Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830)
  • 2024-06-27 Galiojantis
    2011-04-01 Įsigalioja
    2011-01-04 Paskelbta
    2010-12-23 Priimta
Santrumpa: VKĮkredito
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 01 01

(Žin., 2011, Nr. 146-6830)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2011 11 17 įstatymu Nr. XI-1684 (Žin., 2011, Nr. 146-6830) nustatyta, kad:

– Vykdant Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu priskirtas funkcijas iki 2011 m. gruodžio 31 d., nebaigtus nagrinėti prašymus, skundus, kreipimusis ir kitus nebaigtus priimti nustatytus nutarimus ar atlikti veiksmus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. gruodžio 31 d. perduoda Lietuvos bankui, išskyrus iki 2011 m. gruodžio 31 d. Tarnybai pateiktus prašymus dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme, kuriuos nagrinėja ir dėl kurių sprendimus priima Tarnyba.

– Priežiūros institucija nuo 2012 m. sausio 1 d. turi teisę pripažinti netekusiais galios, panaikinti, atšaukti, sustabdyti ar pakeisti Tarnybos teisės aktus ar sprendimus, priimtus įgyvendinant Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą.

– Tarnyba dokumentus, reikalingus šio įstatymo nustatytoms funkcijoms atlikti, iki 2011 m. gruodžio 31 d. perduoda priežiūros institucijai.

– Kol priežiūros institucija nenustato bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos aprašu.

2. 2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (TAR, 2015, Nr. 2015-18269), nustatyta, kad:

– Asmenys, po įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dienos (2016 02 01) ketinantys verstis vartojimo kredito tarpininko veikla, veikdami kaip nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai, privalo per vieną mėnesį nuo įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dienos pateikti priežiūros institucijai prašymą įrašyti juos į Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytą viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

– Asmenys, po įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dienos (2016 02 01) ketinantys verstis vartojimo kredito tarpininko veikla, veikdami kaip priklausomi vartojimo kredito tarpininkai, privalo per vieną mėnesį nuo įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dienos įgyvendinti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

– Įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dieną (2016 02 01) į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą įrašyti asmenys, bet neįrašyti į Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 24 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą sąrašą, vartojimo kredito tarpininko veikla turi teisę verstis vieną mėnesį nuo įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dienos. Priežiūros institucija vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos skelbia viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

– Įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dieną (2016 02 01) į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti asmenys privalo per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos pateikti priežiūros institucijai Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi patvirtinimo dokumentus ir duomenis. Priežiūros institucija išbraukia iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo asmenis, per nurodytą terminą neįvykdžiusius šios pareigos. Šis reikalavimas netaikomas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytiems Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, kurių Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų nepriekaištingą reputaciją yra įvertinęs Lietuvos bankas.

– Asmenys, kurie Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus priežiūros institucijai pateikė iki įstatymo Nr. XII-1989 įsigaliojimo dienos (2016 02 01), į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą nėra įrašomi, o pateikti dokumentai jiems grąžinami per 5 darbo dienas.

– Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 253 straipsnio 3 dalyje nurodyto įstatinio kapitalo reikalavimui nustatomas pereinamasis laikotarpis, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d. tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 20 000 eurų, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 40 000 eurų.

3. Vadovaujantis 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (TAR, 2018, Nr. 2018-09853) nustatyta, kad:

– įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dieną (2018 06 15), vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 252 straipsnio 1 dalyje nustatytu reikalavimu, iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos paskolos davėjo vienam vartojimo kredito gavėjui vienoje tarpusavio skolinimo platformoje suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma turi būti skaičiuojama kartu su nuo įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos šiam vartojimo kredito gavėjui suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma, t. y. bendra iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos ir nuo įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos paskolos davėjo vienam vartojimo kredito gavėjui vienoje tarpusavio skolinimo platformoje suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų suma negali viršyti 500 eurų. Jeigu įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dieną (2018 06 15) paskolos davėjo vienam vartojimo kredito gavėjui vienoje tarpusavio skolinimo platformoje suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma viršija 500 eurų, paskolos davėjas šiam vartojimo kredito gavėjui negali suteikti vartojimo kreditų tol, kol jam suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma viršys 500 eurų;

– Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 212 straipsnio nuostatos taikomos tik po įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo (2018 06 15) gautų vartojimo kredito gavėjų prašymų (skundų) nagrinėjimui;

– iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos (2018 06 15) Lietuvos banko gauti, bet neišnagrinėti prašymai įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, išduoti pritarimą arba atlikti kitus veiksmus baigiami nagrinėti ir sprendimai priimami prašymo pateikimo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka;

– vartojimo kredito davėjo vadovai ir kiti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje išvardyti asmenys, paskirti iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos (2018 06 15), atitinkantys Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, galiojusioje iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos, nurodytus reikalavimus, įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-1241 laikomi atitinkančiais Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, jeigu įsigaliojus įstatymui Nr. XIII-1241 neatsiranda aplinkybių, nustatytų Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje;

– iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos (2018 06 15) pradėtos, bet nebaigtos poveikio priemonių taikymo procedūros vykdomos pagal iki įstatymo Nr. XIII-1241 įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOJIMO KREDITO

ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vartojimo kreditų teikimo sąlygas ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, vartojimo kredito davėjų, vartojimo kredito tarpininkų ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus pareigas bei atsakomybę teikiant vartojimo kreditus ir tikrinant vartojimo kredito gavėjų kreditingumą, vartojimo kredito gavėjų teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir vartojimo kredito davėjų ir paskolos davėjų teisę į kompensaciją išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atvejais.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2. Šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo.

3. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 3 priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Apsisprendimo laikotarpis – dviejų kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį vartojimo kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

2. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – bendros vartojimo kredito sumos ir bendros vartojimo kredito kainos suma.

3. Bendra vartojimo kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos vartojimo kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi vartojimo kredito davėjui arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriui, išskyrus atlyginimą notarui. Į bendrą vartojimo kredito kainą taip pat įskaičiuojami sąskaitos, kurioje registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, nebent sąskaitos atidarymas yra neprivalomas ir sąskaitos administravimo mokesčiai buvo aiškiai atskirai nurodyti vartojimo kredito sutartyje arba bet kurioje kitoje su vartotoju sudarytoje sutartyje; mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos; kitos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos; su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidos, pavyzdžiui, draudimo įmokos, jeigu privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis.

4. Bendra vartojimo kredito suma – kredito suma, kuria suteikiama galimybė naudotis pagal vartojimo kredito sutartį.

5 Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

6. Fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma – vartojimo kredito davėjo arba paskolos davėjo ir vartojimo kredito gavėjo susitarta viena vartojimo kredito palūkanų norma, nustatyta visai vartojimo kredito sutarties trukmei, arba kelios vartojimo kredito palūkanų normos daliniams laikotarpiams, išimtinai taikant fiksuotą konkrečią palūkanų procentų dalį. Jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatytos ne visos vartojimo kredito palūkanų normos, laikoma, kad vartojimo kredito palūkanų norma yra fiksuota tik daliniams laikotarpiams, kurių vartojimo kredito palūkanų normos yra nustatomos išimtinai taikant fiksuotą konkrečią palūkanų procentų dalį, dėl kurios susitarta sudarant vartojimo kredito sutartį.

7. Patvarioji laikmena – laikmena (popierius, kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas (CD), universalusis skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), vartojimo kredito gavėjo kompiuterio standusis diskas, kuriame įrašytas elektroninis paštas ir kita, išskyrus interneto svetaines, jeigu jos neatitinka šioje dalyje nurodytų patvariosios laikmenos požymių), kuri suteikia galimybę vartojimo kredito gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

8. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka vykdantis vartojimo kredito davėjų, vartojimo kredito tarpininkų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklos priežiūros funkcijas.

9. Sąskaitos kreditavimo sutartis – aiškiai išreikšta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas vartojimo kredito forma suteikia vartojimo kredito gavėjui galimybę disponuoti lėšomis viršijant esamą vartojimo kredito gavėjo sąskaitos likutį.

10. Susietojo vartojimo kredito sutartis – vartojimo kredito sutartis, kai:

1) vartojimo kreditas yra skirtas konkrečių prekių tiekimo ar konkrečių paslaugų teikimo sutarčiai finansuoti ir

2) prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ir vartojimo kredito sutartys sudaro vieną komercinį sandorį. Laikoma, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ir vartojimo kredito sutartys sudaro vieną komercinį sandorį, kai yra bent viena iš šių sąlygų: prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas pats finansuoja vartojimo kredito gavėjui suteikiamą vartojimo kreditą; vartojimo kredito suteikimą finansuoja trečioji šalis, kuri, sudarant ar rengiant vartojimo kredito sutartį, naudojasi prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo paslaugomis; vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos konkrečios tiekiamos prekės ar konkrečios teikiamos paslaugos.

11. Tarpusavio skolinimas – veikla, kai per tarpusavio skolinimo platformą asmenys (toliau – paskolos davėjas) teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus vartojimo kredito gavėjams.

KEISTA:

2020 12 15 įstatymu Nr. XIV-80 (nuo 2020 12 23)

(TAR, 2020, Nr. 2020-28127)

 

12. Tarpusavio skolinimo platforma – tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus administruojama informacinė sistema, per kurią vykdomas tarpusavio skolinimas.

13. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovas – tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme ir jo steigimo dokumentuose nurodytas vadovas, valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narys.

14. Tarpusavio skolinimo platformos operatorius – juridinis asmuo, kuris administruoja tarpusavio skolinimo platformą.

15. Užsienio valstybė – ne Europos Sąjungos valstybė narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

16. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

17. Vartojimo kredito davėjas – asmuo, išskyrus fizinį asmenį, kuris verslo tikslais teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus.

18. Vartojimo kredito davėjo vadovas – vartojimo kredito davėjo teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme ir jo steigimo dokumentuose nurodytas vadovas, valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narys.

19. Vartojimo kredito gavėjas (vartotojas) – fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti ar sudaro vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms.

20. Vartojimo kredito palūkanų norma – metinė palūkanų norma, išreikšta fiksuotu arba kintamu procentų dydžiu, taikomu išmokėtai vartojimo kredito daliai.

21. Vartojimo kredito sutarties šalys – vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius ir vartojimo kredito gavėjas.

22. Vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas arba paskolos davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu.

23. Vartojimo kredito tarpininkas – asmuo, kuris nėra vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius ir kuris verslo arba profesijos tikslais už atlygį atlieka bent vieną iš šių veiksmų:

1) pateikia arba siūlo vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui;

2) padeda vartojimo kredito gavėjui atlikti kitus su vartojimo kredito gavimu susijusius veiksmus, išskyrus šios dalies 1 punkte numatytą veiksmą;

3) vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu sudaro vartojimo kredito sutartį su vartojimo kredito gavėju.

24. Vartojimo kredito viršijimas – sąskaitos lėšų pereikvojimas, dėl kurio numanomai sutikta vartojimo kredito sutartyje, kai vartojimo kredito davėjas leidžia vartojimo kredito gavėjui disponuoti lėšomis viršijant esamą vartojimo kredito gavėjo sąskaitos likutį arba vartojimo kredito limitą sąskaitoje.

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šis įstatymas taikomas vartojimo kredito sutartims.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) kredito sutartims, kurių įvykdymas užtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka arba su nekilnojamuoju turtu susijusia teise;

KEISTA:

2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2017 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

2) kredito sutartims, kurių paskirtis – įgyti arba išlaikyti teisę į žemės arba kito esamo ar projektuojamo nekilnojamojo turto nuosavybę, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito sutarties sudarymo paskirtis yra esamo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto atnaujinimas (modernizacija) ar jo vertės padidinimas;

KEISTA:

2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2017 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

3) kredito sutartims, kai bendra suteikiamo kredito suma yra didesnė negu 75 000 eurų, išskyrus kredito sutartis, kurių įvykdymas neužtikrinamas nekilnojamojo turto hipoteka arba su nekilnojamuoju turtu susijusia teise ir kurių paskirtis yra gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto atnaujinimas (modernizacija) ar jo vertės padidinimas. Šis įstatymas visais atvejais netaikomas kredito sutartims, kurios sudaromos pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą;

KEISTA:

1. 2014 12 18 įstatymu Nr. XII-1503 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-21153)

2. 2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2017 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

4) nuomos ar išperkamosios nuomos sutartims, kai šiose sutartyse ar atskiroje sutartyje nenustatyta pareiga įsigyti sutarties objekto;

5) kredito sutartims, pagal kurias darbdavys, kai kreditavimas yra jo antrinė veikla, suteikia darbuotojams kreditą be palūkanų arba už mažesnę negu rinkoje vyraujanti bendros vartojimo kredito kainos metinę normą ir kurios paprastai nėra siūlomos visuomenei;

6) kredito sutartims, kurios sudaromos su finansų maklerio įmonėmis arba kredito įstaigomis siekiant leisti investuotojui įvykdyti sandorį, susijusį su viena ar daugiau Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nurodytų finansinių priemonių, jei kreditą suteikianti finansų maklerio įmonė arba kredito įstaiga dalyvauja tokiame sandoryje;

7) kredito sutartims, kurios yra sudarytos pagal susitarimą, pasiektą teisme arba viešojo administravimo institucijoje;

8) kredito sutartims, kurios yra susijusios su nemokamai atidėtu esamos skolos mokėjimu;

9) kredito sutartims, pagal kurias reikalaujama, kad kredito gavėjas savo skolinių įsipareigojimų vykdymą užtikrintų daikto įkeitimu, perduodant jį kredito davėjui, ir kredito gavėjo atsakomybė būtų ribojama tik įkeistu daiktu;

10) kredito sutartims, pagal kurias teisės aktų nustatytais atvejais, kai siekiama bendro intereso, tam tikrai ribotai visuomenės daliai suteikiamas kreditas taikant mažesnę negu rinkoje vyraujanti palūkanų normą arba visai nemokant palūkanų, arba kitomis sąlygomis, kurios būtų palankesnės kredito gavėjui negu rinkoje vyraujančios sąlygos, ir taikant ne didesnę negu rinkoje vyraujanti palūkanų normą;

11) sąskaitos kreditavimo sutartims, kai kreditas turi būti grąžinamas per vieną mėnesį;

12) kredito sutartims, pagal kurias kredito davėjas, kurio pagrindinė veikla nėra finansinių paslaugų teikimas, suteikia kredito gavėjui kreditą be palūkanų ir kitų mokesčių, skirtą finansuoti prekėms, kurios yra būtinos norint naudotis kredito davėjo teikiamomis paslaugomis.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

3. Sudarant sąskaitos kreditavimo sutartis, kai vartojimo kreditas turi būti grąžinamas vartojimo kredito davėjui pareikalavus arba per tris mėnesius, taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 1, 5, 6 ir 8 dalys, 13, 16, 2138 straipsniai ir priežiūros institucijos nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka.

4. Vartojimo kredito sutartims, pagal kurias suteikiama teisė viršyti vartojimo kreditą, taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3, 10 straipsniai, 11 straipsnio 8 dalis, 18, 21, 22, 2638 straipsniai.

5. Vartojimo kredito sutartims taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1–8, 11 punktai, 5 ir 8 dalys, 12, 14, 1738 straipsniai ir priežiūros institucijos nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka, kai jas sudaro asmuo, kuris:

1) įsteigtas siekiant jo narių tarpusavio naudos;

2) siekia pelno tik savo nariams;

3) siekia teisės aktuose nustatyto socialinio tikslo;

4) gauna ir valdo tik savo narių santaupas ir tik jiems teikia kreditus;

5) suteikdamas kreditą, taiko mažesnę negu rinkoje vyraujanti bendros vartojimo kredito kainos metinę normą arba normą, kurios viršutinė riba nustatyta teisės aktuose;

6) kurio nariai gali būti tik asmenys, gyvenantys arba dirbantys tam tikroje teritorijoje, arba konkretaus darbdavio darbuotojai ir į pensiją išėję darbuotojai, arba asmenys, atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įrodančius narių tarpusavio ryšių buvimą.

6.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

Vartojimo kredito sutartims, kuriose numatoma galimybė vartojimo kredito davėjui, paskolos davėjui ir vartojimo kredito gavėjui susitarti dėl atidėto mokėjimo arba keisti kredito grąžinimo metodą, kai vartojimo kredito gavėjas jau nevykdo savo įsipareigojimų pagal pradinę vartojimo kredito sutartį, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sutartis, taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1–9, 11, 17 punktai, 5 ir 8 dalys, 12, 14, 17, 1838 straipsniai ir priežiūros institucijos nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka, jeigu:

1) tikėtina, kad toks susitarimas padės išvengti skolų išieškojimo dėl įsipareigojimų nevykdymo;

2) tokiu susitarimu vartojimo kredito gavėjui nebūtų nustatytos blogesnės sąlygos, negu tos, kurios nustatytos pradinėje vartojimo kredito sutartyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS PRIEŠ SUDARANT VARTOJIMO KREDITO SUTARTĮ

 

4 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties reklamai taikomi reikalavimai

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Vartojimo kredito sutarties reklamoje, kurioje nurodoma palūkanų norma arba bet kokios su vartojimo kreditu susijusios išlaidos, privalo būti aiškiai, glaustai ir pastebimai nurodyta ši standartinė informacija:

1) fiksuotoji ir (arba) kintamoji vartojimo kredito palūkanų norma ir informacija apie išlaidas, įtrauktas į bendrą vartojimo kredito kainą;

2) bendra vartojimo kredito suma;

3) bendros vartojimo kredito kainos metinė norma;

4) jeigu taikoma, vartojimo kredito sutarties trukmė;

5) prekių ar paslaugų kaina ir bet kokio išankstinio mokėjimo suma, kai vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečias prekes ar paslaugas;

6) jeigu taikoma, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir dalinių mokėjimų suma.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta standartinė informacija turi būti pateikiama tipiniame pavyzdyje.

3. Priežiūros institucija turi teisę uždrausti skleisti neteisingą, klaidinančią ar neaiškią vartojimo kredito sutarčių reklamą ir prireikus įpareigoti jau paskleistą reklamą patikslinti ir (arba) paneigti.

4. Jeigu su vartojimo kredito sutartimi susijusios papildomų paslaugų teikimo sutarties sudarymas yra būtinas vartojimo kreditui gauti arba skelbiamoms nuostatoms ir sąlygoms taikyti ir tos paslaugos kainos negalima nustatyti iš anksto, nurodant bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, aiškiai ir pastebimai nurodoma pareiga sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį.

5. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatos vartojimo kredito sutarčių reklamai taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja šio straipsnio nuostatos.

6. Priežiūros institucija turi teisę detalizuoti šiame straipsnyje nustatytus vartojimo kredito sutarčių reklamos reikalavimus.

7. Draudžiama skleisti vartojimo kredito reklamą:

1) ugdymo įstaigose, kuriose ugdomi jaunesni kaip 18 metų asmenys;

2) koncertų, sporto, labdaros ir (arba) paramos bei kitų renginių, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, vietose ir jų reklamoje;

3) teatro spektaklių, kino filmų ir videofilmų, skirtų asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, demonstravimo vietose ir jų reklamoje;

4) visuomenės informavimo priemonėse, skirtose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje;

5) akcijose, konkursuose, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, ir jų reklamoje.

 

5 straipsnis. Informavimo pareiga sudarant vartojimo kredito sutartį

1. Per protingą terminą, pakankamą susipažinti su pateikiama informacija, iki vartojimo kredito sutarties sudarymo vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas, remdamiesi vartojimo kredito davėjo siūlomomis vartojimo kredito sąlygomis ir atsižvelgdami į vartojimo kredito gavėjo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, pateikia vartojimo kredito gavėjui informaciją tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis. Ši informacija turi būti rašytinė, šio įstatymo 1 priede nustatytos standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos ir pateikiama patvariojoje laikmenoje.

2. Nustatytos formos standartinėje informacijoje apie vartojimo kreditą turi būti nurodyta:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas, buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

3) bendra vartojimo kredito suma ir vartojimo kredito išmokėjimo sąlygos;

4) vartojimo kredito sutarties trukmė;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

5) prekės ar paslaugos ir jų kainos, kai vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečias prekes ar paslaugas, taip pat sudarant susietojo vartojimo kredito sutartis;

6) vartojimo kredito palūkanų norma, vartojimo kredito palūkanų normos taikymo sąlygos ir, jei žinomas, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat vartojimo kredito palūkanų normos keitimo laikotarpiai, sąlygos ir tvarka (jei skirtingomis aplinkybėmis taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, šiame punkte nurodyta informacija suteikiama apie visas taikomas vartojimo kredito palūkanų normas);

7) bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir kartu pateikiamas tipinis pavyzdys, kuriame būtų paminėtos visos šios normos apskaičiavimo prielaidos; jeigu vartojimo kredito sutartyje numatomi skirtingi lėšų išmokėjimo būdai ir dėl to taikomi skirtingi mokesčiai ar vartojimo kredito palūkanų normos, vartojimo kredito davėjas privalo nurodyti, kad šios rūšies vartojimo kredito sutartyje numatyti skirtingi lėšų išmokėjimo būdai gali lemti didesnę bendros vartojimo kredito kainos metinę normą; jeigu vartojimo kredito gavėjas informuoja vartojimo kredito davėją apie vieną arba kelias jo pasirinkto vartojimo kredito sutarties sąlygas, pavyzdžiui, tokias kaip vartojimo kredito sutarties trukmė arba bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma, vartojimo kredito davėjas atsižvelgia į šias vartojimo kredito gavėjo nurodytas sąlygas;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

8) įmokų dydis, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, tam tikrais atvejais įmokų paskirstymo padengiant mokėtinas pagal vartojimo kredito sutartį sumas, kurioms taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, tvarka;

9) informacija apie tai, kad gali reikėti sumokėti atlyginimą notarui, kai naudojamasi jo paslaugomis;

10) pareiga sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, jeigu šios sutarties sudarymas yra privalomas siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis;

11) pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka;

12) mokėjimų nevykdymo pasekmės;

13) reikalavimas sudaryti prievolės įvykdymo užtikrinimo sutartį, jeigu vartojimo kredito sutartyje tai numatyta;

14) vartojimo kredito gavėjo teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties;

15) vartojimo kredito gavėjo teisė grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir informacija apie vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo teisę į kompensaciją, šios kompensacijos apskaičiavimo, atsižvelgiant į šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, tvarka;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

16) vartojimo kredito gavėjo teisė šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus registruose ir valstybės bei kitose informacinėse sistemose (toliau – informacinės sistemos) patikrinus vartojimo kredito gavėjo kreditingumą;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

17) vartojimo kredito gavėjo teisė paprašius nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją, kai vartojimo kredito davėjas prašymo pateikimo metu nori sudaryti vartojimo kredito sutartį su vartojimo kredito gavėju;

18) laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją;

19) vienos ar kelių sąskaitų, kuriose registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, išskyrus atvejus, kai sudaryti sąskaitos sutartį neprivaloma, taip pat mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms atlikti ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos, kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos ir sąlygos, kuriomis tie mokesčiai ar išlaidos gali būti keičiami.

3. Kai, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis, privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos vartojimo kredito gavėjui taikomos su papildomų paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

31. Kai sudaroma vartojimo kredito sutartis susieta su lyginamuoju indeksu, kaip jis apibrėžtas 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014, 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, vartojimo kredito davėjas arba, jeigu taikoma, vartojimo kredito tarpininkas, vartojimo kredito gavėjui atskirame dokumente, kuris gali būti pridėtas prie standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos, pateikia lyginamojo indekso ir jo administratoriaus pavadinimą ir nurodo galimą poveikį vartojimo kredito gavėjui.

KEISTA:

2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2018 07 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

4. Bet kokia papildoma informacija, kurią vartojimo kredito davėjas suteikia vartojimo kredito gavėjui, pateikiama atskiru dokumentu, kuris gali būti pridedamas prie standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos.

5. Kai su vartojimo kredito gavėju bendraujama telefonu, pagrindinę informaciją apie finansinę paslaugą sudaro šio straipsnio 2 dalies 3, 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodyta informacija, taip pat bendros vartojimo kredito kainos metinė norma su kartu pateikiamu jos apskaičiavimo pavyzdžiu ir nurodoma bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma.

6. Kai vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta vartojimo kredito gavėjo pageidavimu naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis informacijos, nurodytos šio straipsnio 2 dalyje, pateikti neįmanoma, taip pat šio straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju vartojimo kredito davėjas iš karto po vartojimo kredito sutarties sudarymo pateikia vartojimo kredito gavėjui ikisutartinę informaciją šio įstatymo 1 priede nustatyta standartinės informacijos apie vartojimo kreditą forma.

7. Vartojimo kredito gavėjo prašymu vartojimo kredito davėjas kartu su standartinės informacijos apie vartojimo kreditą forma taip pat nemokamai pateikia vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jeigu vartojimo kredito davėjas, gavęs vartojimo kredito gavėjo prašymą, nenori sudaryti vartojimo kredito sutarties su vartojimo kredito gavėju.

8. Kai sudaroma vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito gavėjo mokamomis įmokomis nereikia nedelsiant dengti bendros vartojimo kredito sumos ar jos dalies ir šios įmokos kaupiamos vartojimo kredito sutartyje arba papildomoje sutartyje numatytais laikotarpiais ir sąlygomis, tai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, privalomoje informacijoje aiškiai ir glaustai nurodoma, ar suteikiama visos išmokėtos vartojimo kredito lėšų sumos grąžinimo garantija.

9. Kilus ginčui dėl to, ar vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas suteikė pakankamai informacijos vartojimo kredito gavėjui, kad šis galėtų įvertinti, ar siūloma vartojimo kredito sutartis atitinka jo poreikius ir jo finansinę būklę, įrodinėjimo pareiga tenka vartojimo kredito davėjui ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkui. Vartojimo kredito gavėjo prašymu vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas turi paaiškinti informaciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, siūlomo vartojimo kredito pagrindines ypatybes ir galimą jo konkretų poveikį vartojimo kredito gavėjui, taip pat pasekmes, jeigu vartojimo kredito gavėjas nevykdytų įsipareigojimų dėl mokėjimų.

 

6 straipsnis. Informavimo pareiga sudarant tam tikras vartojimo kredito sutartis

1. Per protingą terminą, pakankamą susipažinti su pateikiama informacija, iki vartojimo kredito sutarties, nurodytos šio įstatymo 3 straipsnio 3, 5 ar 6 dalyje, sudarymo vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas, remdamiesi vartojimo kredito davėjo siūlomomis vartojimo kredito nuostatomis ir sąlygomis, atsižvelgdami į vartojimo kredito gavėjo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, pateikia vartojimo kredito gavėjui informaciją tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo.

2. Informacija turi būti vienodai matoma ir pateikiama raštu patvariojoje laikmenoje. Informacija gali būti pateikta šio įstatymo 2 priede nustatyta standartinės informacijos apie tam tikras vartojimo kredito sutartis forma. Joje turi būti nurodyta:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

3) bendra vartojimo kredito suma;

4) vartojimo kredito sutarties trukmė;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

5) vartojimo kredito palūkanų norma ir jos taikymo sąlygos, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos mokamos išlaidos ar taikomi mokesčiai ir sąlygos, kuriomis jie gali būti keičiami;

6) bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir kartu pateikiamas tipinis pavyzdys, kuriame būtų paminėtos visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

7) vartojimo kredito sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka;

8) kai sudaromos šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos vartojimo kredito sutartys, – vartojimo kredito davėjo teisė bet kuriuo metu paprašyti kredito gavėjo grąžinti visą vartojimo kredito sumą;

9) pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka;

10) vartojimo kredito gavėjo teisė šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus registruose ir informacinėse sistemose patikrinus vartojimo kredito gavėjo kreditingumą;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

11) kai sudaromos šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos vartojimo kredito sutartys, – informacija apie mokamas išlaidas ar taikomus mokesčius nuo tokių vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir jų keitimo sąlygos;

12) laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

3. Kai sudaromos šio įstatymo 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytos vartojimo kredito sutartys, teikiant vartojimo kredito gavėjui informaciją pagal šio straipsnio 2 dalį, taip pat nurodoma:

1) įmokų dydis, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, tam tikrais atvejais įmokų paskirstymo padengiant neapmokėtas sumas, kurioms taikoma skirtinga palūkanų norma, tvarka;

2) vartojimo kredito gavėjo teisė grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir informacija apie vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo teisę į kompensaciją, šios kompensacijos apskaičiavimo, atsižvelgiant į šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, tvarka.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

4. Kai su vartojimo kredito gavėju bendraujama telefonu ir jis pageidauja, kad vartojimo kreditas pagal sąskaitos kreditavimo sutartį būtų suteiktas nedelsiant, pagrindinių finansinės paslaugos ypatybių apibūdinimą sudaro informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalies 3, 5, 6 ir 8 punktuose, taip pat bendros vartojimo kredito kainos metinė norma kartu su pateikiamu jos apskaičiavimo pavyzdžiu ir nurodoma bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytų vartojimo kredito sutarčių finansinių paslaugų pagrindinių ypatybių apibūdinimas apima ir vartojimo kredito sutarties trukmės nurodymą.

5. Nepažeidžiant šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 11 punkto nuostatos, sąskaitos kreditavimo sutartims, pagal kurias vartojimo kreditas turi būti grąžintas per vieną mėnesį, taikomi šio straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai.

6. Vartojimo kredito gavėjo prašymu, be šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytos informacijos, nemokamai pateikiama vartojimo kredito sutarties kopija. Ši nuostata netaikoma, jeigu vartojimo kredito davėjas, gavęs vartojimo kredito gavėjo prašymą, nenori sudaryti vartojimo kredito sutarties su vartojimo kredito gavėju.

7. Kai vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta vartojimo kredito gavėjo pageidavimu naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis informacijos, nurodytos šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, pateikti neįmanoma, įskaitant šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, vartojimo kredito davėjas iš karto po vartojimo kredito sutarties sudarymo, vykdydamas savo įsipareigojimą pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, suteikia informaciją apie vartojimo kredito sutartį pagal šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

7 straipsnis. Išimtys dėl informacijos suteikimo prieš sudarant vartojimo kredito sutartis

Šio įstatymo 5 ir 6 straipsniai netaikomi prekių tiekėjams arba paslaugų teikėjams, kurie vartojimo kredito tarpininko funkcijas atlieka kaip papildomas funkcijas. Ši nuostata nepanaikina vartojimo kredito davėjo pareigos užtikrinti, kad, prieš sudarydamas vartojimo kredito sutartį, vartojimo kredito gavėjas gautų šio įstatymo 5 ir 6 straipsniuose nurodytą informaciją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO KREDITINGUMO VERTINIMAS

 

KEISTA (pavadinimas):

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

8 straipsnis. Pareiga įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kitais įrodymais.

2. Jeigu vartojimo kredito sutarties šalys po vartojimo kredito sutarties sudarymo susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą, prieš kiekvieną svarbesnį bendros vartojimo kredito sumos padidinimą vartojimo kredito davėjas atnaujina turimą finansinę informaciją apie vartojimo kredito gavėją ir iš naujo įvertina jo kreditingumą.

3. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tikslais naudojami asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės rengiamos vadovaujantis šiais vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo reikalavimais:

1) vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo tikslas yra įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kredito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti;

2) vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, atsižvelgdamas į vartojimo kredito gavėjo pateiktą, iš kreditingumui vertinti naudojamų registrų ir informacinių sistemų gautą informaciją ir kitą vartojimo kredito davėjui prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumui, ypač tokius kaip tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo potencialas;

3) skolinimas grindžiamas (atsižvelgiama į istorinius duomenis, ekonomikos cikliškumą) visų vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribojimu;

4) vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimas, remiantis tuo metu turima informacija, turi būti pagrįstas prielaida, kad vartojimo kredito gavėjas galės vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą vartojimo kredito sutarties laikotarpį.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus detalizuoja priežiūros institucija.

6. Vartojimo kredito gavėjas privalo pateikti vartojimo kredito davėjo prašomą informaciją, reikalingą vartojimo kredito gavėjo kreditingumui įvertinti.

7. Palūkanos, netesybos ir mokesčiai pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui netaikomi, jeigu vartojimo kredito davėjas ne dėl vartojimo kredito gavėjo kaltės netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo kreditingumą.

 

9 straipsnis. Registrai ir informacinės sistemos

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Lietuvos Respublikoje įsisteigusių vartojimo kredito davėjų naudojamų vartojimo kredito gavėjų kreditingumui vertinti naudojamų registrų ir informacinių sistemų tvarkytojai privalo nediskriminacinėmis sąlygomis teikti duomenis kitose valstybėse narėse įsisteigusiems vartojimo kredito davėjams.

2. Jeigu prašymas gauti vartojimo kreditą atmetamas remiantis vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose metu gautais rezultatais, vartojimo kredito davėjas nedelsdamas ir nemokamai informuoja vartojimo kredito gavėją apie šio patikrinimo rezultatus ir pateikia informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose atliktas jo kreditingumo patikrinimas.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija neteikiama, kai pateikti tokią informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba kai tokios informacijos pateikimas prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

4. Priežiūros institucija, vadovaudamasi asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, savo nustatyta tvarka turi teisę tvarkyti duomenis apie vartojimo kredito gavėjus. Vartojimo kredito davėjai privalo priežiūros institucijai teikti duomenis apie vartojimo kredito gavėjus ir turi teisę naudotis šiais duomenimis priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

 

10 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties sudarymo nuotoliniu būdu ypatumai

1. Vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, jeigu vartojimo kredito davėjas įsitikina tokia vartojimo kredito gavėjo valia.

2. Vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, kuris nėra vartojimo kredito davėjo, į kurį jis kreipiasi dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, klientas, tik įstatymų nustatyta tvarka nustačius to vartojimo kredito gavėjo tapatybę. Jeigu vartojimo kredito gavėjo tapatybė nenustatyta įstatymų nustatyta tvarka, vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma nuotoliniu būdu.

 

11 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties forma ir turinys

1. Vartojimo kredito sutartis sudaroma raštu patvariojoje laikmenoje. Vartojimo kredito sutarties šalys turi gauti po vieną vartojimo kredito sutarties egzempliorių.

2. Vartojimo kredito sutartyje aiškiai ir glaustai nurodoma:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito tarpininko, jeigu taikoma ir jis yra fizinis asmuo, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; vartojimo kredito davėjo ir, jeigu taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas, buveinės adresas;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

3) vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas (kai jie nesutampa);

4) bendra vartojimo kredito suma ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimo sąlygos;

5) prekės ar paslaugos ir jų kainos, kai vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečias prekes ar paslaugas, taip pat sudarant susietojo vartojimo kredito sutartis;

6) vartojimo kredito palūkanų norma, vartojimo kredito palūkanų normos taikymo sąlygos ir, jei žinomas, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat vartojimo kredito palūkanų normos keitimo laikotarpiai, sąlygos ir tvarka (jei skirtingomis aplinkybėmis taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, šiame punkte nurodyta informacija suteikiama apie visas taikomas vartojimo kredito palūkanų normas);

7) bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

8) įmokų dydis, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, įmokų paskirstymo padengiant mokėtinas pagal vartojimo kredito sutartį sumas, kurioms taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, tvarka;

9) kai sudaroma terminuota vartojimo kredito sutartis, pagal kurią dalis vartojimo kredito gavėjo mokamos įmokos skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti, – vartojimo kredito gavėjo teisė bet kada vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką;

10) jeigu pagal vartojimo kredito sutartį išlaidos ir palūkanos mokamos nedengiant bendros vartojimo kredito sumos, – palūkanų mokėjimo grafikas, kuriame nurodomi palūkanų ir susijusių periodinių ir vienkartinių išlaidų mokėjimo laikotarpiai ir sąlygos;

11) pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka;

12) mokėjimų nevykdymo pasekmės;

13) informacija apie tai, kad gali reikėti sumokėti atlyginimą notarui, kai naudojamasi jo paslaugomis;

14) reikalavimas sudaryti prievolės įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutartis, jeigu vartojimo kredito sutartyje tai numatyta;

141) vartojimo kredito gavėjo teisė apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties, šios teisės įgyvendinimo tvarka, taip pat informacija apie vartojimo kredito gavėjo pareigą grąžinti išmokėtą vartojimo kredito sumą;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

15) vartojimo kredito gavėjo teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties, šios teisės įgyvendinimo tvarka, taip pat informacija apie vartojimo kredito gavėjo pareigą grąžinti išmokėtą vartojimo kredito sumą ir sumokėti palūkanas šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytais atvejais;

16) šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytos teisės ir naudojimosi tomis teisėmis sąlygos;

17) vartojimo kredito gavėjo teisė grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir jo grąžinimo tvarka, informacija apie vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo teisę į kompensaciją ir šios kompensacijos apskaičiavimo, atsižvelgiant į šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, tvarka;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

18) teisė nutraukti vartojimo kredito sutartį ir jos įgyvendinimo tvarka;

19) ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka;

20) priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

21) vienos ar kelių sąskaitų, kuriose registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, išskyrus atvejus, kai sudaryti sąskaitos sutartį neprivaloma, taip pat mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms atlikti ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos, kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos ir sąlygos, kuriomis tie mokesčiai ar išlaidos gali būti keičiami;

22) kitos vartojimo kredito sutarties sąlygos.

3. Jeigu, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis, privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos vartojimo kredito gavėjui taikomos su papildomų paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

4. Šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytame įmokų mokėjimo grafike pateikiama informacija apie vartojimo kredito gavėjo mokamas įmokas ir nurodoma, kokia kiekvienos įmokos dalis skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti, pagal vartojimo kredito palūkanų normą apskaičiuotoms palūkanoms ir visoms papildomoms išlaidoms padengti. Jeigu vartojimo kredito palūkanų norma nėra fiksuotoji arba vartojimo kredito sutartyje numatyta, kad gali būti keičiamos papildomos išlaidos, vartojimo kredito įmokų mokėjimo grafike taip pat aiškiai ir glaustai nurodoma, kad pateikti duomenys galioja tik iki kito vartojimo kredito palūkanų normos arba papildomų išlaidų pakeitimo.

5. Kai sudaroma vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito gavėjo mokamomis įmokomis nereikia nedelsiant dengti bendros vartojimo kredito sumos ar jos dalies ir šios įmokos kaupiamos vartojimo kredito sutartyje arba papildomoje sutartyje numatytais laikotarpiais ir sąlygomis, tai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, vartojimo kredito sutartyje privalo būti aiškiai ir glaustai nurodyta, ar suteikiama visos išmokėtos vartojimo kredito lėšų sumos grąžinimo garantija.

6. Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytoje sąskaitos kreditavimo sutartyje aiškiai ir glaustai nurodoma:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito tarpininko, jei taikoma ir jis yra fizinis asmuo, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

3) vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas (kai jie nesutampa);

4) bendra vartojimo kredito suma ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimo sąlygos;

5) vartojimo kredito palūkanų norma, vartojimo kredito palūkanų normos taikymo sąlygos ir, jei žinomas, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat vartojimo kredito palūkanų normos keitimo laikotarpiai, sąlygos ir tvarka (jei skirtingomis aplinkybėmis taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, šiame punkte nurodyta informacija suteikiama apie visas taikomas vartojimo kredito palūkanų normas);

6) bendra vartojimo kredito kaina, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

7) vartojimo kredito davėjo teisė bet kuriuo metu paprašyti vartojimo kredito gavėją grąžinti visą vartojimo kredito sumą;

8) teisė nutraukti vartojimo kredito sutartį ir šios teisės įgyvendinimo tvarka;

9) informacija apie mokamas išlaidas ar taikomus mokesčius nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo ir jų keitimo sąlygos.

7. Jeigu vartojimo kredito sutartyje pateikta ne visa pagal šį straipsnį privaloma pateikti informacija arba jeigu vartojimo kredito sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo sprendimui sudaryti vartojimo kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, vartojimo kredito gavėjas turi teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties, pranešdamas vartojimo kredito davėjui apie vartojimo kredito sutarties atsisakymą raštu patvariojoje laikmenoje prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju vartojimo kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas vartojimo kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti vartojimo kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

8. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

111 straipsnis. Vartojimo kredito sutarčių sudarymo ribojimai

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma su jaunesniu kaip 18 metų asmeniu.

2. Vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito davėjas ar vartojimo kredito tarpininkas turi pagrindžiančius dokumentus, kad neveiksnaus tam tikroje srityje asmens vardu vartojimo kredito sutartį sudaro jo globėjas, ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo vartojimo kredito sutarčiai sudaryti turi rūpintojo sutikimą arba asmuo, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, sudarydamas vartojimo kredito sutartį naudojasi pagalba toje srityje. Asmuo, kuris vartojimo kredito sutarties sudarymo metu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, yra atleidžiamas nuo išmokėtos vartojimo kredito sumos grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų mokesčių mokėjimo, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito davėjas ar vartojimo kredito tarpininkas turi pagrindžiančius dokumentus, kad neveiksnaus tam tikroje srityje asmens vardu vartojimo kredito sutartį sudarė jo globėjas, ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo vartojimo kredito sutarčiai sudaryti turėjo rūpintojo sutikimą arba asmuo, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, sudarydamas vartojimo kredito sutartį naudojosi pagalba toje srityje.

KEISTA:

2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2016 11 18)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

3. Vartojimo kredito sutartys negali būti sudaromos nuo 22 valandos iki 7 valandos.

 

12 straipsnis. Informavimas apie vartojimo kredito palūkanų normos pasikeitimus

1. Vartojimo kredito gavėjas patvariojoje laikmenoje pateikiamu rašytiniu pranešimu informuojamas apie vartojimo kredito palūkanų normos pakeitimus. Ši informacija pateikiama iki vartojimo kredito palūkanų normos pakeitimo įsigaliojimo ir joje turi būti nurodyta mokėtina suma įsigaliojus pakeistai vartojimo kredito palūkanų normai ir, jei keičiasi įmokų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, pateikti atitinkami duomenys.

2. Vartojimo kredito sutarties šalys vartojimo kredito sutartyje gali numatyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija vartojimo kredito gavėjui periodiškai pateikiama tais atvejais, kai vartojimo kredito palūkanų norma keičiasi dėl orientacinės vartojimo kredito palūkanų normos pakeitimo, o nauja orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma viešai paskelbiama nurodytomis vartojimo kredito sutartyje tinkamomis priemonėmis ir informaciją apie naują orientacinę vartojimo kredito palūkanų normą taip pat galima gauti vartojimo kredito davėjo verslo patalpose.

 

13 straipsnis. Sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo metu teikiama informacija

1. Kai vartojimo kreditas suteikiamas pagal sąskaitos kreditavimo sutartį, vartojimo kredito gavėjas periodiškai informuojamas raštu patvariojoje laikmenoje pateikiant sąskaitos išrašą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:

1) tikslus laikotarpis, kurio duomenys pateikti išraše;

2) išmokamų lėšų sumos ir išmokėjimo datos;

3) likutis pagal ankstesnį sąskaitos išrašą ir jo data;

4) naujas likutis pagal šio išrašo datą;

5) vartojimo kredito gavėjo atliktų mokėjimų datos ir sumos;

6) taikoma vartojimo kredito palūkanų norma;

7) pritaikyti mokesčiai ir kitos išlaidos;

8) mažiausia mokėtina suma, jeigu numatyta.

2. Vartojimo kredito gavėjas patvariojoje laikmenoje pateikiamu rašytiniu pranešimu informuojamas apie vartojimo kredito palūkanų normos ir bet kurių mokėtinų mokesčių ar išlaidų pasikeitimą. Ši informacija pateikiama iki pasikeitimo įsigaliojimo.

3. Sąskaitos kreditavimo sutarčiai taip pat taikomos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatos.

 

14 straipsnis. Neterminuotos vartojimo kredito sutarties nutraukimas

1. Vartojimo kredito gavėjas, nepatirdamas papildomų išlaidų, turi teisę bet kuriuo metu nutraukti neterminuotą vartojimo kredito sutartį, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito gavėjas ir vartojimo kredito davėjas yra susitarę dėl išankstinio pranešimo laikotarpio. Šis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

2. Vartojimo kredito sutarties šalys sutartyje gali numatyti, kad vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti neterminuotą vartojimo kredito sutartį bent prieš du mėnesius pateikdamas vartojimo kredito gavėjui patvariojoje laikmenoje parengtą rašytinį pranešimą apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą.

3. Vartojimo kredito sutarties šalys sutartyje gali numatyti, kad vartojimo kredito davėjas turi teisę dėl objektyviai pagrįstų priežasčių nutraukti lėšų išmokėjimą pagal neterminuotą vartojimo kredito sutartį. Vartojimo kredito davėjas turi pranešti vartojimo kredito gavėjui apie lėšų išmokėjimo nutraukimą ir nurodyti to priežastis patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu, jei įmanoma, prieš lėšų išmokėjimo nutraukimą arba nedelsiant po to, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba kai tokios informacijos pateikimas prieštarauja viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo tikslams.

 

141 straipsnis. Apsisprendimo laikotarpis

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Apsisprendimo laikotarpiu vartojimo kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui išmokėjimo dienos.

2. Vartojimo kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai vartojimo kredito davėjui ir grąžina vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Tokiu atveju vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas neturi teisės iš vartojimo kredito gavėjo reikalauti palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

3. Jeigu vartojimo kredito gavėjas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoja teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir su vartojimo kredito sutartimi susijusi papildomų paslaugų, kurias teikia vartojimo kredito davėjas arba trečioji šalis pagal jos ir vartojimo kredito davėjo sutartį, teikimo sutartis.

4. Nutraukus vartojimo kredito sutartį, pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas atsisako vartojimo kredito sutarties apsisprendimo laikotarpiu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos dėl pirkėjo teisės atsisakyti sutarties, sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos dėl vartotojų teisės atsisakyti finansinių paslaugų sutarties, sudarytos nuotolinio ryšio priemonėmis, netaikomos.

6. Kai apsisprendimo laikotarpiu vartojimo kredito gavėjas naudojasi teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, šio įstatymo 15 straipsnio nuostatos netaikomos.

 

15 straipsnis. Teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties

1. Vartojimo kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų:

1) nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos;

2) nuo dienos, kurią vartojimo kredito gavėjas gavo vartojimo kredito sutarties nuostatas ir sąlygas bei informaciją pagal šio įstatymo 11 straipsnį, jeigu ta diena yra vėlesnė už šios dalies 1 punkte nurodytąją.

2. Jeigu vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, jis:

1) vartojimo kredito sutarties atsisako iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, praneša apie tai vartojimo kredito davėjui, vadovaudamasis vartojimo kredito davėjo pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 15 punktą suteikta informacija ir naudodamasis priemonėmis, kuriomis galima įrodyti, kad pranešimas buvo išsiųstas. Laikoma, kad vartojimo kredito gavėjas tinkamai įvykdė šiame punkte nustatytą pareigą informuoti, jeigu šis pranešimas, pateiktas raštu patvariojoje laikmenoje, išsiunčiamas iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pabaigos;

2) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie vartojimo kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui dienos, grąžina vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui vartojimo kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos. Šios palūkanos apskaičiuojamos pagal sutartą vartojimo kredito palūkanų normą. Vartojimo kredito sutarties atsisakymo atveju vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas neturi teisės iš vartojimo kredito gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

3. Jeigu vartojimo kredito gavėjas pagal šį straipsnį pasinaudoja teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir su vartojimo kredito sutartimi susijusi papildomų paslaugų, kurias teikia vartojimo kredito davėjas arba trečioji šalis pagal jos ir vartojimo kredito davėjo sutartį, teikimo sutartis.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

4. Nutraukus vartojimo kredito sutartį, pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas atsisako vartojimo kredito sutarties pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, netaikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos dėl pirkėjo teisės atsisakyti sutarties, sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos dėl vartotojų teisės atsisakyti finansinių paslaugų sutarties, sudarytos nuotolinio ryšio priemonėmis.

 

16 straipsnis. Susietojo vartojimo kredito sutartys

KEISTA (pavadinimas):

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Kai vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir susietojo vartojimo kredito sutartis.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netiekia prekių ar neteikia paslaugų arba jos tiekiamos (teikiamos) tik iš dalies, arba jos neatitinka prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, vartojimo kredito gavėjas turi teisę:

1) sustabdyti savo prievolių pagal susietojo vartojimo kredito sutartį vykdymą;

2) reikalauti, kad vartojimo kredito davėjas grąžintų jam sumokėtas įmokas.

3. Vartojimo kredito gavėjas gali pasinaudoti šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis teisėmis tik po to, kai jis kreipėsi į pardavėją ar paslaugų teikėją su prašymu tinkamai įvykdyti sutartį, tačiau per vieną mėnesį po tokio kreipimosi prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos ir:

1) vartojimo kredito gavėjas savo pasirinkimu pateikė vartojimo kredito davėjui valstybės ar savivaldybių institucijos arba trečiosios šalies išvadą dėl netinkamos prekės kokybės, jeigu prekių pirkimo-pardavimo sutartis buvo nutraukta dėl netinkamos prekės kokybės, ir

2) vartojimo kredito gavėjas grąžino vartojimo kredito davėjui tai, ką gavo pasibaigusios prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties pagrindu, išskyrus atvejus, kai prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis nutraukiama dėl to, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas netiekia prekių ar neteikia paslaugų.

4. Vartojimo kredito davėjas po to, kai vartojimo kredito gavėjas įvykdo šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, grąžina vartojimo kredito gavėjui jo sumokėtas įmokas ir įgyja į pardavėją ar paslaugos teikėją atgręžtinio reikalavimo teisę dėl vartojimo kredito gavėjui grąžintų įmokų ir kitų patirtų nuostolių atlyginimo.

 

17 straipsnis. Vartojimo kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir išlaidos.

2. Vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino atveju vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas turi teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su vartojimo kredito grąžinimu anksčiau nustatyto termino, atliekamu tuo laikotarpiu, kuriam nustatyta fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma. Vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas gali reikalauti šios kompensacijos tik tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2 320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį.

KEISTA:

1. 2014 12 18 įstatymu Nr. XII-1503 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-21153)

2. 2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta kompensacija vartojimo kredito davėjui ir paskolos davėjui negali viršyti vieno procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos vartojimo kredito sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Kitais atvejais kompensacija vartojimo kredito davėjui ir paskolos davėjui negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

4. Kompensacijos dėl anksčiau nustatyto termino grąžinamo vartojimo kredito negalima reikalauti, kai:

1) vartojimo kreditas ar jo dalis grąžinama pagal draudimo sutartį, kuria suteikiama vartojimo kredito grąžinimo garantija;

2) vartojimo kreditas ar jo dalis grąžinama pagal sąskaitos kreditavimo sutartį;

3) vartojimo kreditas grąžinamas anksčiau nustatyto termino tuo laikotarpiu, kai vartojimo kredito palūkanų norma yra kintama.

5. Vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas išimtiniais atvejais gali reikalauti didesnės, negu nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, kompensacijos, jeigu gali įrodyti, kad nuostoliai, kuriuos jis patyrė dėl anksčiau nustatyto termino grąžinamo vartojimo kredito, didesni už sumą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

6. Jeigu vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo reikalaujama kompensacija didesnė už jo patirtus nuostolius, vartojimo kredito gavėjas gali reikalauti atitinkamai sumažinti kompensaciją. Tokiu atveju nuostolius sudaro sudarant vartojimo kredito sutartį sutartos palūkanų normos ir palūkanų normos, už kurią vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas gali skolinti rinkoje anksčiau termino grąžinamą vartojimo kreditą ar jo dalį, atsižvelgiant į administracines išlaidas dėl išankstinio grąžinimo, skirtumas.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

7. Kompensacija vartojimo kredito davėjui ir paskolos davėjui neturi viršyti palūkanų sumos, kurią vartojimo kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu vartojimo kreditą grąžintų vartojimo kredito sutartyje nurodytu laiku.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

18 straipsnis. Vartojimo kredito viršijimas

1. Sudarant sutartį dėl banko sąskaitos atidarymo, kai yra galimybė, kad vartojimo kredito gavėjui bus leista viršyti sąskaitos likutį arba vartojimo kreditą, šioje sutartyje taip pat pateikiama šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta informacija. Tokios sutarties galiojimo metu vartojimo kredito davėjas taip pat periodiškai teikia raštu patvariojoje laikmenoje parengtą vartojimo kredito gavėjui šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą informaciją.

2. Kai vartojimo kreditas viršijamas žymiai ir tai trunka ilgiau kaip vieną mėnesį, vartojimo kredito davėjas nedelsdamas patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuoja vartojimo kredito gavėją:

1) apie vartojimo kredito viršijimą;

2) kokia suma viršyta;

3) apie vartojimo kredito palūkanų normą;

4) apie pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokėtinas netesybas ar palūkanas.

3. Vartojimo kredito davėjas turi teisę pasiūlyti kitą vartojimo kredito paslaugą, kai vartojimo kredito viršijimo laikotarpis yra pakankamai ilgas.

 

181 straipsnis. Įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį vykdymo atidėjimas

KEISTA:

2020 03 17 įstatymu Nr. XIII-2816 (nuo 2020 03 19)

(TAR, 2020, Nr. 2020-05696)

 

1. Vartojimo kredito davėjas arba paskolos davėjas (tarpusavio skolinimo atveju) privalo vartojimo kredito gavėjo prašymu, pateiktu raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje, vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu vartojimo kredito gavėjui atidėti įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą vartojimo kredito gavėjo prašyme nurodytam, bet ne ilgesniam kaip 3 mėnesių, laikotarpiui, kai vartojimo kredito gavėjas nebetenkina pagal šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalį priimtame priežiūros institucijos teisės akte nustatytų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo reikalavimų, susijusių su vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykiu, ir yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) nutrūksta vartojimo kredito gavėjo santuoka;

2) miršta vartojimo kredito gavėjo sutuoktinis;

3) vartojimo kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;

4) vartojimo kredito gavėjui nustatomas neįgalumo lygis arba 55 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatyta tvarka;

KEISTA:

2024 06 13 įstatymu Nr. XIV-2737 (nuo 2024 06 27)

(TAR, 2024, Nr. 2024-11574)

 

5) vartojimo kredito gavėjas atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

2. Atidėjus įmokų mokėjimą, bendru vartojimo kredito sutarties šalių sutarimu perskaičiuojamos atidėtos įmokos ir sudaromas atnaujintas įmokų mokėjimo grafikas.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu apskaičiuotos palūkanos mokamos vartojimo kredito sutarties šalių susitarimu.

4. Vartojimo kredito sutarties šalių susitarimu gali būti nustatytas ilgesnis, negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas, įmokų mokėjimo atidėjimo laikotarpis.

 

INFOLEX PASTABA: įstatymas Nr. XIII-2816 taikomas ir iki įstatymo Nr. XIII-2816 įsigaliojimo dienos sudarytoms vartojimo kredito sutartims.

 

19 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas vartojimo kredito davėjo reikalavimu

Vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:

1) vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;

2) mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;

3) pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo vartojimo kredito gavėjui.

 

20 straipsnis. Vekselių, čekių ir skolos raštų naudojimas

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Vartojimo kredito davėjui ir paskolos davėjui draudžiama priimti įmokas iš vartojimo kredito gavėjo vekseliais, čekiais ar skolos raštais.

2. Vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas, pažeidę šio straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą, turi atlyginti vartojimo kredito gavėjui visus nuostolius, susijusius su tolesniu vekselių, čekių ar skolos raštų naudojimu.

3. Vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas neturi teisės priimti vekselių iš vartojimo kredito gavėjo ir kitų asmenų, siekdami užtikrinti, kad vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimai pagal vartojimo kredito sutartį bus įvykdyti.

KEISTA:

2018 11 08 įstatymu Nr. XIII-1609 (nuo 2018 12 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18505)

 

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2018 11 08 įstatymu Nr. XIII-1609 (TAR, 2018, Nr. 2018-18505) nustatyta, kad įstatymo Nr. XIII-1609 nuostatos taikomos ir naujų vekselių priėmimui iš vartojimo kredito gavėjų ir kitų asmenų pagal vartojimo kredito sutartis, sudarytas iki įstatymo Nr. XIII-1609 įsigaliojimo dienos (2018 12 01).

 

21 straipsnis. Bendrai vartojimo kredito kainai taikomi reikalavimai

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo, vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo interesų pusiausvyros.

2. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu:

1) vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos;

2) bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą.

3. Teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą.

 

211 straipsnis. Prašymas neleisti arba uždrausti sudaryti vartojimo kredito sutartis

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 11 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Kiekvienas fizinis asmuo (toliau šiame straipsnyje – asmuo) turi teisę priežiūros institucijai pateikti prašymą neleisti jam sudaryti vartojimo kredito sutarčių, pakeisti šį prašymą ar jo atsisakyti. Prašyme neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių turi būti nurodytas terminas, per kurį asmeniui nebūtų leidžiama sudaryti minėtų sutarčių. Prašymų neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių pateikimo, šių prašymų pakeitimo ir atsisakymo tvarką nustato priežiūros institucija.

2. Prašymą neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių pateikęs asmuo nedelsiant įrašomas į priežiūros institucijos tvarkomą Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą (toliau šiame straipsnyje – Sąrašas). Pasibaigus šio straipsnio 4 dalyje nurodytam terminui, asmuo, kuriam neleidžiama sudaryti minėtų sutarčių, išbraukiamas iš Sąrašo.

3. Asmenys įrašomi į Sąrašą ir išbraukiami iš jo priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

4. Asmeniui, įrašytam į Sąrašą, neleidžiama sudaryti vartojimo kredito sutarčių jo prašyme nurodytą laikotarpį. Jeigu asmens prašyme neleisti jam sudaryti vartojimo kredito sutarčių nenurodytas terminas, per kurį jam nebūtų leidžiama sudaryti minėtų sutarčių, laikoma, kad šis terminas yra 2 metai nuo asmens įrašymo į Sąrašą dienos.

5. Asmeniui, piktnaudžiaujančiam teise sudaryti vartojimo kredito sutartis, teismas įstatymų nustatyta tvarka gali uždrausti sudaryti vartojimo kredito sutartis. Prašymą uždrausti asmeniui sudaryti vartojimo kredito sutartis arba prašymą panaikinti draudimą sudaryti vartojimo kredito sutartis turi teisę teismui pateikti asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Kreiptis į teismą dėl draudimo sudaryti vartojimo kredito sutartis panaikinimo turi teisę taip pat ir asmuo, kuriam buvo uždrausta sudaryti vartojimo kredito sutartis. Prašymai uždrausti asmeniui, piktnaudžiaujančiam šia teise, sudaryti vartojimo kredito sutartis arba prašymai panaikinti draudimą sudaryti vartojimo kredito sutartis mutatis mutandis nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso V dalies XXVIII skyriuje nustatyta tvarka. Teismas per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo uždrausti asmeniui, piktnaudžiaujančiam šia teise, sudaryti vartojimo kredito sutartis arba panaikinti draudimą sudaryti vartojimo kredito sutartis įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo kopiją priežiūros institucijai. Priežiūros institucija gauto teismo sprendimo pagrindu asmenis įrašo į Sąrašą teismo sprendime nurodytam laikotarpiui arba išbraukia iš jo.

6. Vartojimo kredito davėjams ir vartojimo kredito tarpininkams draudžiama sudaryti vartojimo kredito sutartį su įrašytu į Sąrašą asmeniu. Patikra, ar asmuo nėra įrašytas į Sąrašą, atliekama sprendimo dėl vartojimo kredito suteikimo priėmimo momentu. Vartojimo kredito sutartis, sudaryta su į Sąrašą įrašytu asmeniu, laikoma negaliojančia.

7. Vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai turi teisę naudotis asmenų, įtrauktų į Sąrašą, duomenimis priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

212 straipsnis. Skundų nagrinėjimas

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

1. Vartojimo kredito davėjai privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti vartojimo kredito gavėjų skundus (prašymus), susijusius su vartojimo kredito davėjų teikiamomis paslaugomis (toliau – skundai).

2. Vartojimo kredito davėjas privalo išnagrinėti rašytinį vartojimo kredito gavėjo skundą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė vartojimo kredito gavėjas ir vartojimo kredito davėjas. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių vartojimo kredito davėjas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartojimo kredito gavėjas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Vartojimo kredito davėjas vartojimo kredito gavėjų skundus nagrinėja neatlygintinai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ, VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ IR TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

KEISTA (pavadinimas):

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

22 straipsnis. Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Teisės verstis vartojimo kreditų teikimo veikla neturi fiziniai asmenys ir pelno nesiekiantys asmenys.

2.

KEISTA:

1. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

2. 2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

Vartojimo kredito davėjo vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme, vartojimo kredito davėjo veiklai, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

1) fizinis asmuo yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;

3) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

4) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

21. Taikant šio straipsnio 2 dalies nuostatas, šiurkščiu įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimu laikomi veiksmai, kuriais pažeidžiamos įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, nuostatos ir dėl kurių už pažeidimą atsakingas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos kitiems asmenims, arba kilo grėsmė finansų rinkos stabilumui ir patikimumui. Turtinė žala yra didelė ir turtinė nauda yra didelė, kai jų vertė viršija 250 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių sumą.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais kartu veikiančiais asmenimis laikomi du arba daugiau asmenų, kurie, remdamiesi aiškiai sudarytu ar numanomu žodiniu arba rašytiniu susitarimu, įgyvendina arba siekia įgyvendinti savo teises, turimas pagal šioje dalyje nurodytą vartojimo kredito davėjo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

31. Jeigu vartojimo kredito davėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, šio juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariu negali būti asmuo, atitinkantis šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

4. Fizinis arba juridinis asmuo ar kartu veikiantys asmenys, nusprendę įsigyti vartojimo kredito davėjo balsavimo teisių ir (arba) įstatinio kapitalo dalį, lygią arba viršijančią 20 procentų, arba tokią dalį, kuri leistų fiziniam arba juridiniam asmeniui ar kartu veikiantiems asmenims daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo veiklai, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją, reikalingą įvertinti, ar šie asmenys atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Vartojimo kredito davėjo balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalies, lygios arba viršijančios 20 procentų, arba tokios dalies, kuri leistų fiziniam arba juridiniam asmeniui ar kartu veikiantiems asmenims daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo veiklai, negali įsigyti fizinis arba juridinis asmuo ar kartu veikiantys asmenys, jeigu jie atitinka bent vieną iš šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nurodytų sąlygų ir jeigu negautas priežiūros institucijos pritarimas įsigijimo sandoriui.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

41. Vartojimo kredito davėjas privalo pranešti priežiūros institucijai apie būsimą vartojimo kredito davėjo vadovo pasikeitimą ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti, ar naujai skiriamas arba planuojamas rinkti vartojimo kredito davėjo vadovas atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Vartojimo kredito davėjo vadovas gali pradėti eiti pareigas, jeigu jis atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir tik po to, kai priežiūros institucija pritaria jo kandidatūrai.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

5. Šio straipsnio 4 ir 41 dalyse nurodyti priežiūros institucijos pritarimai išduodami šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

51.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

Priežiūros institucija atsisako pritarti vartojimo kredito davėjo vadovo kandidatūrai arba įsigijimo sandoriui, jeigu asmuo:

1) atitinka bent vieną iš šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytų sąlygų;

2) priežiūros institucijai paprašius pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus sprendimui priimti, per priežiūros institucijos nurodytą terminą nepateikia šiame straipsnyje ir jo nuostatas detalizuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos ar pateikia neteisingus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją.

6.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

Asmuo gali būti įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu jis atitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus ir pateikia priežiūros institucijai šiuos dokumentus, duomenis ir informaciją:

1) prašymą įrašyti jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;

2) informaciją apie viešąjį registrą, kuriame priežiūros institucija gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis. Priežiūros institucija prireikus turi teisę prašyti pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą;

3) informaciją apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, dokumentus ir duomenis, patvirtinančius, kad jie atitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus;

4) vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles;

5) informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas.

7. Priežiūros institucija, išnagrinėjusi asmens prašymą ir pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir apie tai raštu praneša pareiškėjui. Jeigu priežiūros institucija paprašo papildomų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos, reikalingų sprendimui priimti, arba juos savo iniciatyva pateikia prašymą dėl įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą pateikęs asmuo ir (arba) priežiūros institucija dėl dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos pateikimo kreipiasi į šio įstatymo 222 straipsnyje nurodytus asmenis, sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą priežiūros institucija priima ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo papildomų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos gavimo dienos.

8. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu asmuo arba jo parengtos vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės neatitinka šiame įstatyme nustatytų reikalavimų ir juos detalizuojančių priežiūros institucijos teisės aktų, nepateikia teisės aktuose nurodytų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos, pateikia ne visus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją ir per nustatytą terminą dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos nepapildo, pateikia neteisingus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją.

9. Vartojimo kredito davėjas nedelsdamas privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją apie aplinkybių, buvusių įrašant asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, ir teisės aktuose nurodytų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta, išskyrus šio straipsnio 6 dalies 6 punkte nurodytos informacijos pasikeitimus.

KEISTA:

2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2016 11 18)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

91. Priežiūros institucija vartojimo kredito davėją, turintį priežiūros institucijos išduotą kredito įstaigos veiklos licenciją, įrašo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą licencijos išdavimo dieną, o vartojimo kredito davėją, turintį kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją, – kitos valstybės narės priežiūros institucijos pranešimo, gauto Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka, gavimo dieną.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

10. Vartojimo kredito davėjas išbraukiamas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo paties vartojimo kredito davėjo prašymu arba priežiūros institucijos iniciatyva, kai yra šiame straipsnyje nurodyti pagrindai.

11. Nebevykdantis vartojimo kreditų teikimo veiklos arba nepradėjęs jos vykdyti per 6 mėnesius nuo jo įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą dienos vartojimo kredito davėjas apie tai nedelsdamas privalo pranešti priežiūros institucijai ir pateikti:

1) prašymą išbraukti jį iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo;

2) informaciją apie galiojančias vartojimo kredito sutartis, jeigu tokių yra;

3) informaciją apie teisių ir pareigų pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis, jeigu tokių yra, perleidimą kitam vartojimo kredito davėjui.

12. Priežiūros institucija išbraukia vartojimo kredito davėją, nebevykdantį vartojimo kreditų teikimo veiklos arba nepradėjusį jos vykdyti per 6 mėnesius nuo jo įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą dienos, iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, jeigu vartojimo kredito davėjas neturi galiojančių vartojimo kredito sutarčių arba teisės ir pareigos pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis yra perleistos kitam vartojimo kredito davėjui.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

13.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

Priežiūros institucija turi teisę motyvuotu sprendimu išbraukti vartojimo kredito davėją iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo kitais negu šio straipsnio 12 dalyje nurodytais pagrindais, jeigu:

1) vartojimo kredito davėjui yra iškelta bankroto byla, jis likviduojamas ar pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

2) kitais šiame įstatyme nurodytais pagrindais.

14. Vartojimo kredito davėjas, priežiūros institucijos sprendimu išbrauktas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo šio straipsnio 12 dalyje nurodytais pagrindais, gali būti vėl įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo išbraukti jį iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo priėmimo dienos. Vartojimo kredito davėjas, išbrauktas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo kitais šiame įstatyme nurodytais pagrindais, gali būti vėl įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ne anksčiau kaip po 3 metų nuo sprendimo išbraukti jį iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo priėmimo dienos. Vartotojų ginčai su išbrauktu iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo asmeniu toliau nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme nustatyta tvarka.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

15. Priežiūros institucija viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą skelbia priežiūros institucijos interneto svetainėje. Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas tvarkomas priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

221 straipsnis. Teisių ir pareigų pagal vartojimo kredito sutartis perleidimas

KEISTA:

1. 2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

2. 2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

1. Vartojimo kredito davėjas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis tik į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytam asmeniui, išskyrus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus atvejus.

2. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą išbraukti vartojimo kredito davėją iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo vadovaudamasi šio įstatymo 331 straipsnio 5 punktu, įpareigoja vartojimo kredito davėją perleisti teises ir pareigas pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis kitam į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytam asmeniui.

3. Teisių ir pareigų pagal vartojimo kredito sutartis perleidimo tvarką nustato priežiūros institucija.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas, kai specialiosios paskirties bendrovė ar bet koks ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas subjektas iš kredito davėjo perima teises ir pareigas pagal kredito sutartis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas vartojimo kredito davėjo teisių ir pareigų pagal vartojimo kredito sutartis perleidimui Lietuvos bankui, Europos Centriniam Bankui ir kitiems Europos centrinių bankų sistemos nacionaliniams centriniams bankams, kai jie atlieka savo funkcijas ir operacijas, nustatytas jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose (toliau šiame straipsnyje – funkcijos ir operacijos).

6. Lietuvos bankui, Europos Centriniam Bankui ir kitiems Europos centrinių bankų sistemos nacionaliniams centriniams bankams, kai jie, atlikdami savo funkcijas ir operacijas, perima teises ir pareigas pagal vartojimo kredito sutartis, taikomos tik šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios vartojimo kredito davėjo pareigų vykdymą ir vartojimo kredito gavėjo teisių įgyvendinimą.

 

INFOLEX PASTABA: 2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (TAR, 2022, Nr. 2022-23022) nustatyta, kad 221 straipsnis taikomas iki įstatymo Nr. XIV-1477 įsigaliojimo dienos (2022 12 01) sudarytoms vartojimo kredito sutartims.

 

222 straipsnis. Priežiūros institucijos teisė į informaciją

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

23 straipsnis. Vartojimo kredito davėjų pareiga teikti informaciją

1. Vartojimo kredito davėjai ne rečiau kaip kartą per vienus metus privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją apie vykdomą vartojimo kreditų teikimo veiklą priežiūros institucijos nustatytais terminais ir tvarka, įskaitant informaciją apie suteiktų vartojimo kreditų rūšis, skaičių ir mastą, vidutines vartojimo kreditų sumas, vidutinę bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, metinę vartojimo kredito palūkanų normą, vartojimo kredito sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemones, vartotojų pradelstų mokėjimų sumas. Šią informaciją priežiūros institucija apibendrinusi skelbia viešai priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka.

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos teikimo dažnį, konkretų turinį, mastą ir teikimo taisykles nustato priežiūros institucija.

 

231 straipsnis. Vartojimo kredito davėjo finansinių ataskaitų rinkiniai

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą vartojimo kredito davėjas privalo sudaryti metinius finansinių ataskaitų rinkinius, jie turi būti audituoti.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, auditui ir jo atlikimo tvarkai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

24 straipsnis. Viešieji vartojimo kredito tarpininkų sąrašai

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Asmuo turi teisę verstis vartojimo kredito tarpininko veikla, veikdamas kaip nepriklausomas vartojimo kredito tarpininkas, tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

2. Asmuo turi teisę verstis vartojimo kredito tarpininko veikla, veikdamas vieno arba kelių vartojimo kredito davėjų vardu, t. y. kaip priklausomas tarpininkas, tik tada, kai vartojimo kredito davėjas jį įrašo į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą. Kiekvienas vartojimo kredito davėjas privalo tvarkyti viešąjį jo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašą ir užtikrinti, kad asmenys jo vardu veiktų tik tada, kai šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka buvo įrašyti į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

3. Asmuo gali būti įrašytas į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus viešuosius vartojimo kredito tarpininkų sąrašus, kai pateikia priežiūros institucijai arba vartojimo kredito davėjui informaciją apie viešąjį registrą, kuriame priežiūros institucija arba vartojimo kredito davėjas gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis. Priežiūros institucija arba vartojimo kredito davėjas prireikus turi teisę prašyti asmenį pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą. Priežiūros institucija arba vartojimo kredito davėjas per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą neįrašyti asmens į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą sąrašą.

4. Priežiūros institucija ir vartojimo kredito davėjai apie asmens įrašymą į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sąrašus skelbia ir šią informaciją periodiškai atnaujina savo interneto svetainėse. Viešieji sąrašai tvarkomi priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

25 straipsnis. Vartojimo kredito tarpininkų pareiga teikti informaciją

1. Vartojimo kredito tarpininkai reklamoje ir dokumentuose, skirtuose vartojimo kredito gavėjams, privalo nurodyti savo įgaliojimų ribas, informuoti, ar teikia paslaugas veikdami išimtinai su vienu ar su keliais vartojimo kredito davėjais, ar yra nepriklausomi.

2. Vartojimo kredito gavėjas turi būti informuotas apie vartojimo kredito tarpininkui mokamą atlygį. Susitarimas dėl šio atlygio turi būti sudarytas raštu patvariojoje laikmenoje prieš sudarant vartojimo kredito sutartį.

3. Vartojimo kredito tarpininkas apie vartojimo kredito gavėjo mokamą atlygį už jo paslaugas praneša vartojimo kredito davėjui, kad šis atlygį įtrauktų į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą.

 

251 straipsnis. Viešasis tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašas

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

1. Teisę verstis tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Teisės verstis tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla neturi fiziniai asmenys ir pelno nesiekiantys asmenys.

2. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

KEISTA:

1. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

2. 2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais kartu veikiančiais asmenimis laikomi du arba daugiau asmenų, kurie, remdamiesi aiškiai sudarytu ar numanomu žodiniu arba rašytiniu susitarimu, įgyvendina arba siekia įgyvendinti savo teises, turimas pagal šioje dalyje nurodytą tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

31. Jeigu tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, šio juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariu negali būti asmuo, atitinkantis šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

4. Fizinis arba juridinis asmuo ar kartu veikiantys asmenys, nusprendę įsigyti tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus balsavimo teisių ir (arba) įstatinio kapitalo dalį, lygią arba viršijančią 20 procentų, arba tokią dalį, kuri leistų fiziniam arba juridiniam asmeniui ar kartu veikiantiems asmenims daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją, reikalingą įvertinti, ar šie asmenys atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalies, lygios arba viršijančios 20 procentų, arba tokios dalies, kuri leistų fiziniam arba juridiniam asmeniui ar kartu veikiantiems asmenims daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, negali įsigyti fizinis arba juridinis asmuo ar kartu veikiantys asmenys, jeigu jie neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų ir jeigu negautas priežiūros institucijos pritarimas įsigijimo sandoriui.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

41. Tarpusavio skolinimo platformos operatorius privalo pranešti priežiūros institucijai apie būsimą tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovo pasikeitimą ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti, ar naujai skiriamas arba planuojamas rinkti tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovas atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovas gali pradėti eiti pareigas, jeigu jis atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir tik po to, kai priežiūros institucija pritaria jo kandidatūrai.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

5. Šio straipsnio 4 ir 41 dalyse nurodyti priežiūros institucijos pritarimai išduodami šio įstatymo 22 straipsnio 51 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

KEISTA:

2022 11 03 įstatymu Nr. XIV-1477 (nuo 2022 12 01)

(TAR, 2022, Nr. 2022-23022)

 

6. Asmuo gali būti įrašytas į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą, jeigu jis atitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus ir pateikia priežiūros institucijai šiuos dokumentus, duomenis ir informaciją:

1) prašymą įrašyti jį į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą;

2) informaciją apie viešąjį registrą, kuriame priežiūros institucija gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis. Priežiūros institucija prireikus turi teisę prašyti pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą;

3) informaciją apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis ir dokumentus bei duomenis, patvirtinančius, kad jie atitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus;

4) informaciją apie įstatinio kapitalo reikalavimų tenkinimą;

5) veiklos tęstinumo planą;

6) vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles;

7) informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas;

8) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, jeigu asmuo naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis.

 

PENKTASIS1 SKIRSNIS

TARPUSAVIO SKOLINIMAS

 

KEISTA (skirsnis):

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

252 straipsnis. Reikalavimai tarpusavio skolinimui

KEISTA:

2016 11 10 įstatymu Nr. XII-2770 (nuo 2016 11 18)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26969)

 

1. Paskolos davėjo vienam vartojimo kredito gavėjui vienoje tarpusavio skolinimo platformoje suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma negali viršyti 500 eurų.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo laikymąsi tarpusavio skolinimo platformoje privalo užtikrinti tos platformos operatorius.

 

253 straipsnis. Reikalavimai tarpusavio skolinimo platformos operatoriui

1. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriui mutatis mutandis taikomos visos šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose priežiūros institucijos teisės aktuose vartojimo kredito davėjui taikomos nuostatos, išskyrus šio įstatymo 22 straipsnio 1, 3, 4, 5 ir 6 dalių nuostatas.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

2. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriui kiti įstatymai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, jeigu tarpusavio skolinimo platformos operatorius yra finansų įstaiga, taip pat atitinkamos teisinės formos, kurios pagrindu tarpusavio skolinimo platformos operatorius veikia, asmeniui taikomi tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

3. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 000 eurų.

4. Tarpusavio skolinimo platformos operatorius privalo parengti ir patvirtinti veiklos tęstinumo planą, numatantį priemones ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla būtų vykdoma nuolat ir nenutrūkstamai, taip pat užtikrinančias sklandų vartojimo kredito sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais.

5.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

Tarpusavio skolinimo platformos operatorius privalo nuolat laikytis šių reikalavimų:

1) sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis paskolos davėjui ir vartojimo kredito gavėjui sąlygomis ir jų interesais, taip pat nediskriminuoti vartojimo kredito gavėjų ir paskolos davėjų;

2) veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai;

3) turėti ir naudoti veiklai reikalingas bei patikimas priemones ir procedūras;

4) paskolos davėjui ir vartojimo kredito gavėjui pakankamai atskleisti su jais susijusią ir jiems reikalingą informaciją;

5) įgyvendinti ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti paskolos davėjų ir vartojimo kredito gavėjų interesus;

6) vykdyti priežiūros institucijos nurodymus.

6. Ne mažiau kaip 75 procentai tarpusavio skolinimo platformos operatoriui paskolos davėjo ir (arba) vartojimo kredito gavėjo mokamo atlygio turi būti skaičiuojama proporcingai nuo paskolos davėjui vartojimo kredito gavėjo grąžintų įmokų. Šios dalies nuostatos netaikomos šio straipsnio 61 dalyje nurodytu atveju.

KEISTA:

1. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

2. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2023 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

61. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai tarpusavio skolinimo platformos operatorius kiekvienam vartojimo kredito gavėjui suteikia ne mažiau kaip 12 procentų bendros vartojimo kredito sumos ir užtikrina, kad visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus pagal konkrečią vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui suteikta bendros vartojimo kredito sumos dalis sudarytų ne mažiau kaip 12 procentų negrąžintos bendros vartojimo kredito sumos. Vartojimo kredito gavėjo bankroto atveju tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, kaip kreditoriaus, reikalavimai vartojimo kredito gavėjui tenkinami po to, kai visiškai patenkinami paskolos davėjų reikalavimai.

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

7. Tarpusavio skolinimo platformos operatorius savo interneto svetainėje privalo skelbti šią informaciją:

1) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus pavadinimą, buveinės adresą ir duomenis ryšiui palaikyti;

2) informaciją apie organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams;

3) detalią išieškojimo vykdymo procedūrą vartojimo kredito gavėjui laiku nevykdant vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų;

4) kitą priežiūros institucijos teisės aktuose nurodytą informaciją.

 

254 straipsnis. Papildomi informavimo sudarant vartojimo kredito sutartį reikalavimai

1. Iki vartojimo kredito sutarties sudarymo tarpusavio skolinimo platformos operatorius, be kitos šiame įstatyme nurodytos informacijos, paskolos davėjui privalo pateikti šią informaciją:

1) paskolos davėjui tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus taikomus visus mokesčius ir kitus mokėjimus;

2) vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus;

3) detalią išieškojimo vykdymo procedūrą vartojimo kredito gavėjui laiku nevykdant vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų;

4) informaciją apie tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklos tęstinumo planą;

5) informaciją apie tai, ar paskolos davėjas turi teisę perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui;

6) kitas paskolos davėjo, vartojimo kredito gavėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teises ir pareigas, susijusias su tarpusavio skolinimu.

2. Iki vartojimo kredito sutarties sudarymo tarpusavio skolinimo platformos operatorius privalo supažindinti paskolos davėją su paskolos davėjo prisiimama rizika (operatoriaus nemokumo rizika, pasitraukimo iš veiklos rizika, interesų konflikto rizika, vartojimo kredito gavėjo nemokumo rizika, netinkamo vartojimo kredito sutarties vykdymo rizika ir kitomis konkrečiam tarpusavio skolinimo platformos operatoriui ir jo veiklai būdingomis rizikos rūšimis).

3. Iki vartojimo kredito sutarties sudarymo tarpusavio skolinimo platformos operatorius, be kitos šiame įstatyme nurodytos informacijos, vartojimo kredito gavėjui privalo pateikti informaciją apie vartojimo kredito gavėjo, paskolos davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus teises ir pareigas, susijusias su tarpusavio skolinimu.

4. Priežiūros institucija turi teisę detalizuoti tarpusavio skolinimo, tarpusavio skolinimo platformos ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklos reikalavimus.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

26 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

27 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimus nagrinėjanti institucija

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

28 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

1. Priežiūros institucija atlieka vartojimo kredito teikimo veiklos, vartojimo kredito tarpininko veiklos ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklos priežiūrą. Ši priežiūra neapima kitos į viešąjį vartojimo kredito davėjų, viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų, viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų arba viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašytų asmenų vykdomos veiklos, kurios nereglamentuoja šis įstatymas.

2. Priežiūros institucija, vykdydama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą priežiūrą, atlieka šias funkcijas:

1) įrašo asmenis į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir iš jo išbraukia;

2) įrašo asmenis į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą ir iš jo išbraukia;

3) įrašo asmenis į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą ir iš jo išbraukia;

4) stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri vartojimo kredito davėjų, vartojimo kredito tarpininkų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklą;

5) tvarko Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą;

6) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.

3. Priežiūros institucija, nustačiusi ar turėdama pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimus, vartojimo kredito davėjo, jo tarpininko arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklos trūkumus, taip pat jei kyla grėsmė visuomenės ir (arba) vartojimo kredito gavėjų interesams, Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka vartojimo kredito davėjui, vartojimo kredito tarpininkui arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriui duoda šiuos privalomus nurodymus:

1) per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus arba veiklos trūkumus;

2) atkurti iki teisės aktų pažeidimo buvusią padėtį;

3) laikinai uždrausti vartojimo kredito davėjui, vartojimo kredito tarpininkui arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriui sudaryti vartojimo kredito sutartis;

4) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

5) viešai atskleisti papildomą informaciją;

6) atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai arba veiklos trūkumai.

4. Vartojimo kredito davėjai, vartojimo kredito tarpininkai ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai privalo vykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytus privalomus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdami, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodymo įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.

 

281 straipsnis. Priežiūros tikslu gautos informacijos apsauga

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

Informacijos, kurią priežiūros institucija gauna priežiūros tikslu, apsaugai taikomos Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnio nuostatos.

 

282 straipsnis. Priežiūros institucijos atliekami patikrinimai

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai.

2. Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams yra numatyti Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnyje. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas teises.

 

29 straipsnis. Prašymo ištirti galimą šio įstatymo pažeidimą pateikimas priežiūros institucijai

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

30 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviai ir kiti asmenys

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

31 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo tvarka ir terminai

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

32 straipsnis. Pareiga teikti informaciją

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

33 straipsnis. Nutarimas (sprendimas) atlikus šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

331 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:

1) viešai paskelbia šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;

2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą;

3) skiria šio įstatymo nustatytas pinigines baudas;

4) įpareigoja vartojimo kredito davėją arba tarpusavio skolinimo platformos operatorių pakeisti vadovą;

5) išbraukia asmenį iš viešojo vartojimo kredito davėjų, viešojo nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų arba viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo.

 

332 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka

KEISTA:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) vartojimo kredito teikimo veikla vykdoma asmens, neįrašyto į viešąjį vartojimo kredito davėjų, viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų, viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų arba viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą, arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis įstatymas;

2) vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius į viešąjį vartojimo kredito davėjų, viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų arba viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą buvo įrašytas priežiūros institucijai pateikus klaidingą informaciją arba pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) nustatytais terminais nepateikiama šio įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija;

4) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 28 straipsnį duoti privalomi nurodymai;

5) nebetenkinamos sąlygos, kuriomis remiantis asmuo buvo įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų, viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų arba viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą;

6) trukdoma priežiūros institucijai arba jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;

7) padaromi kiti šio įstatymo arba kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai.

2. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.

 

34 straipsnis. Baudos

KEISTA:

1. 2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

2. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

1. Priežiūros institucija skiria baudas:

1) juridiniams asmenims – iki 5 procentų bendrųjų metinių pajamų;

2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims – iki 25 000 eurų.

2. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

3. Jeigu dėl šio įstatymo 332 straipsnio 1 dalyje išvardytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir šių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 arba 4 dalyje nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.

4. Tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti juridinio asmens bendrųjų metinių pajamų arba kai juridinio asmens bendrosios metinės pajamos yra mažesnės negu vienas milijonas eurų, priežiūros institucija vietoj šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos baudos juridiniam asmeniui skiria iki 100 000 eurų baudą.

5. Šio įstatymo 332 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija už kiekvieną privalomo nurodymo nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną skiria baudą iki vieno procento bendrųjų metinių pajamų, o tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti bendrųjų metinių pajamų, – iki 1 500 eurų.

6. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

35 straipsnis. Viešas skelbimas

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

36 straipsnis. Priežiūros institucijos nutarimo (sprendimo) vykdymas

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

37 straipsnis. Priežiūros institucijos nutarimo (sprendimo) apskundimas

NETEKO GALIOS:

2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38 straipsnis. Šiame įstatyme nustatytų teisių atsisakymo negaliojimas ir kreipimasis į ginčus nagrinėjančias institucijas

1. Šiame įstatyme vartojimo kredito gavėjams suteiktų teisių atsisakymas negalioja.

2. Vartotojų ginčai su vartojimo kredito davėju, vartojimo kredito tarpininku ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriumi nagrinėjami Lietuvos banko įstatyme nustatyta tvarka.

KEISTA:

1. 2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

2. 2018 06 05 įstatymu Nr. XIII-1241 (nuo 2018 06 15)

(TAR, 2018, Nr. 2018-09853)

 

39 straipsnis. Užsienio valstybės teisės taikymas vartojimo kredito sutartims

Aplinkybė, kad vartojimo kredito sutarties šalys susitarimu pasirinko vartojimo kredito sutarčiai taikytiną užsienio valstybės teisę, nėra pagrindas atsisakyti šiame įstatyme nustatytos vartojimo kredito gavėjų apsaugos, jeigu vartojimo kredito sutartis yra susijusi su vienos ar daugiau valstybių narių teritorija.

 

40 straipsnis. Nuostatos, susijusios su naryste Europos Sąjungoje

1. Priežiūros institucija Europos Komisiją turi informuoti apie:

1) tai, kad Lietuvos Respublikoje prašymus dėl šio įstatymo pažeidimų nagrinėja ir poveikio priemones už šio įstatymo pažeidimus taiko priežiūros institucija;

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2) šio įstatymo 3 straipsnio 5 ir 6 dalių, 17 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie valstybių narių sprendimus pasinaudoti išimtimis, numatytomis 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 87/102/EEB.

 

41 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Šio įstatymo nuostatos netaikomos vartojimo kredito sutartims, sudarytoms iki 2011 m. balandžio 1 d., išskyrus šio įstatymo 12, 13, 14 straipsnių nuostatas, 18 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl vartojimo kredito gavėjui periodiškai teikiamos šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytos informacijos ir 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios taikomos iki 2011 m. balandžio 1 d. sudarytoms neterminuotoms vartojimo kredito sutartims.

 

42 straipsnis. Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka

Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarką nustato priežiūros institucija.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                         DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________

 

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo

1 priedas

 

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ

 

1. Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos laukeliuose su nuoroda „jei taikoma“ vartojimo kredito davėjas privalo įrašyti atitinkamą konkrečią informaciją apie siūlomą vartojimo kreditą, o kai informacija su nuoroda „jei taikoma“ siūlomam vartojimo kreditui netinka, ją išbraukti (dalį ar visą). Laužtiniuose skliaustuose vartojimo kredito davėjui pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją atitinkamame formos laukelyje reikia pateikti. Ženklu * pažymėtos informacijos vartojimo kredito davėjas neprivalo teikti.

2. Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formoje turi būti nurodyta:

2.1. vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Vartojimo kredito davėjas

 

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

[Pavadinimas]

 

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito tarpininkas

[Vardas ir pavardė (pavadinimas)]

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

2.2. vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

 

Kredito rūšis

 

 

Bendra vartojimo kredito suma

 

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

 

Lėšų išmokėjimo sąlygos

 

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą

 

Vartojimo kredito sutarties trukmė

 

 

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

 

Jūs turėsite sumokėti:

[Vartojimo kredito gavėjui privalomų įmokų dydis, jų skaičius ir periodiškumas]

 

Palūkanos ir (arba) mokesčiai mokami tokia tvarka:

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

 

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos

[Bendra vartojimo kredito suma ir bendra vartojimo kredito kaina]

 

Jei taikoma

 

Vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už prekes ar paslaugas arba yra susijęs su konkrečių prekių tiekimu ar konkrečių paslaugų teikimu

 

Prekių ar paslaugų pavadinimas

 

Kaina grynaisiais pinigais

 

Jei taikoma

 

Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas

 

Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs privalote pateikti, apibūdinimas

[Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšis]

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito įmokos nepadengia bendros vartojimo kredito sumos

 

 

2.3. bendra vartojimo kredito kaina:

 

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

[Procentais:

– fiksuotoji ar

– kintamoji (kartu nurodomas pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė palūkanų norma)

– palūkanų nustatymo laikotarpiai]

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

 

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu

 

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

[Procentais, tipinis pavyzdys, kuriame nurodomos visos čia nustatytos normos apskaičiavimo prielaidos]

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

– apdrausti vartojimo kreditą ar

 

– sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

 

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

 

 

 

Taip (ne) [Jei taip, nurodyti draudimo rūšis]

 

Taip (ne) [Jei taip, nurodyti papildomų paslaugų rūšis]

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos

 

Jei taikoma

 

Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos

 

Jei taikoma

 

Konkrečių mokėjimo priemonių (pvz., vartojimo kredito kortelių) naudojimo išlaidų suma

 

Jei taikoma

 

Kitos išlaidos, susijusios su vartojimo kredito sutartimi

 

Jei taikoma

 

Šioje formoje nurodytų išlaidų, susijusių su vartojimo kredito sutartimi, keitimo sąlygos

 

Jei taikoma

 

Pareiga sumokėti atlyginimą notarui

 

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

 

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

 

 

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti [taikoma palūkanų norma ir jos tikslinimo tvarka ir, kai taikoma, netesybos už įsipareigojimų nevykdymą]

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2.4. kiti svarbūs aspektai:

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

 

Išankstinis grąžinimas

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

 

Vartojimo kredito davėjas ir paskolos davėjas, jei taikoma, išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

 

 

 

 

 

 

[Kompensacijos nustatymas (apskaičiavimo metodas) pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnį]

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

 

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

 

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

 

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

 

Jei taikoma

 

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

 

 

Ši informacija galioja nuo... iki....

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2.5. jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

 

2.5.1. su vartojimo kredito davėju susijusi informacija

 

 

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito davėjo atstovas Jūsų gyvenamosios vietos valstybėje narėje

[Pavadinimas]

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

Jei taikoma

 

Registravimas

 

 

[Juridinių asmenų registras ar kitas atitinkamas registras kitoje valstybėje, į kurį yra įrašytas vartojimo kredito davėjas, jo registracijos numeris ar tolygios vartojimo kredito davėjo identifikavimo tame registre priemonės]

Jei taikoma

 

Priežiūros institucija

 

2.5.2. su vartojimo kredito sutartimi susijusi informacija

 

 

Jei taikoma

 

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

 

 

[Praktiniai nurodymai, susiję su teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimu, įskaitant inter alia naudojimosi teise laikotarpį, adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas pranešimas apie sutarties atsisakymą, ir nesinaudojimo šia teise pasekmes]

 

Jei taikoma

 

Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo

 

Jei taikoma

 

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

 

 

[Čia išdėstoma atitinkama nuostata]

Jei taikoma

 

Vartojama kalba

 

 

Informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos [konkrečia kalba]. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu vartojimo kredito gavėjo sutikimu ketiname bendrauti [konkrečia kalba (kalbomis)].

2.5.3. su žalos atlyginimu susijusi informacija

 

 

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

 

[Ar vartojimo kredito gavėjui, kuris yra nuotolinio ryšio priemonėmis sudaromos sutarties šalis, yra numatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka, žalos atlyginimo tvarka ir, jei taip, naudojimosi ja būdai]

 

______________

 

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo

2 priedas

 

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE TAM TIKRAS VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

 

1. Kai vartojimo kredito sutartys yra susijusios su sąskaitos kreditavimu, skolos perskaičiavimu arba yra sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, standartinės informacijos apie tam tikras vartojimo kredito sutartis formos laukeliuose su nuoroda „jei taikoma“ vartojimo kredito davėjas privalo įrašyti atitinkamą konkrečią informaciją apie vartojimo kreditą, o kai informacija su nuoroda „jei taikoma“ siūlomam vartojimo kreditui netinka, ją išbraukti (dalį ar visą). Laužtiniuose skliaustuose vartojimo kredito davėjui pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją tame formos laukelyje reikia pateikti. Ženklu * pažymėtos informacijos vartojimo kredito davėjas neprivalo teikti.

2. Kai vartojimo kredito sutartys yra susijusios su sąskaitos kreditavimu, skolos perskaičiavimu arba yra sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, standartinės informacijos apie tam tikras vartojimo kredito sutartis formoje nurodoma:

2.1. vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Vartojimo kredito davėjas

[Pavadinimas]

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito tarpininkas

[Vardas ir pavardė (pavadinimas)]

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

2.2. vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

 

Kredito rūšis

 

 

Bendra vartojimo kredito suma

 

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

 

Vartojimo kredito sutarties trukmė

 

 

Jei taikoma

 

Bet kuriuo metu Jūsų gali būti paprašyta grąžinti visą vartojimo kredito sumą pagal reikalavimą.

 

 

2.3. bendra vartojimo kredito kaina:

 

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

 

[Procentais:

– fiksuotoji ar

– kintamoji (kartu nurodomas pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas ar orientacinė palūkanų norma)]

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

 

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

 

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

[Procentais, tipinis pavyzdys, kuriame nurodomos visos čia nustatytos normos apskaičiavimo prielaidos]

Jei taikoma

 

Mokesčiai

 

 

Jei taikoma

 

Mokesčių keitimo sąlygos

 

 

[Nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos mokamos išlaidos ar taikomi mokesčiai]

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti [taikoma palūkanų norma ir jos tikslinimo tvarka, kai taikoma, netesybos už įsipareigojimų nevykdymą]

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2.4. kiti svarbūs aspektai:

 

Vartojimo kredito sutarties nutraukimas

[Vartojimo kredito sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka]

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

 

Jei taikoma

 

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

 

 

Ši informacija galioja nuo … iki ….

 

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2.5. jei taikoma, papildoma informacija, kurią prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą pateikia asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje, arba papildoma informacija, pateikiama skolos perskaičiavimui skirto vartojimo kredito atvejais:

 

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Jūs turėsite sumokėti:

[Dalinių įmokų mokėjimo grafiko, kuriame nurodoma vartojimo kredito gavėjui privalomų įmokų dydis, jų skaičius ir periodiškumas, tipinis pavyzdys]

Bendra suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

 

Išankstinis grąžinimas

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

 

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito davėjas turi teisę gauti kompensaciją vartojimo kredito išankstinio grąžinimo atveju.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Kompensacijos nustatymas (apskaičiavimo metodas) pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnį]

KEISTA:

2015 11 05 įstatymu Nr. XII-1989 (nuo 2016 02 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-18269)

 

2.6. jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

 

2.6.1. su vartojimo kredito davėju susijusi informacija

 

 

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito davėjo atstovas vartojimo kredito gavėjo gyvenamosios vietos valstybėje narėje

[Pavadinimas]

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

Jei taikoma

 

Registracija

 

[Juridinių asmenų registras ar kitas atitinkamas registras kitoje valstybėje, į kurį yra įrašytas vartojimo kredito davėjas, jo registracijos numeris ar tolygios jo identifikavimo tame registre priemonės]

Jei taikoma

 

Priežiūros institucija

 

2.6.2. su vartojimo kredito sutartimi susijusi informacija

 

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

 

 

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

[Praktiniai nurodymai, susiję su teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimu, įskaitant inter alia adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas pranešimas apie sutarties atsisakymą, ir nesinaudojimo šia teise pasekmes]

Jei taikoma

 

Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo

 

Jei taikoma

 

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

[Čia išdėstoma atitinkama nuostata]

Jei taikoma

 

Vartojama kalba

Informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos [konkrečia kalba]. Vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu mes Jūsų sutikimu ketiname bendrauti [konkrečia kalba (kalbomis)]

2.6.3. su žalos atlyginimu susijusi informacija

 

 

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

[Ar vartojimo kredito gavėjui, kuris yra nuotolinio ryšio priemonėmis sudaromos sutarties šalis, yra numatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka, žalos atlyginimo tvarka ir, jei taip, naudojimosi ja būdai]

______________

 

Lietuvos Respublikos

vartojimo kredito įstatymo

3 priedas

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 07 22

(TAR, 2022, Nr. 2022-15415)

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2167.

2. 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/2167.

3. 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/168.

______________

 

Cituojami aktai: Išskleisti Suskleisti
Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Bankininkystės ir finansinių paslaugų teisiniai klausimai“:
Advokatų kontora Sorainen ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė
Vilnius. Kontaktai
Advokato I. Pupeikio kontora
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.