraše ar kituose Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktuose nurodyti ar papildomai pareikalauti duomenys arba jie yra netikslūs;

8.2. numatomi ketinamo steigti filialo vadovai arba tarpininko valdymo organų nariai neatitinka EPIEPĮĮ, MĮĮ ir Lietuvos banko teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų;

8.3. elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos finansinė padėtis neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų arba numatoma elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos veikla kitoje valstybėje narėje keltų grėsmę elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos veiklos stabilumui ir patikimumui;

8.4. turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad įsteigus filialą, pasitelkus tarpininką arba kitą fizinį ar juridinį asmenį, bus vykdomas pinigų plovimas ir (arba) teroristų finansavimas arba padidės pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo rizika.

9. Jeigu Aprašo II ir III skyriuose nurodytų pranešimų duomenys pasikeičia, elektroninių pinigų įstaiga ir mokėjimo įstaiga, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų pasikeitimo privalo Lietuvos bankui pateikti pranešimą apie duomenų pasikeitimus.

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.