Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 246 „Dėl Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklių“ (Žin., 2010, Nr. 4-183; 2012, Nr. 28-1284)
  • 2012-03-07 Galiojantis
    2010-01-13 Įsigalioja
    2010-01-12 Paskelbta
    2009-12-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 03 07

(Žin., 2012, Nr. 28-1284)

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠOJO ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLIŲ

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 246

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7759) 19 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6887) 12 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisykles (pridedama).

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                                                  REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 246

 

VIEŠOJO ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomi elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kredito unijos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialų ir tarpininkų, veikiančių tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose valstybėse narėse, užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo, jo tarpininkų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, įtraukimo, atsisakymo įtraukti į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą ir išbraukimo iš jo pagrindai, viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąraše pateikiami duomenys ir šio sąrašo tvarkymo reikalavimai.

2. Taisyklės taikomos elektroninių pinigų įstaigoms, turinčioms Lietuvos banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, ir mokėjimo įstaigoms, turinčioms Lietuvos banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją ir įregistruotoms Juridinių asmenų registre, jų filialams ir tarpininkams, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialams, jų tarpininkams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, ir kredito unijoms, turinčioms Lietuvos banko išduotą licenciją (toliau, kai Taisyklėse kalbama apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos licenciją, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją ir kredito unijos licenciją kartu, vartojama sąvoka „licencija“).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7759), Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6887), Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2009, Nr. 153-6888) ir Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003).

4. Pagal Taisykles elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, ir kredito unijų Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. 80-2878), reikalavimai.

 

II. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ, KREDITO UNIJŲ, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ FILIALŲ IR TARPININKŲ, UŽSIENIO VALSTYBIŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ FILIALŲ, JŲ TARPININKŲ ĮTRAUKIMAS Į VIEŠĄJĮ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠĄ

 

5. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialas ar kredito unija į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukiami pagal licencijai gauti pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.

6. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, Lietuvos bankui turi pateikti Taisyklių 1 priede nurodytą prašymą įtraukti filialą į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą.

7. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialas, ketinantys teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką, Lietuvos bankui turi pateikti Taisyklių 2 priede nurodytą prašymą įtraukti tarpininką į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigų sąrašą.

8. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialas, įsteigtas kitoje valstybėje narėje, ir informacija apie elektroninių pinigų įstaigos elektroninių pinigų leidimą ir (ar) mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje ir informacija apie mokėjimo įstaigos mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukiami pagal Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 245 (Žin., 2010, Nr. 4-182), atitinkamuose prieduose nurodytus dokumentus ir duomenis.

9. Į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai ir kredito unijos įtraukiami per 5 darbo dienas nuo licencijos gavimo ir įregistravimo Juridinių asmenų registre, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialai Lietuvos Respublikoje – per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 6 punkte nurodyto prašymo pateikimo, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų tarpininkai – per 1 mėnesį nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto prašymo pateikimo, o elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų filialai kitose valstybėse narėse ir informacija apie elektroninių pinigų įstaigos elektroninių pinigų leidimą ir (ar) mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje, ir informacija apie mokėjimo įstaigos mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje – per 1 mėnesį nuo Taisyklių 8 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo.

10. Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti įtraukti į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų tarpininkus bei filialus ir informaciją apie elektroninių pinigų įstaigos elektroninių pinigų leidimą ir (ar) mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje, ir informaciją apie mokėjimo įstaigos mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje, jei:

10.1. pateikti dokumentai neatitinka Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme bei Mokėjimo įstaigų įstatyme, Taisyklėse ir kituose Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktuose nurodyti ar papildomai pareikalauti duomenys arba jie yra netikslūs;

10.2. pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, 16 straipsnio 4 dalį ir Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnio 6 dalį yra pagrindas neįtraukti elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos filialo bei mokėjimo įstaigos tarpininko į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą;

10.3. yra Lietuvos banko sprendimas atsisakyti perduoti informaciją atitinkamos valstybės narės priežiūros institucijai.

11. Lietuvos bankas apie sprendimą neįtraukti į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos tarpininkų, filialų, informacijos apie elektroninių pinigų įstaigos elektroninių pinigų leidimą ir (ar) mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje ir informacijos apie mokėjimo įstaigos mokėjimo paslaugų teikimą neįsteigus filialo kitoje valstybėje narėje informuoja elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą.

 

III. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ, KREDITO UNIJŲ, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ FILIALŲ IR TARPININKŲ, UŽSIENIO VALSTYBIŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ FILIALŲ, JŲ TARPININKŲ IŠBRAUKIMAS IŠ VIEŠOJO ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO

 

12. Elektroninių pinigų įstaiga, mokėjimo įstaiga, kredito unija arba užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialas išbraukiami iš viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo atšaukus jų licenciją.

13. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos tarpininkai ir filialai išbraukiami iš viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo vadovaujantis Mokėjimo įstaigų įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje, 16 straipsnio 5 bei 6 dalyse, 29 straipsnyje, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje ir 35 straipsnyje nustatytais pagrindais ir apie tai informuojama elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga.

 

IV. VIEŠOJO ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO DUOMENYS

 

14. Viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąraše nurodomi šie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos duomenys:

14.1. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos pavadinimas;

14.2. juridinio asmens kodas;

14.3. juridinio asmens teisinė forma;

14.4. buveinės adresas, nurodant ir pašto kodą;

14.5. licencijos numeris ir jos išdavimo data;

14.6. teisė leisti elektroninius pinigus (elektroninių pinigų įstaigos atveju) ir mokėjimo paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje, kurias licencija suteikia teisę teikti;

14.7. bendrovės vadovo (vadovo) vardas, pavardė;

14.8. telefonas, faksas, elektroninis paštas;

14.9. interneto svetainės adresas (jei turi);

14.10. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, adresas, nurodant ir pašto kodą, filialo vadovo vardas, pavardė;

14.11. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialo kitoje valstybėje narėje pavadinimas, adresas, nurodant ir pašto kodą, filialo vadovo (vadovų) vardas, pavardė, telefonas ir faksas, interneto svetainės adresas (jei turi); teisė leisti elektroninius pinigus (elektroninių pinigų įstaigos atveju) ir teikiamos mokėjimo paslaugos, nurodytos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos licencijoje;

14.12. valstybės narės (kurioje elektroninių pinigų įstaiga leis elektroninius pinigus ir (ar) teiks mokėjimo paslaugas neįsteigusi filialo arba mokėjimo įstaiga teiks mokėjimo paslaugas neįsteigusi filialo) pavadinimas, atsakingo asmens ryšiams palaikyti vardas, pavardė; teisė leisti elektroninius pinigus (elektroninių pinigų įstaigos atveju) ir teikiamos mokėjimo paslaugos, nurodytos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos licencijoje;

14.13. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos tarpininko tapatybės duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, nurodant ir pašto kodą, juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, nurodant ir pašto kodą); bendrovės vadovo (jei juridinis asmuo) vardas, pavardė, telefonas, faksas; bendrovės interneto svetainės adresas (jei turi); per tarpininką teikiamos mokėjimo paslaugos, nurodytos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos licencijoje.

15. Viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąraše nurodomi šie užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo duomenys:

15.1. užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo pavadinimas;

15.2. juridinio asmens kodas;

15.3. filialo buveinės adresas, nurodant ir pašto kodą;

15.4. telefonas, faksas, elektroninis paštas;

15.5. licencijos numeris ir išdavimo data;

15.6. filialo vadovo (vadovų) vardas, pavardė;

15.7. užsienio valstybės pavadinimas;

15.8. užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas;

15.9. interneto svetainės adresas (jei turi).

16. Viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąraše nurodomi šie kredito unijos duomenys:

16.1. kredito unijos pavadinimas;

16.2. adresas, nurodant ir pašto kodą;

16.3. bendrovės vadovo vardas, pavardė;

16.4. telefonas, faksas, elektroninis paštas;

16.5. interneto svetainės adresas (jei turi).

 

V. VIEŠOJO ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO TVARKYMAS

 

17. Lietuvos bankas viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą tvarko programiniu būdu.

18. Lietuvos bankas elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kredito unijos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialų, tarpininkų, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų, jų tarpininkų duomenis, nurodytus Taisyklių 14, 15 ir 16 punktuose, skelbia ir keičiamus duomenis reguliariai atnaujina Lietuvos banko interneto svetainėje.

19. Jeigu Taisyklių 14, 15 ir 16 punktuose nurodyti duomenys, įtraukus elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą, kredito uniją, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialus, tarpininkus, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialus, jų tarpininkus į viešąjį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašą, pasikeičia, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, kredito unija, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialas pasikeitusius duomenis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų pasikeitimo dienos privalo pateikti Lietuvos bankui. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialas informuodamas apie tarpininko valdymo organo narių pasikeitimus pateikia Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 (Žin., 2010, Nr. 4-181), 14.4 ir 15.2 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis apie paskirtus (išrinktus) naujus tarpininko valdymo organų narius.

20. Pasikeitusius viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo duomenis Lietuvos bankas savo interneto svetainėje atnaujina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo arba Lietuvos banko sprendimo priėmimo.

21. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, kredito unija, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos filialai, tarpininkai, užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, jų tarpininkai iš viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąrašo išbraukiami per 5 darbo dienas nuo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kredito unijos, užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo prašymo gavimo arba Lietuvos banko sprendimo priėmimo.

______________

 

Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų

sąrašo tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ARBA MOKĖJIMO ĮSTAIGOS FILIALĄ, ĮSTEIGTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, Į VIEŠĄJĮ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠĄ

 

I. Prašymo 3.1 punktas pildomas didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą langelį.

II. Prašymo 3.2, 4 punktai pildomi kartu pateikiant prašymo priedus.

 

Prašymą pateikiančios elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos pavadinimas (pildoma didžiosiomis raidėmis)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

INFORMACIJA APIE FILIALĄ

 

1. Filialo pavadinimas, adresas, nurodant ir pašto kodą

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Filialo duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Filialo vadovai

 

3.1. Vadovo vardas, pavardė, pareigos

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3.2. Filialo vadovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

 

Pridedama |_| lapų.

 

4. Filialo nuostatai

Pridedama |_| lapų.

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

_____________________________________________________________________________________

(Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vardu prašymą teikiančio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Jeigu prašymą pasirašo ne elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos bendrovės vadovas, pateikiamas ir teisę atstovauti elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai patvirtinantis dokumentas.)

______________

 

Viešojo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų

sąrašo tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS (UŽSIENIO VALSTYBĖS ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS FILIALO) AR MOKĖJIMO ĮSTAIGOS TARPININKĄ Į VIEŠĄJĮ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠĄ

 

I. Prašymo 1 punktas pildomas didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą langelį.

II. Prašymo 9, 13.1–13.6 punktai pildomi kartu pateikiant prašymo priedus.

 

Prašymą pateikiančios elektroninių pinigų įstaigos (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo) ar mokėjimo įstaigos pavadinimas (pildoma didžiosiomis raidėmis)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

I. INFORMACIJA APIE TARPININKĄ

 

1. Tarpininko vardas, pavardė (pavadinimas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2. Tarpininko teisinė forma (jei juridinis asmuo)

................................................................................................................................................................

 

3. Tarpininko asmens kodas (kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

4. Tarpininko gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, nurodant pašto kodą (jei tarpininko gyvenamoji vieta (buveinė) yra kitoje valstybėje narėje, – nurodomas valstybės narės pavadinimas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Tarpininko duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Tarpininko interneto svetainės adresas (jei turi)

................................................................................................................................................................

7. Kiti prekiniai pavadinimai (jei yra (bus) vartojami platinant (išperkant) elektroninius pinigus ir teikiant mokėjimo paslaugas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

II. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ

 

8. Per tarpininką planuojamos teikti mokėjimo paslaugos:

 

8.1. paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

taip |_|

 

8.2. paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

taip |_|

 

8.3. mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus

taip |_|

 

8.4. mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus

taip |_|

 

8.5. mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) priėmimas

taip |_|

 

8.6. pinigų perlaidos

taip |_|

 

8.7. mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo

taip |_|

 

9. Ar ketinate teikti paskolas, susijusias su mokėjimo paslaugomis, nurodytomis Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 4, 5, 7 punktuose? (Jei 9 punktas pažymėtas „taip“, pridedamas išsamus tokios veiklos aprašymas.)

taip |_|

 

Pridedama |_| lapų.

 

10. Data, kada elektroninių pinigų įstaiga (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialas) ar mokėjimo įstaiga planuoja teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

11. Ar ketinate platinti ir išpirkti elektroninius pinigus per tarpininką? (Taikoma tik elektroninių pinigų įstaigų (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo) tarpininkams.)

taip |_|

 

12. Data, kada elektroninių pinigų įstaiga (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialas) planuoja platinti ir išpirkti elektroninius pinigus per tarpininką

|_|_|_|_|_|_|_|

 

III. REIKALAVIMAI TARPININKUI

 

13. Tarpininko organizacinė struktūra

 

13.1. Tarpininko valdymo ir organizacinės struktūros aprašymas (nurodoma darbuotojų funkcinė ir teisinė atskaitomybė tarpininko vadovams, tarpininko sąsaja su elektroninių pinigų įstaigos (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo) arba mokėjimo įstaigos organizacine struktūra)

 

Pridedama |_| lapų.

 

13.2. Ar planuojate veiklos funkcijas perduoti kitiems asmenims? (Jei atsakymas „taip“, pateikti planuojamo veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims aprašymą.)

 

taip |_|

 

Pridedama |_| lapų.

 

13.3. Tarpininko dalyvavimo (ketinimo dalyvauti) mokėjimo sistemose išsamus aprašymas

 

Pridedama |_| lapų.

 

13.4. Vidaus kontrolės sistemos, kurią tarpininkas naudos, kad užtikrintų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (jei tarpininkas bus registruotas Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės įstatymuose, įgyvendinančiuose 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (jei tarpininkas bus registruotas kitoje valstybėje narėje), ir 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, nustatytų reikalavimų vykdymą, aprašymas

 

Pridedama |_| lapų.

 

13.5. Tarpininko vidaus kontrolės sistemos ir jos sąsajos su elektroninių pinigų įstaigos (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo) ar mokėjimo įstaigos vidaus kontrolės sistema išsamus aprašymas

 

Pridedama |_| lapų.

 

13.6. Duomenys apie tarpininko valdymo organų narius (pateikiami Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14.4 ir 15.2 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys apie tarpininko valdymo organų narius)

 

Pridedama |_| lapų.

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

_____________________________________________________________________________________

(Elektroninių pinigų įstaigos (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo) arba mokėjimo įstaigos vardu prašymą teikiančio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Jeigu prašymą pasirašo ne elektroninių pinigų įstaigos (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo) arba mokėjimo įstaigos bendrovės vadovas, pateikiamas ir teisę atstovauti elektroninių pinigų įstaigai (užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialui) arba mokėjimo įstaigai patvirtinantis dokumentas.)

______________

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.